III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter"

Transkript

1 III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter Strukturfonderna och Sammanhållningsfonden har, sedan de skapats, utgjort det huvudsakliga instrumentet för att implementera politiska mål rörande social och ekonomisk sammanhållning, mål som har hög prioritet inom unionen. Insatserna syftar till att stödja de strukturella faktorer som är avgörande för konkurrenskraft och är därför, i förlängningen, betydelsefulla för tillväxten också i de regioner som idag har få konkurrensfördelar och försämrad ekonomisk utveckling. Mer än tio år har förflutit sedan strukturfondsreformen genomfördes En första utvärdering av resultaten av denna reform presenterades i Första rapporten om ekonomisk och social sammanhållning. Rapporten visade att olika framsteg gjorts när det gäller konvergens samt sammanhållning och att strukturpolitiken varit betydelsefull i detta sammanhang. Rapporten föreslog också ett antal förändringar för att ytterligare förbättra strukturpolitiken. Dessa förändringsförslag har sedermera infölivats i det nya regleringsramverket. Under rådsmötet i Berlin (1999) slogs fast att dess politiska mål även fortsättningsvis skulle ha hög prioritet. Detta eftersom en fortsatt utvidgning av EU innebär än mer ökande skillnader mellan olika regioners utvecklingsnivå. Eftersom de finansiella transfereringarnas nivåärhög, är det viktigt att utvärdera hur pass effektiva dessa policyinstrument är för att minska regionala skillnader och öka den ekonomiska konvergensen. Systemen för att organisera dessa fonder har decentraliserats och ansvarsfördelning inom olika områden har tydliggjorts i större utsträckning. Detta har resulterat i att starkare instrument för att kontrollera och utvärdera har skapats. Detta kapitel består av fyra delar. Den första delen belyser nivån på de insatser som genomförts för att öka den sociala och ekonomiska sammanhållningen. Den andra delen utvärderar resultatet i detta sammanhang för åren Den tredje delen diskuterar vilka lärdomar som kan dras från utvecklandet av nya metoder för programprojekt för perioden Den sista delen, slutligen, belyser olika finansiella instrument som skapats för att stödja EU:s utvidgningsprocess. Finansiella insatser för förbättrad sammanhållning Makroekonomiska aspekter av strukturella stöd En viktig dimension när det gäller EU:s roll för att stödja sammanhållning rör olika finansiella insatser. Struktur- och sammanhållningsfonderna svarar för 28 Skalförändringar av strukturfonderna, EUR miljoner (Staplar) % EU BNP (linje) 0, ,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 121

2 Tabell 9. Effekter på ekonomin av sammanhållnings- och strukturfonderna % GDP Grekland Irland Spanien Portugal EU ,6 2,5 0,7 3,0 1, ,0 1,9 1,5 3,3 2, ,8 0,6 1,3 2,9 1,6 % Skapande av realkapital, brutto ,8 15,0 2,9 12,4 5, ,6 9,6 6,7 14,2 8, ,3 2,6 5,5 11,4 6,9 Struktur- och Sammanhållningsfonder: Data för länder som varit uppknutna fram t.o.m 1999; prognos för Källa: EU-kommissionen, beräkningarna baseras på Eurostat data samt planeringsunderlag för över en tredjedel av unionens policy budget figur 28). Finansiella insatser är framträdande i ett makroekonomiskt perspektiv, i synnerhet i Mål 1-regioner (tabell 9). Under perioden 1994 till 1999, utgjorde olika EU-finansieringsinsatser 3,3 % av Portugals BNP, 3,5 % av Greklands BNP och 2,4 % av Irlands BNP. Dessa tre länder består enbart av Mål 1 Regioner. I andra länder med Mål 1-regioner varierade andelen mellan 0,2 % av BNP i Tyskland och 1,5 % i Spanien. EU:s investeringsstöd är till och med ännu mer omfattande, svarande för nästan 15 % av den totala andelen av investeringar i Grekland, cirka 14 % i Portugal, 10 % i Irland och6%ispanien. Den slutsats som kan dras är att tillväxten i länder som är föremål för sammanhållningspolitik skulle vara sämre utan EU:s transferringar, bland annat därför att dessa transfereringar är en viktig delkomponent för dessa länders ekonomiska tillväxt. Att konsolidera finansiell koncentration i Mål 1-regioner EU:s strukturpolitik syftar till att transferera medel till de länder som har regioner med svag tillväxt och dåliga utvecklingsmöjligheter. Nivån pååtgärderna är följaktligen större i dessa länder jämfört med andra medlemsstater där en mer lyckosam regional utveckling kan skönjas. Närmare 70 % av den totala andelen av de strukturfondsmedel som ska allokeras under perioden (ca 136 euro) kommer att gå till Mål 1-regioner jämfört med 68 % under perioden (inklusive EU-initiativ). Denna koncentration av finansiella resurser ska möjliggöra att medelnivån för stöd per capita i Mål 1-regioner ska ligga kvar på 1999 års nivå (tabell 10). Dessa regioner kommer också att erhålla stöd från andra EU-initiativ. Att använda Mål-verktyget har möjliggjort distribuerandet av över 97 % av strukturfondsmedlen mellan medlemsstaterna. Det har vidare möjliggjort att koncentrera de finansiella stöden till regioner med sämre utvecklingsmöjligheter. Följaktligen har också dessa regioner erhållit mer ekonomiskt stöd per capita. (se figur 29 och 30). 60 % av fondmedlen går till regioner som tillsammans svarar för 20 % av EU:s BNP (figur 31 och 32). Ökande geografisk koncentration En av prioriteringarna i Agenda 2000 var att öka den geografiska koncentrationen av stödet till regioner Tabell 10. Utgifter per Mål, exklusive utfasning (medelvärde EUR per capita per år i 1999-års priser) Mål högsta (IRL) 253 (IRL) 262 (P) 348 lägsta (D) 62 (B) 95 (S) 104 Mål Mål Sammanhållningsfonden

3 29 Strukturfonderna och sammanhållningsfonderna, , och BNP per capita per medlemsstat 30 Struktur- och Sammanhållningsfonderna, och BNP per capita per medlemsstat SF och CF per capita per år (EUR) P EL E IRL I BNP per capita (EUR), 1995 DK L SF och CF per capita per år (EUR) EL P E IRL I 50 DK L BNP per capita (EUR), 2000 med sämre utvecklingsmöjligheter samt att erbjuda tillfälligt stöd till regioner där EU-stödet kommer att avvecklas. År 2006 är det tänkt att 41 % av EU:s befolkning ska vara bosatta inom områden som berörs av Mål 1-respektive Mål2-åtgärder. Detta ligger i linje med kommissionens förslag i Agenda 2000, där den önskvärda andelen föreslogs vara mellan 35 och 40 %. När det gäller geografisk koncentration är detta den högsta nivån sedan strukturfondsreformen 1988 (se tabell 11). Denna högre geografiska koncentration är dels ett resultat av strikta och tydliga regler för vilka regioner som kan komma i fråga förmål 1-stöd, dels att ett tak som bestäms av kommissionen för hur stor andel av befolkningen som kan komma i fråga för åtgärder relaterade till Mål 2. Mål 1 FörMål 1-regioner gäller den strikta regeln 75%av EU:s medel-bnp som tröskel med undantag för de norra regionerna i Sverige och Finland som under perioden var behöriga för Mål 6-stöd, vilket ledde till en täckningsgrad av 22,2 % av EU:s befolkning (jämfört med 24,6 % 1999). En viss kontinuitet föreligger med undantag för de regioner som var behöriga för att få tidsbegränsat stöd samt Storbritannien där täckningsgraden har ökat med nästan hälften (Se tabell A.31 för stöd som tillhandahållits per nation under de två programperioderna). Mål 2 För Mål 2 regioner har täckningsgraden reducerats till 18 % av EU:s befolkning (från 25 % under 1999 för 31 Allokeringar av strukturfondsmedel och BNP per medlemsstat, Allokeringar av strukturfondsmedel och BNP per medlemsstat, Kumulativ andel av EU BNP (EUR), Årlig medelallokering (kumulativ %) Kumulativ andel av EU BNP (EUR), Årlig medelallokering (kumulativ %) 123

4 Tabell 11. Strukturfondernas täckningsgrad, Mål 2 och Mål 5 tillsammans). Inom ramarna för den övergripande nivån, vilken bestäms av kommissionen 1 har respektive medlemsland relativt stor självständighet att bedöma vilka regioner som är behöriga att erhålla stöd så länge som de uppfyller önskemålen på att säkerställa att minst 50 % av befolkningen kommer i åtnjutande av olika stöd inom ramen för Kommissionskriterierna. Områden som blir föremål för stöd, på basis av förslag från medlemsländerna, täcker cirka 47 % av den totala befolkningen i områden behöriga förmål 2-stöd och de består i princip av områden som har hög prioritet enligt kommissionens kriterier 2. (Se tabell A.32 för stöd per land under de två programperioderna.) Industri- och urbana områden mest framträdande % total befolkning Mål 1 21,7 24,6 22,2 Mål 2 16,8 16,4 18,2 Mål 5b 5,0 8,8 Total 43,5 49,8 41,3 I enlighet med kommissionens beslut 1999 och 2000 är utfallet i de fyra olika områdena väldigt likt det utfall som rådet enades om: industriregioner behöriga för Mål 2-stöd svarar för 8,5 % av EU:s befolkning, rurala områden för 5,2 %, urbana områden för 1,9 %, områden som är beroende av fiskerinäringen för 0,3 % och övriga områden för 2,1 %. På EU-nivån kommer därför andelen rurala områden i Mål 2-regioner att bli något högre än vad som initialt indikerades i regleringarna. I anslutning till dessa implementerade åtgärder inom ramen för rurala utvecklingsprojekt stödda av EUGFS:s garantisektion, så har medlemsstaterna bedömt det var användbart och nödvändigt att göra de mer sårbara rurala regionerna behöriga för mer omfattande stödåtgärder från såväl ERDF som ESF (Europeiska Socialfonden). Även om urbana områden på nedåtgående verkar vara underrepresenterade, såär detta inte fallet eftersom dessa också är inkluderade i kategorin industriregioner. Detta faktum gäller också för områden som är beroende av fiskerinäringen eftersom ett antal medlemsstater har inkluderat vissa hamnar i stödberättigandekategorin rurala regioner respektive industriregioner. Detta för att kunna implementera olika stöd i regioner av tillräcklig storlek. Fördelningen mellan olika typer av områden varierar markant mellan de olika medlemsstaterna. Urbana områden är relativt viktiga i Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Storbritannien emedan högre prioritet för rurala regioner är given i Danmark, Sverige, Frankrike, Italien och Österrike. Industriregioner är mest vanliga i Tyskland och Spanien. I Finland liknar fördelningen EU:s medelvärden. Territoriell kontinuitet och fragmentering Endast ett fåtal regioner inte täckta av endera Mål 2 eller Mål 5b under perioden 1994 till 1999 föreslogs av medlemsländerna för behörighet under något av målprogrammen, dessa uppskattades för övrigt att ha en befolkning på ungefär 9,4 miljoner, dvs. endast 16 % av områdena behöriga för Mål 2 perioden Denna kontinuitet rörande behöriga regioner visar på att medlemsstaterna anser att resultaten som uppnåtts hittills inte var tillräckliga för att terminera olika EU-stöd, också om dessa stöd kombinerades med stödformer av mer övergående karaktär. Detta generella påstående behöver emellertid kvalificeras. Fyra medlemsstater (Tyskland, Belgien, Finland och Nederländerna) har i realiteten modifierat sina val av områden behöriga för stöd ganska påtagligt om man jämför med perioden Detta bland annat för att dessa medlemssländer ska kunna dra fördel av den urbana dimensionen i det nya Mål 2-programmet. Användningen av strukturfonderna i urbana områden med problem ska underlätta ekonomiska åtgärder som minskar brottslighet samt stödja mer riktade åtgärder rörande hur brott ska bekämpas. I anslutning till detta kan konstateras att en ganska anmärkningsvärd fragmentering när det gäller de behöriga områdena kan skönjas. Denna fragmentering reflekterar i stor utsträckning medlemsstaternas försök att maximera den totala ytan som kan bli föremål förmål 2-stöd. Detta kan göra det mer komplicerat att implementera olika policyåtgärder syftande till att stödja omstruktureringsprocesser eftersom det skapar än mer problem när det gäller att prioritera och göra val och därför iförlängningen komplicerar programmanagement och -organisation. Denna typ av fragmentisering riskerar att försvaga effekterna av EU-insatser. 124

5 Tabell 12. Sammanhållning mellan områden behöriga för Strukturfondsmedel samt för nationella statlig regionala stöd Områden behöriga för statliga regionala stöd Områden ej behöriga för statliga regionala stöd Regioner behöriga för strukturfondsstöd Regioner ej behöriga för strukturfondsstöd % av EU:s befolkning Totalt ,0 35,6 2,7 6,7 46,7 42,3 6,6 5,8 46,7 51,9 53,3 57,7 Totallt 50,6 41,4 49,4 58, Perioden : skattningar baserade på geografiska jämföresler på NUTS5-nivå. Källor: Eurostat, GD COMP, beräkningar GD REGIO. Begränsad koherens med de kartor som visar statligt regionalstöd Kommissionens perspektiv är att såväl EU:s som nationella stöd ska koncentreras till områden därförhållandena är mest komplicerade så att dessa områdens regionala utvecklingsmöjligheter kan förbättras. Därför har det rekommenderats kartan över statliga regionalpolitiska stöd ska likna att kartan över områden som är behöriga för åtgärder inom Mål 1 och Mål antog kommissionen också ett program betitlat Communication on the links between regional and competition policy 3 vilket föreslog ett antal åtgärder för att förbättra matchningen mellan å ena sidan områden behöriga för nationella regionala stödåtgärder och de områden som klassificerades som behöriga för åtgärder inom Mål 1 och Mål2.Många av dessa åtgärder och förslag har också implementerats: Kommissionen har anpassat de regionala stödkartorna tidsmässigt för att ligga i fas med Mål 1 och Mål 2.Båda stödformerna är nu korrelerade med varandra vad gäller perioden Behörighetskriterierna rörande Mål 1 och artikel 87(3)(a) av fördraget (åtgärder för att stödja ekonomisk utveckling i eftersläpande regioner) har harmonierats med undantag för Mål 6-regioner i Finland och Sverige. Några av dessa regioner med låg befolkningsdensitet garanterades Mål 1-status trots att de hade en BNP per capita nivå som var högre än 75 % av EU:s medel. Målsättningen att säkerställa full överensstämmelse mellan Mål 1-kartan och de nationella regionala stödens kartbild har inneburit att alla områden med låg befolkningsdensitet har garanterats artikel 87 (3)(c) status. Oavsett alltså om deras BNP per capita mått är korrekt utifrån Målprogramdefinitionen års riktlinjer för nationellt regionalstöd och de nya strukturfondernas regelverk gav medlemsstaterna större flexibilitet när det gäller att föreslå artikel 87(3)(c) och Mål 2-regioner. I Communication on the links between regional and competition policy har kommissionen uppmanat medlemsstaterna att använda denna flexibilitet till att säkerställa samstämmigheten mellan listade regioner i respektive kategori. Som ett resultat, i relation till Mål 2,så fanns det inte i de nya Strukturfondregleringarna som antogs av rådet någon efterfrågan att öka sammanhållningen Tabell 13. Befolkning i regioner som är behöriga för strukturfondsstöd men inte för statliga nationella regionala stöd % av total befolkning i respektive land B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU ,0 0,0 5,3 0,0 8,9 9,6 0,0 7,5 6,4 10,4 5,9 0,0 12,6 8,7 9,0 6, ,4 0,1 2,3 0,0 4,3 8,8 0,0 7,0 0,3 8,2 3,9 0,0 12,0 7,4 9,8 5,8 Perioden : skattningar baserade på geografiska jämföresler på NUTS5-nivå. Källor: Eurostat, GD COMP, beräkningar GD REGIO. 125

6 med de områden som drog fördel av de partiella upphävningar som föreslogs i artikel 87(3)(c). En jämförelse mellan Mål1-ochMål 2-kartor och kartor över nationella regionala stöd för perioden kommer att ge vid handen att koherensen ökat något jämfört med situationen under perioden i alla medlemsstater med undantag för Belgien (där matchningen mellan respektive urvalsprincip redan var perfekt under perioden ) samt Storbritannien, som tillsammans med Finland, Frankrike, Holland, Sverige och Italien uppvisar bristande matchning mellan respektive prioriteringsprincip. (tabell 12, 13 och i bilaga, tabell A.33). Ansvaret att öka koherensen åvilar helt respektive medlemsstat. Bristande samstämmighet mellan målprogrammen och de nationella programmen kan emellertid hota arbetet med att göra om urvalet av problemområden i unionen, i synnerhet behörighet förmål2.detta eftersom vissa områden på så sätt kanske inte erhåller ett så stort stöd som de är berättigade till. Tematisk koncentration: infrastrukturella investeringar har prioriterats När det gäller utgifter och investeringspolicy så kan konstateras att de områden som är prioriterade definieras i programmen både utifrån faktorer som är grundläggande för ekonomisk tillväxt och som ligger i linje med EU:s politiska målsättningar och prioriteringar 4. Det föreligger i princip en total enighet mellan ekonomer rörande vilka faktorer som är de viktigaste för att generera de processer som skapar endogen och långsiktig tillväxt. EU:s strukturella åtgärder är, emellertid, selektiva och komplementära till medlemsstaterna och ska därför inte betraktas som generellt applicerbara tillväxtskapande verktyg. Tabell 14. Strukturfondsstödet nedbrutet på typ av verksamhet/process som stöds inom ramen för Mål 1 % total Infrastruktur 35,2 29,8 34,3 Human kapital 29,6 24,5 23,9 Produktionsmiljö 33,6 41,0 34,8 Annat 1,6 4,7 7,0 Källa: Europeiska kommissionen För Mål 1-regioner är prioriteringarna utifrån ett sammanhållningsperspektiv delat mellan tre områden: infrastruktur, human kapital och produktionshöjande investeringar (tabell 14). Den andel som planeras att spenderas på infrastrukturella investeringar har ökat för perioden (ca 34 % av den totala andelen) jämfört med perioden (ca 30 %). Hälften av dessa medel har lagts på transportnätverk, med hög koncentration på sammanhållningsländerna pga. stora behov. Om Sammanhållningsfonden tas med i beräkningen såär infrastrukturinvesteringarnas andel hela 40 % av de totala investeringarna allokerade till Mål 1-regioner. Emedan andelen av resurserna allokerade till investeringar för att stödja humankapitalet delvis har minskats, så har högre prioritet givits till att stödja aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder syftande till att stärka utbildningssystemen (i synnerhet i Portugal och Italien). Andelen av utgifterna som riktas mot åtgärder syftande till att stödja produktionshöjande investeringar (ca 35 %) har reducerats ganska markant, i synnerhet sammanhållningsländerna samt i Italien. Detta beroende på en minskning av stödet till industrin pga. ett nyare, striktare regelverk. Vidare kan konstateras att strukturfonderna spelar en stor roll när det gäller stöd till olika miljöförbättrande åtgärder. Dessa svarar för mer än 10 % av de totala medlen allokerade för åtgärder inom ramen förmål1. Dessa är också riktade mot att förbättra tillgängligheten för perifera regioner samt att utveckla forskning och kompetensutveckling, aspekter som är av yttersta vikt i informationssamhället och som, pga. nationella budgetnedskärningar, inte skulle stödjas i tillräcklig omfattning utan EU-stöd. I Grekland, till exempel, så kommer investeringar i viktiga transportnätverk under den kommande 7-årsperioden att vara en och en halv gång större jämfört med perioden före. Förutom dessa mer finansiella aspekter, så kommer även ett antal kvalitativa förändringar att genomföras under den kommande programperioden, till exempel ökat stöd för informationssamhället och hållbar utveckling, två fundamentala delar i nuvarande regionalpolitik. Detta analyseras mer i detalj i stycket nedan. 126

7 Tilläggsstöd till de nationella insatserna Under perioden 1989 till 1993 utgjorde det totala utgifterna för strukturella åtgärder i Mål 1-regioner 1,3 % av EU:s BNP, eller cirka 92 miljarder EURO. Strukturfonderna svarade för cirka 15 % av detta. Under perioden 1994 till 1999 sjönk utgifterna förstöd till strukturella åtgärder till 82 miljarder EURO, en reducering med 12 % jämfört med den föregående perioden. Detta trots att spenderingen av strukturfondsmedel ökade med två miljarder EURO per år, eller med 15 %. Den övergripande minskningen kan förklaras med dels privatiseringen av statliga företag etc. i Italien och Portugal, dels med att Tyskland minskade offentliga utgifter riktade mot nya Länder eftersom man ville ligga i fas med andra medlemsländers utgifter. Storleken på de offentliga utgifterna som syftar till att stödja åtgärder i Mål 1-regioner varierar i ganska stor utsträckning mellan medlemsstaterna. Dessa data bör dock tolkas med försiktighet. I likhet med Sverige där bidragsnivån ligger på 6000 EURO per capita, dvs. tämligen över EU:s medelnivå så ökade Tyskland sina utgifter betydligt under perioden 1989 till 1993 i deras nya Länder till 41 miljarder EURO, eller till 2500 EURO per capita, vilket är ungefärtvå och en halv gånger medelnivånför EU. I Grekland och Portugal var utgifterna mycket högre (ca 5 7 % av BNP) i relation till jämfört med andra länder den reella ekonomiska potentialen. I andra medlemsstater (t.ex. Tyskland, Spanien, Italien och Ireland) låg nivån på 3 % av BNP eller lägre. En kontrast till detta är Frankrike, där utgiftsnivån under perioden låg på endast 0,2 % av BNP (2,3 miljarder EURO). Denna nivå innebär ändå en per capita nivå på 890 EURO i berörda regioner. Samma belopp spenderades på Ireland, vilket innebär en per capita nivå för landet som helhet på 650 EURO. prognoser för perioden visar på en ökning när det gäller medelvärdet för strukturella insatser på ca 9 % eller 90 miljarder EURO. Denna ökning ärnödvändig om det offentliga utgifterna syftande till att stödja eftersläpande regioner ska hålla samma nivå. Variationen mellan medlemsstaterna är dock stor. Tillsammans med Irland där en planerad fördubbling av utgifterna delvis förklaras utifrån den låga utgiftsnivån iföregående period är Grekland och Italien de länder som uppvisar de största ökningarna. I Tyskland är nivån den samma som under föregående period. Dessa prognoser antyder, emellertid, att en övergripande reducering av strukturellt relaterade utgifter relativa till BNP under den senaste programperioden Tabell 15. Sammanhållningsfonden: typ av engagemang och stöd, Transport andel av total med undantag för vissa medlemsländer (Grekland, Irland och Italien) är en realitet trots positiv generell ekonomisk utveckling fram till och med Sammanhållningsfonden: förbättrad balans mellan transport och miljö Miljö andel av total Total millioner EUR Grekland 51,2 48, Spanien 49,7 50, Irland 50,0 50, Portugal 48,1 51, Total 49,7 50, Källa: European Commission Totalt allokerades 15 miljarder EURO (1992-års prisnivå)avrådet i Edinburgh till åtgärder inom ramen för Sammanhållningsfonden under perioden Stödet riktades mot medlemsländer vars BNP per capita var 90 % eller lägre än EU:s medelvärde. För perioden allokerade Berlinmötet 18 miljarder EURO (1999-års prisnivå) till fonden och beslöt att behörighetskraven skulle utvärderas efter halva perioden i ljuset av hur medlen påverkat BNP. När det gäller fördelningen av fondmedlen mellan olika investeringsområden så kan det konstateras att en något större andel av utgifterna gick till miljörelaterade investeringar jämfört med transportrelaterade investeringar under perioden 1993 till Detta trots att transportinvesteringarnas andel var högre i Grekland (tabell 15). När det gäller miljörelaterade investeringar så fokuserades en stor del av dessa på att förbättra vattenmiljön. Skälet till detta var att svara upp mot de åligganden som förskrevs av Kommissionen. När det gäller transportinvesteringar så gavs järnvägen en ökad betydelse 5. Europeiska Investeringsbanken: ett aktivt stöd för regional utveckling De huvudsakliga medlen som EIB (Europeiska Investeringsbanken) ställer till förfogande för att stödja regional utveckling är lån till olika projekt. Dessa uppgick till mer än 66 miljarder EURO under perioden 127

8 , eller till 77 % av den totala andelen av den typen av lån inom EU (tabell A.34). Merparten av dessa, 83 %, gick till olika infrastrukturella projekt inom sektorerna transport, telekom och energisystem. Dessa var, i flertalet fall, av högsta intresse i ett europeiskt nätverksperspektiv. Tillsammans svarade dessa för 86 % av alla lån till infrastrukturella projekt. Lån till enskilda projekt växte med ca 25 % mellan 1994 och 1999l. Tillväxten var framförallt inom generella lån (lån till finansiella institutioner som stödde små och medelstora projekt). Dessa lån uppgick till 20 miljarder EURO under perioden vilket innebar att de svarade för 30 % av EIB:s totala utlåning och nivån mer än dubblerades för övrigt under perioden. Medlen gick huvudsakligen till att finansiera småskaliga infrastrukturella projekt. En viktig dimension för EIB har varit att öka komplementariteten mellan generella lån och lån till enskilda projekt. EIB:s totala lån till projekt relaterade till regional utveckling var betydligt högre perioden 1994 till 1999 än under programperioden som föregick perioden 1994 till De årliga lånen var ca 50 % högre (tabell 16). Även om denna ökning var mindre än den som kunde skönjas för Struktur- och Sammanhållningsfonderna som helhet så visar detta faktum ändå en ökande vilja av EIB att stärka sammanhållning och regional utveckling. Ökningen var tydligast för projekt inom ramen för Mål 2 och Mål 5b (dessa ökade med 71 %). Detta gäller i synnerhet för lån var syfte var att främja åtgärder som minskade negativa effekter av industrins nedgång och arbetslöshet. EIB planerar att samarbeta mer nära med Kommissionen under perioden Detta för att optimera potentiell komplementaritet mellan bankens aktiviteter och Kommissionens strukturella stödåtgärder. Banken kommer i synnerhet att fortsätta att stödja skapandet och utvecklandet av olika insatser som är produktivitetshöjande i mer eftersläpande regioner. Detta ska ske inte bara genom direkta finansiella stöd utan också genom att erbjuda stöd som är fundamentala för dessa regioners fortsatta utveckling. Också insatser som förbättrar infrastrukturen i synnerhet tillgänglighetshöjande och energiförbättrande kommer att stödjas. Vidare kommer ett större fokus att läggas på att stödja konkurreskraftshöjande åtgärder som ligger i linje med de mål och visioner som lyfts fram i Innovation Denna breda syn på regional utveckling kommer också att vara riktlinjen i policyn gentemot kandidatländerna. Utvärdering av effektiviteten hos EU:s stödinsatser perioden Syftet med följande avsnitt är att presentera en uppskattning av effektiviteten hos EU:s strukturella åtgärdsprogram för den senast programperioden. Oundvikligen är det så att detta är en preliminär utvärdering eftersom vissa av de åtgärder som programmen syftar till inte kommer att vara avslutade förrän i slutet av 2001 och slutgiltiga utvärderingsresultat inte kommer vara tillgängliga förrän efter detta datum. Analysen fokuserar sig på i vilken utsträckning de medel som anslagits faktiskt har använts och på de re- Tabell 16. EIB-lån, och Förändring EUR miljoner Andel Regional utveckling hela perioden 47,1 85,4 81,0% årligt medelvärde av vilket 9,4 14,2 51,0% Mål 1 och 6 5,0 6,4 27,0% Mål 2 och 5B 3,4 5,8 71,0% Struktur- och Sammanhållningsfonderna hela perioden 70,0 166,7 138,0% årligt medelvärde av vilket 14,0 27,8 100,0% Mål 1 och 6 8,8 15,8 80,0% Mål 2 och 5B 1,7 3,7 117,0% Lånen består av indivduella lån samt existerande globala lån. Källa: EIB och Europeiska gemenskapen 128

9 sultat som uppnåtts totalt sett samt per målområde. Slutligen studeras det mervärde som EU:s initiativ givit samt effektiviteten hos de implementeringsmetoder som använts. Budgetanvändning Uppgifter om den faktiska användningen av anslagen för budgetperioden ger, trots att ett antal delprogram fortfarande pågår eftersom det finns möjlighet att få anslagen förlängda till december 2001 (se tabell A35), en indikation av de framsteg som gjorts under perioden. Resultaten framstår som tillfredsställande t.o.m. 1999, sett från perspektivet att av tillgängliga medel hade 99 % anslagits till projekt och 75 % hade utbetalats. Det bör noteras att det är den senare delen, snarare än projektanslagen, som ger det bästa måttet på hur det faktiska realiserandet av ett program fortskrider. Om man tittar sammantaget på medlemsstater med Mål 1-regioner, där i princip samtliga anslag allokerats, så överensstämmer deras åtaganden med den budgeterade ökningen av utgifter som lades fast 1994 i EU:s gemenskapsstödram (CSF), i samlade programplaneringsdokument (SPD) och i relaterade program. Med avseende på faktiska utbetalningar av anslag så befann sig vissa av de huvudsakliga mottagarna (Spanien, Portugal, Irland och Tyskland) betydligt över EU genomsnittet i slutet av 1999 (78 %) medan Frankrike, Italien, Nederländerna och Storbritannien låg betydligt under genomsnittet (i snitt endast 67 %) Tack vare de uppföljningssystem som etablerats i medlemsstaterna har problem vid uppstartning och genomförande av projekt kunnat identifieras och följas upp samt åtgärder vidtas i samråd med berörda medlemsstater. För andra målprogram varierar genomförandegraden. När det gäller Mål2så finns det ett antal program som inte fastlades förrän i slutet av 1997 och under 1998 och som därför inte har kunnat realiseras under På grund av detta är andelen utbetalade medel för dessa program relativt låga (60 % av tillgängliga medel). Vidare har3%avdeanslagna medlen (477,5 miljoner EURO) inte kunnat tilldelas något projekt och dessa pengar har då återförts till EU:s budget. FörMål 3 och 4 har samtliga anslag allokerats till projekt. Utbetalade medel uppgick till 80 % av tillgängliga anslag för Mål 3 men bara till 69 % för Mål 4, detta p.g.a. förseningar i Storbritannien och Italien samt som en följd av förändringsåtgärder som vidtagits under pågående projekt. Vad gäller de delar av Mål 5 som rör jordbruksnäringen så är andelen anslag som använts, baserade på faktiska utbetalningar, lägre än för andra målområden. Rörande de delar som behandlar fiskenäringen har det dock visat sig möjligt att ta igen de förseningar som uppstått under tidigare delar av projekten, och som ett resultat av detta betalades för dessa projekt 73 % av de tillgängliga medlen ut. I Målområde 5b har förseningar i utbetalningar till medlemsstaterna förekommit vid flera tillfällen p.g.a. komplicerade tillvägagångssätt vid projektrealisering (Italien) eller otillfredsställande regionala samarbeten (Belgien) För målområde 6, som endast omfattar två medlemsländer, är situationen helt annorlunda. Trots att medel har gjorts tillgängliga har endast 65 % av medlen betalats ut i Finland och 54 % i Sverige. Men detta beror främst på att programmen inte startade förrän dessa länder gick med i EU, 1995 Ovanstående utbetalningsnivåer och därmed realiseringsgraden av strukturåtgärder är i allmänhet tillfredsställande, i synnerhet för program i målområden 1 och 3. I stora drag så ligger dessa utbetalningsnivåer i linje med vad som antogs vid förberedelserna för de olika insatstyperna. Vad gäller Sammanhållningsfonden så har, t.o.m. utgången av 1999, ungefär 92 % av anslagen för perioderna utbetalats. Likväl varierade realiseringsgraden av dessa projekt avsevärt från 85%i Portugal till 65 % i Grekland. Tendenser i stödregionerna Analys av mönster i stödregioner visar på det hela taget bra resultat förmål 1-regioner, men mindre bra resultat för Mål 2- och 5b-regioner. IMål 1-regionerna kan påvisas en viss BNP per capita-utjämning i jämförelse med EU-genomsnittet nivåerna i dessa områden, mätt i PPS (köpkraftsstandard), ökade från 63 % av genomsnittet 1988 till 70 % 1998, vilket innebär att skillnaderna utjämnades med en sjättedel (figur 33). Detta döljer dock signifikanta skillnader mellan olika regioner. Vissa regioner har kommit betydligt närmare genomsnittet, i synnerhet de nya tyska regionerna (där BNP per capita ökade från 37 % av EU-genomsnittet 1991 till 68 % 1995) och Irland (där BNP per capita steg från 62 % till 102 % under samma period), samt Lissabon, Nordirland, Burgenland och Flevoland (Österrike) där BNP under denna period steg till över 75 % av EU-genomsnittet. Andra regioner påvisade liten tillväxt eller i vissa fall 129