Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens förslag till beslut"

Transkript

1 FÖRSLAG 2002:27 1 (19) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överenskommelse med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen om överförandet av huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet Landstingskontorets förslag till överenskommelse om överförandet av huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna överenskommelse med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor att för täckande av bortfall av bokfört värde i samband med försäljningen av Väddö folkhögskola (Väddö-Hammarby 25:1) fullt ut kompensera Landstingsfastigheter Stockholm. I enlighet med tidigare beslut i landstingsstyrelsen ska huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor överföras till ny huvudman. ABF och Medborgarskolan tar gemensamt över huvudmannaskapet för folkhögskolorna och får bidrag om 40 miljoner kronor under fyra år för att genomföra nödvändiga omställningar och för att bedriva utbildningsverksamhet. ABF/Medborgarskolan förbinder sig vidare att bedriva utbildning på de båda folkhögskolorna under tio år. Folkbildningsrådet har godkänt överföringen av huvudmannaskapet vilket var en av förutsättningarna. Bilagor 1 Överenskommelse 2 Landstingskontorets tjänsteutlåtande

2 FÖRSLAG 2002:27 2 Realisationsförlusten i samband med försäljningen av fastigheten vid Väddö folkhögskola ska täckas av landstinget för att kompensera Landstingsfastigheter AB. Det bokförda värdet är högre än realisationsvärdet och behöver således täckas. Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till s- och v-ledamöternas förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. S- och v-ledamöterna reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslås föreslå landstingsfullmäktige besluta att inte godkänna överenskommelsen med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor Landstingets huvudmannaskap för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor garanterar religiös och politisk obundenhet. Det förslag till ny huvudman som nu föreligger uppfyller inte detta kriterium. I praktiken innebär förslaget till nytt huvudmannaskap också att stora delar av befintlig verksamhet vid Västerhaninge folkhögskola läggs ner. Ingen utbildning kommer att bedrivas i internatform med det aktuella förslaget till ny huvudman. Internatformen spelar en mycket viktig roll för att ge utbildning åt många olika människor. Särskilt angelägen har den visat sig vara för att nå människor med låg utbildningsnivå från socialt utsatta förhållanden. För närvarande föreligger ingen annan huvudman än Stockholms läns landsting som garanterar politisk obundenhet. Den utbildningsform internatet som visat sig framgångsrik för att nå de målgrupper som är i störst behov av utbildning, garanteras heller inte av någon annan huvudman. Landstinget bör således kvarstå som huvudman för de två folkhögskolorna.

3 FÖRSLAG 2002:27 3 Mp-ersättaren antecknade följande särskilda uttalande: Det är beklagligt att den politiska majoriteten inte vill att landstinget ska driva folkhögskolorna. Ärendet och dess beredning Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 februari 2002 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna överenskommelse mellan landstinget och ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor, att för täckande av bortfall av bokfört värde i samband med försäljningen av Väddö folkhögskola (Väddö-Hammarby 25:1) fullt ut kompensera Landstingsfastigheter Stockholm. MBL-förhandling ägde rum den 18 mars 2002.

4 FÖRSLAG 2002:27 4 Bilagor Ö V E R E N S K O M M E L S E mellan Stockholms läns landsting (Landstinget) och ABF Sollentuna / Medborgarskolan, Stockholmsregionen (ABF/Msk) angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor. Denna överenskommelse reglerar ABF/Msk:s övertagande från landstinget av dels samtliga rättigheter och skyldigheter som rör Väddö folkhögskola och som följer av ingångna avtal och överenskommelser med tredje part, dels motsvarande som rör Västerhaninge folkhögskola med undantag av verksamheten vid internatet, köket och fastigheten därstädes. Förutsättningar 1 Efter godkännande av folkbildningsrådets styrelse den 7 november 2001 övergår huvudma nnaskapet vid Väddö folkhögskola (inklusive tolkutbildningen vid Danderydsfilialen) samt vid Västerhaninge folkhögskola från Landstinget till ABF/Msk den 1 juli 2002 (övergångsdagen). 2 Landstinget och ABF/Msk skall, var för sig eller i samverkan, iaktta den förhandlings- och informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd, som kan föreligga då vad som överenskommits i detta avtal skall verkställas. Personal 3 Vad avser de arbetstagare som på övergångsdagen har sitt anställningsavtal på någon av berörda enheter (förutom vad gäller de arbetstagare som är knutna till internatet, köket och fastigheten vid Västerhaninge folkhögskola) gäller reglerna om verksamhetsövergång i 6 b i lagen om anställningsskydd (LAS) samt reglerna i 28 MBL samt övriga lagregler avseende verksamhetsövergång.

5 FÖRSLAG 2002: Landstinget och ABF/Msk är överens om att den personal som anges i bilaga 1 på övergångsdagen skall övergå med oförändrade anställnings- och arbetsvillkor. (Jfr 28 MBL) Nyanställning av personal eller förändringar under tiden från avtalets tecknande till övergångsdagen av anställnings- och arbetsvillkor som har verkan efter övergångsdagen skall ske i samråd mellan parterna. 5 Landstinget svarar för alla personalkostnader, inklusive intjänad semester, som belöper sig på tiden fram till övergångsdagen, vad gäller personal enligt 4 ovan. Landstinget skall ersätta ABF/Msk för innestående vid övergångsdagen ej uttagen semester. 6 Anställningsvillkor och personalförmåner efter övergång till den nye huvudmannen regleras i förhandlingar mellan den nye huvudmannen och berörda fackliga organisationer med hänsyn tagen till föreliggande lagreglering avseende verksamhetsövergång i bl a 28 MBL. 7 Ansvar för intjänade pensionsförmåner enligt gällande kollektivavtal åligger fullt ut Landstinget fram till och med den 30 juni Från och med den 1 juli 2002 svarar ABF/Msk för samtliga pensionsförmåner. 8 Med iakttagande av bestämmelserna i arkivlagen och landstingets arkivreglemente skall erforderliga uppgifter ur personalakterna avseende de anställda som övergår till ABF/Msk över- lämnas senast den 1 september Anm: Personal som går över till den nye huvudmannen och som i sin landstingsanställning fullgjort 25 år eller mer och ej erhållit landstingets förtjänsttecken kommer via Landstinget att erhålla detta.

6 FÖRSLAG 2002:27 6 Elever 9 ABF/Msk förbinder sig att avsluta den utbildning/undervisning/de kurser för elever vid Västerhaninge och Väddö folkhögskolor som påbörjats i Landstingets regi. Lokaler / Inventarier 10 ABF/Msk, genom den stiftelse som de blivande huvudmännen avser att bilda, köper fastigheten Väddö folkhögskola (Väddö-Hammarby 25:1) för en överenskommen köpeskilling av 20 mkr ( kronor). Köpeskillingen erläggs i form av en räntefri revers som amorteras med 5 mkr den 1 juli 2003, 5 mkr den 1 juli 2004, 5 mkr den 1 juli 2005 samt 5 mkr den 1 juli ABF/Msk övertar hyresavtal för de lokaler där tolkutbildningen i Danderyd äger rum samt hyresavtal för lokaler för Färg och Form i Norrtälje. 12 ABF/Msk förbinder sig att förlägga den verksamhet man övertar vid Västerhaninge folkhögskola till lokaler huvudsakligen i Haninge kommun. Om förutsättningarna framöver väsentligen ändras (ändringar i lag, förordning, finansiering, väsentlig minskning i studerandetillströmning eller annat) kan andra lösningar på lokaliseringen sökas. Den verksamhet som bedrivs skall dock till största delen vara förlagd till Södertörnsområdet. 13 Landstingets stöd till verksamheten om totalt 40 mkr, enligt 16 nedan, avser tiden den 1 juli 2002 till den 30 juni ABF/Msk förbinder sig att under denna period i fastigheten Väddö folkhögskola bedriva folkhögskoleverksamhet / utbildningsverksamhet. Upphör verksamheten före den 30 juni 2010 skall ABF/Msk till Landstinget återbetala del av det från landstinget erhållna ekonomiska bidraget enligt Bilaga 2, såvida ej väsentliga förändringar i förutsättningarna för verksamheten inträffat. (Jämför ovan 12). I en sådan situation skall förhandlingar tas upp mellan parterna om återbetalningsskyldigheten beloppet.

7 FÖRSLAG 2002: Övergångsdagen övertar ABF/Msk landstingets inventarier/utrustning vid Väddö folkhögskola. Särskild ersättning härför om 1 mkr ( kronor) erläggs till Landstinget (landstingskontoret) senast den 1 september Landstingsägd konst hanteras i enlighet med av landstingsfullmäktige fastställd policy. Särskild överenskommelse vad beträffar konsten skall träffas mellan Landstinget och ABF/Msk senast övergångsdagen. Ekonomi 16 Som stöd i det förändrings- och utvecklingsarbete ABF/Msk avser att genomföra under de kommande verksamhetsåren kommer Landstinget att till ABF/Msk överföra totalt 40 mkr ( kronor). Beloppet betalas ut med 6 mkr senast den 30 juni 2002, 9 mkr senast den 30 juni 2003, 9 mkr senast den 30 juni 2004, 9 mkr senast den 30 juni 2005 samt med 7 mkr senast den 30 juni (Jämför 13 ovan). 17 Per den 30 juni 2002 kommer Landstinget att upprätta ett halvårsbokslut. Uppkommande över- eller underskott hanteras av Landstinget. 18 Ekonomiska och andra förbindelser som åvilar Väddö och Västerhaninge folkhögskolor och som avser tiden fram till övergångsdagen skall infrias av Landstinget. ABF/Msk skall erhålla full ersättning för kostnader för uppdrag som erhållits före övergångsdagen och där ersättningen erlagts i förskott. Landstinget skall erhålla full ersättning för kostnader fram till övergångsdagen för uppdrag som helt eller delvis utförts före övergångsdagen och där ersättning erlagts efter övergångsdagen.

8 FÖRSLAG 2002: ABF/Msk övertar om tredje part medger det per den 1 juli 2002 kontrakt och avtalsöverenskommelser som rör Väddö och Västerhaninge folkhögskolor enligt Bilaga 3. Landstinget garanterar att verksamheten vid skolorna inte är bundna av några avtal eller andra åtaganden utöver vad som redovisas i denna bilaga. Övrigt 20 Arkivhandlingar vid Väddö och Västerhaninge folkhögskolor skall efter genomförd gallring överföras till Landstinget och Landstingsarkivet. Särskild överenskommelse skall träffas mellan ABF/Msk och Landstingsarkivet om lån av vissa handlingar under en övergångsperiod. 21 Parterna är överens om att befintliga stiftelser/stipendiefonder vid Väddö folkhögskola avses gå över till den nye huvudmannen med oförändrade ändamålsbestämmelser (Bilaga 4). Landstinget ansöker hos länsstyrelsen om ett överförande. 22. Fram till övergångsdagen förbinder sig Landstinget respektive ABF/Msk att lämna den andra parten full insyn i ärenden som berör verksamheten vid Väddö och Västerhaninge folkhögskolor eller överflyttningen av denna till ABF/Msk. 23 Tvister rörande denna överenskommelse, dess tillkomst och tillämpning, skall i första hand lösas genom att parterna gemensamt söker finna en lösning på den uppkomna situationen. I annat fall skall sådan tvist prövas i allmän domstol. Stockholms tingsrätt skall vara behörigt forum samt vara första och enda instans. 24 Denna överenskommelse är för sin giltighet beroende av landstingsfullmäktiges och styrelsernas för respektive ABF Sollentuna och Medborgarskolan, Stockholmsregionen godkännande före den 1 juni 2002.

9 FÖRSLAG 2002: Överenskommelsen är upprättat i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm 27 februari 2002 För Stockholms läns landsting För ABF Sollentuna / Medborgarskolan, Stockholmsregionen Sven Andréason Tommy Hindrikes Lars Uno Sandblom

10 FÖRSLAG 2002:27 10 Bilaga 1.1 Anställda på Väddö folkhögskola inkl filialen i Danderyd som har tackat ja till att gå över till ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholm från Väddö (28 anställda) Georg Johansson Ann-Louise Ahlgren Annelie Steffen Maj Pettersson Magnus Jansson Lena Juhlin Jan Karlsson Christina Johansson Karin Stjernberg Mona Österberg Ebba Sellström Karin Ulfsdotter Anette Berntsson Bengt Grandin Peter Lindberg Marita Sundström Ingrid Frykmo Ylva Linder Andreas Berchthold Jörgen Åman Per-Olov Nilsson Runar Olander Karin Sjöblom Gunnel Blommark Anne-Marie Nilsson Gunilla Rådberg Eva Severin Birgitta Johansson rektor studierektor assistent sekreterare ekonomi/personal 1:e sekr. dataansvarig internatföreståndare /datatekniker vaktmästare vaktmästare städerska kokerska köksbiträde köksbiträde köksbiträde köksbiträde

11 FÖRSLAG 2002:27 11 Bilaga 1.2 Väddö filialen i Danderyd (12 anställda) Peter Hegethorn Christina Karv Anna Hein Nordling Inga-Britt Andersson Jonas Carlsson Jens Henning Joel Bäckström Jannice Rådahl Mattias Rudin Camilla Attestål Sebastian Embacher Josephine Willing

12 FÖRSLAG 2002:27 12 Bilaga 1.3 Anställda på Västerhaninge folkhögskola som har tackat ja till att gå över till ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholm från Västerhaninge (10 anställda) Maj Rydh Ingegerd Akselsson Ulf Hällqvist Börje Norell Lars Magnusson Jan Castman Petra Hedman Eliasson Per Persson Helene Degerfelt Inger Hellman assistent SYO

13 FÖRSLAG 2002:27 13 BILAGA 2 ( ) till överenskommelse mellan Landstinget och ABF / Msk angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor. Enligt överenskommelsen 13 skall ABF/Msk till Landstinget återbetala del av det från Landstinget erhållna bidraget om man ej bedriver folkhögskole - utbildningsverksamhet i fastigheten Väddö folkhögskola åtminstone fram till den 30 juni Om verksamheten upphör före den 30 juni 2003 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2003 men före den 30 juni 2004 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2004 men före den 30 juni 2005 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2005 men före den 30 juni 2006 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2006 före den 30 juni 2007 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2007 men före den 30 juni 2008 återbetalas Om verksamheten upphör efter den 30 juni 2008 men före den 30 juni 2009 återbetalas 1 mkr 5 mkr 9 mkr 13 mkr 15 mkr 10 mkr 5 mkr Om verksamheten upphör före den 1 juli 2006 kommer ej utbetalade bidrag från landstinget enligt 16 i överenskommelsen, till vilken detta är en bilaga, inte att betalas ut.

14 FÖRSLAG 2002:27 14 Bilaga 3 Avtal kontrakt Väddö folkhögskola Intäkter Vara/tjänst Avtalsperiod Norrtälje kommun Barn- och skolförvaltningen Matleveranser Föräldrakooperativet Rospiggarna Matleveranser Kriminalvårdsmyndigheten Norrtälje Uppdragsutbildning, med möjlighet till förlängning 2 år Kostnader Roslagshälsan Företagshälsovård Carl Lamm Kopieringsmaskin Ricoh Aficio Väddö Resonia Risograph Väddö Barcken Kopieringsmaskin Nashuatec Väddö, 3 mån uppsägningstid Cafe Bar Kaffeautomat Carl Lamm Kopieringsmaskin, bibliotek mån uppsägningstid Carl Lamm Kopiator Norrtälje mån uppsägningstid Cannon Kopiator, Danderyd Löpande Ge Capital Finans Mercedez Benz RNC 492 RNC 491 Barcken Traktor Kubota

15 FÖRSLAG 2002:27 15 Hyreskontrakt Nihab Hyreskontrakt fof Hantverkaregatan 20, N-E Locum Hyreskontrakt. Lk förhandlar Uthyres Ingrid Frykmo Hyreskontrakt Löpande Vaktmästarbostaden Väddö folkhögskola Norrtälje kommun Hyreskontrakt Tekniska kontoret, Bibliotek Matsgården Väddö folkhögskola Linda Nilsson Hyreskontrakt Danderyd Malin Jonasson Hyreskontrakt Danderyd

16 FÖRSLAG 2002:27 16 Bilaga 4 Sammanställning över Väddö folkhögskolas stipendiefonder Fondens namn Donator Stiftelsen Väddö folkhögskolas stipendiefond Stiftelsen Viktor Petréns stipendiefond Permutation och sammanläggning av: Rune Eriksson, Testamente 1977; Werner Huss, Gåvobrev 1970; Anna och Carl- Erik Pettersson, Testamente 1936 Viktor Petrén Placerings- och förvaltningsbestämmelser Minst 10 % av den årliga nettoavkastningen skall tillföras fondens kapital Minst 10 % av den årliga nettoavkastningen skall tillföras fondens kapital Ändamålsbestämmelser Förvaltning Beslut Disponibel avkastning skall användas som bidrag till elever för studieresor eller övrig förkovran enligt vad som bestäms av Väddö folkhögskolas rektor Disponibel avkastning skall utdelas varje eller vartannat år till stipendium åt behövande dugande elev vid Väddö folkhögskola. Endast elever födda i Stockholms län böra ifrågakomma Stockholms läns landsting, Väddö folkhögskola, Intern Ekonomi Stockholms läns landsting Väddö folkhögskola Intern Ekonomi Utbildningsnämnden 1989 Länsstyrelsen i Stockholms län 1997 Kammarkollegiet 1999 Länsstyrelsen i Stockholms län 2000 Förvaltningsutskottet prot Kammarkollegiet 1999

17 FÖRSLAG 2002:27 17 Landstingskontoret Bakgrund Stockholms läns landsting står som huvudman för två stycken folkhögskolor, Väddö med Danderydsfilialens tolkutbildning samt Västerhaninge. Efter beslut i fullmäktige om att ansvaret för dessa borde överföras till andra huvudmän beslöt landstingstyrelsen den 22 maj 2001 att godkänna ett överförande av huvudmannaskapet till ABF Sollentuna och Medborgarskolan Stockholmsregionen, (ABF / Msk). Landstingskontoret fick i uppdrag att genomföra detta under förutsättning av ett slutligt godkännande av folkbildningsrådet. Rådets beslut som kom i början av november 2001 innebar ett godkännande. Den nye huvudmannen kommer att överta verksamheten den 1 juli Överenskommelsen Landstingskontoret vill peka på några viktiga inslag i det förslag till överenskommelse som här överlämnas. - Övertagandet av huvudmannaskapet betraktas vad gäller personalen (med något undantag) som en ren verksamhetsövergång enligt 6 b i lagen om anställningsskydd mm. - Eleverna garanteras att avsluta den undervisning/utbildning/de kurser som påbörjats i landstingets regi. - ABF / Msk köper genom en gemensamt bildad stiftelse fastigheten Väddö folkhögskola för 20 mkr. Köpeskillingen erläggs i form av en räntefri revers som amorteras under 4 år. ABF / Msk förbinder sig att i fastigheten åtminstone fram till den 30 juni 2010 bedriva folkhögskoleverksamhet / utbildningsverksamhet. - Som stöd i det förändrings- och utvecklingsarbete ABF / Msk avser att genomföra under de kommande verksamhetsåren kommer landstinget att till ABF / Msk överföra totalt 40 mkr. Beloppet betalas ut vid 5 olika tillfällen fram till den 30 juni Som en konsekvens av överenskommelsen kommer fastigheten Västerhaninge folkhögskola att säljas av landstinget. Förhandlingar pågår för närvarande mellan Locum AB och Haninge kommun. En eventuell reavinst kommer att redovisas i resultatet år 2002 för Landstingsfastigheter.

18 FÖRSLAG 2002:27 18 Landstingskontorets synpunkter Redan vid de första kontakterna med landstinget pekade ABF / Msk på de utvecklingsmöjligheter som finns vid skolorna. Enligt deras mening skall samtliga aktörer, både folkhögskolor och studieförbund, framöver behålla sin profil. Genom en nära samverkan och ett aktivt samarbete öppnas dock nya möjligheter. Den sakkunskap som finns inom olika ämnesområden hos respektive kan vara till gagn för andra. En huvudmålsättning skall vara att tillskapa en rik flora av utbildningar som är behörighetsbefrämjande för vidare studier. ABF / Msk ser framför sig ett nära samarbete med bland andra Uppsala universitet i universitetets arbete kring Östersjöfrågor och med Svenska institutet i internationella frågor. Landstingskontoret har sett positivt på denna ambition hos den nye huvudmannen och menar att det är värdefullt att på olika sätt stödja ett kommande förändrings- och utvecklingsarbete. Ett ekonomiskt stöd till den nye huvudmannen skulle underlätta övergången och det arbete som planeras. Landstingets bidrag till de två skolorna enligt budget för år 2002 uppgår till totalt 15,7 mkr. Mot bakgrund av att landstinget efter den 1 juli 2002 ej belastas av kostnader för dessa skolor har kontoret bedömt att man övergångsvis borde kunna bidra med ett belopp motsvarande några års landstingsbidrag. I det förslag till överenskommelse som här överlämnas har beräkningsgrunden varit 62 mkr. Detta motsvarar 4 års landstingsbidrag om skolorna blivit kvar under landstingets huvudmannaskap. Hela beloppet skall dock inte tillfalla ABF / Msk. Drygt 20 mkr räknas av för att täcka de kostnader som kommer att belasta landstinget under avvecklingsperioden i form av bland annat vissa personalkostnader och en reaförlust vid försäljningen av fastigheten Väddö folkhögskola. Fastigheten säljs för 20 mkr, men det bokförda värdet är något högre. Återstoden av bidraget, 40 mkr, avses att utbetalas till ABF / Msk under den kommande 4-årsperioden. Landstinget lämnar ett årligt bidrag till samtliga rörelsedrivna folkhögskolor i länet, det s.k. RIO-bidraget. För att tillkomsten av ytterligare två bidragsberättigade skolor inte skall medföra en sänkning av det bidrag respektive skola mottar är landstingskontorets mening att den totala summan i RIObidraget bör ökas. Denna ökning (3 mkr per år) är inkluderad i den ovan

19 FÖRSLAG 2002:27 19 nämnda reduceringen av det belopp som tillfaller den nye huvudmannen som övergångsbidrag. Landstingets kostnader, dels i form av egna avvecklingskostnader mm, dels i form av utbetalningar till den nye huvudmannen kommer inte att vara jämt fördelade under denna 4-årsperiod. Avvikelser mot budget för landstingsstyrelsen om cirka 10 mkr är att vänta i resultatet för år Om man utgår från planeringsramarna för landstingsstyrelsen för de följande åren kommer dock motsvarande överskott att kunna redovisas för åren 2004 och 2005 sammantaget. År 2003 torde ge ett nollresultat. Landstingskontorets bedömning är att detta får hanteras inom ramen för landstingsstyrelsens samlade budget och bokslut för respektive år. Den avvikelse som uppstår mellan försäljningssumman och det bokförda värdet på Väddöfastigheten bör dock enligt kontorets uppfattning regleras genom att Landstingsfastigheter Stockholm får full kompensation för reaförlusten. MBL-förhandling kommer att äga rum den 20 mars 2002.

Ö V E R E N S K O M M E L S E

Ö V E R E N S K O M M E L S E Ö V E R E N S K O M M E L S E mellan Stockholms läns landsting (Landstinget) och ABF Sollentuna / Medborgarskolan, Stockholmsregionen (ABF/Msk) angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor.

Läs mer

Ny huvudman för Säbyholms naturbruksgymnasium

Ny huvudman för Säbyholms naturbruksgymnasium Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Landstingsstyrelsen Ny huvudman för Säbyholms naturbruksgymnasium Ärendet Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 18 mars 2008 togs beslut om att uppdra

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:63 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet Landstingskontoret

Läs mer

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-06-08 LS 1105-0781 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen l ANDSTIAtöSS f VRELSFN i»1-06-21 005 Årsredovisning

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:76 1 (17) LS 0905-0399 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anhållan om ytterligare medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:29 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förvärv av HB Norrbacka Fastigheter Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Locum AB föreslår att överenskommelse träffas om att landstinget

Läs mer

ANMÄLAN 1(5) Landstingskontoret LS Anmälan av överföring av fastighetstillgångar till Stiftelsen Löwenströmska

ANMÄLAN 1(5) Landstingskontoret LS Anmälan av överföring av fastighetstillgångar till Stiftelsen Löwenströmska ANMÄLAN 1(5) Landstingskontoret Landstingsstyrelsen Anmälan av överföring av fastighetstillgångar till Stiftelsen Löwenströmska Lasarettet ÄRENDET Stiftelsen Löwenströmska Lasarettet har sedan 1876 förvaltats

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:2 1 (18) LS 0707-0764 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Konserthusstiftelsen

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:41 1 (19) LS 0901-0096 LS 0901-0097 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förvärv av fastigheten Blixtljuset 18 i Stockholms stad, Högdalsdepån Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:1 1 (12) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tryggande av samt hantering av SL-koncernens pensionsutfästelser Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontoret

Läs mer

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 FÖRSLAG 2014:85 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 11/2014 Landstingsstyrelsen Sammanträdesdag

Läs mer

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar P 23, 2017-05-30 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-05-23 LS 2016-1489 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist Ärendebeskrivning Beslut om inriktning för det fortsatta

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:110 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Uppdrag kring huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm

Uppdrag kring huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Landstingsstyrelsen Uppdrag kring huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm Ärendet I samband med att fullmäktige beslutade om budget

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:39 1 (10) LS 0812-1177 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Beviljande av låneram för 2008-2011 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från RIKTLINJE 1 (7) Landstinget Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse

Läs mer

Övertagande av donationsstiftelser

Övertagande av donationsstiftelser Utlåtande 2009:35 RI (Dnr 149-2093/2008) Övertagande av donationsstiftelser Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Staden övertar från Stockholms läns landsting förvaltaransvaret

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:4 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:5 av Andres Käärik m fl (fp) om gemensam forsknings- och utvecklingssatsning inom äldrevården Föredragande landstingsråd: Ralph

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:79 1 (10) LS 0607-1316 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Avtal med Banverket rörande Nynäsbanan Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören har inkommit

Läs mer

Hantering av avknoppningar

Hantering av avknoppningar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0712-1381 Handläggare: Elisabet Wallin Landstingsstyrelsen Hantering av avknoppningar Ärendet Landstingsfullmäktige har den 12 juni 2007 fattat beslut om Ökad

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Kommunstyrelsen 2008-06-05 150 389 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 146 348 Dnr 07.775-82 junikf18 Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Bilagor:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:79 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:14 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att ta tillvara pensionerade läkares kompetens Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1181 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2016 Föredragande

Läs mer

Ändrat huvudmannaskap för gymnasiesärskolan vid Berga Naturbruksgymnasium

Ändrat huvudmannaskap för gymnasiesärskolan vid Berga Naturbruksgymnasium Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-01-11 LS 1112-1640 I LANDSTINGSSTYRELSEN 12-01-2 4 * OU Landstingsstyrelsen ^ Ändrat huvudmannaskap för gymnasiesärskolan vid Berga

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:56 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:110 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Kapitaltäckningsgaranti för täckande av under 2006 beräknat uppkommet negativt resultat och därmed sammanhängande effekter på det egna kapitalet

Läs mer

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens Bilaga 1 Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2009-03-19 BUN 2009-03-19 000 Innehåll Förutsättningar... 2 Konkurrensprövning... 2 Upphandling... 2 Avknoppning... 2 Villkor

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2) 2015-03- 2 3 LS 7X h C112

Stockholms läns landsting 1(2) 2015-03- 2 3 LS 7X h C112 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-25 LS 2015-0122 Handläggare: Lina Göransson Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(8)

Sammanträdesprotokoll 1(8) Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid Måndagen den 5 september 2011, 17.30 19.25 Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Frida Jansson (S), Christer Filipsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:29 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:23 av Gunilla Thorsson m.fl. (fp) om ökad flexibilitet vid övergång från barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:36 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering i ny lokal för Syncentral Nord Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Stockholms produktionsområde hemställer om att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (3) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 23 oktober 2013, kl 18.00 20.30 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:3 1 (12) LS 0911-0980 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-11-21 346 Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS 2017-529 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3 Kf 213/2008 Dnr Ks 2012/124 Dnr Ks 2008.10273 Samverkansavtal Ystad-Österlenregionens miljöförbund Mellan 1. Simrishamns kommun, och 2. Tomelilla

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006)

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006) Utlåtande 2006: RI (Dnr 129-240/2006) Överföring av stadens minoritetsposter i de kommunala bolagen till Stockholms Stadshus AB Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2006 Kommunstyrelsen

Läs mer

Studieförbundens ekonomi

Studieförbundens ekonomi Studieförbundens ekonomi 2009 Inledning Folkbildningsrådet har sedan 2005 sammanställt uppgifter om studieförbundens samlade ekonomi på samtliga organisationsnivåer: nationell, regional- och lokal nivå.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:152 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överförande av verksamhet inom dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:78 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation FÖRSLAG 2014:78 LS 1310-1344 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2014 22 Sammanträdesdag 2014-11-04

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-29 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesla*ivning I ärendet föreslås ett reglemente

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-12-08 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-12-08 Kl 9.00-17.00 Plats: Tjärnkraften, Klöverstigen 10 C Borlänge Dessa

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:14 LS 2015-1234 Landstingsstyrelsens förslag till beslut ersättning till landstingets förtroendevalda för biloch Stockholms läns landsting 22 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 Tisdagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:43 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokumentoch arkivhantering Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

SKRIVELSE 2011-09-08 LS 1107-1045. Försäljning av fastigheten Mimer 8, Stockholms kommun

SKRIVELSE 2011-09-08 LS 1107-1045. Försäljning av fastigheten Mimer 8, Stockholms kommun Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-09- 0 8 SKRIVELSE 2011-09-08 LS 1107-1045 tanostmgsslfrélsfn Landstingsstyrelsen i? j I 1-09* 2 0 *011 Försäljning

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:43 1 (19) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:97 1 (5) LS 312-3044 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund och syfte 2. Värdkommun 3. Ändamål och omfattning 4. Organisation 5. Ekonomi 6. Övergripande

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:21 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Kompensation till SL:s resenärer Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet AB Storstockholms Lokaltrafik anhåller om kompensation

Läs mer

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda 27 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december 2015 266

Läs mer

Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september

Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september Bilaga 10 Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 oktober 2008 Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september Föredragande landstingsråd: Christer G

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets kons tinnehav. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets kons tinnehav. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz SKRIVELSE 1 (2) Landstingsstyrelsen Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets kons tinnehav Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Motionärerna föreslår att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing 1 (2) FÖRSLAG 2013:3 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Ekonomikontoret Datum:

Ekonomikontoret Datum: ED 1:34 Jordbrons Företagshotell i Dals-Eds kommun Bakgrund Dals-Eds kommun äger en äldre industrifastighet på c:a 6 000 m 2. Under åren 2007 till 2009 byggdes delar av ovanstående fastighet (c:a 800 m

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:96 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag till strukturella åtgärder i vissa intressebolag Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner Ärendet AB Storstockholms Lokaltrafiks

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet FÖRSLAG 2015:79 LS 2015-0736 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Stockholms läns landsting 20 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2015

Läs mer

Återremitterat ärende: Föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar.

Återremitterat ärende: Föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar. KUN 2009-11-05, p 10 1 (7) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Återremitterat ärende: Föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar. 1 Förslag till beslut

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer