.. för arbetsgivarna ord~ "

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".. för arbetsgivarna ord~ ""

Transkript

1 , a ekn Arb Miljö Rune Johansson/OK Utlirdare (tjlnateolille, namn, telefon, aignalur) p;;;kumenlnamn Bilaga A 1 B 1 C Sid. r E F G 1 ( 8 ) arnmanträde Skyddskomrnitten å Göteborgs Stuveri AB Mottagare Närvarande: Per Bjurström Sigvard Holm Lennart Nordling Bertil Ulriksson Bo Wiberg Gösta Witting Kjell Börjesson Alf Lind Lennart Attefors Arvid Jansson Mats Jorunger Dag Kastin Rolf Lysell Carl Rånge Willli Sepp Leif Lehmann Rune Johansson Evert Stolt för arbetsgivarna ord~ " " " " " för arbetsledarna l för arbetstagarna l l l " l för tjänstemännen för Medicinsk Arbetsmi jö för Teknisk Arbetsmiljö l Vid protokollet: Undertecknad Rune Johansson 1. Arvid Jansson meddelade att Mats Jorunger ingår i Skyddskommitt~n som representant för arbetstagarna i verkstäderna. 2. Föredragnings lista Sedan densamma kompletterats med punkt 7 övriga frågor godkändes den enligt bilaga A. Fastställdes att punkten "övriga frågor" alltid ska finnas på föredra~ningslistan :! i! i i s. -.;, < iii./2 - ~

2 P5ökumentnamn PROTOKOLL Utfl rdare (tjlnateatllle, namn, telefon, s ignatur) ank JDatum Bilaga S id.nr Tekn Arb Miljö Rune Johansson/OK D120.Ärende Sammanträde Skyddskommitten å Göteborgs Stuveri AB Mottagare (8) t., - 3. Justering av protokoll - Att justera dagens protokoll utsågs utövj r ordföranden Per Bjurström, Lennart Attefors och Kjell Börjesson. 4. Olycksfallsstatistik Olycksfallsstatistik för 3-e kvartalet 1980 redovisades och kommenterades. / Då Lundby-Frihamnshamnarna numera är ett / block fastställdes att ändra redovisningen i enlighet med detta. Många olycksfall har inträffat i Lundby Frihamnsområdet. Beslöts undersöka detta och jämföra med Sannegården med hänsyn taget till ton, arbetade timmar m m. Ett förgiftningsfall har inträffat. Beslöts närmare undersöka detta fall. Fattades beslut om att anslå kortfattad kommentar i samband med uppsättning av olycksfallsstatistiken. Beslöts följa upp vissa olycksfall huru~ ida personlig skyddsutrustning använts elle1 ej. Då Lennart Attefors skriver på alla olyaks- fallsrapporter fann Skyddskommitten det lämpligt.att Lennart Attefors meddelar till personalavdelningen om olycksfall som k ~nna~ förhindras eller mildrats genom att personlig skyddsutrustning burits. Personalavdelningen får härigenom möjli~heter till uppföljning i olika former. :! i 5 Redogörelse för utförda uppdrag. Förelåg förteckning enligt bilaga B../3

3 f'dokumentnamn PROTOKOLL Utfärdare (tjänsteställe, namn, telefon, signatur) ank Datum Bilaga S id.nr Tekn Arb Miljö Rune Johansson/UR ( 8) Ärende Sammanträde Sk ddskommitten å Göteborgs Stuveri AB Mottagare a) Komplettering av rutiner för farligt gods Komplettering av tidigare rutiner godkändes enligt bilaga c. b) Elvärmesitsar - Uppdraget utfört. utdelning av instrukti1 Lennart Attefors meddelade att sitsarna l inte hade fått avsedd effekt då maskinerna fortfarande går på tomgång. Dag Kastin framhöll att detta är en or 1 - ningsfråga och ingen skyddsfråga. c) Avkörningsskydd vid ramper Förelåg förslag och skrivelser från Hamnen enligt bilaga D. / Efter diskussion enades man att föres~agna avkörningsskydd var praktiskt hanterbdra och godkände desamma. Uppdrogs åt Rune Johansson att skriftligen meddela Hamnen detta samt att man förutsätter Yrkesinspektionens godkännande l ( d) Uppdrogs åt Rune Johansson att med Ha~nen klargöra hur avkörningsskydd på restefande avsnitt ska åtgärdas. Olycksfallskurvor Uppdraget utfört. e) Företagsanpassad skyddsor~anisation Rune Johansson meddelade att förslag till organisation utsänts samt önskade synpunkter på detsamma.

4 .: ~kumentnamn PROTOKOLL Utfärdare (tjänsteställe, namn, telefon, signatur) anl<[datum Bilaga Tekn Arb Miljö Rune Johansson/UR 11_ Ärende Sammanträde Skyddskommitten å Göteborgs Stuveri AB ( 8) Mottagare T Arvid Jansson ville i detta sammanhang ta upp till diskussion den skuggorganis~tion i skyddsverksamheten som finns. Denna har inte vid något tillfälle inkommit med frågor till Skyddskommitten. ( ( - brev tillåter företaget nu åter att ~et finns en kontaktman. Detta oörs helt utan kontakt med Skyddskommitteri~ Det samarbetsavtal som ingicks medgav plats i Skyddskommitten men när efter mycket lång tid det äntligen kom en rep,resentant stannade denna endast en kort stiund och sedan har det aldrig kommit någon. Nu är kontaktmannen efter att ha blivit avsagd sitt uppdrag åter tillbaka. / Arvud Jansson ställde frågan till produktionsansvariga om detta är bra. Sigvard Holm och Bo Wiberq kunde ej ge kommentarer direkt då de ej kände till det nya beslutet. Per Bjurström ansåg inte _frågan direkt hänförlig till.diskussionen om skyddsorganisationen. Kjell Börjesson ansåg det inte möjligt för företaget att fatta ett sådant här bes ~ ut. ( Arv~d Jansson fann ingen möjlighet fö~ Transport att godtaga detta beslut. Att man inte motsatt sig skyddsombud ~ örutsatt att dessa följde lagen är en sak men någon kontaktman. har man aldrig :godkänt. Rolf Lysell framhöll att man aldrig a~visat någon som haft seriöst intresse att bedriva skyddsverksamhet. Vad vi protesterar mot är den effekt yi får genom att skyddsomb~den t~ingas.gj till samordningsmannen med sina fragor v1lfet medför svårigheter för huvudskyddsombpdet att arbeta../5.

5 ~kumentnamn PROTOKOLL Utfärdare (tjänstestlllle, namn, telefon, signatur) ank ldatum ]Bilaga Tekn Arb Miljö Rune Johansson/UR Ärende Sammanträde Skyddskommitten å Göteborgs Stuveri AB (8) Mottagare 1 Per Bjurström svarade att företaget int~ accepterar att man arbetar på ett felak~igt sätt utan kräver att lagen följs. Vidare har vi konstaterat att beslutet om skyddsombud och kontaktman ej har samba~d med samarbetsavtalet. Skvddsombuden finns och vi måste ta detta be;lut. Härefter avslutades diskussionen och efter förslag utsågs Lennart. Attefors, Kjell Börjesson, Sigvard Holm, Rune Johansson och Bertil Ulriksson att jämte representant för verkstaden i ytterharnnen och produktionen i innerhamnen arbeta fram slutförslag tlll skyddsorganisation. f) Skrivelse till Redareföreningen Uppdraget ufört enligt bilaga E. g) Skrivelse till Tullverket Uppdraget utfört enligt bilaga F. Ärendet bearbetas vidare i samband med frågorna om samordningsansvaret. ( ( h) Avgränsning av verkstadsområdet Bertil Ulriksson regogjorde för ändrad lay-out och kostnader. Förslaget kan ej genomföras förrän viss trafik flyttat.. Förslaget skall ytterligare bearbetas med bland annat verkstadspersonalen med be slut senare. i) Ej åtgärdade skyddsfrågor Uppdraget utfört. Uppföljning av beslutade åtgärder utföres av huvudskyddsombudet. 1

6 Utfärdare (tjänsteställe, namn, telefon, signatur) ank Datum ~kumentnamn PROTOKOLL Tekn Arb Miljö Rune Johansson/UR ]Bilaga Ärende Sammanträde Skyddskommitten å Götebor_g_s Stuveri AB Mottagare l j) Skrivelse - farligt gods Uppdraget utfört enligt bilaga G. k) Skrivelse, broschyr m m angående hjälm ( r Uppdraget utfört. Arvid Jansson ställde en direkt fråga viad arbetsledningen 9jort. Bertil Ulriksson svarade att några ordriingsingripande inte vidtagits ännu. Per Bjurström framhöll att vi ej skall släppa frågan utan att varje ansvarig ahef ttmqt driver denna även om man ej anqer någon datum. j Kjell Börjesson framhöll att det är ar*ets~ ledarnas ansvar att hjälm bärs på arbetsplatsen. Det måste ut direktiv om detta. Det hjälper inte enbart med propaganda. j Beslöts om ytterligare propagandaåtgärtler fram till den 31 mars. Efter detta datum blir hjälmen obliqatorisk. nformation sänds ut att all arbetsledbnde personal omgående skall bära hjälm. / 1) Teknisk Arbetsmiljö samordnar med produktion och fack. Samordningsansvaret propagandan Rune Johansson meddelade att diskussion förs med bland annat Hamnen och Tullverket i frågan och att man måste se den i två delar. Externt och internt. Beslöts låta det externa arbetet fort öpa med Hamnen med flera samt låta den ut~eada _ gruppen för skyddsorganisa~ionen även lämna förslag till samordningsregler ~nternt.;, ~L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-r' ~~~---' -. l. /7.

7 j.,. F ö R E D R A G N N G s L s T A vid Skyddskomrnittens Sammanträde den 14 januari 1981 å Göteborgs Stuveri AB. 1. Föredragningslista 2. Justering av protokoll i. f 3. Olycksfallsstatistik 4. Redogörelse för utförda uppdrag (bilaga) 5. Gångbro över Sannegårdsbangården nformation 6. Uppsättning av skyddsanordningar 7. övriga frågor ' l.

8 4. Redogörelse för utförda uppdrag a) Kumplettering av r~tiner för farligt gods (R Johansson) b) Elvärmesistar - utdelning av instruktion (B Wiberg) Utfört Ej utfört Pågående X X c) Avkörningsskydd vid ramper (R Johansson) X d) Olycksfallskurvor (R Johanss~n) X e) Företagsanpassad skyddsorganieation X f) Skrivelse till Redarför~ningen (R Johansson) X g) Skrivelse till. Tullverket (P Bjurström) X h) Avgränsning av verkstadsområde (B Ulriksson) X i) Ej åtgärdade skyddsfrågor (R Johansson, B Ulriksson, S Holm, L Attefors) X j) Skrivelse - iarligt gods (R Johansson) X k} Skrivelse, broschyr mm ang hjälra ( R Johansson) X 1) Samordningsansvaret (R Johansson) X

9 NFO nterna MCO-rutiner Beträffande personliq skyddsutrustning vid arbete med CMO-gods t: de handlingar som alltid skall medfölja MCO-godset och som dessutom skall tillhandahållas stuveriets planerir-rgsfunktion i god tid före godsets ankomst finns anvisningar om personliq skyddsutrustning om sådan behövs. Med hjälp av MDG-coden, "MCO Page" nummer och un. nummer kan man i "Medical first aid guide" slå upp respektive ämne och få anvisningar om lämplig skyddsutrustning. Kravet, att dokument med upplysninqar om MCO-godset skall finnas tillgängliga innan arbetet påbörjas är oefterqivligt, och således kan alltid upplysningar om rätt skyddsutrustning erhållas och rekvireras till arbetsplatsen. varje enskilt fall får avgöras om skyddsutrustninq skall användas vid hantering. Som vägledning gäller att gods i MCO-klasserna 3,6 och 8 kräver stor uppmärksamhet beträffande rätt personligt skyddsutrustninq. Personlig skyddsutrustning skall användas om emballaget har sådana brister att risk för läckage uppstår vid hantering om spill finns eller risk för akut skada föreligeer. Skyddsförrådet på Andreegatan tillhandahåller utrustning vilket motsvarar de flesta förekommande krav. Lådor med utrustning för akut behov finns på arbetsplatsen.,.

10 ,~. _..,,. /'7 ~ GÖTEBORGSHAMN Handläggare S Lev~n/MG Datum Bet eckning TRU 464/61 Ert datum Er betelkn ir1g RJ/UK 1: Göteborgs Stuveri AB Skyddskommitt~n för hamnarbete Box GÖTEBORG Påkörnings skydd nom Samarbetsgruppen för arbetarskydd samt av Er Rune Johansson har påtalats avsaknaden av avkörningsskydd vid ramper samt vid kajplats /1 Vid skyddsinspektion tillsammans med Er och Yrkesinspektionen kom vi överens om de åtgärder som skall genomföras. Den tidigare diskuterade lösningen vid ramper med en motordriven bom avskrevs. stället skall prövas utplacering av betongblock med utförande enligt bifogade skiss. första hand skall provet genomföras på kajplats 640. Om detta faller väl ut skall prov även göras vid övriga ramper för att eventuellt justera måtten. Betongblocken skall vara utställda på kajplats 640 under vecka 46. På kajplats 644 skall de luckor som finns i befintligt avkörningsskydd täppas till med skyddsblock av den typ som används på andra kajer. Även detta arbete beräknas vara utfört under vecka 46. Med vänlig hälsning GÖTEBORGS HAMN Traf7 k vdelningen. ~, : 1 ~!1,.. ~,g,. ~.. ~<Wvt - Å'h'ders o.!in - - Postadress Box GOTEBORG Gatuadress N orra Hamngatan 8 Telefon Telegram sconport göteborg Telex 2W57 sc onprl s Bon kg oro ~ Pc s1giro

11 1.-; - ~ÖTEBORGS HAMN - 1~~ Handloggore A Bohlin/MJ Datc- ~ 19~ Err rl o~urr. l.,k,. ~ )~. / ) - ~ u ~,. Y\,~ 5,1 c k nir~ g TR 200/72 Er!Jeteckn1ng Att.: Dir Per Bjurström ~ Göteborgs Stuveri AB Box GÖTEBORG Avkörningsskydd på ro/ro-ramper Vid sammanträffande i dag mellan ingenjor Rune Johansson och ingenjör Sven Lev~n har Lev~n begärt bekräftelse på att avkörningsskydd av betongelement i enlighet med provade prototyper accepteras av Göteborgs Stuveri. Rune Johansson meddelade, att besked i frågan kan erhållas först i mitten av januari. Tillverkning av betongelementen tar bl a med hänsyn till betongens brinntid cirka 3 veckor. Elementen kan således inte vara på plats förrän någon vecka in i februari. Med vänlig hälsning GÖTEBORGS HAMN Trafikavdelningen J/ f.. /::r.:)-/~ :(/ ;,.t }_.: '1\.nd ers Bo hl-in'. ~ -po~ to nreu e,, ~ C:3 17 GOTtBCRG l elefon N c rro Homngoton B l ele~rom scor.port götebo rg Telex "}WSl oconprt s ~ ~2838-3

12 ~ ~ TAC~S't:: Kr 1100 )2 tl. s~~ ~o K~r-:~- - -.,~!,-.--~-~-... ~ :.,!,; i.;. ~M ~, f!~ i: ~ MATERtAL: BTGJ std -t'.3s-0, GRUPP d S AQ.He~ t--j G Ks y 0,, F-ORKSA-TiN \ 1--lG VtkT 24 TON. ' D 0 -~ ~,, AV k:o Rhlt 1'.lGSSK:YDD 0 L\ N )~- ~ \ l.,, G.JUTS l ATEP. AW.\/Ai~D- Nl t-.l$sf0 R \A Yl E.D STOR. T~E.KA-1{iL\Si" h. DO \ 'E.RT''<ÅlÅ HÖ~N, OCH t7va~sdas KA~TeR -lf- 8lt U\ ~ - " l! - +t 1t_ r ' ~ - ~ T 400 1sqs ±so 400 L 7 7' -,j ' ~ T ~:SO' 5K: 20cl f<Z0cf75' -- \. -i~ -seo;-~~l 11- =-H, - -, m 6'k20c1~L. _J_- seoo -il_f 6000 i. =._'. ~ -~~ S f<:2dc1s ' ~ i 80 \0 Z2 ~ius (

13 ' Sveriges Redare förening Box GÖTEBORG ER REFERENS Your relerence ERT DATUM Your date VAR REFERENS Our relerence DATUM Our date RJ/AW Stuveriföretagens möjlighet att påverka arbetsmiljön i fartyg Stuveriföretagens möjligheter att påvef-ka arbetsmiljön i lastdelen av nybyggda fartyg varierar kraftigt beroende på vilket rederi det är frågan om. flertalet fall har vi tyvärr kunnat konstatera att vi kommit in i bilden för sent eller inte kontaktats alls. Detta förhållande är otillfredsställande eftersom onödiga brister i arbetsmiljön troligen skulle kunna korrigeras redan under fartygets byggnation och då till en väsentligt lägre kostnad än vad som kan bli ett resultat av ett skyddsingripande. De huvudsakliga brister vi på senare år observerat på moderna fartyg härför sig främst till buller och drag från ventilationsanläggningar samt tekniska brister i tillträdesleder, ramper och hissar. Vi avser inte att begära att få bli "remissinstans" när det gäller dessa frågor men vill understryka, att vi gärna står till förfogande att i ett så tidigt skede som möjligt i ett fartygs projektering, ge synpunkter på arbetsmiljön i lastdelen på fartyg. Med vänlig hälsning GÖTEBORGSSTUVERAB Sk/51Jmmitt:n för hamnarbete ;;;:~. ~~~~.,~ r~ Ru~; Joh~~ --/ Postadress Huvudkontor Telefon Telex Bankgiro Postgiro Postal address Head office address Telephone No Banking accounl No Postal account No Huvudkontoret Scanter S Box 7027 Andreegatan Ytterhamnen Scanter S GOTEBORG GOTEBORG lnnerhamnen Scanter S t ~J.,., "'n no w.,,.,..,,,,,. r.~

14 : SVERGES REDAREFÖRENNG 1: Skyddsing Rune Johansson Göteborgs Stuveri AB Box GÖTEBORG Göteborg_ 1981-Ul-13 Er referens Vår referens LB/EKa Broder, Stuveriföretagens möjlighet att påverka arbetsmiljön i fart Tack för Ditt brev nylige_n i rubricerade ärende. Jag tycker Dina synpunkter är värda att beaktas och har därför tillställt samtliga ledamöter i Redareföreningens Tekniska Kommitte kopia av Ditt brev. Hälsningar, Pw/' (Lars Baecklund) Postadress Box Besöksadress Kungsportsavenyen 1 Telefon 031/ Telex sweship Telegram redareforening Göteborg

15 Tulldirektionen i Västra Regionen Box GÖTEBORG ( ER REFERENS Vour refprence ERT DATUM Your date VAR REFERENS Our reference PB/AW DATUM Our date Arbetsmiljörisker i samband med biljakt inom hamnområdet Skyddskornmitten inom Göteborgs Stuveri AB har vid sitt sammanträde behandlat ärenden där det skulle ha förekommit jakt från Tullens sida inom hamnområdet på pesona! som misstänks inneha smuggelgods. Vi ifrågasätter inte Tullens rätt att tillse att smuggelgods inte förs i land men vi vill gärna få en diskussion till stånd i avsikt att dra upp riktlinjer för hur Tullen från ren skyddssynpunkt bör agera inom hamnområdet. Vid samma tillfälle önskar vi också ta upp frågan om det samordningsansvar i skyddsf d~gor som enligt arbetsmiljölagen i det här sammanhanget åligger Göteborgs Stuveri vad avser vår gemensamma arbetsplats hamnen i Göteborg. Avvaktar besked om lämplig tidpunkt för ett möte. Med vänlig hälsning GÖTEBORGSSTUVER~B! / er ~.B]_,~\J_J) Y"V'Cm ) f'os!adress Posta! addrrss Huvudkontor Hud olficr addren Box 7027 Andreegatan GOTEBORG GOTEBORG Telefon Telex T elephone No Huvudkontoret Scanter S Ytterhamnen Scanter S nner hamnen Scanler S Bankgiro Bainking account No Postgiro Poslal accounl ~o ~ o:

16 ~'------~<:?~ ~/~. G-~ -4-'?4(- - j Göteborgs Hamn Box GÖ'l'EBORG RJ/KW Hantering av farligt gods m/s Seefalke Med anledning av Ert brev HG7/65, som vi behandlat i vår skyddskommitt~, får vi meddela, att stuveriet ej hade vetskap om att MCO-klassat gods fanns i en av de containers som lossades. Det framgick inte av de dokument som stuveriet erhöll. Därför lossades godset på vanligt sätt. Vi delar helt de synpunkter som framförs i Ert brev och vi har med berörd kund tagit upp det aktuella fallet till diskussion. Med vänlig hälsning GÖTEBORGS STUVER AB S~kommittEn för hamnarbete ~/~~~~ Rune JoCs:'~:-/ - ' ' ~- ~a. -- 'i

~kumen t namn. Ärende Sammanträde Skyddskomrnitten å Göteborgs Stuveri AB 1981-04-22 och. Vid protokollet! Undertecknad Rune -~ohansson

~kumen t namn. Ärende Sammanträde Skyddskomrnitten å Göteborgs Stuveri AB 1981-04-22 och. Vid protokollet! Undertecknad Rune -~ohansson Utfärdare (tjänstestille, namn, telefon, signatur) ~kumen t namn ~Dat um Tekn Arb Miljö Rune Johansson/UR f~_} 810520 } Bilaga A,B ; C (5) Ärende Sammanträde Skyddskomrnitten å Göteborgs Stuveri AB 19810422

Läs mer

VAR REFERENS Our reference UK

VAR REFERENS Our reference UK Göteborgs StuveriAB Jan Mörck Svenska Hrunnarbetarf örbundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG ER REFERENS Your reference ERT DATUM Yourdate VAR REFERENS Our reference UK DATUM Ourdate 1982-09-21 Beträffande

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

MBL- information angående stattitel 411

MBL- information angående stattitel 411 l i Göteborgs Hamn AB Vårt datum/our date 985-04-04 Ert datum/your date Vår referens/our reference FA Er referens/your reference G von Brömssen/MS Svenska Hamnarbetarf örbundet Avd 4 Miragatan 2 47 08

Läs mer

Dokumentnamn KALLELSE 1 ( 1) Ankn Datum Beteckning 2534 1989-05-19. MBL-information

Dokumentnamn KALLELSE 1 ( 1) Ankn Datum Beteckning 2534 1989-05-19. MBL-information KALLELSE 1 ( 1) Ankn Datum Beteckning 2534 1989-05-19 Transp avd 2 Gösta Börjesson SKAF, sektion 7 Bengt Fredriksson Hamn 4:an HTF-klubben Bo Jonsson SALF-klubben Lennart Andersson MBL-information Härmed

Läs mer

el Arbetsmijlö-policy

el Arbetsmijlö-policy SKYDDSOMBUDSMÖTE Du hälsas på förhand välkommen till skyddsombudsmöte. Plats: Sannegårdens fackexp. Tid: ONSDAGEN den 8 november 1995, kl. 12:30 Eftersom mötet sker på arbetstid så erhåller samtliga närvarande

Läs mer

Datum. Karl Hallgren Arne Johansson Karl-Axel Kandevik Jan Mörck

Datum. Karl Hallgren Arne Johansson Karl-Axel Kandevik Jan Mörck Utfärdare tjänsteställe, namn, telefon. signatur) ~kumentnamn PROTOKOLL Datum l Tommy Siverdal/MN 42 04 80 ankn 65 1982-02-18 MBL - information 1982-02-05 1 Närvarande: Peter Liljegren Tommy Siverdal Thomas

Läs mer

Sigvard Holm -"- Bertil Ulriksson -"- Karl Hallgren Sv. Hamnarb.förb. avd.4 Åke Norrby -"- -"- -"-

Sigvard Holm -- Bertil Ulriksson -- Karl Hallgren Sv. Hamnarb.förb. avd.4 Åke Norrby -- -- -- ro;;kumentnamn PROTOKOLL Utfärdare (tjänsteställe, namn, t elefon, signatur) Datum ]Bilaga Sid.nr L.E Jansson, Pers.tj. tel. 531224 ] 79-05-10 1. 1 Ärende Mottagare T Närvarande: Jan Lindgren GSAB Ordf.

Läs mer

VERKSTADSKLUBBENS SAMMANTRÄDE. Bent Asmussen Terho Mikkonen. Godkönt av klubbmedlemmarna.

VERKSTADSKLUBBENS SAMMANTRÄDE. Bent Asmussen Terho Mikkonen. Godkönt av klubbmedlemmarna. VERKSTADSKLUBBENS SAMMANTRÄDE 1977-09-07.,: I.1,' 1. Omval av styrelse Ordförande : Sixten Karlsson Vice ordförande Bent Asmussen Sekreterare : Terho Mikkonen Godkönt av klubbmedlemmarna. 2. Verkstadspersonalen

Läs mer

Göteborgs. Hamn AB 850530 BOC 632698 Handlaggare Ert datum/your date Er referens/your refere11ce BOC

Göteborgs. Hamn AB 850530 BOC 632698 Handlaggare Ert datum/your date Er referens/your refere11ce BOC Vårt datum/our date Var relerensiour reterer e Hamn AB 850530 BOC 632698 Handlaggare Ert datum/your date Er referens/your refere11ce BOC Svenska Harnnarb. förb. Avd 4 Box 9005 400 70 Göteborg Härmed kallas

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Datum. MINNESANTECKNINGAR möte den 1 december 2005

Datum. MINNESANTECKNINGAR möte den 1 december 2005 ti"j ARBETSMILJÖ MINNESANTECKNINGAR Vår betecknini:i 2005-12-02 AIGÖ 2005/56091 --Sid 1 (2) Handläggare, telefon Jonas Pehrson, 031-743 72 95 jonas.pehrson@av.se GÖTEBORGS HAMN AKTIEBOLAG 403 38 GÖTEBORG

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN NÄRINGSNÄMNDEN Sammanträdestid Måndagen den 12 december 2011 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 83 Kallelse och beslutsförhet 2. Nn 84 Fastställande

Läs mer

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u.

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u. / Handläggare Göteborgs Hamn AB Vårt datum/our date Vår referens/our reference 1989-04-17 P-0 Falk/kw Ert datum/your date Er referens/your reference Svenska Hamnarbetarf örbundet Avd 4 Box 9005 400 70

Läs mer

Delgivningsförordning (2011:154)

Delgivningsförordning (2011:154) Delgivningsförordning (2011:154) Inledande bestämmelser 1 [7061] Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar delgivningslagen (2010:1932) ([7001] o.f.). Begrepp och uttryck i förordningen

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen

Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen DOKUMENTNAMN Handlingsplan mot droger GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004 DOKUMENTTYP Handlingsplan BESLUTAT/ANTAGET KS 040329 42 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2006-11-21 kl 09.00 12.00 Plats Närvarande Övriga närvarande Seglarhotellet i Sandhamn Från styrelsen Ordinarie ledamöter: Sebastian Cederschiöld,

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Avtal om regler vid asbestexponering

Avtal om regler vid asbestexponering Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 50 INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN Avtal om regler vid asbestexponering ÖVERENSKOMMELSE Ersättning

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Information om ärendehantering

Information om ärendehantering Information om ärendehantering Läs inform ationen nedan innan du fyller i Blankett för olägenhetsanm älan Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter. Det kan

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Göte bor~ Hamn AB. 1986-09- 11 kl 10.30 N:a Hamngatan 8, 4:e våningen SS/ EE. Svenska Ham narbetarförbundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG KALLELSE

Göte bor~ Hamn AB. 1986-09- 11 kl 10.30 N:a Hamngatan 8, 4:e våningen SS/ EE. Svenska Ham narbetarförbundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG KALLELSE Handaggare Göte bor~ Vårt datum/our date 1986-09-04 Ert datum/your date Vår referens/our relerence SS/ EE Er relerens/your relerence Svenska Ham narbetarförbundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG KALLELSE

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, 1. Stämman öppnas 2. Val av justeringsmän 3. Stadgeenligt utlysande

i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, 1. Stämman öppnas 2. Val av justeringsmän 3. Stadgeenligt utlysande Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, Kalvhagsskolan, Styrsö Närvarande: Se bifogad närvarolista, bilaqa 1 1. Stämman öppnas Mötet öppnades

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Dokumentnamn FRUKOST. Presentation, kursstart Vårt dagliga arbetsmiljöarbete. Mobbing på arbetsplatsen. kan göra något?

Dokumentnamn FRUKOST. Presentation, kursstart Vårt dagliga arbetsmiljöarbete. Mobbing på arbetsplatsen. kan göra något? -. -. /-........... - -- -~., -... -- -:--... -..------... ---..-- --. -- Göteborgs Dokumentnamn Hamn AB 'PROGRAM Tjansteställe Handlaggare AnKn Datum PET Per-Eric Nilsson/UK 2240 1990-05-03 Mottagare

Läs mer

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott I ~. Landstinget II DALARNA Central förvaltning Personalenhet ~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-06-03 Sida 1 (2) Dnr LD13/01529 Uppdnr 566 2013-06-03 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

J t~p-~~--:hl PROTOKOLL. Förhandlingar. Närvarande: A Helleman It. K öd man B Molander protokollf K-A Kandevik Hamnarb förb, avd 4 G Malmgren "

J t~p-~~--:hl PROTOKOLL. Förhandlingar. Närvarande: A Helleman It. K öd man B Molander protokollf K-A Kandevik Hamnarb förb, avd 4 G Malmgren ~kumentnamn Utfärdare (tjänsteställe, namn, telefon, signatur) Datum Bilaga Sid.nr Personalavd B Molander/KW ank 19 800117 1 (1) Ärende Förhandlingar Närvarande: A Helleman GS, ordf It R Johansson n K

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll fört vid årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, den 16 april 2015, på Gula villan i Alby, Albyvägen 37, Norsborg. 1 Öppnande av stämman Styrelsens ordförande

Läs mer

Patientnämnden 1-8. Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25. Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg

Patientnämnden 1-8. Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25. Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-14 Patientnämnden 1-8 Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25 Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Cirkulär Nr 16 Juli 2008

Cirkulär Nr 16 Juli 2008 Cirkulär Nr 16 Juli 2008 Nytt kollektivavtal centralt godkännande att använda ITP 1 Svenskt Näringsliv och PTK har den 13 juni träffat överenskommelse om nya regler och rutiner för när ett nyanslutet företag

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2013-05-31 1380-2012 Landstingsstyrelsen Landstinget i Värmland 651 82 Karlstad Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Avtal om regler vid asbestexponering

Avtal om regler vid asbestexponering Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 08.03 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD Avtal om regler vid asbestexponering

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-15 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 15 januari 2015, kl 09.15 12.00 Plats: Rödskär, Hallands Sjukhus Varberg Närvarande: Eva Osvald-Gustafsson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari 2015 2015-02-19 2/2015

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari 2015 2015-02-19 2/2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-02-19 2/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari 2015 Sid nr 9 Sammanträdets öppnande och justering... 2 10 Godkännande av dagordning...

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2013-05-31 1440-2012 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer