Gamla Elverket och Nämndhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gamla Elverket och Nämndhuset"

Transkript

1 Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Magnus Johansson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport oktober 2011

2 Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Författare Fotografier Layout Utgivare Kartor Magnus Johansson Magnus Johansson (där inget annat anges) Kalmar läns museum Kalmar läns museum Publicerade i enlighet med tillstånd från Lantmäteriverket Utförd av Kontaktperson Beställare Kontaktperson Kalmar läns museum, Bebyggelseenheten Liselotte Jumme, enhetschef Västervik Bostad AB Eva Hebbel-Åslin Fastighetsägare Tjustfastigheter Kontaktperson Sven-Åke Linberg [2]

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Uppdragets bakgrund... 5 Områdesbeskrivning och karta... 5 Aktuell skyddsstatus... 6 Historik... 7 Västerviks stad... 7 Kvarteret Residenset... 8 Byggnadshistorik och beskrivningar Ångpannehuset Elektricitetsverket Nämndhuset Källförteckning [3]

4 Sammanfattning Sammanfattning av värdebedömning och rekommendationer: Ångpannehuset: Vissa teknikhistoriska värden. Höga lokalhistoriska värden kopplade till den stora samhällsomvandling som elektriciteten innebar för enskilda och för samhället i stort. Bevara exteriören vad gäller volym, fasadmaterial samt fönstersättning. Elektricitetsverket: Nationellt mycket höga arkitektoniska värden kopplat till arkitekt Carl Bergsten och till den trots ombyggnader bitvis välbevarade byggnaden, samt materialverkan och detaljutformning i fasaden. Den relativt välbevarade lägenheten vån 3, bevarad planform och flera detaljer, har viktiga värden. Exteriören kan förändras i bottenvåningen mot gatan, men bör i övrigt bevaras. Redan ombyggda delar av interiören kan byggas om. Ombyggnader bör ske med stor hänsyn till ursprunglig planlösning och bevarade ursprungliga detaljer och material. Nämndhuset: Mycket höga lokalhistoriska värden. Höga symbolvärden kopplade till stadens styre och 1900-talshistoria. Arkitektoniska värden kopplade till den tidstypiska och välbevarade exteriören samt några detaljer i interiören (trapphus, frostat glas etc). Ett värde finns i att det är en byggnad av Västerviks stadsarkitekt under många år, Arre Essén. Bevara exteriören mot gatan vad gäller material, utformning och bevarade fönster och dörrar. Interiören kan byggas om men bevarade originaldetaljer bör bevaras, om möjligt på plats. Gården: Viktigt att bevara en av få obebyggda gårdar i kvarteret. De sneda tomtgränserna som tyder på äldre stadsmönster bevaras tydligt läsbara. [4]

5 Inledning Uppdragets bakgrund Kalmar läns museum har fått i uppdrag från Bostadsbolaget i Västervik att utföra en antikvarisk förundersökning för de aktuella byggnaderna. Bakgrunden är att Bostadsbolaget ansökt om rivningslov för de tre byggnaderna i kvarteret Residenset 27. Byggnadsnämnden har begärt att ansökan ska kompletteras med en antikvarisk förundersökning. Syftet med den är att tydliggöra byggnadernas kulturhistoriska värden för att kunna bedöma konsekvenserna av en rivning. Litteratur- och arkivstudier samt fältbesiktning av byggnaden har utförts av antikvarie Magnus Johansson som också sammanställt denna rapport. Arbetet har utförts under augusti och september Områdesbeskrivning och karta Fastigheten Residenset 27 ligger centralt i Västerviks gamla stadskärna i hörnet mellan Brunnsgatan och Kvarngatan. Kvarterets bebyggelse är blandad till både ålder och utformning. Merparten av kvarterets byggnader har tillkommit under talet, endast de tre tomterna längst åt väster utmed Storgatan har äldre bebyggelse. Karta över centrala Västervik. Pilen markerar de aktuella byggnaderna i kvarteret Residenset. [5]

6 Aktuell skyddsstatus Riksintresseområde Residenset 27 ligger inom avgränsningen för riksintresseområde K 90, Västerviks stad. Riksintresset motiveras med att Västervik är en trästad och sjöfartsstad av medeltida ursprung, präglad av talets stadsplanereglering. Vidare framhålls den förindustriella stadens småskaliga träbebyggelse och bebyggelsestruktur samt inslag av mer storstadsmässig karaktär från tiden kring sekelskiftet I uttrycket för riksintresset omnämns särskilt de enstaka bevarade spåren av medeltida bebyggelsemönster. Kulturminnesvårdsprogram I kommunens kulturminnesvårdsprogram från 1986 pekas den centrala staden ut som nr 31, Västerviks kulturmiljö. Den välbevarade stadsplanen och den äldre bebyggelsen utgör de främsta motiven för utpekandet. Kulturhistorisk bebyggelseinventering I kommunens inventering av stadskärnans bebyggelse från 1990 ingår fastigheten Residenset 27 i bevarandeområde nr 7. Det före detta elektricitetsverket från 1906 utpekas specifikt som en kulturhistoriskt värdefull byggnad. För Nämndhuset från 1948 ges rekommendationen att bevara ursprungliga dörrar och fönster. Fast fornlämning Fastigheten ligger inom fornlämningsområdet RAÄ 94 Västerviks stad, som utgörs av s.k. stadslager där kulturlager och bebyggelselämningar från medeltid och framåt kan påträffas. Gällande planer Kvarteret Residenset omfattas av en detaljplan från Inga särskilda skyddsbestämmelser finns för de aktuella byggnaderna i planen. Största delen av tomten får ej bebyggas. Dock får den innersta delen av gården bebyggas med uthus eller garage eller överbyggas med planteringsbart bjälklag. [6]

7 Historik Västerviks stad Västervik omnämns som stad för första gången Staden låg vid denna tid på platsen där Gamleby idag ligger. Omkring talet flyttades staden till sitt nuvarande läge vid fästningen Stegeholm. Den första stadsbebyggelsen låg troligen i området kring S:ta Gertruds kyrka och i området ner mot vattnet. Staden följde förmodligen det gängse medeltida stadsplanemönstret med en huvudgata utmed strandlinjen som korsades av korta tvärgator. I anslutning till huvudgatan låg marknadsplats och torg. Relativt snart anlades en ny hamn vid saltsjön, där nuvarande Skeppsbron ligger och en ny stadsdel växte fram i anslutning till denna. Den nya stadsdelen växte fram med ett delvis annat gatusystem. Dessa två tidiga stadsområden, vid kyrkan och vid den yttre hamnen, kan ännu spåras i stadsplanen. Västervik drabbades av en rad anfall och bränder under 1600-talet , 1667 och Vid 1677 års anfall härjades slottet på Slottsholmen, varefter det sedan aldrig återuppfördes. Staden återuppbyggdes, men den medeltida stadsstrukturen ersattes nu av en stadsplan med regelbundna kvarter och breda gator. Här växte trähusbebyggelse fram under och 1800-talen talsplanen är än idag i princip oförändrad och bebyggelsen i Västervik är en av Sveriges bäst bevarade exempel på trähusarkitektur från 1700-och 1800-talen. Västervik började industrialiseras i samband med att sjöfarten fick ett uppsving i mitten av 1800-talet och järnvägslinjerna till Åtvidaberg och Hultsfred togs i bruk Samma år antogs en ny stadsplan som utvidgade 1600-talets rutnätsplan till att omfatta omkringliggande områden. Det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talets samhällsomvandlingar innebar att industribyggnader växte upp i stadens utkanter och nya institutioner byggdes. Dessa var nya byggnader för sociala ändamål, till exempel flera nya skolbyggnader och fängelset, men även anläggningar för nya tekniska installationer som järnväg, vattentorn och elektricitetsverk. [7]

8 Kvarteret Residenset Området där kvarteret Residenset ligger har alltid haft ett av stadens mest attraktiva lägen med närheten till både Gamlebyviken och Saltsjön och platsen har därför varit bebyggd och befolkad ända sedan medeltiden. Sin yttre rektangulära form fick kvarteret när stadsplanen reglerades i samband med återuppbyggandet av staden efter 1677 års härjningar. Spår av det äldre stadsmönstret blev dock kvar inne i kvarteret, där oregelbundna tomtgränser skvallrade om den gamla ordningen. På grund av sitt fördelaktiga läge vid hamnen och stadens torg och viktigaste gator har denna del av staden dominerats av rika handelsgårdar. De första kartorna som visar kvarteret är från början av 1700-talet. Det rör sig om 1707 år stadskarta som finns bevarad i ett par varianter. Tomtgränsernas riktning beror på att det äldre stadsplanemönstret strålade ut radiellt från hamnen. På nästa stadskarta som upprättas 1781 syns inga större förändringar av kvarterets indelning års stadskarta är den äldsta bevarade mer detaljerade stadskartan över Västerviks stad. Kvarteret Residenset är det största kvarteret mitt i utsnittet. År 1872 upprättades återigen en stadskarta över Västervik. I stort sett känns kvarteret igen från den 160 år äldre kartan. Ända förändringen rörande tomtindelningen är att den stora ytan i mitten av kvarteret, som på 1707 års karta har littera 135 och är utmärkt som trädgård?, nu har styckats och tillfallit några av de angränsande tomterna. På den nya kartan finns även byggnaderna utritade. I det nordöstra hörnet av kvarteret syns stadshotellet som från början var tänkt att bli länsresidens om planerna på att dela Kalmar län hade gått i lås. Byggnaden uppfördes år I det [8]

9 motstående hörnet av kvarteret syns byggnaderna som låg på platsen där nämndhuset och elverket nu ligger. Utsnitt av 1872 års karta med kvarteret Residenset i mitten. År 1891 eldhärjades kvarteret och byggnaderna på tomterna nr 27 och 28b brann ned. Bostadshuset på hörnet, tomten 28a, förefaller ha klarat sig. De avbrända tomterna bebyggdes med några mindre magasinsbyggnader men stod för övrigt tomma fram till 1897 då de köptes av Aktiebolaget Westerviks Elektricitetsverk. Bolaget uppförde då det ångpanne-och maskinhus som fortfarande finns kvar inne på gården på Residenset 27. Till ångpannehuset hörde från början ett bostadshus med fasad mot gatan bygger bolaget den omformarstation med kontor och bostäder som fortfarande finns kvar mot Kvarngatan i något ombyggt skick. Under 1900-talet sker det stora förändringar i kvarteret byggs ett stort bostadshus i funkisstil efter ritningar av Johan Lund i hörnet Kvarngatan Strömsgatan uppfördes det nya Nämndshuset. På 1960-talets uppförs en modernistisk byggnad mot Storgatan. På 1980-talet rivs det gamla stadshotellet och nyuppförs i en stil som lånat drag från den gamla byggnaden. Mot Kvarngatan tillkommer en ny byggnad i rött tegel, som anpassats till det intilliggande elbolagshuset från [9]

10 Byggnadshistorik och beskrivningar Ångpannehusets fasad mot gården. Ångpannehuset Nybyggnadsår: 1897 Ombyggnadsår: 1906, upprepade ombyggnader under 1900-talet. Arkitekt: Byggnadsingenjören Fredrik Anderberg ( ) Ursprunglig funktion: Ångpanne-och maskinhus Stomme: Murverk av tegel Historik Byggnaden uppfördes 1897 av Västerviks då nybildade elbolag för att hysa ångmaskiner och utrustning för att producera el. Den 19 [10]

11 december detta år tändes Västerviks första elektriska ljus. Året därpå hade 77 abonnenter anslutit sig. Byggnadsritningarna är signerade av Fredrik Anderberg. Han var född i Västervik och var son till stadsbyggmästaren Hans Anderberg. Han ritade många hus i Västervik under sin långa yrkesverksamma tid i staden. Särskilt bör nämnas de jugendinspirerade byggnaderna Saluhallen och Varmbadhuset. När elverket gick över från ångdrift till vattenkraft ändrades byggnadens ursprungliga funktion revs delar av byggnaden mot söder för att lämna plats för den nya elverksbyggnaden. Nybyggnadsritning av maskinhus vid elektricitetsverk, upprättad av Fredrik Anderberg år Interiörbild från ångpannehuset från den tid då byggnaden hade sin ursprungliga funktion. (Foto: Västerviks museum Kulbacken) [11]

12 Beskrivning Ångpannehuset är en putsad tegelbyggnad med höga stickbågiga fönster. På det plåtklädda taket finns en bred takkupa som tillkommit vid någon av 1900-talets alla ombyggnader. Interiören är helt ombyggd. Rumsvolymen delas av nya mellanväggar och bjälklag. Kulturhistoriska värden Trots senare tiders många ombyggnader har byggnadens exteriör ändå bevarat något av sitt ursprungliga uttryck. Byggnadens exteriör signalerar att där har funnits någon form av industriell verksamhet. Med kunskap om att byggnaden har inrymt kraftkällan till Västerviks första gatlyktor har byggnaden både vissa teknikhistoriska värden och, framförallt stora lokalhistoriska värden. Att elektricitet, som har blivit en så självklar del av allas vardag, en gång kunde produceras så lokalt och småskaligt, är ett viktigt minne att bevara för framtida generationer. Antikvariska rekommendationer Byggnaden bör betraktas som en särskilt värdefull byggnad enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 13. Byggnadens exteriör bör bevaras avseende fönstrens läge och form, samt fasadens material. Eventuella tillbyggnader görs på ett sätt att den ursprungliga byggnadsvolymen är möjlig att uppfatta. Interiörbild från det f.d. ångpannehuset år [12]

13 Elekricitetsverkets gatufasad med det karaktäristiska burspråket. Elektricitetsverket Nybyggnadsår: 1906 Ombyggnadsår: 1938 Arkitekt: Carl Bergsten ( ), Gunnar Morssing ( ) Ombyggnadsarkitekt: Byggmästaren Hugo Gustafsson Ursprunglig funktion: Omformarstation, kontor, bostäder Stomme: Murverk av tegel Historik Byggnaden uppfördes 1906 för elbolaget i Västervik. Uppdraget att rita byggnaden gick till den unge och nydanande arkitekten Carl Bergsten och hans kompanjon vid den tiden arkitekt Gunnar Morssing. Carl Bergsten ( ) föddes i Norrköping. Han genomgick arkitektutbildningar på Kungliga tekniska högskolan ( ) samt Kungliga konstakademin ( ), liksom i Wien. Bergsten betraktas som en av 1900-talets mest tongivande svenska arkitekter. Även om han tog intryck av samtidens byggnadskonst, förhöll han sig påtagligt självständig till många av dess påbud. Bergsten rörde sig i fråga om stilinspiration, från tysk jugend via nationalromantik mot ett så småningom mer klassicistiskt men samtidigt framåtblickande uttryck. Till ett av hans mest kända verk hör Liljevalchs konsthall i Stockholm, uppförd [13]

14 F.d. Skandinaviska Banken. Foto: Jonna Stewenius. Elverksbyggnaden i Västervik ritades i början av Bergstens karriär. Samma år som den byggdes var han högaktuell med flera originella byggnader på Norrköpingsutställningen. I samma stad ritade han en byggnad för Skandinaviska Banken som uppfördes Det finns flera likheter i arkitekturen mellan detta bankhus och den samtida elverksbyggnaden i Västervik. Hans tidiga period kännetecknas av stor självständighet, både gentemot samtida arkitekter och mot sina uppdragsgivare. Resultaten blev byggnader i en stil som aldrig tidigare skådats i Sverige. Samtiden reagerade många gånger starkt mot Bergstens stil. Hans byggnader kritiserades för att vara både fula och osvenska. Under 1910-talet tycks Bergsten räta in sig i ledet och började skapa mindre provokativ och mer traditionell arkitektur i den då rådande klassicistiska stilen. Gunnar Morssing ( ), som är den andre arkitekten som bidrog till Elverkets tillkomst, var kompanjon med Bergsten en kort period i början av 1900-talet. De båda var kamrater under studietiden och inledde strax därefter ett kortvarigt samarbete. Morssing blev senare en av ledarna för ett framgångsrikt arkitektkontor, specialiserat på bostadshus i Stockholms innerstad. Fasadritning signerad Gunnar Morssing och Carl Bergsten, daterad [14]

15 Byggnadens fasad i gatuplan byggdes om när omformarstationen ändrades till kontorslokaler 1931 och Vid dessa tillfällen försvann de stora rundbågiga fönsteröppningarna i bottenplanet. Även interiören förändrades vid dessa ombyggnader genom att ett nytt bjälklag byggdes. Senare under 1900-talet har upprepade renoveringar gjorts. Vissa förändringar i planlösningen har då gjorts, bland annat när man tog upp förbindelser med nämndhusbyggnaden. Elektricitetsverket från någon gång mellan 1931 och 1938 då bottenvåningen byggdes om. Foto: Västerviks museum Kulbacken. Beskrivning Byggnaden är uppförd i tegel i tre våningar. De två nedersta våningarnas fasad mot gatan har synlig tegelmur ovanför en hög granitsockel, medan den översta våningens fasad har ljusmålad slätputs. Fasaden är sparsamt dekorerad med detaljer i huggen granit och ett dekorativt ankarslut. Vindsvåningen är inredd och har förmodligen ursprungliga takkupor. Takfall mot gatan är täckt [15]

16 med svartglaserat tegel och mot gården med grönmålad plåt. Ursprungliga fönster, eller av samma utseende, finns i översta våningen mot gatan och möjligen även i takkuporna. En äldre glasad entrédörr av ek finns mot gatan. Gårdsfasaden, som har en balkong i översta våningen och en inbyggd överst i trapptornet, är helt slätputsad och utan dekoration. Flertalet fönster och fönsterpartier är ursprungliga. Entrédörren är modern och i avvikande stil. Invändigt är byggnaden helt ombyggd i de två nedre senare tillkomna våningarna. Den översta våningen samt vindsvåningen är relativt väl bevarade bakom senare tiders ytskikt och mellanväggar. I synnerhet i den översta våningen är planlösningen i stora drag bevarad. Där har även byggnadsdetaljer i stor utsträckning bevarats, exempelvis dörrar, foder, golvlister, parkettgolv och taklisternas utformning. I ett av rummen finns en kakelugn bevarad. På de ställen som har frilagts i samband med undersökning av de nyligen upptäckta fuktskadorna, syns att ursprungliga ytskikt finns bevarade under senare lager av färg och skivmaterial. Kulturhistoriska värden Västerviks gamla elverksbyggnad har nationellt mycket höga arkitektoniska värden kopplat till arkitekt Carl Bergsten och till den trots ombyggnader bitvis välbevarade byggnaden, samt materialverkan och detaljutformning i fasaden. Elverksbyggnaden är ett prov på Bergstens tidiga och mest nyskapande arkitektur. Byggnaden är också mycket värdefull som exponent för samhällets tekniska utvecklig under tidigt 1900-tal. Den relativt välbevarade lägenheten vån 3 med bevarad planform och flera bevarade detaljer, har viktiga värden. Antikvariska rekommendationer Byggnaden bör betraktas som en särskilt värdefull byggnad enligt Plan-och bygglagen 8 kap. 13. Exteriören kan förändras i den ombyggda bottenvåningen, d.v.s. de två nedersta våningarna mot gatan. Förändringar bör dock ske med stor hänsyn till byggnadens ursprungliga utformning. Redan ombyggda delar av interiören kan byggas om. Ombyggnader bör ske med stor hänsyn till ursprunglig planlösning och bevarade ursprungliga detaljer och material. Särskild hänsyn bör tas till vid ombyggnad eller renovering av den välbevarade bostadsvåningen på 3:e våningen. [16]

17 Burspråket på gatufasaden mot Kvarngatan. Entréporten. Dekorativ detalj på fasaden. Det f.d. ångpannehuset till vänster, den aktuella byggnaden och nämndhuset till höger, bildar en gårdsmiljö mot kvarterets inre. [17]

18 Trapphuset mot gården. Inbyggd balkong högst upp i trapptornet. Bostadslägenheten. De sentida ytskikten har partiellt avlägsnats. Under finns det ursprungliga utförandet bevarat med pärlspontspanel respektive målade putsväggar och neddragna tak. [18]

19 Några detaljfoton från bostadslägenheten med burspråk, bevarad kakelugn och parkettgolv. [19]

20 Nämndhuset sett från korsningen Kvarngatan Brunnsgatan. Nämndhuset Nybyggnadsår: 1948 Ombyggnadsår: Upprepade ombyggnader fram till 1990-talet. Arkitekt: Arre Essén ( ) Ursprunglig funktion: Kontor Stomme: Murverk av tegel Historik Nämndhuset byggdes av Kraftaktiebolaget år 1948 för att rymma kontorslokaler för uthyrning. Bolaget ägde redan den aktuella hörntomten, som ansågs för värdefull för att låta stå obebyggd. I bottenvåningen fanns lokaler ämnade för drätselkammaren och drätselkontoret. En trappa upp huserade byggnadsnämnden och byggnadskontoret och två trappor upp satt uppbördsverket, en kommunal skattemyndighet. Utöver till dessa uthyrdes även lokaler till en rad mindre myndigheter samt, i mindre omfattning, till företag. I källaren inreddes arkivlokaler och värmecentral. Nämndhuset ritades av stadsarkitekten i Västervik, Arre Essén. Essén hade tidigare drivit egen verksamhet i Stockholm och även haft tjänstgöring vid Byggnadsstyrelsen tillträdde han som stadsarkitekt i Västervik, Vimmerby samt Hultsfreds och Gamleby köpingar, och han innehade den posten fram till [20]

21 Bland Esséns verk bör nämnas de nationellt kända byggnaderna Villa Muramaris på Gotland (1918) och Restaurang Lindgården på Djurgården i Stockholm. Villa Muramaris uppfördes på beställning av paret Johnny Roosval och Ellen Roosval von Hallwyl, som också gjorde de första skisserna till huset. Essén utformade därefter byggnadsritningarna. Restaurang Lindgården uppfördes 1929 inför Stockholmsutställningen Byggnaden, som var den sista bevarade från Stockholmsutställningen, revs efter stora protester sommaren Under sin tid som stadsarkitekt hann Essén bara rita ett fåtal byggnader. Förutom nämndhuset gjorde han även pensionärshemmen i Johannesberg och en tillbyggnad till brandstationen i Västervik. Så sent som 1960 ritade han det originella Gårdveda kapell i Målilla-Gårdveda församling. Bara några år efter att byggnaden stod klar uppstod problem med omfattande sättningar i husets betongbjälklag och, som en följd av det, sprickbildning i väggarna. En utredning från 1951, som finns i byggnadsnämndens arkiv, visade på en rad troliga orsaker: dålig kvalitet på armeringsjärnet, bristande hänsyn till betongens krympning vid torkning samt ovarsamhet vid formgjutningen. I takt med att den kommunala förvaltningen växte under 1900-talet kom kommunen att ha behov av hela byggnaden. Från 1990-talet har det funnits problem med dålig inomhusmiljö i byggnaden. Personer med sin arbetsplats i huset har haft allergiska besvär som har kunnat kopplas till förekomst av mögel. Orsaken har visat sig vara omfattande fuktskador i stommen orsakade av takläckage, med mögeltillväxt som följd. År 2010 flyttades verksamheten ur byggnaden och sedan dess har den stått utan användning. Det nyuppförda nämndhuset. Foto: Västerviks museum Kulbacken. [21]

22 Beskrivning Byggnaden är uppförd i tegel i tre våningar, med en attikavåning i takfallet mot Brunnsgatan. Fasaden mot gatan är klädd med gult fasadtegel och har sockel och dörromfattningar i natursten. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Gårdsfasaden och gaveln har en enklare utformning med slät puts avfärgad i gult och utan utsmyckning. Den tydligt markerade huvudingången, med dörrparti med trädörrar med smidesgaller och omfattning av sten, ligger i hörnet Brunnsgatan-Kvarngatan. Ovanför huvudingången finns en balkong med smidesräcke. De flesta dörrar och fönster är ursprungliga. Byggnaden har genomgått flera ombyggnader och renoveringar för att anpassas till verksamhetens krav. Mest rör det sig om en del förändringar i planlösningen, byte av ytskikt samt nya tekniska installationer. Exteriören är i stort sett oförändrad, förutom den nordligaste delen mot Kvarngatan som förändrades i slutet av 1960-talet när portgången in till gården togs bort. I interiören är huvuddragen i den ursprungliga planlösningen, med korridorer som flankeras av kontorsrum, bevarad. Vissa förändringar har dock gjorts, särskilt i samband med att Nämndhuset fick invändig kommunikation med Elverket. Ytskikt och byggnadsdetaljer, exempelvis innerdörrar har bytts ut under årens lopp i rätt stor omfattning. Kulturhistoriska värden Byggnaden har mycket höga lokalhistoriska värden som en symbol för stadens styre och 1900-tals-historia. Dessutom finns arkitektoniska värden kopplade till den tidstypiska och välbevarade exteriören. Exempel på värdefulla delar av interiören är: det välbevarade trapphuset med den svängda trappan med kolonner och räcken, byggnadsdetaljer med koppling till byggnadens funktion som det etsade fönstret med motiv från det gamla rådhuset, smidesräcken och stenrelief med kommunvapnet. Dessutom finns enskilda ursprungliga byggnadsdetaljer som dörrar och dörrbeslag bevarade. Ett värde finns i att det är en byggnad av Västerviks stadsarkitekt under många år, Arre Essén. Antikvariska rekommendationer Byggnaden bör betraktas som en särskilt värdefull byggnad enligt Plan-och bygglagen 8 kap. 13. Exteriören mot gatan bör bevaras vad gäller material, utformning och bevarade fönster och dörrar. Fasaden mot gården kan förändras, dock inte på ett sådant sätt att [22]

23 gårdsytan byggs igen. Interiören kan till största delen byggas om men bevarade originaldetaljer bör bevaras, om möjligt på plats. Nämndhusets exteriör, augusti [23]

24 Överst till vänster ses receptionslokalen i bottenvåningen, med bevarat entréparti men i övrigt ombyggt. Överst till höger ses rum med två originaldörrar. Övriga bilder visar bevarade originaldetaljer i interiören. [24]

25 I byggnaden finns två trapphus. Huvudtrappan har ett dekorativt smidesräcke. [25]

26 Del av gården sedd från den nuvarande infarten från Kvarngatan. Innergården Historik och beskrivning Som tidigare nämnts i historiken över kvarteret har det skett stora förändringar med kvarterets bebyggelse under 1900-talet. Under 1800-talet fanns det gårdar på varje tomt. Idag återstår endast tre öppna innergårdar, varav den på kvarteret Residenset 27 är en. Den har fått sin nuvarande form genom de byggnationer som gjorts 1897, 1906 och Fram till slutet av 1960-talet gick tillfarten till gården genom en portgång i nordligaste delen av Nämndhusets bottenvåning. Sedan dess går den omedelbart norr om Nämndhusets gavel, där det tidigare legat en byggnad. Uthusen på grannfastigheterna i norr markerar den sneda tomtgränsen som är en rest av ett det medeltida bebyggelsemönster som föregick dagens rutnätsplan. Gården på fastigheten har haft olika typer av uthusbebyggelse, bland annat ett kolförråd. Kulturhistoriska värden Den bevarade gården visar på ett bebyggelsemönster som tidigare präglat hela Västerviks stadskärna. I kvarteret Residenset har många av gårdarna byggts igen. Därför blir det särskilt viktigt att de kvarvarande gårdarna får finnas kvar som ett värdefullt spår på av tidigare byggnadsmönster. Den sneda tomtgränsen med uthusen i norr är särskilt värdefull som en rest av den medeltida stadsstrukturen. [26]

27 Antikvariska rekommendationer Gården bör inte byggas igen. Eventuellt tillkommande byggnader bör inte göras större än att den öppna gårdskänslan bevaras. Den sneda tomtgränsen mot norr bör också finnas kvar och förbli synlig i bebyggelsen. [27]

28 Källförteckning Tryckt material Andrén, Erik Västerviks bebyggelsehistoria En undersökning av bevarade äldre hus och gårdar. Nordiska museets handlingar, Stockholm. Andersson, Helge Elverket i Västervik Ekblads boktryckeri, Västervik. AB Dalgren, Lars, Västerviks historia II, , Stadsfullmäktige i Västerviks kommun. Eriksson, Eva Den moderna stadens födelse, Ordfront förlag, Stockholm. Kjellgren, Sven, Västervik 1900 till 1930 En berättelse i ord och bild, Impactum, Västervik. Kulturminnesvårdsprogram för Västerviks kommun, 1986, Stadsarkitektkontoret, Västerviks kommun. Arkiv Västerviks museums arkiv Kalmar läns museums topografiska arkiv Byggnadsnämndens arkiv, Västerviks kommun Lantmäteriets kartarkiv [28]

29 [29]