Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder."

Transkript

1 Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.

2 Fiskevårdsplan. Verksamhetsplan för Volgsjöns fiskevårdsområdesförening. Sida 1 Innehållsförteckning Flik 1 Sida 2 Sida 3 Inledning med kort efterföljande historik Övergripande målsättning Målsättning för bygden Flik 2 Områdesbeskrivning Biologisk målsättning Fiskemålsättning Sida 4-14 Vattenbeskrivningar inom fiskevårdsområdet Sida 15. Fiskekorts statistik (antal fiskedygn/år) Flik 3 Flik 4 Sida 16- (16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5). Löpande detaljåtgärder inom fiskevårdsområdet Sida 17- (17-1, 17-2, 17-3,). Uppföljning av löpande detaljåtgärder inom Fiskevårdsområdet Flik 5 Flik 6 Sida 4.

3 Vatten beskrivning av Volgsjön. (bifogad kartbild) Storlek: ca ha. Medeldjup: ca 7,0 m Max djup: ca 14,5 m Vattenkemi: okänt. Fiskebestånd. Sjön har ett allmänt bestånd av främst sik med olika underarter bl.a. storsik, älvsik, blåsik och planktonsik. Gädda, abborre och lake finns även allmänt i sjön. Harr och öring finnes i ett mindre bestånd. Nuvarande fiske. Bedrivs i en något medelmåttig omfattning, med nätfiske från ortsborna under sommarhalvåret. Antalet fiskedygn per år från fiskekortförsäljningen omfattar cirka 700 fiskedygn inom området sammanlagt, och de flesta utövas i Volgsjön. Tillgänglighet. Sjön befinner sig geografiskt centralt lägligt, d.v.s. lättåtkomligt från bilvägar och gångstigar och nära till tätbebyggt område. Möjlighet till småbåtshamn med nedfartsramp för båt trailer finns, uthyrning av ett antal båtar finnes även tillgängligt. Vindskydd med eldstad och till behövande utedass finns utplacerat på olika ställen runt sjön. Volgsjön har fyra sådana rast skydd. Övrigt. Volgsjön är en vattenreglerad sjö, det ursprungliga fisket är delvis förstört genom regleringen, framför allt örings och lax beståndet. En delvis restaurering av sjöns lekområden genomförts av tidigare års fiskevårdsplan från 1991 t.o.m Biotops åtgärder har genomförts vid Gubbseleforsen Vojmån. Provfisken har utförts i Volgsjön under början 1990 talet och en el proven fisken i såg ån vid samma tidpunkt. Vindskydd, torrtoaletter uppfördes runt sjön under föregående fiskevårdsplan. Kompensations utsättningar av fiskyngel har årligen tillförts. (enligt vattendom) Fiskevårdsområdet har uppfodrat dessa utsättningar i försträckta fiskekassar, därefter har fisken utplanterats på lokala delar inom Volgsjön. Vilket har medfört ett positivare resultat på överlevnaden och storleken av öringarna, detta bekräftas genom fångst uppgifter från den fiskande allmänheten. Sida 5.

4 Framtida planering och åtgärder för Volgsjön. En fortsättning på den uppfodring av sättfisk (öring) som vattenfall tillhandahåller enligt vattendom för Volgsjön. Utmatning av sättfisk vid fiskassen utanför Karlsbacka. Förhandling med kommunen i fråga om ansvar och huvudmannaskap kring småbåtshamnen, ang. underhåll och förbättringar tids framöver. En förstärkt fisketillsyn inom Volgsjön och det övriga fiskevårdsområdet är befogat, med tanke på trovärdigheten. Framhålla fiskets betydelse mera, för fiskerättsägare, fritidsfiskare och allmänhet. En fortsättning på inventeringen av fiskevårdsområdets fiskevatten. Undersöka möjligheten kring ett samarbetsprojekt från kommun och övriga näringsidkare, med intressen i Volgsjöns fiskevårdsområde. Ett samarbete av den karaktären, tros kunna infria bättre den målsättning för bygden som denna fiskeplan innehåller. Sida 6.

5 Vatten beskrivning av Fatsjön.(bifogad kartbild) Storlek: ca 470 ha Medeldjup: ca 5,7 m Max djup: ca 10,5 m Vattenkemi: okänt Fiskebestånd: Gädda och abborre dominerar sjöns fiskebestånd, abborre av större storlek finns i något mer omfattning. Nuvarande fiske: Fritidsfiske och husbehovsfiske i mindre omfattning. Tillgänglighet: Fatsjön sträcker sig längst efter Nästansjö bilväg från Lövliden, norrut. Innanför landsvägen, och mellan sjön ringlar inlandsbanan i samma riktning. Sjön ligger på synbart gångavstånd från dessa båda färdsträckor, den kan även nås på gångavstånd från OJ terminal vid E 45 an norrut. Övrigt: Utloppet från Fatsjön förbinds nedströms till Volgsjön med Såg ån, en sträcka med medelmåttigt strömmande vatten på ca 1 km. Såg ån har tidigare använts som föryngringsplats för sättfisk i Annläggningsform, men som nu mera är avvecklad. För närvarande utgör ån som föryngrings och lekområde för både Volgsjön och Fatsjön. Ån har av tidigare verksamhetsplan från 1991 t.o.m utförts av biotopåtgärder i mindre omfattning. En vattenprovtagning har genomförts under år 2002 och som visar att vattnet är tämligen friskt. Värden på vattenprovtagningen vid Såg åns mynning. Datum: ph Alk Färg ,75 5,6 2, ,74 5,7 2, ,86 6,2 2,2 Framtida planering och åtgärder. Vidare arbeta på vattenbeskrivningen, med förslagsvis framtida åtgärder inom fiske reglering, vissa tider på året. Sida 7.

6 Vatten beskrivning av Bergbacka tjärn.(bifogad, kartbild) Storlek: ca 9 ha Medeldjup: ca 5,0 m Max djup: ca 6,5 m Vattenkemi: okänt Fiskebestånd. För närvarande okänt, men ett antal öringar har inplanterats på försök för vidare utvärdering. Nuvarande fiske. Ej befintligt för närvarande, men kan bli intressant objekt för fiske om det visar sig. Tillgänglighet. Tjärnen befinner sig nästan mitt i bostadsområdet Bergbacka, inom ca 100 m från väg. Övrigt. Tjärnen har under en tid varit ett tänkbart objekt för fritidsfiske för närboende och allmänhet. Framtida planering och åtgärder. Inventera och utvärdera tjärnen ytterligare, för ett eventuellt fritidsobjekt för fiske. Sida 8. Vatten beskrivning av Baksjö tjärn och Baksjö tjärn bäcken.(bifogad kartbild) Storlek: ca 6,5 ha

7 Medeldjup: ca 3,5 m Max djup: ca 4,5 m Vattenkemi: Datum ph alk(mekv/ ,8 0, ,0 0,110 Fiskbestånd. Tjärnen har ett glest bestånd av gädda och abborre, inplanterad forell och öring har varit dominerande för ett antal år sedan. Verksamheten bestod i form av fritidsfiske och put and take fiske. Nuvarande fiske. Fisket sker ej någon omfattande form för närvarande. Tillgänglighet. Väldigt tillgängligt för närboende och allmänhet. En turist och camping anläggning har verksamhet i tjärnens närhet. Övrigt. Vid tjärnens utlopp rinner Baksjö tjärn bäcken nedströms av en sträcka på cirka meter, med utlopp i Vojmån. Planerade biotopåtgärder har utförts i form av vassrensning under år 2001, och en efterföljande komplettering år En återupptagning av inplanterat put and take fiske har diskuterats, i en handlingsplan, och förberedningsmaterial finns tillgängligt. Framtida planering och åtgärder. Sida 9 Förberedelse av planering kring ett put and take fiske i tjärnen. Undersökning av möjligheten att rensa upp Baksjötjärn bäcken genom muddring, skall påbörjas inom tid, för att öka genom strömningen av vatten i tjärnen.

8 Bilden tagen nedströms bron ca 1 km Frigöra in och utloppet i tjärnen från vattenväxter så att vatten genom strömningen ökas i måttlig mängd. Detta tros, vara en förutsättning för syresättningen i vattnet, och därmed en större överlevnadsmöjlighet för inplanterad sättfisk. Sida 10 Vatten beskrivning av Baksjön.(bifogad, kartbild) Storlek: ca 800 ha Medeldjup: ca 4,5 m

9 Max djup: ca 12 m Vattenkemi: För nuet inga värden, men sjön har varit ortens vattentäkt och som nu mera upphört. Fiskbestånd: Sjön består i huvuddelen av abborre, gädda, mört och en mindre del av lake. Inplantering av ett mindre antal öringar genomfördes åren 1993 och Nuvarande fiske: Fritidsfiske och husbehovsfiske bedrivs i en mindre omfattning. Fisketävlingar brukar arrangeras någon gång per år. Tillgänglighet: Nära från bilväg med ett gång avstånd, inom 100 m. Sjön ligger på synbart avstånd från tätbebyggt område kallat Baksjönäset. Övrigt: Sjön har varit en vattentäkt för tätorten, vilket medfört restriktioner med att använda motordriva redskap i vattnet. Vid utlopps delen av sjön bedrivs en camping och bad anläggning för allmänhet. Sjön är mycket intressant när det gäller vidare utveckling av vinterfiske och övrigt säsongsfiske. Vid skrivande datum, pågår en förfrågan från kommunen, till allmänheten om att häva restriktionerna på motordrivna redskap i sjön. Förslagsvis skulle det från fiskevårdsområdets sida, underlätta, tillgängligheten ytterligare för fiskets utövande, om restriktionerna hävdes. Eftersom vatten kvalitén är bra, och att den är någorlunda djup på vissa håll, är det möjligt att öka utsättningarna av mera öring i sjön. Framtida planering och åtgärder. Montera upp ett antal vindskydd kring sjön. Ta upp en förfrågan och möjligheten, med fiske expertis till en utsättning av mera kallvatten fisk, typ öring eller röding. Sida 11. Vatten beskrivning av nedre delen Vojmån nedströms till Gubbseleforsen. (bifogad, kartbild) Storlek: en längdsträcka av ca 7 km. Vattenkemi: okänt

10 Näringsstatus: Näringsrikt vatten med hög genomströmning. Nuvarande fiske: Fritids och husbehovsfiske i mindre omfattning, fisket utövas på främst öring och harr. Endast handredskap är tillåtet i detta vatten. Tillgänglighet: Nedre delen av Vojmån sträcker sig inom fiskevårdsområdet, från landsvägsbron E 45-an strax norr om Lövåsen, till utloppsflödet Gubbseleforsen. Vidare rinner den nedströms ut i Volgsjön, en sträcka på ungefär 7 km, ömsom medelmåttigt och stilla strömmande vatten. Fiskeutövandet nås bäst på gång avstånd från E 45 an landsvägsbron, och nedströms vid Gubbseleforsen. Sträckan i mellan utgörs av obanad terräng, längs efter ån i båda riktningarna. Övrigt: Vindskydd, ett par stycken finns tillgängligt vid Gubbseleforsen. Biotopåtgärder har utförts vid ett tidigare skede, i samband med ett kraftstationsbygge vid Gubbseleforsen. Åtgärder bland annat, bestående i att underlätta för uppvandring av lekfisk till Vojmån. Övriga åtgärder har vidtagits med att främja fiskens vandringar i samband med ett planerat rekreationsområde för tätorts borna i Vilhelmina. Platsen är välbesökt med fiskare, och övriga fritidsutövare. En numera nedlagd flottledskanal är befintlig från Strömstrand (strömseleforsen) tvärsgrävd sträcka på ungefär 2 km ut till Volgsjön. Under tiden då flottningen var i verksamhet, var det rinnande vatten i kanalen med riklig mängd av fiskyngel. I nuvarande skick befinner sig kanalen torrlagd. Framtida planering och åtgärder. Undersöka möjligheten med att upprätta en flugfiskesträcka längs en del av ån. Begränsa harrfisket under lektiden genom en form av fisketids reglering. Uppförande av vindskydd. Sida 12. Vatten beskrivning av Bullerforskanalen (Lappselet).(bifogad, kartbild) Storlek: en längdsträcka på cirka 1,3 km. Vattenkemi: okänt.

11 Näringsstatus: näringsrikt vatten med tidvis hög genomströmning. Fiskbestånd: Främst öring förekommer i detta fiskevatten, beroende på vattengenomströmningen. Men även andra fiskarter, såsom gädda och abborre förekommer, sik arterna utnyttjar även vattnet en del. Vattensträckan anses även lämpad för utplantering av fisk från vattendomsregleringen på grund av lättillgängligheten. Transport av sättfisk ifrån Storholmen efter Bullerforskanalen till fiskkassen vid Karlsbacka. Sida 13. Nuvarande fiske: Fisket efter öring är mycket populärt efter denna strömsträcka, med fina resultat i fråga om vikt och antal. Fiskets utövande sker i huvudsak under avtappnings säsonger från Malgomaj då vattnet är strömmande. Endast handredskap är tillåtet i detta vatten. Tillgänglighet: Fiskevattnet är nära från bilväg, och kan även nås med båt från Volgsjön.

12 Övrigt om vatten området: Bullerforsen har genomgått en stor förändring, beroende på en vattenkraftsreglering från slutet av femtiotalet. Och som numera är bebyggt med en vattenkraftsanläggning som skiljer Volgsjön från Malgomajsjön. Tiden före denna reglering var forssträckan med angränsande flöde av Stor ån en betydande förbindelse mellan dessa sjöar. Och ett utomordentligt lekområde för harr och öring, vildlaxens vandringar uppströms Ångermanälven berördes även av forsen. Framtida planering och åtgärder. Återuppta tidigare resonemang om en fiskestig efter den numera torrlagda Stor ån, för att underlätta öringens vandringar uppströms till Malgomajsjön. Underrätta vattenfall om möjligheter, till att förbättra rastplatån intill landsvägsbron. Sida 14. Vatten beskrivning av Insjön. (bifogad, kartbild) Storlek: Medeldjup: Max djup:

13 Vattenkemi: Fiskbestånd: Sjön domineras av gädda och abborre, mört och sik kan förekomma i mindre omfattning, ävenså laxöring kan förekomma. Nuvarande fiske: Fritidsfiske och husbehovsfiske bedrivs i en mindre omfattning. Tillgänglighet: Sjön ligger på andra sidan Volgsjön, sett från Vilhelmina tätort. Insjön kan betraktas som en förbindelse med Volgsjön. Byn Svannäs ligger i anslutning till båda sjöarna, och som via bilväg kan nås därigenom. Västra delen av sjön kan nås inom ett gångavstånd från före detta djupdals vägen, som nu mera slutar vid byn Svannäskullen. Övrigt: Inloppsflödet rinner från en bäck som kallas västerbäcken, vars sträckning kommer från västra delen av tillrinningsområdet till Insjön. Vindskydd finns tillgängligt, sjön fungerar även som badplats för byborna och allmänhet. Det kan också nämnas att sjön fungerade som flottledsavlägg för timmer och massaved, vid tiden då flottningen var verksam. Framtida planering och åtgärder. En fortsättningsvis uppföljning och bearbetning av analys och vatten beskrivningen, för Insjön och Svansjön. Sida 2. Inledning med kort efterföljande historik. Denna verksamhetsplan för Volgsjöns Fiskevårdsområde omfattar en beskrivning av nuläget. Och kompletterar den tidigare upprättade fiskevårdsplanen för området. Denna verksamhetsplan (fiskevårdsplan) är ej fullständigt utförd, i den meningen av en komplett färdigställd verksamhetsplan. Löpande justeringar av åtgärder i form av, ekonomi och personella resurser kan vara aktuella vid varje åtgärdstillfälle och slutförande.

14 Analys, åtgärd och skötsel är vägledande begrepp inom verksamhetens utförande. Syftet består i att främja ett relativt uthålligt fiske för fritid och husbehov, och vidare upprätthålla en så god status som möjligt till fiske för rekreation och turism. Historik. Projekteringen av Volgsjöns FVO påbörjades åren , och bildades vid fiskevårdsstämman den 24 mars En fiskevårdsplan för åren 1991 t.o.m upprättades, åtgärderna inom denna period beskrivs i denna verksamhetsplan under rubrikerna vattenbeskrivningar och områdesbeskrivning. Övergripande målsättning. Fiskevårdsområdet skall tillvarata och främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen enligt antagna stadgar för fiskevårdsområden. Detta innebär att förvalta föreningens fiske på så sätt att fiskerättsägare och fiskerättsinnehavare, på lång sikt kan dra största möjliga nytta av detta och dess kringeffekter. Målsättning för bygden. Fiskevårdsområdet skall eftersträva ett bra sportfiske för närboende och turism, upprätthålla en god service nivå i form av vindskydd, toaletter och vandringsleder m.m. Samordning med kommunen eftersträvas vid omfattande kostsamma projekt inom närområdet. Underlätta för näringsidkare inom turism när det gäller formella upplåtelser för fiske inom områdets fiskevatten. Detta innebär att fiskevårdsområdets resurser syftar till att tillvaratas, i allas och bygdens bästa. Sida 3. Områdes beskrivning. Volgsjöns Fiskevårdsområde ligger inom Vilhelmina kommun, strax intill Vilhelmina tätort. Området omfattar byaskiftes lagen Svannäs, Lövliden, Karlsbacka, Volgsjöfors, Laxbäcken och Vilhelmina granberget. Antalet fiskerättsägare, (medlemmar) inom området är cirka 400 st. Fiskevårdsområdet förvaltar fisket i Volgsjön, Fatsjön, Baksjön, Insjön, Svansjön samt inloppsflödena Vojmån och bullerforsen från Malgomaj.

15 Vidare inom området ingår ett antal små skogstjärnar, med utloppsflödena till några av dessa ovannämnda sjöar. Volgsjön ingår i ett vattenreglerat vattensystem med dess konsekvenser för fiskets utövande. Innan regleringen var fisket av lax, öring och harr rikligt. I nuläget är det framför allt sik, abborre och gädda som är mest förekommande bland fiskarterna. Självföryngringen av harr, vildlax och öring är nästan obefintligt utan stödåtgärder, fiskevårdsområdet är även fiskereglerat, enligt överenskomna lokala fiskebestämmelser. Den näringsverksamhet som bedrivs i form turism och fritidsfiske står i delvis beroende av områdets utbud av fiskevatten. Biologisk målsättning. Att inte överstiga ekosystemets produktionsförmåga, med hänsyn tagen till de naturliga växlingar och variationer inom livsmiljöerna. Det vill säga att samtliga nu förekommande arter av fisk, skall i livskraftiga självreproducerande bestånd tillvaratas inom områdets sjöar och vattendrag. Självföryngringen av harr och öring som räknas som skyddsvärda fiskbestånd skall beaktas i form av fiske vårdande åtgärder. Detaljåtgärder för varje fiskevatten återfinns inom de lokala beskrivningarna för åtgärder i denna fiskeplan. Fiskemålsättning. Volgsjöns fiskevårdsområde som sportfiskevatten, skall gynnas framförallt efter öring och harr. Övrigt fiske genom nätfiske till husbehov skall riktas främst till sik abborre och gädda. Sist ovan nämnda fiskarter kan med fördel, ur sportfiskesynpunkt tillika så gynnas. Detaljåtgärder för varje fiskevatten återfinns inom de lokala beskrivningarna för åtgärder i denna fiskeplan. Sida 15. Historik över antal fiskedygn inom Volgsjöns Fiskevårdsområde.

16 Sida 16/1 Åtgärder: verksamhetsår Löpande åtgärder inom fiskevårdsområdet. Skötsel, service och underhåll av vindskydd inklusive utedass. Städning, tömning av sopsäckar, tömning av latrinbehållare inklusive sophantering (bortforsling) av burkar glas m.m. Löpande fisketillsyn inom området. Finansiering, skötselbidrag. Detaljåtgärder.

17 Fodring av kompensationsfisk, 2 sommrig öring inuti försträckt fiske kasse i Volgsjön. Vattenprovtagning och provtagning av cesium i fisk. Finansiering, bidrags medel. Uppfodrings kostnad ca kr Finansiering, egna medel ca kr (analys kostnad) Utarbetning av verksamhetsplan i fält, med djupvatten lodningar och rekognoseringar inom området. Finansiering, ur skötselbidraget. Inventeringsprovfisken, i Volgsjön och Baksjön. (sökande av bidrag) Finansiering, bidrags medel. Preliminär kostnad ca kr Administrativ ansökan om finansiering av biotopåtgärder. Vid Baksjötjärn bäcken, i form av muddring vassklippning. Finansiering, bidrags medel. Preliminär kostnad ca kr Alternativ kostnad ca kr Administrativ ansökan om finansiering till inköp av fiskevårdsutrustning för fiskevård och fisketillsyn.(båtmotor, fisksump, oxygenspridare) Finansiering, bidrags medel. Preliminär kostnad ca kr Åtgärder: verksamhetsår Löpande åtgärder inom fiskevårdsområdet. Skötsel, service och underhåll av vindskydd inklusive utedass. Städning, tömning av sopsäckar, tömning av latrinbehållare inklusive sophantering (bortforsling) av burkar glas m.m. Löpande fisketillsyn inom området. Finansiering, skötselbidrag. Detaljåtgärder. Sida 16/2

18 Fodring av kompensationsfisk, 2 sommrig öring inuti försträckt fiske kasse i Volgsjön. Vattenprovtagning och provtagning av cesium i fisk. Finansiering, bidrags medel. Preliminär kostnad ca kr Finansiering, med egna medel. Preliminär kostnad ca kr Redigering och utarbetning av verksamhetsplan i fält, vattenbeskrivning av Svansjön, Insjön och Vojmån. Finansiering, ur skötselbidraget och Egna medel. Verkställning av vassklippningen (rensning) Baksjötjärn bäcken. Finansiering, bidrags medel. Preliminär kostnad ca kr Alternativ kostnad ca kr (bidrag beviljat till 70 procent av kostnaden) Vassröjning av Baksjöbäcken 2001 Sida 16/3. Upprättande av fiske tids regler för harrfiske inom Volgsjöns fiskevårdsområde. I första hand Gubbseleforsen och nedre delen Vojmån upp till riksväg 45. (Förslag till Volgsjöns fiskestämma). Undersökning av plats vid Strömseleforsen för uppmontering av vindskydd (tillgängligt vindskydd finns vid norra sidan Volgsjön) I första hand med förfrågan till berörda markägare om plats och tillstånd. Finansiering, skötselbidraget och Egna medel. Undersökning av Bergbackatjärn för eventuell projektering av put and take fiske för allmänhet. Kompletterande vassrensning inom området med egen personal och utrustning. Översyn av informationstavlor m.m.

19 Finansiering, ansökan hos arbets Förmedlingen om praktiktjänst. Fisk från kassen vid utsättningen hösten Sida 16/4. Åtgärder: verksamhetsår Löpande åtgärder inom fiskevårdsområdet. Skötsel, service och underhåll av vindskydd inklusive utedass. Städning, tömning av sopsäckar, tömning av latrinbehållare inklusive sophantering (bortforsling) av burkar glas m.m. Löpande fisketillsyn inom området. Finansiering, skötselbidrag. Detaljåtgärder.

20 Uppfodring av kompensationsfisk(enligt vattendom) 2 sommrig öring i försträckt kasse. Finansiering, med egna medel. Preliminär kostnad ca kr Utplantering av kompensationsfisk, efter fullföljd uppfodring (enligt ovannämnda). Vattenprovtagning, (och provtagning av cesium i fisk). Redigering och utarbetning av verksamhetsplan i fält. Finansiering, bidrag och egna medel. Finansiering, egna medel (bidrag). Preliminär kostnad ca kr Finansiering, ingående skötselbidrag. Kompletterande vassklippning (vassröjning). I Baksjötjärn bäcken och inom området. Projektering av vindskydd vid Strömseleforsen. Finansiering, egna medel. Preliminär kostnad ca kr Finansiering, egna medel. Sida 16/5. Rekommenderat, möjligheten till en fiskyngelbassäng. Utforska (rekognosera) möjligheten till en anläggning av fiskyngelbassäng, vid Baksjöns inloppsflöden, (eventuellt vid bäcken från Skarptjärnen). Finansiering, egna medel. En förutsättning för att ovanstående verksamhet, skall kunna åtgärdas delvis, under perioden. Är att ansökt, praktiktjänst beviljas från arbetsförmedlingen.

21 Sida 17/1 Uppföljning (liggare) för löpande åtgärdsplanering inom Volgsjöns FVO-verksamhetsåret Planerade åtgärder enligt verksamhetsplan Utförda åtgärder enligt verksamhetsplan Löpande åtgärder i form av service, underhåll och fisketillsyn inom fiskevårdsområdet. Fodring av kompensationsfisk, 2 sommrig öring i försträckt fiske kasse. Uppfodringsplats, Volgsjön. Utplantering av öring, uppfodrad genom fiskevårdsområdets omsorg. Vattenprovtagning och cesiumprovtagning på fisk. Utarbetning av verksamhetsplan för Volgsjöns FVO. Inventeringsprovfisken inom Volgsjön och Baksjön. Administrativa åtgärder (ansökan om finansiering) av biotopåtgärder vid Baksjötjärn bäcken, i form av vassklippning alternativ muddring. Administrativa åtgärder (ansökan om finansiering) för inköp av fiskevårdsutrustning, till ändamål för fisketillsyn och fiskevård. (båtmotor, fisksump och oxygen spridare) Åtgärdat genom arbetspraktiktjänst och frivillig hjälp. Genomförd under tiden 1 juni t.o.m. 1 oktober. Utplanteringen genomfördes sista hälften september månad och början av oktober månad. Cirka stycken öringar utsattes på lokala ställen inom Volgsjön. Ej utfört. Verksamhetsplanen delvis utförd under året, med detaljobjekt och redigeringar. Inventeringsprovfisken ej utförd på grund av omprioriteringar. Finansiering beviljad genom bygdeavgiftsmedel. Vassklippning,(rensning) hänskjuts till nästkommande år. Finansiering beviljad genom bygdeavgiftsmedel. Båtmotor är införskaffad, fisksump med till berörande utrustning är beställd.

22 Sida 17/2 Uppföljning (liggare) för löpande åtgärdsplanering inom Volgsjöns FVO verksamhetsåret Planerade åtgärder enligt verksamhetsplan för Utförda åtgärder enligt verksamhetsplan Löpande åtgärder i form av service underhåll och fisketillsyn inom Åtgärdat genom arbetspraktiktjänst och frivillig hjälp. fiskevårdsområdet Uppfodring av kompensationsfisk, 2 sommrig öring i försträckt Genomförd under tiden 1 juni t.o.m. den 30 september. fiskekasse plats, Volgsjön. Utplantering av öring, uppfodrad genom fiskevårdsområdets försorg. Utplanteringen genomfördes under sista hälften av september månad i Volgsjön. Med ett antal av ungefär stycken öringar, varav ett antal i Baksjöns vattendrag och Bergbacka tjärn. Vattenprovtagning och cesium provtagning på fisk. Ej utfört. Redigering och utarbetning av verksamhetsplan i fält. Vassklippning (rensning) av Baksjötjärn bäcken. Undersökning av plats vid Strömseleforsen, för uppsättning av vindskydd. Undersökning av Bergbacka tjärn för eventuellt put and take fiske för ortsbor och allmänhet. Upprättande av harrfiskets reglering, och kompletterande vassrensning inom fiskevårdsområdet. Delvis utfört, vattenbeskrivning av Vojmån och Insjön. Genomfört, med inhyrd motor gående vassklippaggregat. Förundersökning påbörjad. Ej utfört. Utgår tillsvidare. Sida 17/3

23 Uppföljning (liggare) för löpande åtgärdsplanering inom Volgsjöns FVO verksamhetsåret Planerade åtgärder enligt verksamhetsplan för Utförda åtgärder enligt verksamhetsplan Löpande åtgärder i form av service underhåll och fisketillsyn inom Åtgärdat genom arbetspraktiktjänst. området. Uppfodring av kompensationsfisk, 2 sommrig öring i försträckt Genomförd under tiden 1 juni t.o.m. den 1 oktober. fiskekasse, plats Volgsjön Utplantering av öring, uppfodrad genom fiskevårdsområdets försorg Utplanteringen genomfördes under sista hälften av september månad, och början av oktober månad. Fisken utplacerades inom Volgsjön på olika lokaler runt sjön. Antalet öringar belöpte sig av ca stycken a/ca 300 gr st. Vattenprovtagning och cesiumprovtagning. En vattenprovtagning vid Såg åns mynning har genomförts under året. Provtagning av cesiumvärde i fisk, har ej genomförts. Redigering och utarbetning av verksamhetsplan i fält. Har löpande utförts, av lokala delområden inom fiskevårdsområdet. Kompletterande vassröjning av Baksjötjärn bäcken, och övrigt inom Vass röjningen i Baksjötjärn bäcken, kunde ej genomföras pga. för området. lågt vattenstånd i bäcken. Projektering av vindskydd vid Strömseleforsen. Förfrågan om tillstånd från markägaren har upprättats, muntligt förhandsbesked tillsvidare. Utforska möjligheten till en fiskyngelbassäng vid Baksjöns Har ej genomförts, har utgått tillsvidare. inloppsflöden (eventuellt bäcken från skarptjärnen)

FISKEPLAN. Volgsjöns Fvo

FISKEPLAN. Volgsjöns Fvo FISKEPLAN Volgsjöns Fvo Fiskeplan Innehåll Inledning... 3 Historik.... 3 Övergripande målsättning.... 3 Målsättning för bygden.... 3 Områdes beskrivning... 4 Biologisk målsättning.... 4 Fiskemålsättning....

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

övrigt Fångsten av gädda, abborre, lake och gös i Larsmo-Öjasjön under perioden 1997-2007 (statistik uppsamlad av fiskelagen runt sjön)

övrigt Fångsten av gädda, abborre, lake och gös i Larsmo-Öjasjön under perioden 1997-2007 (statistik uppsamlad av fiskelagen runt sjön) Larsmo-Öjasjön Uppgifterna om fiskfångsterna i Larsmo-Öjasjön presenteras nedan och baserar sig på fiskeområdets insamlade statistik från medlemsorganisationerna samt på utförda fiskeriundersökningar.

Läs mer

Handlingsprogram för Hällesjö fiskevårdsområde 2010-2014.

Handlingsprogram för Hällesjö fiskevårdsområde 2010-2014. Handlingsprogram för Hällesjö fiskevårdsområde 2010-2014. Allmänna förutsättningar. Hällesjö fiskevårdsområde i Östjämtland är ett av totalt ett 25-tal fiskevårds- och kortfiskeområden inom Bräcke kommun.

Läs mer

Dysåns avrinningsområde (677921-141225)

Dysåns avrinningsområde (677921-141225) Dysåns avrinningsområde (677921-141225) Översiktlig beskrivning Dysån är en för regionen typisk skogså, vars avrinningsområde i huvudsak ligger i Älvdalens kommun och därmed förvaltas fisket följaktligen

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Kultsjöåns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Gaskalite/Voullelite FVO bildades den 4 juni 2002 och ombildades till Kultsjöåns FVO den 23/9-2004 i och med att fastigheterna Kultsjöluspen

Läs mer

Fisketräff med Fiskevårdsområden, inom LONA projektet Resursen Fisk

Fisketräff med Fiskevårdsområden, inom LONA projektet Resursen Fisk Minnesanteckningar Fisketräff med Fiskevårdsområden, inom LONA projektet Resursen Fisk Plats: Hotell Dorotea Datum: 2/6-15 Föreläsare Kjell Nore n OutdoorNorth Genomgång av fiskevårdsområdenas uppgift

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Dnr 511-7956-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Upprättad: 2005-08-12 Namn: Mörtsjöbäcken Områdeskod: SE0630202 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 0,5 ha Skyddsform:

Läs mer

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Restaurering av fiskvandringsleder i Malax 1 Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Malax Fiskargille r.f. har ansökt och erhållit finansiering för ett ERUF-finansierat projekt 2007-2013 via Södra

Läs mer

Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2010-03-17 Tid 18:00 Protokoll nr. 19 2010:1 Plats Säters Stadshotell

Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2010-03-17 Tid 18:00 Protokoll nr. 19 2010:1 Plats Säters Stadshotell Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2010-03-17 Tid 18:00 Protokoll nr. 19 2010:1 Plats Säters Stadshotell Närvarande Anders Norman Åke Berg Tore Fahlholm Sven Andersson, adjungerad 1 2 3 4 5 6 Ordförande

Läs mer

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde 61 Norrström - Sagåns avrinningsområde Sammanfattning Sagåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i Enköpings och Heby kommun i Uppsala län samt Sala och Västerås kommun

Läs mer

Svar på fiskeenkäten.

Svar på fiskeenkäten. Svar på fiskeenkäten. Är det första gången du besöker vårt område för att fiska? Ja 1 st Nej, jag är här regelbundet. Den äldsta kom hit 1958. 31 st sedan 70- talet, 8 st sedan 80-talet, 10 st sedan 90-talet

Läs mer

SPORTFISKE I LJUNGANDALEN

SPORTFISKE I LJUNGANDALEN SPORTFISKE I LJUNGANDALEN Om du söker ett varierat fiske i otillgängliga vildmarksvatten, med sina åar, tjärnar och insjöar eller lättåtkomliga lugna vatten belägna vid allfarvägarna. Då har du kommit

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2012

Elfiske i Jönköpings kommun 2012 Elfiske i Jönköpings kommun 2012 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån, Lillån i Huskvarna

Läs mer

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006 Länsstyrelsen på Gotland har uppdrag av regeringen att arbeta för att det på ett långsiktigt och hållbart sätt genomförs en ansvarsfull hushållning av fiskresurserna så att de ger en god och långsiktig

Läs mer

rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010

rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010 rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010 Johan Persson och Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen, Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult, Ylva Lönnerholm, Uppsala universitet Författare Johan Persson

Läs mer

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan PM 1 (17) 48 Miljöanalys Pär Granström 026-17 12 40 per.granstrom@x.lst.se Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan Förord Detta förslag

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF KRÄFTBESTÅNDET Kräftor i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO Bild 21-22. Flodkräfta från Halland (t.v.) 2009 och signalkräfta från Uvasjön (Alsterån, Fröseke) 2011 (t.h.). Observera skillnaderna i färg och klornas

Läs mer

Fiskevårdsplan Östervallskogs fvo

Fiskevårdsplan Östervallskogs fvo Fiskevårdsplan Östervallskogs fvo Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan för Östervallskogs fiskevårdsområdesförening Hushållningssällskapet, Ventilgatan 5, 653 45 Karlstad, Tel 054-545600, Fax 054-545649,

Läs mer

HAVÄNGSVANDRING. Söndagen den 7 augusti, kl 10.00. Verkeån och Örakarsfallen.

HAVÄNGSVANDRING. Söndagen den 7 augusti, kl 10.00. Verkeån och Örakarsfallen. HAVÄNGSVANDRING Söndagen den 7 augusti, kl 10.00 Verkeån och Örakarsfallen. Verkeåns mynning och en blick över Hanöbukten. Vad gör Verkeån så unik. Örakarsfallen med fångstanordning, en historisk bakgrund

Läs mer

Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2008-03-18 Tid Protokoll nr. 13 2008:1 Plats Skönviks konferensc.

Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2008-03-18 Tid Protokoll nr. 13 2008:1 Plats Skönviks konferensc. Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2008-03-18 Protokoll nr. 13 2008:1 Plats Skönviks konferensc. Johan Wikström Tore Fahlholm Torsten Jusslin Sven Andersson, adjungerad 3 Ulf L hälsar välkommen. Dagordningen

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

Åtgärdsområde 004 Västerån

Åtgärdsområde 004 Västerån Bilaga Åtgärder och resultat i Västerån Utskriven: 3-9-3 Åtgärdsområde Västerån Gislaved Nissan Sokvag: Målpunkt $+ [_ #* %, ") MÅRDAKLEV G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\_.emf

Läs mer

Att fiska är kul! Bråviken. Glan (Glans fiskevårdsområde)

Att fiska är kul! Bråviken. Glan (Glans fiskevårdsområde) Fiska i Norrköping Att fiska är kul! I Norrköping finns ett brett utbud av fiskemöjligheter - både för stora och små, nybörjare och proffs! Här har vi Bråviken, Arkösunds skärgård, ett antal insjöar och

Läs mer

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län Fiske på Gotland Den som fiskar måste också känna till de bestämmelser som gäller. För att underlätta för dig som fritidsfiskare har vi i denna folder gjort en

Läs mer

Fiskevårdsplan. Bergsjöns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Bergsjöns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Bergsjöns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Området ligger efter Sagavägen (Ö-vik -Norge) cirka 2mil väster om Dikanäs, samt 12 mil norr Vilhelmina tätort. Fisket omfattar sjöarna Saksensjön,

Läs mer

Arstafältet, Valla å och Valla damm

Arstafältet, Valla å och Valla damm o Arstafältet, Valla å och Valla damm SLUTRAPPORT NOVEMBER 2008 c*- H o H g EXPLOATERINGS www.stockholm.se Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan:

Läs mer

Minnesanteckningar från fisketräff på Marsfjäll Mountain Lodge i Saxnäs den 29 september 2014

Minnesanteckningar från fisketräff på Marsfjäll Mountain Lodge i Saxnäs den 29 september 2014 Minnesanteckningar från fisketräff på Marsfjäll Mountain Lodge i Saxnäs den 29 september 2014 Närvarande: Föreläsare Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jämtland Mats Byström, Saxnäs fiskecentrum (Kultsjögården)

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fastställda vid föreningens ordinarie årsstämma år 2010. I tillämpliga delar gäller Fiskelagstiftningen. Reviderade vid föreningens ordinarie årsstämma 2011,

Läs mer

Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län. och projekt. Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark

Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län. och projekt. Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län och projekt Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark Projektbeskrivning 2003 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Syfte 5 Beskrivning av fiskevårdsarbete

Läs mer

!"#$%&'($)'*$*+,-./.0$ 123.$45"2("2$6)57.8$ 9:..&2$;"20,:.#$)'*$ <,/5"2$=&2,>1$$

!#$%&'($)'*$*+,-./.0$ 123.$452(2$6)57.8$ 9:..&2$;20,:.#$)'*$ <,/52$=&2,>1$$ Under 2014 knöt vi ihop säcken för många större projekt som finansierat med hjälp av EU:s fiskerifond. Vi kunde inviga den nya faunapassagen vid Ulriksdal. Det tog 10 år att genomföras hela projektet.

Läs mer

Fiskundersökningar i Rönne å 2012

Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle Gavleån En ren kraftkälla för Gävle Att beskriva Gavleån som Gävles blå pulsåder är ingen överdrift. Från Gavleån får vi delar av vårt rena dricksvatten och en källmärkt energi. I vattnen leker fisken

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR FISKEVÅRDSPLAN KALMAR LÄN Meddelande 2007:03 FISKEVÅRDSPLAN KALMAR LÄN Utgiven av: Ansvarig enhet: Projektansvarig: Författare: Omslagsbilder: Tryckt hos: Upplaga: 25

Läs mer

Information om fiskevårdsarbete enligt Jönköpingsmodellen i Gävleborgs län

Information om fiskevårdsarbete enligt Jönköpingsmodellen i Gävleborgs län Information om fiskevårdsarbete enligt Jönköpingsmodellen i Gävleborgs län Syfte Fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län har två huvudmålsättningar: Att så långt som det är möjligt åter länka samman de sjöar

Läs mer

Förekommer rikligt i vissa vatten och finns i

Förekommer rikligt i vissa vatten och finns i Välkommen att fiska i destination Funäsdalen Här finns hundratals upplåtna vatten i ett område med en mängd sjöar, tjärnar och åar. Vi är ett spännande gränsområde där skog möter fjäll, vilket innebär

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12) Provfiske Kävlingeån - Bråån 2015 Kävlingeåns Löddeåns fvo Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 4 3 Metodik 4 4 Resultat 5 4.1 Karta elfiskelokaler 5 4.2 Lista elfiskelokaler 5 4.3 Datablad

Läs mer

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60)

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 26(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka NATUR, FRILUFTSLIV OCH TURISM Människan mår bra av att uppleva grönska. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak

Läs mer

Fiskeplan. Siksjönäs FVO

Fiskeplan. Siksjönäs FVO Fiskeplan Siksjönäs FVO Bakgrund Under de senaste åren har behovet av en Fiskeplan ökat i och med att medlemmarna i föreningen samt boende i området mer aktivt deltar i fiske-vårdsarbetet och diskussionen

Läs mer

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fastställda vid föreningens ordinarie årsstämma år 2010. I tillämpliga delar gäller Fiskelagstiftningen. Reviderade vid föreningens ordinarie årsstämma 2011,

Läs mer

Tillgänglig föda: sjön har relativt bra förutsättningar enligt undersökning.

Tillgänglig föda: sjön har relativt bra förutsättningar enligt undersökning. FISKEPLAN MARSLIDENS FVO 1. Bakgrund Under de senaste åren har behovet ökat av en Fiskeplan för Marslidens fvo i och med att medlemmarna i föreningen mer aktivt deltar i fiskevårdsarbetet. Planen skall

Läs mer

Fuåns avrinningsområde (675922-144078)

Fuåns avrinningsområde (675922-144078) Fuåns avrinningsområde (675922-144078) Översiktlig beskrivning Fuån är ett mindre vattendrag som tillrinner Siljan i Fudalsviken. öster om byn Nusnäs. Avrinningsområdet, som enligt Sandberg (1987) är 67

Läs mer

Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak och Kattegatt.

Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak och Kattegatt. 2014-02-06 sid 1 (5) Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 Göteborg Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak

Läs mer

ANALYS AV DAGSLÄGET BAKGRUND

ANALYS AV DAGSLÄGET BAKGRUND 1 ANALYS AV DAGSLÄGET Sport- och turistfisket har en stor betydelse för den åländska turistnäringen. Fisket är en av de viktigaste säsongsförlängarna då fisket är som bäst andra tider på året än sommarmånaderna.

Läs mer

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun 1 (5) BESLUT 2012-01-25 delgivningskvitto Trafikverket Att. Lars Jonsson Box 44 342 21 ALVESTA Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten

Läs mer

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte Naturvårdsenheten Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Inledning och bakgrund Rapporten redovisar den avsänkning som gjordes av Forserumsdammen samt de biotopvårdsåtgärder

Läs mer

DAGORDNING FÖR FLISERYDS SPORTFISKEKLUBBS ÅRSMÖTE DEN 11 mars 2016

DAGORDNING FÖR FLISERYDS SPORTFISKEKLUBBS ÅRSMÖTE DEN 11 mars 2016 2015 DAGORDNING FÖR FLISERYDS SPORTFISKEKLUBBS ÅRSMÖTE DEN 11 mars 2016 1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. 3 Val av protokollsjusterare tillika rösträknare. 4 Frågan om mötets behöriga utlysande.

Läs mer

Juojoki Fiskevårdsprojekt 2009. Tornedalens Folkhögskola Rolf Lahti

Juojoki Fiskevårdsprojekt 2009. Tornedalens Folkhögskola Rolf Lahti Juojoki Fiskevårdsprojekt 2009 Tornedalens Folkhögskola Rolf Lahti Innehållsförteckning Förord...3 Vision...3 Bakgrund...2 Syfte...3 Restaureringen 2009...3 Dokumentation...4 Fiskeförbud...4 Inventering

Läs mer

FISKEPLAN FÖR DOROTEA KOMMUN

FISKEPLAN FÖR DOROTEA KOMMUN FISKEPLAN FÖR DOROTEA KOMMUN FISKEVÅRD FISKETURISM Jörgen Andersson Dorotea Kommun Miljöenheten FISKEPLAN... 1 Jörgen Andersson... 1 1 INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 5 1.3 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING...

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Östervallskogs FVOF. Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet

Östervallskogs FVOF. Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet Östervallskogs FVOF Protokoll ordinarie årsmöte 23/4 2012 Boviken Närvarande: Jens Karlsson, Stefan Bryntesson, Kåre Olsson, Christer Bryntesson, Morgan Danielsson, Raimo Haglund, Inge Hedelund och Bent

Läs mer

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014 En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Sportfiskarna Tel: 08-410 80 680 E-post: tobias@sportfiskarna.se Postadress: Svartviksslingan 28, 167 39

Läs mer

Decimering av gädda i Logärden till nytta för rödingen?

Decimering av gädda i Logärden till nytta för rödingen? Decimering av gädda i Logärden till nytta för rödingen? Bakgrund Logärden är belägen ca 20 km öster om Falun och utgör källsjö i Gavleån. Sjön avvattnas via Hinsen och Hyn till Gavleån och dess utlopp

Läs mer

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14)

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14) Provfiske Kävlingeån Höje å Sid 1 (14) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 4 3.1 Karta elfiskelokaler 4 3.2 Lista elfiskelokaler 4 3.3 Datablad provfiske 5 3.4 Fiskarter 12 4 Referenser 14 Sid

Läs mer

Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002. Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb

Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002. Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002 Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb Lund 2002-06-25 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Stensjön. Berggrunden i området utgörs av grovkornig granit av Växjötyp. Jordarterna domineras av morän men även kalt berg och torv finns.

Stensjön. Berggrunden i området utgörs av grovkornig granit av Växjötyp. Jordarterna domineras av morän men även kalt berg och torv finns. Stensjön Stensjön tillhör Stensjöbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 9 km SSV om Hultsfred på en höjd av 146 m.ö.h. Det är en näringsfattig, svagt humös sjö, 0,40 km 2

Läs mer

Översikt av Väsentliga Frågor för ytvatten

Översikt av Väsentliga Frågor för ytvatten Översikt av Väsentliga Frågor för ytvatten Ytvattenområden inom Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt, som sträcker sig från Tämnarån i norr till Kilaån i söder, mynnar till både

Läs mer

Maren. Berggrunden i området består av äldre granit med betydliga inslag av basiska bergarter. Jordarter runt sjön är morän och kalt berg.

Maren. Berggrunden i området består av äldre granit med betydliga inslag av basiska bergarter. Jordarter runt sjön är morän och kalt berg. Maren Maren tillhör Törnerumsbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 22 km S om Hultsfred på en höjd av 92,3 m.ö.h. Det är en näringsfattig till måttligt näringsrik, något

Läs mer

God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön

God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön REMISSYTTRANDE 2015-04-20 Ert datum 2015-02-01 Ert dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 404 39 Göteborg God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön Sveriges Fiskevattenägareförbund har

Läs mer

Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i sjöar och vattendrag 2008-2012, Motala ström (67) Bilaga 7

Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i sjöar och vattendrag 2008-2012, Motala ström (67) Bilaga 7 Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i sjöar och vattendrag 2008-2012, Motala ström (67) Bilaga 7 Bilaga 7 67 Motala ström (67 Norra Vättern, 67/0 Forsviksåns, 67/5 Skyllbergsåns, 67/10 Finspångsåns och

Läs mer

Slutrapport Fisketurism i Holmbygden

Slutrapport Fisketurism i Holmbygden 2014-01-15 Hushållningssällskapet Västernorrland Kenneth Ottosson Hakon Ahlbergs väg 33 D 852 40 Sundsvall Slutrapport Fisketurism i Holmbygden Kenneth Ottosson januari 2014 Hushållningssällskapet Västernorrland

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Upplandsstiftelsens naturvårdspolicy 2009-03-26 1(6) Beslutad av styrelsen 2009-03-06 UPPLANDSSTIFTELSENS NATURVÅRDSPOLICY INLEDNING Naturvårdsarbetet

Läs mer

1(7) VISION ÖREGRUND 2015

1(7) VISION ÖREGRUND 2015 1(7) VISION ÖREGRUND 2015 BAKGRUND Öregrund fick sitt privilegiebrev 1491 av Sveriges rikes råd i Uppsala. Skälet till att staden grundades var att Östhammarsborna ville flytta sin stad som var på väg

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Eurotourism www.eurotourism.com

Eurotourism www.eurotourism.com Fyra måsten när du besöker Bollebygd Bada i Bollebygd Testa fin fiskelycka i våra fiskevatten Vår vackra natur, vandringslederna Lanthandlarmuseet i Hultafors 01 Kommunfakta Antal invånare 8 179 Yta 284,34

Läs mer

RÖDING ÖRING HARR GÄDDA ABBORRE SIK. i Vilhelmina. Fånga ditt livs. Chans på grov. Fantastiskt fiske efter. Flugfiske efter.

RÖDING ÖRING HARR GÄDDA ABBORRE SIK. i Vilhelmina. Fånga ditt livs. Chans på grov. Fantastiskt fiske efter. Flugfiske efter. i Vilhelmina Fånga ditt livs RÖDING Chans på grov ÖRING Fantastiskt fiske efter HARR Flugfiske efter GÄDDA Lättsam jakt på ABBORRE Rockens kläckning ger drömfiske efter SIK FJÄLLOMRÅDET Från stillsam harmoni

Läs mer

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista REMISS Sida 1(9) Datum Beteckning Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36)

Läs mer

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN Samrådsunderlag enl 6 kap 4 MB 2014-05-09 2 (12) 1 INLEDNING... 4 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 4 3 LOKALISERING... 5 4 HYDROLOGISKA DATA...

Läs mer

Röding. Röding. Vättern Yrkesfiske och fritidsfiske

Röding. Röding. Vättern Yrkesfiske och fritidsfiske Röding Salvelinus umbla och S. alpinus Bild: Wilhelm Von Wright UTBREDNINGSOMRÅDE Storrödingen (Salvelinus umbla) betraktas som en egen art med östlig invandring. Den förekommer bland annat i Vättern,

Läs mer

Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014

Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Uppdrag 1.3.3. (Mål 3) i regleringsbrev 2015 för Tillväxtverket Dnr 4.2.7Ä2015-383 Sammanställning av redovisningar från

Läs mer

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER 1 Plan och miljökontoret Dnr: 2007-0709-214 ANTAGANDEHANDLING Del av MJÖLKENABBEN 1:4, SIRKÖN TINGSRYDS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Låt oss vårda denna unika fördel!

Låt oss vårda denna unika fördel! Vi vill väcka din uppmärksamhet på fördelarna med friska fiskrika vatten och att bevara framtida naturresurser. Sverige har de bästa förutsättningarna för fiske med spö i hela EU. Låt oss vårda denna unika

Läs mer

Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län

Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län (Uppdaterad: 2009-05-28) Vi som jobbar med fiskefrågor på länsstyrelsen kontaktas ofta av olika personer som vill få upplysningar om vilka bestämmelser som

Läs mer

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn 2013-04-14 Hårte fiskehamnsförening upa /Staffan Berg, ordförande Anmälan vattenverksamhet Reviderad 2012-04-05 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70 Gävle Anmälan, muddring

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Fisket och näringen!

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Fisket och näringen! 1 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Fisket och näringen! 1 2011-02-10 2 2 3 INNEHÅLL Inledning 4 Fritidsfiske som turismnäring 5 Sportfiske i Ljusnans mynning 6 Havsöringsfiske Laxfiske Övrigt fiske

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT DELRAPPORT 1 KOMPENSATION AV REPRODUKTIONSSKADOR PÅ FISK GENOM FISKUTSÄTTNINGAR 2012-05-15 Mats Larsson VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft

Läs mer

Fiskeövervakarens utbildningsmaterial

Fiskeövervakarens utbildningsmaterial Fiskeövervakarens utbildningsmaterial Innehåll Anvisningar för läsaren Lagen om fiske Förordningen om fiske Plock från följande lagar och förordningar: Förvaltningslag Lag om offentlighet i myndigheternas

Läs mer

Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft

Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft Erik Sparrevik 2013-04-19 1 Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft Erik Sparrevik 2013.04.19 Bakgrund till programmet Fokus på vattenkraft

Läs mer

BKD (Rs, bakteriell njurinflammation)

BKD (Rs, bakteriell njurinflammation) BKD (Rs, bakteriell njurinflammation) Drabbar ffa laxfisk, vild som odlad, alla åldrar Sprids både vertikalt och horisontellt Stress är en utlösande faktor Hög dödlighet i odlingar (>80%), betydligt lägre

Läs mer

Fyra måsten när du besöker Bollebygd. Bada i Bollebygd. Njut av vår vackra natur. Foto: Shutterstock

Fyra måsten när du besöker Bollebygd. Bada i Bollebygd. Njut av vår vackra natur. Foto: Shutterstock Fyra måsten när du besöker Bollebygd Bada i Bollebygd Vår vackra natur, vandringslederna Lanthandlarmuseet i Hultafors Kommunfakta 01 Antal invånare 8 179 Yta 284,34 km² Centralort Bollebygd Län Västra

Läs mer

Syfte och mål. Livskraftiga bestånd i friska vatten Sätta fiskevården i centrum för all verksamhet Ett sportfiske tillgängligt för alla

Syfte och mål. Livskraftiga bestånd i friska vatten Sätta fiskevården i centrum för all verksamhet Ett sportfiske tillgängligt för alla Syfte och mål Livskraftiga bestånd i friska vatten Sätta fiskevården i centrum för all verksamhet Ett sportfiske tillgängligt för alla Sportfiske: fiske med spö, krok och lina för nöje och rekreation Sportfiske

Läs mer

FISKEPLAN 2014-2020 Storuman kommun 2014-04-23

FISKEPLAN 2014-2020 Storuman kommun 2014-04-23 FISKEPLAN 2014-2020 Storuman kommun 2014-04-23 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning 3 Mål, syfte och inriktning 4 Övergripande utgångspunkter 4 Fiskplanens målsättning och inriktning 5 Kostnader,

Läs mer

Vattendagarna Kristianstad 2014 Priset på vatten / Värdet av vatten? Stefan Jendteg, nationalekonom, Länsstyrelsen Skåne & RUS

Vattendagarna Kristianstad 2014 Priset på vatten / Värdet av vatten? Stefan Jendteg, nationalekonom, Länsstyrelsen Skåne & RUS Vattendagarna Kristianstad 2014 Priset på vatten / Värdet av vatten? Stefan Jendteg, nationalekonom, Länsstyrelsen Skåne & RUS Priset på vatten / Värdet av vatten Kan vatten prissättas utifrån några inneboende

Läs mer

Svenska TENO nfo! " # $! 2012

Svenska TENO nfo!  # $! 2012 TENO nfo Svenska 2012 2 I Allmän presentation av området Tana älv är en 250 km lång subarktisk gränsälv mellan Finland och Norge. Islossningen i älven sker i slutet av maj. Efter islossningen följer en

Läs mer

Släketäkt gynnar gäddlek

Släketäkt gynnar gäddlek Släketäkt gynnar gäddlek LOVA-projekt Ett försök att förbättra lekmiljön för gädda Vattenrådet Snoderån Gotland 1 978-91-980886-2-5 2 Förord I miljösammanhang har myndigheter och experter under flera pår

Läs mer

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING Fiskeplan Allmänningen 2016 2016 1 SAMMANFATTNING Under en lång följd av år har allmänningen genom statligt stöd arbetet med fiskevård i allmänningens vatten. Verksamheten har ett stort allmänt intresse.

Läs mer

7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER

7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER 7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER Svinöra sommaren 2003 Foto: Eva Nyström Vision Piteå skall erbjuda ett bra företagsklimat för små och stora turistentreprenörer. Verksamheter knutna till

Läs mer

Vindel River LIFE. Work plan för 2011 Action C2-C4

Vindel River LIFE. Work plan för 2011 Action C2-C4 Vindel River LIFE Work plan för 2011 Action C2-C4 Action C2: ROTENTRÄSKDAMMEN Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun / Vindelälvens Fiskeråd Uppförande av överfallströskel vid utloppet av Rotenträsket (Sikbäcken)

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16 OBS Fångstrapport skall sändas in inom 48 tim till klubbens På förekommen anledning måste jag åter påminna om att vikten av att sända in fångstrapport till klubben.

Läs mer

Allt går med elektricitet!

Allt går med elektricitet! Förbundets policy Allt går med elektricitet! Möjligheten till provfisken i stora vatten som till exempel Göta älv har länge varit begränsad. Behovet är dock stort, t ex i samband med omförhandling av gamla

Läs mer

Håkan Grönlund, Volgsjöns fvo, Kultsjöåns fvo Bengt Henriksson, Svenska fiskevattenägarna

Håkan Grönlund, Volgsjöns fvo, Kultsjöåns fvo Bengt Henriksson, Svenska fiskevattenägarna Fiskevårdsträff Meselefors den 28 maj 18:30 21:00 Närvarande: Jörgen Sikström, Dorotea kommun Mats Grönlund, Vilhelmina kommun Håkan Grönlund, Volgsjöns fvo, Kultsjöåns fvo Bengt Henriksson, Svenska fiskevattenägarna

Läs mer

Fiskevårdsplan för Pinnåns övre delar 2006

Fiskevårdsplan för Pinnåns övre delar 2006 Fiskevårdsplan för Pinnåns övre delar 2006 Hjälmsjön & Pinnåns Fiskevårdsområdesförening Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008 Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 28 Österlens Vattenvårdsförbund Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 46-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer