Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens förslag till beslut"

Transkript

1 FÖRSLAG 2002:27 1 (19) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överenskommelse med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen om överförandet av huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet Landstingskontorets förslag till överenskommelse om överförandet av huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna överenskommelse med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor att för täckande av bortfall av bokfört värde i samband med försäljningen av Väddö folkhögskola (Väddö-Hammarby 25:1) fullt ut kompensera Landstingsfastigheter Stockholm. I enlighet med tidigare beslut i landstingsstyrelsen ska huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor överföras till ny huvudman. ABF och Medborgarskolan tar gemensamt över huvudmannaskapet för folkhögskolorna och får bidrag om 40 miljoner kronor under fyra år för att genomföra nödvändiga omställningar och för att bedriva utbildningsverksamhet. ABF/Medborgarskolan förbinder sig vidare att bedriva utbildning på de båda folkhögskolorna under tio år. Folkbildningsrådet har godkänt överföringen av huvudmannaskapet vilket var en av förutsättningarna. Bilagor 1 Överenskommelse 2 Landstingskontorets tjänsteutlåtande

2 FÖRSLAG 2002:27 2 Realisationsförlusten i samband med försäljningen av fastigheten vid Väddö folkhögskola ska täckas av landstinget för att kompensera Landstingsfastigheter AB. Det bokförda värdet är högre än realisationsvärdet och behöver således täckas. Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till s- och v-ledamöternas förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. S- och v-ledamöterna reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslås föreslå landstingsfullmäktige besluta att inte godkänna överenskommelsen med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor Landstingets huvudmannaskap för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor garanterar religiös och politisk obundenhet. Det förslag till ny huvudman som nu föreligger uppfyller inte detta kriterium. I praktiken innebär förslaget till nytt huvudmannaskap också att stora delar av befintlig verksamhet vid Västerhaninge folkhögskola läggs ner. Ingen utbildning kommer att bedrivas i internatform med det aktuella förslaget till ny huvudman. Internatformen spelar en mycket viktig roll för att ge utbildning åt många olika människor. Särskilt angelägen har den visat sig vara för att nå människor med låg utbildningsnivå från socialt utsatta förhållanden. För närvarande föreligger ingen annan huvudman än Stockholms läns landsting som garanterar politisk obundenhet. Den utbildningsform internatet som visat sig framgångsrik för att nå de målgrupper som är i störst behov av utbildning, garanteras heller inte av någon annan huvudman. Landstinget bör således kvarstå som huvudman för de två folkhögskolorna.

3 FÖRSLAG 2002:27 3 Mp-ersättaren antecknade följande särskilda uttalande: Det är beklagligt att den politiska majoriteten inte vill att landstinget ska driva folkhögskolorna. Ärendet och dess beredning Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 februari 2002 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna överenskommelse mellan landstinget och ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor, att för täckande av bortfall av bokfört värde i samband med försäljningen av Väddö folkhögskola (Väddö-Hammarby 25:1) fullt ut kompensera Landstingsfastigheter Stockholm. MBL-förhandling ägde rum den 18 mars 2002.

4 FÖRSLAG 2002:27 4 Bilagor Ö V E R E N S K O M M E L S E mellan Stockholms läns landsting (Landstinget) och ABF Sollentuna / Medborgarskolan, Stockholmsregionen (ABF/Msk) angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor. Denna överenskommelse reglerar ABF/Msk:s övertagande från landstinget av dels samtliga rättigheter och skyldigheter som rör Väddö folkhögskola och som följer av ingångna avtal och överenskommelser med tredje part, dels motsvarande som rör Västerhaninge folkhögskola med undantag av verksamheten vid internatet, köket och fastigheten därstädes. Förutsättningar 1 Efter godkännande av folkbildningsrådets styrelse den 7 november 2001 övergår huvudma nnaskapet vid Väddö folkhögskola (inklusive tolkutbildningen vid Danderydsfilialen) samt vid Västerhaninge folkhögskola från Landstinget till ABF/Msk den 1 juli 2002 (övergångsdagen). 2 Landstinget och ABF/Msk skall, var för sig eller i samverkan, iaktta den förhandlings- och informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd, som kan föreligga då vad som överenskommits i detta avtal skall verkställas. Personal 3 Vad avser de arbetstagare som på övergångsdagen har sitt anställningsavtal på någon av berörda enheter (förutom vad gäller de arbetstagare som är knutna till internatet, köket och fastigheten vid Västerhaninge folkhögskola) gäller reglerna om verksamhetsövergång i 6 b i lagen om anställningsskydd (LAS) samt reglerna i 28 MBL samt övriga lagregler avseende verksamhetsövergång.

5 FÖRSLAG 2002: Landstinget och ABF/Msk är överens om att den personal som anges i bilaga 1 på övergångsdagen skall övergå med oförändrade anställnings- och arbetsvillkor. (Jfr 28 MBL) Nyanställning av personal eller förändringar under tiden från avtalets tecknande till övergångsdagen av anställnings- och arbetsvillkor som har verkan efter övergångsdagen skall ske i samråd mellan parterna. 5 Landstinget svarar för alla personalkostnader, inklusive intjänad semester, som belöper sig på tiden fram till övergångsdagen, vad gäller personal enligt 4 ovan. Landstinget skall ersätta ABF/Msk för innestående vid övergångsdagen ej uttagen semester. 6 Anställningsvillkor och personalförmåner efter övergång till den nye huvudmannen regleras i förhandlingar mellan den nye huvudmannen och berörda fackliga organisationer med hänsyn tagen till föreliggande lagreglering avseende verksamhetsövergång i bl a 28 MBL. 7 Ansvar för intjänade pensionsförmåner enligt gällande kollektivavtal åligger fullt ut Landstinget fram till och med den 30 juni Från och med den 1 juli 2002 svarar ABF/Msk för samtliga pensionsförmåner. 8 Med iakttagande av bestämmelserna i arkivlagen och landstingets arkivreglemente skall erforderliga uppgifter ur personalakterna avseende de anställda som övergår till ABF/Msk över- lämnas senast den 1 september Anm: Personal som går över till den nye huvudmannen och som i sin landstingsanställning fullgjort 25 år eller mer och ej erhållit landstingets förtjänsttecken kommer via Landstinget att erhålla detta.

6 FÖRSLAG 2002:27 6 Elever 9 ABF/Msk förbinder sig att avsluta den utbildning/undervisning/de kurser för elever vid Västerhaninge och Väddö folkhögskolor som påbörjats i Landstingets regi. Lokaler / Inventarier 10 ABF/Msk, genom den stiftelse som de blivande huvudmännen avser att bilda, köper fastigheten Väddö folkhögskola (Väddö-Hammarby 25:1) för en överenskommen köpeskilling av 20 mkr ( kronor). Köpeskillingen erläggs i form av en räntefri revers som amorteras med 5 mkr den 1 juli 2003, 5 mkr den 1 juli 2004, 5 mkr den 1 juli 2005 samt 5 mkr den 1 juli ABF/Msk övertar hyresavtal för de lokaler där tolkutbildningen i Danderyd äger rum samt hyresavtal för lokaler för Färg och Form i Norrtälje. 12 ABF/Msk förbinder sig att förlägga den verksamhet man övertar vid Västerhaninge folkhögskola till lokaler huvudsakligen i Haninge kommun. Om förutsättningarna framöver väsentligen ändras (ändringar i lag, förordning, finansiering, väsentlig minskning i studerandetillströmning eller annat) kan andra lösningar på lokaliseringen sökas. Den verksamhet som bedrivs skall dock till största delen vara förlagd till Södertörnsområdet. 13 Landstingets stöd till verksamheten om totalt 40 mkr, enligt 16 nedan, avser tiden den 1 juli 2002 till den 30 juni ABF/Msk förbinder sig att under denna period i fastigheten Väddö folkhögskola bedriva folkhögskoleverksamhet / utbildningsverksamhet. Upphör verksamheten före den 30 juni 2010 skall ABF/Msk till Landstinget återbetala del av det från landstinget erhållna ekonomiska bidraget enligt Bilaga 2, såvida ej väsentliga förändringar i förutsättningarna för verksamheten inträffat. (Jämför ovan 12). I en sådan situation skall förhandlingar tas upp mellan parterna om återbetalningsskyldigheten beloppet.

7 FÖRSLAG 2002: Övergångsdagen övertar ABF/Msk landstingets inventarier/utrustning vid Väddö folkhögskola. Särskild ersättning härför om 1 mkr ( kronor) erläggs till Landstinget (landstingskontoret) senast den 1 september Landstingsägd konst hanteras i enlighet med av landstingsfullmäktige fastställd policy. Särskild överenskommelse vad beträffar konsten skall träffas mellan Landstinget och ABF/Msk senast övergångsdagen. Ekonomi 16 Som stöd i det förändrings- och utvecklingsarbete ABF/Msk avser att genomföra under de kommande verksamhetsåren kommer Landstinget att till ABF/Msk överföra totalt 40 mkr ( kronor). Beloppet betalas ut med 6 mkr senast den 30 juni 2002, 9 mkr senast den 30 juni 2003, 9 mkr senast den 30 juni 2004, 9 mkr senast den 30 juni 2005 samt med 7 mkr senast den 30 juni (Jämför 13 ovan). 17 Per den 30 juni 2002 kommer Landstinget att upprätta ett halvårsbokslut. Uppkommande över- eller underskott hanteras av Landstinget. 18 Ekonomiska och andra förbindelser som åvilar Väddö och Västerhaninge folkhögskolor och som avser tiden fram till övergångsdagen skall infrias av Landstinget. ABF/Msk skall erhålla full ersättning för kostnader för uppdrag som erhållits före övergångsdagen och där ersättningen erlagts i förskott. Landstinget skall erhålla full ersättning för kostnader fram till övergångsdagen för uppdrag som helt eller delvis utförts före övergångsdagen och där ersättning erlagts efter övergångsdagen.

8 FÖRSLAG 2002: ABF/Msk övertar om tredje part medger det per den 1 juli 2002 kontrakt och avtalsöverenskommelser som rör Väddö och Västerhaninge folkhögskolor enligt Bilaga 3. Landstinget garanterar att verksamheten vid skolorna inte är bundna av några avtal eller andra åtaganden utöver vad som redovisas i denna bilaga. Övrigt 20 Arkivhandlingar vid Väddö och Västerhaninge folkhögskolor skall efter genomförd gallring överföras till Landstinget och Landstingsarkivet. Särskild överenskommelse skall träffas mellan ABF/Msk och Landstingsarkivet om lån av vissa handlingar under en övergångsperiod. 21 Parterna är överens om att befintliga stiftelser/stipendiefonder vid Väddö folkhögskola avses gå över till den nye huvudmannen med oförändrade ändamålsbestämmelser (Bilaga 4). Landstinget ansöker hos länsstyrelsen om ett överförande. 22. Fram till övergångsdagen förbinder sig Landstinget respektive ABF/Msk att lämna den andra parten full insyn i ärenden som berör verksamheten vid Väddö och Västerhaninge folkhögskolor eller överflyttningen av denna till ABF/Msk. 23 Tvister rörande denna överenskommelse, dess tillkomst och tillämpning, skall i första hand lösas genom att parterna gemensamt söker finna en lösning på den uppkomna situationen. I annat fall skall sådan tvist prövas i allmän domstol. Stockholms tingsrätt skall vara behörigt forum samt vara första och enda instans. 24 Denna överenskommelse är för sin giltighet beroende av landstingsfullmäktiges och styrelsernas för respektive ABF Sollentuna och Medborgarskolan, Stockholmsregionen godkännande före den 1 juni 2002.

9 FÖRSLAG 2002: Överenskommelsen är upprättat i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm 27 februari 2002 För Stockholms läns landsting För ABF Sollentuna / Medborgarskolan, Stockholmsregionen Sven Andréason Tommy Hindrikes Lars Uno Sandblom

10 FÖRSLAG 2002:27 10 Bilaga 1.1 Anställda på Väddö folkhögskola inkl filialen i Danderyd som har tackat ja till att gå över till ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholm från Väddö (28 anställda) Georg Johansson Ann-Louise Ahlgren Annelie Steffen Maj Pettersson Magnus Jansson Lena Juhlin Jan Karlsson Christina Johansson Karin Stjernberg Mona Österberg Ebba Sellström Karin Ulfsdotter Anette Berntsson Bengt Grandin Peter Lindberg Marita Sundström Ingrid Frykmo Ylva Linder Andreas Berchthold Jörgen Åman Per-Olov Nilsson Runar Olander Karin Sjöblom Gunnel Blommark Anne-Marie Nilsson Gunilla Rådberg Eva Severin Birgitta Johansson rektor studierektor assistent sekreterare ekonomi/personal 1:e sekr. dataansvarig internatföreståndare /datatekniker vaktmästare vaktmästare städerska kokerska köksbiträde köksbiträde köksbiträde köksbiträde

11 FÖRSLAG 2002:27 11 Bilaga 1.2 Väddö filialen i Danderyd (12 anställda) Peter Hegethorn Christina Karv Anna Hein Nordling Inga-Britt Andersson Jonas Carlsson Jens Henning Joel Bäckström Jannice Rådahl Mattias Rudin Camilla Attestål Sebastian Embacher Josephine Willing

12 FÖRSLAG 2002:27 12 Bilaga 1.3 Anställda på Västerhaninge folkhögskola som har tackat ja till att gå över till ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholm från Västerhaninge (10 anställda) Maj Rydh Ingegerd Akselsson Ulf Hällqvist Börje Norell Lars Magnusson Jan Castman Petra Hedman Eliasson Per Persson Helene Degerfelt Inger Hellman assistent SYO

13 FÖRSLAG 2002:27 13 BILAGA 2 ( ) till överenskommelse mellan Landstinget och ABF / Msk angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor. Enligt överenskommelsen 13 skall ABF/Msk till Landstinget återbetala del av det från Landstinget erhållna bidraget om man ej bedriver folkhögskole - utbildningsverksamhet i fastigheten Väddö folkhögskola åtminstone fram till den 30 juni Om verksamheten upphör före den 30 juni 2003 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2003 men före den 30 juni 2004 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2004 men före den 30 juni 2005 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2005 men före den 30 juni 2006 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2006 före den 30 juni 2007 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2007 men före den 30 juni 2008 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2008 men före den 30 juni 2009 återbetalas 1 mkr 5 mkr 9 mkr 13 mkr 15 mkr 10 mkr 5 mkr Om verksamheten upphör före den 1 juli 2006 kommer ej utbetalade bidrag från landstinget enligt 16 i överenskommelsen, till vilken detta är en bilaga, inte att betalas ut.

14 FÖRSLAG 2002:27 14 Bilaga 3 Avtal kontrakt Väddö folkhögskola Intäkter Vara/tjänst Avtalsperiod Norrtälje kommun Barn- och skolförvaltningen Matleveranser Föräldrakooperativet Rospiggarna Matleveranser Kriminalvårdsmyndigheten Norrtälje Uppdragsutbildning, med möjlighet till förlängning 2 år Kostnader Roslagshälsan Företagshälsovård Carl Lamm Kopieringsmaskin Ricoh Aficio Väddö Resonia Risograph Väddö Barcken Kopieringsmaskin Nashuatec Väddö, 3 mån uppsägningstid Cafe Bar Kaffeautomat Carl Lamm Kopieringsmaskin, bibliotek mån uppsägningstid Carl Lamm Kopiator Norrtälje mån uppsägningstid Cannon Kopiator, Danderyd Löpande Ge Capital Finans Mercedez Benz RNC 492 RNC 491 Barcken Traktor Kubota

15 FÖRSLAG 2002:27 15 Hyreskontrakt Nihab Hyreskontrakt fof Hantverkaregatan 20, N-E Locum Hyreskontrakt. Lk förhandlar Uthyres Ingrid Frykmo Hyreskontrakt Löpande Vaktmästarbostaden Väddö folkhögskola Norrtälje kommun Hyreskontrakt Tekniska kontoret, Bibliotek Matsgården Väddö folkhögskola Linda Nilsson Hyreskontrakt Danderyd Malin Jonasson Hyreskontrakt Danderyd

16 FÖRSLAG 2002:27 16 Bilaga 4 Sammanställning över Väddö folkhögskolas stipendiefonder Fondens namn Donator Stiftelsen Väddö folkhögskolas stipendiefond Stiftelsen Viktor Petréns stipendiefond Permutation och sammanläggning av: Rune Eriksson, Testamente 1977; Werner Huss, Gåvobrev 1970; Anna och Carl- Erik Pettersson, Testamente 1936 Viktor Petrén Placerings- och förvaltningsbestämmelser Minst 10 % av den årliga nettoavkastningen skall tillföras fondens kapital Minst 10 % av den årliga nettoavkastningen skall tillföras fondens kapital Ändamålsbestämmelser Förvaltning Beslut Disponibel avkastning skall användas som bidrag till elever för studieresor eller övrig förkovran enligt vad som bestäms av Väddö folkhögskolas rektor Disponibel avkastning skall utdelas varje eller vartannat år till stipendium åt behövande dugande elev vid Väddö folkhögskola. Endast elever födda i Stockholms län böra ifrågakomma Stockholms läns landsting, Väddö folkhögskola, Intern Ekonomi Stockholms läns landsting Väddö folkhögskola Intern Ekonomi Utbildningsnämnden 1989 Länsstyrelsen i Stockholms län 1997 Kammarkollegiet 1999 Länsstyrelsen i Stockholms län 2000 Förvaltningsutskottet prot Kammarkollegiet 1999

17 FÖRSLAG 2002:27 17 Landstingskontoret Bakgrund Stockholms läns landsting står som huvudman för två stycken folkhögskolor, Väddö med Danderydsfilialens tolkutbildning samt Västerhaninge. Efter beslut i fullmäktige om att ansvaret för dessa borde överföras till andra huvudmän beslöt landstingstyrelsen den 22 maj 2001 att godkänna ett överförande av huvudmannaskapet till ABF Sollentuna och Medborgarskolan Stockholmsregionen, (ABF / Msk). Landstingskontoret fick i uppdrag att genomföra detta under förutsättning av ett slutligt godkännande av folkbildningsrådet. Rådets beslut som kom i början av november 2001 innebar ett godkännande. Den nye huvudmannen kommer att överta verksamheten den 1 juli Överenskommelsen Landstingskontoret vill peka på några viktiga inslag i det förslag till överenskommelse som här överlämnas. - Övertagandet av huvudmannaskapet betraktas vad gäller personalen (med något undantag) som en ren verksamhetsövergång enligt 6 b i lagen om anställningsskydd mm. - Eleverna garanteras att avsluta den undervisning/utbildning/de kurser som påbörjats i landstingets regi. - ABF / Msk köper genom en gemensamt bildad stiftelse fastigheten Väddö folkhögskola för 20 mkr. Köpeskillingen erläggs i form av en räntefri revers som amorteras under 4 år. ABF / Msk förbinder sig att i fastigheten åtminstone fram till den 30 juni 2010 bedriva folkhögskoleverksamhet / utbildningsverksamhet. - Som stöd i det förändrings- och utvecklingsarbete ABF / Msk avser att genomföra under de kommande verksamhetsåren kommer landstinget att till ABF / Msk överföra totalt 40 mkr. Beloppet betalas ut vid 5 olika tillfällen fram till den 30 juni Som en konsekvens av överenskommelsen kommer fastigheten Västerhaninge folkhögskola att säljas av landstinget. Förhandlingar pågår för närvarande mellan Locum AB och Haninge kommun. En eventuell reavinst kommer att redovisas i resultatet år 2002 för Landstingsfastigheter.

18 FÖRSLAG 2002:27 18 Landstingskontorets synpunkter Redan vid de första kontakterna med landstinget pekade ABF / Msk på de utvecklingsmöjligheter som finns vid skolorna. Enligt deras mening skall samtliga aktörer, både folkhögskolor och studieförbund, framöver behålla sin profil. Genom en nära samverkan och ett aktivt samarbete öppnas dock nya möjligheter. Den sakkunskap som finns inom olika ämnesområden hos respektive kan vara till gagn för andra. En huvudmålsättning skall vara att tillskapa en rik flora av utbildningar som är behörighetsbefrämjande för vidare studier. ABF / Msk ser framför sig ett nära samarbete med bland andra Uppsala universitet i universitetets arbete kring Östersjöfrågor och med Svenska institutet i internationella frågor. Landstingskontoret har sett positivt på denna ambition hos den nye huvudmannen och menar att det är värdefullt att på olika sätt stödja ett kommande förändrings- och utvecklingsarbete. Ett ekonomiskt stöd till den nye huvudmannen skulle underlätta övergången och det arbete som planeras. Landstingets bidrag till de två skolorna enligt budget för år 2002 uppgår till totalt 15,7 mkr. Mot bakgrund av att landstinget efter den 1 juli 2002 ej belastas av kostnader för dessa skolor har kontoret bedömt att man övergångsvis borde kunna bidra med ett belopp motsvarande några års landstingsbidrag. I det förslag till överenskommelse som här överlämnas har beräkningsgrunden varit 62 mkr. Detta motsvarar 4 års landstingsbidrag om skolorna blivit kvar under landstingets huvudmannaskap. Hela beloppet skall dock inte tillfalla ABF / Msk. Drygt 20 mkr räknas av för att täcka de kostnader som kommer att belasta landstinget under avvecklingsperioden i form av bland annat vissa personalkostnader och en reaförlust vid försäljningen av fastigheten Väddö folkhögskola. Fastigheten säljs för 20 mkr, men det bokförda värdet är något högre. Återstoden av bidraget, 40 mkr, avses att utbetalas till ABF / Msk under den kommande 4-årsperioden. Landstinget lämnar ett årligt bidrag till samtliga rörelsedrivna folkhögskolor i länet, det s.k. RIO-bidraget. För att tillkomsten av ytterligare två bidragsberättigade skolor inte skall medföra en sänkning av det bidrag respektive skola mottar är landstingskontorets mening att den totala summan i RIObidraget bör ökas. Denna ökning (3 mkr per år) är inkluderad i den ovan

19 FÖRSLAG 2002:27 19 nämnda reduceringen av det belopp som tillfaller den nye huvudmannen som övergångsbidrag. Landstingets kostnader, dels i form av egna avvecklingskostnader mm, dels i form av utbetalningar till den nye huvudmannen kommer inte att vara jämt fördelade under denna 4-årsperiod. Avvikelser mot budget för landstingsstyrelsen om cirka 10 mkr är att vänta i resultatet för år Om man utgår från planeringsramarna för landstingsstyrelsen för de följande åren kommer dock motsvarande överskott att kunna redovisas för åren 2004 och 2005 sammantaget. År 2003 torde ge ett nollresultat. Landstingskontorets bedömning är att detta får hanteras inom ramen för landstingsstyrelsens samlade budget och bokslut för respektive år. Den avvikelse som uppstår mellan försäljningssumman och det bokförda värdet på Väddöfastigheten bör dock enligt kontorets uppfattning regleras genom att Landstingsfastigheter Stockholm får full kompensation för reaförlusten. MBL-förhandling kommer att äga rum den 20 mars 2002.