Å R S R E D OV I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Omslag: Essinge Mälarstrand, Lilla Essingen, Stockholm. Välkommen till JMs bolagsstämma Aktieägarna i JM AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 kl på JMs huvudkontor, Telegrafgatan 4, Solna. ANMÄLAN Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 11 april 2003, dels anmäla sig till bolaget före kl tisdagen den 15 april 2003 på något av följande sätt: Post: JM AB, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier och önskar deltaga i stämman, måste genom förvaltares försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är införd i aktieboken fredagen den 11 april UTDELNING Styrelsen föreslår, att till aktieägarna utdelas 10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 28 april Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC fredagen den 2 maj KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 23 april 2003: Bolagsstämma 23 april 2003: Delårsrapport perioden januari mars juli 2003: Delårsrapport perioden januari juni oktober 2003: Delårsrapport perioden januari september 2003 Februari 2004: Bokslutskommuniké för 2003 Rapporterna finns på svenska och engelska och kan beställas från JM AB, Koncernstab Kommunikation, tel , fax eller via JM AB (publ) med säte i Stockholm Organisationsnummer

3 INNEHÅLL JM I KORTHET ÅRET I SAMMANDRAG KONCERNCHEFENS KOMMENTAR AKTIEDATA AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER ÄGARSTYRNING STYRELSE LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE AFFÄREN JM MARKNADSÖVERSIKT BOSTÄDER MARKNADSÖVERSIKT KOMMERSIELLA LOKALER MÖJLIGHETER OCH RISKER AFFÄRSENHETER FINANSVERKSAMHET VARUMÄRKE MEDARBETARE MILJÖ B1 B12 JM I BILDER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION REVISIONSBERÄTTELSE KVARTALSÖVERSIKT NYCKELTAL PER AFFÄRSENHET SJUÅRSÖVERSIKT JMs FASTIGHETER DEFINITIONER TABELLER, ILLUSTRATIONER OCH DIAGRAM Ekparken, Älvsjö, Stockholm B9 jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

4 2 JM I KORTHET Skandinaviens ledande bostadsutvecklare JM är Skandinaviens ledande projektutvecklare av bostäder. Verksamheten är fokuserad på projektutveckling av bostäder i centrala lägen på expansiva orter, med tyngdpunkt på storstadsområden i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. JM bedriver också projektutveckling av kommersiella lokaler, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. Från och med 2002 är koncernen indelad i fyra affärsenheter: JM Bostad, JM Produktion, JM Kommersiellt och JM Utland. Antalet anställda uppgick till vid slutet av JM AB är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. BOSTÄDER Tillgång att exploatera Byggrättsportfölj för bostäder (varav cirka i balansräkningen). PROJEKTUTVECKLING KOMMERSIELLT Tillgång att exploatera Byggrättsportfölj för m 2 lokalyta (varav cirka m 2 i balansräkningen). JMs bestånd av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter omsätts i bytesaffärer eller säljs. Bytesaffärer kan ge ny mark eller fastigheter för vidareutveckling. VINST OCH UTDELNING PER AKTIE Kr JM Etablering i Norge. Fastighetsbestånden i södra Sverige avyttras. Investeringar i större bostadsprojekt Vinst per aktie, kr Utdelning per aktie, kr Utdelning för 2002 är styrelsens förslag. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT EFTER SKATT Mkr Mkr Renodling av verksamheten till projektutveckling. Etablering i Danmark. Nya finansiella mål och namnbyte till JM AB. Konvertibler till de anställda Fastighetsbeståndet i Göteborg avvecklas. Tillväxtorienterade verksamhetsmål. Huvudägaren Skanska säljer sitt aktieinnehav Fortsatt framgångsrik projektutveckling. Fortsatt stora fastighetsförsäljningar. Stora återköp av aktier. Teckningsoptioner till de anställda Nettoomsättning, mkr 2000 Resultat efter skatt, mkr Ny organisationsstruktur etableras. Goda försäljningsresultat. Strategisk minskning av fastighetsbeståndet fortsätter. Återköp av aktier fortsätter. Ny verkställande direktör. jm delårsrapport januari mars 2002

5 Å RET I SAMMANDRAG 3 Ökad försäljning och fokus på effektivisering Nettoomsättningen ökade till mkr (8 642). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 368 mkr (1 629). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7 procent (30) och vinsten per aktie till 9 kronor (36). Resultat projektutveckling uppgick till 459 mkr (957) och marginalen uppgick till 5,4 procent (11,8). Fastighetsförsäljningar om mkr (4 074) gav ett resultat om 523 mkr (928), varav 473 mkr (166) ingick i resultat projektutveckling. Styrelsen föreslår utdelning om 10 kronor (14) per aktie. VIKTIGA HÄNDELSER Efterfrågan och prisnivåer för JMs bostäder har upprätthållits på utplanad men stabil nivå. Resultatförsämring inom region Stockholm stad. Stora insatser för att förbättra genomförandet av nystartade bostadsprojekt i Stockholm. Selektiva förvärv av byggrätter. Försiktighet i den kommersiella projektutvecklingen. Stora försäljningar av färdigutvecklade fastigheter. Överfört 536 mkr till aktieägarna. GEOGRAFISK FÖRDELNING AV NETTOOMSÄTTNING 2002 SAMMANFATTNING KONCERNEN KONCERNENS PROJEKTUTVECKLING Mkr Marknadsledande inom nyproduktion av bostadsrätter. Byggrättsportfölj motsvarande bostäder ger stor potential. Kassaflöden i fokus hög omsättningstakt i projekten. Kundfokuserad med starkt varumärke bred satsning på kvalitet och miljö. Färdigutvecklade kommersiella fastigheter används som bytesvaluta eller säljs. Återköp av egna aktier verktyg för att säkerställa optimal kapitalstruktur. Strategiskt välpositionerad marginalmål 10 procent. Planerad produktionsstart av bostäder för Resultat per kvartal, mkr 12 månaders rullande resultat, mkr 12 månaders rullande marginal, % Rullande marginal exkl. fastighetsförsäljning och nedskrivning av fastigheter, % % STOCKHOLM 58% ÖVRIGA SVERIGE 25% NORGE, DANMARK OCH BELGIEN,17% MARKNAD STOCKHOLM Storstockholm MARKNAD ÖVRIGA SVERIGE Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Lund, Malmö, Strängnäs, Uppsala,Västerås och Örebro. MARKNAD UTLAND Norge: Bergen, Oslo, Skien och Tønsberg Danmark: Köpenhamn Belgien: Bryssel jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

6 4 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Överlag goda prestationer Under 2002 ökade JM försäljningen och sålde fler bostäder än någonsin tidigare.genom att fokusera på kassaflöde och resultatutveckling har JM den senaste femårsperioden genererat bättre resultat än många jämförbara företag. RESULTATUTVECKLING 2002 Resultatet för 2002 var dock en besvikelse. Stora resultatförsämringar i ett antal bostadsprojekt i Stockholm samt nedskrivningar av exploateringsmark och fastigheter ledde till en betydande resultatminskning. I ett sämre marknadsklimat för bostäder har utdragna planprocesser spelat in, men det är framförallt brister i projektgenomförandet som lett till felaktiga bedömningar avseende förväntade intäkter och kostnader. Problemen har varit hänförliga till ett antal projekt i region Stockholm stad. Omfattande åtgärder är vidtagna för att säkerställa större strikthet i projektgenomförandet och vända resultatet. JMs övriga verksamheter har utvecklats enligt plan, med stabil efterfrågan och goda prisnivåer. Positivt är att övriga Sverige har utvecklats väl både avseende försäljning och resultat. Den strategiska minskningen av beståndet av färdigutvecklade fastigheter fortsatte under året och ett flertal försäljningar genomfördes med gott resultat. JMs positiva resultat och optimeringen av koncernens kapitalstruktur har möjliggjort en fortsatt överföring av kapital till aktieägarna. Under året har sammanlagt 536 mkr överförts till aktieägarna genom utdelning och återköp. Baserat på en bedömning av den underliggande intjäningsförmågan i JMs projektutveckling av bostäder samt med en försiktig bedömning av resultat från kommersiell projektutveckling, har styrelsen föreslagit en utdelning om 10 kronor per aktie. Styrelsen kommer också att av bolagsstämman begära fortsatt mandat för förvärv och överlåtelse av egna aktier. MARKNADS- OCH OMVÄRLDSUTVECKLING Vi upplever en fortsatt god efterfrågan på våra bostäder och har under året befäst vår position som Skandinaviens ledande projektutvecklare av bostäder. Marknadsläget är dock svårförutsägbart. Ökad osäkerhet i världen skapar osäkerhet även på JMs hemmamarknader och inom JMs målgrupper. Försäljningsprocessen är idag mer utdragen än tidigare. Detta gäller speciellt i Stockholm, som påverkas av kommunala skattehöjningar och nedgången för finans-, IToch telekomsektorerna. JMs goda finansiella ställning, med en stark balansräkning och positiva kassaflöden, gör dock att vi står väl rustade för ett svårare marknadsklimat. FOKUS KOSTNADSREDUCERING Vår nya affärsenhet JM Produktion påbörjade sin verksamhet under året och vi räknar med att det ska leda till betydande effektiviseringar i projektering, produktion och inköp. För att tillvarata skalfördelar och uppnå rationaliseringsvinster ska grundläggande värderingar för en effektiv och mer industrialiserad produktion tydliggöras i projektutvecklingsprocessen. Vi ska arbeta med färre plattformar, färre komponenter och färre leverantörer. Bland annat har vi inlett ett projekt för att väsentligt minska antalet leverantörer. Utöver denna strategiska översyn av produktionskostnader pågår ett kontinuerligt arbete att hitta besparingsmöjligheter, dock alltjämt med bibehållna kundvärden. KUNDEN I CENTRUM Vi vet att våra resultat är beroende av en hög följsamhet inför våra kunders önskemål och behov. Egen anställd säljpersonal och många Bostadsbutiker är inslag i vår verksamhet som möjliggör en nära relation till kunderna och snabb kunskapsåterföring. Noggranna undersökningar ger oss en tydlig bild av kundernas preferenser och våra projekt planeras med hänsyn till dessa. Nöjda kunder och god kvalitet är också viktiga parametrar i vår interna utvärdering av medarbetarnas prestationer, och utgör bedömningskriterier i vårt bonus- och tantiemsystem. ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE JM påverkar i hög utsträckning den miljö som människor bor och arbetar i och det är viktigt att vi tar ett miljö- och samhällsansvar. I anslutning till flera av våra bostadsprojekt bygger vi skolor och vägar, utvecklar närservice, anlägger park- och naturmiljöer och omdanar påtagligt såväl inre som yttre miljöer. JM har sedan länge lett branschens arbete med att värna jm delårsrapport januari mars 2002

7 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 5 miljön och vi har också blivit internationellt uppmärksammade för detta. Vi fortsätter förstås ansträngningarna för att bibehålla vår ledande ställning och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling. Även andra insatser görs inom ramen för vårt ansvar som samhällsmedborgare. Genom vårt stöd till stiftelsen Mentor och vårt aktiva arbete med ungdomar vill vi stimulera till ökad samhällsintegration. Vi är övertygade om att de JMmedarbetare som blir mentorer och satsar personligt engagemang i en ung människa, utvecklas både personligen och i sin yrkesroll. Omsorg och utveckling av medarbetarna är också viktigt. Ett aktivt friskvårdsarbete, möjlighet till kompensation för inkomstbortfall vid föräldraledighet och ansträngningar för att återfå långtidssjukskrivna i arbete är några exempel på JMs engagemang i medarbetarna. Troligen har vi redan nu branschens högsta andel kvinnor bland tjänstemän. Men vi kan bli ännu bättre antalet kvinnor i chefsbefattning står inte i relation till den höga andelen kvinnor i organisationen. Några steg i rätt riktning har tagits och vår första kvinnliga regionchef utsågs under Vi vill även öka antalet anställda med invandrarbakgrund. JM har alltid ställt höga krav på ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Branschen som helhet har dock hamnat i rampljuset på grund av inkorrekt yrkesutövning i ett antal fall. För att det inte ska råda några som helst oklarheter kring JMs värderingar och förhållningssätt i enskilda frågor har vi under året utvecklat etiska riktlinjer för koncernen. Ett etiskt förhållningssätt är en förutsättning för professionell utveckling inom JM-koncernen. sätt. Det innebär bland annat fortsatta satsningar på kundorientering, miljö och kvalitet. Vi kommer att fortsätta prioriteringen av våra viktiga marknader i Sverige, Norge och Danmark. JMs inträde på den norska marknaden har varit lyckosamt. Vi bedömer att det finns utrymme att implementera JMs affärsmodell på andra marknader och vi utvärderar ständigt dessa möjligheter. I rådande marknadsklimat har vi omformulerat våra volym- och marginalmål för perioden Vi kommer att anstränga oss hårt för att möta kommande års utmaningar med en för våra aktieägare värdeskapande verksamhet. Med ett starkt varumärke, nöjda kunder, långsiktig verksamhet och kompetenta medarbetare med stor kompetens inom projektutveckling, har vi goda förutsättningar. Stockholm i mars 2003 Johan Skoglund VD och koncernchef UTSIKTER FÖR 2003 JM fokuserar på bra bostäder i attraktiva områden på orter med god ekonomisk tillväxt. Den långsiktiga trenden med ökad inflyttning till storstäder och universitetsorter fortsätter. Dessa bostadsmarknader, men också kranskommuner och andra områden med goda kommunikationsmöjligheter utvecklas positivt. Efterfrågan på de bostäder som JM utvecklar bedömer vi som stor och bestående under överblickbar tid. JM disponerar en mycket väl positionerad byggrättsportfölj motsvarande cirka bostäder i attraktiva lägen och det gäller nu att utveckla dessa tillgångar på bästa möjliga

8 6 AKTIEDATA Fortsatt hög direktavkastning Ägandet fördelades mellan juridiska personer 96,6 procent (varav aktiefonder knappt 45 procent) och fysiska personer 3,4 procent. AKTIEKAPITAL JM-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista sedan Aktiekapitalet uppgår till 121,4 mkr fördelat på 30,4 miljoner aktier om nominellt 4 kronor med lika rösträtt. Vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner och de konvertibla skuldebreven kommer antalet aktier att öka med högst , vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 1,9 mkr. Börsposten är 100 aktier. KURSUTVECKLING Bolagets börsvärde uppgick vid årets utgång till 4,9 mdkr. Kursen på aktien sjönk under året med 26 procent. Under samma period sjönk SAX All Share Index med 37 procent. Under året noterades den lägsta betalkursen, 150 kronor, den 10, 25, 28 och 29 oktober. Högsta betalkursen, 272 kronor, noterades den 17 april. OMSÄTTNING Under 2002 omsattes JM-aktier till ett värde av totalt mkr. Den genomsnittliga dagsomsättningen var cirka 14 mkr (17). Omsättningshastigheten, det vill säga aktiens likviditet på Stockholmsbörsen, uppgick till 51 procent under året att jämföra med hela börssnittet på 122 procent. INDEX Från och med 2001 har Stockholmsbörsen infört en ny branschindelning baserad på Global Industry Classification Standard (GICS). JM tillhör undergruppen Real estate management and development (GICS ) och ingår i index SX4040 Real Estate. SX4040 ökade med 3 procent under UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen över åren ska avspegla den totala verksamhetens resultatutveckling. Genomsnittligt över en konjunkturcykel ska utdelningen motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Resultatet från fastighetsförsäljningar är en naturlig del i JMs projektutveckling och inkluderas i utdelningsberäkningen. ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER JM prioriterar aktiv hantering av koncernens balansräkning. Till den del synlig soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. Beslut togs vid JMs ordinarie bolagsstämma, i april 2002, om återköp av egna aktier. Beslutet innebar att JM kunde förvärva egna aktier om maximalt 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Under 2002 återköpte JM egna aktier till en snittkurs om 193 kronor per aktie. Vid slutet av året uppgick JMs totala innehav i egna aktier till aktier eller 3,0 procent av antalet utestående aktier. FLERÅRSÖVERSIKT AKTIEDATA Översikten återfinns på s. 82. VINST, UTDELNING OCH DIREKTAVKASTNING Kr % ÄGARSTRUKTUR Antalet aktieägare vid årets slut uppgick till 4 512, en ökning med 15 procent. De tio största svenska ägarna stod för 56,6 procent av kapitalet och de utländska ägarna för 8,7 procent. Dessa siffror exkluderar JMs innehav av egna aktier, se nästa sida Vinst per aktie, kr Utdelning per aktie, kr Direktavkastning, % Utdelning för 2002 är styrelsens förslag jm delårsrapport januari mars 2002

9 AKTIEDATA 7 ÄGARBILD PER Antal Procent Äger till- Procent aktie- av alla sammans av aktie- Aktieinnehav ägare aktieägare antal aktier kapitalet , , , , , , , , , , , ,9 Totalt , ,0 Vid årsskiftet hade aktier efter anmälan om konvertering ännu ej registrerats. Dessa aktier ingår ej i sammanställningen. KURSUTVECKLING 1 JANUARI FEBRUARI 2003 Kr Antal tusen aktier AKTIEÄGARE PER Ägare Procent av antal aktier SEB fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 17,3 Robur fonder 8,4 AFA Försäkringar 6,3 Handelsbanken fonder 4,6 Stefan Persson Placering AB 4,0 Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt 2,9 Andra AP-fonden 2,9 Hagströmer & Qviberg fonder 2,7 Eikos 2,6 Fjärde AP-fonden 2,5 Nordea fonder 2,3 Tredje AP-fonden 2,3 Utländska aktieägare 9,7 Övriga aktieägare* 31,5 Totalt 100,0 * Varav JM AB innehar aktier. Antal aktieägare per : st. Antalet aktier, exklusive av JM AB återköpta st,uppgår till st dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb JM SX4040 Real Estate SAX All Share index Omsatt antal aktier Källa: SIX FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET Nyemission, Inlösen av Antal Nom. värde/ Aktiekapital, År mkr aktier, mkr aktier aktie, kr mkr ,4* , ,5* 13, , ,2* ,4 * Konvertering av skuldförbindelser. 500 FONDKOMMISSIONÄRER SOM LÖPANDE FÖLJER JM Företag Analytiker ABG Sundal Collier Fredrik Grevelius Alfred Berg Fondkommission Lars-Åke Bokenberger CAI Cheuvreux Nordic Tomas Ramsälv D. Carnegie Fredrik Skoglund Deutsche Bank David Halldén Enskilda Securities Erik Nyman Handelsbanken Securities Hans Derninger Julius Baer Nordic Rickard Alte Merrill Lynch Bernd Stahli Nordea Securities Jonas Andersson Swedbank Markets Tobias Kaj jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

10 8 AFFÄ RSIDÉ,MÅ L OCH STRATEGIER Strategi för hög totalavkastning AFFÄRSIDÉ Att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov i dag och i framtiden. Affärsidén innebär att JM är projektutvecklare av bostäder och i selektiv utsträckning av kommersiella lokaler. JM prioriterar hög kvalitet och helhetstänkande i utformningen av boende- och arbetsmiljöer. Ambitionen är att skapa miljöer som är attraktiva även på mycket lång sikt. VISION Att bli en ledande projektutvecklare av högkvalitativa bostäder i norra Europa. Verksamheten bedrivs idag på orter med goda tillväxtförutsättningar vilket är storstadsområden, universitetsoch högskoleorter i främst Sverige, Norge och Danmark. Avsikten är att växa ytterligare med prioritet att stärka koncernens position på de marknader där företaget redan är etablerat. ÖVERGRIPANDE AKTIEÄGARMÅL Målet är att ge aktieägarna en högre totalavkastning, det vill säga utdelning och värdeökning på JM-aktien, än företag med liknande verksamhet och riskprofil. STRATEGI För att, inom ramen för affärsidén, nå visionen och leva upp till det övergripande aktieägarmålet har JM följande strategi: Inriktningen ska vara tydlig på högkvalitativa och miljöanpassade bostäder och arbetsplatser som tar fasta på kundnyttan. Verksamheten ska endast bedrivas på orter med goda tillväxtförutsättningar vilket för närvarande är storstadsområden, universitets- och högskoleorter i främst Sverige, Norge och Danmark. En tydlig fokusering på kassaflöden genom ett effektivt utnyttjande av balansräkningen. Detta uppnås genom att en hög takt hålls i igångsättning, genomförande och avyttring i fastighetsprojekten. Ett begränsat bestånd av färdigutvecklade fastigheter, i Stockholmsområdet, ska behållas och stödja projektutvecklingen som bytesobjekt vid JMs löpande förvärv av nya exploateringsfastigheter. En begränsad men effektiv bygg- och anläggningsentreprenadverksamhet ska upprätthållas. Den ska primärt handha de egna projekten för att säkra kvalitetskrav och produktionskompetens samt bidra till effektiv kostnadskontroll. Fortsatt volymtillväxt ska genereras såväl organiskt som genom förvärv. En grundläggande princip är att tillväxt ska ske under krav på god lönsamhet och marknadsledande position. LÖNSAMHETSMÅL Avkastning på synligt eget kapital efter skatt ska, i genomsnitt över en femårsperiod motsvarande en konjunkturcykel, överstiga 15 procent. Eftersom projekten är förhållandevis långa och realisering av kommersiella projekt kommer ojämnt i tiden, används ett genomsnittligt avkastningsmått. TILLVÄXTAMBITION För att säkerställa tillväxtkraften i JMs projektutveckling planeras antalet årliga produktionsstarter av bostäder uppgå till år Produktion ska dock ske mot tydlig efterfrågan. JMs verksamhetsmål kommuniceras för ett begränsat antal år beaktat verksamhetens cykler. Marginalmålet för projektutvecklingen sätts till 10 procent under målperioden Marginalen förutsätter en stabil bostadsmarknad, tydliga effekter av JMs förbättringsarbete inom JM Bostad Stockholm samt realiserade resultat från den kommersiella projektutvecklingen. Koncernens mål för produktionsstarter av bostäder och projektutvecklingsmarginal uttrycker JMs ambition och ska inte ses som prognos. UTDELNINGSMÅL Aktieutdelningen ska genomsnittligt, över en konjunkturcykel, motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. jm delårsrapport januari mars 2002

11 AFFÄ RSIDÉ,MÅ L OCH STRATEGIER 9 TILLGÅNGS- OCH KAPITALSTRUKTUR Beståndet av färdigutvecklade fastigheter har minskat till målnivån för 2003 om 2 mdkr i bokfört värde. 35 procent synlig soliditet över en konjunkturcykel. Till den del synlig soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. JM har ambitionen att upprätthålla en över tiden optimal sammansättning av tillgångs- och kapitalstruktur, vilken är anpassad till bolagets projektutvecklingsverksamhet. Med den minskande andelen färdigutvecklade förvaltningsfastigheter blir balansräkningen mer projektinriktad till sin karaktär. Beaktat att projektutveckling bygger på löpande effektiv kapitalallokering i en delvis cyklisk marknad, krävs en dynamisk syn på soliditet och räntetäckning. Bedömningen är att nuvarande soliditetsmål innebär en lämplig finansiell stabilitet sett över en konjunkturcykel. I takt med ökad omsättning av balansräkningen sjunker också den justerade soliditeten ner mot den synliga vilket ökar den finansiella hävstångseffekten i JM utifrån marknadsvärden. Visst övervärde kommer dock alltid att upprätthållas som en konsekvens av den löpande förädlingen. AVKASTNINGSKRAV För att generera störst värde för aktieägarna måste JM ha god kunskap om vilka investeringar som är lönsamma och når koncernens avkastningskrav. Varje investering i ett projekt måste därför generera en avkastning som täcker dess kapitalkostnad: investeringens kassaflöde beräknas och diskonteras efter ett avkastningskrav. Om nettonuvärdet av dessa kassaflöden är positivt är investeringen värdeskapande. Avkastningskravet sätts utifrån en sammanvägning av JMs kostnad för eget och lånat kapital enligt följande: kapitalkostnad eget kapital Riskfri ränta genomsnittlig avkastning på femåriga statsobligationer är cirka 5 procent. Riskpremie för den risk investeraren tar vid en investering i JM-aktier uppskattas riskpremien till 5 procent. Avkastningskrav på det egna kapitalet (riskfri ränta plus riskpremie) 10 procent. kapitalkostnad lånat kapital Riskfri ränta se ovan 5 procent. Riskpremie vilken betalas vid lånefinansiering 1 procent. Skatteavdrag eftersom räntekostnaden minskar den vinst på vilken skatten betalas, blir kostnaden i realiteten lägre, med en bolagsskatt på 28 procent reduceras räntekostnaden efter skatt med 28 procent till 4,3 procent. kapitalstruktur Skuldsättningsgrad JM har ett mål för soliditeten över en konjunkturcykel som uppgår till 35 procent. I de enskilda projekten antas skuldsättningsgraden, i genomsnitt, till 1,0. Koncernens vägda kapitalkostnad (WACC) och därmed dess grundläggande avkastningskrav uppgår till 7,2 procent. Det innebär att alla investeringar, måste generera ett kassaflöde efter betalning av samtliga operativa kostnader och skatt men före räntekostnader på minst 7,2 procent av grundinvesteringen för att vara lönsamma. I de fall flera projekt konkurrerar om resurser, prioriteras projektet med den högsta förväntade avkastningen. FINANSIELLA OCH ICKE-FINANSIELLA MÅL Procent Mål Avkastning eget kapital 5 år vägt Utdelning, andel av vinst efter skatt * Soliditet Projektutvecklingsmarginal 10,0 5,4 11,8 10,3 6,5 4,7 Byggrätter till produktion (antal) *Baserat på styrelsens förslag. jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

12 10 Ä GARSTYRNING Struktur för styrning och kontroll Ägarstyrning behandlar förhållandet mellan aktieägare och företagets styrelse och dess företagsledning. I avsnittet ges en beskrivning av struktur och arbetsformer för styrelse och koncernledning, samt hur ansvar och befogenheter är delegerade i organisationen. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING JMs styrelse har under 2002 bestått av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter samt två ledamöter med två suppleanter utsedda av de anställdas organisationer. NOMINERING Nominering av styrelseledamöter inför val vid bolagsstämma sker genom en nomineringskommitté som består av företrädare för de, vid var tid, fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Nomineringskommitténs sammansättning meddelas från och med 2003 i delårsrapporten för det tredje kvartalet. Sammansättningen påverkas inte av eventuella förändringar i ägarbilden mellan tidpunkt för presentation av nomineringskommittén och påföljande bolagsstämma. Nomineringskommitténs uppgifter består i första hand av att till bolagsstämman framlägga förslag på styrelseledamöter och styrelsearvoden samt att, då så är aktuellt, föreslå val av revisorer. Nomineringskommittén inför bolagsstämman 2003 har bestått av: Björn Lind (SEB Fonder), Marianne Nilsson (Robur), Lars Öhrstedt (AFA) och Tor Marthin (AMF Pension) samt styrelsens ordförande Per Westlund. Förslag till styrelsenominering anges i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman. STYRELSENS ARBETE Styrelsens arbete koncentreras mot strategiska frågor, såsom verksamhetsinriktning, ekonomi och finans, kontroll och effektivitet samt beslut om investeringar och försäljningar av exploateringsmark och färdigutvecklade fastigheter över vissa beloppsnivåer. Styrelsens sammanträden alternerar mellan de orter där verksamheten bedrivs och följs vanligen av ett studiebesök på ett pågående projekt. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete samt följer verksamhetens utveckling. Inom de ramar som styrelsen fastslagit leder den verkställande direktören verksamheten samt håller styrelsens ordförande kontinuerligt informerad om väsentliga affärshändelser. Enligt styrelsens arbetsordning ska det årligen hållas sex sammanträden, varav ett konstituerande och fem ordinarie.vid två tillfällen per år görs en genomgång med bolagets revisorer inför hela styrelsen. Revisorerna redogör för revisionsarbetet och styrelsens ledamöter ges tillfälle till dialog och insyn i specifika redovisningsfrågor. RAPPORTERING VD ansvarar för att styrelsen erhåller rapportering och information som är av sådan kvalitet att styrelsen kan fatta välgrundade beslut och göra kvalificerade bedömningar. Ekonomisk och finansiell rapportering framläggs vid varje ordinarie styrelsemöte. Kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer utgör den grundläggande rapporteringen och kompletteras av affärsenhetsinformation hämtad ur JMs interna rapportering. Vidare är VD skyldig att vid varje styrelsemöte rapportera sammanlagd köpeskilling för förvärvade respektive sålda fastigheter samt beslutade investeringar i fastigheter. Inför varje sammanträde erhåller styrelsens ledamöter beslutsunderlag innefattande dels olika former av ekonomiska underlag, dels underlag avseende aktuella ärenden. Dessa kan innefatta marknads-, personal-, varumärkes- och effektivitetsfrågor. UTVÄRDERING OCH ARBETSINSATS Från och med 2002 gör styrelsens ordförande årligen en utvärdering av styrelsearbetet med styrelsens ledamöter. Utvärderingen innehåller en genomgång av styrelsearbetets struktur, former och innehåll. Arbetsinsatsen för styrelsens ordförande bedöms uppgå till cirka 60 arbetsdagar per år och för externa styrelseledamöter till cirka 20 arbetsdagar per år. ERSÄTTNINGS- RESPEKTIVE REVISIONSKOMMITTÉ I februari 2003 har styrelsen beslutat att utse en ersättnings- jm delårsrapport januari mars 2002

13 Ä GARSTYRNING 11 respektive revisionskommitté bestående av vardera tre styrelseledamöter. ERSÄTTNING TILL STYRELSE Ersättningen till styrelseledamöterna fastställs av den ordinarie bolagsstämman efter förslag av nomineringskommittén. Till styrelsens ordförande utgår enligt bolagsstämman 2002 arvode om kronor. Externa styrelseledamöter arvoderas med vardera kronor. LEDNINGSARBETET I chefsansvaret ingår att alltid verka för att styrelsens och VDs riktlinjer följs. JMs verksamhet är operativt indelad i fyra affärsenheter med respektive chef som ytterst ansvarig under VD. Koncernledningen utgörs av samtliga affärsenhetschefer samt stabschefer. VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut efter samråd med dess ledamöter. Koncernledningen sammanträder minst en gång per månad. ERSÄTTNING TILL VD OCH LEDNING Styrelsen fastställer, efter förslag av ordföranden, lön och bonus till bolagets VD. Lön och bonus till övriga personer i koncernledningen fastställs av styrelsens ordförande efter förslag av VD. En specifikation över lön, bonus och pensionsvillkor avseende VD samt ersättning till styrelse återfinns på s. 75, i not 32 Anställda och personalkostnader. Bolagsstämman fattar i förekommande fall beslut om införande av incitamentsprogram till personal i form av optionsprogram eller konvertibelprogram. Vid ordinarie bolagsstämma 2003 kommer inget sådant ärende att förekomma. VDs BESLUTSRÄTT JMs styrelse har beslutat att firman tecknas av ordföranden och ett antal personer i koncernledningen, två i förening. Firmatecknarna kan i sin tur utfärda fullmakt för andra personer att företräda bolaget. I dessa fall är också huvudregeln att två personer i förening företräder bolaget. Styrelsen har till VD delegerat beslutsrätt för köp och försäljning av fastigheter (till ett värde av högst 100 mkr) samt investeringar i fastigheter (upp till 400 mkr). I övriga fall har styrelsen beslutsrätt. Beloppen är valda för att tillgodose styrelsens behov av kontroll och ledningens behov av handlingsutrymme. VD äger rätt att vidaredelegera delar av beslutsrätten ovan till affärsenhetschefer samt stabschefer. Principerna för detta beskrivs i JMs Auktorisationsbestämmelser, vilka klargör de ansvar och befogenheter som är knutna till befattningshavare och befattningar inom JM-koncernen. Auktorisationsbestämmelserna innehåller också detaljerade beskrivningar av system, regler och rutiner för attest samt rätt att träffa bindande avtal. STYRNINGS- OCH RAPPORTSTRUKTUR JM bedriver en verksamhet som kräver en hög grad av delegerat ansvar. Vid varje given tidpunkt är ett stort antal projekt i produktion. Organisationen för ett projekt varierar med projektets storlek och svårighetsgrad, men det är inte ovanligt med projekt där fler än 100 personer arbetar. Varje projekt drivs av en projektledare som är huvudansvarig för produktutformning, marknadsanalyser, inköp, ekonomi, produktion, kvalitet och försäljning. Beräknade ordervärden i enskilda projekt överstiger ofta 100 mkr. Det löpande resultatet tas fram genom successiv vinstavräkning i de pågående projekten (se s. 16). Höga krav ställs på väl avvägda bedömningar från intäkts- och kostnadsansvariga i alla delar av organisationen. Med anledning av bristfälliga bedömningar vid resultatframtagning i några pågående projekt i Stockholm stad införs nu försiktigare tillämpning av den successiva vinstavräkningen. Inom JM är controllingansvaret en del av respektive affärsenhetschefs operativa ansvar. Koncernstab Ekonomi och Finans har det funktionella ansvaret. Till följd av de brister i projektgenomförande inom region Stockholm stad som uppdagades i samband med bokslut för fjärde kvartalet 2002 har företaget genomfört ett antal åtgärder för att strama upp projektstyrning, skapa större strikthet i projektgenomförandet samt förstärka central kontroll och insyn i projekt med stor ekonomisk betydelse. jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

14 12 STYRELSE Bakre raden från vänster: Leif Lundell, Johan Wegin, Evert Johansson, Lennart Sundén och Berthold Lindqvist. Främre raden från vänster: Björn Björnsson, Ingrid Bäck, Per Olofsson, Per Westlund, Johan Skoglund och Elisabet Annell. jm delårsrapport januari mars 2002

15 STYRELSE 13 STYRELSE Per Westlund Styrelsens ordförande Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM: Född Civilingenjör och civilekonom. Styrelseordförande i Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund. Ledamot i IVA. Rådgivare till styrelsen, Parsons Brinckerhoff Inc. Tidigare befattningar: vice VD Skanska, ansvarig för teknik- och miljöutveckling, chef Skanskas byggverksamhet i Sverige och chef Skanska i Västsverige. Elisabet Annell Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:700 Född Pol. mag. Koncernchef i Univero Group (f.d.temogruppen). Styrelseledamot i Axel Johnson International AB, Danderyds Sjukhus AB, IBS AB, AB Sardus,TV4 AB och Catella Holding. Tidigare befattningar: VD och seniorkonsult i SMG Sweden AB, VD och seniorkonsult i SIFO Management Group AB, VD och konsult i Tönnerviks Revision AB. Björn Björnsson Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:2 000 Född Pol. mag. Bedriver egen konsultverksamhet inom det finansiella området. Styrelseledamot i Billerud AB, Bure Equity AB och E. Öhman J:or Kapitalförvaltning. Tidigare befattningar/uppdrag: likvidator i Trustor AB, VD Lancelot Asset Management AB och VD Export-Invest AB. Per Olofsson Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:300 Född Fil. kand. Styrelseordförande i Askus AB, Sync BPI AB, MPI Teknik AB,Springboard Capital AB och GEA.Styrelseledamot i Kreatel AB, Vitea AB, Printon AB, KTH Executive School AB och Webanalys. Tidigare befattningar: VD Sveriges Industriförbund, vice VD IBM Worldwide Healthcare Solutions och VD IBM Nordic AB. Lennart Sundén Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:500 Född Civilingenjör och civilekonom. VD och koncernchef i Swedish Match AB. Styrelseledamot i FöreningsSparbanken AB och Arnold André GmbH & Co.KG. Tidigare befattningar: chef för Electrolux industriverksamhet för vitvaror i Europa och chef för Electrolux globala dammsugar- och småapparatverksamhet. Johan Skoglund Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör. VD och koncernchef i JM. Styrelseordförande i AB Borätt och Seniorgården AB. Styrelseledamot i AB Bostadsgaranti och Försäkrings AB Bostadsgaranti. Tidigare befattningar i JM-koncernen: regionchef Ytterstaden, Stockholm Söder och Kommersiella Fastigheter. Affärsenhetschef Riks och JM Bostad. Johan Skoglund, VD och koncernchef i JM, är föreslagen att bli invald i styrelsen på bolagsstämman den 23 april ARBETSTAGARREPRESENTANTER Leif Lundell Född 1939, elektriker. Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: 0 Johan Wegin Född 1965, byggnadsingenjör. Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:0 Antal teckningsoptioner: 0 Ingrid Bäck Född 1945, ekonom. Suppleant i styrelsen sedan Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner:500 Evert Johansson Född 1938,timmerman. Suppleant i styrelsen sedan Antal aktier i JM: 327 Antal teckningsoptioner: 200 STYRELSENS SEKRETERARE Urban Lilja Född 1952, chefsjurist i JM AB. Styrelsens sekreterare sedan Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: REVISORER Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Bertil Johanson Huvudansvarig, auktoriserad revisor Ulf Westerberg Auktoriserad revisor Berthold Lindqvist Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:0 Född Med.dr. h.c., ingenjör. Styrelseordförande i Munters AB. Styrelseledamot i Pharmacia Corp., USA, Securitas AB,Trelleborg AB, Probi AB, Cardo AB och Novotek Sverige AB. Tidigare befattningar: VD Gambro AB och vice VD Sonesson AB. Carl Eric Stålberg,verkställande direktör och koncernchef i JM till och med , begärde utträde ur styrelsen per Angivna aktieinnehav avser egna och närståendes innehav per jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

16 14 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Från vänster: Lennart Henriz,Magnus Key,Göran Malmberg,Caroline Burén,Urban Lilja, Zdravko Markovski, Johan Skoglund, Sören Bergström, Sten Hamberg och Claes Magnus Åkesson. jm delårsrapport januari mars 2002

17 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 15 KONCERNLEDNING Johan Skoglund VD och koncernchef Anställningsår: 1986 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör, KTH Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan Stockholm Platsingenjör 86 89, assistent VD 89 91, projektledare 91 96, regionchef Ytterstaden 96 97, regionchef Stockholm Söder 97 99, regionchef Kommersiella Fastigheter 99 00, affärsenhetschef Riks 00 01, affärsenhetschef JM Bostad VD och koncernchef från Styrelseordförande i AB Borätt och Seniorgården AB. Styrelseledamot i AB Bostadsgaranti och Försäkrings AB Bostadsgaranti. Magnus Key vvd och JM Utland Anställningsår: 1973 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör, Chalmers Anställd i Skanska Arbetschef, avdelningschef och regionchef i Luleå 73 85, stf. produktionschef i Stockholm 85 89, vice VD, produktionschef, VD JM Byggnads AB Vice VD och utlandsansvarig 01. Ordförande i Stockholms Byggmästareförening, styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier och Arkitektkopia. Claes Magnus Åkesson Ekonomi och Finans Anställningsår: 1998 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm Anställd inom Ericsson-koncernen 87 98; ansvarig för finansiell koordinering 87 93, Assistant Treasurer 93 94, chefscontroller marknadsenhet Asien/Kina/ Mellanöstern 94 96, ekonomi- och finanschef Malaysia och regioncontroller Asien Ekonomi- och finansdirektör JM AB 98. Urban Lilja Juridik och Exploatering Anställningsår: 1996 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Jur. kand., Lunds Universitet Notariemeritering Borås tingsrätt Förbundsjurist Leg. Sjukgymnasters Riksförbund 81 82, advokat Friman & Carlander advokatbyrå 82 86, bolagsjurist Celsius Industrier AB och bolagsjurist Akzo Nobel AB Chefsjurist JM AB 96. Sekreterare i JMs styrelse. Caroline Burén Kommunikation Anställningsår: 2001 Antal aktier i JM: 0 Antal teckningsoptioner: 0 Född Fil. kand., Uppsala Universitet DIHR Projektledarassistent Stockholm Convention Bureau, 88 90,informatör AB Nynäs Petroleum och informationschef Nynäs Naphthenics AB Kommunikationsdirektör JM AB 01. Göran Malmberg Personal Anställningsår: 1991 Antal aktier i JM: 0 Antal konvertibler: Antal teckningsoptioner: Född Jur. kand., Stockholms Universitet Arbetsrättsjurist Apoteket AB 82 87, förhandlare/ jurist Arbetsgivarorganisationen SFO och personalchef Helsingborgs Hamn AB Personaldirektör JM AB 91. Lennart Henriz Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö/it) Anställningsår: 1978 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör, KTH Bitr. arbetsledare 78 81, projektchef 81 84, direktörsassistent 84 86, chef/produktionschef Octopus Energi/ Industri AB Ventilator (båda JM-koncernen) 86 87, datachef/utvecklingschef 88 91, marknadschef AB Projektgaranti 91 94, vvd och regionchef AB Projektgaranti och kvalitets- och miljöchef Chef verksamhetsutveckling 00. Zdravko Markovski JM Bostad Anställningsår: 1987 Antal aktier i JM: 0 Antal teckningsoptioner: 500 Född Civilingenjör, KTH Arbetsledare/platsingenjör 87 90,entreprenadingenjör och inköpare 90 92, projekteringsledare 93 94, projektledare 94 00,regionchef Uppland och regionchef Öst Affärsenhetschef JM Bostad från Sören Bergström JM Produktion Anställningsår: 1988 Antal aktier i JM:0 Antal teckningsoptioner:2 000 Född 1956.Civilingenjör,KTH.Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan 1996.Executive Management Program Handelshögskolan Projektledare 88 96, VD JM Stombyggnad 97 00, VD JM Inredning 98 00, VD JM Värmdöstrand AB och regionchef Stockholm Söder Affärsenhetschef JM Produktion 02. Styrelseordförande i O.Timblads Målerifirma AB och E.Lindqvist Rör AB. Sten Hamberg JM Kommersiellt Anställningsår: 1980 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Jur. kand., Uppsala Universitet Bitr. jurist HSBs Riksförbund Bolagsjurist JM 80 85, VD AB Borätt 85 00,VD AB Seniorgården 90 00, exploateringschef och affärsenhetschef Affärsutveckling/Fastigheter Affärsenhetschef JM Kommersiellt 01. ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE JM BOSTAD Magnus Berg, Region Storstockholm och Region Stockholm Innerstad Marcus Svensson, Region Stockholm Mellanstad Anette Frumerie, Region Öst Mats Karlsson, Region Mitt Anders Lundberg, Region Väst Anders Wahrer, Region Syd Birgitta Seman, AB Borätt Christer Lindmark, Seniorgården AB JM PRODUKTION Mikael Matts, Produktion Storstockholm Bertrand Hennings, Produktion Stockholm Innerstad Mats Åkerlind, JM Stombyggnad AB och JM Inredning AB Johan Lundqvist, JM Byggledning Gunnar Josefson, Inköp Anders Rahm, Entreprenad Ove Sandin, Anläggning Anders Brännström, JM Fasad Nils-Erik Häggström, O.Timblads Målerifirma AB Lennart Andersson, E. Lindqvist Rör AB JM KOMMERSIELLT Eva Eriksson,Transaktioner och Analys Per Johansson, Projektutveckling fastigheter Lars-Olof Höglund, Fastighetsförvaltning Jarl-Inge Stormo, Fastighetsförvaltning Teknik JM UTLAND Eilert Flågan, Byggholt AS, Bærum, Norge Thor Olaf Askjer, AS Prosjektfinans,Tønsberg, Norge Morten G.Fossum, JM Danmark A/S,Köpenhamn,Danmark Göran Sjöborg, JM Construction S.A, Bryssel, Belgien KONCERNGEMENSAMMA FUNKTIONER Peter Kindstrand, Ekonomichef Eva Nilsson, Finanschef Benny Berglund, Skatt och Förvärv Tomas Wiik, IT-chef jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

18 16 AFFÄ REN JM Värdeskapande i JM JM har lång erfarenhet och stort kunnande inom projektutveckling för såväl bostäder som kommersiella lokaler och har en ledande roll vad gäller kundorientering samt kvalitets- och miljöarbete. Detta är viktiga grundförutsättningar för ett framgångsrikt projektutvecklingsföretag. Projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler innebär en kontinuerlig process i att förvärva, förädla, avyttra och åter förvärva. Projekten är ofta kapitalkrävande och innehåller olika faser där mervärden kan skapas. PROJEKTUTVECKLINGENS FASER Förvaltning FÖRVÄRV Idéarbete KASSAFLÖDE I FOKUS Värdeskapandet i JM är kopplat till en hög takt i igångsättning, genomförande och försäljning. En effektiv hantering av kassaflödet är av väsentlig betydelse eftersom projekten är kapitalkrävande och löper över lång tid. Genom att internt ansvar, styrstruktur och organisatoriska gränssnitt inom JM fokuserar på en effektiv kassaflödeshantering är organisationen uppbyggd för att i samtliga projektfaser stödja och stimulera ett optimalt kassaflödestänkande och därmed en god värdeutveckling i koncernen. Fokusering på värdeskapande innebär att avyttring av kommersiella fastigheter och bostäder måste ske vid rätt tidpunkt. JMs strategi är att hålla en hög takt i försäljning av bostäder och kommersiella fastigheter för att frigöra kapital till nya strategiska investeringar. Avkastningen beräknas i nuvärdestermer vid avyttringsbeslutet och det är därför inte givet att ett högre pris ska inväntas. Dessutom innebär JMs strategiska inriktning på projektutveckling att marknadsrisken i färdigutvecklade fastigheter ska begränsas. Under projektets gång fattas ett antal beslut, vilka har stor påverkan på kassaflödet. Pilarna anger huvudfaser i projektutveckling. VÄRDEKEDJA Inflyttning Planarbete Värde Prisbeslut (kommersiella lokaler) Avyttringsbeslut Förvaltning Byggande Projektering Byggbeslut Byggande FÖRSÄLJNING/ UTHYRNING Finansiering JM tillförsäkrar sig mark i tidiga planskeden genom förvärv eller villkorade avtal. Genom aktivt deltagande i planprocessen medverkar JM till att byggrätter kan konkretiseras, detaljplaner antas och bygglov erhållas. Under planprocessen utvecklas området stegvis avseende både omfattning och typ av bebyggelse. Ett markområde kan exploateras med såväl kontor och bostäder som handel och service, medan andra delar kanske bibehålls som grönområden och parker. Slutlig utformning påverkas framförallt av kundefterfrågan men också av allmän marknadsefterfrågan. Idé- och planarbete Förvärvsbeslut Prisbeslut (bostäder) METOD FÖR RESULTATAVRÄKNING Den största delen av JMs verksamhet avser projektutveckling av bostäder för försäljning som bostadsrätter eller äganderätter. För att beräkna det löpande resultatet i dessa projekt tillämpar JM s.k. successiv vinstavräkning. Principen bygger på synsättet att resultat i projekt ska redovisas i takt med att projektet genomförs. Syftet är att skapa en direkt koppling mellan den ekonomiska rapporteringen och den verksamhet som bedrivits under perioden. Tid jm delårsrapport januari mars 2002

19 AFFÄ REN JM 17 Resultatframtagningen ökas i takt med att projektet framskrider och att det slutliga resultatet kan definieras med större säkerhet. I exemplet nedan ges en översiktlig beskrivning. SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING Belopp Vinst Förväntad upparbetad intäkt Redovisat resultat HUR MARKVÄRDEN UPPSTÅR Mark och byggrätter är i praktiken fastighetsmarknadens optioner. Under tider när marknadshyran inte förräntar bygginvesteringen har byggrätten ett mycket lågt värde och när marknadshyran är hög får byggrätten ett högt värde. Markvärdet är i princip restvärdet mellan den färdigställda byggnadens värde och produktionskostnaden för byggnaden. Små förändringar av marknadshyran kan innebära stora variationer på markvärdet. Detta kan exemplifieras med ett antaget kontorsprojekt i ett förortsläge till Stockholm: Kostnad Exploateringsmark ingår i de kostnader som den successiva vinstavräkningen grundas på. Vid produktionsstart överförs marken från balansräkningsposten Exploateringsfastigheter in i respektive projektetapp. Resultatframtagningen görs kvartalsvis. Omräkningseffekter kan uppstå om projektet behöver omvärderas med avseende på förväntade försäljningsintäkter eller produktionskostnader. För vidare information, se s. 62 Redovisnings- och värderingsprinciper. FASTIGHETSBEGREPP JMs balansräkning omfattar exploaterings- och förvaltningsfastigheter. Exploateringsfastigheterna hänförs främst till bostadsutvecklingen och förvaltningsfastigheterna är främst kopplade till utvecklingen av kommersiella fastigheter och indelade utifrån olika faser i projektutvecklingen. FASTIGHETSBEGREPP I PROJEKTUTVECKLINGEN JM arbetar med två typer av fastighetsbegrepp: förvaltningsfastigheter och exploateringsfastigheter. Fastighetstyp Förvaltningsfastigheter År 1 År 2 År 3 Definition Färdigutvecklade fastigheter för försäljning Fastigheter under uppförande produktionsstartade Fastigheter för vidareutveckling planerade projekt Exploateringsfastigheter Mark med tillhörande byggrätter för bostäder Mark med tillhörande byggrätter för kommersiellt ändamål Bebyggda fastigheter för vidareutveckling till bostadsprojekt eller till förvaltningsfastigheter En sammanställning över JMs förvaltningsfastigheter samt ett urval av de större exploateringsfastigheterna återfinns på s Tid KÄNSLIGHETSKALKYL, MARKVÄRDE Marknadshyra kr/m kr/m 2 Drift och underhåll 250 kr/m kr/m 2 Driftnetto kr/m kr/m 2 Direktavkastningskrav 7% 7% Värde färdig byggnad kr/m kr/m 2 Produktionskostnad kr/m kr/m 2 Exploateringsrisk* kr/m kr/m 2 Återstår markvärde kr/m kr/m 2 * Exploateringsrisk = risk avseende marknadsutveckling, planfrågor, miljöfrågor och slutliga produktionskostnader (cirka 50 procent av beräknat projektövervärde). Exemplet visar att en ökning av marknadshyran med 100 kr/m 2 innebär att markvärdet ökar med cirka kr/m 2 eller cirka 40 procent. Av diagrammet på nästa sida framgår att marknadshyran för lokaler alternativt försäljningspriset för bostadsrätter måste överstiga en viss kritisk nivå för att nybyggande ska kunna ske. Under den kritiska nivån blir markvärdet lågt medan markvärdet ökar snabbt med stigande hyror/försäljningspriser när väl den kritiska nivån uppnåtts. I Stockholmsområdet steg kontorshyrorna markant fram till och med 2000, liksom bostadsrättspriserna, vilket i många områden har inneburit en stark ökning av markvärdena. Kontorsbyggrätter i attraktiva närförortslägen har varierat från cirka kr/m för att snabbt stiga till kr/m , sedan ner till kr/m för att sedan åter stiga snabbt och idag ligga i intervallet kr/m 2. För bostäder har prissvängningarna varit mindre än för kontorslokaler till följd av att efterfrågan på bostäder i Stockholm varit stabil och vakanserna låga. Markvärdena har svängt från en uppgång under 1980-talet, prisnedgång åren och därefter uppgång till dagens jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

20 18 AFFÄ REN JM nivåer som varierar i intervallet kr/m 2 beroende på läge och attraktivitet. KRITISK HYRESNIVÅ Värde färdig byggnad Markvärde noll Utställning Förslag till detaljplan ställs ut för granskning under minst tre veckor. Antagande Planen antas av kommunfullmäktige. MARKVÄRDE UNDER PLANPROCESS Markvärde Detaljplanearbete Översiktsplanearbete Produktionskostnadsnivå Kritisk hyresnivå Hyresnivå Råmark Översiktsplan Detaljplan Bygglov Planskede Restvärde/Markvärde MARKVÄRDEN I PLANPROCESS Det som påverkar utvecklingen av värdet förutom övergripande makroekonomiska faktorer, främst inflation och ränteläge, är i huvudsak: Regionens allmänna utveckling Planprocessen Det som styr den allmänna regionala utvecklingen är främst konjunktur och regional tillväxt, medan resultat av planprocessen även är beroende av hur aktiv en fastighetsägare är. Värdeutvecklingen under planprocessen kan vara stor när råmark omvandlas till färdig byggrätt. Projektutvecklande företag som JM kan aktivt påverka framtida markanvändning och värde genom samarbete med berörd kommun. Under planprocessen utvecklas markvärdet stegvis när projektet konkretiseras och osäkerhetsfaktorer elimineras. Användning, omfattning, tidsplan och fördelning av kostnader är de värdepåverkande faktorer som behandlas. Det fulla markvärdet har uppnåtts när detaljplan antagits och bygglov erhållits. Detaljplanearbetet kan grovt delas upp i: Programskede Ideér, utgångspunkter och mål behandlas av JM, allmänheten, berörd kommun och övriga myndigheter. Samrådsskede Allmänhet, boende och sakägare bereds möjlighet att lämna synpunkter. Kostnadsfördelningen mellan kommun och exploatör behandlas parallellt med detaljplanearbetet i ett exploateringsavtal. JM förvärvar även bebyggda fastigheter som behöver vidareutvecklas till nya bostäder eller moderna kontor. I dessa fall skapar JM värdetillväxt genom planerad rivning, om- och tillbyggnad ändra användningen, höja nyttjandet, förbättra tillgängligheten och öka attraktiviteten. Byggnaden kan sedan hyras ut till högre hyror och/eller säljas. Projektet Gripsholm i Köpenhamns hamn. jm delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-03 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 2003-03 Vi sänker successivt kostnaderna och arbetar allt mer effektivt i produktutformning och produktion. Samtidigt breddar vi vårt utbud av bostäder för att möta kundefterfrågan i fler

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Välkommen till JMs bolagsstämma

Välkommen till JMs bolagsstämma Omslag: I Uppsala Parkstad uppför JM bland annat flerbostadshus med stora fönster, putsade fasader och rymliga balkonger. Välkommen till JMs bolagsstämma TID OCH PLATS JMs ordinarie bolagsstämma 2002 äger

Läs mer

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Stark balansräkning ger handlingsfrihet Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål % 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Rörelsemarginal Mål % % 8 5 6 4 3 4 2 2 1 23 24 25 26

Läs mer

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll 1/2004 fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 31 mars 2004, kl. 17.00 18.45 i Näringslivets Hus, Stockholm. 1 Öppnande av stämman Hälsade advokaten

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 3 maj 2013 kl. 15.00. Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 klockan 15.00, i Bolagets lokaler på

Läs mer

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 INNEHÅLL 1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12 14 och 17 på dagordningen) samt motivering beträffande

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 27 april 2015, kl. 13.00 på bolagets

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockholm den 27 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 16.00 på Restaurang Palace, Södra Hamngatan

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ) Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 11 maj 2012 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan 28 i Stockholm. Anmälan m.m.

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 april 2013 klockan 11.30, i Företagshuset

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798 ( Bolaget ), i Uppsala den 8 april 2014 Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8.b i kallelsen) Förslag

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015: Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer