Gamla Elverket och Nämndhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gamla Elverket och Nämndhuset"

Transkript

1 Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Magnus Johansson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport oktober 2011

2 Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Författare Fotografier Layout Utgivare Kartor Magnus Johansson Magnus Johansson (där inget annat anges) Kalmar läns museum Kalmar läns museum Publicerade i enlighet med tillstånd från Lantmäteriverket Utförd av Kontaktperson Beställare Kontaktperson Kalmar läns museum, Bebyggelseenheten Liselotte Jumme, enhetschef Västervik Bostad AB Eva Hebbel-Åslin Fastighetsägare Tjustfastigheter Kontaktperson Sven-Åke Linberg [2]

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Uppdragets bakgrund... 5 Områdesbeskrivning och karta... 5 Aktuell skyddsstatus... 6 Historik... 7 Västerviks stad... 7 Kvarteret Residenset... 8 Byggnadshistorik och beskrivningar Ångpannehuset Elektricitetsverket Nämndhuset Källförteckning [3]

4 Sammanfattning Sammanfattning av värdebedömning och rekommendationer: Ångpannehuset: Vissa teknikhistoriska värden. Höga lokalhistoriska värden kopplade till den stora samhällsomvandling som elektriciteten innebar för enskilda och för samhället i stort. Bevara exteriören vad gäller volym, fasadmaterial samt fönstersättning. Elektricitetsverket: Nationellt mycket höga arkitektoniska värden kopplat till arkitekt Carl Bergsten och till den trots ombyggnader bitvis välbevarade byggnaden, samt materialverkan och detaljutformning i fasaden. Den relativt välbevarade lägenheten vån 3, bevarad planform och flera detaljer, har viktiga värden. Exteriören kan förändras i bottenvåningen mot gatan, men bör i övrigt bevaras. Redan ombyggda delar av interiören kan byggas om. Ombyggnader bör ske med stor hänsyn till ursprunglig planlösning och bevarade ursprungliga detaljer och material. Nämndhuset: Mycket höga lokalhistoriska värden. Höga symbolvärden kopplade till stadens styre och 1900-talshistoria. Arkitektoniska värden kopplade till den tidstypiska och välbevarade exteriören samt några detaljer i interiören (trapphus, frostat glas etc). Ett värde finns i att det är en byggnad av Västerviks stadsarkitekt under många år, Arre Essén. Bevara exteriören mot gatan vad gäller material, utformning och bevarade fönster och dörrar. Interiören kan byggas om men bevarade originaldetaljer bör bevaras, om möjligt på plats. Gården: Viktigt att bevara en av få obebyggda gårdar i kvarteret. De sneda tomtgränserna som tyder på äldre stadsmönster bevaras tydligt läsbara. [4]

5 Inledning Uppdragets bakgrund Kalmar läns museum har fått i uppdrag från Bostadsbolaget i Västervik att utföra en antikvarisk förundersökning för de aktuella byggnaderna. Bakgrunden är att Bostadsbolaget ansökt om rivningslov för de tre byggnaderna i kvarteret Residenset 27. Byggnadsnämnden har begärt att ansökan ska kompletteras med en antikvarisk förundersökning. Syftet med den är att tydliggöra byggnadernas kulturhistoriska värden för att kunna bedöma konsekvenserna av en rivning. Litteratur- och arkivstudier samt fältbesiktning av byggnaden har utförts av antikvarie Magnus Johansson som också sammanställt denna rapport. Arbetet har utförts under augusti och september Områdesbeskrivning och karta Fastigheten Residenset 27 ligger centralt i Västerviks gamla stadskärna i hörnet mellan Brunnsgatan och Kvarngatan. Kvarterets bebyggelse är blandad till både ålder och utformning. Merparten av kvarterets byggnader har tillkommit under talet, endast de tre tomterna längst åt väster utmed Storgatan har äldre bebyggelse. Karta över centrala Västervik. Pilen markerar de aktuella byggnaderna i kvarteret Residenset. [5]

6 Aktuell skyddsstatus Riksintresseområde Residenset 27 ligger inom avgränsningen för riksintresseområde K 90, Västerviks stad. Riksintresset motiveras med att Västervik är en trästad och sjöfartsstad av medeltida ursprung, präglad av talets stadsplanereglering. Vidare framhålls den förindustriella stadens småskaliga träbebyggelse och bebyggelsestruktur samt inslag av mer storstadsmässig karaktär från tiden kring sekelskiftet I uttrycket för riksintresset omnämns särskilt de enstaka bevarade spåren av medeltida bebyggelsemönster. Kulturminnesvårdsprogram I kommunens kulturminnesvårdsprogram från 1986 pekas den centrala staden ut som nr 31, Västerviks kulturmiljö. Den välbevarade stadsplanen och den äldre bebyggelsen utgör de främsta motiven för utpekandet. Kulturhistorisk bebyggelseinventering I kommunens inventering av stadskärnans bebyggelse från 1990 ingår fastigheten Residenset 27 i bevarandeområde nr 7. Det före detta elektricitetsverket från 1906 utpekas specifikt som en kulturhistoriskt värdefull byggnad. För Nämndhuset från 1948 ges rekommendationen att bevara ursprungliga dörrar och fönster. Fast fornlämning Fastigheten ligger inom fornlämningsområdet RAÄ 94 Västerviks stad, som utgörs av s.k. stadslager där kulturlager och bebyggelselämningar från medeltid och framåt kan påträffas. Gällande planer Kvarteret Residenset omfattas av en detaljplan från Inga särskilda skyddsbestämmelser finns för de aktuella byggnaderna i planen. Största delen av tomten får ej bebyggas. Dock får den innersta delen av gården bebyggas med uthus eller garage eller överbyggas med planteringsbart bjälklag. [6]

7 Historik Västerviks stad Västervik omnämns som stad för första gången Staden låg vid denna tid på platsen där Gamleby idag ligger. Omkring talet flyttades staden till sitt nuvarande läge vid fästningen Stegeholm. Den första stadsbebyggelsen låg troligen i området kring S:ta Gertruds kyrka och i området ner mot vattnet. Staden följde förmodligen det gängse medeltida stadsplanemönstret med en huvudgata utmed strandlinjen som korsades av korta tvärgator. I anslutning till huvudgatan låg marknadsplats och torg. Relativt snart anlades en ny hamn vid saltsjön, där nuvarande Skeppsbron ligger och en ny stadsdel växte fram i anslutning till denna. Den nya stadsdelen växte fram med ett delvis annat gatusystem. Dessa två tidiga stadsområden, vid kyrkan och vid den yttre hamnen, kan ännu spåras i stadsplanen. Västervik drabbades av en rad anfall och bränder under 1600-talet , 1667 och Vid 1677 års anfall härjades slottet på Slottsholmen, varefter det sedan aldrig återuppfördes. Staden återuppbyggdes, men den medeltida stadsstrukturen ersattes nu av en stadsplan med regelbundna kvarter och breda gator. Här växte trähusbebyggelse fram under och 1800-talen talsplanen är än idag i princip oförändrad och bebyggelsen i Västervik är en av Sveriges bäst bevarade exempel på trähusarkitektur från 1700-och 1800-talen. Västervik började industrialiseras i samband med att sjöfarten fick ett uppsving i mitten av 1800-talet och järnvägslinjerna till Åtvidaberg och Hultsfred togs i bruk Samma år antogs en ny stadsplan som utvidgade 1600-talets rutnätsplan till att omfatta omkringliggande områden. Det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talets samhällsomvandlingar innebar att industribyggnader växte upp i stadens utkanter och nya institutioner byggdes. Dessa var nya byggnader för sociala ändamål, till exempel flera nya skolbyggnader och fängelset, men även anläggningar för nya tekniska installationer som järnväg, vattentorn och elektricitetsverk. [7]

8 Kvarteret Residenset Området där kvarteret Residenset ligger har alltid haft ett av stadens mest attraktiva lägen med närheten till både Gamlebyviken och Saltsjön och platsen har därför varit bebyggd och befolkad ända sedan medeltiden. Sin yttre rektangulära form fick kvarteret när stadsplanen reglerades i samband med återuppbyggandet av staden efter 1677 års härjningar. Spår av det äldre stadsmönstret blev dock kvar inne i kvarteret, där oregelbundna tomtgränser skvallrade om den gamla ordningen. På grund av sitt fördelaktiga läge vid hamnen och stadens torg och viktigaste gator har denna del av staden dominerats av rika handelsgårdar. De första kartorna som visar kvarteret är från början av 1700-talet. Det rör sig om 1707 år stadskarta som finns bevarad i ett par varianter. Tomtgränsernas riktning beror på att det äldre stadsplanemönstret strålade ut radiellt från hamnen. På nästa stadskarta som upprättas 1781 syns inga större förändringar av kvarterets indelning års stadskarta är den äldsta bevarade mer detaljerade stadskartan över Västerviks stad. Kvarteret Residenset är det största kvarteret mitt i utsnittet. År 1872 upprättades återigen en stadskarta över Västervik. I stort sett känns kvarteret igen från den 160 år äldre kartan. Ända förändringen rörande tomtindelningen är att den stora ytan i mitten av kvarteret, som på 1707 års karta har littera 135 och är utmärkt som trädgård?, nu har styckats och tillfallit några av de angränsande tomterna. På den nya kartan finns även byggnaderna utritade. I det nordöstra hörnet av kvarteret syns stadshotellet som från början var tänkt att bli länsresidens om planerna på att dela Kalmar län hade gått i lås. Byggnaden uppfördes år I det [8]

9 motstående hörnet av kvarteret syns byggnaderna som låg på platsen där nämndhuset och elverket nu ligger. Utsnitt av 1872 års karta med kvarteret Residenset i mitten. År 1891 eldhärjades kvarteret och byggnaderna på tomterna nr 27 och 28b brann ned. Bostadshuset på hörnet, tomten 28a, förefaller ha klarat sig. De avbrända tomterna bebyggdes med några mindre magasinsbyggnader men stod för övrigt tomma fram till 1897 då de köptes av Aktiebolaget Westerviks Elektricitetsverk. Bolaget uppförde då det ångpanne-och maskinhus som fortfarande finns kvar inne på gården på Residenset 27. Till ångpannehuset hörde från början ett bostadshus med fasad mot gatan bygger bolaget den omformarstation med kontor och bostäder som fortfarande finns kvar mot Kvarngatan i något ombyggt skick. Under 1900-talet sker det stora förändringar i kvarteret byggs ett stort bostadshus i funkisstil efter ritningar av Johan Lund i hörnet Kvarngatan Strömsgatan uppfördes det nya Nämndshuset. På 1960-talets uppförs en modernistisk byggnad mot Storgatan. På 1980-talet rivs det gamla stadshotellet och nyuppförs i en stil som lånat drag från den gamla byggnaden. Mot Kvarngatan tillkommer en ny byggnad i rött tegel, som anpassats till det intilliggande elbolagshuset från [9]

10 Byggnadshistorik och beskrivningar Ångpannehusets fasad mot gården. Ångpannehuset Nybyggnadsår: 1897 Ombyggnadsår: 1906, upprepade ombyggnader under 1900-talet. Arkitekt: Byggnadsingenjören Fredrik Anderberg ( ) Ursprunglig funktion: Ångpanne-och maskinhus Stomme: Murverk av tegel Historik Byggnaden uppfördes 1897 av Västerviks då nybildade elbolag för att hysa ångmaskiner och utrustning för att producera el. Den 19 [10]

11 december detta år tändes Västerviks första elektriska ljus. Året därpå hade 77 abonnenter anslutit sig. Byggnadsritningarna är signerade av Fredrik Anderberg. Han var född i Västervik och var son till stadsbyggmästaren Hans Anderberg. Han ritade många hus i Västervik under sin långa yrkesverksamma tid i staden. Särskilt bör nämnas de jugendinspirerade byggnaderna Saluhallen och Varmbadhuset. När elverket gick över från ångdrift till vattenkraft ändrades byggnadens ursprungliga funktion revs delar av byggnaden mot söder för att lämna plats för den nya elverksbyggnaden. Nybyggnadsritning av maskinhus vid elektricitetsverk, upprättad av Fredrik Anderberg år Interiörbild från ångpannehuset från den tid då byggnaden hade sin ursprungliga funktion. (Foto: Västerviks museum Kulbacken) [11]

12 Beskrivning Ångpannehuset är en putsad tegelbyggnad med höga stickbågiga fönster. På det plåtklädda taket finns en bred takkupa som tillkommit vid någon av 1900-talets alla ombyggnader. Interiören är helt ombyggd. Rumsvolymen delas av nya mellanväggar och bjälklag. Kulturhistoriska värden Trots senare tiders många ombyggnader har byggnadens exteriör ändå bevarat något av sitt ursprungliga uttryck. Byggnadens exteriör signalerar att där har funnits någon form av industriell verksamhet. Med kunskap om att byggnaden har inrymt kraftkällan till Västerviks första gatlyktor har byggnaden både vissa teknikhistoriska värden och, framförallt stora lokalhistoriska värden. Att elektricitet, som har blivit en så självklar del av allas vardag, en gång kunde produceras så lokalt och småskaligt, är ett viktigt minne att bevara för framtida generationer. Antikvariska rekommendationer Byggnaden bör betraktas som en särskilt värdefull byggnad enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 13. Byggnadens exteriör bör bevaras avseende fönstrens läge och form, samt fasadens material. Eventuella tillbyggnader görs på ett sätt att den ursprungliga byggnadsvolymen är möjlig att uppfatta. Interiörbild från det f.d. ångpannehuset år [12]

13 Elekricitetsverkets gatufasad med det karaktäristiska burspråket. Elektricitetsverket Nybyggnadsår: 1906 Ombyggnadsår: 1938 Arkitekt: Carl Bergsten ( ), Gunnar Morssing ( ) Ombyggnadsarkitekt: Byggmästaren Hugo Gustafsson Ursprunglig funktion: Omformarstation, kontor, bostäder Stomme: Murverk av tegel Historik Byggnaden uppfördes 1906 för elbolaget i Västervik. Uppdraget att rita byggnaden gick till den unge och nydanande arkitekten Carl Bergsten och hans kompanjon vid den tiden arkitekt Gunnar Morssing. Carl Bergsten ( ) föddes i Norrköping. Han genomgick arkitektutbildningar på Kungliga tekniska högskolan ( ) samt Kungliga konstakademin ( ), liksom i Wien. Bergsten betraktas som en av 1900-talets mest tongivande svenska arkitekter. Även om han tog intryck av samtidens byggnadskonst, förhöll han sig påtagligt självständig till många av dess påbud. Bergsten rörde sig i fråga om stilinspiration, från tysk jugend via nationalromantik mot ett så småningom mer klassicistiskt men samtidigt framåtblickande uttryck. Till ett av hans mest kända verk hör Liljevalchs konsthall i Stockholm, uppförd [13]

14 F.d. Skandinaviska Banken. Foto: Jonna Stewenius. Elverksbyggnaden i Västervik ritades i början av Bergstens karriär. Samma år som den byggdes var han högaktuell med flera originella byggnader på Norrköpingsutställningen. I samma stad ritade han en byggnad för Skandinaviska Banken som uppfördes Det finns flera likheter i arkitekturen mellan detta bankhus och den samtida elverksbyggnaden i Västervik. Hans tidiga period kännetecknas av stor självständighet, både gentemot samtida arkitekter och mot sina uppdragsgivare. Resultaten blev byggnader i en stil som aldrig tidigare skådats i Sverige. Samtiden reagerade många gånger starkt mot Bergstens stil. Hans byggnader kritiserades för att vara både fula och osvenska. Under 1910-talet tycks Bergsten räta in sig i ledet och började skapa mindre provokativ och mer traditionell arkitektur i den då rådande klassicistiska stilen. Gunnar Morssing ( ), som är den andre arkitekten som bidrog till Elverkets tillkomst, var kompanjon med Bergsten en kort period i början av 1900-talet. De båda var kamrater under studietiden och inledde strax därefter ett kortvarigt samarbete. Morssing blev senare en av ledarna för ett framgångsrikt arkitektkontor, specialiserat på bostadshus i Stockholms innerstad. Fasadritning signerad Gunnar Morssing och Carl Bergsten, daterad [14]

15 Byggnadens fasad i gatuplan byggdes om när omformarstationen ändrades till kontorslokaler 1931 och Vid dessa tillfällen försvann de stora rundbågiga fönsteröppningarna i bottenplanet. Även interiören förändrades vid dessa ombyggnader genom att ett nytt bjälklag byggdes. Senare under 1900-talet har upprepade renoveringar gjorts. Vissa förändringar i planlösningen har då gjorts, bland annat när man tog upp förbindelser med nämndhusbyggnaden. Elektricitetsverket från någon gång mellan 1931 och 1938 då bottenvåningen byggdes om. Foto: Västerviks museum Kulbacken. Beskrivning Byggnaden är uppförd i tegel i tre våningar. De två nedersta våningarnas fasad mot gatan har synlig tegelmur ovanför en hög granitsockel, medan den översta våningens fasad har ljusmålad slätputs. Fasaden är sparsamt dekorerad med detaljer i huggen granit och ett dekorativt ankarslut. Vindsvåningen är inredd och har förmodligen ursprungliga takkupor. Takfall mot gatan är täckt [15]

16 med svartglaserat tegel och mot gården med grönmålad plåt. Ursprungliga fönster, eller av samma utseende, finns i översta våningen mot gatan och möjligen även i takkuporna. En äldre glasad entrédörr av ek finns mot gatan. Gårdsfasaden, som har en balkong i översta våningen och en inbyggd överst i trapptornet, är helt slätputsad och utan dekoration. Flertalet fönster och fönsterpartier är ursprungliga. Entrédörren är modern och i avvikande stil. Invändigt är byggnaden helt ombyggd i de två nedre senare tillkomna våningarna. Den översta våningen samt vindsvåningen är relativt väl bevarade bakom senare tiders ytskikt och mellanväggar. I synnerhet i den översta våningen är planlösningen i stora drag bevarad. Där har även byggnadsdetaljer i stor utsträckning bevarats, exempelvis dörrar, foder, golvlister, parkettgolv och taklisternas utformning. I ett av rummen finns en kakelugn bevarad. På de ställen som har frilagts i samband med undersökning av de nyligen upptäckta fuktskadorna, syns att ursprungliga ytskikt finns bevarade under senare lager av färg och skivmaterial. Kulturhistoriska värden Västerviks gamla elverksbyggnad har nationellt mycket höga arkitektoniska värden kopplat till arkitekt Carl Bergsten och till den trots ombyggnader bitvis välbevarade byggnaden, samt materialverkan och detaljutformning i fasaden. Elverksbyggnaden är ett prov på Bergstens tidiga och mest nyskapande arkitektur. Byggnaden är också mycket värdefull som exponent för samhällets tekniska utvecklig under tidigt 1900-tal. Den relativt välbevarade lägenheten vån 3 med bevarad planform och flera bevarade detaljer, har viktiga värden. Antikvariska rekommendationer Byggnaden bör betraktas som en särskilt värdefull byggnad enligt Plan-och bygglagen 8 kap. 13. Exteriören kan förändras i den ombyggda bottenvåningen, d.v.s. de två nedersta våningarna mot gatan. Förändringar bör dock ske med stor hänsyn till byggnadens ursprungliga utformning. Redan ombyggda delar av interiören kan byggas om. Ombyggnader bör ske med stor hänsyn till ursprunglig planlösning och bevarade ursprungliga detaljer och material. Särskild hänsyn bör tas till vid ombyggnad eller renovering av den välbevarade bostadsvåningen på 3:e våningen. [16]

17 Burspråket på gatufasaden mot Kvarngatan. Entréporten. Dekorativ detalj på fasaden. Det f.d. ångpannehuset till vänster, den aktuella byggnaden och nämndhuset till höger, bildar en gårdsmiljö mot kvarterets inre. [17]

18 Trapphuset mot gården. Inbyggd balkong högst upp i trapptornet. Bostadslägenheten. De sentida ytskikten har partiellt avlägsnats. Under finns det ursprungliga utförandet bevarat med pärlspontspanel respektive målade putsväggar och neddragna tak. [18]

19 Några detaljfoton från bostadslägenheten med burspråk, bevarad kakelugn och parkettgolv. [19]

20 Nämndhuset sett från korsningen Kvarngatan Brunnsgatan. Nämndhuset Nybyggnadsår: 1948 Ombyggnadsår: Upprepade ombyggnader fram till 1990-talet. Arkitekt: Arre Essén ( ) Ursprunglig funktion: Kontor Stomme: Murverk av tegel Historik Nämndhuset byggdes av Kraftaktiebolaget år 1948 för att rymma kontorslokaler för uthyrning. Bolaget ägde redan den aktuella hörntomten, som ansågs för värdefull för att låta stå obebyggd. I bottenvåningen fanns lokaler ämnade för drätselkammaren och drätselkontoret. En trappa upp huserade byggnadsnämnden och byggnadskontoret och två trappor upp satt uppbördsverket, en kommunal skattemyndighet. Utöver till dessa uthyrdes även lokaler till en rad mindre myndigheter samt, i mindre omfattning, till företag. I källaren inreddes arkivlokaler och värmecentral. Nämndhuset ritades av stadsarkitekten i Västervik, Arre Essén. Essén hade tidigare drivit egen verksamhet i Stockholm och även haft tjänstgöring vid Byggnadsstyrelsen tillträdde han som stadsarkitekt i Västervik, Vimmerby samt Hultsfreds och Gamleby köpingar, och han innehade den posten fram till [20]

21 Bland Esséns verk bör nämnas de nationellt kända byggnaderna Villa Muramaris på Gotland (1918) och Restaurang Lindgården på Djurgården i Stockholm. Villa Muramaris uppfördes på beställning av paret Johnny Roosval och Ellen Roosval von Hallwyl, som också gjorde de första skisserna till huset. Essén utformade därefter byggnadsritningarna. Restaurang Lindgården uppfördes 1929 inför Stockholmsutställningen Byggnaden, som var den sista bevarade från Stockholmsutställningen, revs efter stora protester sommaren Under sin tid som stadsarkitekt hann Essén bara rita ett fåtal byggnader. Förutom nämndhuset gjorde han även pensionärshemmen i Johannesberg och en tillbyggnad till brandstationen i Västervik. Så sent som 1960 ritade han det originella Gårdveda kapell i Målilla-Gårdveda församling. Bara några år efter att byggnaden stod klar uppstod problem med omfattande sättningar i husets betongbjälklag och, som en följd av det, sprickbildning i väggarna. En utredning från 1951, som finns i byggnadsnämndens arkiv, visade på en rad troliga orsaker: dålig kvalitet på armeringsjärnet, bristande hänsyn till betongens krympning vid torkning samt ovarsamhet vid formgjutningen. I takt med att den kommunala förvaltningen växte under 1900-talet kom kommunen att ha behov av hela byggnaden. Från 1990-talet har det funnits problem med dålig inomhusmiljö i byggnaden. Personer med sin arbetsplats i huset har haft allergiska besvär som har kunnat kopplas till förekomst av mögel. Orsaken har visat sig vara omfattande fuktskador i stommen orsakade av takläckage, med mögeltillväxt som följd. År 2010 flyttades verksamheten ur byggnaden och sedan dess har den stått utan användning. Det nyuppförda nämndhuset. Foto: Västerviks museum Kulbacken. [21]

22 Beskrivning Byggnaden är uppförd i tegel i tre våningar, med en attikavåning i takfallet mot Brunnsgatan. Fasaden mot gatan är klädd med gult fasadtegel och har sockel och dörromfattningar i natursten. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Gårdsfasaden och gaveln har en enklare utformning med slät puts avfärgad i gult och utan utsmyckning. Den tydligt markerade huvudingången, med dörrparti med trädörrar med smidesgaller och omfattning av sten, ligger i hörnet Brunnsgatan-Kvarngatan. Ovanför huvudingången finns en balkong med smidesräcke. De flesta dörrar och fönster är ursprungliga. Byggnaden har genomgått flera ombyggnader och renoveringar för att anpassas till verksamhetens krav. Mest rör det sig om en del förändringar i planlösningen, byte av ytskikt samt nya tekniska installationer. Exteriören är i stort sett oförändrad, förutom den nordligaste delen mot Kvarngatan som förändrades i slutet av 1960-talet när portgången in till gården togs bort. I interiören är huvuddragen i den ursprungliga planlösningen, med korridorer som flankeras av kontorsrum, bevarad. Vissa förändringar har dock gjorts, särskilt i samband med att Nämndhuset fick invändig kommunikation med Elverket. Ytskikt och byggnadsdetaljer, exempelvis innerdörrar har bytts ut under årens lopp i rätt stor omfattning. Kulturhistoriska värden Byggnaden har mycket höga lokalhistoriska värden som en symbol för stadens styre och 1900-tals-historia. Dessutom finns arkitektoniska värden kopplade till den tidstypiska och välbevarade exteriören. Exempel på värdefulla delar av interiören är: det välbevarade trapphuset med den svängda trappan med kolonner och räcken, byggnadsdetaljer med koppling till byggnadens funktion som det etsade fönstret med motiv från det gamla rådhuset, smidesräcken och stenrelief med kommunvapnet. Dessutom finns enskilda ursprungliga byggnadsdetaljer som dörrar och dörrbeslag bevarade. Ett värde finns i att det är en byggnad av Västerviks stadsarkitekt under många år, Arre Essén. Antikvariska rekommendationer Byggnaden bör betraktas som en särskilt värdefull byggnad enligt Plan-och bygglagen 8 kap. 13. Exteriören mot gatan bör bevaras vad gäller material, utformning och bevarade fönster och dörrar. Fasaden mot gården kan förändras, dock inte på ett sådant sätt att [22]

23 gårdsytan byggs igen. Interiören kan till största delen byggas om men bevarade originaldetaljer bör bevaras, om möjligt på plats. Nämndhusets exteriör, augusti [23]

24 Överst till vänster ses receptionslokalen i bottenvåningen, med bevarat entréparti men i övrigt ombyggt. Överst till höger ses rum med två originaldörrar. Övriga bilder visar bevarade originaldetaljer i interiören. [24]

25 I byggnaden finns två trapphus. Huvudtrappan har ett dekorativt smidesräcke. [25]

26 Del av gården sedd från den nuvarande infarten från Kvarngatan. Innergården Historik och beskrivning Som tidigare nämnts i historiken över kvarteret har det skett stora förändringar med kvarterets bebyggelse under 1900-talet. Under 1800-talet fanns det gårdar på varje tomt. Idag återstår endast tre öppna innergårdar, varav den på kvarteret Residenset 27 är en. Den har fått sin nuvarande form genom de byggnationer som gjorts 1897, 1906 och Fram till slutet av 1960-talet gick tillfarten till gården genom en portgång i nordligaste delen av Nämndhusets bottenvåning. Sedan dess går den omedelbart norr om Nämndhusets gavel, där det tidigare legat en byggnad. Uthusen på grannfastigheterna i norr markerar den sneda tomtgränsen som är en rest av ett det medeltida bebyggelsemönster som föregick dagens rutnätsplan. Gården på fastigheten har haft olika typer av uthusbebyggelse, bland annat ett kolförråd. Kulturhistoriska värden Den bevarade gården visar på ett bebyggelsemönster som tidigare präglat hela Västerviks stadskärna. I kvarteret Residenset har många av gårdarna byggts igen. Därför blir det särskilt viktigt att de kvarvarande gårdarna får finnas kvar som ett värdefullt spår på av tidigare byggnadsmönster. Den sneda tomtgränsen med uthusen i norr är särskilt värdefull som en rest av den medeltida stadsstrukturen. [26]

27 Antikvariska rekommendationer Gården bör inte byggas igen. Eventuellt tillkommande byggnader bör inte göras större än att den öppna gårdskänslan bevaras. Den sneda tomtgränsen mot norr bör också finnas kvar och förbli synlig i bebyggelsen. [27]

28 Källförteckning Tryckt material Andrén, Erik Västerviks bebyggelsehistoria En undersökning av bevarade äldre hus och gårdar. Nordiska museets handlingar, Stockholm. Andersson, Helge Elverket i Västervik Ekblads boktryckeri, Västervik. AB Dalgren, Lars, Västerviks historia II, , Stadsfullmäktige i Västerviks kommun. Eriksson, Eva Den moderna stadens födelse, Ordfront förlag, Stockholm. Kjellgren, Sven, Västervik 1900 till 1930 En berättelse i ord och bild, Impactum, Västervik. Kulturminnesvårdsprogram för Västerviks kommun, 1986, Stadsarkitektkontoret, Västerviks kommun. Arkiv Västerviks museums arkiv Kalmar läns museums topografiska arkiv Byggnadsnämndens arkiv, Västerviks kommun Lantmäteriets kartarkiv [28]

29 [29]

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD Bild Storgatan med Sockenstugan Sammanfattning av de områdesbestämmelser som gäller fr o m 1995-05-24 för den fysiska miljön i Säters innerstad. Byggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Djursholm 2:429, Nybytorp 1, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av f. d. ekonomibyggnad till enbostadshus

Djursholm 2:429, Nybytorp 1, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av f. d. ekonomibyggnad till enbostadshus 1 Anna Modin Dnr 2013-0972 Bygglovhandläggare Djursholm 2:429, Nybytorp 1, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av f. d. ekonomibyggnad till enbostadshus Förslag till

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund

Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:01 Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Eskil 20, Ångpannecentralen, Lund. Enkel byggnadsdokumentation.

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM Bilaga till ändring av Förslag till stadsplan för Flädie 15:9 m fl (123) OMRÅDE KRING NORRA VILLAVÄGEN Bjärred, Lomma kommun, Skåne län UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM BJÄRRED 4:1 BJÄRRED 4:2,

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS:

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS: REGISTERBLAD 1989-01-30 oinia~i< AV RIKSINTRESSE FOR KULTURMI~SVARD I HALLANDS LÄN Nr KN 3 Namn: KUNGSBACKA m KUNGSBACKA KOMMUN KARTA: 6B NO UGE: X 6380 Y 1276 RULTUR~ISR REXXON: 7 Bohuslänska kustbygden

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Vilan Husen i Kvarntorgsområdet kvartersvis Kvarter Bikupan 0 GANYMEDES Repslagargatan Bytaregatan : VÅNGVAKTAREN SALPETER- LADAN : MUNSKÄNKEN

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Gamla Sparbankshuset i Köping

Gamla Sparbankshuset i Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:28 Gamla Sparbankshuset i Köping Renovering av exteriör och interiör Antikvarisk kontroll Kvarteret Brage 7 Köpings socken Västmanland Helén Sjökvist, Anders Eriksson

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län

PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering

Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering K-märkt Stockholm Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering Stockholm har mycket intressant och välbevarad bebyggelse som är en viktig del av

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan bevaras, samtidigt som verksamheten kan fortsätta. I

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Historien om ett hus Brännkyrkagatan 55 och 57

Historien om ett hus Brännkyrkagatan 55 och 57 Historien om ett hus Brännkyrkagatan 55 och 57 1. Brännkyrkagatan 55 2. Brännkyrkagatan 57 Vårt hus från 1985 Det hus som idag står på tomt 29 i kvarteret Gropen ritades av Gunnar Anderssons arkitektkontor

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2011.03.14 SR Dnr 2011-0055 (S-Dp 2006-19499) Till Stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad

Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad Vaxholms stad Stadsbyggnadsförvaltningen Albin Uller, Byggnadsantikvarie 2010-04-19 Omfattning och innehåll

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR Områdesbestämmelserna är antagna av miljö och stadsbyggnadsnämnden DR 105 den 18 maj 2006 170. Detta beslut vann laga kraft den 15 juni 2006. UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING Områdesbestämmelser

Läs mer

1-2015. Radhus i Trelleborg Sid 6

1-2015. Radhus i Trelleborg Sid 6 Objektivt 1-2015 Kvarteret Dammhagen, Lund Sid 2 Interiör studentlägenhet Sid 3 Radhus i Trelleborg Sid 6 Fotograf: Emilia Ahlgren 2 Standarden på lägenheterna är god och funktionell, med vitmålade väggar,

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Tak och vindar. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum. Det påverkar det kultur historiska värdet och upplevelsen av bebyggelsen.

Tak och vindar. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum. Det påverkar det kultur historiska värdet och upplevelsen av bebyggelsen. Tak och vindar Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Stockholm är en vacker, rikt kuperad stad. När man kommer upp på höga utsiktspunkter upplever man hur stadens tak bidrar till skönheten. Stadens

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

LINDALLÉN 39. Lindallén 39, 269 34 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

LINDALLÉN 39. Lindallén 39, 269 34 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. LINDALLÉN 39 Beskrivning Vacker skånelänga på västers paradgata På fashionabla västra Båstad med eftertraktad adress längs områdets paradgata ligger denna mycket tilltalande vinkelvilla i charmig skånelängastil

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer