MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på MARIEFREDS BÅTKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB"

Transkript

1 MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D

2 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner: Årsmötet 2009: Beslut, om ändrade avgifter för stödmedlemsskap samt nya regler för klubbarbete, 1. Klubbens ändamål Mariefreds Båtklubb, i fortsättningen kallad klubben, är en sammanslutning av segel-, motor-, kanot-, och roddbåtsägare, samt andra för klubbens verksamhet intresserade personer och har till ändamål att tillvarataga och befrämja medlemmarnas intressen, att anordna gemensamma utflykter och tävlingar, samt väcka och underhålla hågen för det uppfriskande och hälsosamma sjölivet genom utbildning, information och ungdomsverksamhet, samt verka för sjösäkerhet och god miljö. 2. Medlemskap Till medlem i klubben kan varje välfrejdad person, som anses befrämja dess intressen inväljas. Medlemskap i klubben kan vara som båtägande medlem, junior, stödjande medlem, familjemedlem, ständig medlem eller hedersmedlem. Som familjemedlem kan räknas alla personer, som är mantalsskrivna på samma adress, och som registrerats i klubbens medlemsregister. Ansökan om medlemskap sker på därför avsett formulär som tillställes styrelsen, vilken godkänner eller avslår densamma. Vid inträde i klubben erlägges inträdesavgift, endast en gång per familj. Juniorer erlägger ingen inträdesavgift. Är båt så stor att slip och sliputrustning måste användas skall inträdesavgift erläggas en gång per familj även om båt är skriven på junior. Medlem betraktas som junior till och med det år han/hon fyller 18 år. Avgifter kan vara differentierade för olika medlemskategorier Inträdes- och årsavgiftens storlek samt övriga avgifter fastställes på varje årsmöte. Debiterad slipavgift skall erläggas före båtens upptagning. All rätt att kallas medlem i klubben upphör, därest debiterad avgift gällande innevarande år ej erlagts före den 31 aug. Därvid upphör även all rätt att begagna klubben tillhörig material samt att disponera klubben tillhöriga eller förhyrda utrymmen. Medlem är även skyldig att omedelbart återlämna eventuellt utlämnade nycklar. Erlagd depositionsavgift avräknas å avgiftsskuld. Vid eventuellt återinträde erlägges gällande inträdesavgift. Medlem som på egen skriftlig begäran efter fullgörande av gällande förpliktelser mot klubben lämnar denna, kan inom en tid av 5 år efter ansökan erhålla nytt medlemskap utan erläggande av inträdesavgift. Skulle båtuppläggningsplatsen visa sig vara otillräcklig skall i första hand i kommunen mantalskrivna och i Mariefred med omnejd boende ha rätt till utymme. Hittills utnämnd Ständig Medlem bibehåller sin hederstitel och beviljad förmån.

3 STADGAR Från och med Höstmötet i september 2007 utnämnes ej längre någon ny ständig medlem, i stället hedersmedlem enligt i 3 ändrad stadga härför. 3. Hedersmedlem Till hedersmedlem kan i klubben utnämnas medlem eller person, som gjort speciella insatser för klubbens bästa. Sådant val sker på allmänt möte, efter hos styrelsen förut framställt förslag och erfordras fyra femtedels majoritet av de närvarande för att den föreslagne skall anses vara vald. Antalet avgivna röster får ej i protokollet antecknas samt ej heller om den föreslagne ej skulle bliva vald. Dylikt val kan ske öppet, såvida alla närvarande därom är ense. Hedersmedlem är befriad från inträdes- och årsavgift och äger en medlems alla rättigheter och skyldigheter. 4. Klubbens verksamhetsår Klubbens verksamhetsår är 1 januari 31 december. 5 Beslutande organ Klubbens beslutande organ är Medlemsmöten, Extra medlemsmöten samt Styrelsen. 6. Styrelse och revisorer Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 7 ledamöter: Ordförande som väljs av klubben samt sekreterare, vice ordförande, kassör samt 3 ledamöter utan speciell funktion. Fördelningen av funktionerna göres inom styrelsen. Hela styrelsen väljes för en tid av 2 år. Valet förrättas på så sätt att ordföranden jämte hälften av styrelseledamöterna väljs ena året och övriga styrelseledamöter året därefter. Klubbens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser. För granskning av klubbens räkenskaper utses 2 revisorer och 1 suppleant För fattande av beslut inom styrelsen erfordras att minst hälften av ledamöterna är vid sammanträdet närvarande. Styrelsen äger rätt att tillsätta ett arbetsutskott bestående av ordförande jämte 2 styrelseledamöter. 7 Medlemsmöten Ordinarie medlemsmöten skall hållas 3 gånger årligen: Årsmöte, vår- och höstmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra medlemsmöten hålles när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst en tiondel av antalet medlemmar så begär och med angivande av vilka frågor man önskar få behandlade. Klubbens medlemsmöten öppnas av ordföranden som även leder förhandlingarna. Kallelse till såväl ordinarie som extra medlemsmöten sker genom styrelsens försorg medelst anslag på klubbens anslagstavla minst 1 vecka före mötet samt medelst 3

4 STADGAR utsänd kallelse som erhålles senast 4 dagar före mötet. Utsänd kallelse skall innehålla kort uppgift om de frågor som skall behandlas vid mötet. Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före medlemsmöte. Alla frågor avgöres med öppen röstning utom då någon gör framställning om sluten röstning. Vid röstning gäller enkel majoritet där ej annat stadgas. Om vid röstning rösternas antal är lika, gäller den mening mötets ordförande biträder. 8. Stadgeändring Frågor som rör ändring av dessa stadgar skall behandlas å 2 på varandra följande medlemsmöten, därav ett ordinarie. För ändring av stadgarna erfordras två tredjedels majoritet av vid mötet närvarande medlemmar. Med kallelsen till mötet skall stadgeändringsförslaget bifogas. 9. Årsmötets arbetsordning Ordföranden öppnar årsmötet, som väljer årsmötesordförande att leda årsmötesförhandlingarna. Vid årsmötet avger styrelsen berättelse över klubbens verksamhet föregående år, varjämte revisorernas berättelse över klubbens räkenskaper och förvaltning för det gångna året föredrages och frågan om ansvarsfrihet framställes innan val av ny styrelse företas. Vid årsmötet företas val av de styrelseledamöter som enligt valordning i 6 är i tur att väljas. Därtill väljs 2 revisorer jämte suppleant för dem, samt för klubbens verksamhet erforderliga kommittéer, funktioner och representanter till organisationer och dylikt. Dessutom utses valberedning för kommande verksamhetsår. Därtill fastställes plan för säsongens tävlingar och övriga aktiviteter. Till behandling för godkännande skall även upptagas styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret, grundad på förslag från kommittéer enligt Vårmötets arbetsordning Vi årets andra ordinarie medlemsmöte behandlas föreliggande och eller vid mötet väckta frågor. 11 Höstmötets arbetsordning Vid årets tredje ordinarie medlemsmöte skall till behandling förekomma föreliggande och eller vid mötet väckta frågor. Till behandling skall även upptagas de olika kommittéernas önskemål om anslag för respektive verksamhet jämte investeringar för kommande verksamhet, samt därefter upptagas i styrelsens förslag till budget som för godkännande skall föreläggas årsmötet. 4

5 STADGAR 12 Extramötets arbetsordning Beslutar endast i ärenden som föranlett mötet. 13 Tävlingar och utflykter Om förutsättningar föreligger anordnas årligen tävlingar och utflykter. Om den för dessa aktiviteter ansvarige så anser nödvändigt för genomförandet av tävling eller utflykt eller av säkerhetsskäl, kan denne tillkalla även utom kommittén stående medlemmar. 14 Standert och klubbmärke Klubbens standert är entungad, vit med röd kant omkring och försedd med klubbens initialer i rött, de två första initialerna placerade över varandra och den tredje mot standertens spets tillsammans bildande en triangel. Klubbmärket utgörs av en standert i miniatyr av emalj. Standert och klubbmärke tillhandahålls klubbens medlemmar hos den styrelsen därtill utser, mot erläggande av en av styrelsen bestämd avgift. Person som utgått ur klubben eller därifrån uteslutits, äger ej rätt att bära klubbens märke, ej heller föra klubbens standert. 15 Ordningsregler Medlem skall förutom vad som härovan i stadgarna angivits, följa gällande särskilda ordningsregler. Arbetsplikt kan på styrelsens förslag och efter beslut på allmänt möte krävas av båtägande medlem. Styrelsen äger rätt att i undantagsfall befria medlem från gällande arbetsplikt. 16 Medlems uteslutning Medlem, som motverkar klubbens intressen, genom sin vandel nedsätter dess anseende eller visar upprepat okamratligt uppträdande, kan av klubben uteslutas. Alla frågor om medlems uteslutning handlägges av styrelsen. För beslut om uteslutning fordras, när frågan behandlas, att två tredjedelar av de närvarande styrelsemedlemmarna biträder förslaget. Röstning sker alltid sluten. 17 Klubbens upplösning För klubbens upplösning fordras två tredjedels majoritet vid 3 på varandra i regelrätt ordning utlysta medlemsmöten. Vid tillfället befintliga medel överlämnas till Strängnäs Kommunstyrelse för att användas till främjandet av båtlivet i Mariefred. 5

6 KLUBBARBETE Reviderad inför och godkänd av Årsmötet 2012 Det åligger varje båtägande medlem att utföra arbete åt klubben. Antalet arbetstimmar bestäms av styrelsen inför varje år. Från och med 2009 är kravet att 5 timmars arbete per år utförs. Ett antal fasta arbetstillfällen arrangeras varje år, där klubbarbetet kan uppfyllas. Aktuells arbeten beskrivs i MBK-Infot, på hemsida och på våra anslagtavlor samt sociala medier. Medlem kan dessutom kontakta kommittéordförandena för att söka arbetstillfällen eller föreslå egna. Det åligger varje medlem att bevaka vilka arbetstillfällen som finns och planera så att klubbarbetet kan uppfyllas. Arbetet registreras i loggbok av arbetstagaren själv. För giltighet måste noteringen vara signerad av den kommittéordförande som arbetet sorterar under. Det är inte nödvändigt att någon kommittéordförande övervakar arbetet. Det åligger dock arbetstagaren att tillse att signeringen utförs. En loggbok förvaras i klubbstugan på Förskär för de arbeten som sorterar under Klubbholmskommittén. En loggbok förvaras i klubbstugan på Tredje Backe för de arbeten som sorteras under samtliga andra kommittéer. Om medlem inte uppfyller kravet för klubbarbete debiteras 1000 kr vid årets slut. Även kommittémedlem som inte utfört något arbete kommer att debiteras. Ny medlem, som beviljats inträde efter 1/6, är befriad från klubbarbete första året. Badviken på Förskär. Foto: Lars Erik Larsson 7

7 FÖRTJÄNSTTECKEN OCH UTMÄRKELSER Förtjänsttecken Enligt MBK-beslut 2008: MBK:s Förtjänsttecken samt Kanonen skall utdelas av en särskild på varje årsmöte utsedd kommitté, bestående av 3 medlemmar. Varje medlem kan föreslå kandidat till Kanonen. Kommittén är enväldig i sina beslut. Medlem som uppnått 10 poäng erhåller ett förtjänsttecken i form av en numrerad nål. - Styrelseledamot (som regelbundet deltar i 10 möten à 2-3 timmar plus övrigt klubbarbete timmar per år) erhåller 2 poäng per år - Kommittéordförande som genererat minst 20 timmar klubbarbete per år erhåller 2 poäng per år. - Ledamot i kommitté samt övriga speciellt tillsatta uppdrag ger 1 poäng. Kommittén äger dessutom rätt att tilldela medlem maximalt 3 poäng för utförd prestation, vilken varit sjösporten och klubben till gagn. Prestation som anses vara återkommande skall ej ge mer än 1 poäng. Kanonen Ständigt vandrande, skall enligt donator Ingvar Hansson Utdelas inom M-BK för berömvärd insats till gagn för sjösporten. Den har och alltfort utdelats till listade (t o m 1995) personer med i listan angivna motiveringar. Mottagarnamnen finns anslagna med silverplaketter på kanonlavetten 8

8 HAMN OCH SLIPORDNING Hamn- och Slipordning för Mariefreds Båtklubb Tillkännagiven i anslutning till Stadgar antagna Reviderad inför och godkänd av Årsmötet 2004 Reviderad inför och godkänd av Årsmötet 2006 Reviderad inför och godkänd av Årsmötet 2012 Reviderad 2015 Medlem i Mariefreds Båtklubb är skyldig att känna till och följa Hamn- och Slipordningen. Hamn- och Slipområde Tredje Backe omfattar från och med 2005 dels det gamla partiellt inhägnade området Södra Tredje Backe dels det nya partiellt inhägnade Norra Tredje Backe, norr om gång- och cykelvägen. På områdena finns uppförda klubbyggnader, container, mastskjul, sjösättningsramp, mastkran, bryggor med förtöjningsplatser, två permanenta båthusbyggnader samt utmed norra-östra gränsen av Södra Tredje Backe halv-permanenta båthus, 3 väster om grindarna och 20 öster därom. Dessutom från grinden till norra området utmed staketet som går utmed gångvägen till Strandbaden. Dessa är godkända av styrelsen. Inga ytterligare kan beviljas. Samtliga båthus äges av medlemmar. Övriga ytor disponeras för vinteruppställning enligt slipkommitténs planering. Beaktas bör att uppställningsplatsen utöver permanenta och halv-permanenta båthus bör vara fri från uppställda båtar på sommaren för att ej utgöra onödig miljöstörning för närboende och förbipasserande. Medlem får avgiftsfritt disponera förtöjningsplats vid Tredje Backe vid torr- och sjösättningstillfälle samt mastarbete. För tillfällig reparation sker förtöjning enligt överenskommelse med slipchefen. Klubbens kringutrustning för el och sjövatten skall vårdas. Trycktvättar och slangar återställas på plats. Defekter skall rapporteras. Ägare till permanenta eller halv-permanenta båthus enligt ovan har rätt att hyra ut plats däri till medlem. Ansvarfördelning vid torrsättning, gäller även sjösättning Båtägaren svarar för att relevanta data om båten införs i slipkortet. Data som krävs är vikt, typ av köl, föremål under vattenytan som propeller eller logg, och vilka inställningsvärden som skall tillämpas på upptagningsvagnen (Trillan). För information om hur inställningsvärden tas fram kan båtägaren vända sig till medlem i slipkommittén. Båten skall förses med märkning på friborden där bandet skall fästas och där den främre stöttan ska vara. Märkena tillhandahålls av slipkommittén. 9

9 10 HAMN OCH SLIPORDNING Vid tveksamhet angående båtens placering på vagn eller i vagga så avgör båtägaren efter samråd med vagnförare. Pärmbäraren är arbetsledare och avgör i vilken ordning båtarna ska tas upp, var de ska stå och vilka övriga uppgifter som ska lösas under dagen, flytta bockar o vaggor etc. Vagnföraren ansvarar för hantering av vagn och är den ende som kommunicerar med traktorföraren. Båtägaren och övriga medverkande pratar bara med vagnföraren. OBS! Vid fara kan vem som helst varna traktorföraren! Slipchef och medlemmar i slipkommittén kan neka torr- eller sjösättning vid tekniska problem med båt eller vagga, även vid sen ankomst eller dåligt förberedd båt. Torrsättning Sker enligt lista utlagd i klubbhuset. Inför torrsättning skall vagnar, vaggor och pallningsvirke vara placerade på av slipkommittén anvisad plats. Båtägare skall tillse att båten är förtöjd vid brygga på Tredje Backe, länsad, vid behov med uppfällda drev och avmastad. Master skall före inläggning i mastskjul avriggas och sedan placeras: långa/tunga underst. I mastskjulet får endast master förvaras. Spridare och löpande rigg ska vara demonterade. Förstagsprofil får sitta kvar på masten. Mast märkes med namn o tel-nr. Förvaring på mastplanen längre tid, endast efter tillstånd. Jollar får läggas upp på av slipkommittén anvisad plats. Dagen: Upprop för alla anmälda/berörda båtägare kl Kontroll att slipavgift är betald. Vid förhinder att närvara, anmäl i förväg till pärmbärare enl MBK-Info. Alla medverkar tills dagens planerade båtupptagning har avslutats. Vintern på uppställningsområdena inklusive båthus Båtägare disponerar som slipplats en yta, som gör det möjligt att arbeta med båten. Miljöhotande produkter får ej lämnas utan uppsikt. Förhyrd slipplats skall hållas städad och efter sjösättning finstädas. Täckning skall hållas väl ordnad, kunna tåla vind och snötyngd och ej vara fara för grannbåtar. Elkablar skall vara av godkänd typ med skyddsjord. Kablar som dras över allmänt område skall tas in efter avslutat arbete. Elektriska element och batteriladdare får ej lämnas utan uppsikt. Öppen låga vid arbete på båten medför brandrisk för samtliga uppställda båtar. Båtägaren är skyldig att vid sådana tillfällen ha brandsläckare och vatten tillhands. Motorer i uppställda båtar får ej köras med roterande propeller utan skyddsvakt. Spillolja borttransporteras av båtägaren liksom gamla batterier och färgrester m m. Stegar skall vara fastlåsta för att hindra obehöriga att ta sig upp i båtarna. Sjösättning

10 HAMN OCH SLIPORDNING Sker enligt anmälningslista utlagd i klubbhuset. Efter torrsättning placeras båtarna enligt filosofin först upp, sist i. Det innebär att båtägaren själv måste ha en dialog med båtägare som står i vägen för kommande sjösättning. Slipkommittén kan endast i undantagsfall flytta båtar enligt önskemål om sjösättning där det enda skälet är att båtägaren inte vill invänta de båtar som står i vägen för den egna. Båten ska vara helt klar för sjösättning senast vid upprop på sjösättningsdagen. Dagen: Upprop kl 0800 och även i övrigt som vid torrsättning Försenad sjösättning, av olika skäl, kan lösas i samråd med slipkommittérade. Extra ersättning betalas då på plats av båtägaren till dem som sjösätter. Båt, som ej sjösatts före midsommar, flyttas, om miljöestetiska skäl föreligger. Hyra krävs. Sjösättning eller upptagning på övrig tid Om båtägare vill sjösätta eller ta upp båt på tid som ej är schemalagd har traktor- och vagnförare rätt att ta ut ersättning av båtägaren. Uppställnings- och täckningsmateriel Skall vara märkt med ägarens namn och tel-nummer och efter sjösättning förvaras på anvisad plats. Egna vagnar parkeras enlig anvisning. I halv-permanenta båtskjul skall förvarat material vara skyddat från insyn och ej utgöra miljörisk. Bockar, stöttor, pallningsvirke och täckningsmaterial, som av ägare ej märkts och tillvaratagits enligt anvisning inom två veckor efter sjösättning, bortföres och förstöres på ägarens bekostnad. Sommaruppställning Skall godkännas av styrelsen. Skriftlig ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 31/5. Ansökan skall innehålla anledning för sommaruppställning och, vid behov av renovering, en tidsplan. Uppställning mer än två somrar i rad medges ej. Styrelsen beslutar om godkännande, hyra och uppställningsplats. Behöver båt och täckning flyttas skall båtägaren medverka. Slipkommittén äger vid behov rätt att flytta upplagd båt. Om möjligt skall båtägaren underrättas inför flyttning. Traktor och sjösättningsvagn får endast köras av personal godkänd av slipchefen- Fasta båthus Styrelsen ansvarar för kölista och tilldelning av plats. Husägare skall alltid kontakta styrelsen före försäljning av båthus. Personer uppsatta på kölista skall alltid tillfrågas först. Köpare av hus måste vara invalda som medlemmar i klubben. Slipkommittén har rätt att ålägga båtägaren att anpassa båthusets storlek så att utrymmet utnyttjas effektivt. För båthusplats erläggs dubbel markhyra. På övriga platser får endast demonterbara täckställningar uppföras. Dessa skall vara nedmonterade under sommaren. 11

11 Checklista för båtförvaring HAMN OCH SLIPORDNING - Alla båtar som ställs upp på slipområdet skall vara försäkrade. - Vaggor och annan utrustning skall märkas med namn och telefonnummer (helst mobilnummer). Pärmbäraren kommer att kontrollera märkningen. - Vagnar skall vara pumpade och drag skall vara monterade. - Vaggor och pallning skall vara i fullgott skick. Om pallning eller vagga är för dålig anmodas båtägaren av slipchefen att reparera eller byta ut. Om vagnföraren inte godkänner pallning eller vagga vid torrsättning kommer båten inte att tas upp. - Masterna skall märkas med namn. Små master läggs överst, tunga och långa lågt. Masterna skall rensas dvs spridare ska tas bort. Pallningsvirke till mastställen finns på av slipkommittén anvisad plats. BRANDSKYDD - Kärl med färgavfall eller ämnen som kan självantända ska ej förvaras inom klubbens område. - Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle och gasolutrustning regelbundet. - Vid svetsning, kapning med vinkelslip etc. skall anvisningar för heta arbeten följas. Broschyren Brandskydd i båtklubbar från SBU kan beställas från batunionen.com. Några exemplar finns i klubbhuset. Be någon vara brandvakt när du utför heta arbeten. - Informera dig om var handbrandsläckare finns placerade och hur de används. ELANVÄNDNING OCH SÄKERHET - Privat elektrisk utrustning skall vara godkänd enligt elsäkerhetesverkets regler. - För belysning i båthusen skall strömsnål armatur användas. Undvik högeffektstrålkastare ( halogenlampor ). - Om extra värme för plastning, limning, målning mm, behövs meddelas slipchefen. Vid stora effektuttag under längre tid får båtägaren betala för elkostnaden. Alla försiktighetsåtgärder för undvikande av brandfara måste vidtagas. - Batteriladdare av äldre typ (transformatorladdare utan reglering) får ej lämnas utan tillsyn under laddning (brandfara). - Automatladdare, säkrade mot kortslutning, överladdning och överhettning kan användas obevakat. - Slipansvariga kommer att mäta effektuttaget på elanslutningarna för att kontrollera att inte överuttag sker. - Slipansvariga kommer att kontrollera anslutningar och anmoda ägaren att åtgärda felaktig utrustning. 12

12 Båtägande medlem Enskild båtägare som på något sätt använder båtklubbens utrustning och/ eller anläggningar för att hantera sin båt. Skall utföra arbetsplikt. Familjemedlem Alla familjemedlemmar, mantalsskrivna på samma adress som den som är registrerad på medlemstyp Båtägande medlem. Syftet med att att registrera familjemedlemsskap är dels att alla registrerade medlemmar innefattas av båtklubbens försäkring, dels att via båtorganisationerna visa hur många personer som verkligen är aktiva inom båtlivet. Familjemedlem är ej arbetspliktig. Junior Ur stadgarna: Juniorer erlägger ingen inträdesavgift. Är båt så stor att slip och sliputrustning måste användas skall inträdesavgift erläggas en gång per familj även om båten är skriven på junior. Medlem betraktas som junior till och med det år han/hon fyller 18 år. Junior är ej arbetspliktig. Stödmedlem Ej båtägande medlem (tidigare passiv medlem ) som genom sitt medlemskap stöder klubbens verksamhet. Stödmedlem har alla rättigheter (och skyldigheter). Stödmedlem är ej arbetspliktig. Stödmedlem betalar inträdesavgift. MEDLEMSKATEGORIER Medlemskategorier Antagna vid årsmötet Senast reviderad årsmötet 2009 Ständig medlem Från och med höstmötet 2007 sker inget val av ständig medlem. Tidigare vald ständig medlem behåller sina rättigheter. Ständig medlem är ej arbetspliktig. Hedersmedlem Ur stadgarna: Till hedersmedlem kan i klubben inväljas person som gjort speciella insatser för klubbens bästa. Sådant val sker på allmänt möte, efter hos styrelsen förut framställt förslag och erfordras fyra femtedels majoritet av de närvarande för att den föreslagne skall anses vara vald. Antalet avgivna röster får ej i protokollet antecknas samt ej heller om den föreslagne ej skulle bliva vald. Dylikt val kan ske öppet, såvida alla närvarande därom är ense. Hedersmedlem är befriad från inträdes- och årsavgift och äger en medlems alla rättigheter och skyldigheter. Hedersmedlem är ej arbetspliktig. KOM IHÅG! Att omgående meddela medlemsansvarig adressändring, byte av båt eller andra förändringar avsende medlemskapet i MBK. 13

13 AVGIFTER Medlemsavgifter Gällande från och med verksamhetsår 2013 Båtägande medlem Familjemedlem Stödmedlem 650kr 0 kr 350 kr Junior Ständig medlem Hedersmedlem Inträdesavgift 100 kr 0 kr 0 kr kr Förfallodag för årliga medlemsavgifter är 31 mars. Slipavgifter Slipavgiften är uppdelad i två delar, en fast del gällande markhyra för uppläggningsplats på Tredje Backe samt en rörlig sjösättningsavgift (båtstorleksberoende) del som avser upptagning innevarande år samt sjösättning kommande år. Båtägare som ej har båten uppställd på Tredje Backe betalar ej någon hyra. Förfallodag för slipavgift och markhyra är 31 augusti. Markhyra september - maj Båtstorlek upp till13m kr Båtstorlek över 13m kr Markhyra juni-augusti Båtar under reparation 600 kr Båtar för förvaring på slipområdet (avser ej plats i båtskjul) 3000 kr Markhyra (årshyra) för innehavare av fasta båtskjulsplatser kr Sjösättningsavgift (rörlig del) För upptagning och sjösättning (nyttjande av båtklubbens vagnar och/eller traktor) utgår en avgift av: 50 kronor per m 2 (längd x bredd) + vikttillägg 100kr/1000kg dw. För båtar under 1000kg utgår ej vikttillägg. Maxbeloppet för vikttillägg är 800 kr. Sjösättning/upptagning med egen utrustning (gäller endast medlemmar i MBK) Om klubbens traktor eller båtvagn ej utnyttjas utan sjösättning sker via båtklubbens ramp med egen utrustning uttas 500 kr för sjösättning och upptagning vid ordinarie sjösättnings/upptagningstillfälle. För trailerbara båtar, där båten sjösätts vid behov, uttas 700 kr per år. Ägare till trailerbåtar har rätt att kvittera ut nyckel till sjösättningsbommen mot depostionsavgift. Båtägaren förbinder sig att inte öppna bommen för andra båtägare utan slipchefens tillstånd. Sjösättningsavgift kan ej delas om t.ex enbart upptagning respektive sjösättning utnyttjas. Full avgift uttages nästkommande säsong. Kvittning kan ej ske mellan olika avgiftstyper (se informationsruta). Ex: Medlem som torrsätter båten på hösten och sedan säljer den kan ej erhålla återbetalning för outnyttjad sjösättning eller ha den outnyttjade delen tillgodo vid eventuell senare upptagning/ 14

14 AVGIFTER Inträdesavgift Inträdesavgiften för ny medlem är 1500 kr. Sker inträdet efter 31/10 utgår ej medlemsavgift för innevarande år. Gällande datum är datum för styrelsemötet då den nya medlemmen antagits. Nyckel till gemensamma anläggningar (ej container eller bom) Deposition för nyckel till gemensamma anläggningar är 300 kr. Alla medlemmar har rätt att kvittera ut denna nyckel. Nyckel till bastun på Förskär Endast medlemmar kan kvittera ut nyckel till bastun mot en depositionsavgift av 300 kr. Dessutom tillkommer en årlig avgift som beslutas av styrelsen. För närvarande är årsavgiften 100 kr. Den som kvitterar ut bastunyckel är ansvarig för att bastun är städad och låst efter användandet. Adress: Mariefreds Båtklubb Box Mariefred Pg: Mariefreds Båtklubb Hemsida: 3 stockholmare som du bara vill träffa i nödfall. magnus ling, Vd Det här är några av våra 490 frivilliga sjöräddare i Stockholmsområdet. Om larmet går släpper de allt och ger sig ut till sjöss utan ersättning. Men trots att de kan det mesta om hav och båtar är det ingen som vill träffa dem, utom i nödfall. Det bästa är ju om de inte behöver rycka ut alls. Vår verksamhet är beroende av engagerade medlemmar och nu behöver vi bli fler. Speciellt i Stockholm. Bli medlem på sjoraddning.se eller ring Då får du dessutom kostnadsfri hjälp av oss om du till exempel skulle få roderhaveri eller motorstopp. Det är vårt tack för ditt stöd. jessica nieminen, ProjektledAre Per westerberg, snickare Frivilliga sjöräddare sedan Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 15

15 FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK Gå med i vår Facebookgrupp så hänger du med i allt som händer! Mariefreds Båtklubb På hemsidan hittar du aktuell information, kontaktuppgifter och mycket mer. 16

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Antagen i Paris den 13 januari 1993 Trädde i kraft den 29 april 1997 De stater som är parter

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer