Fågelturism En möjlighet till utveckling i Örebroregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fågelturism En möjlighet till utveckling i Örebroregionen"

Transkript

1 Rapport 2008:2 Fågelturism En möjlighet till utveckling i Örebroregionen Mars 2008 Juni Mars Thomas Eriksson 1 1

2

3 Sammanfattning Örebro län är ett nav för transporter, människor och varor. Örebro län är också en viktig rastplats för hundratusentals fåglar på resa norr eller söderut, vår eller höst. Närkes treklöver av fågellokaler, Kvismaren, Oset och Tysslingen, spelar i samma division som välkända fågelområden, t ex Falsterbo i Skåne, Ottenby på Öland, Tåkern i Östergötland och Hornborgasjön i Västergötland. Fördelarna är många: Destinationen består av tre av landets främsta fågellokaler. Hundratusentals fåglar häckar och rastar i områdena varje år. Stora koncentrationer av sångsvanar, tranor och gäss, skapar mäktiga naturupplevelser för en bred allmänhet. Lokalerna ligger bra till i Sverige. Det är lätt att ta sig hit från hela landet. Lokalerna ligger nära också till för utländska turister. Reguljärt flyg går från utlandet via Köpenhamn och till Västerås från Storbritannien. Med marknadsföringsinsatser och en ambition att rusta upp och bygga ut besöks- och mottagarapparaten runt områden finns stora möjligheter att locka hit fågelturister, både från Sverige och utomlands. Här finns en stor potential att även öppna lokalerna för nya/bredare målgrupper. För att lyckas krävs anläggningar av hög klass. Det krävs också en satsning på ökad antal sängplatser i närheten av fågelområdena. Framför allt av typen bed-and-breakfast eller enklare stugor för självhushåll. Detta kan bli en intäktskälla för boende på landsbyden. En samordnad insats krävs också för marknadsföring av fågelområdena. Gemensam och offensiv marknadsföring med målet att skapa en destination av de tre fågelområdena är nödvändigt. Förstudien föreslår att nästa steg är att ta ett större grepp kring naturturism i stort och involvera alla kommuner i länet, samt skapa ett helheltkoncept, där besökaren även får möjlighet att ta del av vildmarken i Kilsbergen eller Bergslagen, Vätterns skärgård och de många naturreservat som finns i regionen. 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning, syfte, avgränsningar och avsändare... 7 Inledning... 7 Syfte med förstudien... 7 Avgränsningar... 7 Avsändare... 8 Författarens tack... 8 Korta fakta om turism i Sverige och i Örebroregionen... 9 Turism som företeelse... 9 Vad är turism?... 9 Hur fördelas det turisterna spenderar? Antalet gästnätter ökar kraftigt Var kommer turisterna från? Turismen i Örebro län Kortfattat om populära besöksmål Färre utländska turister än genomsnittet Sammanfattning turism 13 Naturturism och fågelturism...14 Naturturism Fågelturism Fågelskådningen som hobby...16 Fågelskådning stor hobby i många länder Fågelskådningen i Sverige Mina reflektioner Folkrörelsen i USA och England Några fakta från andra länder

5 Fågeldestinationer i Sverige...19 Inledning Definition av en ornitologisk destination Falsterbo, Skåne För fågelskådaren Mina reflektioner Ottenby, Öland För fågelskådaren Mina reflektioner För fågelskådaren Mina reflektioner Tåkern För fågelskådaren Mina reflektioner Hornborgasjön För fågelskådaren Mina reflektioner Övriga större fågellokaler i Sverige Örebroregionens fågellokaler i jämförelse med de nationella Kvismaren För fågelskådaren idag Oset och Rynningeviken För fågelskådaren idag Tysslingen För fågelskådaren idag Övriga fågellokaler i Örebroregionen Mina reflektioner Förutsättningen att skapa en fågeldestination...31 Målgrupp för en utveckling av fågelturismen i regionen Svenska fågelskådare Svenska naturmänniskor Allmänhet från Örebroregionen och intilliggande län Aktiva familjen Utländska fågelskådare från Europa Utländsk allmänhet som redan är på besök Mina reflektioner Erfarenheter från England

6 Att bygga en fågeldestination aktuellt och visioner Kvismaren Naturvårdsåtgärder Mottagarapparat Mina personliga reflektioner och idéer Tysslingen Naturvårdsåtgärder Mina reflektioner Oset Naturvårdsåtgärder Mottagarapparat Mina reflektioner Övernattning och service. 44 Utbud av övernattningsmöjligheter idag Vandrarhemmet Kvarnbacken, Odensbacken, Vandrarhemmet Hvilsten, Stora Mellösa Sörby Säteri, Norrbyås Mogetorps Wärdshus Bäck s Bed & Breakfast Mina reflektioner Några entreprenörer och andra initiativ kring fågelturism Birdsafari Sweden Kolarbyn Västragötalandsutredningen Tankar kring fågelturism från några länsföreträdare Björn Fransson, Örebrokompaniet Mats Rosenberg, kommunbiolog Örebro kommun Hans-Erik Karlsson, stiftelsen Tysslingen Michael Andersson, Länsstyrelsen Maria Säfvenblad, Destination Sydnärke Lars Johansson, ordförande i fritidsnämnden Rose-Marie Johansson, Kilsbergen konferens och lodge Håkan Ceder, destination Bergslagen Michael Nord, Getteröns naturcenter Sammanfattning och förslag på fortsatt arbete Synpunkter vid hearing 1 april

7 Inledning, syfte, avgränsningar och avsändare Inledning Örebro län är inte bara ett nav för transporter, människor och varor. Örebro län är också en viktig rastplats för hundratusentals fåglar på resa norr- eller söderut, vår eller höst. Många fågelarter häckar också i länet, som är berikat med en lång rad viktiga häckningsbiotoper. Från de näringsrika slättsjöarna Kvismaren, Tysslingen och Oset, till Kilsbergens och Bergslagens milsvida skogar. Syfte med förstudien Denna förstudie är utförd som en del i Regionförbundet Örebros regionala utvecklingsarbete. Syftet med förstudien har varit: Att ta fram ett underlag som kan belysa möjligheterna att utveckla fågelturism i Örebroregionen. Att ta fram bakgrundsfakta kring dagens läge, vad gäller anläggningar och områden. Att kartlägga de fågelområden som bedöms vara intressanta för en eventuell fortsatt satsning. Att samla idéer och visa på goda exempel på andra satsningar inom fågelturismen. Att kartlägga om det finns andra initiativ till utvecklad fågelturism på nationell eller regional nivå. Att ge förslag på spännande idéer på hur en utveckling kan gå till, samt sondera eventuella samverkanspartner. Att skissa på en handlingplan för hur en utveckling skulle gå till. Avgränsningar Denna förstudie har pågått under sex höst- och vintermånader och utförs på 40 procents arbetstid. Till största delen har arbetet varit skrivbordsbaserat och bestått i faktainsamling, samt en lång rad samtal med personer och företrädare för organisationer och företag. På grund av den korta tiden, samt att arbetet utförts under vintern, har tydliga avgränsningar vad gäller resor till andra fågellokaler, såväl inrikes, som utrikes varit tvungna att göras. Fågelskådare i Tysslingen. Foto: Thomas Eriksson. Dessa erfarenheter har istället till största delen måst hämtas från rapportförfattarens egna erfarenheter som mångårig fågelskådare, samt erforderliga skriftliga källor och muntliga kontakter. Dock finns några nytagna bilder och 7

8 Fiskgjuse. Foto: Göran Ljunggren. nyvunna erfareneheter från Getterön, Hornborgasjön, Tysslingen och Kvismaren. I slutet av rapporten finns även förslag till hur man kan gå vidare, till exempel med fördjupade analyser och målgruppsundersökningar. Avsändare I arbetet har funnits en styrgrupp bestående av, förutom undertecknad: Toni Eriksson och Kjell-Ove Nordström från Regionförbundet, samt Annelie Edlund från Örebro kommun. Denna grupp har tillsammans lett arbetet med utredningen och gjort ovan nämnda avgränsningar. De personliga reflektioner och ställningstaganden som görs i utredningen är emellertid helt och hållet mina. Författarens tack Jag vill rikta ett varmt tack till Göran Ljunggren och Jonny Werdin, vilka frikostigt låtit mig använda de fågelbilder, som på ett så fint sätt beskriver den härliga hobby fågelskådning är. Fåglar är fantastiska djur i sin mångfald och anpassningsförmåga. Den flygande fågen är en vacker symbol för frihet, styrka och skönhet. Fåglarnas förmåga att hela tiden se världen i ett uppifrånperspektiv, är en fin egenskap. Att använda fåglarnas synsätt är väl eftersträvansvärt för de flesta av oss. 8

9 Korta fakta om turism i Sverige och i Örebroregionen För att kunna teckna en liten bakgrund till målgrupper och tänkbara turister, inleder jag med att ge en kort bakgrund till turismen i stort. Kapitlet ger några siffror och försöker även ge en bild av vilka turister som besöker Örebroregionen idag, vad de gör och hur och var de bor. För den intresserade finns en uppsjö av statistik. Det mesta har jag i detta kapitel tagit från den skrift som varje år kommer ut från Nutek Fakta om turism (Gavs tidigare ut av det idag nedlagda Turistrådet.) Jag har också tagit del av statistik som årligen beställs av Örebro kommun. Turism som företeelse Turism anses vara en av världens största näringar. En näring, som trots klimatdebatten och utsläppsmängderna från flyg- och vägtrafik, enbart anses öka de närmaste åren. Stora pensionsavgångar de närmaste åren, lågprisflyg, ökad ekonomisk tillväxt i Asien och en rad ytterligare faktorer anses skapa ökade turistströmmar. Enbart i Sverige omsätter turismen över 190 miljarder kronor årligen (Fakta om turism, Nutek 2007). Det är en ökning med tio procent sedan Antal årsverken är Några siffror: 47 miljoner gästnätter, vilket är plus 6,3 procent sedan 2005, varav 37 miljoner gästnätter härrör från svenskar, vilket är plus 5,6 procent sedan ,7 miljarder kronor i logiintäkter på kommersiella boendeanläggningar, vilket är plus 9,1 procent sedan registrerade hotell i landet, vilka tillsammans har hotellbäddar. Vad är turism? Enligt Förenta Nationerna, och den internationellt vedertagna definitionen, omfattar turism människors aktiviteter när de reser till, och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Definitionen omfattar därmed i princip all konsumtion som är direkt kopplad till resande, inklusive affärsresandet. Under 2005 bidrog turistnäringen i Sverige med helårverken, vilket är mer än inom till exempel jordbruk, skogbruk och fiske. Enligt FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) ökade det internationella resandet i världen med 4,5 procent under I Europa var ökningen 4 procent. I Sverige ökade antalet utländska gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser med nära 9 procent. Sverige som destination har därmed haft en bättre utveckling än övriga världen under

10 Hur fördelas det turisterna spenderar? 39 procent av de 191 miljarder kronor som svenska och utländska turister gör av med i Sverige, spenderas på varuinköp, som till exempel livsmedel och drivmedel. Utemåltider står för nästan 15 procent och flyget för nästan 11 procent av den totala konsumtionen. Utländska besökare köper i större utsträckning varor än den genomsnittlige turisten. Varuinköp står för drygt 47 procent av de utländska gästernas konsumtion, där gränshandelns andel är betydande. För svenska fritids- och affärsresenärer är andelen drygt 35 procent, även om svenska fritidsresenärer i kronor har störst utgifter för varuinköp. Tydligt är också att utländska turister oftare äter på restaurang än de svenska. Drygt 25 procent av deras konsumtion går till utemåltider. För svenska fritidsresenärer står utemåltider för cirka 12 procent och drygt 5 procent för svenska affärsresenärer. Antalet gästnätter ökar kraftigt Som ovan nämnts ökade antalet gästnätter på svenska hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser till nästan 48 miljoner, eller med 6,3 procent under Det är de högsta volymerna som någonsin registrerats. Det var utlandsmarknaderna, det vill säga utländska gästnätter, som ökade mest under 2006, plus 8,7 procent. De svenska gästnätterna ökade med 5,6 procent. Sedan 1993 har antalet gästnätter ökat med totalt 56,5 procent. Den inhemska marknaden har under samma period ökat något mindre, plus 50,6 procent. Utlandsmarknaderna har ökat med drygt 80 procent och samtidigt ökat sin andel av totalen från 19,9 till 22,9 procent mellan 1993 och Var kommer turisterna från? På den europeiska marknaden stod Tyskland för den största volymökningen under Plus gästnätter eller nästan 10 procent. Andra europeiska marknader som ökade mycket var Nederländerna (28,7 procent) och Polen (28,6 procent. De nordiska marknaderna ökade totalt med 6,4 procent där Norge ökade mest med nästan 10 procent. Den utomeuropeiska marknaden ökar mindre än den europeiska. I statistiken syn dock några enskilda utomeuropeiska marknader som ökar kraftigt. Från Kina har volymerna fyrdubblats sedan 2004 till nästan gästnätter. Även Sydkorea, Australien och övriga Asien har ökat, medan Japan har minskat med nästan 23 procent sedan Volymerna från USA och Kanada har inte förändrats nämnvärt sedan Forsärla. Foto: Göran Ljunggren.

11 Turismen i Örebro län Även Örebro län uppvisar ökningar av turister från många länder. Under 2006 ökade antalet gästnätter av turister från Norge och Finland med 30 procent, jämfört med året före. (Gäller, hotell, vandrarhem och stugbyar.) Särskilt stor var ökningen i Bergslagen, där antalet norska turister ökade med 200 procent, samt turister från Finland med 100 procent. (Allt sett utifrån gästnattsstatistik) Antalet gästnätter av turister från Holland ökade med 34 procent, Italien med 10 procent och Ryssland med 17 procent. Från övriga Europa ökade turistströmmen med 20 procent. På minussidan kommer USA (-38 procent), Tyskland (-12), Belgien (-15) och Storbritannien (-3). Några enskilda siffror från de olika destinationerna kan nämnas, även om givetvis enskilda turister från något land påverkar ganska mycket i små kommuner. (Faktiska tal redovisas inom parentes. Laxå, Kumla och Hallsberg har lyckats bäst att nå danska turister, en ökning med 35 procent. (109) Hällefors och Örebro är de enda av länets kommuner som haft fler tyska turister än året före. Alla Svanbilderna är säkrade! Foto: Thomas Eriksson. 11

12 andra kommuner har minskat, medan Hällefors ökade med 45 procent. (Hällefors 200 respektive Örebro 974) Detsamma gäller turister från Storbritannien. Hällefors ökar med 47 procent, Örebro 30 procent, medan övriga kommuner minskar. (89 respektive 928) När det gäller holländare är ökningen också varierande. Hällefors ökar med 154 procent, medan Askersund endast med 6 procent. (165) Hällefors ökar även stort när det gäller belgare, en ökning med 174 procent. (61), vilket till viss del kan härröras från en ökad satsning just på dessa grupper. Italienare verkar dras till Östra Värmland. En ökning med 367 procent jämfört med året innan. (319) Slutligen kan nämnas att Askersund och Hällefors attraherar ryssar och ökar antalet gästnätter med 100 procent, (9 samt 24) samt att Kumla, Hallsberg och Laxå leder ligan när det gäller övriga länder från Europa, plus 152 procent. (396) Antal gästnätter i de fyra turistdestinationerna i Örebro län 2006 Turister från Sverige Danmark Norge Finland Tyskland StorBr Södra Närke/Tiveden Östra Värmland Bergslagen Örebro Örebro Län Holland Belgien Italien Ryssland Övr Europa USA Södra Närke/Tiveden Östra Värmland Bergslagen Örebro Örebro Län Källa: SCB Kortfattat om populära besöksmål Bland de besöksmål som tas upp i Nuteks statistik återfinner vi Gustavsviks badanläggning på en 19:e plats med besökare (2005). Ånnaboda skidanläggning och Kilsbergen kommer på en 30:e plats med besökare. Mer omfattande statisik finns att få från varje turistbyrå för den som är intresserad. Färre utländska turister än genomsnittet Enligt Nuteks statistik fick Örebro län in 316 miljoner kronor i betalning för logi på hotell och vandrarhem under Det innebär kronor per länsinvånare. Andelen gästnätter i Örebro län var under , fördelat på inhemska och utländska. 12

13 Andelen utländska gästnätter i Örebro län hamnar då på 18,2 procent. Detta placerar oss under genomsnittet för riket som ligger på 22,9 procent. Nästan alla regioner hade volymökningar under Störst andel inkommande besökare hade Värmlands län, med 40,2 procent. Nötkråka. Foto: Göran Ljunggren. Andra regioner som låg över rikssnittet på 22,9 procent var Norrbotten (35,0 procent), Kronoberg (34,9 procent), Stockholm (33,0 procent), Västra Götaland (26,3 procent), Jönköping (25,0 procent), Jämtland (24,9 procent) och Västerbotten (23,1 procent). Övriga regioner hade en lägre andel inkommande besökare än rikssnittet. De tre storstadsregionerna svarade tillsammans för nästan 54 procent av alla utländska gästnätter. Detta säger inte så mycket om de faktiska talen. Av den höga andelen utlänningar i Värmland går det givetvis att säga att länet satsat (och lyckats med) att locka många utländska turister. Det går också givetvis att vända på det och säga att de svenska turisterna skyr landskapet. Sammanfattning turism Som turistlän ligger Örebroregionen idag efter mer klassiska turistlän som Norrland, Öland och Dalarna. Många turistbyråer anser att det är svårt att skapa en turistisk marknad av Örebro län. I många år har turistbyråerna arbetat med olika gemensamma satsningar och marknadsföring för att stärka Örebro län som varumärke. Några år gavs det ut en samlingskrift om länet vid namn 99 guldkorn, vilket presenterade ett samlat utbud av sevärdheter. Under många år samordnades också den turistiska verksamheten i länet av en länsturistchef som fanns inom landstingets regionala utvecklingsavdelning. Sedan några år tillbaka sker det turistiska arbetet ute på kommunernas turistbyråer och i fyra destinationer. Destinationerna är: Södra Närke/Tiveden, Örebro, Östra Värmland och Bergslagen,. Dessa samarbetar i olika frågor. Inom Regionförbundet finns också en regional destinationsgrupp, där företrädare för de olika destinationerna finns representerade. I februari 2008 öppnades portalen The Heart of Sweden. Det är en gemensam webbplats för de fyra turistdestinationerna i Örebro län. Målet är att ge besökarna en gemensam ingång till Örebroregionen, för att sedan slussa dem vidare till turistdestinationerna. 13

14 Naturturism och fågelturism Naturturism Begreppet turism innefattar en rad olika arenor och inriktningar. En av dem är naturturism. Denna del av turismen ökar stadigt och enligt Turistdelegationen beräknas den stå för 20 procent av allt resande inom de närmaste decennierna. Naturturism är ett vitt begrepp och omfattar många olika typer av turism. Gemensamt är någon form av vistelse i naturen. Det kan vara fiske, skidåkning, jakt, fågelskådning, vandring, paddling, hundspannsåkning, klättring eller bara att inte göra någonting att bara vara i naturen. Mittiuniversitet bedriver en omfattande forskning om turism inom det som kallas Etour. Av all turism i vårt grannland Finland räknas naturturismen stå för en fjärdedel, enligt uppgifter från det finska miljöministeriet. Det totala antalet arbetsplatser i samband med rekreation i det fria och naturturism anses motsvara årsverken. Cirka tre fjärdedelar av arbetsplatserna skapas genom inhemsk efterfrågan, resten genom utländsk. Naturturismen har kommit att bli en av de viktigaste och största näringarna också i den svenska fjällvärlden, och för många fast boende i fjällen och i fjällnära trakter en förutsättning för att fortsätta bo och verka i bygden. Den volymmässigt största turistformen är den alpina skidåkningen. Tranorna samlas i tusentals i Närke under höst och vår. Foto: Göran Ljunggren. 14

15 I begreppet naturturism försöker vi ofta knyta positiva värden. Det handlar om att se naturen som en plats för rekreation och vila i en stressad värld. Tystnaden är en bristvara för de flera människor i takt med att samhället runt om blir allt bullrigare. Allt fler ser naturen som en värdefull medicin för stressrelaterade sjukdomar och som en i övrig värdefull pusselbit för ökad folkhälsa. Emellertid är tillväxt och sysselsättning endast en del av nyttan med natur- och kulturturism. Även de övriga två dimensionerna av hållbar utveckling kan främjas på ett betydelsefullt sätt. Genom upplevelser av olika slag, av kultur, besöksmål och utflykter i naturen, får besökarna rika upplevelser. Detta gynnar bland annat landsbygdsutveckling och folkhälsa och leder till ett större kultur- och naturintresse, som i förlängningen också gynnar naturvårdsarbetet och kulturens utveckling. Natur- och kulturturismen, inte minst mat-turismen, och dess utveckling har ett tydligt samband med landskapets karaktär och hävd. (Västragötalandsutredningen om ökad naturturism, se vidare om den i slutet av förstudien) Många anser att en ökad naturturism i Örebroregionen skulle kunna vara positivt ur många synvinklar. Ett ökat entreprenörsskap för att erbjuda aktiviteter och boende, skulle kunna innebära värdefulla intäkter för boende på landsbygden. Fågelturism En mer nischad del av naturturismen kan sägas vara fågelturism eller ornitologisk turism. Den ornitologiska turismen är på kraftig frammarsch i många länder till exempel i USA, där den är väldokumenterad. Kortfattat kan bara konstateras att det handlar om människor som är fågelintresserade vilka reser lokalt, nationellt eller internationellt för att titta på fåglar. Som vi kommer att se i fortsättningen är gruppen fågelskådare mångfacetterad, från extrema artjägare som reser över hela världen, till allmänintresserade naturmänniskor, som tittar på svanar en dag, för att nästa dag bese en kyrka eller bevista en teaterföreställning. Rödbenan har hittat tillbaka som häckfågel i Oset. Foto: Göran Ljunggren. Bläsanden är vanlig under vår och höst i Kvismaren. Foto: Göran Ljunggren. 15

16 Fågelskådningen som hobby Fågelskådning stor hobby i många länder Fågelskådning är en hobby som utövas i världens alla länder. Men andelen fågelskådare i varje land är mycket varierande. I några länder, till exempel USA, Holland och England, är fågelskådning enormt stort och en stor folkrörelse. I andra länder fågelskådningen mer professionell och utövas av ett mindre antal, som ibland också har det som yrke, till exempel ringmärkare på officiella och statsstödda fågelstationer. Länderna i södra Europa har ofta en tradition av att istället för att jaga dem med kikare, jaga dem med gevär och fällor. Trots att jakten är illegal dödas varje år miljontals fåglar på väg norrut, såväl i Grekland, Malta, Italien, Portugal, Frankrike och andra länder. Fågelskådningen i Sverige Sveriges ornitologiska förening (SOF), är den riksomfattande organisation som har till syfte att utforska och förmedla den svenska fågelfaunan. Föreningen innefattar omkring 100 lokalavdelningar och fågelklubbar. Medlemsantalet ligger på omkring Den andra stora svenska fågelorganisationen är Club 300, som organiserar och sköter det så kallade sökarsystemet, som ger signaler i mobiltelefoner hos medlemmarna, när någon sällsynt art setts. Föreningen ger också ut tidningen Roadrunner. Club 300 har omkring medlemmar, varav många också är anslutna till SOF. Den stora naturaktören i Sverige är emellertid Svenska Naturskyddsföreningen med medlemmar. Medlemmarna är anslutna i ett stort antal lokala kretsar, oftast en i varje kommun. Man ska heller inte glömma den stora kategori vanliga människor som bara tycker det är skönt att komma ut, träffa lite folk, fika och kanske titta på svanar eller tranor. Exempelvis räknar Hornborgasjöns ansvariga att 80 procent av besökarna inte är intresserade av fågelskådning utöver den årliga utflykten till trandansen och kanske också att ha en fågelmatning i trädgården. Mina reflektioner Bland medlemmarna i Svenska Naturskyddsföreningen finns ett stort antal fågelskådare, som valt att vara med där istället för i SOF. (Eller både och) Många av SNF:s medlemmar anser sig ha ett bredare naturintresse än bara fåglar. Min erfarenhet är också att SOF av många anses vara lite mer inriktade på fågelforskning och vetenskap. Jag tror att det är bland Naturskyddsföreningens medlemmar man har störst chans att locka presumtiva fågelturister. Människor med ett bredare intresse för naturen än bara fåglar. Jag tror det är möjligt att locka dessa med fågelskådning en dag, besök bland Björkskogsnäs orkidéer en dag och teaterbesök nästa osv. 16

17 RSPB:s hemsida är välbesökt. Föreningen har över en miljon medlemmar. Folkrörelsen i USA och England I USA är fågelskådning en hobby som engagerar många människor. En studie National Survey on Recreation and the Environment 1999 visar att det amerikanska fågelintresset ökar allt mer och är på väg att bli en av USA:s populäraste aktiviteter. I en annan undersökning, National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife Associated Recreation, uppger 31 procent, eller 66 miljoner människor, att de ägnade sig åt naturaktiviteter under Av dessa 66 miljoner uppgav 69 procent, eller 46 miljoner att de var intresserade av att titta på fåglar. Vad beträffande resande i syfte att titta på, mata eller fotografera fåglar uppgav 18 miljoner att de gjorde utflykter i syfte att observera fåglar. Av dessa gjorde nära sex miljoner människor längre resor i syfte att observera fåglar. För delstater med många fågelarter, t ex Texas (600 fågelarter) har fågelskådandet blivit en ekonomisk faktor att räkna med. Enligt undersökningen spenderas 400 miljoner USD årligen av fågelskådarna. Även i England är intresset för fåglar betydligt större än till exempel i Sverige. Den stora fågelföreningen i England, RSPB, Royal Society of Protection of Birds, har över en miljon medlemmar. Det motsvarar 1,6 procent av befolkningen. Jämfört med svenska förhållanden skulle Sveriges Ornitologiska förening (SOF) ha medlemmar (Har medlemmar idag) av RSPB:s medlemmar är ungdomsmedlemmar. Föreningen har en anställd stab om personer och jobbar varje år med volontärer. Föreningens inkomst uppgår till 50 miljoner pund varje år. Det ger en liten bild av skillnaden i omfattning på det som många svenskar ser som en lite kufaktig hobby. RSPB sköter och äger 200»nature reserves«över hela England. Ytan av dessa omfattar hektar. 17

18 Föreningen har förutom huvudkontor också nio regionala avdelningar. Föreningen har 175 lokala grupper och 110 ungdomsgrupper. Några fakta från andra länder Organisationen Birdlife International är en paraplyorganisation för fågelskådare i över 100 länder. Tillsammans har man över 2,5 miljoner medlemmar i världen och över 10 miljoner stödmedlemmar. Några medlemstantal: England The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) Tyskland Nature And Biodiversity Conservation Union (NABU) Holland Netherlands Society for the Protection of Birds (VBN) Belgien BirdLife Belgium (Natuurpunt - natagora) Schweiz Birdlife Switzerland Italien Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) Frankrike Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Danmark Dansk Ornitologisk Forening Spanien SEO/BirdLife Finland BirdLife Finland 9000 Norge Norwegian Ornithological Society (NOF) 9000 Rumänien Romanian Ornithological Society (SOR) 2800 Grekland Hellenic Ornithological Society (HOS) 2600 Tjeckien Czech Society for Ornithology (CSO) 2100 Österrike BirdLife Austria 2100 Polen Polish Society for the Protection of Birds (OTOP) 2000 Portugal Portuguese Society for the Study of Birds (SPEA) 1000 Bulgarien Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB) 800 Kroatien Croatian Society for Bird and Nature Protection 100 Värt att notera är att dessa medlemsantal härrör sig från föreningar med ett specifikt intresse för fåglar. I många länder finns det också en bredare naturvårdsorganisation med ett större medlemsantal. Jämför SNF i Sverige med sina medlemmar mot SOF:s Det går att tjäna pengar på fågelskådarna. Foto: Thomas Eriksson. 18 Knölsvanen är en vanlig häckfågel i Närke. Foto: Thomas Eriksson.

19 Fågeldestinationer i Sverige Inledning I turismsammanhang talar man ofta om»destinationer«. I Sverige finns ett stort antal fågellokaler, dit fågelskådare söker sig, men inte alls lika många»fågeldestinationer«. Varje län och kommun i Sverige hyser några platser, som brukar samla fåglar och fågelskådare i varierande antal. Ibland finns ett fågeltorn. Ofta bara några observationsplatser. Många fågelskådare är idag intresserade av det som idag kallas»microbirding«, det vill säga att man»skådar«i sin hemmamiljö, på sin hemmalokal. Utöver dessa mikrolokaler, som endast kan sägas locka de närmast boende, finns ett antal nationella fågellokaler. Definition av en ornitologisk destination Markus Bengtsson och Michael Holm gör i sin C-uppsats»Ornitologisk turism i Sydsverige«följande definition av en ornitologisk destination:»vi menar att följande kriterier krävs för att ett område ska få benämnas som en ornitologisk destination i Sverige. 1) En plats eller ett område som attraherar människor vars intresse är fåglar och fågelskådning. 2) Området avgränsas geografiskt i så motto att det bör hysa fler än en lokal som är intressant ur ornitologiskt hänseende och 3) Det bör finnas ett utbud som tydligt vänder sig mot besökare i allmänhet och fågelintresserade i synnerhet. Falsterbo, Skåne Falsterbohalvön i Skåne lockar varje höst fågelskådare genom att erbjuda ett massivt fågelsträck av flyttfåglar som lämnar landet. Framför allt lockar rovfågelsträcken. Gynnsamma dagar kan tusentals ormvråkar och andra rovfåglar lämna landet. Förutom»Nabben«, udden längst ut, betar fågelskådarna av omgivningens stränder. Ingen standardiserad räkning görs av antalet besökare, men personalen på fågelstationen uppfattning är att antalet besökare rör sig om omkring personer årligen, inklusive guidning av ca skolelever. Falsterbo är mest känt för sitt rovfågelsträck. Här en brun kärrhök. Foto: Göran Ljunggren. Försäljningen, som främst utgörs av böcker, ligger på blygsamma kr/år. 19

20 För fågelskådaren Mottagarapparaten är blygsam. Här finns en fågelstation, som tillhandahåller guidade turer, främst till grupper och skolor. Fågelstationen har också en blygsam försäljning. I övrigt finns i dagsläget ingenting för den besökare som inte är initierad. Mina reflektioner Som ovan nämnts har Falsterbo märkligt nog, i stort sett ingen mottagarapparat att visa upp. Till viss del kan detta förklaras med att den intensiva flyttningen är styrd till ett par höstmånader varje år. Falsterbos läge i utkanten av Skanör/ Falsterbos samhälle gör också att service i form av Ottenby samlar många fågelskådare i maj och oktober. Foto: Jonny Werdin logi, mataffärer etc finns i samhället. Diskussioner har förts kring uppbyggandet av ett Fågelflyttningens hus i samhället, men intresset har hittills varit lågt från kommunledningens sida. Falsterbo är ett måste för många svenska fågelskådare, men säsongen är kort och det är svårt att utveckla området mer än idag. Särskilt när det gäller att finna intäktsmöjligheter. Ottenby, Öland Ottenby på Ölands södra udde lockar också fåglar och fågelskådare, främst i maj, men även i oktober.. Ottenby fågelstation visar upp sin verksamhet med guidade turer. Fyren Långe Jan lockar också en stor mängd besökare till destinationen. Ottenbys besöksantal har de senaste åren pendlat mellan besökare. Försäljning av litteratur uppgår till omkring kr. Ottenby guidar varje år omkring personer. För fågelskådaren På Ottenby finns ett Naturum med restaurang och museum, vilket är bemannad större delen av året. Vidare finns ett par vindskydd och några markerade stigar inne i Ottenbys lundar. Mina reflektioner Ottenby har säkert en betydligt högre potential än idag. Här kommer turisterna av sig själva, men det finns förutom ett ganska litet Naturum,, och fyren Långe Jan ingenting att se. Guidningar, vandringar, gömslen, temaveckor och paketresor med fåglar och orkidéer skulle säkert gå att utveckla. Dock infaller turistsäsongen och fågelsäsongen inte samtidigt. Det är också mycket svårt att få tag i boende. Ölänningarna i söder har inte samma erfarenhet att inhysa turister som på norra delen av ön Getterön Getteröns naturreservat ligger utanför Varberg. Det är en grund havsvik som restaurerats i omgångar. Området lockar fåglar i stort sett hela året, även om tyngdpunkten är vår och höst. Antalet besökare på Getteröns naturcenter ligger varje år kring besökare. Försäljning av kikare och litteratur sker under hela året, även om det endast rör sig om internetförsäljning under vintern. Försäljningen av litteratur uppgår till omkring kr, samt försäljning av kikare till omkring kronor. 20

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg 2012-03-30 1 Vår bakgrund Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt t i hela landet 4

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

PROGRAM 2015. Mattias Ibbe

PROGRAM 2015. Mattias Ibbe PROGRAM 2015 Mattias Ibbe Naturum Tåkerns evenemang 2015 Naturum Tåkern ordnar många roliga evenemang, ofta i samarbete med andra. Entré till naturum är alltid gratis. De flesta aktiviteter är tillgängliga

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Trandansen vid Hornborgasjön 2005

Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Turismundersökningen är medfinansierad av Europeiska unionen (Union (European Regional Development Fund) inom BSR INTERREG III B programmet Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

13. av Jan Pettersson

13. av Jan Pettersson 3. av Jan Pettersson Fang s t Vid Kvismare fagelstation har under de tretton sasongerna 96 973 ringmarkts 963 enkelbeckasiner (Gallinago gallinago). Fangsten har uteslutande berbrt vuxna faglar och skett

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2012 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Sammanfattning Under 2012 har 1447 personer deltagit i guidade informationsturer

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2013 FAKTA OM SVENSK TURISM Innehåll Förord 3 Nyckeltal

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Fakta om svensk turism (utdrag)

Fakta om svensk turism (utdrag) Fakta om svensk turism (utdrag) Fakta & statistik 2009 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling 4 Turism i Sverige 29 Inhemsk turism 38 Inkommande turism 44 Internationella kongresser

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Store Mosse, Jönköpings län

Store Mosse, Jönköpings län Sida 1 av 6 Store Mosse, Jönköpings län Store Mosse ligger på småländska höglandet och är det största svenska myrområdet söder om Lappland. Den väldiga myren breder ut sig över tiotusen hektar och bildar

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

turism fakta Turismen i Fulufjällets nationalpark Forskning om Peter Fredman Lisa Hörnsten

turism fakta Turismen i Fulufjällets nationalpark Forskning om Peter Fredman Lisa Hörnsten fakta turism AKTUELL FORSKNING VID ETOUR Lisa Hörnsten Lisa Hörnsten är programledare för området Natur- och kulturturism på ETOUR och doktor i skogshushållning. Lisas egen forskning fokuserar på naturturism,

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Lätt att ta sig fram i det gröna!

Lätt att ta sig fram i det gröna! Lätt att ta sig fram i det gröna! orebro.se Hitta ut! I Örebro kommun finns många vackra naturområden att besöka. Denna broschyr visar områden där det är särskilt lätt att ta sig fram. Den visar också

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Strategidokument för Upplevelse Motala 2010 besöksnäring och turism

Strategidokument för Upplevelse Motala 2010 besöksnäring och turism Strategidokument för Upplevelse Motala 2010 besöksnäring och turism Strategidokument för Upplevelse Motala 2010 besöksnäring och turism. Sammanfattning År 2010 kommer att bli ett år då vi satsar på två

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Presentation vid Ekoseminariet Nr. 5 i Tequisquiapan, Querétaro, Mexiko den 11 april 2014. Av Ann-Marie Svensson Utan en lokal tolkning

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II)

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II) Norrbottens Ornitologiska Förening Program april-oktober 2015 Varmt välkomna till NOF:s aktiviteter. För att underlätta din planering har vi varudeklarerat exkursionerna: I - För nybörjare och familjer.

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer