Andra kvartalet Januari-Juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013"

Transkript

1 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 23,8 MSEK (21,5), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 12,6 procent. Försäljningen inom affärsområde Patientpositionering ökade med 50 procent hänförligt till hög efterfrågan på den nordamerikanska marknaden, medan affärsområde Kirurgi minskade med 14 procent. Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 MSEK (-2,4). Under kvartalet tecknades avtal att sälja Sonesta till ADDvise Lab Solutions AB (publ) för totalt 21 MSEK med slutgiltig överlåtelse den 2 september. Januari-Juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 46,7 MSEK (45,1), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 5,5 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (-2,4). Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till 0,12 SEK (-0,49). Stille imagiq2 operationsbord tillsammans med GE OEC 9900 Elite C-båge. Kombinationen används huvudsakligen för interventionell kärlkirurgi. Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. STILLE grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. STILLE AB är listat på First North med Remium AB som Certified adviser och likviditetsgarant.

2 VD Kommentar Andra kvartalet 2013 Vi ökade försäljningen under kvartalet med 11% till 23,8 MSEK. Tillväxten härrörde från imagiq med som ökade till 8,5 MSEK (4,2) stärkt av god efterfrågan för vår nyutvecklade produktportfölj och utväxling på de nya globala partneravtal som tecknats under 2012 och Vi fortsätter att löpande sänka våra kostnader och rapporterar en minskning under kvartalet med 2,0 MSEK, motsvarande 19%. Rörelsekostnaderna under första halvåret har minskats med 5,1 MSEK. Justerat för engångseffekter hänförliga till försäljningen av vår fabriksfastighet i Eskilstuna har kostnaderna under det första halvåret minskat med 2,5 MSEK, motsvarande 13%. Kvartalsresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-2,4). Resultatet påverkades negativt av en lägre bruttomarginal om 29,7% (37,8%) på grund av tillfälligt omställningsarbete inom instrumentproduktion och utrullningen av nya imagiq2. Åtgärdsprogram pågår. imagiq återtar marknadsandelar Den globala kommersialiseringen av nya imagiq2 för minimalinvasiv kirurgi fortgår enligt plan. Vi fortsätter att investera i marknaden parallellt med de partnersamarbeten vi har med globala aktörer såsom GE Healthcare, Philips Healthcare och Ziehm Imaging. Under det andra kvartalet vann vi en rad viktiga affärer till prestigekliniker i USA, Europa och Japan. Vi levererade det första bordet i Sverige till Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Försäljningen relaterat till imagiq ökade under kvartalet med mer än 100%. Vi noterar särskilt god efterfrågan inom marknaden för behandling av benartärsjukdomar (åderförkalkning) i USA där nya dagkirurgi- och interventionsklinker öppnas upp i allt högre takt. Nya gynnsamma ersättningsformer för endovaskulära procedurer och över 10 miljoner drabbade amerikaner skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt. Vår nya produktportfölj ger möjlighet att behandla dessa patienter med lägre röntgenstrålning, bättre röntgenbildkvalitet och med högre effektivitet. Under kvartalet tillträdde Linnea Fryxell som ny affärschef för imagiq. Linnea förstärker koncernledningen i STILLE och kommer närmast från tjänsten som Global Product Manager inom Philips Healthcare. Fokusering på kirurgi Vi fullföljer nu vår strategiska plan och fokuserar STILLE med tydlig inriktning på kirurgiska specialistprodukter och tjänster. Under kvartalet tecknades avtal att sälja Sonesta till ADDvise Lab Solutions AB (publ) för totalt 21 MSEK med slutgiltig överlåtelse den 2 september. Inom ramen för affären tecknades ett service- och tjänsteavtal där STILLE under en övergångsperiod fortsätter att producera och stödja köparen med särskilda tjänster. Som en konsekvens av försäljningen av Sonesta kommer rörelsekostnaderna att anpassas till den minskade affärsvolymen. Fortsatt utveckling av Instrumentaffären Vi fortsätter att med långsiktighet utveckla instrumentaffären med särskilt fokus på marknaden för plastik- och rekonstruktivkirurgi. Satsningarna inkluderar 2

3 Philip Siberg VD och koncernchef nya partneravtal i Turkiet och Sydamerika, två regioner med stark tillväxt inom plastikkirurgi och med efterfrågan på kvalitetsinstrument. I Sverige har den inledande lanseringen av bröstimplantat utvecklats väl som komplement till instrumentportföljen. Försäljningen inom affärsområde Kirurgi har under året utvecklats negativt men jag bedömer att den allt tydligare fokuseringen och satsningar som genomförs kommer skapa avkastning. Under kvartalet tillsattes ett nytt säljteam i Sverige och en ny säljorganisation har sjösatts i USA med tydlig tillväxtagenda. I april tecknades ett intentionsavtal om att förvärva aktier i danska Caretag Aps. Som meddelats i STILLEs rapport för det första kvartalet 2013 har vi beslutat att inte fullfölja affären. STILLE är istället delaktör i ett projektkonsortium under ledning av Caretag. Projektet finansieras av danska Förnyelsefonden och syftar till att utveckla lösningar för individuell spårning av kirurgiska instrument. Övriga delaktörer inkluderar bland annat Karolinska Sjukhuset och Rigshospitalet i Köpenhamn. Fördjupade satsningar på USA-marknaden Vi fortsätter att målmedvetet satsa på USA-marknaden som står för cirka 40% av vår totala försäljning. Satsningarna har börjat skörda frukt med en tillväxt i år om 39%. Som ett led i denna långsiktiga satsning stationerade jag mig under kvartalet på dotterbolaget i Chicago. Målsättningen är att komma närmare kunderna, öka andelen direktförsäljning och skapa förutsättningar för ytterligare långsiktig tillväxt. Omställningsarbete inför flytt till ny fabrik Bruttomarginalen påverkades negativt under kvartalet inom såväl affärsområde Patientpositionering som Kirurgi. Vi genomför under året ett omställningsprogram inom ramen för instrumentproduktionen samt att vi haft högre kostnader av engångskaraktär inom den inledande tillverkningen av imagiq2. Bygget av ny fabrik i Torshälla fortgår enligt plan med målsättning att flytta in till årsskiftet. Den nya fabriken skapar förutsättningar för förbättrad produktionseffektivitet och lägre tillverkningskostnader. Vi satsar långsiktigt De satsningar och förändringar som löpande genomförs i bolaget fortsätter att ha ett tydligt mål; skapa lönsam tillväxt i STILLE. Jag har fortsatt respekt för vår stora beroende av internationella partners vilket gör oss känsliga för svängningar i efterfrågan. Genom kraftfulla satsningar på marknad och sälj, rätt organisation och en konkurrenskraftig produktportfölj bygger vi nu långsiktigt nya STILLE. Vi gör det med Surgical Perfection. For Life. Stockholm 29 augusti 2013 Philip Siberg Verkställande Direktör 3

4 Stille i korthet STILLE grundades 1841, och är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord till ledande kirurger världen över. STILLEs affärsidé är att med kirurgens och patientens behov i fokus utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska produkter som förenklar och förbättrar vårdprocessen för patient, läkare och sjukhuset eller kliniken med visionen att vara kirurgens första val. STILLEs erbjudande består av ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden Kirurgi och Patientpositionering. Inom affärsområde Kirurgi har STILLE ett komplett erbjudande av handsmidda kirurgiska instrument för all öppen kirurgi, med särskilt fokus på ortopedi samt rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Instrumenten kännetecknas av den gracila design och unika känsla som har gjort STILLE till en välkänd och uppskattad leverantör bland ledande kirurger världen över. Inom affärsområde Patientpositionering erbjuder STILLE två huvudgrupper av procedurspecifika specialbord för hjärt-/kärlkirurgi samt gynekologi, urologi och urodynamiska undersökningar. Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet och ergonomi samt en strävan efter estetiskt tilltalande design. Stille erbjuder utöver egentillverkade produkter även produkter från andra välkända och innovativa tillverkare. Genom dessa samarbeten kan STILLE tillhandahålla kompletta produktlinjer med genomgående samma höga krav på funktion och kvalitet. Under 2012 omsatte koncernen 88 MSEK och hade 52 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL. 4

5 Stillekoncernen, andra kvartalet 2013 SEGMENTENS NETTOOMSÄTTNING OCH BRUTTOVINST (LÖNSAMHETSMÅTT) BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012 Nettoomsättning - Patientpositionering Nettoomsättning - Kirurgi Summa koncernens nettoomsättning Bruttovinst - Patientpositionering Bruttovinst - Kirurgi Summa koncernens bruttovinst (för rapporterbara segment) Ofördelade koncerngemensamma kostnader Finansnetto Resultat före skatt Koncernens nettoomsättning och bruttovinst redovisas inom två segment, Patientpositionering och Kirurgi. Ingen försäljning mellan segmenten förekommer. Försäljnings- forskning & utvecklings- och administrationskostnader, övriga rörelseintäkter och kostnader samt finansiella poster och skatt redovisas koncerngemensamt. Nettoomsättning Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 23,8 MSEK (21,5), vilket är en ökning med 11%, justerat för valutaeffekt uppgick ökningen till 12,6%. Ökningen är hänförlig till affärsområde Patientpositionering. För perioden januari till juni uppgick nettoomsättningen till 46,7 MSEK (45,1) vilket är en ökning med 3,6%, justerat för valuta är förändringen 5,5%. Resultat Bruttovinsten för andra kvartalet uppgick till 7,1 MSEK (8,1). Bruttovinstmarginalen uppgick till 29,7 % (37,8). För perioden januari - juni uppgick bruttovinsten till 15,3 MSEK (17,7). Bruttovinstmarginalen uppgick till 32,8% (39,3). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1,3 MSEK (-2,3). Koncernens rörelsekostnader för andra kvartalet uppgick till 8,4 MSEK (10,4) varav 6,0 MSEK (6,9) avsåg försäljningskostnader, 2,7 MSEK (3,5) avsåg administrationskostnader. Övriga rörelseintäkter var 0,2 MSEK (0,0). För perioden januari juni var rörelseresultatet 0,6 MSEK (-2,1). Koncernens rörelsekostnader var 14,7 MSEK (19,8) varav 11,8 MSEK (12,0) avsåg försäljningsomkostnader, 5,7 MSEK (7,6) avsåg administrationsomkostnader. Övriga rörelseintäkter var 2,7 MSEK förra året fanns rörelsekostnader om 0,3. Resultatet för andra kvartalet efter finansiella poster uppgick till -1,3 MSEK (-2,4) och resultatet efter skatt uppgick till -1,3 MSEK (-2,4). Resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,50) före och efter utspädning. För perioden januari till juni uppgick resultatet efter finansiella poster till 0,6 MSEK (-2,4) och resultatet efter skatt till 0,6 MSEK (-2,4). Resultatet per aktie uppgick till 0,12 SEK (-0,49). 5

6 Kassaflöde För andra kvartalet uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till -0,7 SEK (4,0). Rörelsekapitalet ökade under kvartalet med 0,1 MSEK en minskning föregående år med 5,8. För perioden januari-juni uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -1,9 MSEK (-0,4). Rörelsekapitalet för halvåret ökade med 3,9 MSEK föregående år var det en minskning med 0,7 en effekt av framför allt högre rörelsefordringar. Nettoomsättning TSEK Finansiell ställning Nettoskulden uppgick per den 30 juni till 5,9 MSEK (8,2). Koncernens soliditet uppgick till 56,1 procent (57,2). Koncernens egna kapital var vid periodens utgång 38,9 MSEK (37,8). Koncernen har en checkräkningskredit om 10,0 MSEK, som var utnyttjad med 6,5 MSEK per den 30 juni, (8,6). Koncernens kortfristiga räntebärande skulder uppgick per den 30 juni till 6,8 MSEK (9,5). Vid periodens utgång hade bolaget långfristiga räntebärande skulder på sammantaget 0,8 MSEK (0,6), vilket är hänförligt till leasingskuld av bilar. Koncernens finansnetto för andra kvartalet uppgick till -0,0 MSEK (-0,1) och för perioden januari till juni till -0,0 MSEK (-0,2) Rörelseresultat (EBIT) TSEK jan-mars Q1 april-juni Q2 juli-sept Q3 okt-dec Q Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för andra kvartalet till 0,1 MSEK (0,1) MSEK och för immateriella anläggningstillgångar till 0,0 MSEK (3,2). För perioden januari juni uppgick nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar till -0,4 MSEK (0,6) och för immateriella anläggningstillgångar till 0,0 MSEK (5,9). Avskrivningar Kvartalets totala avskrivningar uppgick till 0,7 MSEK (0,5). Avskrivningarna uppgick till 0,2 MSEK avseende materiella anläggningstillgångar samt 0,5 MSEK för immateriella anläggningstillgångar. För perioden januari till juni uppgick de totala avskrivningar uppgick till 1,4 MSEK (1,0). Avskrivningarna uppgick till 0,4 MSEK (0,8) avseende materiella anläggningstillgångar samt 1,0 MSEK (0,2) för immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten TSEK jan-mars Q1 april-juni Q2 juli-sept Q3 okt-dec Q Skatt För andra kvartalet och för perioden januari till juni fanns inga skattekostnader, ej heller för samma period föregående år. Koncernen hade per 31 december 2012 ett ackumulerat underskottsavdrag om 81,0 MSEK, varav 73,5 MSEK är direkt hänförligt till moderbolaget Ställda panter och eventualförpliktelser Inga förändringar har skett i ställda panter och eventualförpliktelser hittills under året jan-mars Q1 april-juni Q2 juli-sept Q3 okt-dec Q4 6

7 Personal Medelantalet anställda i koncernen för andra kvartalet uppgick till 52 personer (57) och för perioden januari-juni 53 (58). Per den sista juni var 53 personer (55) anställda i koncernen. Minskningen är hänförlig till produktionen. Personaloptionsprogram Vid full konvertering av det beslutade optionsprogrammet av utgivna och gällande optionsrätter kommer antalet aktier uppgå till aktier. Totalt antal tilldelade personaloptioner uppgår per den 30 juni 2012 till stycken. Det beslutade personaloptionsprogrammet under 2010 omfattar totalt personaloptioner, som kan tilldelas fram t.o.m. 31 december För att kunna säkerställa fullgörandet av detta åtagande samt kassaflödesmässig säkring har totalt teckningsoptioner emitterats. Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 30 juni varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet. Väsentliga händelser under kvartalet Stille har den 10 juni ingått avtal om försäljning av verksamheten relaterad till Sonesta till ADDvise Lab Solutions AB (publ) ( ADDvise ). Försäljningen är ett led i STILLEs strategi att renodla verksamheten med tydlig inriktning på kirurgiska specialistprodukter och tjänster. Tillträde är satt tillden 2 september Framtidsutsikter Mot bakgrund av de kraftiga svängningarna i marknadsläget under är den kortsiktiga utvecklingen för STILLE svårbedömd. Vi har dock ingen information som tyder på att utvecklingen under senaste kvartalet skulle förändras, och på längre sikt gör vi också bedömningen att försäljningsstrategierna i kombination med förstärkningen av försäljningsorganisationen, STILLEs varumärke och bolagets produkter utgör en god grund för tillväxt och lönsamhet. Stilleaktien Stilleaktien är noterad på First North. För aktien betalades under perioden 1 januari 30 juni 2013 som högst 9,60 SEK den 9 januari 2013 och som lägst 7,00 SEK den 4, 5 och 11 juni. De största ägarna är Linc Invest AB 39,81 procent, Garden Growth Capital LLC 17,92 procent, och Philip Siberg med 7,25 procent som sammantaget står för 64,98 procent. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget för andra kvartalet uppgick till 20,8 MSEK (21,8). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,4 MSEK (-1,1). Nettoresultatet för kvartalet uppgick till -1,4 MSEK (-1,2). För perioden januari-juni uppgick omsättningen till 41,4 MSEK (46,7), rörelseresultatet till 0,7 MSEK (2,7) och nettoresultatet 0,7 MSEK (2,5). Balansomslutningen uppgick till 64,7 MSEK (64,4), varav eget kapital utgjorde 36,3 MSEK (37,4). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentliga uppskattningar och bedömningar samt risker och riskhantering finns beskrivna i årsredovisningen för år 2012 i not 1 och 2. Inga väsentliga förändringar har uppkommit därefter. 7

8 Affärsområde Patientpositionering Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 12,4 MSEK (8,3) Bruttovinstmarginalen uppgick till 28,6 procent (31,5) Stille utvecklar och tillverkar procedurspecifika specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi, urologi, ultraljudsundersökningar och urodynamiska undersökningar. Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet och ergonomi, samt en strävan efter estetiskt tilltalande design. Sonesta är STILLEs program för undersökningsbord som marknadsförs till specialister främst inom urodynamisk diagnos, men även inom urologi och gynekologi. imagiq2 är STILLEs mest avancerade bordsprodukt, och är ett genomlysningsbart operationsbord för minimalinvasiv kärlkirurgi. Genom sin unika kombination av funktioner t ex panorerings- och tiltningsmöjligheter ökar imagiq2 säkerheten och förkortar tiden vid minimalinvasiva, kateter- eller endoskopiskt baserade kärloperationer. Nettoomsättning Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 12,4 MSEK (8,3), vilket motsvarar en ökning med 50%. Den ökade försäljningen jämfört med föregående år är främst hänförlig imagiq. För perioden januari-juni uppgick nettoomsättningen till 24,5MSEK (20,6) en ökning med 18,8%. Affärsområdet svarar för 52,2% (38,5) av nettoomsättningen för kvartalet. Resultat För andra kvartalet uppgick bruttovinsten till 3,6 MSEK (2,6). Bruttovinstmarginalen har försämrats med 2,9 procentenheter, till 28,6 (31,5). För perioden januari till juni var bruttovinsten 6,7 MSEK (6,8) och bruttovinstmarginal har minskat till 27,4% (33,2). NYCKELTAL PATIENTPOSITIONERING TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN 2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012 Nettoomsättning Bruttovinst Bruttovinstmarginal, % 28,6 31,5 27,4 33,2 31,2 8

9 Affärsområde Kirurgi Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 11,4 MSEK (13,2) Bruttovinstmarginalen uppgick till 30,9 procent (41,7) Stilles kirurgiska instrument är allmänt ansedda av läkare att hålla högsta kvalitet. Tack vare den manuella tillverkningsprocessen, som börjar med smide av noga utvalda rundstålämnen, kännetecknas instrumenten av såväl mycket god hållbarhet som bästa känsla för användaren. STILLE strävar efter att varje instrument skall kännas som en förlängning av kirurgens hand när han eller hon opererar. Stilles instrument är lämpliga för alla former av öppen kirurgi, men våra prioriterade behandlingsområden är ortopedi och plastikkirurgi. Båda dessa områden ställer höga krav på de egenskaper som kännetecknar ett instrument från STILLE, och bedöms dessutom vara tillväxt områden i framtiden Nettoomsättning Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 11,4 MSEK (13,2), vilket motsvarar en minskning med 14 procent. Den minskade försäljningen är framför allt hänförlig till egna produkter. För perioden januari till juni uppgick nettoomsättningen till 22,3 MSEK (24,5), en minskning med 9 procent. Affärsområdet svarar för 47,8 procent (61,5) av nettoomsättningen för kvartalet. Resultat För andra kvartalet uppgick bruttovinsten till 3,5 MSEK (5,5) och bruttovinstmarginalen uppgick till 30,9% (41,7). Bruttovinsten för perioden januari till juni var 8,6 MSEK (10,9) med en bruttovinstmarginal på 38,7 procent (44,4). Den försämrade bruttomarginalen är främst hänförligt till det omställningsprogram som genomförs under året. NYCKELTAL KIRURGI TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN 2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012 Nettoomsättning Bruttovinst Bruttovinstmarginal, % 30,9 41,7 38,7 44,4 47,6 9

10 Resultaträkning i koncernen BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN 2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012 Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forskning och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Resultat efter skatt därav hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, SEK Före och efter utspädning -0,28-0,50 0,12-0,49-0,40 Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 30 juni varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet. Rapport över totalresultat i koncernen BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN 2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012 Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkning Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet Totalresultat efter skatt därav hänförligt till moderbolagets aktieägare Totalresultat per aktie, SEK före och efter utspädning -0,26-0,45 0,14-0,50-0,46 10

11 Rapport över finansiell ställning i koncernen BELOPP I TSEK JUN 2013 JUN 2012 DEC 2012 Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar som innehas för försäljning SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Rapport över kassaflöden för koncernen BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av lager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Summa förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv (-)/ avyttring (+) av immateriella anläggningstillgångar Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av checkkredit Förändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut Rapport över förändringar i eget kapital i koncernen BELOPP I TSEK Aktiekapital EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Ansamlad förlust Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 30 juni Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 30 juni

13 Koncernen, nyckeltal BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012 Nettoomsättning Nettoomsättningstillväxt, % 10,8-4,6 3,6-3,2-2,1 Bruttovinst Bruttovinstmarginal, % 1 ) 29,7 37,8 32,8 39,3 39,7 Avskrivningar / nedskrivningar Rörelseresultat (EBIT) 2) Rörelsemarginal, % 3) -5,7-10,5 1,3-4,7-0,9 Resultat efter skatt Totalresultat efter skatt Genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning (st) Antal aktier, före och efter utspädning (st) Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 4) -0,28-0,50 0,12-0,49-0,40 Totalresultat per aktie före och efter utspädning, SEK 5) -0,26-0,45 0,14-0,50-0,46 Soliditet, % 6) 56,1 57,2 56,1 57,2 57,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) 7) Eget kapital Eget kapital per aktie, före och efter utspädning, SEK 8) 8,05 7,84 8,05 7,84 7,88 Avkastning på eget kapital, % 9) -3,5-6,1 1,5-6,0-6,9 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 10) -5,5-4,6 1,6-4,6-1,1 Antal anställda 11) Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 30 juni 2013 varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet. Definitioner 1) Bruttovinstmarginal i procent av omsättningen. 2) Rörelseresultatet (EBIT) utgörs av resultatet före finansiella poster och skatt. 3) Rörelsemarginalen (EBIT) har beräknats som rörelseresultatet (EBIT) uttryckt i procent av nettoomsättningen under perioden. 4) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning. 5) Totalresultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 6) Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av summa tillgångar i balans räkningen. 7) Nettokassa/nettoskuld utgörs av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar samt kassa och bank. 8) Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier före och efter utspädning vid periodens slut. 9) Avkastning på eget kapital utgörs av resultatet efter skatt i procent av vägt genomsnittligt eget kapital. 10) Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital utgörs av summa tillgångar minskade med icke räntebärande avsättningar och skulder. 11) Antal anställda utgörs av genomsnittet av antal antällda vid utgången av perioden. 13

14 Moderbolagets resultaträkning BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012 Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forskning och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Resultat efter skatt Rapport över totalresultat i moderbolaget BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012 Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat efter skatt

15 Moderbolagets balansräkning BELOPP I TSEK JUN 2013 JUN 2012 DEC 2012 Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Materiella anläggningstillgångar Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Räntebärande skulder Avsättningar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER