Handläggare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare 08-5230 10 94. susanne.bergstrom@sodertalje.se"

Transkript

1 Södertä1je U 1<ommun l (2) Tjänsteskrivelse Dnr HM 10/63 Kontor Kultur- och fritidkontoret Handläggare Hölö-Mörkö Kommundelsnämnd Verksamhetsinriktning Kulturcentrum Kyrkskolan. Dnr HM 10/63 Sammanfattning av ärendet I beslutet från oktober 2013 tog kommundelsnämnden beslut om att långsiktigt arbeta för en hållbar lösning med sikte på fortsatt kulturverksamhet i kyrkskolans lokaler. Hölö kommundelsnämnd gav det inrättade förvaltningsrådet för Kulturcentrum Kyrkskolan i uppdrag att samordna lokaler och om möjligt ansvara för samordning av aktiviteter och marknadsföring. Utifrån denna bakgrund föreslår förvaltningsrådet en inriktning för Kulturcentrum Kyrkskolan för åren som tar fasta på uppdraget att fortsätta vidareutveckla Kulturcentrum utifrån syftet som arbetades fram redan under Leaderprojektet. Kommundelen står för en viss del av lokalkostnaderna enligt bilagda förslag för att möjliggöra en verksamhet tillgänglig för allmänheten. Den föreslagna inriktningen kommer skapa en stabil grund, en hållbar lösning, för Kulturcentrum Kyrkskolan gällande verksamhet, organisation och verksamhet. Den ideella föreningen som nu bildas för att driva verksamheten i Kulturcentrum kommer registrera sig under föreningsnamnet Kulturcentrum Hölö Kyrkskola. Förvaltningsrådet föreslår att Kulturcentrum Hölö Kyrkskola används som namn för anläggningen fortsättningsvis. Detta förslag till namn tydliggör Kulturcentrums geografiska läge och därmed minskar förväxling med andra kulturcentra med närliggande namn. Förslaget till nytt namn är ur marknadsföringssynpunkt tydligare. l

2 2 (2) Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse Förslag till Inriktning för verksamheten Kulturcentrum Hölö kyrkskola Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: Nämnden föreslås anta förvaltningsrådets bilagda förslag till inriktning för Kulturcentrum Kyrkskolan Kulturcentrum Kyrkskolan föreslås fortsättningsvis ändra namn Kulturcentrum Hölö Kyrkskola. Beslutet expedieras till: Hölö-Mörkö Kof/ förening- och folkhälsoenheten/ Susanne Bergström Förening och anläggning

3 Kultur och fritidskontoret Kulturcentrum Hölö Kyrkskola Kulturcentrum för hela familjen Inriktning för verksamheten Förslag till KDN juni 2014

4 I förvaltningsrådet ingår Hölö Kommundelsnämnd Ordinarie: Jonas Serngard (S) Österbyvägen 6, Hölö Haiko Ratzburg (M) Marmorvägen 5, Hölö Ersättare: Britt-Marie Lindell (S) Stensätter, Hölö Gertrud Sjödahl Westin (Fp) Järnagatan 1, Södertälje Hölö-Mörkö Hembygdsförening Lars-Gunnar Thor, Idala Mörkö1, Mörkö Vakant plats Sörmlandskustens konst och hantverksförening Bodil Holm Eklund, Tösta 18, Hölö Lena Hansjons, Finnhopen, Hölö Kultur och fritidskontoret Susanne Bergström Sida 2 av 11

5 Leaderprojektet Kyrkskolan historik Skolan ligger vid Hölö kyrka i en kulturhistoriskt välbevarad miljö, intill en av de många riksvägar som går genom Hölö gamla socken. Den byggdes 1879 och har under senare år pietetsfullt renoverats av Södertälje Kommun. Renoveringen har delvis finansierats med Leadermedel. Byggnaderna vid kyrkskolan är välbevarade i tidstypiskt sent 1800-tal respektive tidigt 1900-tal. De omfattar ett högt kulturhistoriskt och ett samhällshistoriskt värde som en betydande del av socknens tidigare centrum och skolväsendets historik. I arkivet hos Hölö-Mörkö hembygdsförening finns färgkopior av och 1700-talskartor, fotografier, gårds- och torpregister, pressklipp och personuppgifter från Hölö och Mörkö - hjälpmedel för hembygdsforskning av alla slag. Kulturcentrum Hölö Kyrkskola nuläge Kulturcentrum Hölö Kyrkskola ägs av Södertälje kommun och verksamheten drivs av två föreningar: Sörmlandskustens konst-och hantverksförening och Hölö-Mörkö hembygdsförening. I Hölö gamla kyrkskola har man skapat ett levande och dynamiskt kulturcentrum. Det ska gagna och stimulera alla som är intresserade av och vill ta del av konst, kultur, historia och hantverk. Där finns möjlighet att delta i kurser och studiecirklar, se utställningar, uppleva och delta i evenemang. Besökarna kan också ta en fika med hembakt bröd eller en varm smörgås i kulturcentrums café eller besöka hantverksboden som säljer konst och hantverksprodukter från trakten. Öppettider just nu är lördag och söndag kl: för allmänheten. Bakgrund till LEADER-projektets start. Projektet växte fram utifrån behov och önskemål formulerade av föreningar och enskilda om att skapa en mötesplats i bygden för kulturaktiviteter i bred bemärkelse. Större rum i fastigheten Kyrkskolan omvandlades till mindre och mer ändamålsenliga enheter lämpliga att hyra ut till verkstäder och ateljéer. För att öka tillgängligheten för invånare och besökare etablerades efter hand också öppna utåtriktade verksamheter som utställningssal, hantverksbod och ett föreningsdrivet café. För att nå ut med information om Kulturcentrums utbud har en hemsida skapats, väg/anvisningsskyltar har placerats vid större avfarter samt en större informationsskylt i anslutning till Kulturcentrum Hölö Kyrkskola. Beskrivning av projektet Regelbunden marknadsföring har gjorts i media via artiklar, annonser och evenemangskalendrar. Delaktighet i flera turistbroschyrer, egna och gemensamma informationsblad samt särskilda affischer inför varje program har varit en del av spridningsaktiviteterna. Ett tvåpartssamarbete har etablerats med ett studieförbund (Studiefrämjandet). Ett betydelsefullt samarbete med en samlare av svenskt måleri har skapat förutsättningar för regelbundna utställningar av hög kvalité. Dessa har kompletterats med utställningar av mer lokala konstnärer och utställare. Utställningar, kursverksamhet, marknader och andra öppna program/evenemang lockar både lokala, regionala och mer långväga besökare och deltagare. Kulturcentrum Kyrkskolan är genom sin bredd i utbud och verksamhet en känd plats för många kommuninvånare och andra kulturintresserade i närområdet. Kulturcentrum Hölö Kyrkskola har blivit en plats där idéer och kompetenser kan utvecklas, mötas och iscensättas och berikar på så sätt livet i bygden, samt de enskilda deltagarna. Genomförandet av projektet. Hölö-Mörkö kommundel ligger cirka 2,5 mil från centralorten Södertälje. Kommundelen har potential att växa; jordbruksmark omvandlas till tomtmark, hyreshus byggs. I kommundelen finns av tradition ett aktivt Sida 3 av 11

6 och välorganiserat idrottsliv, men det saknades en plats där aktiviteter med kulturell profil kunde utvecklas. Initiativtagarna menar att ett varierat fritidsutbud stärker ortens attraktionskraft och livskvaliteten för bygdens invånare. En stimulerande livsmiljö är en nyckelfaktor för att skapa förutsättningar för permanent boende och för etablering av mindre företag. Genom att etablera ett kulturcentrum i den gamla kyrkskolan skulle man samtidigt kunna rädda fastigheten från försäljning och på så sätt göra den mer tillgänglig för allmänheten. Vad har genomförts inom projektet? Projektet har omvandlat två större enheter (rum) till sju mindre för att skapa möjligheter för fler konstnärer och hantverkare att ha en bas på Kulturcentrum Hölö Kyrkskola. Rummen har inretts med takbelysning, lysrör, eluttag samt dörr med lås. Projektet har också renoverat en barack exteriört och interiört som hör till fastigheten för att skapa en ytterligare resurs för verksamheten. Upprustning och iordningställande av köket har gjorts för att nå upp till den standard som krävs för det föreningsdrivna caféet. En trinett har också byggts i anslutning till utställningssalen som en resurs för externa utställare och för kursverksamheten. Projektet har skapat en hemsida, en logotyp, deltagit i turistbroschyrer, marknadsfört sig genom annonser, affischer, informationsblad, i tidningsartiklar och på evenemangssidor. Tre stora vägskyltar har producerats och satts upp vid större avfarter i närheten. En stor informationsskylt har satts upp i anslutning till Kulturcentrum. Vid utställningstillfällena ställs s.k. beachflaggor ut som projektet tagit fram och i alla marknadsföringssammanhang används den framtagna logotypen. Projektet har haft ett nära samarbete med Studiefrämjandet. I samband med den kursverksamhet som föreningar och enskilda har på platsen förekommer också samarbete med ABF och Folkuniversitetet. En organisation för att upprätthålla caféverksamheten har utvecklats. Trädgårdsmöbler och parasoll för cafégäster och andra besökare har köpts in. En hantverksbod har inrättats som drivs av medlemmar, med möjlighet till medlemskap för hantverkare i närområdet. Ett samarbete med en konstsamlare med lokal förankring har utvecklats, och högkvalitativa sommar- och vinterutställningar har kompletterat Kulturcentrums egna samt andra aktörers utställningar. Inom ramen för projektet har också årstidsbundna marknader anordnats; julmarknad, påskmarknad, höstmarknad, textilmarknad m.m. Organisatoriskt har en demokratiskt uppbyggd projektorganisation - beslutsmodell skapats med de lokala föreningarna som bas. Vilka resultat skapade projektet? Två föreningar med sammantaget över 300 medlemmar har etablerat sig i kyrkskolan med egna föreningslokaler och egen verksamhet. En öppen och tillgänglig kulturmiljö har skapats, både fysiskt och innehållsmässigt. Människor i närmiljön har fått möjlighet att utveckla sina kompetenser och sina intressen, och även inspirerats till nya intresseområden. Människor har kunnat exponera sina kompetenser, sitt hantverk och sina intressen. Kulturcentrum Hölö Kyrkskola har blivit en social mötesplats både för likasinnade och för korsbefruktning mellan områdena konsthantverk och kulturhistoria Sida 4 av 11

7 Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Mål Resultat vid projektets slut 2013 Nuläge När projektet är avslutat finns föreningar och övriga aktörer på plats som tillsammans kan bära kostnaderna för Kyrkskolan 2. Ett utvecklande samarbete med ett studieförbund har etablerats. 1.Vid projektets slut är nästan alla ytor kostnadstäckta. 2. Ett nära samarbete med Studieförbundet Studiefrämjandet har etablerats. 1. I de allmänna utställningslokalerna och caféet står kommundelen för hyran. 2. Tillsammans med ABF planeras 20 olika kurser inom hantverk, hemslöjd och konst för hösten Kyrkskolan är en livaktig och stimulerande lokal mötesplats med kulturell prägel, samt ett intressant besöksmål för externa besökare 3. Verksamhet i ateljéer och föreningslokaler. Ständigt pågående utställningar, kursverksamhet och andra aktiviteter, t ex julmarknad. Öppet café och en öppen hantverksbutik varje helg. 3. Verksamhet i ateljéer och föreningslokaler. Ständigt pågående utställningar, kursverksamhet och andra aktiviteter, t ex julmarknad. Öppet café och en öppen hantverksbutik varje helg. Hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat? Verksamheten fortsätter enligt projektplanen. Ett förvaltningsråd har bildats som övertar projektledarens roll som sammanhållande faktor. De aktivitetsansvariga grupperna som upprättades under projekttiden fortsätter arbeta. Just nu finns ansvarsgrupper i följande områden: utställningar, café, marknadsföring, tillsyn och städning, marknadsgrupp samt trädgårdsgrupp. Upplåtelse av ateljéer på årsbasis, samt upplåtelse av gemensamma lokaler för kortare engagemang är ett pågående arbete. Utställningar och kurser är inbokade med god framförhållning. Café och hantverksbutik fortsätter enligt inarbetad modell. Slut på redovisningen av Leaderprojektet Sida 5 av 11

8 Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? Hölö-Mörkö kommundelsnämnd tog 2 oktober 2013, 144, inriktningsbeslut för Kulturcentrum Kyrkskolan. Inriktningen bygger på de föreningar som idag är verksamma i Kulturcentrum Kyrkskolan. Hembygdsföreningen och Sörmlandskustens konst- och hantverksförening ses som stommen i verksamheten, men också många småskaliga konst- och konsthantverksutövare. Den fortsatta kulturverksamheten ska vara bred, öppen och utåtriktad. Nya intressenter och verksamheter ska uppmuntras. I inriktningsbeslutet sägs att kultur måste ses brett och bygga på att levandegöra bygdens historia och flera uttryck inom konst och hantverk. Föreningar, studieförbund och olika nätverk ska samordnas. Det ska organiseras kursverksamhet och genomföras utställningar. Kommundelsnämnden beslutade 2013 att inrätta ett förvaltande råd för Kulturcentrum Kyrkskolan. Uppdraget till rådet är att samordna lokaler och om möjligt ansvara för samordning av aktiviteter och marknadsföring. Förvaltningsrådet har under första halvåret arbetat utifrån detta uppdrag och lämnar här nu ett förslag till fortsatt inriktning för åren Kulturhistoriskt värde Fastigheten Kyrkskolan har ett högt kulturhistoriskt värde, vilket visas av att Länsstyrelsen har förordnat om anmälningsplikt 1 för Kyrkskolan med tillhörande byggnader. Det innebär att det inte får vidtas åtgärder som minskar eller förstör det stora kulturhistoriska värdet. Alla åtgärder i den yttre utformningen måste anmälas till Länsstyrelsen som beslutar om åtgärden får vidtas eller inte. Det kulturhistoriska skyddet är närmast att betrakta som byggnadsminnesmärkning. Starkare skydd kan fastigheten inte få. Byggnaderna vid Kyrkskolan är välbevarade med tidstypiska uttryck representerande sent 1800-tal respektive tidigt 1900-tal. De omfattar ett högt kulturhistoriskt och ett samhällshistoriskt värde som en betydande del av socknens tidigare centrum och skolväsendets historik. Ett bevarande kräver att helheten hålls intakt med byggnader, träd och grusgångar. Det känsliga läget i det flacka landskapet medför att tillbyggnader, förtätningar eller avstyckningar är olämpliga. Byggnaderna ska vårdas varsamt och traditionellt för att värna dess välbevarade, tidstypiska karaktär och kvaliteter. 2 1 Förordnande om anmälningsplikt med stöd i Kulturminneslagen kap 3 6, Länsstyrelsen i Stockholms län 19 maj Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun, Hölö socken sidan 24, kommunstyrelsen 24 mars Sida 6 av 11

9 Södertälje kommun/inriktning Kulturcentrum Hölö Kyrkskola Uthyrningsverksamheten och lokalernas användande Hyresintäkter Den uthyrningsbara ytan i Kyrkskolan är på ca 615 m2. Kultur- och fritidskontoret hyr de allmänna ytorna (ca 245 m2) på uppdrag av Hölö/Mörkö kommundelsnämnd. Dessa består av kök/kafé i trähuset, utställningshall, f d slöjdsal och den f d lärarbostad som finns i stenhuset. Kommundelsnämndens hyreskontrakt uppgår till 205 tkr för år Under våren 2014 har stora delar av övriga lokaler varit outhyrda men fr.o.m. den 1 augusti kommer alla lokaler vara uthyrda, inklusive bostaden på övervåningen i trähuset. De hyresförluster som uppstått under våren 2014 kommer därför att reduceras väsentligt under andra halvåret Helårseffekten på hyresintäkter för långtidsuthyrning är idag tkr från de övriga hyresgäster som hyr ateljéer och större lokaler. Bostaden kommer vara uthyrd från och med 1 augusti och ger en helårseffekt på minst 154 tkr år Inför 2015 föreslår rådet att kommundelsnämnden tecknar hyreskontrakt för sal 2 i stenhuset (hyreskostnad år ). och lägger till den lokalen till de allmänna lokaler som kommundelsnämnden redan hyr. Hyreskostnaden för kommundelens åtagande gällande lokaler blir då kr per år. Förvaltningsrådet bedömer att möjligheterna för föreningslivet och andra intressenter att använda lokaler i kyrkskolan till flexiblare verksamhet och uthyrning ökar betydligt om sal 2 i stenhuset blir uthyrningsbar genom korttidsuthyrning. Det finns idag inget annat förslag till att täcka hyreskostnaden för 2015 än att kommunen bekostar denna lokal i sitt åtagande. Den privat person som betalt hyran åt hembygdsföreningen för år 2014 har aviserat att intresse ej finns att fortsätta finansiera lokalhyran. Sida 7 av 11

10 Uthyrning Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för långtidsuthyrningen av ateljéer och bostad. Förvaltningsrådet ansvarar dag för korttidsuthyrning av de allmänna lokalerna. Rådet fortsätter arbeta med att fylla lokalerna optimalt genom att marknadsföra de lokaler som finns för korttidsuthyrning. Det går att göra ytterligare fler lokaler tillgängliga för korttidsuthyrning som inte dagligen används av ordinarie hyresgäst som innehar långtidskontraktet. Föreningen Sörmlandskustens stora rum skulle kunna korttidsuthyras för att flexibelt använda lokalerna och öka intäkterna till föreningslivet. Lokalen kan användas till utbildnings och möteslokal. Kommunen bör reglera detta i avtalet med föreningen. Övriga ytor skall hyras ut på långtidskontrakt till föreningar eller andra kulturinriktade intressenter och ett samarbete sker mellan kontoren och rådet för att marknadsföra lediga lokaler för att snabbt hitta nya hyresgäster. Kommunen som fastighetsägare Totala kostnaden för fastigheten kyrkskolan år 2015 är 723 tkr. Driftskostnaden för Kyrkskolan är ca 250 tkr och kapitalkostnaden ca 473 tkr Då allt är uthyrt blir hyresintäkten ca 545 tkr. Detta sammantaget ger en årlig kostnad för Hölö/Mörkö kommundelsnämnd på ca 177 tkr utöver hyran på 250 tkr. Kommundelsnämnden subventionerar på detta sätt alla lokalerna för verksamhet och utställning. Lokalerna subventioneras med 373 kronor per m 2 och år från kommundelsnämnden. Här följer redovisning på förväntade hyresintäkter för åren 2014 och 2015 där nya hyreskontrakten är beaktade. Lokaler Egna kontrakt Intäkt Intäkt Vävstugan Keramiken Hembygdsför. Rum 4 Sten Sal 1 stenhuset Hembygd Butiken trähuset Ateljé 5 trähuset Ateljé 4 trähuset Sörmlandskusten Ateljé 2 trähuset Ateljé 1 trähuset Bostaden Kommundelsnämnden Intäkt Intäkt Lärarbostaden Rum 5, Spinnverkstaden rum 3 stenh Sal 2 stenhuset Kafé trähuset Sal 1 stenhuset Hembygd Hyran för bostaden är marknadsmässigt beräknad och i nivå med hyresläget på bostäder inom kommunen och ingår inte i subventioneringen av lokalhyrorna. Kapitalkostnaden kommer Sida 8 av 11

11 successivt att minska genom avskrivningarna. För 2015 kan minskningen beräknas till omkring 30 tkr. Den totala kostnaden år 2015 för kommundelsnämnden är 450 tkr. Här nedan redovisas renoveringar och ombyggnationer som ger en kapitalkostnad på 473 tkr år Kommunen kan välja att sälja fastigheten kyrkskolan. Köpare kan ha olika organisationsformer; någon av olika bolagsformer, kooperativ, stiftelse, ekonomisk förening eller privatperson. Oavsett vilken köparen är ska försäljningen ske till marknadspris. En eventuell försäljning till annan intressent av fastigheten skulle innebära ökad hyreskostnad. Fastigheten är i dagsläget inte marknadsvärderad, men en uppskattning kan vara att kommunen skulle få tkr vid en försäljning. För att få en hyreskostnadsjämförelse kan man beräkna kostnaden på tkr i försäljning med 5 % ränta och en amorterings-/ avskrivningstid på 14 år (motsvarar kommunens genomsnittliga avskrivningstid för Kyrkskolan). Hyreskostnad med ny ägare blir då uppskattningsvis tkr. Kapitalkostnaden blir med den beräkningen 850 tkr (avskrivningar 500 tkr och ränta 350 tkr) och driftkostnaderna kan uppskattas till 250 tkr. Kommunen fortsätter äga och förvalta Kyrkskolan i Hölö genom tekniska nämnden/ samhällsbyggnadskontoret. Kommundelsnämnden hyr delar av fastigheten. Kommundelsnämnden budgeterar medel för Kulturcentrum i budget 2015 till en summa av 450 tkr. Organisationsformer och ekonomiska förutsättningar Ideell förening En näringsdrivande ideell förening driver någon form av näringsverksamhet. Det kan till exempel vara en idrottsförening som driver en kiosk. Den ideella föreningen uppfyller villkoren för att vara en juridisk person om den har bildats av minst tre personer. För att en förening ska vara ideell krävs att den har ett ideellt ändamål. Sådana ändamål kan vara religiösa, välgörande, vetenskapliga eller politiska. Som ideellt får man i regel räkna varje syfte som inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Näringsverksamhet inom en ideell förening kan till exempel vara avgiftsbelagda aktiviteter eller evenemang, servering, bokförsäljning, kiosk, lotterier, bingo, reklamupplåtelse, fest- och danstillställningar. En ideell förening behöver inte registreras hos någon myndighet. Kommunen kräver dock att föreningen har ansökt och fått ett organisationsnummer hos skatteverket. En ideell förening är en Sida 9 av 11

12 juridisk person och kan därmed själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part. Enligt praxis blir en ideell förening en juridisk person när medlemmarna har beslutat om att bilda föreningen och antagit stadgar. Dessutom ska föreningen ha valt en styrelse som bör bestå av minst tre styrelseledamöter. Styrelse och revisor väljs av föreningsstämman. Förvaltningsrådet har tagit del av för och nackdelar med olika former för hur man kan organisera sig utifrån att leda det ideella arbetet inom kulturcentrum. Förvaltningsrådet föreslår följande inriktning: Förvaltningsrådet har föreslagit de två aktiva föreningarna att bilda en ideell förening med namnet Kulturcentrum Hölö Kyrkskola. Föreningen håller på att bildas och startdatum föreslås vara fr. o. m. 1 juli Till uppgift har den gemensamma föreningen att driva verksamheten vid Kulturcentrum utifrån ett avtal med Södertälje kommun. Medlemskap i föreningen kan innehas av enskilda personer, organisationer, företag inom konst konsthantverk och föreningar. Avtal om driftsformer och intäkter. Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har för avsikt att sluta långsiktigt avtal, med en giltighet på 5 år, med en övergripande ideell förening som sköter uthyrning och verksamhet i lokalerna. Syftet med upplåtelsen av lokalerna till föreningen är att på ändamålsenligt och effektivt sätt driva Kulturcentrum Hölö Kyrkskola och samtidigt stödja föreningslivet inom konst och kultur i Södertälje kommun med god tillgång till ändamålsenliga samlingslokaler. Kulturcentrum Hölö Kyrkskola ska aktivt arbeta för att fylla lokalerna med verksamhet. Detta regleras i avtal med kommunen. Avtalet skall klargöra hur hyresintäkter och övriga intäkter skall användas för att stärka verksamheten utifrån dess syfte. Medel för satsningar igångsättningsåret Kommundelsnämnden budgeterar medel för ett verksamhetsbidrag till föreningen för år Detta år får ses som ett igångsättningsår för verksamheten där en ny organisation för Kulturcentrum ska ge stabilitet åt den fortsatta verksamheten. Intäktern från uthyrning skall också användas för att stärka aktiviteterna men det finns en viss osäkerhet första halvåret 2015 på nivån på intäkterna, vilket talar för ett anslag för att sälja in Kulturcentrum hos allmänheten. Kommundelsnämnden budgeterar för verksamhetsbidrag till föreningen för uppstart Utställningsverksamheten Den lokala utställningsgruppen marknadsför utställningslokalen och arbetar för att utställningslistan skall vara fulltecknad. Höstens utställningstid håller på att bokas in och föreningen kommer jobba för ännu längre framförhållning för att säkra intäkter och utbud. Samarbetet med en lokal konstsamlare har givit verksamheten en stabilitet och en nivå på utbudet som gör att bredden blivit bättre än planerat. Sida 10 av 11

13 Det är viktigt att fortsätta samarbeta med Södertäljes kulturföreningar. Hantverksbutiken och caféet är viktiga verksamheter som kompletterar kulturcentrat och gör det attraktivare som utflyktsmål. Hyra ut och marknadsföra utställning och verksamhetslokalerna. Utvecklingsområden Inom ett antal områden finns uppslag till nya aktiviteter i Kyrkskolan och dess närområde. Kyrkskolan behöver fyllas med människor och verksamhet under alla veckans dagar. Förvaltningsrådet vill utveckla barn och ungdomsverksamheten. Att öka samarbetet med skolorna i Hölö, Överjärna och Ytterjärna med hantverksdagar, målarkurser och pröva på aktiviteter på helger är några idéer. Lokaler uthyres för andra intressenter som vill lägga sina arrangemang i lokalerna. Kolonilotter etableras på åkermarken bredvid kyrkskolan. Kyrkskolans lokaler löser service med toaletter och tillgång till café för en eventuell koloniförening. Det finns en möjligt att lösa bevattning till kolonilotterna med ledning till Kyrksjön. Kommunen etablerar en daglig verksamhet för funktionsnedsatta i Kyrkskolan som t ex driver kaféet på vardagarna och eventuell konsthantverkverksamhet, trädgårdsskötsel, lättare fastighetsskötsel, städning (vardagar). Fortsätta arrangera evenemang som följer traditioner och högtider. Hitta former för ökat kulturutbyte. Södertälje är en kommun med stor mångfald som ger många möjligheter till kulturutbyte. Temautställningar i hembygdsföreningens regi som levandegör bygdens historia. Samarbeta med Torekällbergets friluftsmuseum. Uthyrd bostad på övervåningen i trähuset ger området tillsyn under fler timmar på dygnet. Att hantverksbutiken ska kunna utöka utbud för alla åldrar och även sin butiksyta. Grusyta iordningställs för boule och bollspel. Attraktiv lekmiljö för barn behöver anordnas. Samverka med Svenska kyrkan som ligger i närmiljön. Sommarjobb för skolungdom. Hemsida Facebook Finns ett flertal aktiva grupper m m på facebook Sida 11 av 11

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

VERKSAMHETS- PLAN 2012 HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING

VERKSAMHETS- PLAN 2012 HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING VERKSAMHETS- PLAN 2012 & HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsansvarig har ordet Vi är en ideell förening som funnits på Husby Gård sedan 2002. Som förening har vi flera intressen

Läs mer

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för Viksberg 3:1, område B Dnr: 12/13 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

l oz- z 1 " \~

l oz- z 1  \~ södertälje kommun \\ l (2) C\~Yicit \1. TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-16 Samhällsbyggnadskontoret Hölö-Mörkö kommundelsnämnd r ANf'\0 1 1 l l " r-... J;; ~!\~\ ~ ' l 1 SO Ot:.R TA~_ ~, L Kv,.nMUI'l dl l 2017

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun 1(8) Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun Dessa Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring gäller från och med 2015 i Bengtsfors kommun genom fastställelse i Kommunfullmäktige

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun. Sida 1 (5) 1 Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för

Läs mer

Handläggare Vivian Ichu 08-523 020 95. Vivian.ichu@sodertalje.se. Ansökan om reinvesteringsmedel Ljungbackens vård- och omsorgsboende

Handläggare Vivian Ichu 08-523 020 95. Vivian.ichu@sodertalje.se. Ansökan om reinvesteringsmedel Ljungbackens vård- och omsorgsboende Södertä1je U kommun 1 (2) 2014-03-26 Tjänsteskrivelse ANKOM södertälje KOMMUN 2014-03- z 8 \ p l' lvk D nr.... ::-:.:..'")......... D nr Jä 13/06 Kontor Kommunstyrelsens kontor Handläggare Vivian Ichu

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Ekonomikontoret Datum:

Ekonomikontoret Datum: ED 1:34 Jordbrons Företagshotell i Dals-Eds kommun Bakgrund Dals-Eds kommun äger en äldre industrifastighet på c:a 6 000 m 2. Under åren 2007 till 2009 byggdes delar av ovanstående fastighet (c:a 800 m

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

IIntresseanmälan av drift och ett eventuellt

IIntresseanmälan av drift och ett eventuellt IIntresseanmälan av drift och ett eventuellt ägande av Kristiansborgsbadet i Västerås Västerås stad bjuder härmed in långsiktiga aktörer till att anmäla intresse för att driva framtidens friskvårds- och

Läs mer

Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat Kristina Sandberg

Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat Kristina Sandberg 1 (3) 2013-02-14 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Förslag till beslut om verksamhetsövergång av samlingslokalen Alviks Medborgarhus till föreningsdrift under försöksperioden

Förslag till beslut om verksamhetsövergång av samlingslokalen Alviks Medborgarhus till föreningsdrift under försöksperioden KULTURFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM TJÄNSTEUTLÅTANDE 1.1/5955/2010 SID 1 (5) 2011-01-26 KUN 2011-02-15 Handläggare: Torvald Olsson-Sundelin Telefon: 08-508 31 973 Till Kulturnämnden Förslag till beslut om

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag "Pelarsal vid Södertälje hamn".

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje hamn. 1 (3) 2013-10-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

Medborgarhuset Trappan Vällingby kultur- och medborgarhusförening

Medborgarhuset Trappan Vällingby kultur- och medborgarhusförening Vällingby 2010-04-01 ANSÖKAN OM STÖD FRÅN STADSDELSNÄMNDEN Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Box 3424 165 23 HÄSSELBY Härmed ansöker VÄLLINGBY KULTUR- OCH MEDBORGARHUSFÖRENING om 400.000 kr i syfte

Läs mer

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet En motion har inkommit från Demoex att ge kulturförvaltningen i uppdrag att rekonstruera Väsby Kvarn utvändigt i samråd med hembygdsföreningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-02-15 23 KS 357/16 Svar på motion (SD) om att inrätta en fond för Luciafirande i Mölndals stad Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder 2016-02-17 Handläggare Jenny Lönngren Jenny Danielsson Kultur- och fritidsavdelningen 15KOFN/043 Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder Förslag till beslut 1. Kommunikations-, inflytande-

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Yttrande 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Patrik Hjalmarsson Tfn 0142-853 73 Datum Diarienummer 2015-12-10 KS/2015:436 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över Remiss - kulturverksamheter

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Anders Lerner

Anders Lerner 1 (4) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister... 3 4

Läs mer

Stöd till lokalförvaltning av Tensta Träff

Stöd till lokalförvaltning av Tensta Träff Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-26 Handläggare Johanna Karlsson Telefon: 508 31 937 Mats Sylwan Telefon: 508 3 928 Till Kulturnämnden Stöd till lokalförvaltning

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik (SBF) Datum 2015-09-30 Diarienummer KSN-2015-1507 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya

Läs mer

Handläggare. Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60. inga-lena.palmgren@sodertalje.se

Handläggare. Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60. inga-lena.palmgren@sodertalje.se södertälje U kommun l (2) 2014-06-26 Tjänsteskrivelse Kontor Social-och omsorgskontoret Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inga-lena.palmgren@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag till Stora Skuggans 4H-gård

Ansökan om föreningsbidrag till Stora Skuggans 4H-gård Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-11-25 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2015-12-15 Ansökan om föreningsbidrag

Läs mer

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare SDF: Hans Peters Telefon: 08-508 04 016 Handläggare Kulturförvaltningen: Elisabeth Aldstedt Telefon: 08-508 31 113 TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt reglementet ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde,

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA... 2... 2... 2 VERKSAMHETSBIDRAG...

Läs mer

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post:

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post: Bilaga G Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0022/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Yttrande över Higab AB:s utredning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Förslag till Verksamhetsplan 2013 Inledning Solidaritetshuset har de senaste åren stått inför stora utmaningar men under 2012 slutfördes i stort sett de omfattande

Läs mer

Upphandling av biblioteksdrift

Upphandling av biblioteksdrift 2016-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2016/41 Kulturnämnden Upphandling av biblioteksdrift Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att upphandla driften av kommunens samtliga bibliotek. Sammanfattning

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé PROJEKTPLAN 1.Projektnamn Hörte hamn Den gröna hamnen 2.Projektidé Hörte hamn är ett kulturarv som måste bevaras och utvecklas. Det är en angelägenhet för hela kommunen. Målet är att genom en kombination

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

ANKO M SÖDERTÄLJ t: KOMM UN z 9. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) - "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år"

ANKO M SÖDERTÄLJ t: KOMM UN z 9. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) - Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år Södertä1je kommun ANKO M SÖDERTÄLJ t: KOMM UN 2016-11- z 9 TJÄNSTESKRIVELSE l -s_;_., t.q y.~ ~A

Läs mer

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun sregler Föreningar Forshaga kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-01-29-8 Allmänna bestämmelser utgår till föreningar (ej sektioner) med verksamhet i Forshaga kommun. Föreningen ska vara ansluten till

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Nilsson Daniel Datum 2016-03-04 Diarienummer KSN-2016-0556 Kommunstyrelsen Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26 R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-11-26 8(24) 302 Ekofestival2014 i Sala; projektplan Dnr 2011/132 INLEDNING Presentation av planering och genomförande av en

Läs mer

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Skarelius Lille Mimmi Datum 2017-05-12 Diarienummer KSN-2017-1920 Kommunstyrelsen Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar

Läs mer

Dags för nya lokaler?

Dags för nya lokaler? Dags för nya lokaler? Här har vi har samlat tips till dig som söker lokal. Framtidssäker arbetsplats Välja läge Modernt och flexibelt Framtidssäker arbetsplats Tänk långsiktigt och ha framtiden i åtanke

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Rodolfo Alvarez 08-523 017 95 rodolfo.alvarez@sodertalje.se

Rodolfo Alvarez 08-523 017 95 rodolfo.alvarez@sodertalje.se 1 (3) 2011-03-09 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Rodolfo Alvarez 08-523 017 95 rodolfo.alvarez@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Nya riktlinjer för idéslanten Dnr

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping.

Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer