BrfDalen. Ársredovisning. räkenskapsåret. för F örvaltningsberättelse. Org.nr Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BrfDalen. Ársredovisning. räkenskapsåret. för 2010-01-01--2010-12-31. F örvaltningsberättelse. Org.nr. 769605-9331. Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7"

Transkript

1 Org.nr Ársredovisning för räkenskapsåret Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 11 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggs upplysningar U nderskrifer

2 Brf Dalen Sid 1 FÖRV AL TNINGSBERÄ TTELSE Styrelsen för Brf Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010, vilket är föreningens elfte verksamhetsår. FörellùigellS ä1lda11ål Föreningen har til ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, genom att i föreningen upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning. Föreningen registrerades hos Bolagsverket och föreningens senaste stadgar registrerades Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma och påföljande styrelsekonstituering haft följande sanunansättning: Anders Bartley Agneta Sedström Carina Egeman Ulla-Stina Berndtsson Peter Orell Olof Berge Magnus Gotander Rolf Palmkvist ledamot, ordförande ledamot, kassör ledamot, sekreterare ledamot ledamot suppleant suppleant sitppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två ledamöter i förening. Styrelsen har under året hållit 12 (f.år 12) st protokollförda sanunanträden. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar. Revisorer Revisorsringen Sverige AB Valberedllillg Valberedningen består av Anders Bartley och Ulla-Stina Berndtsson. F öre lli1lgsstä1111a Ordinarie föreningsstämma hö lls Vid stämman deltog 32 medlemmar representerande 25 medlemskap. Ägalldeför/iållallde Il Föreningen hade 40 bostadsrätter vid utgången av verksamhetsåret /L?

3 Sid 2 Förellillgells fastighet Föreningen förvärvade del av fastigheten Hästebäek 413: 1 samt fastigheterna 414: loch 415: 1 i Göteborgs konunun. Fastigheten består av 5 st 2-plans fyrbostadshus, ett 2-plans flerbostadshus med 5 19h, 2 st enplans radhus i vinkel med 3 19h oeh 3 st radhus i 3 'h-plan med 3 19h i vaije. Bostadsytan utgör m2 på totalt 40 bostadsrättslägenheter. Lägellhetsfördelnillg antal (40) 2 rok 2 3 rok 14 4 rok 14 5 rok 10 Under året har 3 (f.år 3) överlåtelser skett oeh inga andrahandsuthyrningar har godkänts av styrelsen. Vid verksamhetsårets utgång kunde styrelsen konstatera att det genomsnittliga kvadratmeterpriset i samband med överlåtelserna varit kr. Fastigheten är försäkrad genom Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar fullvärde. Föreningens lokaler Inom oimådet finns kvartershuset Ugglebo som delas mellan Brf Ugglan oeh Brf Dalen innehållande styrelserum, kombinerat med övernattningslägenhet som medlemmarna kan hyra. Sa11fällgheter Föreningen är delaktig i en gemensamhetsanläggning Hästebäek 6A:4 tilsammans med grannfastigheterna Hästebäek 413:2 (BrfUgglan) oeh Hästebäek 1:3 (Göteborgs Kommun). Föreningens andel utgör ea 57%. Gemensamhetsanläggningen omfattar inomkvartersgata, gångvägar, gångbroar, grönytor, kvartershus, parabolanläggning, dagvattenledningar, odlingsonu'åden, sophusanläggningar samt spilvattenledning. Verksa11het 11llder året S011 gått Lån Föreningens tre banklån löper med oförändrade villor under året. El I slutet av augusti 2006 löpte föreningens 3-åriga elavtal ut. Sedan dess har styrelsen valt att inte bind a elpriset. Un de rhå llsplan Det til 2010 beslutade underhållsåtgärderna, ommålning av fastigheternas fasader oeh ommålning av fönster har skjutits upp oeh konuner att genomföras under Övrigt widerhåll Föreningen har under året anlagt farthinder på den gemensanm1a innomkvartersgata Månadsavgiften På grund av god ekonomi, framförallt beroende på framgångsrik omläggning av banklån 2009 beslutade styrelsen att ej höja årsavgiften för itt

4 Sid 3 Boendefrågor Två städdagar, vår oeh höst, hal' genomförts under året med god anslutning. Julfest med pyssel, lekar oeh fika anordnades av trivselgruppen för många glada stora som små deltagare. De rötskador på våra fastigheters tak som under 2008 oeh 2009 upptäektes oeh besiktigades har under året åtgärdats av byggherren 1M sam aekså tagit på sig kastnaden. Övrigt Utveeklingen av föreningens hemsida hal' fortsatt under året. GemensamhetsaanläggnÙigen esamfällgheten) Ugglebo (kvartershus) har varit uthyrd under 62 dygn oeh inbringat kr. Den totala driftskostnaden var kr varav brf U gglan bidrag med 3/7 oeh brf Dalen 4/7. Verksa11heten iinder k01111ande året En upphandling av ommålning av fasader mm Planeras att genomföras under vinter/våren Ekono11i Räntebidrag Räntebidrag erhålls på bidragsunderlaget kr med en fastställd subventionsränta på 3,81 %. Denna räntesats gäller under femårsperioden Bidragsandelen utgör vid årets slut 4% av bidragsunderlaget. För år 2011 utgår inget räntebidrag. Fastighetsavgift Fastigheten hal' åsatts värdeår Fastighetsskatten ersattes av fastighetsavgift från Halv avgift utgår under åren Fastighetsavgiften är indexreglerad oeh utgör kr/lägenhet i hyreshus saint krl småhus under Årsavgifter Årsavgifterna hal' kvarstått oförändrade under Genomsnittlig årsavgift utgör 623 kr/m2 inklusive värme oeh varmvatten, exklusive hushållse1. Nvckeltal Fastighetens bokförda värde/112 bostadsyta kr Lån per kv11 bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % Fastighetens belåningsgrad % , , ,45 40 Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats för fastighetslånen. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande til bakfört värde. ft

5 Sid 4 Förvaltning Föreningen är en självständig förening S011 hal' valt att sköta förvaltning av fastigheterna i huvudsak i egen regi. Undantag gäller för ekonomisk förvaltning, snöskottning oeh gräsklippning av ge11ensa11ma ytor samt återvinning av tidningar oeh glas. I övrigt är det främst 11edlenunarna som genom egen insats är delaktiga i skötsel oeh förvaltning av fastigheterna. Vid behov anlitas faek11än när föreningens egna resurser inte räeker til. Föreningen har två städdagar per år där enklare skötsel av fastigheterna genomförs. Til detta finns tre arbetsgrupper; Väg oeh mark/bygg oeh teknik, Miljö oeh grönt sa11t Trivselgrupp. Grupperna avlastar styrelsen in011 olia arbetsonu'åden dels 11ed frågor av vardaglig karaktär dels tar de fram förslag til förbättringar oeh genomför efter godkännande av styrelsen åtgärder inom föreningens fastigheter. Total är det ea ett 15-tal medlemmar som är engagerade i någon av dessa grupper. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Revisorsringen Sverige AB. Förslag till resiiltatdispositioll: Balanserat result at Årets resultat Til föreningsstänunans förfogande Styrelsen föreslår: Reservering til underhållsfonden enligt stadgar Extra reservering til underhållsfonden enl. underhållsplan Ianspråkstagande ur underhållsfonden Balanseras i ny räkning ,62 kr ,06 kr ,56 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,56 kr I övrigt hänvisas til följande resultat- oeh balansräkning, samt til de medföljande tiläggsupplysningarna. lit

6 Sid 5 RESULTATRÄKNING Intäkter, fastighetsförvaltning Årsavgifter oeh hyror Not Övriga intäkter Kostnader, fastighetsförvaltl1ing Drift- oeh förbrukningskostnader Not U nderhållskostnader Not Fastighetsavgift Föreningsgemensam11a kostnader Not 4, A vskrivningar Not Resultat fastighetsförvaltnillg Final1siella il1täkter och kostl1ader Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Not Skatt Inkomstskatt o o REDOV~AT RESULTAT I

7 Sid 6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Materiella anläggnil1gstilgål1gar Byggnader Mark Kabel-TV Summa materiella al1iäggnil1gstilgål1gar Not S1l1111a anläggningstilgållgar Omsättningstilgål1gar Kortfristiga fordril1gar Fordringar medlemmar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader oeh upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Bank Summa kassa och bal1k S1l1111a o11sätt1li1lgstillgå1lgar SUMMA TILLGANGAR lit

8 Sid 7 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet Eget kapital Not 10 Medlemsinsatser U nderhållsfo nd Fritt Eget kapital Not 10 Balanserat resultat Årets resultat S1l1111a eget kapital Lål1gfristiga slmlder Fastighetslån Not S1l1111a lållgfristiga skiilder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Kortfristig del av lån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader oeh förutbetalda intäkter Not S1l1111a kortfristiga skiilder SUMMA EGET KAPITAL OeB SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER F as tighe tsin teekning ar Ansvarsförbindelser INGA INGA t

9 Sid 8 TILLÄGGSUPPL YSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av BFNAR 2009: 1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Fastigheter Byggnader har värderats til anskaffningsvärde med avdrag för aekumulerade avskrivningar. A vskrivning sker enligt progressiv plan på 100 år. Årets avskrivning motsvarar 0,75% av anskaffningsvärdet. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värde nedgång hanteras genom nedskrivning. Maskiner oc/i invelltarier A vskrivning på kabel-tv sker planenligt med 10 %. Fordrillgar Fordringar hal' upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. U Ilderhållsfo Ild Reservering för tì.amtida underhåll av föreningens fastigheter görs enligt stadgarna med kr saint en extra reservering om kr enligt fastställd underhållsplan. Övrigt Övriga tilgångar oeh skulder hal' värderats til anskaffningsvärde am ej annat anges i not nedan. Noter Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter Intäkt gemensamhetshuset Debiterade vattenavgifter Not 2 Drift. oc/i förbriikllillgskostnader El Vatten oeh avlopp Trädgårdsskötsel Gemensamhetsanlägging Väghållning Sophämtning & återvinning tf

10 Sid 9 Noter Not 3 Ullder/iållskostllader Löpande underhåll Periodiskt underhåll Not 4 Föreningsge11e1lsa1111a kostllader Försäkringar Revisionsarvode EkonoI1sk förvaltning Konsultarvoden Kabel-TV Föreningsavgifter Administrativa kostnader Arvoden styrelsen/övriga inkl soe.avg *) se not *) Not 5 Arvode. Wiler. andra ersättllillgar oc/i sociala kostllader S tyrelsearvode Löner oeh andra ersättningar Sociala kostnader Not 6 Avskrivnillgar Byggnader Kabel-TV Not 7 Räntekostnader Räntekostnad fastighetslån Räntebidrag (avgår) Not 8 Anliggnillgstilgångar Byggnader Anskaffningsvärde Sum11a anskaffningsvärde Ingående aekumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde "t

11 Sid 10 Noter Taxeringsvärde Byggnad Mark Kabel-TV Anskaffningsvärde Sununa anskaffningsvärde Ingående aekumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde Not 9 Förutbetalda kostnader oc/i llpplllplla intäkter Räntebidrag Länsförsäkringar Kabel-TV AT Installation Not 10 Förälldring av eget kapital Insatser / Balanserat upplåtesleavg. U nderhållsfond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång I Resultatdisposition en!. stämmobeslut Årets resultat - I I Belopp vid årets utgång Not 11 FastigJietslåll Låneùistitut Stadshypotek Swedbank, Swedbank, Räntesats 2,18% 5,676% 4,31% Riùitebindning Belopp J(ommmule års amorterùig rt

12 Brf Dalen Org.nr Sid 11 Noter Not 12 Uppliipna kostnader oell föriitbetalda avgifter Upplupna arvoden Beräknade upplupna sociala kostnader Räntor fastighetslån Förutbetalda hyror och avgifter Göteborgs Stad Kretslopp IL Recycling Revisionsarvode Foitum Markets AB Vattenfall Revisorsringen AB SVoKS AB PPV AB J Håkansson Byggplanering AB Swedbank AB I Göteborg den J1 april 2011 / BrfDalen Anders Bartley G-A/L~ I!~trö!?~ ; ~~ Ulla-Stina Berndtsson ~Peter Orell Vår revisionsberättelse hal' avgivits den 2 /. 20 i i Revisorsringen AB J1 CZ Kjell Eriksson Auktoriserad revisor

13 o REVISORSRINGENCI Auktoriserade revisorer REVISIONSBERÄ TTELSE Til fóreningsstämman i BrfDalen Organisationsnummer Vi hal' granskat årsredovisningen oeh bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Dalen för år Det är styrelsen sam hal' ansvaret för räkenskapshandlingarna oeh förva1tningen oeh att årsredovisningslagen samt bostadsrättslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Våit ansvar är att uttala ass am årsredovisningen oeh förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen hal' utföits enligt god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat oeh genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra ass am att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp oeh annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår oekså att pröva redovisningsprineiperna oeh styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar sam styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt utvärdera den sam lade informationen i årsredovisningen. Sam underlag för våit uttalande am ansvarsfrihet hal' vi granskat väsentliga beslut, åtgärder oeh förhållanden i föreningen för att kunna bedöma am någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi hal' även granskat am någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision gel' ass rimlig grund för våra uttalanden nedan. Ársredovisningen hal' upprättats i enlighet med årsredovisningslagen oeh gel' en rättvisande bild av föreningens resultat oeh ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen oeh balansräkningen för föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen oeh beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den2 1!J~ 20 i i Revisorsringen AB Y1 /Ì" Kjell Eriksson Auktoriserad revisor