Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren"

Transkript

1

2 Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

3 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård i Kronobergs län. Trygghet där du bor. Hållbara Kronoberg 2. Arbetsgrupper

4 PROPOSITIONER

5 Proposition 1 - Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 1 Historiskt sett har Kronobergs län inte haft någon stor arbetslöshet, läget har varit gott senaste 2 årtionden. Länet är känt för ett gott företagsklimat med företag i tillverkningsindustrin men också numera inom information, service och handel. Senaste åren av lågkonjunktur och finanskris har dock förändrat bilden. Nu är arbetslösheten högre än rikssnittet och det är färre företag som drivs i vårt län. I flera branscher är det en strukturomvandling som skett med flera nedläggningar, i glasindustrin kanske det aldrig mer blir fler jobb. Likaså är många av länets industrier underleverantörer till exempelvis bilindustrin, som haft en svag utveckling. Här kan man dock förvänta sig en uppgång när läget på europamarknaden ljusnar. För att Kronoberg ska ha en livskraftig framtid krävs att den arbetsföra delen av invånarna är i arbete. För detta krävs att många fler har en bra och adsekvat utbildning, det behövs satsningar på såväl högre utbildning som lärlingsutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar. Ungdomar har svårare att få jobb och det har kommit många nyanlända till Kronoberg som haft svårt att få 1 fäste på arbetsmarknaden. Det är en stor utmaning för länets kommuner att se till att 1 ungdomarna får en färdig grundutbildning som leder till jobb eller fortsatta studier. Att vuxna kan 1 få en andra utbildningschans och att nykomna snabbt lär sig svenska och får kompletterande 1 utbildningar, är angeläget. Det är livsviktigt att företagen hittar kompetent arbetskraft, rätt 1 utbildade ungdomar behövs framöver med stora pensionsavgångar i sikte. 1 Regeringen har gett uppdraget till länsstyrelserna i Kronobergs respektive Kalmar län att 1 genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Glasriket 20 betyder mycket för Kronoberg som turistdestination. En annan viktig förutsättning för att främja 21 företagande och näringslivsutveckling är en fungerande och effektiv infrastruktur, såväl fysisk som 22 elektronisk. Från regeringens sida satsas enligt den nationella planen för infrastruktur mellan 2 20 och 2021 för Kronobergs län miljoner kronor plus 0 miljoner för ombyggnaden av 2 E utanför Ljungby. Ett angeläget projekt, efterlängtat i många år. 2 En viktig del, för de många små och växande industriföretagen i Kronoberg, är tillgång till 2 finansiering och rådgivning. Särskilt för kvinnor och invandrare har det visat sig svårt att få lån 2 och riskkapital har blivit en bristvara. Regeringens tillsatta företagsskattekommitté har lämnat 2 förslag för att få fram riskkapital till nystartade och växande företag. Där finns bland annat att 2 privatpersoner som satsar pengar i företag ska kunna få ett skatteavdrag. Kommittén föreslår 0 också att företag som nybildas eller gör en nyemission ska få anstånd med att betala in 1 arbetsgivaravgifter. Ännu är inga beslut fattade. 2 För att länet ska få en fortsatt gynnsam utveckling krävs samarbete mellan kommuner och regionen kring de utmaningar som finns. Det handlar bland annat om utbildning, integration, elektronisk och fysisk infrastruktur och väl fungerande kommunikationer. Moderaterna i Kronoberg ser jobb och företagande som nyckeln till en ljus framtid för länet. En arbetsgrupp som samlar fakta om länet och de utmaningar som väntar, bör bildas så att ett ideprogram tas fram inom dessa frågor. Med anledning av ovanstående föreslår Förbundsstyrelsen stämman besluta att 1 anta propositionen. att 2 ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fram till nästa års stämma tar fram politiska förslag i enlighet med propositionens intention och problemformulering.

6 Proposition 2 - Kunskapsskola i Kronoberg 1 Det är i skolan som framtiden skapas. Nya Moderaterna vill att framtidens ska bli så bra som 2 möjligt, därför blundar vi inte för skolans utmaningar; resultaten är för låga, likvärdigheten för dålig, arbetsmarknadskopplingen för svag, tryggheten för liten och lärarna upplever sig ofta förbisedda. Skolpolitiken är till stor del en nationell fråga, men många viktiga beslut fattas i våra kommuner. Nya Moderaterna i Kronoberg vill ta ansvar för att Kronoberg ska få Sveriges bästa skola! Resultaten I Kronobergs län är det hela 1, procent som inte är behöriga att söka till gymnasiet och av de som går i gymnasiet är det ungefär var fjärde som inte slutför utbildningen inom fyra år eller går ut utan fullständiga betyg. Det handlar framför allt om att såväl lägstanivåerna som medelvärdena måste höjas. Samtidigt som vi inte vill se en skola där någon hålls tillbaka. Kunskapsskolan är en skola för alla, där de som har svårt får sina behov tillgodosedda och de som har det lättare för 1 sig får möjligheten att använda sina färdigheter. 1 För att hjälpa de som har det svårt är användandet av modern teknik central. Nya hjälpmedel 1 kommer på löpande band och möjligheterna att få en skola där ingen lämnas efter är större än 1 någonsin. 1 Forskning visar att mångfald och valfrihet är centralt för att höja skolresultaten, för eleverna på 1 såväl fristående som kommunala skolor. Nya Moderaterna i Kronoberg vill att dessa viktiga 1 värden ska värnas och vi hoppas att unga i alla kommuner kommer ha möjligheten att i högre 20 utsträckning välja från förskola och upp till studenten. 21 Likvärdigheten 22 Nya Moderaterna i Kronobergs målsättning är att det som ska spela roll är vart eleven ska, inte 2 var hen kommer ifrån. Skolans kompensatoriska uppdrag ska vara tydligt och socioekonomiska 2 arv ska inte få hindra ungdomar från att nå sina drömmar. Detta kräver åtgärder i alla skolans 2 nivåer, med särskilt fokus på tidiga insatser. 2 I Kronobergs län är utbildningskvaliteten väldigt olika från kommun till kommun. Nya 2 Moderaterna i Kronoberg ska alltid ha utbildningens kvalitet i fokus, det viktigaste måste alltid 2 vara att unga får en bra och likvärdig utbildning. Gällande detta har vi redan fattat beslut om att 2 utreda möjligheten att införa gymnasieförbund för att kommunerna i länet tillsammans ska kunna 0 ta ansvar för en hög utbildningsnivå i hela Kronoberg. Denna fråga bör utredas av den 1 arbetsgrupp som nedan föreslås. 2 Arbetsmarknaden Arbetslinjen är framgångsrik fler är idag sysselsatta än när Alliansregeringen fick väljarnas förtroende 200. I Kronobergs län ser förutsättningarna olika ut i kommunerna, men många utmaningar är också gemensamma. Betydelsen av en skola med stark koppling till arbetsmarknaden är viktig. Skolans uppdrag är att rusta unga för arbetslivet. Detta kan göras med praktik, Ung Företagsamhet, gästföreläsningar och mentorskapsprogram. Det finns föregångsskolor, men utmaningen är att ge alla elever möjligheten att redan under skoltiden få in en fot på 0 arbetsmarknaden.

7 1 Skolan kan inte vara en ö. Skolan måste gå i takt med samhället. Att använda modern teknik är 2 helt naturligt i samhället, men när datorer och läsplattor ska in i skolan finns det många kritiker. Nya Moderaterna i Kronoberg måste visa att vi vill ha en modern kunskapsskola som rustar våra unga för det samhälle man är en del av och ska arbeta i. Tryggheten För att elevernas lärmiljö ska vara så bra som möjligt är trygghet en grundläggande förutsättning. Ingen elev ska behöva gå till skolan med en klump i magen, ingen elev ska utstå hot, våld eller trakasserier. Samtidigt som vi kan konstatera elevernas rätt till trygghet ser vi tydligt hur den psykiska ohälsan ökar. Kampen för psykisk hälsa handlar dels om proaktivt 0 förebyggande arbete, dels om åtgärder och vård. Tillgänglighet, förtroende och samarbete är 1 centrala begrepp för att kunna bygga en trygg skola där förutsättningarna för 2 kunskapsinhämtning är så bra som möjligt. Lärarna Bra lärare är nyckeln till en kunskapsskola för alla. Det är i mötet mellan lärare och elev som möjligheterna till ökad anpassning efter elevens unika behov uppstår. Lärare måste även fortsättningsvis ges möjligheten att vara lärare, snarare än rastvakter och administratörer. Samtidigt som administrationen måste effektiviseras måste elevernas rättssäkerhet ständigt värnas. Med anledning av ovanstående föreslår Förbundsstyrelsen stämman besluta att 1 anta propositionen. att 2 ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fram till nästa års stämma tar fram politiska förslag i enlighet med propositionens intention och problemformulering.

8 Proposition - En trygg och sammanhållen vård i Kronoberg 1 Vår hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda 2 människans värdighet. Varje människa ska i vården bemötas med respekt och behandlas på lika villkor. Dessa grundvärderingar ställer höga krav på kunskap, gott bemötande och god tillgänglighet till hälso- och sjukvården i länet. Landstinget har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdens utveckling i länet. Kommunerna har också stort ansvar för främst vård av äldre och psykiskt funktionshindrade. För patienterna ska vården vara gränslös mellan landsting och kommunerna. Därför är behovet av samordning, fördelaktiga arbetssätt och gemensamt ansvar avgörande för en trygg vård i vårt län. Även den förebyggande vården och ansvaret för folkhälsan är ett delat ansvar mellan landstinget och kommunerna. Det gemensamma ansvaret för de mest sjuka äldre innebär att landstinget och kommunerna utvecklar teamarbete och samarbete för att ständigt förbättra omhändertagandet där 1 verksamhetsgränser och huvudmannaskap inte utgör hinder för en optimal samverkan. Det finns 1 mycket goda exempel i länet där det goda samarbetet lett till färre återinläggningar på sjukhusen 1 och förebyggande hembesök hos äldre syftar till ett hälsosammare åldrande. 1 Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar är ett prioriterat samarbetsområde mellan 1 landstinget och kommunerna. Ett koordinerat synsätt är viktigt för att samordna insatserna på 1 bästa sätt. Det finns idag etablerade former för samverkan mellan kommunernas skolhälsovård 1 och landstingets barnpsykiatriska verksamhet och nystartade barn-och ungdomshälsa för 20 omedelbar tillgänglighet i samband med lättare psykiska besvär. 21 Beträffande arbetet med de psykiskt funktionshindrade har landstinget ansvar för de medicinska 22 insatserna och kommunerna ansvarar för sysselsättning och boende. Det finns en rad 2 samarbetsformer mellan landstingets psykiatri och kommunerna och successivt försöker man 2 hitta bra former för att nå ett så bra omhändertagande som möjligt. Inom detta område, liksom i 2 övriga samarbetsområden, har SKL och regeringen satsat omfattande stimulansåtgärder för att 2 förbättra samverkan och Socialstyrelsen följer noga upp insatserna mellan landstinget och 2 kommunerna. 2 Moderata samlingspartiet i Kronoberg ska fortsätta att verka för ett fördjupat och hållbart 2 samarbete mellan landstinget och kommunerna beträffande vården av äldre, insatser mot psykisk 0 ohälsa bland barn och ungdomar samt ett gemensamt åtagande för psykiskt funktionshindrade. 1 Målsättningen är ett optimalt gemensamt agerande med patienten i centrum utan hindrande 2 gränser. Med anledning av ovanstående föreslår Förbundsstyrelsen stämman besluta att 1 anta propositionen. att 2 ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fram till nästa års stämma tar fram politiska förslag i enlighet med propositionens intention och problemformulering.

9 Proposition - Trygghet där du bor 1 Rättstrygghetsfrågorna är mycket viktiga för oss moderater. Alla människor har rätt till en 2 grundläggande trygghet och skall inte behöva bli utsatta för brott eller annan kränkning. Det är det som är själva samhällets grundidé och som härstammar från grekiskans, polis=samhälle. Det är också viktigt att arbeta med trygghetsfrågor på alla nivåer. Också på den lokala nivån. Ett exempel på detta kan vara att utveckla de lokala brottsförebyggande råden. Polisen i Sverige har ett gott anseende men framstår inte som effektiv när det gäller att bekämpa och klara upp brott. Ingen kommunstyrelse ordförande skulle bli omvald om polisen var lokal och klarade upp max % av alla inbrott! Idag har vi en statlig polisorganisation bestående av olika myndigheter som går mot en sammanslagning. Det kosmetiska utanpåverket i form av regionala polisstyrelser kan försvinna. Till bilden av ett rättsväsende som sammantaget inte fungerar hör att de utdömda straffen blir allt lindrigare samtidigt som straffvärdet höjts. Alla brott begås i en kommun. Det är väsentligt att det sker ett brottsförebyggande arbete 1 tillsammans med lokalsamhället inom ramen för de regelverk som finns. Genom 1 brottsförebyggande råd i varje kommun kan polis och ledande politiker och tjänstemän diskutera 1 aktuella frågeställningar, lokala prioriteringar, grannsamverkan mot brott, hur man arbetar med 1 barn och ungdomar och mycket annat. 1 Oavsett vem som är huvudman för polisen och hur polisen är organiserad finns det all anledning 1 att se till så att det finns en lokal påverkan kring det lokala polisarbetet. Det måste finnas ett 1 tryck på effektivitet och prioriteringar av det som medborgarna upplever som angeläget för en 20 tilltro till polisens viktigaste arbete. Det handlar inte bara om att upprätthålla en numerär utan 21 att göra rätt saker. 22 Moderaterna i Kronbergs län anser att i varje kommun av fullmäktige skall utses ett 2 brottsförebyggande råd som skall samverka med polisen och skall agera bollplank. Rådet skall 2 årligen göra redovisning för fullmäktige över bl a brottsstatistik, uppklarningsprocent, lokala 2 prioriteringar och hur samverkan med polisen och andra myndigheter utvecklats. Det kan vara 2 skattemyndighet, alkoholtillsyn och liknande. Rådet bör ledas av ledande politiker som är 2 handlingskraftiga och som inte är passiva informationsmottagare. Styrelsen för moderaterna i 2 Kronoberg län att hemställer stämman att bifalla detta förslag till nya lokala 2 brottsförebyggande råd. Vi vill också att stämman beslutar utse en arbetsgrupp för att arbeta 0 fram fler förslag till trygghetsskapande åtgärder på regional och lokal nivå. Med anledning av ovanstående föreslår Förbundsstyrelsen stämman besluta att 1 anta propositionen. att 2 ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fram till nästa års stämma tar fram politiska förslag i enlighet med propositionens intention och problemformulering.

10 Proposition - Hållbara Kronoberg 1 Sverige har kommit en bra bit på väg och visat att det går att förena en stark ekonomisk tillväxt 2 med sjunkande utsläpp men vi har fortsatt långt kvar för att nå ett hållbart samhälle. Därför behöver vi fortsätta vårt politiska utvecklingsarbete och formulera svar på hur kan skapa ett hållbart Sverige och ett hållbart Kronoberg. För oss moderater handlar hållbarhetsbegreppet inte bara om miljö utan också som ekonomisk och social hållbarhet. Därför kan det moderata svaret på t.ex. klimatutmaningen aldrig vara en minskad tillväxt eftersom ett samhälle utan tillväxt blir ett nollsummespel där ingen kan vinna utan att någon annan förlorar. Ett samhälle utan tillväxt blir ett kallt och hårt samhälle som vi skriver i vårt idéprogram. Istället tror vi på en tillväxt som är ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbar. Vi vill skapa ett samhälle byggd på framtidstro och optimism där ekonomisk tillväxt är ett verktyg för att just skapa ett hållbart samhälle. Bara i samhälle där ekonomin växer skapas rejäla förutsättningar att möta de utmaningar vi står inför 1 Sedan 200 har Alliansen genomfört viktiga reformer i syfte att skapa ett mer hållbart Sverige. Vi 1 har t.ex. fått på plats en sammanhängande och långsiktig energi- och klimatpolitik som bl.a. har 1 lett till att utbyggnaden av den förnybara energin har tagit fart och att våra utsläpp av 1 växthusgaser har fortsatt att sjunka, och det samtidigt som vi haft en stark tillväxt. Vidare är 1 Sverige pådrivande internationellt för att få fler länder att driva en ambitiös miljö- och 1 klimatpolitik samt i syfte att nå gemensamma åtaganden och finna gränsöverskridande lösningar. 1 Bara genom internationellt samarbete kan vi på allvar möta klimatutmaningen, förlusten av 20 biologisk mångfald och andra fundamentalt viktiga miljöutmaningar. Samtidigt får vi inte glömma 21 att alla utsläpp sker lokalt och att vi alla som individer har ett ansvar för vår påverkan på miljön. 22 Därför har inte minst kommuner och landsting ett stort ansvar i arbetet för att skapa 2 förutsättningar för en hållbar utveckling genom att bland annat göra det lättare för den enskilde 2 att göra miljö- och klimatsmarta val. Vi måste utveckla de lokala lösningarna och visa ledarskap. 2 I ett landsbygdslän som Kronoberg får viltfrågan inte underskattas. Det är helt centralt att vi har 2 en viltpolitik som tillgodoser den biologiska mångfaldens utmaningar, samtidigt som den 2 upprätthåller fundamentala moderata värden som äganderätt och trygghet. Trafiksäkerhetens 2 nollvision och hanteringen av de uppmärksammade vargbesöken är ämnen det inte går att 2 blunda för om vi vill bibehålla och stärka förtroendet för vår politik i vårt län. 0 Ett hållbart Kronoberg är ett levande och växande län. Kronoberg har en fantastisk landsbygd 1 med en rik natur och fantastiska möjligheter. Vi tror på en landsbygd där jord- och skogsbruk med 2 tillhörande industri fortsatt är viktiga basnäringar men vi tror också på en tillväxt av nya företag inom andra näringar så som turism. För att hela länet ska utvecklas krävs att landsbygden ges bättre förutsättningar som kan stärka dess attraktionskraft. Det handlar om allt från hur vi utformar infrastrukturen, vilka möjligheter eller hinder vi sätter upp för att bygga i attraktiva lägen och hur väl vi lyckas förvalta våra viltstammar. Med anledning av ovanstående föreslår Förbundsstyrelsen stämman besluta att 1 anta propositionen. att 2 ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fram till nästa års stämma tar fram politiska förslag i enlighet med propositionens intention och problemformulering.

11 ARBETSGRUPPER Jobb & ekonomi Katarina Brännström (ordf) Anna Gustbée Jessica Lyckvall Inge Strandberg Vård, omsorg & hälsa Suzanne Frank (ordf) Catharina Winberg Mikael Johansson Madeleine Lojander Miljö & landsbygd Anna Tenje (ordf) Johan Hultberg Jenny Samuelsson Margareta Löfström Utbildning Magnus Gunnarsson (ordf) Roland Gustbée Marianne Nilsson Denice Sigvardsson Trygghet Bo Frank (ordf) Ann-Charlotte Wiesel Viktor Emilsson Mats Johnsson

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Uppdrag från regionstyrelsen till lokala nämnder De lokala nämnderna ska under mars och/eller april

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-10-01 21 (38) 246 Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut Dnr 2012/330 INLEDNING Carola Gunnarsson (C) och Christer

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Läget i Kalmar län 2016

Läget i Kalmar län 2016 Läget i Kalmar län 2016 Befolkningen i Kalmar län 2015 237 200 invånare 1 nov. 2015 2,4 % av Sveriges befolkning Fler äldre, färre yngre än rikssnittet Ökande försörjningskvot: färre i arbete ska försörja

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Tillbakablick på tidigare seminarier

Tillbakablick på tidigare seminarier 1 Tillbakablick på tidigare seminarier Seminarium I Barn och unga samt om samverkan Roller och ansvar i våra offentliga verksamheter Gunilla Skoog, utvecklingsdirektör, Landstinget Hur styr och leder vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL Lisbet Gibson VOC Medicin Karin Jonsson Ekonomichef JLL Jämtlands län snabba siffror 8 kommuner med Östersund som enda stad Cirka 127 000 invånare. 1,5 procent av Sveriges invånare på 12 procent av landets

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

En kunskapsskola med höga resultat Socialdemokraternas Skolplan för Mora Kommun

En kunskapsskola med höga resultat Socialdemokraternas Skolplan för Mora Kommun En kunskapsskola med höga resultat Socialdemokraternas Skolplan för Mora Kommun 2016-11-08 Förord I skolan läggs grunden för resten av våra liv och skolan ska ge alla barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Stockholm 2015-11-10 Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Lika Unika har beretts möjlighet att lämna synpunkter som underlag

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

På rätt väg i Halland

På rätt väg i Halland På rätt väg i Halland Utvecklingen i Halland är gynnsam och den ekonomiska utvecklingen är mycket god. Befolkningen ökar mest i Sverige och länet är numera det sjunde största. Halland är på rätt väg. Hälso-

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer