.. för arbetsgivarna ord~ "

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".. för arbetsgivarna ord~ ""

Transkript

1 , a ekn Arb Miljö Rune Johansson/OK Utlirdare (tjlnateolille, namn, telefon, aignalur) p;;;kumenlnamn Bilaga A 1 B 1 C Sid. r E F G 1 ( 8 ) arnmanträde Skyddskomrnitten å Göteborgs Stuveri AB Mottagare Närvarande: Per Bjurström Sigvard Holm Lennart Nordling Bertil Ulriksson Bo Wiberg Gösta Witting Kjell Börjesson Alf Lind Lennart Attefors Arvid Jansson Mats Jorunger Dag Kastin Rolf Lysell Carl Rånge Willli Sepp Leif Lehmann Rune Johansson Evert Stolt för arbetsgivarna ord~ " " " " " för arbetsledarna l för arbetstagarna l l l " l för tjänstemännen för Medicinsk Arbetsmi jö för Teknisk Arbetsmiljö l Vid protokollet: Undertecknad Rune Johansson 1. Arvid Jansson meddelade att Mats Jorunger ingår i Skyddskommitt~n som representant för arbetstagarna i verkstäderna. 2. Föredragnings lista Sedan densamma kompletterats med punkt 7 övriga frågor godkändes den enligt bilaga A. Fastställdes att punkten "övriga frågor" alltid ska finnas på föredra~ningslistan :! i! i i s. -.;, < iii./2 - ~

2 P5ökumentnamn PROTOKOLL Utfl rdare (tjlnateatllle, namn, telefon, s ignatur) ank JDatum Bilaga S id.nr Tekn Arb Miljö Rune Johansson/OK D120.Ärende Sammanträde Skyddskommitten å Göteborgs Stuveri AB Mottagare (8) t., - 3. Justering av protokoll - Att justera dagens protokoll utsågs utövj r ordföranden Per Bjurström, Lennart Attefors och Kjell Börjesson. 4. Olycksfallsstatistik Olycksfallsstatistik för 3-e kvartalet 1980 redovisades och kommenterades. / Då Lundby-Frihamnshamnarna numera är ett / block fastställdes att ändra redovisningen i enlighet med detta. Många olycksfall har inträffat i Lundby Frihamnsområdet. Beslöts undersöka detta och jämföra med Sannegården med hänsyn taget till ton, arbetade timmar m m. Ett förgiftningsfall har inträffat. Beslöts närmare undersöka detta fall. Fattades beslut om att anslå kortfattad kommentar i samband med uppsättning av olycksfallsstatistiken. Beslöts följa upp vissa olycksfall huru~ ida personlig skyddsutrustning använts elle1 ej. Då Lennart Attefors skriver på alla olyaks- fallsrapporter fann Skyddskommitten det lämpligt.att Lennart Attefors meddelar till personalavdelningen om olycksfall som k ~nna~ förhindras eller mildrats genom att personlig skyddsutrustning burits. Personalavdelningen får härigenom möjli~heter till uppföljning i olika former. :! i 5 Redogörelse för utförda uppdrag. Förelåg förteckning enligt bilaga B../3

3 f'dokumentnamn PROTOKOLL Utfärdare (tjänsteställe, namn, telefon, signatur) ank Datum Bilaga S id.nr Tekn Arb Miljö Rune Johansson/UR ( 8) Ärende Sammanträde Sk ddskommitten å Göteborgs Stuveri AB Mottagare a) Komplettering av rutiner för farligt gods Komplettering av tidigare rutiner godkändes enligt bilaga c. b) Elvärmesitsar - Uppdraget utfört. utdelning av instrukti1 Lennart Attefors meddelade att sitsarna l inte hade fått avsedd effekt då maskinerna fortfarande går på tomgång. Dag Kastin framhöll att detta är en or 1 - ningsfråga och ingen skyddsfråga. c) Avkörningsskydd vid ramper Förelåg förslag och skrivelser från Hamnen enligt bilaga D. / Efter diskussion enades man att föres~agna avkörningsskydd var praktiskt hanterbdra och godkände desamma. Uppdrogs åt Rune Johansson att skriftligen meddela Hamnen detta samt att man förutsätter Yrkesinspektionens godkännande l ( d) Uppdrogs åt Rune Johansson att med Ha~nen klargöra hur avkörningsskydd på restefande avsnitt ska åtgärdas. Olycksfallskurvor Uppdraget utfört. e) Företagsanpassad skyddsor~anisation Rune Johansson meddelade att förslag till organisation utsänts samt önskade synpunkter på detsamma.

4 .: ~kumentnamn PROTOKOLL Utfärdare (tjänsteställe, namn, telefon, signatur) anl<[datum Bilaga Tekn Arb Miljö Rune Johansson/UR 11_ Ärende Sammanträde Skyddskommitten å Göteborgs Stuveri AB ( 8) Mottagare T Arvid Jansson ville i detta sammanhang ta upp till diskussion den skuggorganis~tion i skyddsverksamheten som finns. Denna har inte vid något tillfälle inkommit med frågor till Skyddskommitten. ( ( - brev tillåter företaget nu åter att ~et finns en kontaktman. Detta oörs helt utan kontakt med Skyddskommitteri~ Det samarbetsavtal som ingicks medgav plats i Skyddskommitten men när efter mycket lång tid det äntligen kom en rep,resentant stannade denna endast en kort stiund och sedan har det aldrig kommit någon. Nu är kontaktmannen efter att ha blivit avsagd sitt uppdrag åter tillbaka. / Arvud Jansson ställde frågan till produktionsansvariga om detta är bra. Sigvard Holm och Bo Wiberq kunde ej ge kommentarer direkt då de ej kände till det nya beslutet. Per Bjurström ansåg inte _frågan direkt hänförlig till.diskussionen om skyddsorganisationen. Kjell Börjesson ansåg det inte möjligt för företaget att fatta ett sådant här bes ~ ut. ( Arv~d Jansson fann ingen möjlighet fö~ Transport att godtaga detta beslut. Att man inte motsatt sig skyddsombud ~ örutsatt att dessa följde lagen är en sak men någon kontaktman. har man aldrig :godkänt. Rolf Lysell framhöll att man aldrig a~visat någon som haft seriöst intresse att bedriva skyddsverksamhet. Vad vi protesterar mot är den effekt yi får genom att skyddsomb~den t~ingas.gj till samordningsmannen med sina fragor v1lfet medför svårigheter för huvudskyddsombpdet att arbeta../5.

5 ~kumentnamn PROTOKOLL Utfärdare (tjänstestlllle, namn, telefon, signatur) ank ldatum ]Bilaga Tekn Arb Miljö Rune Johansson/UR Ärende Sammanträde Skyddskommitten å Göteborgs Stuveri AB (8) Mottagare 1 Per Bjurström svarade att företaget int~ accepterar att man arbetar på ett felak~igt sätt utan kräver att lagen följs. Vidare har vi konstaterat att beslutet om skyddsombud och kontaktman ej har samba~d med samarbetsavtalet. Skvddsombuden finns och vi måste ta detta be;lut. Härefter avslutades diskussionen och efter förslag utsågs Lennart. Attefors, Kjell Börjesson, Sigvard Holm, Rune Johansson och Bertil Ulriksson att jämte representant för verkstaden i ytterharnnen och produktionen i innerhamnen arbeta fram slutförslag tlll skyddsorganisation. f) Skrivelse till Redareföreningen Uppdraget ufört enligt bilaga E. g) Skrivelse till Tullverket Uppdraget utfört enligt bilaga F. Ärendet bearbetas vidare i samband med frågorna om samordningsansvaret. ( ( h) Avgränsning av verkstadsområdet Bertil Ulriksson regogjorde för ändrad lay-out och kostnader. Förslaget kan ej genomföras förrän viss trafik flyttat.. Förslaget skall ytterligare bearbetas med bland annat verkstadspersonalen med be slut senare. i) Ej åtgärdade skyddsfrågor Uppdraget utfört. Uppföljning av beslutade åtgärder utföres av huvudskyddsombudet. 1

6 Utfärdare (tjänsteställe, namn, telefon, signatur) ank Datum ~kumentnamn PROTOKOLL Tekn Arb Miljö Rune Johansson/UR ]Bilaga Ärende Sammanträde Skyddskommitten å Götebor_g_s Stuveri AB Mottagare l j) Skrivelse - farligt gods Uppdraget utfört enligt bilaga G. k) Skrivelse, broschyr m m angående hjälm ( r Uppdraget utfört. Arvid Jansson ställde en direkt fråga viad arbetsledningen 9jort. Bertil Ulriksson svarade att några ordriingsingripande inte vidtagits ännu. Per Bjurström framhöll att vi ej skall släppa frågan utan att varje ansvarig ahef ttmqt driver denna även om man ej anqer någon datum. j Kjell Börjesson framhöll att det är ar*ets~ ledarnas ansvar att hjälm bärs på arbetsplatsen. Det måste ut direktiv om detta. Det hjälper inte enbart med propaganda. j Beslöts om ytterligare propagandaåtgärtler fram till den 31 mars. Efter detta datum blir hjälmen obliqatorisk. nformation sänds ut att all arbetsledbnde personal omgående skall bära hjälm. / 1) Teknisk Arbetsmiljö samordnar med produktion och fack. Samordningsansvaret propagandan Rune Johansson meddelade att diskussion förs med bland annat Hamnen och Tullverket i frågan och att man måste se den i två delar. Externt och internt. Beslöts låta det externa arbetet fort öpa med Hamnen med flera samt låta den ut~eada _ gruppen för skyddsorganisa~ionen även lämna förslag till samordningsregler ~nternt.;, ~L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-r' ~~~---' -. l. /7.

7 j.,. F ö R E D R A G N N G s L s T A vid Skyddskomrnittens Sammanträde den 14 januari 1981 å Göteborgs Stuveri AB. 1. Föredragningslista 2. Justering av protokoll i. f 3. Olycksfallsstatistik 4. Redogörelse för utförda uppdrag (bilaga) 5. Gångbro över Sannegårdsbangården nformation 6. Uppsättning av skyddsanordningar 7. övriga frågor ' l.

8 4. Redogörelse för utförda uppdrag a) Kumplettering av r~tiner för farligt gods (R Johansson) b) Elvärmesistar - utdelning av instruktion (B Wiberg) Utfört Ej utfört Pågående X X c) Avkörningsskydd vid ramper (R Johansson) X d) Olycksfallskurvor (R Johanss~n) X e) Företagsanpassad skyddsorganieation X f) Skrivelse till Redarför~ningen (R Johansson) X g) Skrivelse till. Tullverket (P Bjurström) X h) Avgränsning av verkstadsområde (B Ulriksson) X i) Ej åtgärdade skyddsfrågor (R Johansson, B Ulriksson, S Holm, L Attefors) X j) Skrivelse - iarligt gods (R Johansson) X k} Skrivelse, broschyr mm ang hjälra ( R Johansson) X 1) Samordningsansvaret (R Johansson) X

9 NFO nterna MCO-rutiner Beträffande personliq skyddsutrustning vid arbete med CMO-gods t: de handlingar som alltid skall medfölja MCO-godset och som dessutom skall tillhandahållas stuveriets planerir-rgsfunktion i god tid före godsets ankomst finns anvisningar om personliq skyddsutrustning om sådan behövs. Med hjälp av MDG-coden, "MCO Page" nummer och un. nummer kan man i "Medical first aid guide" slå upp respektive ämne och få anvisningar om lämplig skyddsutrustning. Kravet, att dokument med upplysninqar om MCO-godset skall finnas tillgängliga innan arbetet påbörjas är oefterqivligt, och således kan alltid upplysningar om rätt skyddsutrustning erhållas och rekvireras till arbetsplatsen. varje enskilt fall får avgöras om skyddsutrustninq skall användas vid hantering. Som vägledning gäller att gods i MCO-klasserna 3,6 och 8 kräver stor uppmärksamhet beträffande rätt personligt skyddsutrustninq. Personlig skyddsutrustning skall användas om emballaget har sådana brister att risk för läckage uppstår vid hantering om spill finns eller risk för akut skada föreligeer. Skyddsförrådet på Andreegatan tillhandahåller utrustning vilket motsvarar de flesta förekommande krav. Lådor med utrustning för akut behov finns på arbetsplatsen.,.

10 ,~. _..,,. /'7 ~ GÖTEBORGSHAMN Handläggare S Lev~n/MG Datum Bet eckning TRU 464/61 Ert datum Er betelkn ir1g RJ/UK 1: Göteborgs Stuveri AB Skyddskommitt~n för hamnarbete Box GÖTEBORG Påkörnings skydd nom Samarbetsgruppen för arbetarskydd samt av Er Rune Johansson har påtalats avsaknaden av avkörningsskydd vid ramper samt vid kajplats /1 Vid skyddsinspektion tillsammans med Er och Yrkesinspektionen kom vi överens om de åtgärder som skall genomföras. Den tidigare diskuterade lösningen vid ramper med en motordriven bom avskrevs. stället skall prövas utplacering av betongblock med utförande enligt bifogade skiss. första hand skall provet genomföras på kajplats 640. Om detta faller väl ut skall prov även göras vid övriga ramper för att eventuellt justera måtten. Betongblocken skall vara utställda på kajplats 640 under vecka 46. På kajplats 644 skall de luckor som finns i befintligt avkörningsskydd täppas till med skyddsblock av den typ som används på andra kajer. Även detta arbete beräknas vara utfört under vecka 46. Med vänlig hälsning GÖTEBORGS HAMN Traf7 k vdelningen. ~, : 1 ~!1,.. ~,g,. ~.. ~<Wvt - Å'h'ders o.!in - - Postadress Box GOTEBORG Gatuadress N orra Hamngatan 8 Telefon Telegram sconport göteborg Telex 2W57 sc onprl s Bon kg oro ~ Pc s1giro

11 1.-; - ~ÖTEBORGS HAMN - 1~~ Handloggore A Bohlin/MJ Datc- ~ 19~ Err rl o~urr. l.,k,. ~ )~. / ) - ~ u ~,. Y\,~ 5,1 c k nir~ g TR 200/72 Er!Jeteckn1ng Att.: Dir Per Bjurström ~ Göteborgs Stuveri AB Box GÖTEBORG Avkörningsskydd på ro/ro-ramper Vid sammanträffande i dag mellan ingenjor Rune Johansson och ingenjör Sven Lev~n har Lev~n begärt bekräftelse på att avkörningsskydd av betongelement i enlighet med provade prototyper accepteras av Göteborgs Stuveri. Rune Johansson meddelade, att besked i frågan kan erhållas först i mitten av januari. Tillverkning av betongelementen tar bl a med hänsyn till betongens brinntid cirka 3 veckor. Elementen kan således inte vara på plats förrän någon vecka in i februari. Med vänlig hälsning GÖTEBORGS HAMN Trafikavdelningen J/ f.. /::r.:)-/~ :(/ ;,.t }_.: '1\.nd ers Bo hl-in'. ~ -po~ to nreu e,, ~ C:3 17 GOTtBCRG l elefon N c rro Homngoton B l ele~rom scor.port götebo rg Telex "}WSl oconprt s ~ ~2838-3

12 ~ ~ TAC~S't:: Kr 1100 )2 tl. s~~ ~o K~r-:~- - -.,~!,-.--~-~-... ~ :.,!,; i.;. ~M ~, f!~ i: ~ MATERtAL: BTGJ std -t'.3s-0, GRUPP d S AQ.He~ t--j G Ks y 0,, F-ORKSA-TiN \ 1--lG VtkT 24 TON. ' D 0 -~ ~,, AV k:o Rhlt 1'.lGSSK:YDD 0 L\ N )~- ~ \ l.,, G.JUTS l ATEP. AW.\/Ai~D- Nl t-.l$sf0 R \A Yl E.D STOR. T~E.KA-1{iL\Si" h. DO \ 'E.RT''<ÅlÅ HÖ~N, OCH t7va~sdas KA~TeR -lf- 8lt U\ ~ - " l! - +t 1t_ r ' ~ - ~ T 400 1sqs ±so 400 L 7 7' -,j ' ~ T ~:SO' 5K: 20cl f<Z0cf75' -- \. -i~ -seo;-~~l 11- =-H, - -, m 6'k20c1~L. _J_- seoo -il_f 6000 i. =._'. ~ -~~ S f<:2dc1s ' ~ i 80 \0 Z2 ~ius (

13 ' Sveriges Redare förening Box GÖTEBORG ER REFERENS Your relerence ERT DATUM Your date VAR REFERENS Our relerence DATUM Our date RJ/AW Stuveriföretagens möjlighet att påverka arbetsmiljön i fartyg Stuveriföretagens möjligheter att påvef-ka arbetsmiljön i lastdelen av nybyggda fartyg varierar kraftigt beroende på vilket rederi det är frågan om. flertalet fall har vi tyvärr kunnat konstatera att vi kommit in i bilden för sent eller inte kontaktats alls. Detta förhållande är otillfredsställande eftersom onödiga brister i arbetsmiljön troligen skulle kunna korrigeras redan under fartygets byggnation och då till en väsentligt lägre kostnad än vad som kan bli ett resultat av ett skyddsingripande. De huvudsakliga brister vi på senare år observerat på moderna fartyg härför sig främst till buller och drag från ventilationsanläggningar samt tekniska brister i tillträdesleder, ramper och hissar. Vi avser inte att begära att få bli "remissinstans" när det gäller dessa frågor men vill understryka, att vi gärna står till förfogande att i ett så tidigt skede som möjligt i ett fartygs projektering, ge synpunkter på arbetsmiljön i lastdelen på fartyg. Med vänlig hälsning GÖTEBORGSSTUVERAB Sk/51Jmmitt:n för hamnarbete ;;;:~. ~~~~.,~ r~ Ru~; Joh~~ --/ Postadress Huvudkontor Telefon Telex Bankgiro Postgiro Postal address Head office address Telephone No Banking accounl No Postal account No Huvudkontoret Scanter S Box 7027 Andreegatan Ytterhamnen Scanter S GOTEBORG GOTEBORG lnnerhamnen Scanter S t ~J.,., "'n no w.,,.,..,,,,,. r.~

14 : SVERGES REDAREFÖRENNG 1: Skyddsing Rune Johansson Göteborgs Stuveri AB Box GÖTEBORG Göteborg_ 1981-Ul-13 Er referens Vår referens LB/EKa Broder, Stuveriföretagens möjlighet att påverka arbetsmiljön i fart Tack för Ditt brev nylige_n i rubricerade ärende. Jag tycker Dina synpunkter är värda att beaktas och har därför tillställt samtliga ledamöter i Redareföreningens Tekniska Kommitte kopia av Ditt brev. Hälsningar, Pw/' (Lars Baecklund) Postadress Box Besöksadress Kungsportsavenyen 1 Telefon 031/ Telex sweship Telegram redareforening Göteborg

15 Tulldirektionen i Västra Regionen Box GÖTEBORG ( ER REFERENS Vour refprence ERT DATUM Your date VAR REFERENS Our reference PB/AW DATUM Our date Arbetsmiljörisker i samband med biljakt inom hamnområdet Skyddskornmitten inom Göteborgs Stuveri AB har vid sitt sammanträde behandlat ärenden där det skulle ha förekommit jakt från Tullens sida inom hamnområdet på pesona! som misstänks inneha smuggelgods. Vi ifrågasätter inte Tullens rätt att tillse att smuggelgods inte förs i land men vi vill gärna få en diskussion till stånd i avsikt att dra upp riktlinjer för hur Tullen från ren skyddssynpunkt bör agera inom hamnområdet. Vid samma tillfälle önskar vi också ta upp frågan om det samordningsansvar i skyddsf d~gor som enligt arbetsmiljölagen i det här sammanhanget åligger Göteborgs Stuveri vad avser vår gemensamma arbetsplats hamnen i Göteborg. Avvaktar besked om lämplig tidpunkt för ett möte. Med vänlig hälsning GÖTEBORGSSTUVER~B! / er ~.B]_,~\J_J) Y"V'Cm ) f'os!adress Posta! addrrss Huvudkontor Hud olficr addren Box 7027 Andreegatan GOTEBORG GOTEBORG Telefon Telex T elephone No Huvudkontoret Scanter S Ytterhamnen Scanter S nner hamnen Scanler S Bankgiro Bainking account No Postgiro Poslal accounl ~o ~ o:

16 ~'------~<:?~ ~/~. G-~ -4-'?4(- - j Göteborgs Hamn Box GÖ'l'EBORG RJ/KW Hantering av farligt gods m/s Seefalke Med anledning av Ert brev HG7/65, som vi behandlat i vår skyddskommitt~, får vi meddela, att stuveriet ej hade vetskap om att MCO-klassat gods fanns i en av de containers som lossades. Det framgick inte av de dokument som stuveriet erhöll. Därför lossades godset på vanligt sätt. Vi delar helt de synpunkter som framförs i Ert brev och vi har med berörd kund tagit upp det aktuella fallet till diskussion. Med vänlig hälsning GÖTEBORGS STUVER AB S~kommittEn för hamnarbete ~/~~~~ Rune JoCs:'~:-/ - ' ' ~- ~a. -- 'i