Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens förslag till beslut"

Transkript

1 FÖRSLAG 2002:27 1 (19) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överenskommelse med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen om överförandet av huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet Landstingskontorets förslag till överenskommelse om överförandet av huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna överenskommelse med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor att för täckande av bortfall av bokfört värde i samband med försäljningen av Väddö folkhögskola (Väddö-Hammarby 25:1) fullt ut kompensera Landstingsfastigheter Stockholm. I enlighet med tidigare beslut i landstingsstyrelsen ska huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor överföras till ny huvudman. ABF och Medborgarskolan tar gemensamt över huvudmannaskapet för folkhögskolorna och får bidrag om 40 miljoner kronor under fyra år för att genomföra nödvändiga omställningar och för att bedriva utbildningsverksamhet. ABF/Medborgarskolan förbinder sig vidare att bedriva utbildning på de båda folkhögskolorna under tio år. Folkbildningsrådet har godkänt överföringen av huvudmannaskapet vilket var en av förutsättningarna. Bilagor 1 Överenskommelse 2 Landstingskontorets tjänsteutlåtande

2 FÖRSLAG 2002:27 2 Realisationsförlusten i samband med försäljningen av fastigheten vid Väddö folkhögskola ska täckas av landstinget för att kompensera Landstingsfastigheter AB. Det bokförda värdet är högre än realisationsvärdet och behöver således täckas. Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till s- och v-ledamöternas förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. S- och v-ledamöterna reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslås föreslå landstingsfullmäktige besluta att inte godkänna överenskommelsen med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor Landstingets huvudmannaskap för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor garanterar religiös och politisk obundenhet. Det förslag till ny huvudman som nu föreligger uppfyller inte detta kriterium. I praktiken innebär förslaget till nytt huvudmannaskap också att stora delar av befintlig verksamhet vid Västerhaninge folkhögskola läggs ner. Ingen utbildning kommer att bedrivas i internatform med det aktuella förslaget till ny huvudman. Internatformen spelar en mycket viktig roll för att ge utbildning åt många olika människor. Särskilt angelägen har den visat sig vara för att nå människor med låg utbildningsnivå från socialt utsatta förhållanden. För närvarande föreligger ingen annan huvudman än Stockholms läns landsting som garanterar politisk obundenhet. Den utbildningsform internatet som visat sig framgångsrik för att nå de målgrupper som är i störst behov av utbildning, garanteras heller inte av någon annan huvudman. Landstinget bör således kvarstå som huvudman för de två folkhögskolorna.

3 FÖRSLAG 2002:27 3 Mp-ersättaren antecknade följande särskilda uttalande: Det är beklagligt att den politiska majoriteten inte vill att landstinget ska driva folkhögskolorna. Ärendet och dess beredning Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 februari 2002 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna överenskommelse mellan landstinget och ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor, att för täckande av bortfall av bokfört värde i samband med försäljningen av Väddö folkhögskola (Väddö-Hammarby 25:1) fullt ut kompensera Landstingsfastigheter Stockholm. MBL-förhandling ägde rum den 18 mars 2002.

4 FÖRSLAG 2002:27 4 Bilagor Ö V E R E N S K O M M E L S E mellan Stockholms läns landsting (Landstinget) och ABF Sollentuna / Medborgarskolan, Stockholmsregionen (ABF/Msk) angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor. Denna överenskommelse reglerar ABF/Msk:s övertagande från landstinget av dels samtliga rättigheter och skyldigheter som rör Väddö folkhögskola och som följer av ingångna avtal och överenskommelser med tredje part, dels motsvarande som rör Västerhaninge folkhögskola med undantag av verksamheten vid internatet, köket och fastigheten därstädes. Förutsättningar 1 Efter godkännande av folkbildningsrådets styrelse den 7 november 2001 övergår huvudma nnaskapet vid Väddö folkhögskola (inklusive tolkutbildningen vid Danderydsfilialen) samt vid Västerhaninge folkhögskola från Landstinget till ABF/Msk den 1 juli 2002 (övergångsdagen). 2 Landstinget och ABF/Msk skall, var för sig eller i samverkan, iaktta den förhandlings- och informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd, som kan föreligga då vad som överenskommits i detta avtal skall verkställas. Personal 3 Vad avser de arbetstagare som på övergångsdagen har sitt anställningsavtal på någon av berörda enheter (förutom vad gäller de arbetstagare som är knutna till internatet, köket och fastigheten vid Västerhaninge folkhögskola) gäller reglerna om verksamhetsövergång i 6 b i lagen om anställningsskydd (LAS) samt reglerna i 28 MBL samt övriga lagregler avseende verksamhetsövergång.

5 FÖRSLAG 2002: Landstinget och ABF/Msk är överens om att den personal som anges i bilaga 1 på övergångsdagen skall övergå med oförändrade anställnings- och arbetsvillkor. (Jfr 28 MBL) Nyanställning av personal eller förändringar under tiden från avtalets tecknande till övergångsdagen av anställnings- och arbetsvillkor som har verkan efter övergångsdagen skall ske i samråd mellan parterna. 5 Landstinget svarar för alla personalkostnader, inklusive intjänad semester, som belöper sig på tiden fram till övergångsdagen, vad gäller personal enligt 4 ovan. Landstinget skall ersätta ABF/Msk för innestående vid övergångsdagen ej uttagen semester. 6 Anställningsvillkor och personalförmåner efter övergång till den nye huvudmannen regleras i förhandlingar mellan den nye huvudmannen och berörda fackliga organisationer med hänsyn tagen till föreliggande lagreglering avseende verksamhetsövergång i bl a 28 MBL. 7 Ansvar för intjänade pensionsförmåner enligt gällande kollektivavtal åligger fullt ut Landstinget fram till och med den 30 juni Från och med den 1 juli 2002 svarar ABF/Msk för samtliga pensionsförmåner. 8 Med iakttagande av bestämmelserna i arkivlagen och landstingets arkivreglemente skall erforderliga uppgifter ur personalakterna avseende de anställda som övergår till ABF/Msk över- lämnas senast den 1 september Anm: Personal som går över till den nye huvudmannen och som i sin landstingsanställning fullgjort 25 år eller mer och ej erhållit landstingets förtjänsttecken kommer via Landstinget att erhålla detta.

6 FÖRSLAG 2002:27 6 Elever 9 ABF/Msk förbinder sig att avsluta den utbildning/undervisning/de kurser för elever vid Västerhaninge och Väddö folkhögskolor som påbörjats i Landstingets regi. Lokaler / Inventarier 10 ABF/Msk, genom den stiftelse som de blivande huvudmännen avser att bilda, köper fastigheten Väddö folkhögskola (Väddö-Hammarby 25:1) för en överenskommen köpeskilling av 20 mkr ( kronor). Köpeskillingen erläggs i form av en räntefri revers som amorteras med 5 mkr den 1 juli 2003, 5 mkr den 1 juli 2004, 5 mkr den 1 juli 2005 samt 5 mkr den 1 juli ABF/Msk övertar hyresavtal för de lokaler där tolkutbildningen i Danderyd äger rum samt hyresavtal för lokaler för Färg och Form i Norrtälje. 12 ABF/Msk förbinder sig att förlägga den verksamhet man övertar vid Västerhaninge folkhögskola till lokaler huvudsakligen i Haninge kommun. Om förutsättningarna framöver väsentligen ändras (ändringar i lag, förordning, finansiering, väsentlig minskning i studerandetillströmning eller annat) kan andra lösningar på lokaliseringen sökas. Den verksamhet som bedrivs skall dock till största delen vara förlagd till Södertörnsområdet. 13 Landstingets stöd till verksamheten om totalt 40 mkr, enligt 16 nedan, avser tiden den 1 juli 2002 till den 30 juni ABF/Msk förbinder sig att under denna period i fastigheten Väddö folkhögskola bedriva folkhögskoleverksamhet / utbildningsverksamhet. Upphör verksamheten före den 30 juni 2010 skall ABF/Msk till Landstinget återbetala del av det från landstinget erhållna ekonomiska bidraget enligt Bilaga 2, såvida ej väsentliga förändringar i förutsättningarna för verksamheten inträffat. (Jämför ovan 12). I en sådan situation skall förhandlingar tas upp mellan parterna om återbetalningsskyldigheten beloppet.

7 FÖRSLAG 2002: Övergångsdagen övertar ABF/Msk landstingets inventarier/utrustning vid Väddö folkhögskola. Särskild ersättning härför om 1 mkr ( kronor) erläggs till Landstinget (landstingskontoret) senast den 1 september Landstingsägd konst hanteras i enlighet med av landstingsfullmäktige fastställd policy. Särskild överenskommelse vad beträffar konsten skall träffas mellan Landstinget och ABF/Msk senast övergångsdagen. Ekonomi 16 Som stöd i det förändrings- och utvecklingsarbete ABF/Msk avser att genomföra under de kommande verksamhetsåren kommer Landstinget att till ABF/Msk överföra totalt 40 mkr ( kronor). Beloppet betalas ut med 6 mkr senast den 30 juni 2002, 9 mkr senast den 30 juni 2003, 9 mkr senast den 30 juni 2004, 9 mkr senast den 30 juni 2005 samt med 7 mkr senast den 30 juni (Jämför 13 ovan). 17 Per den 30 juni 2002 kommer Landstinget att upprätta ett halvårsbokslut. Uppkommande över- eller underskott hanteras av Landstinget. 18 Ekonomiska och andra förbindelser som åvilar Väddö och Västerhaninge folkhögskolor och som avser tiden fram till övergångsdagen skall infrias av Landstinget. ABF/Msk skall erhålla full ersättning för kostnader för uppdrag som erhållits före övergångsdagen och där ersättningen erlagts i förskott. Landstinget skall erhålla full ersättning för kostnader fram till övergångsdagen för uppdrag som helt eller delvis utförts före övergångsdagen och där ersättning erlagts efter övergångsdagen.

8 FÖRSLAG 2002: ABF/Msk övertar om tredje part medger det per den 1 juli 2002 kontrakt och avtalsöverenskommelser som rör Väddö och Västerhaninge folkhögskolor enligt Bilaga 3. Landstinget garanterar att verksamheten vid skolorna inte är bundna av några avtal eller andra åtaganden utöver vad som redovisas i denna bilaga. Övrigt 20 Arkivhandlingar vid Väddö och Västerhaninge folkhögskolor skall efter genomförd gallring överföras till Landstinget och Landstingsarkivet. Särskild överenskommelse skall träffas mellan ABF/Msk och Landstingsarkivet om lån av vissa handlingar under en övergångsperiod. 21 Parterna är överens om att befintliga stiftelser/stipendiefonder vid Väddö folkhögskola avses gå över till den nye huvudmannen med oförändrade ändamålsbestämmelser (Bilaga 4). Landstinget ansöker hos länsstyrelsen om ett överförande. 22. Fram till övergångsdagen förbinder sig Landstinget respektive ABF/Msk att lämna den andra parten full insyn i ärenden som berör verksamheten vid Väddö och Västerhaninge folkhögskolor eller överflyttningen av denna till ABF/Msk. 23 Tvister rörande denna överenskommelse, dess tillkomst och tillämpning, skall i första hand lösas genom att parterna gemensamt söker finna en lösning på den uppkomna situationen. I annat fall skall sådan tvist prövas i allmän domstol. Stockholms tingsrätt skall vara behörigt forum samt vara första och enda instans. 24 Denna överenskommelse är för sin giltighet beroende av landstingsfullmäktiges och styrelsernas för respektive ABF Sollentuna och Medborgarskolan, Stockholmsregionen godkännande före den 1 juni 2002.

9 FÖRSLAG 2002: Överenskommelsen är upprättat i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm 27 februari 2002 För Stockholms läns landsting För ABF Sollentuna / Medborgarskolan, Stockholmsregionen Sven Andréason Tommy Hindrikes Lars Uno Sandblom

10 FÖRSLAG 2002:27 10 Bilaga 1.1 Anställda på Väddö folkhögskola inkl filialen i Danderyd som har tackat ja till att gå över till ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholm från Väddö (28 anställda) Georg Johansson Ann-Louise Ahlgren Annelie Steffen Maj Pettersson Magnus Jansson Lena Juhlin Jan Karlsson Christina Johansson Karin Stjernberg Mona Österberg Ebba Sellström Karin Ulfsdotter Anette Berntsson Bengt Grandin Peter Lindberg Marita Sundström Ingrid Frykmo Ylva Linder Andreas Berchthold Jörgen Åman Per-Olov Nilsson Runar Olander Karin Sjöblom Gunnel Blommark Anne-Marie Nilsson Gunilla Rådberg Eva Severin Birgitta Johansson rektor studierektor assistent sekreterare ekonomi/personal 1:e sekr. dataansvarig internatföreståndare /datatekniker vaktmästare vaktmästare städerska kokerska köksbiträde köksbiträde köksbiträde köksbiträde

11 FÖRSLAG 2002:27 11 Bilaga 1.2 Väddö filialen i Danderyd (12 anställda) Peter Hegethorn Christina Karv Anna Hein Nordling Inga-Britt Andersson Jonas Carlsson Jens Henning Joel Bäckström Jannice Rådahl Mattias Rudin Camilla Attestål Sebastian Embacher Josephine Willing

12 FÖRSLAG 2002:27 12 Bilaga 1.3 Anställda på Västerhaninge folkhögskola som har tackat ja till att gå över till ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholm från Västerhaninge (10 anställda) Maj Rydh Ingegerd Akselsson Ulf Hällqvist Börje Norell Lars Magnusson Jan Castman Petra Hedman Eliasson Per Persson Helene Degerfelt Inger Hellman assistent SYO

13 FÖRSLAG 2002:27 13 BILAGA 2 ( ) till överenskommelse mellan Landstinget och ABF / Msk angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor. Enligt överenskommelsen 13 skall ABF/Msk till Landstinget återbetala del av det från Landstinget erhållna bidraget om man ej bedriver folkhögskole - utbildningsverksamhet i fastigheten Väddö folkhögskola åtminstone fram till den 30 juni Om verksamheten upphör före den 30 juni 2003 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2003 men före den 30 juni 2004 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2004 men före den 30 juni 2005 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2005 men före den 30 juni 2006 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2006 före den 30 juni 2007 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2007 men före den 30 juni 2008 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2008 men före den 30 juni 2009 återbetalas 1 mkr 5 mkr 9 mkr 13 mkr 15 mkr 10 mkr 5 mkr Om verksamheten upphör före den 1 juli 2006 kommer ej utbetalade bidrag från landstinget enligt 16 i överenskommelsen, till vilken detta är en bilaga, inte att betalas ut.

14 FÖRSLAG 2002:27 14 Bilaga 3 Avtal kontrakt Väddö folkhögskola Intäkter Vara/tjänst Avtalsperiod Norrtälje kommun Barn- och skolförvaltningen Matleveranser Föräldrakooperativet Rospiggarna Matleveranser Kriminalvårdsmyndigheten Norrtälje Uppdragsutbildning, med möjlighet till förlängning 2 år Kostnader Roslagshälsan Företagshälsovård Carl Lamm Kopieringsmaskin Ricoh Aficio Väddö Resonia Risograph Väddö Barcken Kopieringsmaskin Nashuatec Väddö, 3 mån uppsägningstid Cafe Bar Kaffeautomat Carl Lamm Kopieringsmaskin, bibliotek mån uppsägningstid Carl Lamm Kopiator Norrtälje mån uppsägningstid Cannon Kopiator, Danderyd Löpande Ge Capital Finans Mercedez Benz RNC 492 RNC 491 Barcken Traktor Kubota

15 FÖRSLAG 2002:27 15 Hyreskontrakt Nihab Hyreskontrakt fof Hantverkaregatan 20, N-E Locum Hyreskontrakt. Lk förhandlar Uthyres Ingrid Frykmo Hyreskontrakt Löpande Vaktmästarbostaden Väddö folkhögskola Norrtälje kommun Hyreskontrakt Tekniska kontoret, Bibliotek Matsgården Väddö folkhögskola Linda Nilsson Hyreskontrakt Danderyd Malin Jonasson Hyreskontrakt Danderyd

16 FÖRSLAG 2002:27 16 Bilaga 4 Sammanställning över Väddö folkhögskolas stipendiefonder Fondens namn Donator Stiftelsen Väddö folkhögskolas stipendiefond Stiftelsen Viktor Petréns stipendiefond Permutation och sammanläggning av: Rune Eriksson, Testamente 1977; Werner Huss, Gåvobrev 1970; Anna och Carl- Erik Pettersson, Testamente 1936 Viktor Petrén Placerings- och förvaltningsbestämmelser Minst 10 % av den årliga nettoavkastningen skall tillföras fondens kapital Minst 10 % av den årliga nettoavkastningen skall tillföras fondens kapital Ändamålsbestämmelser Förvaltning Beslut Disponibel avkastning skall användas som bidrag till elever för studieresor eller övrig förkovran enligt vad som bestäms av Väddö folkhögskolas rektor Disponibel avkastning skall utdelas varje eller vartannat år till stipendium åt behövande dugande elev vid Väddö folkhögskola. Endast elever födda i Stockholms län böra ifrågakomma Stockholms läns landsting, Väddö folkhögskola, Intern Ekonomi Stockholms läns landsting Väddö folkhögskola Intern Ekonomi Utbildningsnämnden 1989 Länsstyrelsen i Stockholms län 1997 Kammarkollegiet 1999 Länsstyrelsen i Stockholms län 2000 Förvaltningsutskottet prot Kammarkollegiet 1999

17 FÖRSLAG 2002:27 17 Landstingskontoret Bakgrund Stockholms läns landsting står som huvudman för två stycken folkhögskolor, Väddö med Danderydsfilialens tolkutbildning samt Västerhaninge. Efter beslut i fullmäktige om att ansvaret för dessa borde överföras till andra huvudmän beslöt landstingstyrelsen den 22 maj 2001 att godkänna ett överförande av huvudmannaskapet till ABF Sollentuna och Medborgarskolan Stockholmsregionen, (ABF / Msk). Landstingskontoret fick i uppdrag att genomföra detta under förutsättning av ett slutligt godkännande av folkbildningsrådet. Rådets beslut som kom i början av november 2001 innebar ett godkännande. Den nye huvudmannen kommer att överta verksamheten den 1 juli Överenskommelsen Landstingskontoret vill peka på några viktiga inslag i det förslag till överenskommelse som här överlämnas. - Övertagandet av huvudmannaskapet betraktas vad gäller personalen (med något undantag) som en ren verksamhetsövergång enligt 6 b i lagen om anställningsskydd mm. - Eleverna garanteras att avsluta den undervisning/utbildning/de kurser som påbörjats i landstingets regi. - ABF / Msk köper genom en gemensamt bildad stiftelse fastigheten Väddö folkhögskola för 20 mkr. Köpeskillingen erläggs i form av en räntefri revers som amorteras under 4 år. ABF / Msk förbinder sig att i fastigheten åtminstone fram till den 30 juni 2010 bedriva folkhögskoleverksamhet / utbildningsverksamhet. - Som stöd i det förändrings- och utvecklingsarbete ABF / Msk avser att genomföra under de kommande verksamhetsåren kommer landstinget att till ABF / Msk överföra totalt 40 mkr. Beloppet betalas ut vid 5 olika tillfällen fram till den 30 juni Som en konsekvens av överenskommelsen kommer fastigheten Västerhaninge folkhögskola att säljas av landstinget. Förhandlingar pågår för närvarande mellan Locum AB och Haninge kommun. En eventuell reavinst kommer att redovisas i resultatet år 2002 för Landstingsfastigheter.

18 FÖRSLAG 2002:27 18 Landstingskontorets synpunkter Redan vid de första kontakterna med landstinget pekade ABF / Msk på de utvecklingsmöjligheter som finns vid skolorna. Enligt deras mening skall samtliga aktörer, både folkhögskolor och studieförbund, framöver behålla sin profil. Genom en nära samverkan och ett aktivt samarbete öppnas dock nya möjligheter. Den sakkunskap som finns inom olika ämnesområden hos respektive kan vara till gagn för andra. En huvudmålsättning skall vara att tillskapa en rik flora av utbildningar som är behörighetsbefrämjande för vidare studier. ABF / Msk ser framför sig ett nära samarbete med bland andra Uppsala universitet i universitetets arbete kring Östersjöfrågor och med Svenska institutet i internationella frågor. Landstingskontoret har sett positivt på denna ambition hos den nye huvudmannen och menar att det är värdefullt att på olika sätt stödja ett kommande förändrings- och utvecklingsarbete. Ett ekonomiskt stöd till den nye huvudmannen skulle underlätta övergången och det arbete som planeras. Landstingets bidrag till de två skolorna enligt budget för år 2002 uppgår till totalt 15,7 mkr. Mot bakgrund av att landstinget efter den 1 juli 2002 ej belastas av kostnader för dessa skolor har kontoret bedömt att man övergångsvis borde kunna bidra med ett belopp motsvarande några års landstingsbidrag. I det förslag till överenskommelse som här överlämnas har beräkningsgrunden varit 62 mkr. Detta motsvarar 4 års landstingsbidrag om skolorna blivit kvar under landstingets huvudmannaskap. Hela beloppet skall dock inte tillfalla ABF / Msk. Drygt 20 mkr räknas av för att täcka de kostnader som kommer att belasta landstinget under avvecklingsperioden i form av bland annat vissa personalkostnader och en reaförlust vid försäljningen av fastigheten Väddö folkhögskola. Fastigheten säljs för 20 mkr, men det bokförda värdet är något högre. Återstoden av bidraget, 40 mkr, avses att utbetalas till ABF / Msk under den kommande 4-årsperioden. Landstinget lämnar ett årligt bidrag till samtliga rörelsedrivna folkhögskolor i länet, det s.k. RIO-bidraget. För att tillkomsten av ytterligare två bidragsberättigade skolor inte skall medföra en sänkning av det bidrag respektive skola mottar är landstingskontorets mening att den totala summan i RIObidraget bör ökas. Denna ökning (3 mkr per år) är inkluderad i den ovan

19 FÖRSLAG 2002:27 19 nämnda reduceringen av det belopp som tillfaller den nye huvudmannen som övergångsbidrag. Landstingets kostnader, dels i form av egna avvecklingskostnader mm, dels i form av utbetalningar till den nye huvudmannen kommer inte att vara jämt fördelade under denna 4-årsperiod. Avvikelser mot budget för landstingsstyrelsen om cirka 10 mkr är att vänta i resultatet för år Om man utgår från planeringsramarna för landstingsstyrelsen för de följande åren kommer dock motsvarande överskott att kunna redovisas för åren 2004 och 2005 sammantaget. År 2003 torde ge ett nollresultat. Landstingskontorets bedömning är att detta får hanteras inom ramen för landstingsstyrelsens samlade budget och bokslut för respektive år. Den avvikelse som uppstår mellan försäljningssumman och det bokförda värdet på Väddöfastigheten bör dock enligt kontorets uppfattning regleras genom att Landstingsfastigheter Stockholm får full kompensation för reaförlusten. MBL-förhandling kommer att äga rum den 20 mars 2002.

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:29 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förvärv av HB Norrbacka Fastigheter Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Locum AB föreslår att överenskommelse träffas om att landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:76 1 (17) LS 0905-0399 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anhållan om ytterligare medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:2 1 (18) LS 0707-0764 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Konserthusstiftelsen

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:110 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:78 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:1 1 (12) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tryggande av samt hantering av SL-koncernens pensionsutfästelser Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontoret

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:3 1 (12) LS 0911-0980 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:39 1 (10) LS 0812-1177 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Beviljande av låneram för 2008-2011 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

SKRIVELSE 2011-09-08 LS 1107-1045. Försäljning av fastigheten Mimer 8, Stockholms kommun

SKRIVELSE 2011-09-08 LS 1107-1045. Försäljning av fastigheten Mimer 8, Stockholms kommun Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-09- 0 8 SKRIVELSE 2011-09-08 LS 1107-1045 tanostmgsslfrélsfn Landstingsstyrelsen i? j I 1-09* 2 0 *011 Försäljning

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:2 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik om refinansiering av anläggningstillgångar Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:97 1 (5) LS 312-3044 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked Föredragande

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Hantering av avknoppningar

Hantering av avknoppningar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0712-1381 Handläggare: Elisabet Wallin Landstingsstyrelsen Hantering av avknoppningar Ärendet Landstingsfullmäktige har den 12 juni 2007 fattat beslut om Ökad

Läs mer

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Bilaga 4 Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Uppdrag Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 1 (2) FÖRSLAG 212:33 LS 123-513 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Budget 213 samt plan för verksamhet och ekonomi 214-215 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet har inte bedömts lämpligt att göra HKB på. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet har inte bedömts lämpligt att göra HKB på. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-02-17 LKD 03081 24 Köp av aktier i Ergonomicentrum i Sörmland AB (Lf) Bakgrund Ergonomicentrum i Sörmland AB har under ett antal år haft finansiella problem. Folksam och Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 6/03 "Pensionshanteringen inom SLL"

Yttrande över revisionsrapport nr 6/03 Pensionshanteringen inom SLL TJÄNSTEUTLÅTANDE Landstingskontoret 2003-04-10 Yttrande över revisionsrapport nr 6/03 "Pensionshanteringen inom SLL" Ärendet Landstingsrevisorerna har överlämnat rubricerad rapport för yttrande. Landstingskontorets

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:31 LS 1006-0509 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:1 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen Aktiebolag och Vecura AB Föredragande landstingsråd: Catharina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

1 (6) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL KFS. Plats. Tid 2008-06-10 Parter

1 (6) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL KFS. Plats. Tid 2008-06-10 Parter FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2008-06-10 1 (6) Ärende Förhandling angående nytt pensionsavtal, PA-KFS 09 samt ändringar i PA-KFS Plats KFS Tid 2008-06-10 Parter Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED06-123 27 Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2002 185-204 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.05 Justerat den 5 oktober 2002. Ralph Lédel Elwe Nilsson Ingela Nylund Watz Närvarande Ordföranden Lédel, Ralph (m) 1:e vice ordföranden

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Motion 2009:23 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avvecklingen av Säbyholm och Berga naturbruksgymnasier

Motion 2009:23 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avvecklingen av Säbyholm och Berga naturbruksgymnasier Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-10-24 LS 0906-0527 Landstingsstyrelsen! LANDSTINGSSTYRELSEN t.2-11- 13 00032 Motion 2009:23 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avvecklingen

Läs mer

Bilersättningsavtal BIL 12

Bilersättningsavtal BIL 12 Bilersättningsavtal BIL 12 Bilersättningsavtal BIL 12 1 Överenskommelse om Bilersättningsavtal BIL 12 2 Parter 2 1 Innehåll mm 2 2 Ändringar och tillägg 2 3 Tvisters handläggning 2 4 Fredsplikt 2 5 Giltighet

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer