MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på MARIEFREDS BÅTKLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB"

Transkript

1 MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D

2 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner: Årsmötet 2009: Beslut, om ändrade avgifter för stödmedlemsskap samt nya regler för klubbarbete, 1. Klubbens ändamål Mariefreds Båtklubb, i fortsättningen kallad klubben, är en sammanslutning av segel-, motor-, kanot-, och roddbåtsägare, samt andra för klubbens verksamhet intresserade personer och har till ändamål att tillvarataga och befrämja medlemmarnas intressen, att anordna gemensamma utflykter och tävlingar, samt väcka och underhålla hågen för det uppfriskande och hälsosamma sjölivet genom utbildning, information och ungdomsverksamhet, samt verka för sjösäkerhet och god miljö. 2. Medlemskap Till medlem i klubben kan varje välfrejdad person, som anses befrämja dess intressen inväljas. Medlemskap i klubben kan vara som båtägande medlem, junior, stödjande medlem, familjemedlem, ständig medlem eller hedersmedlem. Som familjemedlem kan räknas alla personer, som är mantalsskrivna på samma adress, och som registrerats i klubbens medlemsregister. Ansökan om medlemskap sker på därför avsett formulär som tillställes styrelsen, vilken godkänner eller avslår densamma. Vid inträde i klubben erlägges inträdesavgift, endast en gång per familj. Juniorer erlägger ingen inträdesavgift. Är båt så stor att slip och sliputrustning måste användas skall inträdesavgift erläggas en gång per familj även om båt är skriven på junior. Medlem betraktas som junior till och med det år han/hon fyller 18 år. Avgifter kan vara differentierade för olika medlemskategorier Inträdes- och årsavgiftens storlek samt övriga avgifter fastställes på varje årsmöte. Debiterad slipavgift skall erläggas före båtens upptagning. All rätt att kallas medlem i klubben upphör, därest debiterad avgift gällande innevarande år ej erlagts före den 31 aug. Därvid upphör även all rätt att begagna klubben tillhörig material samt att disponera klubben tillhöriga eller förhyrda utrymmen. Medlem är även skyldig att omedelbart återlämna eventuellt utlämnade nycklar. Erlagd depositionsavgift avräknas å avgiftsskuld. Vid eventuellt återinträde erlägges gällande inträdesavgift. Medlem som på egen skriftlig begäran efter fullgörande av gällande förpliktelser mot klubben lämnar denna, kan inom en tid av 5 år efter ansökan erhålla nytt medlemskap utan erläggande av inträdesavgift. Skulle båtuppläggningsplatsen visa sig vara otillräcklig skall i första hand i kommunen mantalskrivna och i Mariefred med omnejd boende ha rätt till utymme. Hittills utnämnd Ständig Medlem bibehåller sin hederstitel och beviljad förmån.

3 STADGAR Från och med Höstmötet i september 2007 utnämnes ej längre någon ny ständig medlem, i stället hedersmedlem enligt i 3 ändrad stadga härför. 3. Hedersmedlem Till hedersmedlem kan i klubben utnämnas medlem eller person, som gjort speciella insatser för klubbens bästa. Sådant val sker på allmänt möte, efter hos styrelsen förut framställt förslag och erfordras fyra femtedels majoritet av de närvarande för att den föreslagne skall anses vara vald. Antalet avgivna röster får ej i protokollet antecknas samt ej heller om den föreslagne ej skulle bliva vald. Dylikt val kan ske öppet, såvida alla närvarande därom är ense. Hedersmedlem är befriad från inträdes- och årsavgift och äger en medlems alla rättigheter och skyldigheter. 4. Klubbens verksamhetsår Klubbens verksamhetsår är 1 januari 31 december. 5 Beslutande organ Klubbens beslutande organ är Medlemsmöten, Extra medlemsmöten samt Styrelsen. 6. Styrelse och revisorer Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 7 ledamöter: Ordförande som väljs av klubben samt sekreterare, vice ordförande, kassör samt 3 ledamöter utan speciell funktion. Fördelningen av funktionerna göres inom styrelsen. Hela styrelsen väljes för en tid av 2 år. Valet förrättas på så sätt att ordföranden jämte hälften av styrelseledamöterna väljs ena året och övriga styrelseledamöter året därefter. Klubbens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser. För granskning av klubbens räkenskaper utses 2 revisorer och 1 suppleant För fattande av beslut inom styrelsen erfordras att minst hälften av ledamöterna är vid sammanträdet närvarande. Styrelsen äger rätt att tillsätta ett arbetsutskott bestående av ordförande jämte 2 styrelseledamöter. 7 Medlemsmöten Ordinarie medlemsmöten skall hållas 3 gånger årligen: Årsmöte, vår- och höstmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra medlemsmöten hålles när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst en tiondel av antalet medlemmar så begär och med angivande av vilka frågor man önskar få behandlade. Klubbens medlemsmöten öppnas av ordföranden som även leder förhandlingarna. Kallelse till såväl ordinarie som extra medlemsmöten sker genom styrelsens försorg medelst anslag på klubbens anslagstavla minst 1 vecka före mötet samt medelst 3

4 STADGAR utsänd kallelse som erhålles senast 4 dagar före mötet. Utsänd kallelse skall innehålla kort uppgift om de frågor som skall behandlas vid mötet. Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före medlemsmöte. Alla frågor avgöres med öppen röstning utom då någon gör framställning om sluten röstning. Vid röstning gäller enkel majoritet där ej annat stadgas. Om vid röstning rösternas antal är lika, gäller den mening mötets ordförande biträder. 8. Stadgeändring Frågor som rör ändring av dessa stadgar skall behandlas å 2 på varandra följande medlemsmöten, därav ett ordinarie. För ändring av stadgarna erfordras två tredjedels majoritet av vid mötet närvarande medlemmar. Med kallelsen till mötet skall stadgeändringsförslaget bifogas. 9. Årsmötets arbetsordning Ordföranden öppnar årsmötet, som väljer årsmötesordförande att leda årsmötesförhandlingarna. Vid årsmötet avger styrelsen berättelse över klubbens verksamhet föregående år, varjämte revisorernas berättelse över klubbens räkenskaper och förvaltning för det gångna året föredrages och frågan om ansvarsfrihet framställes innan val av ny styrelse företas. Vid årsmötet företas val av de styrelseledamöter som enligt valordning i 6 är i tur att väljas. Därtill väljs 2 revisorer jämte suppleant för dem, samt för klubbens verksamhet erforderliga kommittéer, funktioner och representanter till organisationer och dylikt. Dessutom utses valberedning för kommande verksamhetsår. Därtill fastställes plan för säsongens tävlingar och övriga aktiviteter. Till behandling för godkännande skall även upptagas styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret, grundad på förslag från kommittéer enligt Vårmötets arbetsordning Vi årets andra ordinarie medlemsmöte behandlas föreliggande och eller vid mötet väckta frågor. 11 Höstmötets arbetsordning Vid årets tredje ordinarie medlemsmöte skall till behandling förekomma föreliggande och eller vid mötet väckta frågor. Till behandling skall även upptagas de olika kommittéernas önskemål om anslag för respektive verksamhet jämte investeringar för kommande verksamhet, samt därefter upptagas i styrelsens förslag till budget som för godkännande skall föreläggas årsmötet. 4

5 STADGAR 12 Extramötets arbetsordning Beslutar endast i ärenden som föranlett mötet. 13 Tävlingar och utflykter Om förutsättningar föreligger anordnas årligen tävlingar och utflykter. Om den för dessa aktiviteter ansvarige så anser nödvändigt för genomförandet av tävling eller utflykt eller av säkerhetsskäl, kan denne tillkalla även utom kommittén stående medlemmar. 14 Standert och klubbmärke Klubbens standert är entungad, vit med röd kant omkring och försedd med klubbens initialer i rött, de två första initialerna placerade över varandra och den tredje mot standertens spets tillsammans bildande en triangel. Klubbmärket utgörs av en standert i miniatyr av emalj. Standert och klubbmärke tillhandahålls klubbens medlemmar hos den styrelsen därtill utser, mot erläggande av en av styrelsen bestämd avgift. Person som utgått ur klubben eller därifrån uteslutits, äger ej rätt att bära klubbens märke, ej heller föra klubbens standert. 15 Ordningsregler Medlem skall förutom vad som härovan i stadgarna angivits, följa gällande särskilda ordningsregler. Arbetsplikt kan på styrelsens förslag och efter beslut på allmänt möte krävas av båtägande medlem. Styrelsen äger rätt att i undantagsfall befria medlem från gällande arbetsplikt. 16 Medlems uteslutning Medlem, som motverkar klubbens intressen, genom sin vandel nedsätter dess anseende eller visar upprepat okamratligt uppträdande, kan av klubben uteslutas. Alla frågor om medlems uteslutning handlägges av styrelsen. För beslut om uteslutning fordras, när frågan behandlas, att två tredjedelar av de närvarande styrelsemedlemmarna biträder förslaget. Röstning sker alltid sluten. 17 Klubbens upplösning För klubbens upplösning fordras två tredjedels majoritet vid 3 på varandra i regelrätt ordning utlysta medlemsmöten. Vid tillfället befintliga medel överlämnas till Strängnäs Kommunstyrelse för att användas till främjandet av båtlivet i Mariefred. 5

6 KLUBBARBETE Reviderad inför och godkänd av Årsmötet 2012 Det åligger varje båtägande medlem att utföra arbete åt klubben. Antalet arbetstimmar bestäms av styrelsen inför varje år. Från och med 2009 är kravet att 5 timmars arbete per år utförs. Ett antal fasta arbetstillfällen arrangeras varje år, där klubbarbetet kan uppfyllas. Aktuells arbeten beskrivs i MBK-Infot, på hemsida och på våra anslagtavlor samt sociala medier. Medlem kan dessutom kontakta kommittéordförandena för att söka arbetstillfällen eller föreslå egna. Det åligger varje medlem att bevaka vilka arbetstillfällen som finns och planera så att klubbarbetet kan uppfyllas. Arbetet registreras i loggbok av arbetstagaren själv. För giltighet måste noteringen vara signerad av den kommittéordförande som arbetet sorterar under. Det är inte nödvändigt att någon kommittéordförande övervakar arbetet. Det åligger dock arbetstagaren att tillse att signeringen utförs. En loggbok förvaras i klubbstugan på Förskär för de arbeten som sorterar under Klubbholmskommittén. En loggbok förvaras i klubbstugan på Tredje Backe för de arbeten som sorteras under samtliga andra kommittéer. Om medlem inte uppfyller kravet för klubbarbete debiteras 1000 kr vid årets slut. Även kommittémedlem som inte utfört något arbete kommer att debiteras. Ny medlem, som beviljats inträde efter 1/6, är befriad från klubbarbete första året. Badviken på Förskär. Foto: Lars Erik Larsson 7

7 FÖRTJÄNSTTECKEN OCH UTMÄRKELSER Förtjänsttecken Enligt MBK-beslut 2008: MBK:s Förtjänsttecken samt Kanonen skall utdelas av en särskild på varje årsmöte utsedd kommitté, bestående av 3 medlemmar. Varje medlem kan föreslå kandidat till Kanonen. Kommittén är enväldig i sina beslut. Medlem som uppnått 10 poäng erhåller ett förtjänsttecken i form av en numrerad nål. - Styrelseledamot (som regelbundet deltar i 10 möten à 2-3 timmar plus övrigt klubbarbete timmar per år) erhåller 2 poäng per år - Kommittéordförande som genererat minst 20 timmar klubbarbete per år erhåller 2 poäng per år. - Ledamot i kommitté samt övriga speciellt tillsatta uppdrag ger 1 poäng. Kommittén äger dessutom rätt att tilldela medlem maximalt 3 poäng för utförd prestation, vilken varit sjösporten och klubben till gagn. Prestation som anses vara återkommande skall ej ge mer än 1 poäng. Kanonen Ständigt vandrande, skall enligt donator Ingvar Hansson Utdelas inom M-BK för berömvärd insats till gagn för sjösporten. Den har och alltfort utdelats till listade (t o m 1995) personer med i listan angivna motiveringar. Mottagarnamnen finns anslagna med silverplaketter på kanonlavetten 8

8 HAMN OCH SLIPORDNING Hamn- och Slipordning för Mariefreds Båtklubb Tillkännagiven i anslutning till Stadgar antagna Reviderad inför och godkänd av Årsmötet 2004 Reviderad inför och godkänd av Årsmötet 2006 Reviderad inför och godkänd av Årsmötet 2012 Reviderad 2015 Medlem i Mariefreds Båtklubb är skyldig att känna till och följa Hamn- och Slipordningen. Hamn- och Slipområde Tredje Backe omfattar från och med 2005 dels det gamla partiellt inhägnade området Södra Tredje Backe dels det nya partiellt inhägnade Norra Tredje Backe, norr om gång- och cykelvägen. På områdena finns uppförda klubbyggnader, container, mastskjul, sjösättningsramp, mastkran, bryggor med förtöjningsplatser, två permanenta båthusbyggnader samt utmed norra-östra gränsen av Södra Tredje Backe halv-permanenta båthus, 3 väster om grindarna och 20 öster därom. Dessutom från grinden till norra området utmed staketet som går utmed gångvägen till Strandbaden. Dessa är godkända av styrelsen. Inga ytterligare kan beviljas. Samtliga båthus äges av medlemmar. Övriga ytor disponeras för vinteruppställning enligt slipkommitténs planering. Beaktas bör att uppställningsplatsen utöver permanenta och halv-permanenta båthus bör vara fri från uppställda båtar på sommaren för att ej utgöra onödig miljöstörning för närboende och förbipasserande. Medlem får avgiftsfritt disponera förtöjningsplats vid Tredje Backe vid torr- och sjösättningstillfälle samt mastarbete. För tillfällig reparation sker förtöjning enligt överenskommelse med slipchefen. Klubbens kringutrustning för el och sjövatten skall vårdas. Trycktvättar och slangar återställas på plats. Defekter skall rapporteras. Ägare till permanenta eller halv-permanenta båthus enligt ovan har rätt att hyra ut plats däri till medlem. Ansvarfördelning vid torrsättning, gäller även sjösättning Båtägaren svarar för att relevanta data om båten införs i slipkortet. Data som krävs är vikt, typ av köl, föremål under vattenytan som propeller eller logg, och vilka inställningsvärden som skall tillämpas på upptagningsvagnen (Trillan). För information om hur inställningsvärden tas fram kan båtägaren vända sig till medlem i slipkommittén. Båten skall förses med märkning på friborden där bandet skall fästas och där den främre stöttan ska vara. Märkena tillhandahålls av slipkommittén. 9

9 10 HAMN OCH SLIPORDNING Vid tveksamhet angående båtens placering på vagn eller i vagga så avgör båtägaren efter samråd med vagnförare. Pärmbäraren är arbetsledare och avgör i vilken ordning båtarna ska tas upp, var de ska stå och vilka övriga uppgifter som ska lösas under dagen, flytta bockar o vaggor etc. Vagnföraren ansvarar för hantering av vagn och är den ende som kommunicerar med traktorföraren. Båtägaren och övriga medverkande pratar bara med vagnföraren. OBS! Vid fara kan vem som helst varna traktorföraren! Slipchef och medlemmar i slipkommittén kan neka torr- eller sjösättning vid tekniska problem med båt eller vagga, även vid sen ankomst eller dåligt förberedd båt. Torrsättning Sker enligt lista utlagd i klubbhuset. Inför torrsättning skall vagnar, vaggor och pallningsvirke vara placerade på av slipkommittén anvisad plats. Båtägare skall tillse att båten är förtöjd vid brygga på Tredje Backe, länsad, vid behov med uppfällda drev och avmastad. Master skall före inläggning i mastskjul avriggas och sedan placeras: långa/tunga underst. I mastskjulet får endast master förvaras. Spridare och löpande rigg ska vara demonterade. Förstagsprofil får sitta kvar på masten. Mast märkes med namn o tel-nr. Förvaring på mastplanen längre tid, endast efter tillstånd. Jollar får läggas upp på av slipkommittén anvisad plats. Dagen: Upprop för alla anmälda/berörda båtägare kl Kontroll att slipavgift är betald. Vid förhinder att närvara, anmäl i förväg till pärmbärare enl MBK-Info. Alla medverkar tills dagens planerade båtupptagning har avslutats. Vintern på uppställningsområdena inklusive båthus Båtägare disponerar som slipplats en yta, som gör det möjligt att arbeta med båten. Miljöhotande produkter får ej lämnas utan uppsikt. Förhyrd slipplats skall hållas städad och efter sjösättning finstädas. Täckning skall hållas väl ordnad, kunna tåla vind och snötyngd och ej vara fara för grannbåtar. Elkablar skall vara av godkänd typ med skyddsjord. Kablar som dras över allmänt område skall tas in efter avslutat arbete. Elektriska element och batteriladdare får ej lämnas utan uppsikt. Öppen låga vid arbete på båten medför brandrisk för samtliga uppställda båtar. Båtägaren är skyldig att vid sådana tillfällen ha brandsläckare och vatten tillhands. Motorer i uppställda båtar får ej köras med roterande propeller utan skyddsvakt. Spillolja borttransporteras av båtägaren liksom gamla batterier och färgrester m m. Stegar skall vara fastlåsta för att hindra obehöriga att ta sig upp i båtarna. Sjösättning

10 HAMN OCH SLIPORDNING Sker enligt anmälningslista utlagd i klubbhuset. Efter torrsättning placeras båtarna enligt filosofin först upp, sist i. Det innebär att båtägaren själv måste ha en dialog med båtägare som står i vägen för kommande sjösättning. Slipkommittén kan endast i undantagsfall flytta båtar enligt önskemål om sjösättning där det enda skälet är att båtägaren inte vill invänta de båtar som står i vägen för den egna. Båten ska vara helt klar för sjösättning senast vid upprop på sjösättningsdagen. Dagen: Upprop kl 0800 och även i övrigt som vid torrsättning Försenad sjösättning, av olika skäl, kan lösas i samråd med slipkommittérade. Extra ersättning betalas då på plats av båtägaren till dem som sjösätter. Båt, som ej sjösatts före midsommar, flyttas, om miljöestetiska skäl föreligger. Hyra krävs. Sjösättning eller upptagning på övrig tid Om båtägare vill sjösätta eller ta upp båt på tid som ej är schemalagd har traktor- och vagnförare rätt att ta ut ersättning av båtägaren. Uppställnings- och täckningsmateriel Skall vara märkt med ägarens namn och tel-nummer och efter sjösättning förvaras på anvisad plats. Egna vagnar parkeras enlig anvisning. I halv-permanenta båtskjul skall förvarat material vara skyddat från insyn och ej utgöra miljörisk. Bockar, stöttor, pallningsvirke och täckningsmaterial, som av ägare ej märkts och tillvaratagits enligt anvisning inom två veckor efter sjösättning, bortföres och förstöres på ägarens bekostnad. Sommaruppställning Skall godkännas av styrelsen. Skriftlig ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 31/5. Ansökan skall innehålla anledning för sommaruppställning och, vid behov av renovering, en tidsplan. Uppställning mer än två somrar i rad medges ej. Styrelsen beslutar om godkännande, hyra och uppställningsplats. Behöver båt och täckning flyttas skall båtägaren medverka. Slipkommittén äger vid behov rätt att flytta upplagd båt. Om möjligt skall båtägaren underrättas inför flyttning. Traktor och sjösättningsvagn får endast köras av personal godkänd av slipchefen- Fasta båthus Styrelsen ansvarar för kölista och tilldelning av plats. Husägare skall alltid kontakta styrelsen före försäljning av båthus. Personer uppsatta på kölista skall alltid tillfrågas först. Köpare av hus måste vara invalda som medlemmar i klubben. Slipkommittén har rätt att ålägga båtägaren att anpassa båthusets storlek så att utrymmet utnyttjas effektivt. För båthusplats erläggs dubbel markhyra. På övriga platser får endast demonterbara täckställningar uppföras. Dessa skall vara nedmonterade under sommaren. 11

11 Checklista för båtförvaring HAMN OCH SLIPORDNING - Alla båtar som ställs upp på slipområdet skall vara försäkrade. - Vaggor och annan utrustning skall märkas med namn och telefonnummer (helst mobilnummer). Pärmbäraren kommer att kontrollera märkningen. - Vagnar skall vara pumpade och drag skall vara monterade. - Vaggor och pallning skall vara i fullgott skick. Om pallning eller vagga är för dålig anmodas båtägaren av slipchefen att reparera eller byta ut. Om vagnföraren inte godkänner pallning eller vagga vid torrsättning kommer båten inte att tas upp. - Masterna skall märkas med namn. Små master läggs överst, tunga och långa lågt. Masterna skall rensas dvs spridare ska tas bort. Pallningsvirke till mastställen finns på av slipkommittén anvisad plats. BRANDSKYDD - Kärl med färgavfall eller ämnen som kan självantända ska ej förvaras inom klubbens område. - Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle och gasolutrustning regelbundet. - Vid svetsning, kapning med vinkelslip etc. skall anvisningar för heta arbeten följas. Broschyren Brandskydd i båtklubbar från SBU kan beställas från batunionen.com. Några exemplar finns i klubbhuset. Be någon vara brandvakt när du utför heta arbeten. - Informera dig om var handbrandsläckare finns placerade och hur de används. ELANVÄNDNING OCH SÄKERHET - Privat elektrisk utrustning skall vara godkänd enligt elsäkerhetesverkets regler. - För belysning i båthusen skall strömsnål armatur användas. Undvik högeffektstrålkastare ( halogenlampor ). - Om extra värme för plastning, limning, målning mm, behövs meddelas slipchefen. Vid stora effektuttag under längre tid får båtägaren betala för elkostnaden. Alla försiktighetsåtgärder för undvikande av brandfara måste vidtagas. - Batteriladdare av äldre typ (transformatorladdare utan reglering) får ej lämnas utan tillsyn under laddning (brandfara). - Automatladdare, säkrade mot kortslutning, överladdning och överhettning kan användas obevakat. - Slipansvariga kommer att mäta effektuttaget på elanslutningarna för att kontrollera att inte överuttag sker. - Slipansvariga kommer att kontrollera anslutningar och anmoda ägaren att åtgärda felaktig utrustning. 12

12 Båtägande medlem Enskild båtägare som på något sätt använder båtklubbens utrustning och/ eller anläggningar för att hantera sin båt. Skall utföra arbetsplikt. Familjemedlem Alla familjemedlemmar, mantalsskrivna på samma adress som den som är registrerad på medlemstyp Båtägande medlem. Syftet med att att registrera familjemedlemsskap är dels att alla registrerade medlemmar innefattas av båtklubbens försäkring, dels att via båtorganisationerna visa hur många personer som verkligen är aktiva inom båtlivet. Familjemedlem är ej arbetspliktig. Junior Ur stadgarna: Juniorer erlägger ingen inträdesavgift. Är båt så stor att slip och sliputrustning måste användas skall inträdesavgift erläggas en gång per familj även om båten är skriven på junior. Medlem betraktas som junior till och med det år han/hon fyller 18 år. Junior är ej arbetspliktig. Stödmedlem Ej båtägande medlem (tidigare passiv medlem ) som genom sitt medlemskap stöder klubbens verksamhet. Stödmedlem har alla rättigheter (och skyldigheter). Stödmedlem är ej arbetspliktig. Stödmedlem betalar inträdesavgift. MEDLEMSKATEGORIER Medlemskategorier Antagna vid årsmötet Senast reviderad årsmötet 2009 Ständig medlem Från och med höstmötet 2007 sker inget val av ständig medlem. Tidigare vald ständig medlem behåller sina rättigheter. Ständig medlem är ej arbetspliktig. Hedersmedlem Ur stadgarna: Till hedersmedlem kan i klubben inväljas person som gjort speciella insatser för klubbens bästa. Sådant val sker på allmänt möte, efter hos styrelsen förut framställt förslag och erfordras fyra femtedels majoritet av de närvarande för att den föreslagne skall anses vara vald. Antalet avgivna röster får ej i protokollet antecknas samt ej heller om den föreslagne ej skulle bliva vald. Dylikt val kan ske öppet, såvida alla närvarande därom är ense. Hedersmedlem är befriad från inträdes- och årsavgift och äger en medlems alla rättigheter och skyldigheter. Hedersmedlem är ej arbetspliktig. KOM IHÅG! Att omgående meddela medlemsansvarig adressändring, byte av båt eller andra förändringar avsende medlemskapet i MBK. 13

13 AVGIFTER Medlemsavgifter Gällande från och med verksamhetsår 2013 Båtägande medlem Familjemedlem Stödmedlem 650kr 0 kr 350 kr Junior Ständig medlem Hedersmedlem Inträdesavgift 100 kr 0 kr 0 kr kr Förfallodag för årliga medlemsavgifter är 31 mars. Slipavgifter Slipavgiften är uppdelad i två delar, en fast del gällande markhyra för uppläggningsplats på Tredje Backe samt en rörlig sjösättningsavgift (båtstorleksberoende) del som avser upptagning innevarande år samt sjösättning kommande år. Båtägare som ej har båten uppställd på Tredje Backe betalar ej någon hyra. Förfallodag för slipavgift och markhyra är 31 augusti. Markhyra september - maj Båtstorlek upp till13m kr Båtstorlek över 13m kr Markhyra juni-augusti Båtar under reparation 600 kr Båtar för förvaring på slipområdet (avser ej plats i båtskjul) 3000 kr Markhyra (årshyra) för innehavare av fasta båtskjulsplatser kr Sjösättningsavgift (rörlig del) För upptagning och sjösättning (nyttjande av båtklubbens vagnar och/eller traktor) utgår en avgift av: 50 kronor per m 2 (längd x bredd) + vikttillägg 100kr/1000kg dw. För båtar under 1000kg utgår ej vikttillägg. Maxbeloppet för vikttillägg är 800 kr. Sjösättning/upptagning med egen utrustning (gäller endast medlemmar i MBK) Om klubbens traktor eller båtvagn ej utnyttjas utan sjösättning sker via båtklubbens ramp med egen utrustning uttas 500 kr för sjösättning och upptagning vid ordinarie sjösättnings/upptagningstillfälle. För trailerbara båtar, där båten sjösätts vid behov, uttas 700 kr per år. Ägare till trailerbåtar har rätt att kvittera ut nyckel till sjösättningsbommen mot depostionsavgift. Båtägaren förbinder sig att inte öppna bommen för andra båtägare utan slipchefens tillstånd. Sjösättningsavgift kan ej delas om t.ex enbart upptagning respektive sjösättning utnyttjas. Full avgift uttages nästkommande säsong. Kvittning kan ej ske mellan olika avgiftstyper (se informationsruta). Ex: Medlem som torrsätter båten på hösten och sedan säljer den kan ej erhålla återbetalning för outnyttjad sjösättning eller ha den outnyttjade delen tillgodo vid eventuell senare upptagning/ 14

14 AVGIFTER Inträdesavgift Inträdesavgiften för ny medlem är 1500 kr. Sker inträdet efter 31/10 utgår ej medlemsavgift för innevarande år. Gällande datum är datum för styrelsemötet då den nya medlemmen antagits. Nyckel till gemensamma anläggningar (ej container eller bom) Deposition för nyckel till gemensamma anläggningar är 300 kr. Alla medlemmar har rätt att kvittera ut denna nyckel. Nyckel till bastun på Förskär Endast medlemmar kan kvittera ut nyckel till bastun mot en depositionsavgift av 300 kr. Dessutom tillkommer en årlig avgift som beslutas av styrelsen. För närvarande är årsavgiften 100 kr. Den som kvitterar ut bastunyckel är ansvarig för att bastun är städad och låst efter användandet. Adress: Mariefreds Båtklubb Box Mariefred Pg: Mariefreds Båtklubb Hemsida: 3 stockholmare som du bara vill träffa i nödfall. magnus ling, Vd Det här är några av våra 490 frivilliga sjöräddare i Stockholmsområdet. Om larmet går släpper de allt och ger sig ut till sjöss utan ersättning. Men trots att de kan det mesta om hav och båtar är det ingen som vill träffa dem, utom i nödfall. Det bästa är ju om de inte behöver rycka ut alls. Vår verksamhet är beroende av engagerade medlemmar och nu behöver vi bli fler. Speciellt i Stockholm. Bli medlem på sjoraddning.se eller ring Då får du dessutom kostnadsfri hjälp av oss om du till exempel skulle få roderhaveri eller motorstopp. Det är vårt tack för ditt stöd. jessica nieminen, ProjektledAre Per westerberg, snickare Frivilliga sjöräddare sedan Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 15

15 FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK Gå med i vår Facebookgrupp så hänger du med i allt som händer! Mariefreds Båtklubb På hemsidan hittar du aktuell information, kontaktuppgifter och mycket mer. 16

Mariefreds Båtklubb. April 2012 MEDLEMSHANDBOKEN. Finns också på www.mariefredbk.se

Mariefreds Båtklubb. April 2012 MEDLEMSHANDBOKEN. Finns också på www.mariefredbk.se Mariefreds Båtklubb April 2012 MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner: Årsmötet 2009: Beslut, om ändrade avgifter

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Avskrift av stadgar 2006-01-06 Mats Anderson 90.02.12 Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Antagna: Årsmötet 1990.02.12 samt Reviderade: Ersätter stadgar antagna 1955. 1. Namn Vänersborgs motorbåtsklubb,

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB www.sunnebatklubb.com Antagna vid årsmöte den 10/11 1991, samt reviderade vid årsmöten 18/11 1995, 8/11 2003 och 12/11 2011 1 Namn Sunne Båtklubb (SBK) stiftad den 30/9 1991,

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR

SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR Sandarne Båtklubbs stadgar antagna vid vår- & höstmöte 2015 Sandarne Båtklubbs stadgar 1. Namn 2. Ändamål Sandarne Båtklubb, (SBK). Klubben bildades den 6 september 1957 och har

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar STADGAR FÖR VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP, VBS gällande från 1990-12-17, omarbetade 2009-02-23 Innehåll 1 ÄNDAMÅL 2 MEDLEMSKAP 3 RÄTTIGHETER 4 SKYLDIGHETER 5 BÅTPLATS OCH

Läs mer

Storebro Royal Cruiser Club

Storebro Royal Cruiser Club Sida 1 av 5 Storebro Royal Cruiser Club - 2016 1 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för ägare av Storebrobåtar och skall tillvarata medlemmarnas intresse för Storebrobåtar och sjöliv samt

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB Klubben bildades den 3 december 1947 och har sin hemort på Frösön. Stadgarna antagna vid årsmötet 2010-03-03. Reviderade vid årsmöte 2011 Revisionshistorik Antagna vid Datum

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003)

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) (ursprungligen antagna 1992-05-19 och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) 1. Lindholmsdockans Hamnförening är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar. 2. Hamnföreningens ändamål och syfte

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) Kilsvikens Båtklubb Saltjsö-Boo Antagna 1969, reviderade 1978/79, 2004/05, 2008/09.

STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) Kilsvikens Båtklubb Saltjsö-Boo Antagna 1969, reviderade 1978/79, 2004/05, 2008/09. STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) 1 ÄNDAMÅL, KiBK, hädanefter benämnd klubben, är instiftad den 6 december 1969 och är en allmännyttig ideell förening i Nacka kommun där klubben också har sitt säte.

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Hargshamns Båtklubb 1989-12-01

Stadgar för Hargshamns Båtklubb 1989-12-01 1 Stadgar för Hargshamns Båtklubb 19891201 1. Ändamål Hargshamns Båtklubb, en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har till uppgift att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade personer,

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun.

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun. Stadgar Stadgar reviderade 2015 Ordningsregler STADGAR FÖR STABERGS BÅTKLUBB Antagna vid årsmöte den 25 oktober 1992, samt reviderade vid årsmöte 29/1 1994, årsmöte 29/11 1997, årsmöte 30/11 2002, årsmöte

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Proposition 1. Med anledning av att SBUs jurist haft synpunkter på våra stadgar, vill styrelse föreslå följande.

Proposition 1. Med anledning av att SBUs jurist haft synpunkter på våra stadgar, vill styrelse föreslå följande. Proposition 1 Med anledning av att SBUs jurist haft synpunkter på våra stadgar, vill styrelse föreslå följande. Stadgarna revideras enligt bifogat förslag. Förslaget är framtaget tillsammans med SBUs jurist.

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR IFA/SVERIGE

STADGAR FÖR IFA/SVERIGE STADGAR FÖR IFA/SVERIGE antagna vid föreningens årsmöte den 14 juni 1994 samt ändrade vid årsmöten den 18 april 2002 och den 21 juni 2011. 1 Namn och ändamål Föreningens namn är IFA/SVERIGE, (IFA/SWEDEN).

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK)

Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) Antagna den 22 november 1968, 20 november 1971, 28 november 1981, 23 november 1991 och, 5 mars 2008 och den 21 mars 2017. 1 Klubbens uppgift Klubben

Läs mer

Stadgar för Automation Region ideell förening

Stadgar för Automation Region ideell förening Automation Region ideell förening organisationsnummer 802438-2916 Senast reviderade vid årsmötet 2015-03-06 Stadgar för Automation Region ideell förening Firma 1. Föreningens firma är Automation Region

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Falkenbergs Motorklubb (FMK)

Stadgar för Falkenbergs Motorklubb (FMK) Stadgar för Falkenbergs Motorklubb (FMK) Framlagda för årsmötet 2009 och antagna som reviderade stadgar årsmötet 2010-02-13 Organisationsnummer: 849 000 5157 Föreningsnummer RF: 1564-04 Stadgar för Falkenbergs

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

Stadgar för Bergkvara Båtklubb

Stadgar för Bergkvara Båtklubb Förslag Stadgar för Bergkvara Båtklubb Antagna och reviderade xx-xx-xx Bergkvara Båtklubb bildades 1970 och har sin hemort och verksamhetsområde i Bergkvara, Torsås Kommun. 1 Namn och ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP STADGAR

KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP STADGAR KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP STADGAR I dess lydelse 2016-12-05 1 Ändamål och syfte Kungälvs Motor- och Segelbåtssällskap, benämnt KMS, stiftat 1924, är en ideell förening för båtintresserade i

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004.

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. SBK STADGAR Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL Sommarbo båtklubb, 132 37 i Saltsjö-Boo, är en allmän ideell förening

Läs mer

Stadgar. för. Grödinge båtklubb

Stadgar. för. Grödinge båtklubb Stadgar för Grödinge båtklubb Antagna den 13 februari 2011. Grödinge båtklubb bildades 1965 och har sin verksamhet vid Kaggfjärdens västra strand i Grödinge, Botkyrka kommun. 1 av7 1 Ändamål Grödinge båtklubb

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Förening Stadgar Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Med ändringar antagna på årsmöte och föreningssammanträde 2016 Isoleringsfirmornas förening, Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM Besöksadress: Ringvägen 100

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

Stadgar för SVENSKA MODELL RACER UNIONEN

Stadgar för SVENSKA MODELL RACER UNIONEN Stadgar för SVENSKA MODELL RACER UNIONEN Revidering av 1997 års SMRU-stadgar. Antagna på årsmötet 2012-05-12. 1 Allmänt Organisationens namn är Svenska Modell Racer Unionen ( SMRU ). SMRU utgör en sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer