Handläggare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare 08-5230 10 94. susanne.bergstrom@sodertalje.se"

Transkript

1 Södertä1je U 1<ommun l (2) Tjänsteskrivelse Dnr HM 10/63 Kontor Kultur- och fritidkontoret Handläggare Hölö-Mörkö Kommundelsnämnd Verksamhetsinriktning Kulturcentrum Kyrkskolan. Dnr HM 10/63 Sammanfattning av ärendet I beslutet från oktober 2013 tog kommundelsnämnden beslut om att långsiktigt arbeta för en hållbar lösning med sikte på fortsatt kulturverksamhet i kyrkskolans lokaler. Hölö kommundelsnämnd gav det inrättade förvaltningsrådet för Kulturcentrum Kyrkskolan i uppdrag att samordna lokaler och om möjligt ansvara för samordning av aktiviteter och marknadsföring. Utifrån denna bakgrund föreslår förvaltningsrådet en inriktning för Kulturcentrum Kyrkskolan för åren som tar fasta på uppdraget att fortsätta vidareutveckla Kulturcentrum utifrån syftet som arbetades fram redan under Leaderprojektet. Kommundelen står för en viss del av lokalkostnaderna enligt bilagda förslag för att möjliggöra en verksamhet tillgänglig för allmänheten. Den föreslagna inriktningen kommer skapa en stabil grund, en hållbar lösning, för Kulturcentrum Kyrkskolan gällande verksamhet, organisation och verksamhet. Den ideella föreningen som nu bildas för att driva verksamheten i Kulturcentrum kommer registrera sig under föreningsnamnet Kulturcentrum Hölö Kyrkskola. Förvaltningsrådet föreslår att Kulturcentrum Hölö Kyrkskola används som namn för anläggningen fortsättningsvis. Detta förslag till namn tydliggör Kulturcentrums geografiska läge och därmed minskar förväxling med andra kulturcentra med närliggande namn. Förslaget till nytt namn är ur marknadsföringssynpunkt tydligare. l

2 2 (2) Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse Förslag till Inriktning för verksamheten Kulturcentrum Hölö kyrkskola Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: Nämnden föreslås anta förvaltningsrådets bilagda förslag till inriktning för Kulturcentrum Kyrkskolan Kulturcentrum Kyrkskolan föreslås fortsättningsvis ändra namn Kulturcentrum Hölö Kyrkskola. Beslutet expedieras till: Hölö-Mörkö Kof/ förening- och folkhälsoenheten/ Susanne Bergström Förening och anläggning

3 Kultur och fritidskontoret Kulturcentrum Hölö Kyrkskola Kulturcentrum för hela familjen Inriktning för verksamheten Förslag till KDN juni 2014

4 I förvaltningsrådet ingår Hölö Kommundelsnämnd Ordinarie: Jonas Serngard (S) Österbyvägen 6, Hölö Haiko Ratzburg (M) Marmorvägen 5, Hölö Ersättare: Britt-Marie Lindell (S) Stensätter, Hölö Gertrud Sjödahl Westin (Fp) Järnagatan 1, Södertälje Hölö-Mörkö Hembygdsförening Lars-Gunnar Thor, Idala Mörkö1, Mörkö Vakant plats Sörmlandskustens konst och hantverksförening Bodil Holm Eklund, Tösta 18, Hölö Lena Hansjons, Finnhopen, Hölö Kultur och fritidskontoret Susanne Bergström Sida 2 av 11

5 Leaderprojektet Kyrkskolan historik Skolan ligger vid Hölö kyrka i en kulturhistoriskt välbevarad miljö, intill en av de många riksvägar som går genom Hölö gamla socken. Den byggdes 1879 och har under senare år pietetsfullt renoverats av Södertälje Kommun. Renoveringen har delvis finansierats med Leadermedel. Byggnaderna vid kyrkskolan är välbevarade i tidstypiskt sent 1800-tal respektive tidigt 1900-tal. De omfattar ett högt kulturhistoriskt och ett samhällshistoriskt värde som en betydande del av socknens tidigare centrum och skolväsendets historik. I arkivet hos Hölö-Mörkö hembygdsförening finns färgkopior av och 1700-talskartor, fotografier, gårds- och torpregister, pressklipp och personuppgifter från Hölö och Mörkö - hjälpmedel för hembygdsforskning av alla slag. Kulturcentrum Hölö Kyrkskola nuläge Kulturcentrum Hölö Kyrkskola ägs av Södertälje kommun och verksamheten drivs av två föreningar: Sörmlandskustens konst-och hantverksförening och Hölö-Mörkö hembygdsförening. I Hölö gamla kyrkskola har man skapat ett levande och dynamiskt kulturcentrum. Det ska gagna och stimulera alla som är intresserade av och vill ta del av konst, kultur, historia och hantverk. Där finns möjlighet att delta i kurser och studiecirklar, se utställningar, uppleva och delta i evenemang. Besökarna kan också ta en fika med hembakt bröd eller en varm smörgås i kulturcentrums café eller besöka hantverksboden som säljer konst och hantverksprodukter från trakten. Öppettider just nu är lördag och söndag kl: för allmänheten. Bakgrund till LEADER-projektets start. Projektet växte fram utifrån behov och önskemål formulerade av föreningar och enskilda om att skapa en mötesplats i bygden för kulturaktiviteter i bred bemärkelse. Större rum i fastigheten Kyrkskolan omvandlades till mindre och mer ändamålsenliga enheter lämpliga att hyra ut till verkstäder och ateljéer. För att öka tillgängligheten för invånare och besökare etablerades efter hand också öppna utåtriktade verksamheter som utställningssal, hantverksbod och ett föreningsdrivet café. För att nå ut med information om Kulturcentrums utbud har en hemsida skapats, väg/anvisningsskyltar har placerats vid större avfarter samt en större informationsskylt i anslutning till Kulturcentrum Hölö Kyrkskola. Beskrivning av projektet Regelbunden marknadsföring har gjorts i media via artiklar, annonser och evenemangskalendrar. Delaktighet i flera turistbroschyrer, egna och gemensamma informationsblad samt särskilda affischer inför varje program har varit en del av spridningsaktiviteterna. Ett tvåpartssamarbete har etablerats med ett studieförbund (Studiefrämjandet). Ett betydelsefullt samarbete med en samlare av svenskt måleri har skapat förutsättningar för regelbundna utställningar av hög kvalité. Dessa har kompletterats med utställningar av mer lokala konstnärer och utställare. Utställningar, kursverksamhet, marknader och andra öppna program/evenemang lockar både lokala, regionala och mer långväga besökare och deltagare. Kulturcentrum Kyrkskolan är genom sin bredd i utbud och verksamhet en känd plats för många kommuninvånare och andra kulturintresserade i närområdet. Kulturcentrum Hölö Kyrkskola har blivit en plats där idéer och kompetenser kan utvecklas, mötas och iscensättas och berikar på så sätt livet i bygden, samt de enskilda deltagarna. Genomförandet av projektet. Hölö-Mörkö kommundel ligger cirka 2,5 mil från centralorten Södertälje. Kommundelen har potential att växa; jordbruksmark omvandlas till tomtmark, hyreshus byggs. I kommundelen finns av tradition ett aktivt Sida 3 av 11

6 och välorganiserat idrottsliv, men det saknades en plats där aktiviteter med kulturell profil kunde utvecklas. Initiativtagarna menar att ett varierat fritidsutbud stärker ortens attraktionskraft och livskvaliteten för bygdens invånare. En stimulerande livsmiljö är en nyckelfaktor för att skapa förutsättningar för permanent boende och för etablering av mindre företag. Genom att etablera ett kulturcentrum i den gamla kyrkskolan skulle man samtidigt kunna rädda fastigheten från försäljning och på så sätt göra den mer tillgänglig för allmänheten. Vad har genomförts inom projektet? Projektet har omvandlat två större enheter (rum) till sju mindre för att skapa möjligheter för fler konstnärer och hantverkare att ha en bas på Kulturcentrum Hölö Kyrkskola. Rummen har inretts med takbelysning, lysrör, eluttag samt dörr med lås. Projektet har också renoverat en barack exteriört och interiört som hör till fastigheten för att skapa en ytterligare resurs för verksamheten. Upprustning och iordningställande av köket har gjorts för att nå upp till den standard som krävs för det föreningsdrivna caféet. En trinett har också byggts i anslutning till utställningssalen som en resurs för externa utställare och för kursverksamheten. Projektet har skapat en hemsida, en logotyp, deltagit i turistbroschyrer, marknadsfört sig genom annonser, affischer, informationsblad, i tidningsartiklar och på evenemangssidor. Tre stora vägskyltar har producerats och satts upp vid större avfarter i närheten. En stor informationsskylt har satts upp i anslutning till Kulturcentrum. Vid utställningstillfällena ställs s.k. beachflaggor ut som projektet tagit fram och i alla marknadsföringssammanhang används den framtagna logotypen. Projektet har haft ett nära samarbete med Studiefrämjandet. I samband med den kursverksamhet som föreningar och enskilda har på platsen förekommer också samarbete med ABF och Folkuniversitetet. En organisation för att upprätthålla caféverksamheten har utvecklats. Trädgårdsmöbler och parasoll för cafégäster och andra besökare har köpts in. En hantverksbod har inrättats som drivs av medlemmar, med möjlighet till medlemskap för hantverkare i närområdet. Ett samarbete med en konstsamlare med lokal förankring har utvecklats, och högkvalitativa sommar- och vinterutställningar har kompletterat Kulturcentrums egna samt andra aktörers utställningar. Inom ramen för projektet har också årstidsbundna marknader anordnats; julmarknad, påskmarknad, höstmarknad, textilmarknad m.m. Organisatoriskt har en demokratiskt uppbyggd projektorganisation - beslutsmodell skapats med de lokala föreningarna som bas. Vilka resultat skapade projektet? Två föreningar med sammantaget över 300 medlemmar har etablerat sig i kyrkskolan med egna föreningslokaler och egen verksamhet. En öppen och tillgänglig kulturmiljö har skapats, både fysiskt och innehållsmässigt. Människor i närmiljön har fått möjlighet att utveckla sina kompetenser och sina intressen, och även inspirerats till nya intresseområden. Människor har kunnat exponera sina kompetenser, sitt hantverk och sina intressen. Kulturcentrum Hölö Kyrkskola har blivit en social mötesplats både för likasinnade och för korsbefruktning mellan områdena konsthantverk och kulturhistoria Sida 4 av 11

7 Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Mål Resultat vid projektets slut 2013 Nuläge När projektet är avslutat finns föreningar och övriga aktörer på plats som tillsammans kan bära kostnaderna för Kyrkskolan 2. Ett utvecklande samarbete med ett studieförbund har etablerats. 1.Vid projektets slut är nästan alla ytor kostnadstäckta. 2. Ett nära samarbete med Studieförbundet Studiefrämjandet har etablerats. 1. I de allmänna utställningslokalerna och caféet står kommundelen för hyran. 2. Tillsammans med ABF planeras 20 olika kurser inom hantverk, hemslöjd och konst för hösten Kyrkskolan är en livaktig och stimulerande lokal mötesplats med kulturell prägel, samt ett intressant besöksmål för externa besökare 3. Verksamhet i ateljéer och föreningslokaler. Ständigt pågående utställningar, kursverksamhet och andra aktiviteter, t ex julmarknad. Öppet café och en öppen hantverksbutik varje helg. 3. Verksamhet i ateljéer och föreningslokaler. Ständigt pågående utställningar, kursverksamhet och andra aktiviteter, t ex julmarknad. Öppet café och en öppen hantverksbutik varje helg. Hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat? Verksamheten fortsätter enligt projektplanen. Ett förvaltningsråd har bildats som övertar projektledarens roll som sammanhållande faktor. De aktivitetsansvariga grupperna som upprättades under projekttiden fortsätter arbeta. Just nu finns ansvarsgrupper i följande områden: utställningar, café, marknadsföring, tillsyn och städning, marknadsgrupp samt trädgårdsgrupp. Upplåtelse av ateljéer på årsbasis, samt upplåtelse av gemensamma lokaler för kortare engagemang är ett pågående arbete. Utställningar och kurser är inbokade med god framförhållning. Café och hantverksbutik fortsätter enligt inarbetad modell. Slut på redovisningen av Leaderprojektet Sida 5 av 11

8 Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? Hölö-Mörkö kommundelsnämnd tog 2 oktober 2013, 144, inriktningsbeslut för Kulturcentrum Kyrkskolan. Inriktningen bygger på de föreningar som idag är verksamma i Kulturcentrum Kyrkskolan. Hembygdsföreningen och Sörmlandskustens konst- och hantverksförening ses som stommen i verksamheten, men också många småskaliga konst- och konsthantverksutövare. Den fortsatta kulturverksamheten ska vara bred, öppen och utåtriktad. Nya intressenter och verksamheter ska uppmuntras. I inriktningsbeslutet sägs att kultur måste ses brett och bygga på att levandegöra bygdens historia och flera uttryck inom konst och hantverk. Föreningar, studieförbund och olika nätverk ska samordnas. Det ska organiseras kursverksamhet och genomföras utställningar. Kommundelsnämnden beslutade 2013 att inrätta ett förvaltande råd för Kulturcentrum Kyrkskolan. Uppdraget till rådet är att samordna lokaler och om möjligt ansvara för samordning av aktiviteter och marknadsföring. Förvaltningsrådet har under första halvåret arbetat utifrån detta uppdrag och lämnar här nu ett förslag till fortsatt inriktning för åren Kulturhistoriskt värde Fastigheten Kyrkskolan har ett högt kulturhistoriskt värde, vilket visas av att Länsstyrelsen har förordnat om anmälningsplikt 1 för Kyrkskolan med tillhörande byggnader. Det innebär att det inte får vidtas åtgärder som minskar eller förstör det stora kulturhistoriska värdet. Alla åtgärder i den yttre utformningen måste anmälas till Länsstyrelsen som beslutar om åtgärden får vidtas eller inte. Det kulturhistoriska skyddet är närmast att betrakta som byggnadsminnesmärkning. Starkare skydd kan fastigheten inte få. Byggnaderna vid Kyrkskolan är välbevarade med tidstypiska uttryck representerande sent 1800-tal respektive tidigt 1900-tal. De omfattar ett högt kulturhistoriskt och ett samhällshistoriskt värde som en betydande del av socknens tidigare centrum och skolväsendets historik. Ett bevarande kräver att helheten hålls intakt med byggnader, träd och grusgångar. Det känsliga läget i det flacka landskapet medför att tillbyggnader, förtätningar eller avstyckningar är olämpliga. Byggnaderna ska vårdas varsamt och traditionellt för att värna dess välbevarade, tidstypiska karaktär och kvaliteter. 2 1 Förordnande om anmälningsplikt med stöd i Kulturminneslagen kap 3 6, Länsstyrelsen i Stockholms län 19 maj Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun, Hölö socken sidan 24, kommunstyrelsen 24 mars Sida 6 av 11

9 Södertälje kommun/inriktning Kulturcentrum Hölö Kyrkskola Uthyrningsverksamheten och lokalernas användande Hyresintäkter Den uthyrningsbara ytan i Kyrkskolan är på ca 615 m2. Kultur- och fritidskontoret hyr de allmänna ytorna (ca 245 m2) på uppdrag av Hölö/Mörkö kommundelsnämnd. Dessa består av kök/kafé i trähuset, utställningshall, f d slöjdsal och den f d lärarbostad som finns i stenhuset. Kommundelsnämndens hyreskontrakt uppgår till 205 tkr för år Under våren 2014 har stora delar av övriga lokaler varit outhyrda men fr.o.m. den 1 augusti kommer alla lokaler vara uthyrda, inklusive bostaden på övervåningen i trähuset. De hyresförluster som uppstått under våren 2014 kommer därför att reduceras väsentligt under andra halvåret Helårseffekten på hyresintäkter för långtidsuthyrning är idag tkr från de övriga hyresgäster som hyr ateljéer och större lokaler. Bostaden kommer vara uthyrd från och med 1 augusti och ger en helårseffekt på minst 154 tkr år Inför 2015 föreslår rådet att kommundelsnämnden tecknar hyreskontrakt för sal 2 i stenhuset (hyreskostnad år ). och lägger till den lokalen till de allmänna lokaler som kommundelsnämnden redan hyr. Hyreskostnaden för kommundelens åtagande gällande lokaler blir då kr per år. Förvaltningsrådet bedömer att möjligheterna för föreningslivet och andra intressenter att använda lokaler i kyrkskolan till flexiblare verksamhet och uthyrning ökar betydligt om sal 2 i stenhuset blir uthyrningsbar genom korttidsuthyrning. Det finns idag inget annat förslag till att täcka hyreskostnaden för 2015 än att kommunen bekostar denna lokal i sitt åtagande. Den privat person som betalt hyran åt hembygdsföreningen för år 2014 har aviserat att intresse ej finns att fortsätta finansiera lokalhyran. Sida 7 av 11

10 Uthyrning Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för långtidsuthyrningen av ateljéer och bostad. Förvaltningsrådet ansvarar dag för korttidsuthyrning av de allmänna lokalerna. Rådet fortsätter arbeta med att fylla lokalerna optimalt genom att marknadsföra de lokaler som finns för korttidsuthyrning. Det går att göra ytterligare fler lokaler tillgängliga för korttidsuthyrning som inte dagligen används av ordinarie hyresgäst som innehar långtidskontraktet. Föreningen Sörmlandskustens stora rum skulle kunna korttidsuthyras för att flexibelt använda lokalerna och öka intäkterna till föreningslivet. Lokalen kan användas till utbildnings och möteslokal. Kommunen bör reglera detta i avtalet med föreningen. Övriga ytor skall hyras ut på långtidskontrakt till föreningar eller andra kulturinriktade intressenter och ett samarbete sker mellan kontoren och rådet för att marknadsföra lediga lokaler för att snabbt hitta nya hyresgäster. Kommunen som fastighetsägare Totala kostnaden för fastigheten kyrkskolan år 2015 är 723 tkr. Driftskostnaden för Kyrkskolan är ca 250 tkr och kapitalkostnaden ca 473 tkr Då allt är uthyrt blir hyresintäkten ca 545 tkr. Detta sammantaget ger en årlig kostnad för Hölö/Mörkö kommundelsnämnd på ca 177 tkr utöver hyran på 250 tkr. Kommundelsnämnden subventionerar på detta sätt alla lokalerna för verksamhet och utställning. Lokalerna subventioneras med 373 kronor per m 2 och år från kommundelsnämnden. Här följer redovisning på förväntade hyresintäkter för åren 2014 och 2015 där nya hyreskontrakten är beaktade. Lokaler Egna kontrakt Intäkt Intäkt Vävstugan Keramiken Hembygdsför. Rum 4 Sten Sal 1 stenhuset Hembygd Butiken trähuset Ateljé 5 trähuset Ateljé 4 trähuset Sörmlandskusten Ateljé 2 trähuset Ateljé 1 trähuset Bostaden Kommundelsnämnden Intäkt Intäkt Lärarbostaden Rum 5, Spinnverkstaden rum 3 stenh Sal 2 stenhuset Kafé trähuset Sal 1 stenhuset Hembygd Hyran för bostaden är marknadsmässigt beräknad och i nivå med hyresläget på bostäder inom kommunen och ingår inte i subventioneringen av lokalhyrorna. Kapitalkostnaden kommer Sida 8 av 11

11 successivt att minska genom avskrivningarna. För 2015 kan minskningen beräknas till omkring 30 tkr. Den totala kostnaden år 2015 för kommundelsnämnden är 450 tkr. Här nedan redovisas renoveringar och ombyggnationer som ger en kapitalkostnad på 473 tkr år Kommunen kan välja att sälja fastigheten kyrkskolan. Köpare kan ha olika organisationsformer; någon av olika bolagsformer, kooperativ, stiftelse, ekonomisk förening eller privatperson. Oavsett vilken köparen är ska försäljningen ske till marknadspris. En eventuell försäljning till annan intressent av fastigheten skulle innebära ökad hyreskostnad. Fastigheten är i dagsläget inte marknadsvärderad, men en uppskattning kan vara att kommunen skulle få tkr vid en försäljning. För att få en hyreskostnadsjämförelse kan man beräkna kostnaden på tkr i försäljning med 5 % ränta och en amorterings-/ avskrivningstid på 14 år (motsvarar kommunens genomsnittliga avskrivningstid för Kyrkskolan). Hyreskostnad med ny ägare blir då uppskattningsvis tkr. Kapitalkostnaden blir med den beräkningen 850 tkr (avskrivningar 500 tkr och ränta 350 tkr) och driftkostnaderna kan uppskattas till 250 tkr. Kommunen fortsätter äga och förvalta Kyrkskolan i Hölö genom tekniska nämnden/ samhällsbyggnadskontoret. Kommundelsnämnden hyr delar av fastigheten. Kommundelsnämnden budgeterar medel för Kulturcentrum i budget 2015 till en summa av 450 tkr. Organisationsformer och ekonomiska förutsättningar Ideell förening En näringsdrivande ideell förening driver någon form av näringsverksamhet. Det kan till exempel vara en idrottsförening som driver en kiosk. Den ideella föreningen uppfyller villkoren för att vara en juridisk person om den har bildats av minst tre personer. För att en förening ska vara ideell krävs att den har ett ideellt ändamål. Sådana ändamål kan vara religiösa, välgörande, vetenskapliga eller politiska. Som ideellt får man i regel räkna varje syfte som inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Näringsverksamhet inom en ideell förening kan till exempel vara avgiftsbelagda aktiviteter eller evenemang, servering, bokförsäljning, kiosk, lotterier, bingo, reklamupplåtelse, fest- och danstillställningar. En ideell förening behöver inte registreras hos någon myndighet. Kommunen kräver dock att föreningen har ansökt och fått ett organisationsnummer hos skatteverket. En ideell förening är en Sida 9 av 11

12 juridisk person och kan därmed själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part. Enligt praxis blir en ideell förening en juridisk person när medlemmarna har beslutat om att bilda föreningen och antagit stadgar. Dessutom ska föreningen ha valt en styrelse som bör bestå av minst tre styrelseledamöter. Styrelse och revisor väljs av föreningsstämman. Förvaltningsrådet har tagit del av för och nackdelar med olika former för hur man kan organisera sig utifrån att leda det ideella arbetet inom kulturcentrum. Förvaltningsrådet föreslår följande inriktning: Förvaltningsrådet har föreslagit de två aktiva föreningarna att bilda en ideell förening med namnet Kulturcentrum Hölö Kyrkskola. Föreningen håller på att bildas och startdatum föreslås vara fr. o. m. 1 juli Till uppgift har den gemensamma föreningen att driva verksamheten vid Kulturcentrum utifrån ett avtal med Södertälje kommun. Medlemskap i föreningen kan innehas av enskilda personer, organisationer, företag inom konst konsthantverk och föreningar. Avtal om driftsformer och intäkter. Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har för avsikt att sluta långsiktigt avtal, med en giltighet på 5 år, med en övergripande ideell förening som sköter uthyrning och verksamhet i lokalerna. Syftet med upplåtelsen av lokalerna till föreningen är att på ändamålsenligt och effektivt sätt driva Kulturcentrum Hölö Kyrkskola och samtidigt stödja föreningslivet inom konst och kultur i Södertälje kommun med god tillgång till ändamålsenliga samlingslokaler. Kulturcentrum Hölö Kyrkskola ska aktivt arbeta för att fylla lokalerna med verksamhet. Detta regleras i avtal med kommunen. Avtalet skall klargöra hur hyresintäkter och övriga intäkter skall användas för att stärka verksamheten utifrån dess syfte. Medel för satsningar igångsättningsåret Kommundelsnämnden budgeterar medel för ett verksamhetsbidrag till föreningen för år Detta år får ses som ett igångsättningsår för verksamheten där en ny organisation för Kulturcentrum ska ge stabilitet åt den fortsatta verksamheten. Intäktern från uthyrning skall också användas för att stärka aktiviteterna men det finns en viss osäkerhet första halvåret 2015 på nivån på intäkterna, vilket talar för ett anslag för att sälja in Kulturcentrum hos allmänheten. Kommundelsnämnden budgeterar för verksamhetsbidrag till föreningen för uppstart Utställningsverksamheten Den lokala utställningsgruppen marknadsför utställningslokalen och arbetar för att utställningslistan skall vara fulltecknad. Höstens utställningstid håller på att bokas in och föreningen kommer jobba för ännu längre framförhållning för att säkra intäkter och utbud. Samarbetet med en lokal konstsamlare har givit verksamheten en stabilitet och en nivå på utbudet som gör att bredden blivit bättre än planerat. Sida 10 av 11

13 Det är viktigt att fortsätta samarbeta med Södertäljes kulturföreningar. Hantverksbutiken och caféet är viktiga verksamheter som kompletterar kulturcentrat och gör det attraktivare som utflyktsmål. Hyra ut och marknadsföra utställning och verksamhetslokalerna. Utvecklingsområden Inom ett antal områden finns uppslag till nya aktiviteter i Kyrkskolan och dess närområde. Kyrkskolan behöver fyllas med människor och verksamhet under alla veckans dagar. Förvaltningsrådet vill utveckla barn och ungdomsverksamheten. Att öka samarbetet med skolorna i Hölö, Överjärna och Ytterjärna med hantverksdagar, målarkurser och pröva på aktiviteter på helger är några idéer. Lokaler uthyres för andra intressenter som vill lägga sina arrangemang i lokalerna. Kolonilotter etableras på åkermarken bredvid kyrkskolan. Kyrkskolans lokaler löser service med toaletter och tillgång till café för en eventuell koloniförening. Det finns en möjligt att lösa bevattning till kolonilotterna med ledning till Kyrksjön. Kommunen etablerar en daglig verksamhet för funktionsnedsatta i Kyrkskolan som t ex driver kaféet på vardagarna och eventuell konsthantverkverksamhet, trädgårdsskötsel, lättare fastighetsskötsel, städning (vardagar). Fortsätta arrangera evenemang som följer traditioner och högtider. Hitta former för ökat kulturutbyte. Södertälje är en kommun med stor mångfald som ger många möjligheter till kulturutbyte. Temautställningar i hembygdsföreningens regi som levandegör bygdens historia. Samarbeta med Torekällbergets friluftsmuseum. Uthyrd bostad på övervåningen i trähuset ger området tillsyn under fler timmar på dygnet. Att hantverksbutiken ska kunna utöka utbud för alla åldrar och även sin butiksyta. Grusyta iordningställs för boule och bollspel. Attraktiv lekmiljö för barn behöver anordnas. Samverka med Svenska kyrkan som ligger i närmiljön. Sommarjobb för skolungdom. Hemsida Facebook Finns ett flertal aktiva grupper m m på facebook Sida 11 av 11