Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren"

Transkript

1

2 Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

3 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård i Kronobergs län. Trygghet där du bor. Hållbara Kronoberg 2. Arbetsgrupper

4 PROPOSITIONER

5 Proposition 1 - Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 1 Historiskt sett har Kronobergs län inte haft någon stor arbetslöshet, läget har varit gott senaste 2 årtionden. Länet är känt för ett gott företagsklimat med företag i tillverkningsindustrin men också numera inom information, service och handel. Senaste åren av lågkonjunktur och finanskris har dock förändrat bilden. Nu är arbetslösheten högre än rikssnittet och det är färre företag som drivs i vårt län. I flera branscher är det en strukturomvandling som skett med flera nedläggningar, i glasindustrin kanske det aldrig mer blir fler jobb. Likaså är många av länets industrier underleverantörer till exempelvis bilindustrin, som haft en svag utveckling. Här kan man dock förvänta sig en uppgång när läget på europamarknaden ljusnar. För att Kronoberg ska ha en livskraftig framtid krävs att den arbetsföra delen av invånarna är i arbete. För detta krävs att många fler har en bra och adsekvat utbildning, det behövs satsningar på såväl högre utbildning som lärlingsutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar. Ungdomar har svårare att få jobb och det har kommit många nyanlända till Kronoberg som haft svårt att få 1 fäste på arbetsmarknaden. Det är en stor utmaning för länets kommuner att se till att 1 ungdomarna får en färdig grundutbildning som leder till jobb eller fortsatta studier. Att vuxna kan 1 få en andra utbildningschans och att nykomna snabbt lär sig svenska och får kompletterande 1 utbildningar, är angeläget. Det är livsviktigt att företagen hittar kompetent arbetskraft, rätt 1 utbildade ungdomar behövs framöver med stora pensionsavgångar i sikte. 1 Regeringen har gett uppdraget till länsstyrelserna i Kronobergs respektive Kalmar län att 1 genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Glasriket 20 betyder mycket för Kronoberg som turistdestination. En annan viktig förutsättning för att främja 21 företagande och näringslivsutveckling är en fungerande och effektiv infrastruktur, såväl fysisk som 22 elektronisk. Från regeringens sida satsas enligt den nationella planen för infrastruktur mellan 2 20 och 2021 för Kronobergs län miljoner kronor plus 0 miljoner för ombyggnaden av 2 E utanför Ljungby. Ett angeläget projekt, efterlängtat i många år. 2 En viktig del, för de många små och växande industriföretagen i Kronoberg, är tillgång till 2 finansiering och rådgivning. Särskilt för kvinnor och invandrare har det visat sig svårt att få lån 2 och riskkapital har blivit en bristvara. Regeringens tillsatta företagsskattekommitté har lämnat 2 förslag för att få fram riskkapital till nystartade och växande företag. Där finns bland annat att 2 privatpersoner som satsar pengar i företag ska kunna få ett skatteavdrag. Kommittén föreslår 0 också att företag som nybildas eller gör en nyemission ska få anstånd med att betala in 1 arbetsgivaravgifter. Ännu är inga beslut fattade. 2 För att länet ska få en fortsatt gynnsam utveckling krävs samarbete mellan kommuner och regionen kring de utmaningar som finns. Det handlar bland annat om utbildning, integration, elektronisk och fysisk infrastruktur och väl fungerande kommunikationer. Moderaterna i Kronoberg ser jobb och företagande som nyckeln till en ljus framtid för länet. En arbetsgrupp som samlar fakta om länet och de utmaningar som väntar, bör bildas så att ett ideprogram tas fram inom dessa frågor. Med anledning av ovanstående föreslår Förbundsstyrelsen stämman besluta att 1 anta propositionen. att 2 ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fram till nästa års stämma tar fram politiska förslag i enlighet med propositionens intention och problemformulering.

6 Proposition 2 - Kunskapsskola i Kronoberg 1 Det är i skolan som framtiden skapas. Nya Moderaterna vill att framtidens ska bli så bra som 2 möjligt, därför blundar vi inte för skolans utmaningar; resultaten är för låga, likvärdigheten för dålig, arbetsmarknadskopplingen för svag, tryggheten för liten och lärarna upplever sig ofta förbisedda. Skolpolitiken är till stor del en nationell fråga, men många viktiga beslut fattas i våra kommuner. Nya Moderaterna i Kronoberg vill ta ansvar för att Kronoberg ska få Sveriges bästa skola! Resultaten I Kronobergs län är det hela 1, procent som inte är behöriga att söka till gymnasiet och av de som går i gymnasiet är det ungefär var fjärde som inte slutför utbildningen inom fyra år eller går ut utan fullständiga betyg. Det handlar framför allt om att såväl lägstanivåerna som medelvärdena måste höjas. Samtidigt som vi inte vill se en skola där någon hålls tillbaka. Kunskapsskolan är en skola för alla, där de som har svårt får sina behov tillgodosedda och de som har det lättare för 1 sig får möjligheten att använda sina färdigheter. 1 För att hjälpa de som har det svårt är användandet av modern teknik central. Nya hjälpmedel 1 kommer på löpande band och möjligheterna att få en skola där ingen lämnas efter är större än 1 någonsin. 1 Forskning visar att mångfald och valfrihet är centralt för att höja skolresultaten, för eleverna på 1 såväl fristående som kommunala skolor. Nya Moderaterna i Kronoberg vill att dessa viktiga 1 värden ska värnas och vi hoppas att unga i alla kommuner kommer ha möjligheten att i högre 20 utsträckning välja från förskola och upp till studenten. 21 Likvärdigheten 22 Nya Moderaterna i Kronobergs målsättning är att det som ska spela roll är vart eleven ska, inte 2 var hen kommer ifrån. Skolans kompensatoriska uppdrag ska vara tydligt och socioekonomiska 2 arv ska inte få hindra ungdomar från att nå sina drömmar. Detta kräver åtgärder i alla skolans 2 nivåer, med särskilt fokus på tidiga insatser. 2 I Kronobergs län är utbildningskvaliteten väldigt olika från kommun till kommun. Nya 2 Moderaterna i Kronoberg ska alltid ha utbildningens kvalitet i fokus, det viktigaste måste alltid 2 vara att unga får en bra och likvärdig utbildning. Gällande detta har vi redan fattat beslut om att 2 utreda möjligheten att införa gymnasieförbund för att kommunerna i länet tillsammans ska kunna 0 ta ansvar för en hög utbildningsnivå i hela Kronoberg. Denna fråga bör utredas av den 1 arbetsgrupp som nedan föreslås. 2 Arbetsmarknaden Arbetslinjen är framgångsrik fler är idag sysselsatta än när Alliansregeringen fick väljarnas förtroende 200. I Kronobergs län ser förutsättningarna olika ut i kommunerna, men många utmaningar är också gemensamma. Betydelsen av en skola med stark koppling till arbetsmarknaden är viktig. Skolans uppdrag är att rusta unga för arbetslivet. Detta kan göras med praktik, Ung Företagsamhet, gästföreläsningar och mentorskapsprogram. Det finns föregångsskolor, men utmaningen är att ge alla elever möjligheten att redan under skoltiden få in en fot på 0 arbetsmarknaden.

7 1 Skolan kan inte vara en ö. Skolan måste gå i takt med samhället. Att använda modern teknik är 2 helt naturligt i samhället, men när datorer och läsplattor ska in i skolan finns det många kritiker. Nya Moderaterna i Kronoberg måste visa att vi vill ha en modern kunskapsskola som rustar våra unga för det samhälle man är en del av och ska arbeta i. Tryggheten För att elevernas lärmiljö ska vara så bra som möjligt är trygghet en grundläggande förutsättning. Ingen elev ska behöva gå till skolan med en klump i magen, ingen elev ska utstå hot, våld eller trakasserier. Samtidigt som vi kan konstatera elevernas rätt till trygghet ser vi tydligt hur den psykiska ohälsan ökar. Kampen för psykisk hälsa handlar dels om proaktivt 0 förebyggande arbete, dels om åtgärder och vård. Tillgänglighet, förtroende och samarbete är 1 centrala begrepp för att kunna bygga en trygg skola där förutsättningarna för 2 kunskapsinhämtning är så bra som möjligt. Lärarna Bra lärare är nyckeln till en kunskapsskola för alla. Det är i mötet mellan lärare och elev som möjligheterna till ökad anpassning efter elevens unika behov uppstår. Lärare måste även fortsättningsvis ges möjligheten att vara lärare, snarare än rastvakter och administratörer. Samtidigt som administrationen måste effektiviseras måste elevernas rättssäkerhet ständigt värnas. Med anledning av ovanstående föreslår Förbundsstyrelsen stämman besluta att 1 anta propositionen. att 2 ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fram till nästa års stämma tar fram politiska förslag i enlighet med propositionens intention och problemformulering.

8 Proposition - En trygg och sammanhållen vård i Kronoberg 1 Vår hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda 2 människans värdighet. Varje människa ska i vården bemötas med respekt och behandlas på lika villkor. Dessa grundvärderingar ställer höga krav på kunskap, gott bemötande och god tillgänglighet till hälso- och sjukvården i länet. Landstinget har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdens utveckling i länet. Kommunerna har också stort ansvar för främst vård av äldre och psykiskt funktionshindrade. För patienterna ska vården vara gränslös mellan landsting och kommunerna. Därför är behovet av samordning, fördelaktiga arbetssätt och gemensamt ansvar avgörande för en trygg vård i vårt län. Även den förebyggande vården och ansvaret för folkhälsan är ett delat ansvar mellan landstinget och kommunerna. Det gemensamma ansvaret för de mest sjuka äldre innebär att landstinget och kommunerna utvecklar teamarbete och samarbete för att ständigt förbättra omhändertagandet där 1 verksamhetsgränser och huvudmannaskap inte utgör hinder för en optimal samverkan. Det finns 1 mycket goda exempel i länet där det goda samarbetet lett till färre återinläggningar på sjukhusen 1 och förebyggande hembesök hos äldre syftar till ett hälsosammare åldrande. 1 Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar är ett prioriterat samarbetsområde mellan 1 landstinget och kommunerna. Ett koordinerat synsätt är viktigt för att samordna insatserna på 1 bästa sätt. Det finns idag etablerade former för samverkan mellan kommunernas skolhälsovård 1 och landstingets barnpsykiatriska verksamhet och nystartade barn-och ungdomshälsa för 20 omedelbar tillgänglighet i samband med lättare psykiska besvär. 21 Beträffande arbetet med de psykiskt funktionshindrade har landstinget ansvar för de medicinska 22 insatserna och kommunerna ansvarar för sysselsättning och boende. Det finns en rad 2 samarbetsformer mellan landstingets psykiatri och kommunerna och successivt försöker man 2 hitta bra former för att nå ett så bra omhändertagande som möjligt. Inom detta område, liksom i 2 övriga samarbetsområden, har SKL och regeringen satsat omfattande stimulansåtgärder för att 2 förbättra samverkan och Socialstyrelsen följer noga upp insatserna mellan landstinget och 2 kommunerna. 2 Moderata samlingspartiet i Kronoberg ska fortsätta att verka för ett fördjupat och hållbart 2 samarbete mellan landstinget och kommunerna beträffande vården av äldre, insatser mot psykisk 0 ohälsa bland barn och ungdomar samt ett gemensamt åtagande för psykiskt funktionshindrade. 1 Målsättningen är ett optimalt gemensamt agerande med patienten i centrum utan hindrande 2 gränser. Med anledning av ovanstående föreslår Förbundsstyrelsen stämman besluta att 1 anta propositionen. att 2 ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fram till nästa års stämma tar fram politiska förslag i enlighet med propositionens intention och problemformulering.

9 Proposition - Trygghet där du bor 1 Rättstrygghetsfrågorna är mycket viktiga för oss moderater. Alla människor har rätt till en 2 grundläggande trygghet och skall inte behöva bli utsatta för brott eller annan kränkning. Det är det som är själva samhällets grundidé och som härstammar från grekiskans, polis=samhälle. Det är också viktigt att arbeta med trygghetsfrågor på alla nivåer. Också på den lokala nivån. Ett exempel på detta kan vara att utveckla de lokala brottsförebyggande råden. Polisen i Sverige har ett gott anseende men framstår inte som effektiv när det gäller att bekämpa och klara upp brott. Ingen kommunstyrelse ordförande skulle bli omvald om polisen var lokal och klarade upp max % av alla inbrott! Idag har vi en statlig polisorganisation bestående av olika myndigheter som går mot en sammanslagning. Det kosmetiska utanpåverket i form av regionala polisstyrelser kan försvinna. Till bilden av ett rättsväsende som sammantaget inte fungerar hör att de utdömda straffen blir allt lindrigare samtidigt som straffvärdet höjts. Alla brott begås i en kommun. Det är väsentligt att det sker ett brottsförebyggande arbete 1 tillsammans med lokalsamhället inom ramen för de regelverk som finns. Genom 1 brottsförebyggande råd i varje kommun kan polis och ledande politiker och tjänstemän diskutera 1 aktuella frågeställningar, lokala prioriteringar, grannsamverkan mot brott, hur man arbetar med 1 barn och ungdomar och mycket annat. 1 Oavsett vem som är huvudman för polisen och hur polisen är organiserad finns det all anledning 1 att se till så att det finns en lokal påverkan kring det lokala polisarbetet. Det måste finnas ett 1 tryck på effektivitet och prioriteringar av det som medborgarna upplever som angeläget för en 20 tilltro till polisens viktigaste arbete. Det handlar inte bara om att upprätthålla en numerär utan 21 att göra rätt saker. 22 Moderaterna i Kronbergs län anser att i varje kommun av fullmäktige skall utses ett 2 brottsförebyggande råd som skall samverka med polisen och skall agera bollplank. Rådet skall 2 årligen göra redovisning för fullmäktige över bl a brottsstatistik, uppklarningsprocent, lokala 2 prioriteringar och hur samverkan med polisen och andra myndigheter utvecklats. Det kan vara 2 skattemyndighet, alkoholtillsyn och liknande. Rådet bör ledas av ledande politiker som är 2 handlingskraftiga och som inte är passiva informationsmottagare. Styrelsen för moderaterna i 2 Kronoberg län att hemställer stämman att bifalla detta förslag till nya lokala 2 brottsförebyggande råd. Vi vill också att stämman beslutar utse en arbetsgrupp för att arbeta 0 fram fler förslag till trygghetsskapande åtgärder på regional och lokal nivå. Med anledning av ovanstående föreslår Förbundsstyrelsen stämman besluta att 1 anta propositionen. att 2 ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fram till nästa års stämma tar fram politiska förslag i enlighet med propositionens intention och problemformulering.

10 Proposition - Hållbara Kronoberg 1 Sverige har kommit en bra bit på väg och visat att det går att förena en stark ekonomisk tillväxt 2 med sjunkande utsläpp men vi har fortsatt långt kvar för att nå ett hållbart samhälle. Därför behöver vi fortsätta vårt politiska utvecklingsarbete och formulera svar på hur kan skapa ett hållbart Sverige och ett hållbart Kronoberg. För oss moderater handlar hållbarhetsbegreppet inte bara om miljö utan också som ekonomisk och social hållbarhet. Därför kan det moderata svaret på t.ex. klimatutmaningen aldrig vara en minskad tillväxt eftersom ett samhälle utan tillväxt blir ett nollsummespel där ingen kan vinna utan att någon annan förlorar. Ett samhälle utan tillväxt blir ett kallt och hårt samhälle som vi skriver i vårt idéprogram. Istället tror vi på en tillväxt som är ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbar. Vi vill skapa ett samhälle byggd på framtidstro och optimism där ekonomisk tillväxt är ett verktyg för att just skapa ett hållbart samhälle. Bara i samhälle där ekonomin växer skapas rejäla förutsättningar att möta de utmaningar vi står inför 1 Sedan 200 har Alliansen genomfört viktiga reformer i syfte att skapa ett mer hållbart Sverige. Vi 1 har t.ex. fått på plats en sammanhängande och långsiktig energi- och klimatpolitik som bl.a. har 1 lett till att utbyggnaden av den förnybara energin har tagit fart och att våra utsläpp av 1 växthusgaser har fortsatt att sjunka, och det samtidigt som vi haft en stark tillväxt. Vidare är 1 Sverige pådrivande internationellt för att få fler länder att driva en ambitiös miljö- och 1 klimatpolitik samt i syfte att nå gemensamma åtaganden och finna gränsöverskridande lösningar. 1 Bara genom internationellt samarbete kan vi på allvar möta klimatutmaningen, förlusten av 20 biologisk mångfald och andra fundamentalt viktiga miljöutmaningar. Samtidigt får vi inte glömma 21 att alla utsläpp sker lokalt och att vi alla som individer har ett ansvar för vår påverkan på miljön. 22 Därför har inte minst kommuner och landsting ett stort ansvar i arbetet för att skapa 2 förutsättningar för en hållbar utveckling genom att bland annat göra det lättare för den enskilde 2 att göra miljö- och klimatsmarta val. Vi måste utveckla de lokala lösningarna och visa ledarskap. 2 I ett landsbygdslän som Kronoberg får viltfrågan inte underskattas. Det är helt centralt att vi har 2 en viltpolitik som tillgodoser den biologiska mångfaldens utmaningar, samtidigt som den 2 upprätthåller fundamentala moderata värden som äganderätt och trygghet. Trafiksäkerhetens 2 nollvision och hanteringen av de uppmärksammade vargbesöken är ämnen det inte går att 2 blunda för om vi vill bibehålla och stärka förtroendet för vår politik i vårt län. 0 Ett hållbart Kronoberg är ett levande och växande län. Kronoberg har en fantastisk landsbygd 1 med en rik natur och fantastiska möjligheter. Vi tror på en landsbygd där jord- och skogsbruk med 2 tillhörande industri fortsatt är viktiga basnäringar men vi tror också på en tillväxt av nya företag inom andra näringar så som turism. För att hela länet ska utvecklas krävs att landsbygden ges bättre förutsättningar som kan stärka dess attraktionskraft. Det handlar om allt från hur vi utformar infrastrukturen, vilka möjligheter eller hinder vi sätter upp för att bygga i attraktiva lägen och hur väl vi lyckas förvalta våra viltstammar. Med anledning av ovanstående föreslår Förbundsstyrelsen stämman besluta att 1 anta propositionen. att 2 ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fram till nästa års stämma tar fram politiska förslag i enlighet med propositionens intention och problemformulering.

11 ARBETSGRUPPER Jobb & ekonomi Katarina Brännström (ordf) Anna Gustbée Jessica Lyckvall Inge Strandberg Vård, omsorg & hälsa Suzanne Frank (ordf) Catharina Winberg Mikael Johansson Madeleine Lojander Miljö & landsbygd Anna Tenje (ordf) Johan Hultberg Jenny Samuelsson Margareta Löfström Utbildning Magnus Gunnarsson (ordf) Roland Gustbée Marianne Nilsson Denice Sigvardsson Trygghet Bo Frank (ordf) Ann-Charlotte Wiesel Viktor Emilsson Mats Johnsson

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4283 och 15/4299 2015-10-23 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning]

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] s aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] Lokala s uppdrag De lokala nämndernas uppdrag är att vara befolkningsföreträdare. ska säkerställa att befolkningens totala behov av hälso- och

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer

Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer 3 juni Hannah Kejerhag Oldenmark Regional utvecklingsledare för arbetet mot våld i nära relationer Länsstyrelsen Västernorrland Kartläggning 2011-2012

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer