MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på MARIEFREDS BÅTKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB"

Transkript

1 MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D

2 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner: Årsmötet 2009: Beslut, om ändrade avgifter för stödmedlemsskap samt nya regler för klubbarbete, 1. Klubbens ändamål Mariefreds Båtklubb, i fortsättningen kallad klubben, är en sammanslutning av segel-, motor-, kanot-, och roddbåtsägare, samt andra för klubbens verksamhet intresserade personer och har till ändamål att tillvarataga och befrämja medlemmarnas intressen, att anordna gemensamma utflykter och tävlingar, samt väcka och underhålla hågen för det uppfriskande och hälsosamma sjölivet genom utbildning, information och ungdomsverksamhet, samt verka för sjösäkerhet och god miljö. 2. Medlemskap Till medlem i klubben kan varje välfrejdad person, som anses befrämja dess intressen inväljas. Medlemskap i klubben kan vara som båtägande medlem, junior, stödjande medlem, familjemedlem, ständig medlem eller hedersmedlem. Som familjemedlem kan räknas alla personer, som är mantalsskrivna på samma adress, och som registrerats i klubbens medlemsregister. Ansökan om medlemskap sker på därför avsett formulär som tillställes styrelsen, vilken godkänner eller avslår densamma. Vid inträde i klubben erlägges inträdesavgift, endast en gång per familj. Juniorer erlägger ingen inträdesavgift. Är båt så stor att slip och sliputrustning måste användas skall inträdesavgift erläggas en gång per familj även om båt är skriven på junior. Medlem betraktas som junior till och med det år han/hon fyller 18 år. Avgifter kan vara differentierade för olika medlemskategorier Inträdes- och årsavgiftens storlek samt övriga avgifter fastställes på varje årsmöte. Debiterad slipavgift skall erläggas före båtens upptagning. All rätt att kallas medlem i klubben upphör, därest debiterad avgift gällande innevarande år ej erlagts före den 31 aug. Därvid upphör även all rätt att begagna klubben tillhörig material samt att disponera klubben tillhöriga eller förhyrda utrymmen. Medlem är även skyldig att omedelbart återlämna eventuellt utlämnade nycklar. Erlagd depositionsavgift avräknas å avgiftsskuld. Vid eventuellt återinträde erlägges gällande inträdesavgift. Medlem som på egen skriftlig begäran efter fullgörande av gällande förpliktelser mot klubben lämnar denna, kan inom en tid av 5 år efter ansökan erhålla nytt medlemskap utan erläggande av inträdesavgift. Skulle båtuppläggningsplatsen visa sig vara otillräcklig skall i första hand i kommunen mantalskrivna och i Mariefred med omnejd boende ha rätt till utymme. Hittills utnämnd Ständig Medlem bibehåller sin hederstitel och beviljad förmån.

3 STADGAR Från och med Höstmötet i september 2007 utnämnes ej längre någon ny ständig medlem, i stället hedersmedlem enligt i 3 ändrad stadga härför. 3. Hedersmedlem Till hedersmedlem kan i klubben utnämnas medlem eller person, som gjort speciella insatser för klubbens bästa. Sådant val sker på allmänt möte, efter hos styrelsen förut framställt förslag och erfordras fyra femtedels majoritet av de närvarande för att den föreslagne skall anses vara vald. Antalet avgivna röster får ej i protokollet antecknas samt ej heller om den föreslagne ej skulle bliva vald. Dylikt val kan ske öppet, såvida alla närvarande därom är ense. Hedersmedlem är befriad från inträdes- och årsavgift och äger en medlems alla rättigheter och skyldigheter. 4. Klubbens verksamhetsår Klubbens verksamhetsår är 1 januari 31 december. 5 Beslutande organ Klubbens beslutande organ är Medlemsmöten, Extra medlemsmöten samt Styrelsen. 6. Styrelse och revisorer Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 7 ledamöter: Ordförande som väljs av klubben samt sekreterare, vice ordförande, kassör samt 3 ledamöter utan speciell funktion. Fördelningen av funktionerna göres inom styrelsen. Hela styrelsen väljes för en tid av 2 år. Valet förrättas på så sätt att ordföranden jämte hälften av styrelseledamöterna väljs ena året och övriga styrelseledamöter året därefter. Klubbens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser. För granskning av klubbens räkenskaper utses 2 revisorer och 1 suppleant För fattande av beslut inom styrelsen erfordras att minst hälften av ledamöterna är vid sammanträdet närvarande. Styrelsen äger rätt att tillsätta ett arbetsutskott bestående av ordförande jämte 2 styrelseledamöter. 7 Medlemsmöten Ordinarie medlemsmöten skall hållas 3 gånger årligen: Årsmöte, vår- och höstmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra medlemsmöten hålles när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst en tiondel av antalet medlemmar så begär och med angivande av vilka frågor man önskar få behandlade. Klubbens medlemsmöten öppnas av ordföranden som även leder förhandlingarna. Kallelse till såväl ordinarie som extra medlemsmöten sker genom styrelsens försorg medelst anslag på klubbens anslagstavla minst 1 vecka före mötet samt medelst 3

4 STADGAR utsänd kallelse som erhålles senast 4 dagar före mötet. Utsänd kallelse skall innehålla kort uppgift om de frågor som skall behandlas vid mötet. Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före medlemsmöte. Alla frågor avgöres med öppen röstning utom då någon gör framställning om sluten röstning. Vid röstning gäller enkel majoritet där ej annat stadgas. Om vid röstning rösternas antal är lika, gäller den mening mötets ordförande biträder. 8. Stadgeändring Frågor som rör ändring av dessa stadgar skall behandlas å 2 på varandra följande medlemsmöten, därav ett ordinarie. För ändring av stadgarna erfordras två tredjedels majoritet av vid mötet närvarande medlemmar. Med kallelsen till mötet skall stadgeändringsförslaget bifogas. 9. Årsmötets arbetsordning Ordföranden öppnar årsmötet, som väljer årsmötesordförande att leda årsmötesförhandlingarna. Vid årsmötet avger styrelsen berättelse över klubbens verksamhet föregående år, varjämte revisorernas berättelse över klubbens räkenskaper och förvaltning för det gångna året föredrages och frågan om ansvarsfrihet framställes innan val av ny styrelse företas. Vid årsmötet företas val av de styrelseledamöter som enligt valordning i 6 är i tur att väljas. Därtill väljs 2 revisorer jämte suppleant för dem, samt för klubbens verksamhet erforderliga kommittéer, funktioner och representanter till organisationer och dylikt. Dessutom utses valberedning för kommande verksamhetsår. Därtill fastställes plan för säsongens tävlingar och övriga aktiviteter. Till behandling för godkännande skall även upptagas styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret, grundad på förslag från kommittéer enligt Vårmötets arbetsordning Vi årets andra ordinarie medlemsmöte behandlas föreliggande och eller vid mötet väckta frågor. 11 Höstmötets arbetsordning Vid årets tredje ordinarie medlemsmöte skall till behandling förekomma föreliggande och eller vid mötet väckta frågor. Till behandling skall även upptagas de olika kommittéernas önskemål om anslag för respektive verksamhet jämte investeringar för kommande verksamhet, samt därefter upptagas i styrelsens förslag till budget som för godkännande skall föreläggas årsmötet. 4

5 STADGAR 12 Extramötets arbetsordning Beslutar endast i ärenden som föranlett mötet. 13 Tävlingar och utflykter Om förutsättningar föreligger anordnas årligen tävlingar och utflykter. Om den för dessa aktiviteter ansvarige så anser nödvändigt för genomförandet av tävling eller utflykt eller av säkerhetsskäl, kan denne tillkalla även utom kommittén stående medlemmar. 14 Standert och klubbmärke Klubbens standert är entungad, vit med röd kant omkring och försedd med klubbens initialer i rött, de två första initialerna placerade över varandra och den tredje mot standertens spets tillsammans bildande en triangel. Klubbmärket utgörs av en standert i miniatyr av emalj. Standert och klubbmärke tillhandahålls klubbens medlemmar hos den styrelsen därtill utser, mot erläggande av en av styrelsen bestämd avgift. Person som utgått ur klubben eller därifrån uteslutits, äger ej rätt att bära klubbens märke, ej heller föra klubbens standert. 15 Ordningsregler Medlem skall förutom vad som härovan i stadgarna angivits, följa gällande särskilda ordningsregler. Arbetsplikt kan på styrelsens förslag och efter beslut på allmänt möte krävas av båtägande medlem. Styrelsen äger rätt att i undantagsfall befria medlem från gällande arbetsplikt. 16 Medlems uteslutning Medlem, som motverkar klubbens intressen, genom sin vandel nedsätter dess anseende eller visar upprepat okamratligt uppträdande, kan av klubben uteslutas. Alla frågor om medlems uteslutning handlägges av styrelsen. För beslut om uteslutning fordras, när frågan behandlas, att två tredjedelar av de närvarande styrelsemedlemmarna biträder förslaget. Röstning sker alltid sluten. 17 Klubbens upplösning För klubbens upplösning fordras två tredjedels majoritet vid 3 på varandra i regelrätt ordning utlysta medlemsmöten. Vid tillfället befintliga medel överlämnas till Strängnäs Kommunstyrelse för att användas till främjandet av båtlivet i Mariefred. 5

6 KLUBBARBETE Reviderad inför och godkänd av Årsmötet 2012 Det åligger varje båtägande medlem att utföra arbete åt klubben. Antalet arbetstimmar bestäms av styrelsen inför varje år. Från och med 2009 är kravet att 5 timmars arbete per år utförs. Ett antal fasta arbetstillfällen arrangeras varje år, där klubbarbetet kan uppfyllas. Aktuells arbeten beskrivs i MBK-Infot, på hemsida och på våra anslagtavlor samt sociala medier. Medlem kan dessutom kontakta kommittéordförandena för att söka arbetstillfällen eller föreslå egna. Det åligger varje medlem att bevaka vilka arbetstillfällen som finns och planera så att klubbarbetet kan uppfyllas. Arbetet registreras i loggbok av arbetstagaren själv. För giltighet måste noteringen vara signerad av den kommittéordförande som arbetet sorterar under. Det är inte nödvändigt att någon kommittéordförande övervakar arbetet. Det åligger dock arbetstagaren att tillse att signeringen utförs. En loggbok förvaras i klubbstugan på Förskär för de arbeten som sorterar under Klubbholmskommittén. En loggbok förvaras i klubbstugan på Tredje Backe för de arbeten som sorteras under samtliga andra kommittéer. Om medlem inte uppfyller kravet för klubbarbete debiteras 1000 kr vid årets slut. Även kommittémedlem som inte utfört något arbete kommer att debiteras. Ny medlem, som beviljats inträde efter 1/6, är befriad från klubbarbete första året. Badviken på Förskär. Foto: Lars Erik Larsson 7

7 FÖRTJÄNSTTECKEN OCH UTMÄRKELSER Förtjänsttecken Enligt MBK-beslut 2008: MBK:s Förtjänsttecken samt Kanonen skall utdelas av en särskild på varje årsmöte utsedd kommitté, bestående av 3 medlemmar. Varje medlem kan föreslå kandidat till Kanonen. Kommittén är enväldig i sina beslut. Medlem som uppnått 10 poäng erhåller ett förtjänsttecken i form av en numrerad nål. - Styrelseledamot (som regelbundet deltar i 10 möten à 2-3 timmar plus övrigt klubbarbete timmar per år) erhåller 2 poäng per år - Kommittéordförande som genererat minst 20 timmar klubbarbete per år erhåller 2 poäng per år. - Ledamot i kommitté samt övriga speciellt tillsatta uppdrag ger 1 poäng. Kommittén äger dessutom rätt att tilldela medlem maximalt 3 poäng för utförd prestation, vilken varit sjösporten och klubben till gagn. Prestation som anses vara återkommande skall ej ge mer än 1 poäng. Kanonen Ständigt vandrande, skall enligt donator Ingvar Hansson Utdelas inom M-BK för berömvärd insats till gagn för sjösporten. Den har och alltfort utdelats till listade (t o m 1995) personer med i listan angivna motiveringar. Mottagarnamnen finns anslagna med silverplaketter på kanonlavetten 8

8 HAMN OCH SLIPORDNING Hamn- och Slipordning för Mariefreds Båtklubb Tillkännagiven i anslutning till Stadgar antagna Reviderad inför och godkänd av Årsmötet 2004 Reviderad inför och godkänd av Årsmötet 2006 Reviderad inför och godkänd av Årsmötet 2012 Reviderad 2015 Medlem i Mariefreds Båtklubb är skyldig att känna till och följa Hamn- och Slipordningen. Hamn- och Slipområde Tredje Backe omfattar från och med 2005 dels det gamla partiellt inhägnade området Södra Tredje Backe dels det nya partiellt inhägnade Norra Tredje Backe, norr om gång- och cykelvägen. På områdena finns uppförda klubbyggnader, container, mastskjul, sjösättningsramp, mastkran, bryggor med förtöjningsplatser, två permanenta båthusbyggnader samt utmed norra-östra gränsen av Södra Tredje Backe halv-permanenta båthus, 3 väster om grindarna och 20 öster därom. Dessutom från grinden till norra området utmed staketet som går utmed gångvägen till Strandbaden. Dessa är godkända av styrelsen. Inga ytterligare kan beviljas. Samtliga båthus äges av medlemmar. Övriga ytor disponeras för vinteruppställning enligt slipkommitténs planering. Beaktas bör att uppställningsplatsen utöver permanenta och halv-permanenta båthus bör vara fri från uppställda båtar på sommaren för att ej utgöra onödig miljöstörning för närboende och förbipasserande. Medlem får avgiftsfritt disponera förtöjningsplats vid Tredje Backe vid torr- och sjösättningstillfälle samt mastarbete. För tillfällig reparation sker förtöjning enligt överenskommelse med slipchefen. Klubbens kringutrustning för el och sjövatten skall vårdas. Trycktvättar och slangar återställas på plats. Defekter skall rapporteras. Ägare till permanenta eller halv-permanenta båthus enligt ovan har rätt att hyra ut plats däri till medlem. Ansvarfördelning vid torrsättning, gäller även sjösättning Båtägaren svarar för att relevanta data om båten införs i slipkortet. Data som krävs är vikt, typ av köl, föremål under vattenytan som propeller eller logg, och vilka inställningsvärden som skall tillämpas på upptagningsvagnen (Trillan). För information om hur inställningsvärden tas fram kan båtägaren vända sig till medlem i slipkommittén. Båten skall förses med märkning på friborden där bandet skall fästas och där den främre stöttan ska vara. Märkena tillhandahålls av slipkommittén. 9

9 10 HAMN OCH SLIPORDNING Vid tveksamhet angående båtens placering på vagn eller i vagga så avgör båtägaren efter samråd med vagnförare. Pärmbäraren är arbetsledare och avgör i vilken ordning båtarna ska tas upp, var de ska stå och vilka övriga uppgifter som ska lösas under dagen, flytta bockar o vaggor etc. Vagnföraren ansvarar för hantering av vagn och är den ende som kommunicerar med traktorföraren. Båtägaren och övriga medverkande pratar bara med vagnföraren. OBS! Vid fara kan vem som helst varna traktorföraren! Slipchef och medlemmar i slipkommittén kan neka torr- eller sjösättning vid tekniska problem med båt eller vagga, även vid sen ankomst eller dåligt förberedd båt. Torrsättning Sker enligt lista utlagd i klubbhuset. Inför torrsättning skall vagnar, vaggor och pallningsvirke vara placerade på av slipkommittén anvisad plats. Båtägare skall tillse att båten är förtöjd vid brygga på Tredje Backe, länsad, vid behov med uppfällda drev och avmastad. Master skall före inläggning i mastskjul avriggas och sedan placeras: långa/tunga underst. I mastskjulet får endast master förvaras. Spridare och löpande rigg ska vara demonterade. Förstagsprofil får sitta kvar på masten. Mast märkes med namn o tel-nr. Förvaring på mastplanen längre tid, endast efter tillstånd. Jollar får läggas upp på av slipkommittén anvisad plats. Dagen: Upprop för alla anmälda/berörda båtägare kl Kontroll att slipavgift är betald. Vid förhinder att närvara, anmäl i förväg till pärmbärare enl MBK-Info. Alla medverkar tills dagens planerade båtupptagning har avslutats. Vintern på uppställningsområdena inklusive båthus Båtägare disponerar som slipplats en yta, som gör det möjligt att arbeta med båten. Miljöhotande produkter får ej lämnas utan uppsikt. Förhyrd slipplats skall hållas städad och efter sjösättning finstädas. Täckning skall hållas väl ordnad, kunna tåla vind och snötyngd och ej vara fara för grannbåtar. Elkablar skall vara av godkänd typ med skyddsjord. Kablar som dras över allmänt område skall tas in efter avslutat arbete. Elektriska element och batteriladdare får ej lämnas utan uppsikt. Öppen låga vid arbete på båten medför brandrisk för samtliga uppställda båtar. Båtägaren är skyldig att vid sådana tillfällen ha brandsläckare och vatten tillhands. Motorer i uppställda båtar får ej köras med roterande propeller utan skyddsvakt. Spillolja borttransporteras av båtägaren liksom gamla batterier och färgrester m m. Stegar skall vara fastlåsta för att hindra obehöriga att ta sig upp i båtarna. Sjösättning

10 HAMN OCH SLIPORDNING Sker enligt anmälningslista utlagd i klubbhuset. Efter torrsättning placeras båtarna enligt filosofin först upp, sist i. Det innebär att båtägaren själv måste ha en dialog med båtägare som står i vägen för kommande sjösättning. Slipkommittén kan endast i undantagsfall flytta båtar enligt önskemål om sjösättning där det enda skälet är att båtägaren inte vill invänta de båtar som står i vägen för den egna. Båten ska vara helt klar för sjösättning senast vid upprop på sjösättningsdagen. Dagen: Upprop kl 0800 och även i övrigt som vid torrsättning Försenad sjösättning, av olika skäl, kan lösas i samråd med slipkommittérade. Extra ersättning betalas då på plats av båtägaren till dem som sjösätter. Båt, som ej sjösatts före midsommar, flyttas, om miljöestetiska skäl föreligger. Hyra krävs. Sjösättning eller upptagning på övrig tid Om båtägare vill sjösätta eller ta upp båt på tid som ej är schemalagd har traktor- och vagnförare rätt att ta ut ersättning av båtägaren. Uppställnings- och täckningsmateriel Skall vara märkt med ägarens namn och tel-nummer och efter sjösättning förvaras på anvisad plats. Egna vagnar parkeras enlig anvisning. I halv-permanenta båtskjul skall förvarat material vara skyddat från insyn och ej utgöra miljörisk. Bockar, stöttor, pallningsvirke och täckningsmaterial, som av ägare ej märkts och tillvaratagits enligt anvisning inom två veckor efter sjösättning, bortföres och förstöres på ägarens bekostnad. Sommaruppställning Skall godkännas av styrelsen. Skriftlig ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 31/5. Ansökan skall innehålla anledning för sommaruppställning och, vid behov av renovering, en tidsplan. Uppställning mer än två somrar i rad medges ej. Styrelsen beslutar om godkännande, hyra och uppställningsplats. Behöver båt och täckning flyttas skall båtägaren medverka. Slipkommittén äger vid behov rätt att flytta upplagd båt. Om möjligt skall båtägaren underrättas inför flyttning. Traktor och sjösättningsvagn får endast köras av personal godkänd av slipchefen- Fasta båthus Styrelsen ansvarar för kölista och tilldelning av plats. Husägare skall alltid kontakta styrelsen före försäljning av båthus. Personer uppsatta på kölista skall alltid tillfrågas först. Köpare av hus måste vara invalda som medlemmar i klubben. Slipkommittén har rätt att ålägga båtägaren att anpassa båthusets storlek så att utrymmet utnyttjas effektivt. För båthusplats erläggs dubbel markhyra. På övriga platser får endast demonterbara täckställningar uppföras. Dessa skall vara nedmonterade under sommaren. 11

11 Checklista för båtförvaring HAMN OCH SLIPORDNING - Alla båtar som ställs upp på slipområdet skall vara försäkrade. - Vaggor och annan utrustning skall märkas med namn och telefonnummer (helst mobilnummer). Pärmbäraren kommer att kontrollera märkningen. - Vagnar skall vara pumpade och drag skall vara monterade. - Vaggor och pallning skall vara i fullgott skick. Om pallning eller vagga är för dålig anmodas båtägaren av slipchefen att reparera eller byta ut. Om vagnföraren inte godkänner pallning eller vagga vid torrsättning kommer båten inte att tas upp. - Masterna skall märkas med namn. Små master läggs överst, tunga och långa lågt. Masterna skall rensas dvs spridare ska tas bort. Pallningsvirke till mastställen finns på av slipkommittén anvisad plats. BRANDSKYDD - Kärl med färgavfall eller ämnen som kan självantända ska ej förvaras inom klubbens område. - Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle och gasolutrustning regelbundet. - Vid svetsning, kapning med vinkelslip etc. skall anvisningar för heta arbeten följas. Broschyren Brandskydd i båtklubbar från SBU kan beställas från batunionen.com. Några exemplar finns i klubbhuset. Be någon vara brandvakt när du utför heta arbeten. - Informera dig om var handbrandsläckare finns placerade och hur de används. ELANVÄNDNING OCH SÄKERHET - Privat elektrisk utrustning skall vara godkänd enligt elsäkerhetesverkets regler. - För belysning i båthusen skall strömsnål armatur användas. Undvik högeffektstrålkastare ( halogenlampor ). - Om extra värme för plastning, limning, målning mm, behövs meddelas slipchefen. Vid stora effektuttag under längre tid får båtägaren betala för elkostnaden. Alla försiktighetsåtgärder för undvikande av brandfara måste vidtagas. - Batteriladdare av äldre typ (transformatorladdare utan reglering) får ej lämnas utan tillsyn under laddning (brandfara). - Automatladdare, säkrade mot kortslutning, överladdning och överhettning kan användas obevakat. - Slipansvariga kommer att mäta effektuttaget på elanslutningarna för att kontrollera att inte överuttag sker. - Slipansvariga kommer att kontrollera anslutningar och anmoda ägaren att åtgärda felaktig utrustning. 12

12 Båtägande medlem Enskild båtägare som på något sätt använder båtklubbens utrustning och/ eller anläggningar för att hantera sin båt. Skall utföra arbetsplikt. Familjemedlem Alla familjemedlemmar, mantalsskrivna på samma adress som den som är registrerad på medlemstyp Båtägande medlem. Syftet med att att registrera familjemedlemsskap är dels att alla registrerade medlemmar innefattas av båtklubbens försäkring, dels att via båtorganisationerna visa hur många personer som verkligen är aktiva inom båtlivet. Familjemedlem är ej arbetspliktig. Junior Ur stadgarna: Juniorer erlägger ingen inträdesavgift. Är båt så stor att slip och sliputrustning måste användas skall inträdesavgift erläggas en gång per familj även om båten är skriven på junior. Medlem betraktas som junior till och med det år han/hon fyller 18 år. Junior är ej arbetspliktig. Stödmedlem Ej båtägande medlem (tidigare passiv medlem ) som genom sitt medlemskap stöder klubbens verksamhet. Stödmedlem har alla rättigheter (och skyldigheter). Stödmedlem är ej arbetspliktig. Stödmedlem betalar inträdesavgift. MEDLEMSKATEGORIER Medlemskategorier Antagna vid årsmötet Senast reviderad årsmötet 2009 Ständig medlem Från och med höstmötet 2007 sker inget val av ständig medlem. Tidigare vald ständig medlem behåller sina rättigheter. Ständig medlem är ej arbetspliktig. Hedersmedlem Ur stadgarna: Till hedersmedlem kan i klubben inväljas person som gjort speciella insatser för klubbens bästa. Sådant val sker på allmänt möte, efter hos styrelsen förut framställt förslag och erfordras fyra femtedels majoritet av de närvarande för att den föreslagne skall anses vara vald. Antalet avgivna röster får ej i protokollet antecknas samt ej heller om den föreslagne ej skulle bliva vald. Dylikt val kan ske öppet, såvida alla närvarande därom är ense. Hedersmedlem är befriad från inträdes- och årsavgift och äger en medlems alla rättigheter och skyldigheter. Hedersmedlem är ej arbetspliktig. KOM IHÅG! Att omgående meddela medlemsansvarig adressändring, byte av båt eller andra förändringar avsende medlemskapet i MBK. 13

13 AVGIFTER Medlemsavgifter Gällande från och med verksamhetsår 2013 Båtägande medlem Familjemedlem Stödmedlem 650kr 0 kr 350 kr Junior Ständig medlem Hedersmedlem Inträdesavgift 100 kr 0 kr 0 kr kr Förfallodag för årliga medlemsavgifter är 31 mars. Slipavgifter Slipavgiften är uppdelad i två delar, en fast del gällande markhyra för uppläggningsplats på Tredje Backe samt en rörlig sjösättningsavgift (båtstorleksberoende) del som avser upptagning innevarande år samt sjösättning kommande år. Båtägare som ej har båten uppställd på Tredje Backe betalar ej någon hyra. Förfallodag för slipavgift och markhyra är 31 augusti. Markhyra september - maj Båtstorlek upp till13m kr Båtstorlek över 13m kr Markhyra juni-augusti Båtar under reparation 600 kr Båtar för förvaring på slipområdet (avser ej plats i båtskjul) 3000 kr Markhyra (årshyra) för innehavare av fasta båtskjulsplatser kr Sjösättningsavgift (rörlig del) För upptagning och sjösättning (nyttjande av båtklubbens vagnar och/eller traktor) utgår en avgift av: 50 kronor per m 2 (längd x bredd) + vikttillägg 100kr/1000kg dw. För båtar under 1000kg utgår ej vikttillägg. Maxbeloppet för vikttillägg är 800 kr. Sjösättning/upptagning med egen utrustning (gäller endast medlemmar i MBK) Om klubbens traktor eller båtvagn ej utnyttjas utan sjösättning sker via båtklubbens ramp med egen utrustning uttas 500 kr för sjösättning och upptagning vid ordinarie sjösättnings/upptagningstillfälle. För trailerbara båtar, där båten sjösätts vid behov, uttas 700 kr per år. Ägare till trailerbåtar har rätt att kvittera ut nyckel till sjösättningsbommen mot depostionsavgift. Båtägaren förbinder sig att inte öppna bommen för andra båtägare utan slipchefens tillstånd. Sjösättningsavgift kan ej delas om t.ex enbart upptagning respektive sjösättning utnyttjas. Full avgift uttages nästkommande säsong. Kvittning kan ej ske mellan olika avgiftstyper (se informationsruta). Ex: Medlem som torrsätter båten på hösten och sedan säljer den kan ej erhålla återbetalning för outnyttjad sjösättning eller ha den outnyttjade delen tillgodo vid eventuell senare upptagning/ 14

14 AVGIFTER Inträdesavgift Inträdesavgiften för ny medlem är 1500 kr. Sker inträdet efter 31/10 utgår ej medlemsavgift för innevarande år. Gällande datum är datum för styrelsemötet då den nya medlemmen antagits. Nyckel till gemensamma anläggningar (ej container eller bom) Deposition för nyckel till gemensamma anläggningar är 300 kr. Alla medlemmar har rätt att kvittera ut denna nyckel. Nyckel till bastun på Förskär Endast medlemmar kan kvittera ut nyckel till bastun mot en depositionsavgift av 300 kr. Dessutom tillkommer en årlig avgift som beslutas av styrelsen. För närvarande är årsavgiften 100 kr. Den som kvitterar ut bastunyckel är ansvarig för att bastun är städad och låst efter användandet. Adress: Mariefreds Båtklubb Box Mariefred Pg: Mariefreds Båtklubb Hemsida: 3 stockholmare som du bara vill träffa i nödfall. magnus ling, Vd Det här är några av våra 490 frivilliga sjöräddare i Stockholmsområdet. Om larmet går släpper de allt och ger sig ut till sjöss utan ersättning. Men trots att de kan det mesta om hav och båtar är det ingen som vill träffa dem, utom i nödfall. Det bästa är ju om de inte behöver rycka ut alls. Vår verksamhet är beroende av engagerade medlemmar och nu behöver vi bli fler. Speciellt i Stockholm. Bli medlem på sjoraddning.se eller ring Då får du dessutom kostnadsfri hjälp av oss om du till exempel skulle få roderhaveri eller motorstopp. Det är vårt tack för ditt stöd. jessica nieminen, ProjektledAre Per westerberg, snickare Frivilliga sjöräddare sedan Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 15

15 FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK Gå med i vår Facebookgrupp så hänger du med i allt som händer! Mariefreds Båtklubb På hemsidan hittar du aktuell information, kontaktuppgifter och mycket mer. 16

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets PelletsFörbundet Stadgar för PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. 1 Firma Föreningens firma är PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. (uttalas och utrycks i tal och skrift som PelletsFörbundet ) 2 Ändamål

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997.

antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. STADGAR för HUVUDSTA KAPPSEGLINGS- OCH KANOTKLUBB antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Huvudsta Kappseglings- och Kanotklubb

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap STADGAR För Uppsala Motorbåtsällskap Stiftat år 1916 Antagna på ordinarie möten 27 februari och 29 maj 2007 Rev 2011-03-09 Erhard Meissner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. MEDLEMS

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund STADGAR Antagna vid konstituerande möte 19 september 1959, ändrade genom beslut vid årsmöte 2 februari 1974, årsmöte 23 februari

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening... 1 1. Namn... 1 2. Säte... 1 3. Ändamål... 1 4. Organ... 1 5. Medlemskap... 2 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

STADGAR. a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp

STADGAR. a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp STADGAR för Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK antagna vid föreningens bildande 1989-09-01 och reviderade vid årsmöten 1989, 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010 och 2011. 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gränsta Koloniträdgårdsförening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Gränsta koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad.

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad. Stadgar för Sundskanalen i Nordvästra Skåne 1Firma namn Sundskanalen i Nordvästra Skåne med säte i Helsingborgs Kommun, skall vara en föreningskanal. Sändningskanalens namn är Sundskanalen. 2 Syfte & mål

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1. Allmänt Båtägare och av honom anlitad personal som nyttjar eller vistas inom anläggningen är skyldig att känna till och noga följa dessa föreskrifter, stadgar och av Föreningen

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer