Å R S R E D OV I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D OV I S N I N G -02 2 0 0 2"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Omslag: Essinge Mälarstrand, Lilla Essingen, Stockholm. Välkommen till JMs bolagsstämma Aktieägarna i JM AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 kl på JMs huvudkontor, Telegrafgatan 4, Solna. ANMÄLAN Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 11 april 2003, dels anmäla sig till bolaget före kl tisdagen den 15 april 2003 på något av följande sätt: Post: JM AB, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier och önskar deltaga i stämman, måste genom förvaltares försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är införd i aktieboken fredagen den 11 april UTDELNING Styrelsen föreslår, att till aktieägarna utdelas 10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 28 april Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC fredagen den 2 maj KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 23 april 2003: Bolagsstämma 23 april 2003: Delårsrapport perioden januari mars juli 2003: Delårsrapport perioden januari juni oktober 2003: Delårsrapport perioden januari september 2003 Februari 2004: Bokslutskommuniké för 2003 Rapporterna finns på svenska och engelska och kan beställas från JM AB, Koncernstab Kommunikation, tel , fax eller via JM AB (publ) med säte i Stockholm Organisationsnummer

3 INNEHÅLL JM I KORTHET ÅRET I SAMMANDRAG KONCERNCHEFENS KOMMENTAR AKTIEDATA AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER ÄGARSTYRNING STYRELSE LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE AFFÄREN JM MARKNADSÖVERSIKT BOSTÄDER MARKNADSÖVERSIKT KOMMERSIELLA LOKALER MÖJLIGHETER OCH RISKER AFFÄRSENHETER FINANSVERKSAMHET VARUMÄRKE MEDARBETARE MILJÖ B1 B12 JM I BILDER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION REVISIONSBERÄTTELSE KVARTALSÖVERSIKT NYCKELTAL PER AFFÄRSENHET SJUÅRSÖVERSIKT JMs FASTIGHETER DEFINITIONER TABELLER, ILLUSTRATIONER OCH DIAGRAM Ekparken, Älvsjö, Stockholm B9 jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

4 2 JM I KORTHET Skandinaviens ledande bostadsutvecklare JM är Skandinaviens ledande projektutvecklare av bostäder. Verksamheten är fokuserad på projektutveckling av bostäder i centrala lägen på expansiva orter, med tyngdpunkt på storstadsområden i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. JM bedriver också projektutveckling av kommersiella lokaler, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. Från och med 2002 är koncernen indelad i fyra affärsenheter: JM Bostad, JM Produktion, JM Kommersiellt och JM Utland. Antalet anställda uppgick till vid slutet av JM AB är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. BOSTÄDER Tillgång att exploatera Byggrättsportfölj för bostäder (varav cirka i balansräkningen). PROJEKTUTVECKLING KOMMERSIELLT Tillgång att exploatera Byggrättsportfölj för m 2 lokalyta (varav cirka m 2 i balansräkningen). JMs bestånd av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter omsätts i bytesaffärer eller säljs. Bytesaffärer kan ge ny mark eller fastigheter för vidareutveckling. VINST OCH UTDELNING PER AKTIE Kr JM Etablering i Norge. Fastighetsbestånden i södra Sverige avyttras. Investeringar i större bostadsprojekt Vinst per aktie, kr Utdelning per aktie, kr Utdelning för 2002 är styrelsens förslag. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT EFTER SKATT Mkr Mkr Renodling av verksamheten till projektutveckling. Etablering i Danmark. Nya finansiella mål och namnbyte till JM AB. Konvertibler till de anställda Fastighetsbeståndet i Göteborg avvecklas. Tillväxtorienterade verksamhetsmål. Huvudägaren Skanska säljer sitt aktieinnehav Fortsatt framgångsrik projektutveckling. Fortsatt stora fastighetsförsäljningar. Stora återköp av aktier. Teckningsoptioner till de anställda Nettoomsättning, mkr 2000 Resultat efter skatt, mkr Ny organisationsstruktur etableras. Goda försäljningsresultat. Strategisk minskning av fastighetsbeståndet fortsätter. Återköp av aktier fortsätter. Ny verkställande direktör. jm delårsrapport januari mars 2002

5 Å RET I SAMMANDRAG 3 Ökad försäljning och fokus på effektivisering Nettoomsättningen ökade till mkr (8 642). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 368 mkr (1 629). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7 procent (30) och vinsten per aktie till 9 kronor (36). Resultat projektutveckling uppgick till 459 mkr (957) och marginalen uppgick till 5,4 procent (11,8). Fastighetsförsäljningar om mkr (4 074) gav ett resultat om 523 mkr (928), varav 473 mkr (166) ingick i resultat projektutveckling. Styrelsen föreslår utdelning om 10 kronor (14) per aktie. VIKTIGA HÄNDELSER Efterfrågan och prisnivåer för JMs bostäder har upprätthållits på utplanad men stabil nivå. Resultatförsämring inom region Stockholm stad. Stora insatser för att förbättra genomförandet av nystartade bostadsprojekt i Stockholm. Selektiva förvärv av byggrätter. Försiktighet i den kommersiella projektutvecklingen. Stora försäljningar av färdigutvecklade fastigheter. Överfört 536 mkr till aktieägarna. GEOGRAFISK FÖRDELNING AV NETTOOMSÄTTNING 2002 SAMMANFATTNING KONCERNEN KONCERNENS PROJEKTUTVECKLING Mkr Marknadsledande inom nyproduktion av bostadsrätter. Byggrättsportfölj motsvarande bostäder ger stor potential. Kassaflöden i fokus hög omsättningstakt i projekten. Kundfokuserad med starkt varumärke bred satsning på kvalitet och miljö. Färdigutvecklade kommersiella fastigheter används som bytesvaluta eller säljs. Återköp av egna aktier verktyg för att säkerställa optimal kapitalstruktur. Strategiskt välpositionerad marginalmål 10 procent. Planerad produktionsstart av bostäder för Resultat per kvartal, mkr 12 månaders rullande resultat, mkr 12 månaders rullande marginal, % Rullande marginal exkl. fastighetsförsäljning och nedskrivning av fastigheter, % % STOCKHOLM 58% ÖVRIGA SVERIGE 25% NORGE, DANMARK OCH BELGIEN,17% MARKNAD STOCKHOLM Storstockholm MARKNAD ÖVRIGA SVERIGE Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Lund, Malmö, Strängnäs, Uppsala,Västerås och Örebro. MARKNAD UTLAND Norge: Bergen, Oslo, Skien och Tønsberg Danmark: Köpenhamn Belgien: Bryssel jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

6 4 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Överlag goda prestationer Under 2002 ökade JM försäljningen och sålde fler bostäder än någonsin tidigare.genom att fokusera på kassaflöde och resultatutveckling har JM den senaste femårsperioden genererat bättre resultat än många jämförbara företag. RESULTATUTVECKLING 2002 Resultatet för 2002 var dock en besvikelse. Stora resultatförsämringar i ett antal bostadsprojekt i Stockholm samt nedskrivningar av exploateringsmark och fastigheter ledde till en betydande resultatminskning. I ett sämre marknadsklimat för bostäder har utdragna planprocesser spelat in, men det är framförallt brister i projektgenomförandet som lett till felaktiga bedömningar avseende förväntade intäkter och kostnader. Problemen har varit hänförliga till ett antal projekt i region Stockholm stad. Omfattande åtgärder är vidtagna för att säkerställa större strikthet i projektgenomförandet och vända resultatet. JMs övriga verksamheter har utvecklats enligt plan, med stabil efterfrågan och goda prisnivåer. Positivt är att övriga Sverige har utvecklats väl både avseende försäljning och resultat. Den strategiska minskningen av beståndet av färdigutvecklade fastigheter fortsatte under året och ett flertal försäljningar genomfördes med gott resultat. JMs positiva resultat och optimeringen av koncernens kapitalstruktur har möjliggjort en fortsatt överföring av kapital till aktieägarna. Under året har sammanlagt 536 mkr överförts till aktieägarna genom utdelning och återköp. Baserat på en bedömning av den underliggande intjäningsförmågan i JMs projektutveckling av bostäder samt med en försiktig bedömning av resultat från kommersiell projektutveckling, har styrelsen föreslagit en utdelning om 10 kronor per aktie. Styrelsen kommer också att av bolagsstämman begära fortsatt mandat för förvärv och överlåtelse av egna aktier. MARKNADS- OCH OMVÄRLDSUTVECKLING Vi upplever en fortsatt god efterfrågan på våra bostäder och har under året befäst vår position som Skandinaviens ledande projektutvecklare av bostäder. Marknadsläget är dock svårförutsägbart. Ökad osäkerhet i världen skapar osäkerhet även på JMs hemmamarknader och inom JMs målgrupper. Försäljningsprocessen är idag mer utdragen än tidigare. Detta gäller speciellt i Stockholm, som påverkas av kommunala skattehöjningar och nedgången för finans-, IToch telekomsektorerna. JMs goda finansiella ställning, med en stark balansräkning och positiva kassaflöden, gör dock att vi står väl rustade för ett svårare marknadsklimat. FOKUS KOSTNADSREDUCERING Vår nya affärsenhet JM Produktion påbörjade sin verksamhet under året och vi räknar med att det ska leda till betydande effektiviseringar i projektering, produktion och inköp. För att tillvarata skalfördelar och uppnå rationaliseringsvinster ska grundläggande värderingar för en effektiv och mer industrialiserad produktion tydliggöras i projektutvecklingsprocessen. Vi ska arbeta med färre plattformar, färre komponenter och färre leverantörer. Bland annat har vi inlett ett projekt för att väsentligt minska antalet leverantörer. Utöver denna strategiska översyn av produktionskostnader pågår ett kontinuerligt arbete att hitta besparingsmöjligheter, dock alltjämt med bibehållna kundvärden. KUNDEN I CENTRUM Vi vet att våra resultat är beroende av en hög följsamhet inför våra kunders önskemål och behov. Egen anställd säljpersonal och många Bostadsbutiker är inslag i vår verksamhet som möjliggör en nära relation till kunderna och snabb kunskapsåterföring. Noggranna undersökningar ger oss en tydlig bild av kundernas preferenser och våra projekt planeras med hänsyn till dessa. Nöjda kunder och god kvalitet är också viktiga parametrar i vår interna utvärdering av medarbetarnas prestationer, och utgör bedömningskriterier i vårt bonus- och tantiemsystem. ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE JM påverkar i hög utsträckning den miljö som människor bor och arbetar i och det är viktigt att vi tar ett miljö- och samhällsansvar. I anslutning till flera av våra bostadsprojekt bygger vi skolor och vägar, utvecklar närservice, anlägger park- och naturmiljöer och omdanar påtagligt såväl inre som yttre miljöer. JM har sedan länge lett branschens arbete med att värna jm delårsrapport januari mars 2002

7 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 5 miljön och vi har också blivit internationellt uppmärksammade för detta. Vi fortsätter förstås ansträngningarna för att bibehålla vår ledande ställning och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling. Även andra insatser görs inom ramen för vårt ansvar som samhällsmedborgare. Genom vårt stöd till stiftelsen Mentor och vårt aktiva arbete med ungdomar vill vi stimulera till ökad samhällsintegration. Vi är övertygade om att de JMmedarbetare som blir mentorer och satsar personligt engagemang i en ung människa, utvecklas både personligen och i sin yrkesroll. Omsorg och utveckling av medarbetarna är också viktigt. Ett aktivt friskvårdsarbete, möjlighet till kompensation för inkomstbortfall vid föräldraledighet och ansträngningar för att återfå långtidssjukskrivna i arbete är några exempel på JMs engagemang i medarbetarna. Troligen har vi redan nu branschens högsta andel kvinnor bland tjänstemän. Men vi kan bli ännu bättre antalet kvinnor i chefsbefattning står inte i relation till den höga andelen kvinnor i organisationen. Några steg i rätt riktning har tagits och vår första kvinnliga regionchef utsågs under Vi vill även öka antalet anställda med invandrarbakgrund. JM har alltid ställt höga krav på ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Branschen som helhet har dock hamnat i rampljuset på grund av inkorrekt yrkesutövning i ett antal fall. För att det inte ska råda några som helst oklarheter kring JMs värderingar och förhållningssätt i enskilda frågor har vi under året utvecklat etiska riktlinjer för koncernen. Ett etiskt förhållningssätt är en förutsättning för professionell utveckling inom JM-koncernen. sätt. Det innebär bland annat fortsatta satsningar på kundorientering, miljö och kvalitet. Vi kommer att fortsätta prioriteringen av våra viktiga marknader i Sverige, Norge och Danmark. JMs inträde på den norska marknaden har varit lyckosamt. Vi bedömer att det finns utrymme att implementera JMs affärsmodell på andra marknader och vi utvärderar ständigt dessa möjligheter. I rådande marknadsklimat har vi omformulerat våra volym- och marginalmål för perioden Vi kommer att anstränga oss hårt för att möta kommande års utmaningar med en för våra aktieägare värdeskapande verksamhet. Med ett starkt varumärke, nöjda kunder, långsiktig verksamhet och kompetenta medarbetare med stor kompetens inom projektutveckling, har vi goda förutsättningar. Stockholm i mars 2003 Johan Skoglund VD och koncernchef UTSIKTER FÖR 2003 JM fokuserar på bra bostäder i attraktiva områden på orter med god ekonomisk tillväxt. Den långsiktiga trenden med ökad inflyttning till storstäder och universitetsorter fortsätter. Dessa bostadsmarknader, men också kranskommuner och andra områden med goda kommunikationsmöjligheter utvecklas positivt. Efterfrågan på de bostäder som JM utvecklar bedömer vi som stor och bestående under överblickbar tid. JM disponerar en mycket väl positionerad byggrättsportfölj motsvarande cirka bostäder i attraktiva lägen och det gäller nu att utveckla dessa tillgångar på bästa möjliga

8 6 AKTIEDATA Fortsatt hög direktavkastning Ägandet fördelades mellan juridiska personer 96,6 procent (varav aktiefonder knappt 45 procent) och fysiska personer 3,4 procent. AKTIEKAPITAL JM-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista sedan Aktiekapitalet uppgår till 121,4 mkr fördelat på 30,4 miljoner aktier om nominellt 4 kronor med lika rösträtt. Vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner och de konvertibla skuldebreven kommer antalet aktier att öka med högst , vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 1,9 mkr. Börsposten är 100 aktier. KURSUTVECKLING Bolagets börsvärde uppgick vid årets utgång till 4,9 mdkr. Kursen på aktien sjönk under året med 26 procent. Under samma period sjönk SAX All Share Index med 37 procent. Under året noterades den lägsta betalkursen, 150 kronor, den 10, 25, 28 och 29 oktober. Högsta betalkursen, 272 kronor, noterades den 17 april. OMSÄTTNING Under 2002 omsattes JM-aktier till ett värde av totalt mkr. Den genomsnittliga dagsomsättningen var cirka 14 mkr (17). Omsättningshastigheten, det vill säga aktiens likviditet på Stockholmsbörsen, uppgick till 51 procent under året att jämföra med hela börssnittet på 122 procent. INDEX Från och med 2001 har Stockholmsbörsen infört en ny branschindelning baserad på Global Industry Classification Standard (GICS). JM tillhör undergruppen Real estate management and development (GICS ) och ingår i index SX4040 Real Estate. SX4040 ökade med 3 procent under UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen över åren ska avspegla den totala verksamhetens resultatutveckling. Genomsnittligt över en konjunkturcykel ska utdelningen motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Resultatet från fastighetsförsäljningar är en naturlig del i JMs projektutveckling och inkluderas i utdelningsberäkningen. ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER JM prioriterar aktiv hantering av koncernens balansräkning. Till den del synlig soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. Beslut togs vid JMs ordinarie bolagsstämma, i april 2002, om återköp av egna aktier. Beslutet innebar att JM kunde förvärva egna aktier om maximalt 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Under 2002 återköpte JM egna aktier till en snittkurs om 193 kronor per aktie. Vid slutet av året uppgick JMs totala innehav i egna aktier till aktier eller 3,0 procent av antalet utestående aktier. FLERÅRSÖVERSIKT AKTIEDATA Översikten återfinns på s. 82. VINST, UTDELNING OCH DIREKTAVKASTNING Kr % ÄGARSTRUKTUR Antalet aktieägare vid årets slut uppgick till 4 512, en ökning med 15 procent. De tio största svenska ägarna stod för 56,6 procent av kapitalet och de utländska ägarna för 8,7 procent. Dessa siffror exkluderar JMs innehav av egna aktier, se nästa sida Vinst per aktie, kr Utdelning per aktie, kr Direktavkastning, % Utdelning för 2002 är styrelsens förslag jm delårsrapport januari mars 2002

9 AKTIEDATA 7 ÄGARBILD PER Antal Procent Äger till- Procent aktie- av alla sammans av aktie- Aktieinnehav ägare aktieägare antal aktier kapitalet , , , , , , , , , , , ,9 Totalt , ,0 Vid årsskiftet hade aktier efter anmälan om konvertering ännu ej registrerats. Dessa aktier ingår ej i sammanställningen. KURSUTVECKLING 1 JANUARI FEBRUARI 2003 Kr Antal tusen aktier AKTIEÄGARE PER Ägare Procent av antal aktier SEB fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 17,3 Robur fonder 8,4 AFA Försäkringar 6,3 Handelsbanken fonder 4,6 Stefan Persson Placering AB 4,0 Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt 2,9 Andra AP-fonden 2,9 Hagströmer & Qviberg fonder 2,7 Eikos 2,6 Fjärde AP-fonden 2,5 Nordea fonder 2,3 Tredje AP-fonden 2,3 Utländska aktieägare 9,7 Övriga aktieägare* 31,5 Totalt 100,0 * Varav JM AB innehar aktier. Antal aktieägare per : st. Antalet aktier, exklusive av JM AB återköpta st,uppgår till st dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb JM SX4040 Real Estate SAX All Share index Omsatt antal aktier Källa: SIX FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET Nyemission, Inlösen av Antal Nom. värde/ Aktiekapital, År mkr aktier, mkr aktier aktie, kr mkr ,4* , ,5* 13, , ,2* ,4 * Konvertering av skuldförbindelser. 500 FONDKOMMISSIONÄRER SOM LÖPANDE FÖLJER JM Företag Analytiker ABG Sundal Collier Fredrik Grevelius Alfred Berg Fondkommission Lars-Åke Bokenberger CAI Cheuvreux Nordic Tomas Ramsälv D. Carnegie Fredrik Skoglund Deutsche Bank David Halldén Enskilda Securities Erik Nyman Handelsbanken Securities Hans Derninger Julius Baer Nordic Rickard Alte Merrill Lynch Bernd Stahli Nordea Securities Jonas Andersson Swedbank Markets Tobias Kaj jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

10 8 AFFÄ RSIDÉ,MÅ L OCH STRATEGIER Strategi för hög totalavkastning AFFÄRSIDÉ Att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov i dag och i framtiden. Affärsidén innebär att JM är projektutvecklare av bostäder och i selektiv utsträckning av kommersiella lokaler. JM prioriterar hög kvalitet och helhetstänkande i utformningen av boende- och arbetsmiljöer. Ambitionen är att skapa miljöer som är attraktiva även på mycket lång sikt. VISION Att bli en ledande projektutvecklare av högkvalitativa bostäder i norra Europa. Verksamheten bedrivs idag på orter med goda tillväxtförutsättningar vilket är storstadsområden, universitetsoch högskoleorter i främst Sverige, Norge och Danmark. Avsikten är att växa ytterligare med prioritet att stärka koncernens position på de marknader där företaget redan är etablerat. ÖVERGRIPANDE AKTIEÄGARMÅL Målet är att ge aktieägarna en högre totalavkastning, det vill säga utdelning och värdeökning på JM-aktien, än företag med liknande verksamhet och riskprofil. STRATEGI För att, inom ramen för affärsidén, nå visionen och leva upp till det övergripande aktieägarmålet har JM följande strategi: Inriktningen ska vara tydlig på högkvalitativa och miljöanpassade bostäder och arbetsplatser som tar fasta på kundnyttan. Verksamheten ska endast bedrivas på orter med goda tillväxtförutsättningar vilket för närvarande är storstadsområden, universitets- och högskoleorter i främst Sverige, Norge och Danmark. En tydlig fokusering på kassaflöden genom ett effektivt utnyttjande av balansräkningen. Detta uppnås genom att en hög takt hålls i igångsättning, genomförande och avyttring i fastighetsprojekten. Ett begränsat bestånd av färdigutvecklade fastigheter, i Stockholmsområdet, ska behållas och stödja projektutvecklingen som bytesobjekt vid JMs löpande förvärv av nya exploateringsfastigheter. En begränsad men effektiv bygg- och anläggningsentreprenadverksamhet ska upprätthållas. Den ska primärt handha de egna projekten för att säkra kvalitetskrav och produktionskompetens samt bidra till effektiv kostnadskontroll. Fortsatt volymtillväxt ska genereras såväl organiskt som genom förvärv. En grundläggande princip är att tillväxt ska ske under krav på god lönsamhet och marknadsledande position. LÖNSAMHETSMÅL Avkastning på synligt eget kapital efter skatt ska, i genomsnitt över en femårsperiod motsvarande en konjunkturcykel, överstiga 15 procent. Eftersom projekten är förhållandevis långa och realisering av kommersiella projekt kommer ojämnt i tiden, används ett genomsnittligt avkastningsmått. TILLVÄXTAMBITION För att säkerställa tillväxtkraften i JMs projektutveckling planeras antalet årliga produktionsstarter av bostäder uppgå till år Produktion ska dock ske mot tydlig efterfrågan. JMs verksamhetsmål kommuniceras för ett begränsat antal år beaktat verksamhetens cykler. Marginalmålet för projektutvecklingen sätts till 10 procent under målperioden Marginalen förutsätter en stabil bostadsmarknad, tydliga effekter av JMs förbättringsarbete inom JM Bostad Stockholm samt realiserade resultat från den kommersiella projektutvecklingen. Koncernens mål för produktionsstarter av bostäder och projektutvecklingsmarginal uttrycker JMs ambition och ska inte ses som prognos. UTDELNINGSMÅL Aktieutdelningen ska genomsnittligt, över en konjunkturcykel, motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. jm delårsrapport januari mars 2002

11 AFFÄ RSIDÉ,MÅ L OCH STRATEGIER 9 TILLGÅNGS- OCH KAPITALSTRUKTUR Beståndet av färdigutvecklade fastigheter har minskat till målnivån för 2003 om 2 mdkr i bokfört värde. 35 procent synlig soliditet över en konjunkturcykel. Till den del synlig soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. JM har ambitionen att upprätthålla en över tiden optimal sammansättning av tillgångs- och kapitalstruktur, vilken är anpassad till bolagets projektutvecklingsverksamhet. Med den minskande andelen färdigutvecklade förvaltningsfastigheter blir balansräkningen mer projektinriktad till sin karaktär. Beaktat att projektutveckling bygger på löpande effektiv kapitalallokering i en delvis cyklisk marknad, krävs en dynamisk syn på soliditet och räntetäckning. Bedömningen är att nuvarande soliditetsmål innebär en lämplig finansiell stabilitet sett över en konjunkturcykel. I takt med ökad omsättning av balansräkningen sjunker också den justerade soliditeten ner mot den synliga vilket ökar den finansiella hävstångseffekten i JM utifrån marknadsvärden. Visst övervärde kommer dock alltid att upprätthållas som en konsekvens av den löpande förädlingen. AVKASTNINGSKRAV För att generera störst värde för aktieägarna måste JM ha god kunskap om vilka investeringar som är lönsamma och når koncernens avkastningskrav. Varje investering i ett projekt måste därför generera en avkastning som täcker dess kapitalkostnad: investeringens kassaflöde beräknas och diskonteras efter ett avkastningskrav. Om nettonuvärdet av dessa kassaflöden är positivt är investeringen värdeskapande. Avkastningskravet sätts utifrån en sammanvägning av JMs kostnad för eget och lånat kapital enligt följande: kapitalkostnad eget kapital Riskfri ränta genomsnittlig avkastning på femåriga statsobligationer är cirka 5 procent. Riskpremie för den risk investeraren tar vid en investering i JM-aktier uppskattas riskpremien till 5 procent. Avkastningskrav på det egna kapitalet (riskfri ränta plus riskpremie) 10 procent. kapitalkostnad lånat kapital Riskfri ränta se ovan 5 procent. Riskpremie vilken betalas vid lånefinansiering 1 procent. Skatteavdrag eftersom räntekostnaden minskar den vinst på vilken skatten betalas, blir kostnaden i realiteten lägre, med en bolagsskatt på 28 procent reduceras räntekostnaden efter skatt med 28 procent till 4,3 procent. kapitalstruktur Skuldsättningsgrad JM har ett mål för soliditeten över en konjunkturcykel som uppgår till 35 procent. I de enskilda projekten antas skuldsättningsgraden, i genomsnitt, till 1,0. Koncernens vägda kapitalkostnad (WACC) och därmed dess grundläggande avkastningskrav uppgår till 7,2 procent. Det innebär att alla investeringar, måste generera ett kassaflöde efter betalning av samtliga operativa kostnader och skatt men före räntekostnader på minst 7,2 procent av grundinvesteringen för att vara lönsamma. I de fall flera projekt konkurrerar om resurser, prioriteras projektet med den högsta förväntade avkastningen. FINANSIELLA OCH ICKE-FINANSIELLA MÅL Procent Mål Avkastning eget kapital 5 år vägt Utdelning, andel av vinst efter skatt * Soliditet Projektutvecklingsmarginal 10,0 5,4 11,8 10,3 6,5 4,7 Byggrätter till produktion (antal) *Baserat på styrelsens förslag. jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

12 10 Ä GARSTYRNING Struktur för styrning och kontroll Ägarstyrning behandlar förhållandet mellan aktieägare och företagets styrelse och dess företagsledning. I avsnittet ges en beskrivning av struktur och arbetsformer för styrelse och koncernledning, samt hur ansvar och befogenheter är delegerade i organisationen. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING JMs styrelse har under 2002 bestått av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter samt två ledamöter med två suppleanter utsedda av de anställdas organisationer. NOMINERING Nominering av styrelseledamöter inför val vid bolagsstämma sker genom en nomineringskommitté som består av företrädare för de, vid var tid, fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Nomineringskommitténs sammansättning meddelas från och med 2003 i delårsrapporten för det tredje kvartalet. Sammansättningen påverkas inte av eventuella förändringar i ägarbilden mellan tidpunkt för presentation av nomineringskommittén och påföljande bolagsstämma. Nomineringskommitténs uppgifter består i första hand av att till bolagsstämman framlägga förslag på styrelseledamöter och styrelsearvoden samt att, då så är aktuellt, föreslå val av revisorer. Nomineringskommittén inför bolagsstämman 2003 har bestått av: Björn Lind (SEB Fonder), Marianne Nilsson (Robur), Lars Öhrstedt (AFA) och Tor Marthin (AMF Pension) samt styrelsens ordförande Per Westlund. Förslag till styrelsenominering anges i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman. STYRELSENS ARBETE Styrelsens arbete koncentreras mot strategiska frågor, såsom verksamhetsinriktning, ekonomi och finans, kontroll och effektivitet samt beslut om investeringar och försäljningar av exploateringsmark och färdigutvecklade fastigheter över vissa beloppsnivåer. Styrelsens sammanträden alternerar mellan de orter där verksamheten bedrivs och följs vanligen av ett studiebesök på ett pågående projekt. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete samt följer verksamhetens utveckling. Inom de ramar som styrelsen fastslagit leder den verkställande direktören verksamheten samt håller styrelsens ordförande kontinuerligt informerad om väsentliga affärshändelser. Enligt styrelsens arbetsordning ska det årligen hållas sex sammanträden, varav ett konstituerande och fem ordinarie.vid två tillfällen per år görs en genomgång med bolagets revisorer inför hela styrelsen. Revisorerna redogör för revisionsarbetet och styrelsens ledamöter ges tillfälle till dialog och insyn i specifika redovisningsfrågor. RAPPORTERING VD ansvarar för att styrelsen erhåller rapportering och information som är av sådan kvalitet att styrelsen kan fatta välgrundade beslut och göra kvalificerade bedömningar. Ekonomisk och finansiell rapportering framläggs vid varje ordinarie styrelsemöte. Kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer utgör den grundläggande rapporteringen och kompletteras av affärsenhetsinformation hämtad ur JMs interna rapportering. Vidare är VD skyldig att vid varje styrelsemöte rapportera sammanlagd köpeskilling för förvärvade respektive sålda fastigheter samt beslutade investeringar i fastigheter. Inför varje sammanträde erhåller styrelsens ledamöter beslutsunderlag innefattande dels olika former av ekonomiska underlag, dels underlag avseende aktuella ärenden. Dessa kan innefatta marknads-, personal-, varumärkes- och effektivitetsfrågor. UTVÄRDERING OCH ARBETSINSATS Från och med 2002 gör styrelsens ordförande årligen en utvärdering av styrelsearbetet med styrelsens ledamöter. Utvärderingen innehåller en genomgång av styrelsearbetets struktur, former och innehåll. Arbetsinsatsen för styrelsens ordförande bedöms uppgå till cirka 60 arbetsdagar per år och för externa styrelseledamöter till cirka 20 arbetsdagar per år. ERSÄTTNINGS- RESPEKTIVE REVISIONSKOMMITTÉ I februari 2003 har styrelsen beslutat att utse en ersättnings- jm delårsrapport januari mars 2002

13 Ä GARSTYRNING 11 respektive revisionskommitté bestående av vardera tre styrelseledamöter. ERSÄTTNING TILL STYRELSE Ersättningen till styrelseledamöterna fastställs av den ordinarie bolagsstämman efter förslag av nomineringskommittén. Till styrelsens ordförande utgår enligt bolagsstämman 2002 arvode om kronor. Externa styrelseledamöter arvoderas med vardera kronor. LEDNINGSARBETET I chefsansvaret ingår att alltid verka för att styrelsens och VDs riktlinjer följs. JMs verksamhet är operativt indelad i fyra affärsenheter med respektive chef som ytterst ansvarig under VD. Koncernledningen utgörs av samtliga affärsenhetschefer samt stabschefer. VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut efter samråd med dess ledamöter. Koncernledningen sammanträder minst en gång per månad. ERSÄTTNING TILL VD OCH LEDNING Styrelsen fastställer, efter förslag av ordföranden, lön och bonus till bolagets VD. Lön och bonus till övriga personer i koncernledningen fastställs av styrelsens ordförande efter förslag av VD. En specifikation över lön, bonus och pensionsvillkor avseende VD samt ersättning till styrelse återfinns på s. 75, i not 32 Anställda och personalkostnader. Bolagsstämman fattar i förekommande fall beslut om införande av incitamentsprogram till personal i form av optionsprogram eller konvertibelprogram. Vid ordinarie bolagsstämma 2003 kommer inget sådant ärende att förekomma. VDs BESLUTSRÄTT JMs styrelse har beslutat att firman tecknas av ordföranden och ett antal personer i koncernledningen, två i förening. Firmatecknarna kan i sin tur utfärda fullmakt för andra personer att företräda bolaget. I dessa fall är också huvudregeln att två personer i förening företräder bolaget. Styrelsen har till VD delegerat beslutsrätt för köp och försäljning av fastigheter (till ett värde av högst 100 mkr) samt investeringar i fastigheter (upp till 400 mkr). I övriga fall har styrelsen beslutsrätt. Beloppen är valda för att tillgodose styrelsens behov av kontroll och ledningens behov av handlingsutrymme. VD äger rätt att vidaredelegera delar av beslutsrätten ovan till affärsenhetschefer samt stabschefer. Principerna för detta beskrivs i JMs Auktorisationsbestämmelser, vilka klargör de ansvar och befogenheter som är knutna till befattningshavare och befattningar inom JM-koncernen. Auktorisationsbestämmelserna innehåller också detaljerade beskrivningar av system, regler och rutiner för attest samt rätt att träffa bindande avtal. STYRNINGS- OCH RAPPORTSTRUKTUR JM bedriver en verksamhet som kräver en hög grad av delegerat ansvar. Vid varje given tidpunkt är ett stort antal projekt i produktion. Organisationen för ett projekt varierar med projektets storlek och svårighetsgrad, men det är inte ovanligt med projekt där fler än 100 personer arbetar. Varje projekt drivs av en projektledare som är huvudansvarig för produktutformning, marknadsanalyser, inköp, ekonomi, produktion, kvalitet och försäljning. Beräknade ordervärden i enskilda projekt överstiger ofta 100 mkr. Det löpande resultatet tas fram genom successiv vinstavräkning i de pågående projekten (se s. 16). Höga krav ställs på väl avvägda bedömningar från intäkts- och kostnadsansvariga i alla delar av organisationen. Med anledning av bristfälliga bedömningar vid resultatframtagning i några pågående projekt i Stockholm stad införs nu försiktigare tillämpning av den successiva vinstavräkningen. Inom JM är controllingansvaret en del av respektive affärsenhetschefs operativa ansvar. Koncernstab Ekonomi och Finans har det funktionella ansvaret. Till följd av de brister i projektgenomförande inom region Stockholm stad som uppdagades i samband med bokslut för fjärde kvartalet 2002 har företaget genomfört ett antal åtgärder för att strama upp projektstyrning, skapa större strikthet i projektgenomförandet samt förstärka central kontroll och insyn i projekt med stor ekonomisk betydelse. jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

14 12 STYRELSE Bakre raden från vänster: Leif Lundell, Johan Wegin, Evert Johansson, Lennart Sundén och Berthold Lindqvist. Främre raden från vänster: Björn Björnsson, Ingrid Bäck, Per Olofsson, Per Westlund, Johan Skoglund och Elisabet Annell. jm delårsrapport januari mars 2002

15 STYRELSE 13 STYRELSE Per Westlund Styrelsens ordförande Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM: Född Civilingenjör och civilekonom. Styrelseordförande i Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund. Ledamot i IVA. Rådgivare till styrelsen, Parsons Brinckerhoff Inc. Tidigare befattningar: vice VD Skanska, ansvarig för teknik- och miljöutveckling, chef Skanskas byggverksamhet i Sverige och chef Skanska i Västsverige. Elisabet Annell Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:700 Född Pol. mag. Koncernchef i Univero Group (f.d.temogruppen). Styrelseledamot i Axel Johnson International AB, Danderyds Sjukhus AB, IBS AB, AB Sardus,TV4 AB och Catella Holding. Tidigare befattningar: VD och seniorkonsult i SMG Sweden AB, VD och seniorkonsult i SIFO Management Group AB, VD och konsult i Tönnerviks Revision AB. Björn Björnsson Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:2 000 Född Pol. mag. Bedriver egen konsultverksamhet inom det finansiella området. Styrelseledamot i Billerud AB, Bure Equity AB och E. Öhman J:or Kapitalförvaltning. Tidigare befattningar/uppdrag: likvidator i Trustor AB, VD Lancelot Asset Management AB och VD Export-Invest AB. Per Olofsson Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:300 Född Fil. kand. Styrelseordförande i Askus AB, Sync BPI AB, MPI Teknik AB,Springboard Capital AB och GEA.Styrelseledamot i Kreatel AB, Vitea AB, Printon AB, KTH Executive School AB och Webanalys. Tidigare befattningar: VD Sveriges Industriförbund, vice VD IBM Worldwide Healthcare Solutions och VD IBM Nordic AB. Lennart Sundén Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:500 Född Civilingenjör och civilekonom. VD och koncernchef i Swedish Match AB. Styrelseledamot i FöreningsSparbanken AB och Arnold André GmbH & Co.KG. Tidigare befattningar: chef för Electrolux industriverksamhet för vitvaror i Europa och chef för Electrolux globala dammsugar- och småapparatverksamhet. Johan Skoglund Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör. VD och koncernchef i JM. Styrelseordförande i AB Borätt och Seniorgården AB. Styrelseledamot i AB Bostadsgaranti och Försäkrings AB Bostadsgaranti. Tidigare befattningar i JM-koncernen: regionchef Ytterstaden, Stockholm Söder och Kommersiella Fastigheter. Affärsenhetschef Riks och JM Bostad. Johan Skoglund, VD och koncernchef i JM, är föreslagen att bli invald i styrelsen på bolagsstämman den 23 april ARBETSTAGARREPRESENTANTER Leif Lundell Född 1939, elektriker. Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: 0 Johan Wegin Född 1965, byggnadsingenjör. Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:0 Antal teckningsoptioner: 0 Ingrid Bäck Född 1945, ekonom. Suppleant i styrelsen sedan Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner:500 Evert Johansson Född 1938,timmerman. Suppleant i styrelsen sedan Antal aktier i JM: 327 Antal teckningsoptioner: 200 STYRELSENS SEKRETERARE Urban Lilja Född 1952, chefsjurist i JM AB. Styrelsens sekreterare sedan Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: REVISORER Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Bertil Johanson Huvudansvarig, auktoriserad revisor Ulf Westerberg Auktoriserad revisor Berthold Lindqvist Ledamot i styrelsen sedan Antal aktier i JM:0 Född Med.dr. h.c., ingenjör. Styrelseordförande i Munters AB. Styrelseledamot i Pharmacia Corp., USA, Securitas AB,Trelleborg AB, Probi AB, Cardo AB och Novotek Sverige AB. Tidigare befattningar: VD Gambro AB och vice VD Sonesson AB. Carl Eric Stålberg,verkställande direktör och koncernchef i JM till och med , begärde utträde ur styrelsen per Angivna aktieinnehav avser egna och närståendes innehav per jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

16 14 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Från vänster: Lennart Henriz,Magnus Key,Göran Malmberg,Caroline Burén,Urban Lilja, Zdravko Markovski, Johan Skoglund, Sören Bergström, Sten Hamberg och Claes Magnus Åkesson. jm delårsrapport januari mars 2002

17 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 15 KONCERNLEDNING Johan Skoglund VD och koncernchef Anställningsår: 1986 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör, KTH Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan Stockholm Platsingenjör 86 89, assistent VD 89 91, projektledare 91 96, regionchef Ytterstaden 96 97, regionchef Stockholm Söder 97 99, regionchef Kommersiella Fastigheter 99 00, affärsenhetschef Riks 00 01, affärsenhetschef JM Bostad VD och koncernchef från Styrelseordförande i AB Borätt och Seniorgården AB. Styrelseledamot i AB Bostadsgaranti och Försäkrings AB Bostadsgaranti. Magnus Key vvd och JM Utland Anställningsår: 1973 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör, Chalmers Anställd i Skanska Arbetschef, avdelningschef och regionchef i Luleå 73 85, stf. produktionschef i Stockholm 85 89, vice VD, produktionschef, VD JM Byggnads AB Vice VD och utlandsansvarig 01. Ordförande i Stockholms Byggmästareförening, styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier och Arkitektkopia. Claes Magnus Åkesson Ekonomi och Finans Anställningsår: 1998 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm Anställd inom Ericsson-koncernen 87 98; ansvarig för finansiell koordinering 87 93, Assistant Treasurer 93 94, chefscontroller marknadsenhet Asien/Kina/ Mellanöstern 94 96, ekonomi- och finanschef Malaysia och regioncontroller Asien Ekonomi- och finansdirektör JM AB 98. Urban Lilja Juridik och Exploatering Anställningsår: 1996 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Jur. kand., Lunds Universitet Notariemeritering Borås tingsrätt Förbundsjurist Leg. Sjukgymnasters Riksförbund 81 82, advokat Friman & Carlander advokatbyrå 82 86, bolagsjurist Celsius Industrier AB och bolagsjurist Akzo Nobel AB Chefsjurist JM AB 96. Sekreterare i JMs styrelse. Caroline Burén Kommunikation Anställningsår: 2001 Antal aktier i JM: 0 Antal teckningsoptioner: 0 Född Fil. kand., Uppsala Universitet DIHR Projektledarassistent Stockholm Convention Bureau, 88 90,informatör AB Nynäs Petroleum och informationschef Nynäs Naphthenics AB Kommunikationsdirektör JM AB 01. Göran Malmberg Personal Anställningsår: 1991 Antal aktier i JM: 0 Antal konvertibler: Antal teckningsoptioner: Född Jur. kand., Stockholms Universitet Arbetsrättsjurist Apoteket AB 82 87, förhandlare/ jurist Arbetsgivarorganisationen SFO och personalchef Helsingborgs Hamn AB Personaldirektör JM AB 91. Lennart Henriz Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö/it) Anställningsår: 1978 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Civilingenjör, KTH Bitr. arbetsledare 78 81, projektchef 81 84, direktörsassistent 84 86, chef/produktionschef Octopus Energi/ Industri AB Ventilator (båda JM-koncernen) 86 87, datachef/utvecklingschef 88 91, marknadschef AB Projektgaranti 91 94, vvd och regionchef AB Projektgaranti och kvalitets- och miljöchef Chef verksamhetsutveckling 00. Zdravko Markovski JM Bostad Anställningsår: 1987 Antal aktier i JM: 0 Antal teckningsoptioner: 500 Född Civilingenjör, KTH Arbetsledare/platsingenjör 87 90,entreprenadingenjör och inköpare 90 92, projekteringsledare 93 94, projektledare 94 00,regionchef Uppland och regionchef Öst Affärsenhetschef JM Bostad från Sören Bergström JM Produktion Anställningsår: 1988 Antal aktier i JM:0 Antal teckningsoptioner:2 000 Född 1956.Civilingenjör,KTH.Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan 1996.Executive Management Program Handelshögskolan Projektledare 88 96, VD JM Stombyggnad 97 00, VD JM Inredning 98 00, VD JM Värmdöstrand AB och regionchef Stockholm Söder Affärsenhetschef JM Produktion 02. Styrelseordförande i O.Timblads Målerifirma AB och E.Lindqvist Rör AB. Sten Hamberg JM Kommersiellt Anställningsår: 1980 Antal aktier i JM: Antal teckningsoptioner: Född Jur. kand., Uppsala Universitet Bitr. jurist HSBs Riksförbund Bolagsjurist JM 80 85, VD AB Borätt 85 00,VD AB Seniorgården 90 00, exploateringschef och affärsenhetschef Affärsutveckling/Fastigheter Affärsenhetschef JM Kommersiellt 01. ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE JM BOSTAD Magnus Berg, Region Storstockholm och Region Stockholm Innerstad Marcus Svensson, Region Stockholm Mellanstad Anette Frumerie, Region Öst Mats Karlsson, Region Mitt Anders Lundberg, Region Väst Anders Wahrer, Region Syd Birgitta Seman, AB Borätt Christer Lindmark, Seniorgården AB JM PRODUKTION Mikael Matts, Produktion Storstockholm Bertrand Hennings, Produktion Stockholm Innerstad Mats Åkerlind, JM Stombyggnad AB och JM Inredning AB Johan Lundqvist, JM Byggledning Gunnar Josefson, Inköp Anders Rahm, Entreprenad Ove Sandin, Anläggning Anders Brännström, JM Fasad Nils-Erik Häggström, O.Timblads Målerifirma AB Lennart Andersson, E. Lindqvist Rör AB JM KOMMERSIELLT Eva Eriksson,Transaktioner och Analys Per Johansson, Projektutveckling fastigheter Lars-Olof Höglund, Fastighetsförvaltning Jarl-Inge Stormo, Fastighetsförvaltning Teknik JM UTLAND Eilert Flågan, Byggholt AS, Bærum, Norge Thor Olaf Askjer, AS Prosjektfinans,Tønsberg, Norge Morten G.Fossum, JM Danmark A/S,Köpenhamn,Danmark Göran Sjöborg, JM Construction S.A, Bryssel, Belgien KONCERNGEMENSAMMA FUNKTIONER Peter Kindstrand, Ekonomichef Eva Nilsson, Finanschef Benny Berglund, Skatt och Förvärv Tomas Wiik, IT-chef jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

18 16 AFFÄ REN JM Värdeskapande i JM JM har lång erfarenhet och stort kunnande inom projektutveckling för såväl bostäder som kommersiella lokaler och har en ledande roll vad gäller kundorientering samt kvalitets- och miljöarbete. Detta är viktiga grundförutsättningar för ett framgångsrikt projektutvecklingsföretag. Projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler innebär en kontinuerlig process i att förvärva, förädla, avyttra och åter förvärva. Projekten är ofta kapitalkrävande och innehåller olika faser där mervärden kan skapas. PROJEKTUTVECKLINGENS FASER Förvaltning FÖRVÄRV Idéarbete KASSAFLÖDE I FOKUS Värdeskapandet i JM är kopplat till en hög takt i igångsättning, genomförande och försäljning. En effektiv hantering av kassaflödet är av väsentlig betydelse eftersom projekten är kapitalkrävande och löper över lång tid. Genom att internt ansvar, styrstruktur och organisatoriska gränssnitt inom JM fokuserar på en effektiv kassaflödeshantering är organisationen uppbyggd för att i samtliga projektfaser stödja och stimulera ett optimalt kassaflödestänkande och därmed en god värdeutveckling i koncernen. Fokusering på värdeskapande innebär att avyttring av kommersiella fastigheter och bostäder måste ske vid rätt tidpunkt. JMs strategi är att hålla en hög takt i försäljning av bostäder och kommersiella fastigheter för att frigöra kapital till nya strategiska investeringar. Avkastningen beräknas i nuvärdestermer vid avyttringsbeslutet och det är därför inte givet att ett högre pris ska inväntas. Dessutom innebär JMs strategiska inriktning på projektutveckling att marknadsrisken i färdigutvecklade fastigheter ska begränsas. Under projektets gång fattas ett antal beslut, vilka har stor påverkan på kassaflödet. Pilarna anger huvudfaser i projektutveckling. VÄRDEKEDJA Inflyttning Planarbete Värde Prisbeslut (kommersiella lokaler) Avyttringsbeslut Förvaltning Byggande Projektering Byggbeslut Byggande FÖRSÄLJNING/ UTHYRNING Finansiering JM tillförsäkrar sig mark i tidiga planskeden genom förvärv eller villkorade avtal. Genom aktivt deltagande i planprocessen medverkar JM till att byggrätter kan konkretiseras, detaljplaner antas och bygglov erhållas. Under planprocessen utvecklas området stegvis avseende både omfattning och typ av bebyggelse. Ett markområde kan exploateras med såväl kontor och bostäder som handel och service, medan andra delar kanske bibehålls som grönområden och parker. Slutlig utformning påverkas framförallt av kundefterfrågan men också av allmän marknadsefterfrågan. Idé- och planarbete Förvärvsbeslut Prisbeslut (bostäder) METOD FÖR RESULTATAVRÄKNING Den största delen av JMs verksamhet avser projektutveckling av bostäder för försäljning som bostadsrätter eller äganderätter. För att beräkna det löpande resultatet i dessa projekt tillämpar JM s.k. successiv vinstavräkning. Principen bygger på synsättet att resultat i projekt ska redovisas i takt med att projektet genomförs. Syftet är att skapa en direkt koppling mellan den ekonomiska rapporteringen och den verksamhet som bedrivits under perioden. Tid jm delårsrapport januari mars 2002

19 AFFÄ REN JM 17 Resultatframtagningen ökas i takt med att projektet framskrider och att det slutliga resultatet kan definieras med större säkerhet. I exemplet nedan ges en översiktlig beskrivning. SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING Belopp Vinst Förväntad upparbetad intäkt Redovisat resultat HUR MARKVÄRDEN UPPSTÅR Mark och byggrätter är i praktiken fastighetsmarknadens optioner. Under tider när marknadshyran inte förräntar bygginvesteringen har byggrätten ett mycket lågt värde och när marknadshyran är hög får byggrätten ett högt värde. Markvärdet är i princip restvärdet mellan den färdigställda byggnadens värde och produktionskostnaden för byggnaden. Små förändringar av marknadshyran kan innebära stora variationer på markvärdet. Detta kan exemplifieras med ett antaget kontorsprojekt i ett förortsläge till Stockholm: Kostnad Exploateringsmark ingår i de kostnader som den successiva vinstavräkningen grundas på. Vid produktionsstart överförs marken från balansräkningsposten Exploateringsfastigheter in i respektive projektetapp. Resultatframtagningen görs kvartalsvis. Omräkningseffekter kan uppstå om projektet behöver omvärderas med avseende på förväntade försäljningsintäkter eller produktionskostnader. För vidare information, se s. 62 Redovisnings- och värderingsprinciper. FASTIGHETSBEGREPP JMs balansräkning omfattar exploaterings- och förvaltningsfastigheter. Exploateringsfastigheterna hänförs främst till bostadsutvecklingen och förvaltningsfastigheterna är främst kopplade till utvecklingen av kommersiella fastigheter och indelade utifrån olika faser i projektutvecklingen. FASTIGHETSBEGREPP I PROJEKTUTVECKLINGEN JM arbetar med två typer av fastighetsbegrepp: förvaltningsfastigheter och exploateringsfastigheter. Fastighetstyp Förvaltningsfastigheter År 1 År 2 År 3 Definition Färdigutvecklade fastigheter för försäljning Fastigheter under uppförande produktionsstartade Fastigheter för vidareutveckling planerade projekt Exploateringsfastigheter Mark med tillhörande byggrätter för bostäder Mark med tillhörande byggrätter för kommersiellt ändamål Bebyggda fastigheter för vidareutveckling till bostadsprojekt eller till förvaltningsfastigheter En sammanställning över JMs förvaltningsfastigheter samt ett urval av de större exploateringsfastigheterna återfinns på s Tid KÄNSLIGHETSKALKYL, MARKVÄRDE Marknadshyra kr/m kr/m 2 Drift och underhåll 250 kr/m kr/m 2 Driftnetto kr/m kr/m 2 Direktavkastningskrav 7% 7% Värde färdig byggnad kr/m kr/m 2 Produktionskostnad kr/m kr/m 2 Exploateringsrisk* kr/m kr/m 2 Återstår markvärde kr/m kr/m 2 * Exploateringsrisk = risk avseende marknadsutveckling, planfrågor, miljöfrågor och slutliga produktionskostnader (cirka 50 procent av beräknat projektövervärde). Exemplet visar att en ökning av marknadshyran med 100 kr/m 2 innebär att markvärdet ökar med cirka kr/m 2 eller cirka 40 procent. Av diagrammet på nästa sida framgår att marknadshyran för lokaler alternativt försäljningspriset för bostadsrätter måste överstiga en viss kritisk nivå för att nybyggande ska kunna ske. Under den kritiska nivån blir markvärdet lågt medan markvärdet ökar snabbt med stigande hyror/försäljningspriser när väl den kritiska nivån uppnåtts. I Stockholmsområdet steg kontorshyrorna markant fram till och med 2000, liksom bostadsrättspriserna, vilket i många områden har inneburit en stark ökning av markvärdena. Kontorsbyggrätter i attraktiva närförortslägen har varierat från cirka kr/m för att snabbt stiga till kr/m , sedan ner till kr/m för att sedan åter stiga snabbt och idag ligga i intervallet kr/m 2. För bostäder har prissvängningarna varit mindre än för kontorslokaler till följd av att efterfrågan på bostäder i Stockholm varit stabil och vakanserna låga. Markvärdena har svängt från en uppgång under 1980-talet, prisnedgång åren och därefter uppgång till dagens jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars

20 18 AFFÄ REN JM nivåer som varierar i intervallet kr/m 2 beroende på läge och attraktivitet. KRITISK HYRESNIVÅ Värde färdig byggnad Markvärde noll Utställning Förslag till detaljplan ställs ut för granskning under minst tre veckor. Antagande Planen antas av kommunfullmäktige. MARKVÄRDE UNDER PLANPROCESS Markvärde Detaljplanearbete Översiktsplanearbete Produktionskostnadsnivå Kritisk hyresnivå Hyresnivå Råmark Översiktsplan Detaljplan Bygglov Planskede Restvärde/Markvärde MARKVÄRDEN I PLANPROCESS Det som påverkar utvecklingen av värdet förutom övergripande makroekonomiska faktorer, främst inflation och ränteläge, är i huvudsak: Regionens allmänna utveckling Planprocessen Det som styr den allmänna regionala utvecklingen är främst konjunktur och regional tillväxt, medan resultat av planprocessen även är beroende av hur aktiv en fastighetsägare är. Värdeutvecklingen under planprocessen kan vara stor när råmark omvandlas till färdig byggrätt. Projektutvecklande företag som JM kan aktivt påverka framtida markanvändning och värde genom samarbete med berörd kommun. Under planprocessen utvecklas markvärdet stegvis när projektet konkretiseras och osäkerhetsfaktorer elimineras. Användning, omfattning, tidsplan och fördelning av kostnader är de värdepåverkande faktorer som behandlas. Det fulla markvärdet har uppnåtts när detaljplan antagits och bygglov erhållits. Detaljplanearbetet kan grovt delas upp i: Programskede Ideér, utgångspunkter och mål behandlas av JM, allmänheten, berörd kommun och övriga myndigheter. Samrådsskede Allmänhet, boende och sakägare bereds möjlighet att lämna synpunkter. Kostnadsfördelningen mellan kommun och exploatör behandlas parallellt med detaljplanearbetet i ett exploateringsavtal. JM förvärvar även bebyggda fastigheter som behöver vidareutvecklas till nya bostäder eller moderna kontor. I dessa fall skapar JM värdetillväxt genom planerad rivning, om- och tillbyggnad ändra användningen, höja nyttjandet, förbättra tillgängligheten och öka attraktiviteten. Byggnaden kan sedan hyras ut till högre hyror och/eller säljas. Projektet Gripsholm i Köpenhamns hamn. jm delårsrapport januari mars 2002