kvar på gården. De övriga fick nya hem i byarna Gislöv, Villie och Hammarlöv. Troligtvis är det släktingar som tagit hand om småbarnen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kvar på gården. De övriga fick nya hem i byarna Gislöv, Villie och Hammarlöv. Troligtvis är det släktingar som tagit hand om småbarnen."

Transkript

1 Söderslättsbönder Över Söderslätt, från Malmö vidare mot Anderslöv och Ystad, går den väg som enligt de gamle delar hela Sverige i två lika bördiga delar. Det vill säga om man menar jordmånen. Här är det den feta myllan som gett upphov till uppfattningen om landet med rika bönder och möen mad och goer mad. Verkligheten var dock något annorlunda. Sant är att befolkningen ute på slätterna hade bättre förutsättningar än folket i mellersta Skånes risbygder eller Göinges skogsmarker men lika sant är att merparten av befolkningen levde ett hårt liv som drängar och pigor. Vi ska följa två släktled med Söderslättsbönder och lyfta fram några av deras livsöden. De två släkterna går samman i det som hände i Västra Tommarps socken några mil söder om Malmö den 13 oktober I gård nummer 6 i den lilla byn Tågarp föddes denna dag Anders Jönsson och med honom förenades två Söderslättsläkter. Föräldrarna som i bondgården mottog sin son var bonden och rusthållaren Jöns Svensson och hustrun Bengta Andersdotter vilka varit gifta i sex år. 1 Under denna tid hade de redan hunnit skaffa sig två barn och nu låg alltså det tredje i vaggan. Vem var de två föräldrarna, 48 respektive 26 år gamla? Åldersskillnaden de två emellan tyder på att mannen varit gift tidigare och så var också fallet. Det var i början av april 1792 som Jöns första gången förde en blivande brud till sin hembygds kyrkoaltare. Vi läser i socknens vigselbok: 1792 den 19 Febr. aflämnas til ett Christeligt äktenskap för Rusthållaren hederliga och välartad Jöns Svensson uti Tågarp samt dygdesamma och gudfruktiga pigan Ingar Jönsdotter uti Ståttorp... Copulerades d 9 april Efter vigseln i Västra Tommarps kyrka flyttade Ingar Jönsdotter in i sin nyblivne makes barndomshem i Tågarp. Två barn föddes men under året 1804 står följande noterat i dödsboken: 121

2 D 2 april dog Rusthållaren Jöns Svenssons hustru Ingar Jönsdotter i Tågarp af en gångbar epidemisk hastig sjukdom och begrofs den 13. Aetas 37 år. 3 Drygt ett år senare gifte den då 43-årige änkemannen om sig med den endast 19-åriga pigan Bengta Andersdotter. Hon hade som sextonåring flyttat in i gården från sin födelsegård i den närbelägna Villie by. Om hon hade varit beräknande och lockat änkemannen till sängaläge eller om det var han som under en längre tid kastat trånande blickar efter henne får vi aldrig veta. Resultatet blev emellertid en färd till den blivande brudens barndomskyrka i Lilla Slågarp för att få kyrkans välsignelse. Tyvärr vet vi inte datumet när denna färd i häst och vagn gjordes eftersom äldre kyrkböcker saknas. Vad vi däremot vet är att redan strax efter nyåret 1806 kom det första barnet, dottern Ingar. Det skulle bli fler: Måns 1806, Anders 1810, Inger 1813 och Bereta Sonen Anders vidare levnadsöden skapade det släktled som via sonen Anders, sonsonen Anton, sonsonsdottern Evy och sonsonsdotterdottern Christina skulle komma att bidraga till den Rosbornska ättens vidare skickelse. Bengta skulle dock inte få vandra många år på jorden. Lyckan att ha fött dottern Bereta i januari 1816 grumlades året efter då hennes far som änkling plötsligt dog på en grusig skånsk landsväg: 1817 Martii den 24, dog Enklingen före detta Rusthållaren Anders Jönsson i Willie, 66 år gammal af en hastig bråd död under vägen från Trelleborg till sitt hem. 4 Följande år slog döden också till i hemmet Tågarp 6. Maken Jöns insjuknade i hetsig feber och klarade inte krisen utan dog den 29 maj. Samma sjukdom drabbades Bengta av och endast 32 år gammal var det dags även för henne att för alltid sluta sina ögon sensommaren samma år. Plötsligt var fyra småbarn mellan två och tio år gamla föräldralösa. Jöns äldsta son Sven tog över gården men av barnaskaran stannade bara halvbrodern Måns kvar på gården. De övriga fick nya hem i byarna Gislöv, Villie och Hammarlöv. Troligtvis är det släktingar som tagit hand om småbarnen. 5 Jöns Svensson hade under hela sitt vuxna liv brukat gården nummer 6 i Tågarps by, en gård där han också hade fötts sommaren Hans far Sven Jönsson hade arbetat som dräng hemma i sin födelseby Simlinge när han träffade den då relativt unga änkan Bereta Nilsdotter. Hon hade först varit gift med en ung man, Måns Jönsson, men efter att ha fött honom inte mindre än fem barn under tolv år dog mannen. 7 Det var då drängen Sven Jönsson såg sin chans att bli bonde. Den 1 februari 1756 ringde Västra Tommarps kyrkklockor för brudparet. 8 Resultatet de närmaste åren blev ytterligare tre barnafödslar i Beretas bondgård nummer 6 i Tågarps by. Sist ut var Jöns den 23 juli Bereta hade fått överta släktgården när hennes far Nils Jeppsson lämnat jordelivet året Han begravdes på gårdens plats söder om kyrkan. 10 Visserligen levde då fortfarande hennes mor Elsa Larsdotter men det var Bereta som nu som bondmora skulle styra och ställa i gården. Fadern Nils hade i sin ungdom inflyttat från den närbelägna kyrkbyn Maglarp. Gården var således inte hans släktgård. Det var istället på Beretas mödernesida som gården forna ägare stod att finna. Beretas morfar Lars Mårtensson möter vi t.ex. som ägare året Vad vi säkert vet är således att gården nummer 6 i Tågarp by varit i släktens ägo i kanske långt mer än ett och ett halvt sekel. Byn låg mitt ute på den öppna slätten. Namnet Tågarp vittnar om att den lilla byn har en ansenlig ålder. Slutledet arp tillhör de byar som under eller efter vikingatiden skapades som utflyttningsbyar. Läget var också strategiskt för en bondby; genom byns gårdsklunga rann nämligen en liten å vilken garanterade rikligt med färskvatten till både folk och fä. Den första kända kartan över husklungan upprättades redan året Sedan skulle det dröja nästan hundra år innan en lantmätare åter blev synlig i byn med penna, papper, passare, tubkikare och måttrep. Vid förhandlingar i Skytts härdsting i den lilla byn Klörup någon mil norr om Tågarp kunde nämligen den 18 maj 1790 en ny karta fastställas och godkännas av samtliga bönder. Det var lantmätare Gutman som året innan gästat Tågarp och här gjort en detaljerad karta över själva bygatan med alla hus samt en beskrivning över området. Samtliga gårdsägare var den 15 maj 1789 samlade i Klörup och skrev under på att kartans uppgifter var riktiga. 12 På kartan från år 1701 finns en markering för en mölla vid bygatans östra del. Detta var en vattenmölla 122

3 far Nils Jeppsson som rusthållare tar över gården. Eftersom han var född i närbelägna Maglarp är det väl inte otroligt att gården i Tågarp tillhört hustrun Elsa Larsdotters släkt. Genom Nils Jeppsson kan vi således koppla en annan Söderslättsby till vår berättelse, Maglarp kyrkby. Nils Jeppsson var nämligen född här året Går vi ytterligare ett släktled bakåt var Berettas farfar bonden Jeppa Nilsson och hennes farmor Britta Jacobsdotter. Britta var en riktig Maglarpsbo, född år 1661 på gården Maglarp nr 21 vilken hon fått överta efter sina föräldrar Jacob Jönsson och Elna. Om bonden Jacob har prästen noterat i dödsboken den 30 oktober 1690: Goda medler, skioth sig wäll, alltså ett riktigt gott eftermäle i bygden. 17 Jacob var vid sin död 71 år gammal. Nu är vi långt ner i historien, vid 1600-talets första hälft. Vi kan faktiskt skymta ytterligare ett släktled bakåt i tiden. Jacobs far var Jöns Jakobsson, troligtvis född på 1590-talet. 18 Vi ska emellertid återvända framåt i tiden, till Bereta Nilsdotter. Hon avled 73 år gammal i hemmet i Tågarp den 15 november 1791 av svulst i kroppen. 19 Denna senhöst var det stor sorg i just den bondgården mitt ute på den skånska slätten. Exakt en vecka senare följde nämligen Sven Jönsson sin hustru: D 22 Nov dog Rusthållaren Sven Jönsson i Tågarp af Diare och ålderdoms svaghet och begrofs tillika med sin hustru den 7 Decembr. Aetas 71 år. 20 Det verkar närmast vila en förbannelse i just den gården. När en av gårdens makar dog följde den andre strax efter. Karta över Tågarps by år och den omtalas redan året 1624: Der löber en Aae igienom byen paa huilcken i gammeltid haffuer verit en vandmölle. Där bode en Hermand paa en aff Gordene som hed Axell Clauszön Roszenkrantz. Men nu bezider Bönderna same gaard, som nu allene hafuer der en liden Sqvatte mölle paa forne Aae thill deriz egen brug. 13 Så sent som 1765 fanns det synliga rester efter denna befästa gård: Sydost ut, ett litet stycke från Byen, finnes lämningar af Grafwar och Wallar, som omgifwit en Herregård, hwilken här legat, och säges hetat Svenstorp. 14 Författarens universitetslärare i medeltidsarkeologi, professor Erik Cinthio grävde under 1940-talet ut denna sätesgård. 15 Gården ägdes i slutet av 1400-talet av väpnaren Claus Ludviksson i Rosencrantska ätten. Den medeltida adelns rätt till vattenmöllor gav dem stora intäkter. Vi kommer dock inte längre bakåt i släktens historia i Tågarps by än till tidigt 1700-tal då Beretas Vi har således kunnat följa fyra släktled bakåt i tiden på Bereta Nilsdotter sida före det att hon drog sin sista suck i sängkammaren i gården nr 6 i Tågarps by. Det har hela tiden handlat om välmående Söderslättsbönder med ordnade förhållanden. Tittar vi på den man som Bereta var gift med upprepas samma sociala mönster. När Sven Jönsson gifte sig med Bereta i februari 1756 var hans bostad Simlinge kyrkby. 21 Här hade han fötts 36 år tidigare som son till bonden Jöns Svensson och hans hustru Christensa Olsdotter på gården nummer Simlinge ligger strax öster om Trelleborg. Tyvärr är det äldre kyrkobokföringsmaterialet något magert för Simlinge. Bevarade husförhörslängder börjar först år 1803 medan födelse-, giftermåls- och dödsanteckningar finns kvar att bläddra i från och med år Genom att prästen antecknat hur gammal Sven var när han dog kan vi ändå fastställa att han fötts året Simlinge kyrkby ligger, liksom Tågarp by, mitt ute på det bördiga Söderslätt. Socknen bildar en långsmal tarm i nord-sydlig riktning och den är den västligaste i Vemmenhögs härad, gränsande till Skytts härad. Första gången orten omtalas är år 1359, Symblinghæ. 123

4 Namnet består som vanligt av två sammanslagna ord där slutledet inge anger en by av mycket gammal ålder. Vad förledet står för är inte säkert, kanske är det ordet sim = sumpig mark som åsyftas. Att kyrkbyn uppstått redan runt år 1000 är det ingen tvekan om. Från början var kyrkan av trä men i slutet av 1100-talet uppfördes en ny i den då mycket revolutionerade tegeltekniken, den bakade stenen. Det var ärkebiskopens stadskyrka i Trelleborg som vid denna tid uppfördes i tegel och angränsande socknar drog nytta av att man anlagt tegelgårdar i staden. teglet kunde på det sättet anskaffas billigare. Mycket har förändrats av den ursprungliga tegelkyrkan från sent 1100-tal. År 1852 rev man den gamla klockstapeln av trä som stod direkt väster om långhuset och uppförde i stället det nuvarande tornet och den västra delen av långhuset. Av de inventarier som bevarats och som har anknytning till den här beskrivna släkthistorien är den medeltida dopfunten en sådan. Här har våra anfädrar vattenösts. Även predikstolen från år 1623 kan man säga vara ett monument över släktens historia. Från denna har ju sockenprästen under otaliga söndagstimmar predikat bibelord och meddelat myndigheternas påbud till en troligtvis ofta tämligen trött och halvslumrande släkts medlemmar; kvinnorna i bänkarna på norra sidan och männen på hårda träbänkar på den södra sidan. 24 Även om kyrkböcker saknas kan vi genom bevarade katekismilängder från Simlinge by under åren 1683 till 1744 skönja lite bevarade fragment av familjens historia. En katekismilängd var en förenklad föregångare till senare tiders husförhörslängder. Detta system togs i bruk genom en kyrkolag år 1686 och längderna skulle upprättas vid de årliga husförhören då sockenbornas katekeskunskaper kontrollerades. Oftast upptogs i längderna endast personer som var konfirmerade. Sven var alltså född året 1720 och via katekismilängden kan vi få några ögonblicksbilder av hans föräldrar. Fadern, Jöns Svensson, omtalas år 1719 och i hans gård fanns då ingen hustru, endast pigan Hanna och en flicka Cirstina. 25 Två år senare har bilden förändrats; då möter vi hustrun Cristensa och sonen Jöns. 26 Sensommaren 1736 fördes Jöns till Simlinge kyrkogård för den sista vilan. Han hade då varit verksam i kyrkbyn under 71 år. 27 Hustrun skulle överleva honom många år. När hon till slut lades bredvid mannen på kyrkogården i början av september 1778 noterade prästen: D 31 Augusti dödde änkan Christensa Ohls dotter af ålderdoms svaghet, 86 år och 2 månader gamal och begrofs med likpredikan den 23 Septembris. Hon war den älsta i i hela pastoratet vid dena tid. 28 När Jöns gifte sig år 1719 med Cristensa var det inte första gången som han stod inför en präst i liknande ärende. Han hade ju varit gift tidigare. I katekismilängden år 1702 för gård nr 7 i Simlinge kyrkby är han nämligen antecknad tillsammans med hustrun 1736: 10 post Trinit: som war d 29 aug: begrofs Jöns Svensson i Simlinge, hans ålder war 71 åhr. 124

5 Vårarbetets början skedde med mycken högtidlighet. Plogen med hela sitt tillbehör ställdes upp på gården. Alla i huset, både man- och qvinnfolk, hjelpte till att spänna för, och alla skulle ha vantar på, ty då blef det en varm vår. Innan förspänningen skedde, skulle hvar och en af folket och arbetsdjuren ha en bit julbröd, ty då skulle de icke tröttna under vårarbetet. När då arbetsdjuren voro förspända merändels var det tre par dragare för hvarje plog lade plogmannen yxan på marken framför det första paret, skref ett kors med plogstafven på marken invid yxan, så att alla djuren kunde gå öfver både yxa och kors, lyftade mössan och sade: I Jesu namn så köre vi och så bar det i väg ut genom porten till åkerfälten. Om någon af dragarna lade sig på marken första dagen, var det en tro, att de skulle bli trötta, innan våren var slut; ej heller fick någon af folket lägga sig på marken den första dagen, ty då skulle äfven de plöjande bli trötta. Så fort alla inom byn hade tillsått, skulle åldermannen sammankalla alla åboarne (bönderna), då de skulle köra skälfåror och därefter gå vide på alla rågångar och vånggärden. Den, som då icke hade sina stängsel i fullgodt skick, blef ålagd böter, dem han vid mårtenstid skulle betala. Karta över Simlinge kyrkby år Ellna och systern Johanna. 29 Backar vi nu tre år bakåt i tiden möter vi Jöns föräldrar Sven Jönsson och Elsa. Detta året, alltså 1699, noteras i gården parets tre barn Jöns, Anna och Johanna. 30 Att hustrun Ellna saknas måste tyda på att Jöns gift sig någon gång mellan åren 1699 och Tyvärr försvinner släkten bakåt i tiden i och med fadern Sven Jönsson. Vad vi vet om honom är att han år 1687 som åttonde man står sist i katekismilängden. 31 Det verkar således som om han vid denna tid inte ägt gården nummer 7. Kanske är det så att det är hustrun Elsas släktgård? Det kan också ha varit sonen Jöns hustru Ellna som fört med sig gården i boet. Under århundraden har således en del av släkten varit välbärgade bönder på Söderslätt på ömse sidor om en häradsgräns. Riksdagsmannen Per Nilsson i Äspö beskrev hur vardagen tedde sig för bönderna i Vemmenhög i början av 1800-talet. 32 Vad vore mer naturligt än att avsluta detta kapitel från Söderslätt med en del vardagsbilder som forna tiders släktmedlemmar säkert skulle ha känt igen: Inhägnaderna runt åkrarna var viktiga eftersom de olika åkerlapparna var uppdelade på alla bönder i byn och man ville inte ha in kreaturen att beta av det som såtts. Före det s.k. enskiftet i början av 1800-talet, var allt som handlade om byns marker och djurens beten angelägenheter för all bönder i byn: Åldermannen var byns förman. Hos honom förvarades alltid bylådan, hvaruti alla byns gemensamma handlingar lågo, ibland hvilka byordningen var den vigtigaste. Hos honom skulle äfven finnas en trumma eller en stor kopparlur, som kallades byhornet. Då någon fråga förekom, som fordrade rådplägning af byemännen, var det åldermannen, som det ålåg att sammankalla dem. Han gick då långsåt hela bygatan och trummade eller blåste i hornet, och då skulle åborna genast samla sig vid samlingsstenen, en mycket stor flat sten, som var lagd på några mindre stenar vid gatan ungefär midt i byn. Den som inte kom inom loppet af en timma, blef antecknad till böter, och så snart öfverläggningen öfver dagens ämne var slutad, gingo alla närvarande hem med åldermannen, då han skulle bjuda brännvin, så mycket de ville dricka, hvilket bestämdes till vissa hela eller halfva stop. Allt upptecknades till Mårtensdag, då åldermannen fick betalning för allt på engång. Vid mårtensdagstiden skedde nu samlingen på förenämnda sätt. Den började alltid på förmiddagen, då alla byns gemensamma inkomster, hvilka bestodo 125

6 af böter samt gräsgäld af husmännen (husman = ej bonde som ägde mindre hus på bygatan) för deras kor, får och gäss, blefvo upptagna och dess utgifter betalta. Ännu andra bestyr förehades den dagen. Alla byns husdjur gingo under sommaren på gemensamt bete och först vid mårtensdagsgillet skulle de skiljas åt; en hvar skulle alltså då känna sina djur. Detta lät sig lätt göras, ty hvar och en hade bränt sitt bomärke hvarje gård hade sitt särskilda på venstra låret af hästarne, och fäkreaturen, får och svin hade sina särskilda märken i öronen, gässen sina på fötterna. När nu hvar och en erhållit sina husdjur, och räkningar och liqvidationer voro i ordning, fortsattes trakteringen, hvilken endast bestod af brännvin, bröd, smör och ost, hvartill någon gång kom en stekt gås. Aftonen den andra dagen sattes bylådan på öfversta bordändan, nyckeln lades på locket, och trumman eller hornet sattes bredvid. De begge åldermännen, den af- och tillträdande, satte sig för bordsändan och genomgingo alla handlingar för året. Var då allt i behörigt skick, blef den gamle åldermannen frikänd och den nye var ansvarig för kommande år. Så togs resesupen, och alla åborne skulle nu följa den nye åldermannen hem. Bylådan bars näst efter den nye åldermannen, som gick först och trummade eller blåste hornet. När tåget framkommit, skulle han bjuda dem på brännvin, bröd, smör och ost, hvilken förtäring alltid med ett gemensamt namn kallades måltiden J. Lorents Gillberg: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfwer Malmöhus Län. Lund 1765, sid Erik Cinthio: Svenstorps herregård. Trelleborgs medeltid. Trelleborg Maglarp CI:1 ( ) p Västra Tommarp CI:2 ( ) p Västra Tommarp CI:2 ( ) p Västra Tommarp CI:1 ( ) p Västra Tommarp CI:2 ( ) p Simlinge Katekisationslängder p Västra Tommarp CI:2 ( ) p Egon Prahl: Vemmenhögs härad. Trelleborg Simlinge Katekisationslängder p Simlinge Katekisationslängder p Simlinge CI:1 ( ) p Simlinge CI:1 ( ) p Simlinge Katekisationslängder p Simlinge Katekisationslängder p Simlinge Katekisationslängder p Per Nilsson: Gamla seder och bruk bland allmogen inom Vemmenhögs härad vid början af 19:e seklet. 33. En bok om Vemmenhög. Lund p Se där, här har vi grunden för den nuvarande svenska föreningsverksamhetens alla årsstämmor och deras paragraf om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året! Med dessa små glimtar från livet på Söderslätt för länge sedan, i vilket släkten som de bönder de var, givetvis har tagit aktiv del, lämnar vi detta område. NOTER 1. Västra Tommarp CI:2 ( ) p 96 + Västra Tommarp AI:1 p Västra Tommarp CI:2 ( ) p Västra Tommarp CI:2 ( ) p Lilla Slågarp C:1 ( ) p Västra Tommarp CI:2 ( )p 184 & Västra Tommarp AI:1 ( ) p Västra Tommarp CI:1 ( )p Västra Tommarp CI:1 ( ) p Västra Tommarp CI:1 ( ) p Västra Tommarp C:1 ( ) p Västra Tommarp CI:1 ( ) p Text på lantmäterikarta år Lantmäteriet, karta Tågarps by John Tuneld: Prästrelationerna från Skåne och Blekinge av år Lund

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar 20140210 Tsff Kerstin Carlborg 1 http://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby

Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby Runt Lund löpte under medeltiden en stadsvall krönt med spetsade pålar, vars sista delar revs på 1700-talet. En liten avhyvlad rest finns vid och

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Hans Larsson 1(10) Utg 2 Okt 2007 Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Innehåll Infällt foto:

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Tullerum. Torp under Brokulla (märkt 2004) Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693.

Tullerum. Torp under Brokulla (märkt 2004) Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693. Tullerum Torp under Brokulla (märkt 2004) Rågångskarta 1786: Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693. Då fann man en ganska stor olikhet mot Hester

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

GENOM HENNES ÖGON. Spelet utgår ifrån: Torget

GENOM HENNES ÖGON. Spelet utgår ifrån: Torget GENOM HENNES ÖGON I detta spel möter du spöket av en ung kvinna som tar dig på en vandring genom de äldre delarna av Staffanstorp. Spelet utgår ifrån: Torget Spelet är skapat tillsammans med Hembygdsföreningen.

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte?

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte? Karin 30 år Karin lever med sin sambo och tre barn (åtta, nio och elva år). Hon är sjukskriven på halvtid och har en praktikplats på deltid. Karin riskerar att utförsäkras då hennes sjukskrivningsdagar

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer