Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB."

Transkript

1 Dnr :467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till Skolinspektionen, Box 2369, Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 211:154). Ansökningsid: Gr 213/ Skolenheten och sökanden 1 a) Skolenhetens adressuppgifter Skolenhetens namn Stockholm International Academy i Järfälla Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola. Anges endast vid utökning. Siktgatan Webbadress E-postadress Telefon Mobil

2 1 b) Sökandens uppgifter Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Siktgatan 2, 1625 Vällingby Webbadress E-postadress Telefon Mobil c) Denna punkt fylls i endast om sökanden är en fysisk person. Sökanden lämnar samtycke enligt 1 personuppgiftslagen (1998:24) till att dessa uppgifter (exklusive personnummer) får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 d) Sökandens kontaktperson Kontaktpersonens behörighet att företräda sökanden bekräftas genom att en fullmakt bifogas till ansökan, se avsnitt 17. Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med kontaktpersonen eller annan behörig företrädare. Om kontaktperson ändras, ska detta anmälas till berörd handläggare. Ett byte av kontaktperson måste bekräftas genom ny fullmakt från sökanden. Kontaktpersonens namn Abdirahim Adam E-postadress Telefon Mobil e) Medgivande om användning av personnamn Kontaktpersonen lämnar samtycke enligt 1 personuppgiftslagen (1998:24) till att dessa uppgifter får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats.

3 Medges Medges ej 1 f) Utökning av grundskolan Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestående av 5 siffror. Ska skolenheten byta namn anges här det gamla namnet. Ska skolenheten byta namn anges här det nya namnet. Nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive årskurs. 1 g) Gäller ansökan en förskoleklass vid en befintlig skolenhet? Ja Nej, förskoleklassen ska vara en separat enhet Om ja, ange skolenhetens namn 1 h) Om ansökan avser enbart fritidshem. Ange skolenhetens namn. 1 i) Offentligt inflytande En kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen (21:8). Om ja redogör för ägandeförhållandena, bestämmanderätten, det rättsliga inflytandet över verksamheten, orsakerna till att samverkan är nödvändig för att verksamheten ska komma till stånd samt vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. Ansökningsid: Gr 213/ Planerad verksamhet 2 a) Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar Waldorf Konfessionell. Observera att undervisningen vid fristående skolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell. Verksamheten i övrigt får ha konfessionell inriktning. Redogör för det konfessionella inslagen i utbildningen. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt.

4 2 b) Läroplan För den planerade verksamheten kommer Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 211 att gälla. En fristående skola kan ha egna dokument som komplement till den nationella läroplanen under förutsättning att innehållet inte står i strid med den nationella läroplanen. Skolenheten kommer att använda egna dokument som komplement till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 211. Dessa ska bifogas, se avsnitt c) Ange om den planerade verksamheten omfattar något/några av nedanstående alternativ. Observera att separat ansökan om detta även måste skickas till Skolinspektionen. En sådan ansökan kan även skickas in till Skolinspektionen även efter att huvudmannen godkänts för den sökta verksamheten. Utbildning utan att tillämpa timplanen Undervisning på engelska Färdighetsprov från årskurs 4 2 d) Ange endast de årskurser ansökan avser: F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 2 e) Ange planerat antal elever samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd. F- klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt Läsår Läsår Läsår Fullt utbyggd verksamhet Vilket läsår är skolenheten fullt utbyggd:läsår fyra 2 f) Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1-3 samt vid fullt utbyggd verksamhet. Antal elever Årskurser Läsår 1 13 F-9 Läsår F-9

5 Läsår 3 2 F-9 Fullt utbyggd verksamhet 23 F-9 Ansökningsid: Gr 213/ Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. En generell beskrivning av exempelvis befolkningsprognoser utgör inte en tillräcklig grund för att styrka en elevprognos. Se avsnitt 17. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör följande framgå av undersökningen: Var vänlig och se bilagor för intresseundersökning, intresseanmälning/elevlistor samt kommunens befolkningsstatistik.utifrån de många positiva svar samt de elever som står i kö till vår befintliga skola i Älvsjö konstaterar vi att det föreligger stor intresse bland föräldrar och elevr/barn för en fristående grundskola med vår profil om Mate-NO-teknik samt språk & idrott.skolan kommer att få den nödvändiga elevantalet vid starten och flera år framåt. fenligt kommunens egen statistik gick var antal barn i grundskolan i Järfälla var 6972 barn exklusive de som går på särskola. Av dessa gick 129 fristående grundskola vilket motsvarade mindre än 15%. År 211 var motsvarade sifra 76 av dessa gick endast 134 vilket procentuelt innebär en nedgång samtidigt som både elevantalet och befolkningen har ökat. Ansökningsid: Gr 213/ Skolenhetens och huvudmannens rutiner Fråga 4 a till c ska endast besvaras vid en nyetablering. Vid utökning ska dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten bifogas ansökan. Se avsnitt a) Systematiskt kvalitetsarbete huvudmannanivå Redogör för huvudmannens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Av redogörelsen ska det framgå hur huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planerar att följa upp och utveckla utbildningen. På huvudmannanivå kommer det att bildas en Skolutvecklingsstyrelse vars huvuduppgift kommer att utifrån de nationella målen kontinuerlig planera, följa upp och utveckla utbildningen på Deans International & Athletics Academy. Skolutvecklingsstyrelses systematiska kvalitetsarbete kommer att vara att: (i) säkerställa likvärdigheten; (ii) i praktiskt handling svara upp mot de krav de nationella och lokala styrdokument ställer; (iii) i tidigt skede uppmärksamma behov av särskilda insatser och eventuella behov av omfördelning av resurser; (iv) ta fram underlag för analys och utvärdering av måluppfyllelse och resultat; (v) med stöd av underlagen kontinuerligt utveckla och förbättra

6 verksamheten.utifrån de nationella målen och ovan nämnda syften kommer skolutvecklingsstyrelse att utarbeta en verksamhetsplan som kommer att utgöra planen för systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå samt direktiv till skolan/rektor. Kort, skolutvecklingsstyrelse kommer att ansvara för arbetet med och utveckling av det systematiska kvalitetsarbeten på huvudmannanivå. I den verksamhetsplanen kommer utgångspunkter att vara: (i) sätta mål för de områden som är viktigast för att nå högsta kvalitet i verksamheten och följa upp relevanta indikatorer; (ii) fokusera kring skolans grunduppdrag och ge verksamheten de verktyg den behöver att planera och arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. De målområden och kriterierna som kommer att ingå i verksamhetsplanen är: (i) Goda kunskapsresultaten - resultat enligt plan för kunskapsuppföljning, NP år 3, 6 och 9, andel behöriga till gymnasiet år 9 samt genomsnittligt meritvärde samt betygsresultat i alla ämnen jämfört med rikssnittet, bedömning och utvärdering av elevernas och vårdnadshavares svar på kunskapsfrågor och lärande i enkätundersökningen, rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen, fortbildning av lärare och personal i verksamheten; (ii) Trygghet - andel elever som alltid känner sig trygga i skolan, andel elever som tycker att det finns tillräckligt många vuxna att prata med och har förtroende för, andel elever som tycker att de syns och att man lyssnar på dem, andel elever som tycker att de har och kan påverka sina arbetsmiljö och inlärning samt varit med i uppläggandet av undervisningen, elevernas arbetsmiljö, dvs. grupp/klasstorlekar, personaltäthet, kvalitet på likabehandlingsplanen och arbetet, antal kränkningar som rapporteras till skolutvecklingsstyrelse; (iii) Stöd och särskilt stöd insatser inom verksamheten och i undervisning - kontinuerlig uppföljning av antal elever i skolans alla årskurser som riskerar att inte nå målen i några eller i alla ämnen, bedömning av skolans arbete med stöd och särskilt stöd, antal överklagande av beslut om särskilt stöd, bedömning av kvalitativt användning av specialpedagogiska verktyg, fortbildning av lärare; (iv) det pedagogiskt ledarskapet - uppföljning av kunskapsresultat per klass/årskurs och lärare för att få en samlad bild måluppfylles i de nationella och lokala kunskapskraven, bedriva verksamheten och utbildningen i enlighet med gällande författningar, antal gånger/tillfällen per månad som rektor finns i/gör klassrumsbesök, antal tillfällen rektor finns i klassen för individuell uppföljning av undervisning med lärare, rektors bedömning av kvalitet på undervisningen - om den är varierande och utmanande för eleverna, hur väl insatt är eleverna när det gäller ämnets mål, antal/andel APT, skolkonferenser och arbetslagsmöten som viks till pedagogiska diskussioner, andel av ledningsmöten som viks pedagogiska diskussioner, dokumentation av arbete med systematiskt kvalitetsarbete; (v) resurser - hur resurserna tilldelas och fördelas till respektive inom verksamheten för att de nationella såväl som de lokalen målen nås. 4 b) Systematiskt kvalitetsarbete enhetsnivå Redogör för skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Av redogörelsen ska det framgå hur rektorn systematiskt och kontinuerligt planerar att följa upp och utveckla utbildningen. Som pedagogisk ledare och den som ansvarar för att den systematiska kvalitetsarbetet på skolan ske kommer rektor i början på varje termin att lämna in en rapport till skolutvecklingsstyrelse. Rapporten ska innehålla en sammanställning och analys of skolans resultat utifrån de nationella målen och skolutvecklingsstyrelses mål och kriterier, måluppfyllelse och beslut om förbättringsåtgärder. Rapporten kommer sedan att utvärderas och följs upp av skolutvecklingsstyrelse och kvalitetskontrollören, som kommer att komma ned förslag till förbättringsåtgärder i de områden där det brister. Inom Skolutvecklingsstyrelse kommer det att finnas en kvalitetskontrollör som kommer att vara länken mellan verksamheten och huvudmannen. Kontrollörens uppgift kommer att vara att

7 samarbeta med rektor, lärare och övriga personal för att på bästa sätt bereda underlag i verksamhetens viktiga kvalitetsarbete, vilket innebär att samla, sammanställa och analysera verksamhetens resultat och rapportera detta till huvudmannen via skolutvecklingsstyrelse. På sätt följer huvudmannen upp uppgifterna från verksamheten, som efter utvärdering kommer att användas för det systematiska utvecklingsarbetet av verksamheten.utgångspunkten för skolenheten är bland annat: Visioner och mål/ Vart ska vi? Alla elever i samtliga ämnen ska uppnå minst betyget E. Ett stort antal elever antas även nå upp till de högre betygen A och B. En skola som är fri från all typ av kränkande behandling och trakasserier/ Likabehandlingsplan- plan mot kränkande behandling Tidigt upptäckt av elever med speciella behov/ inkludering av elever med särskilda behov Profilering på svenska, matematik och idrottmetoder att nå måluppfyllelse Arbetsgruppsträffar Ämneskonferenser, gemensam ämnesplanering och tema-arbeten åk FK- 9/ Lgr 11 BRUK EHM, EHT, EHK Elevinflytande: klass-, elev- och matråd, kamratstödjade, trygghetsgrupp Kontinuerlig föräldrakontakt, föräldramöten och -kvällar Läxhjälp i skolan och på fritiden Satsning på språk, matematik och idrott Extra förstärkning i klasser i behov av extra stöd Samverkan förskola - fritidshem- skola Friendsprojektet Utvärdering Utvärdering, analys och reflektion av betyg, omdömen och ÅP Elevutvärdering: skolrelaterade frågor, trivselfrågor Elevintervjuer Friendsutvärderingar BRUK utvärdering Allt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå kommer att löpande dokumenteras. 4 c) Systematiskt kvalitetsarbete dokumentation Huvudmannen och rektorn kommer att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet enligt 4 kap. 6 skollagen. 4 d) Rutiner för klagomålshantering Redogör för vilka rutiner huvudmannen kommer att ha gällande att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Alla klagomål kommer att tas emot på ett tillmötesgående sätt. Rektorn är ytterst ansvarig för klagomålhantering på skolenheten. På huvudmannivå kommer klagomålshantering att skötas av Skolutvecklings-och utbildningsenhet.policy och rutiner:rektorn kommer att ha ytterst ansvar för att alla klagomål tas emot, registraras och utredas omedelbart oavsett om de är inlämnat muntlig eller skriftligt.det skall finnas klagomålgrupp i skolenhetenklagomålgruppen ska inom 48 bekräfta att man har tagit emot klagomålet.enskild elev/klass:vänd sig till sin mentor med klagomålet-begär ett möte med person /lärare som klagomålet berör-om missnöje kvarstår begär möte med rektornvårdnadshavare ska informeras om ärendet -misnöje kvarstår fortfarande gäller nedanstående rutiner:föräldrarnas rätt till klagomålom du som förälder/elev inte är nöjd med skolans undervisning eller agerande har du rätt att lämna ett klagomål hos skolans huvudman Mubarak utbildning och Service ABOm du som förälder inte är nöjd med skolans hantering av ÅP kan du överklaga via skolan till Skolväsendets överklagarnämnd och om du har klagomål angående avstängning eller befrielse från skyldighet att delta i obligatoriskt inslag av undervisning görs klagomålen till Allmän förvaltningsdomstol. 4 e) Elevdemokrati Redogör för vilka forum för samråd för elever som kommer att finns vid skolenheten.

8 Elev demokratiförutsättningen att skapa goda demokratiska och ansvarsfulla elever som sedan ska bli medborgare är att eleverna är väl förtrogna med och få kontinuerlig få möjligheter så väl öva sig i som att delta i skolans demokratiska processer. Därför kommer vi på Stockholm International Academy att lägga stor vikt på elevinflytande och elevdemokrati.på Stockholm International Academy ska vi arbeta aktivt för elevernas rätt att till inflytande när det gäller undervisningens utformning och dess innehåll samt förhållande i skolan och skolansarbetsmiljö i vid mening. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer bland annat att eleverna tillsammans med sin klass och ämneslärare samt mentorer kommer att planera och utvärdera sina arbete i månadsvis i de lägre klassåren (1-5) och varannan vecka i högre klasserna (6-9). För att ge eleverna en plattform att utrycka sina åsikter och intresse samt påverka undervisningen och sin skolsituation och inlärning kommer det att finnas forum som eleverna kommer styra och delta i.a) Elevrådeleverna kommer att ha schemalagt elevråd minst tvågånger i månad. På klassrådet kommer eleverna att ta upp och diskutera klassens gemensamma frågor exampelvis planera gemensamma aktiviteter, förslag till ordningsreglar.b) Elevråd kommer att bestå av två representanter från varje klass. Det är på elevrådet som frågor som rör såväl undervisning och skolmiljö som skolansutveckling och framtid. Genom elevrådet kommer alla elever i Stockholm International Academy att få möjligheten att framföra vad de tycker utbildningen som bedrivs på skolan och andra viktiga frågor samt de vill ändra på för nya eller förbättra. På sätt utvecklas och förstärkas elevinflytande och elevdemokrati. Elevrådet kommer att få möjlighet att förslå och organisera elevintressanta evenemang och aktiviteter.c) Skolkonferens/skolråd-skolkonferens/skolråd kommer att bestå av rektorn och minst två representanter var från varje elevråd. Protokoll kommer att vara tillgänglig för elever för elever och personal. Skolkonferensen /skolråd kommer att träffas minst tre gånger per termin.d) Matråd-kommer att bestå minst två elevrepresentanter från varje klass, skolmatsalen, skolsköterska och hemkunskapslärare. Eleverna kommer att ha med sig synpunkter och förslag som har diskuteras och föreslagit på klass- och klassråd.e) Elevombudsman- elevombudsmannens uppgift kommer att vara att bevaka elevens intresse i frågor som rör undervisning, betygsättning trivsel samt motverka kränkning och kränkande behandling.f) Kommitte n för utbildning och pedagogiska frågor dess uppgift kommer att vara att utreda alla klagomål på den utbildning som bedrivs på skolan.g) Varje klass från (årskurs 7-9) kommer att välja elevskyddsombud. 4 f) Elevinflytande Redovisa för hur eleverna i respektive sökt skolform kommer att få inflytande över utbildningen. Förskoleklass Förutsättningen att skapa goda demokratiska och ansvarsfulla elever som sedan ska bli medborgare är att eleverna är väl förtrogna med och få kontinuerlig få möjligheter så väl öva sig i som att delta i skolans demokratiska processer. Därför kommer vi på Stockholm International Academy att lägga stor vikt på elevinflytande och elevdemokrati.på Stockholm International Academy ska vi arbeta aktivt för elevernas rätt att till inflytande när det gäller undervisningens utformning och dess innehåll samt förhållande i skolan och skolansarbetsmiljö i vid mening. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer bland annat att eleverna tillsammans med sin klass och ämneslärare samt mentorer kommer att planera och utvärdera sina arbete i månadsvis i de lägre klassåren (1-5) och varannan vecka i högre klasserna (6-9). För att ge eleverna en plattform att utrycka sina åsikter och intresse samt påverka undervisningen och sin skolsituation och inlärning kommer det att finnas forum som eleverna kommer styra och delta i.a) Elevråd- eleverna kommer att ha schemalagt

9 elevråd minst tvågånger i månad. På klassrådet kommer eleverna att ta upp och diskutera klassens gemensamma frågor exampelvis skolmaten, undervisningen, arbetsmiljö i klassen och skolan i övrigt, värdegrundsfrågor planera gemensamma aktiviteter, förslag till ordningsreglar. Vid klassrådet kommer minnesanteckningar att föras vidare kommer man att diskutera punkter inför elevrådsmöte. Vid klassrådet kommer läsas och diskuteras elevrådets föregående protokoll.b) Elevråd-kommer att bestå av två representanter från varje klass. Det är på elevrådet som frågor som rör såväl som skolmiljön Grundskola Förutsättningen att skapa goda demokratiska och ansvarsfulla elever som sedan ska bli medborgare är att eleverna är väl förtrogna med och få kontinuerlig få möjligheter så väl öva sig i som att delta i skolans demokratiska processer. Därför kommer vi på Stockholm International Academy att lägga stor vikt på elevinflytande och elevdemokrati.på Stockholm International Academy ska vi arbeta aktivt för elevernas rätt att till inflytande när det gäller undervisningens utformning och dess innehåll samt förhållande i skolan och skolansarbetsmiljö i vid mening. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer bland annat att eleverna tillsammans med sin klass och ämneslärare samt mentorer kommer att planera och utvärdera sina arbete i månadsvis i de lägre klassåren (1-5) och varannan vecka i högre klasserna (6-9). För att ge eleverna en plattform att utrycka sina åsikter och intresse samt påverka undervisningen och sin skolsituation och inlärning kommer det att finnas forum som eleverna kommer styra och delta i.a)elevråd- eleverna kommer att ha schemalagt elevråd minst tvågånger i månad. På klassrådet kommer eleverna att ta upp och diskutera klassens gemensamma frågor exampelvis skolmaten, undervisningen, arbetsmiljö i klassen och skolan i övrigt, värdegrundsfrågor planera gemensamma aktiviteter, förslag till ordningsreglar. Vid klassrådet kommer minnesanteckningar att föras vidare kommer man att diskutera punkter inför elevrådsmöte. Vid klassrådet kommer läsas och diskuteras elevrådets föregående protokoll.b)elevråd-kommer att bestå av två representanter från varje klass. Det är på elevrådet som frågor som rör såväl som skolmiljön. 4 g) Arbete för trygghet och studiero Skolenheten kommer att utarbeta ordningsregler där eleverna ges delaktighet enligt 5 kap. 5 skollagen. 4 h) Plan mot kränkande behandling Fråga 4 h ska endast besvaras vid en nyetablering. Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 17. Huvudmannen aver att varje år upprätta en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 skollagen (besvaras vid nyetablering). 4 i) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Redogör för huvudmannens rutiner och arbete med att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Rutinerna hur skolans ska utreda, åtgärda och dokumentera trakasserier och kränkande behandling: Varje skolpersonal följer rutinerna kring incidenttrappan se bilaga Skolpersonal och EHT följer

10 EHT:s givna rutiner se bilaga Om en elev anmäler en skolpersonal för trakasserier och kränkande behandling går ärendet direkt till rektorinformation om hur eleverna ska göra för att göra en anmälan om trakasserier och kränkande behandling När en incident har hänt tar en elev kontakt med en skolpersonal och berättar om sin upplevelse Skolpersonalen skriver en händelserapport Skolpersonalen tar kontakt med skolans specialpedagog och händelsen reds ut enligt rutinerna för incidenttrappaninformation om hur skolpersonalens och rektors anmälningsplikt ska fullföljas Rektor och skolans EHT har regelbundna möten där information om anmälningar behandlas Specialpedagogen har regelbundna möten med skolpersonalen Rektor har regelbundna möten med sin huvudman Incidenttrappa vid en misstänkt kränkande behandling eller trakasseri: Eleven informerar läraren/ personalen on en händelse Lärare/personal i skolan observerar något som väcker deras oro Läraren/ personalen håller ett trepartssamtal med de inblandade så att alla kan komma till tals Läraren/ personalen skriver en händelserapport och om nödvändigt informerar specialpedagogen genast Skolans EHT går genom anmälningar och tar nödvändiga åtgärder t ex med elevers vårdnadshavare Specialpedagogen följer upp samtalet med de inblandade eleverna, vid behov görs en utredning av eleven/ eleverna Om en kränkande behandling eller trakasseri trots detta fortsätter används incidenttrappans disciplinära åtgärder vid ett ordningsstörande uppträdande vilka Incidenttrappan vid ett ordningsstörande uppträdandeenligt den nya skollagen har rektor eller lärare rätt att vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder för att försäkra elever med trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.om en elev har ett ordningsstörande uppträdande under en lektion och inte förbättrar sitt uppträdande efter lärarens tillsägelser händer det följande: Utvisning ur undervisningslokalen av det återstående arbetspasset Omhändertagande av föremål för resten av skoldagen Läraren skriver en incidentrapport efter lektionen Eleven får kvarsittning så att denne kan ta igen den förlorade tiden Föräldrarna blir informerade Upprepas ett sådant ordningsstörande uppträdande gör läraren tillsammans med specialpedagogen en utredning. Rektor och föräldrarna blir informerade om utredningen Vid upprepade ordningsstöranden ger rektor en skriftlig varning för eleven och dennes vårdnadshavare Tillfällig omplacering i en annan klass Tillfällig placering i en annan skolenhet Avstängning av skolan 4 j) Värdegrundsfrågor Redogör för hur skolenheten kommer att arbeta med värdegrundsfrågor samt de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen. Beskriv hur värdegrundsarbetet kommer att genomsyra verksamheten. Förskoleklass Värdegrundsfrågorna kommer att genomsyra det dagliga arbete i förskoleklassen.verksamheten kommer att byggas på de värdegrunderna som är framställda i den nationella mål och läroplan, förskolenspersonal kommer att arbeta efter dessa riktlinjer.arbete med värdegrundsfrågorna kommer att utgå från att skolan är en arbetsplats där alla har rätt till tryghet, säkerhet och arbetsro. Därför kommer vi att upprätta en handlingsplan mot våld och kränkande behandling, resismen, antisemitismen, mobbning och trakasseri -likabehandlingsplan.i Stockholm International Academy förskoleklassen kommer vi att arbeta på ett sådant sätt att våra elever kommer att känna tryghet, empati och tillit, bli respekterade, få utveckla sina ideer och intresse ges möjlighet att vara med och bestämma samt att få ett riktigt utvecklad språk. Eleverna övar att visa omtanke om vår gemmensamma miljö och lär sig att sortera.

11 Grundskola Arbetet med värdegrundsfrågor på Stockholm International Academy kommer att bygga på a) Alla människors likvärde b) Jämställdighet och Jämlikhet, c) respekt och tolerans d) inflyttande och delaktighet e) Arbet mot resismen, antisemitismen, mobbning och alla typer av kränkningar, kränkande behandling och trakasserier, f) empasti och sympati, g) moral och etik. Syftet med värdegrundsarbetet på Stockholms International Academy kommmer att vara förstå vad det innebär att :-vara en bra kompis-veta vad tryghet innebär för alla -öka sin självkänsla/självförtroende-tränna sin empatiförmåga-förstå innebörden av vad som är rätt och i bemötande av andragenom VÄRDEGRUNDSARBETET ÖVAR SIG ELEVEN I ATT:- Lösa konflikter- Våga tala inför grupp-öva sig att lyssna på andra- Egna tanker och känslor blir respekterade Stockholm International Academy kommer att vara en mötesplats som kommer att kännetecknas av integration, förståelse, tolerans, samarbete, empati samt respekt. I enlighet med det demokratiska uppdraget som finns i skollagen och Lgr11 kommer vi på vår skola att se till att varje individs människovärde tillvaratas genom att skolan i sin undervisning utgår från alla människors lika värde.vi är övertygad om att pedagogiska värderingsövningar fungerar som individbyggare och skapande av trygga och självsäkra elever. Skolansarbete med värdegrundsfrågorna kommer att ske på olika sätt såsom roll spel, drama där olika typer av värderingsövningar, gruppstärkande övningar samt tryghetsskapande övningar kommer att vara centrala. Eleverna lär sig att ta ställning och utrycka sina åsikter utan att bli arga eller prata mun på varandra. Skolan kommer att uppmärksamma FN-Dagen, Internationella kvinnodagen, Barnensdag, Kristallnatten, och förintelse samt barnkonvensionen och universella människliga räättigheter kommer att genomsyra skolansverksamheten. Fritidshem På Stockholm International Academy kommer fritiden att vara en integrerad del av skolansverkmamhet varför vi utgår från en gemmensam värdegrund d vs fritid kommer att arbeta med samma värdegrundsfrågor som grundskolan och förskoleklassen. För det är ju samma elever som går i förskolan och grundskolan kommer att gå på fritidshemmet. Då skulle det vara konstig och motsägelsefull om fritidshemmet arbeta med andra typer av värdegrundsfrågor. 4 k) Rutiner för frånvarohantering Rektorn kommer att se till att vårdnadshavare underrättas samma dag om eleven utan giltigt skäl uteblir från obligatorisk verksamhet enligt 7 kap. 17 skollagen. 4 l) Betyg Grundskolan kommer att följa bestämmelserna om betyg enligt 3 kap , 1 kap skollagen och 6 kap skolförordningen. Grundskolan är en Waldorfskola och kommer att följa bestämmelserna om betyg enligt 6 kap. 8 skolförordningen. Ansökan avser inte årskurser där betyg ska sättas. 4 m) Slutbetyg Huvudmannen kommer att skicka in slutbetygen till lägeskommunen enligt 29 kap. 18 skollagen. Ansökningsid: Gr 213/31535

12 5. Utbildning Förskoleklass Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass. 5 a) Omfattning Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar per läsår. Redogör för förskoleklassens planerade omfattning. Antal timmar läsåret totalt b) Undervisning och arbetsformer Redogör för hur undervisningen i förskoleklassen kommer att stimulera elevernas utveckling och lärande, avseende exempelvis språk, matematik, motorik utveckling och social gemenskap. För att simulera förskoleklassen elevernas utveckling och lärande kommer vårt mål och ledstjärna att vara kunskap, erfarenhet och kreativitet!barn är nyfikna och ide rika och lär sig bäst när de utvecklar på sitt eget sätt och lära forma kunskap i samspel med andra barn. Barnens intresse och lust att lära sig ökar mer om inlärningsprocessen och momenten uppfattas som roliga och meningsfulla.barn som känner igen sig i den som undervisas eller görs i klassen blir mer intresserad, motiverad och vill lära sig mer. 5 c) Elevens utveckling och lärande Redogör för hur man i förskoleklassen kommer att följa upp elevens utveckling och lärande. Varje elev i Stockholms International Academy i Vällingbys förskoleklass kommer att mötas på sin utvecklingsnivå och alla beslut utgår i från ett tydligt elev perspektiv. Varje elev i förskole liksom grundskoleklasser i övrigt kommer vi att följa genom ständiga observationer och iaktagelser som dokumenteras läraren och personal. Den enskilda elevernas utveckling och lärandeutveckling - och färdighetsnivå i det dagliga arbete utifrån den nationella läroplanen och kunskapsmålen samt de lokala kunskapsmålen.i) Arbetslagets lärare kommer att ha ett gemmensamt arbetsrum vilket möjliggör diskussion och samarbete kring den enskilda elevensutveckling och lärande. Detta kommer att ske via dagliga kontakter samt den schemalagt arbetsplatsmöte.ii) Klasskonferenser: varje termin inför utvecklingssamtal skall samtliga undervisande lärare samlas i klasskonferens där man kommer att följa upp elevernas utveckling och lärande. Under klasskonferenser kommer den/de eleven/er i förskoleklassen som befaras att inte uppnå kunskapsmålen uppmärkssammas särskilt.iii) Skriftlig information- elevens utveckling utifrån nationella och kunskapsmålen kommer att dokumenteras för att sedan skall skickas till vårdnadshavaren inför utvecklingssamtal. Den kommer att ge information till eleven och vårdnadshavaren om hur elevens utveckling och lärande för håller sig till den nationella läroplan och kursplanen.iv) IUP och utvecklingssamtal för varje termin där eleven och dess vårdnadshavare erbjudas till utvecklingssamtl.v) Åtgärdsprogram- förslag till åtgärdsprogram kommer att skrivas om en elev riskerar att inte uppnå kunskapsmålet i den nationella och lokala målet. 5 d) Elevernas kunskapsutveckling och stödbehov Redogör för hur man i förskoleklassen kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Beskriv särskilt rutinerna för upprättande av och arbetet med åtgärdsprogram.

13 Samtliga vuxna på Stockholm International Academy kommer att vara ansvariga för att alla elever mår bra och att de får det stöd de behöver för deras utveckling och lärande. Liksom skolan i övrigt kommer elevrådet att vara en ständig pågående process i vår förskoleklass.rutiner:a)lärare i förskoleklassen iakttar eleverns utveckling - och färdighetsnivå i det dagliga arbete utifrån den nationella läroplanen och kunskapsmålen samt de lokala kunskapsmålen.b) Arbetslaget kommer regelbundet att gå igenom alla elevers kunskapsutveckling samt social och emotionella mognad.c) Elevgenomgång med specielpedogog och skolledningen med minst en gång per termin.d) Den/de elever som identifieras att vara i behov av särskilt stöd tas upp i EHT och klasskonferenser.e) Specielpedagogen kartlägger, analyserar och utredar behoven.f) Om kartläggningen, analysen och utredningen visar att eleven är i behov av stödåtgärder för att kunna uppnå målen kommer lärare och specielpedagog att upprätta ett åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet skall framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärdena kommer att följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare kommer att ges möjlighet att delta när ett åtärdsprogram utarbetas.arbetsgången FÖR ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR FÖRSKOLEKLASS ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD-Förskoleklassens lärare diskutera med vårdnadshavaren elevens situation-om stöd behovs utanför skolan meddelar lärare elevhälsoteamet som kallar till EVT-möte.-Allt dokumenteras- På EVT-möte beslutas om vidare åtgärder-vårdnadshavare informeras-rektorn sammankallar vårdnadshavare, förskoleklassens lärare samt eleven till elevvårdskonferens.-åtgärdsprogram upprättas -Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram kommer att ske kontinuerlig 5 e) Information till vårdnadshavare Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje läsår enligt 9 kap. 11 skollagen. Ansökningsid: Gr 213/ Utbildning Grundskola Besvaras endast om ansökan avser grundskola. 6 a) Undervisning och arbetsformer Redogör för hur undervisningen i grundskolan kommer att genomföras och vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen. Skolans arbetssätt och arbetsformer skall alltid präglas av samspel och samverkan inom och utanför skolan med alla som på något sätt är involverade i barnensutveckling.individens lärarande är ett livslångt projekt där skolan utvecklas mer och mer till en lärande och värdebärande institution. Visionen av ett demokratisk och hållbarsamhelle är ju en värld människor kan fatta genomtänkta sina liv både i arbetsliv och kommande generationer. skolan ska förse elevern de verktyg som de behovs att möta de framtida utmaningarsträvan att lyckas skall vara större än räddslan att misslyckas.på Stockholm International Academy ska vi skapa arbetsformer som kommer att möjliggöra reflektion både enskilt och i grupp som passar varje en skilt elev för att utecklas kunskaps- och socialmässigt. I enlighet med de bärande tänkarna i nationella läroplanen kommer undervisningen och skolverksamheten att planeras och genomföras utifrån elevens preferenser och intressen.undervisningen och arbetsformen i vår skola kommer att karaktäriseras av individanpassad pedagogik, individuelarbete, teamarbete, projektarbete, föreläsningar samt praktiskaövningar. För

14 att ge eleverna större inflytande när det gäller planeringen och utvärdering av undervisningens innehåll, omfattning och fördjupning kommer skolan att organiseras i arbetsla, klassförståndare och mentorskap. Undervisningen kommer att vara individpaserad och på så sätt ge varje elev utrymme att biliera i det hon/han är duktig på. Undervisningen kommer att utgå från den nivå, socialt- och kunskapsmässigt eleven befinner sig. Duktiga elever kommer att vara duktigare och elever som behöver extra stöd för att nå kunskapsmålen kommer att få stöd och hjälp för att kunna göra det. Alla elever i Stockholms International Academy kommer att synas och uppmärksammas. I enlighet med riktlinjerna i den nationella läroplanen där det står bland annat att " lärare skall organisera och genommföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergrippande" kommer vi att arbeta med ämnesintegrering. Detta för att skapa och ge elever större och breda kunskapshelhet. I den datoriserade värld vi lever i spelar datorer och internet spelar en viktig roll i elevernas inlärning och kunskapsinhämtnin. Därför kommer datorer och internet att ingå så väl i undervisning som elevarbeten. 6 b) Individuella utvecklingsplaner (IUP) Redogör för hur man i grundskolan kommer att arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP). Utvecklingssamtal ska ske en gång per termin i skolan. På fritidshemmet erbjuds samtal en gång per termin. Vid grundskolansutvecklingssamtal ska lärare tillsammans med vårdnadshavare och elev samtala om elevens kunskaps-och sociala utveckling samt upprätta en skriftligt individuell utvecklingsplan(iup). Läraren ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen. Befarar läraren att en elev inte uppnår det lägsta betygen i ett ämne ska ett åtgårdsprogrom upprättas. Eleven ska utifrån åldern och mognad vara medveten om vad som förväntas av den. Eleven ska känna till målen och tillsammans med läraren sätta realistiska delmål. Dessa följs upp och utvärderas i samtal med läraren.sammanfattnings ska de indviduella utvecklingsplanerna för föräldrarge föräldrar en tydligare information om elevens kunskapsutveckling samt stärka föräldrarnas delaktighet i den individuella planeringen.ge elever ökade möjligheter att ta ansvar för och påverka planeringen av sina studier. Ge elever högre måluppfyllelser för samtliga ämnen i grundskolan samt simulera eleverna till fortsatt lärande. IUP utgör ett redskap för läraren att identifiera elever som är i behov av särskilt stöd i sin kunskapsutveckling, bidra till att identifiera elevens kunskapsluckor, stärka lärarensarbete med att bedöma elevenskunskapsutveckling. Ge läraren underlag för deras forsatt planering av undervisningen. Ge bättre förutsättning för lärare att bedöma effekterna av den egna undervisningen och vid behov förändra den.skolanbidra kontinuiteten i elevenslärandebidra till skolansmöjlighet att se över och analysera sin verksamhet och synliggöra behov av förändring - och därmed utgöra en del i skolanskvalitetsarbete. Bidra till information till huvudmannen om behov av utvecklingsinsatser samt underlag för resursfördelning och kompetensutveckling. 6 c) Elever i behov av särskilt stöd Redogör för hur man i grundskolan kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Beskriv särskilt rutinerna för upprättande av och arbetet med åtgärdsprogram. Skolan följer arbetsgången för elevstödsarbete enligt "Strategidokumentet" som finns på Insidan under välfärdssektorn samt Västbus riktlinjer för utrednning av elever i behov av särskilt stöd. Skolan och på fritidshemmet ska ge alla en grund för livslångt lärande samt ge varje elev möjligheten att lyckas utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att skolan måste ta hänsyn till elevens skilda behov

15 och finna vägar för att överbrygga svårigheter. För att främja elevernas personliga utveckling ska skolan och på fritidshemmet arbeta med elevråd i den dagliga verksamheten.rutiner:a)lärare i klassen iakttar eleverns utveckling - och färdighetsnivå i det dagliga arbete utifrån den nationella läroplanen och kunskapsmålen samt de lokala kunskapsmålen.b) Arbetslaget kommer regelbundet att gå igenom alla elevers kunskapsutveckling samt social och emotionella mognad.c) Elevgenomgång med specielpedogog och skolledningen med minst en gång per termin.d) Den/de elever som identifieras att vara i behov av särskilt stöd tas upp i EHT och klasskonferenser.e) Specielpedagogen kartlägger, analyserar och utredar behoven.f) Om kartläggningen, analysen och utredningen visar att eleven är i behov av stödåtgärder för att kunna uppnå målen kommer lärare och specielpedagog att upprätta ett åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet skall framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärdena kommer att följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare kommer att ges möjlighet att delta när ett åtärdsprogram utarbetas.arbetsgången FÖR ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR FÖRSKOLEKLASS ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD-klassens lärare diskutera med vårdnadshavaren elevens situation-om stöd behovs utanför skolan meddelar lärare elevhälsoteamet som kallar till EVT-möte.-Allt dokumenteras-på EVT-möte beslutas om vidare åtgärder-vårdnadshavare informeras-rektorn sammankallar vårdnadshavare, leklassens lärare samt eleven till elevvårdskonferens.-åtgärdsprogram upprättas -Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram kommer att ske kontinuerlig 6 d) Information till vårdnadshavare Vårdnadshavare till elever i grundskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång per termin enligt 1 kap. 12 skollagen. 6 e) Timplan Ange undervisningstid i timmar om 6 minuter per ämne för de årskurser ansökan avser. Om ansökan gäller en utökning av verksamheten ska den nuvarande timplanen bifogas. Se avsnitt 17. Timplan för grundskolan enligt bilaga 1 i skollagen. Timplan för den sökta grundskolans årskurser Antal timmar som reducerats till förmån för skolans val Bild 23 Bild 23 3 Hem- och konsumentkunskap 118 Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa 5 Idrott och hälsa 5 Musik 23 Musik 23 1 Slöjd 33 Slöjd Svenska 149 Svenska/svenska som andraspråk Engelska 48 Engelska Matematik 9 Matematik

16 Historia }885 Historia Geografi Religionskunskap Samhällskunskap Geografi Religionskunskap Samhällskunskap Biologi }8 Biologi Fysik Kemi Teknik Fysik Kemi Teknik Språkval 32 Språkval 32 Elevens val 382 Elevens val 382 Totalt garanterat antal timmar Skolans val 58 Därav skolans val 6 Totalt garanterat antal timmar f) Språkval Huvudmannen ska erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Ange vilka språk som huvudmannen avser att erbjuda. 6 g) Språkval Huvudmannen kommer att erbjuda svenska, engelska, teckenspråk eller det språk som eleven erbjuds modersmålsundervisning i som alternativ till språkval enligt 9 kap. 6 skolförordningen. 6 h) Elevens val Huvudmannen kommer att erbjuda ett allsidigt urval av ämnen som elevens val enligt 1 kap. 4 skollagen och 9 kap. 8 skolförordningen. 6 i) Skolans val Skolans val ska användas för undervisning i ett eller flera av grundskolans ämnen. Ange vilka ämnen som kommer att erbjudas. NO-teknik, Matematik, engelska, spanska, arabiska, franska, somaliska,idrott samt kultur/historia. Ansökningsid: Gr 213/31535

17 7. Utbildning Fritidshem Besvaras endast om ansökan avser fritidshem. 7 a) Öppettider Ange vilka öppettider som kommer att gälla för fritidshemmet samt om huvudmannen avser att erbjuda fritidshem på skollov. Fritidshemmet kommer att vara öppet varje skoldag mellan kl 7:-17:3. Huvudmannen erbjuder fritidshem även på skollov. 7 b) Undervisning och arbetsformer Redogör för hur verksamheten i fritidshemmet kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter. På vårt fritidshem kommer barnen att få möjlighet att förankra sina teoretiska kunskaper i praktiken. Därför kommer fritidshemmets arbetssätt och arbetsformer att präglas av samspel och samverkan inom och utanför fritidshemmet med alla på något sätt är involverade i barnens utveckling. Ett samspel som ger lust och glädje i lek, liv, och arbete. Med stöd 7 c) Inflytande och ansvar Redogör för hur man i fritidshemmet kommer att arbeta med att ge barn och elever ett ökat ansvar och inflytande med hänsyn till ålder och mognad. Alla elever/barn oavsett kön,etnicitet, åldern och religionstillhörighet mm kommer att få lika storinflytande i fritidshemmets verksamhet när det gäller innehåll, planering och genomförande av de aktiiteter som kommer att bidravas på fritidshemmet. Meningen är elevinflytande ska utvecklas jälvständigt och därmed ökad ansvarstagande hos elever.genom att påverka sina fritidsaktiviteter tränas eleverna att fatta aktiva,ansvarsfulla och självständiga beslut.fritidshemmet kommer att arbeta med elevinflytande genom att bl.a ha regelbudna fritidsråd där samtliga elever på fritidshemmet kommer att medverka. På fritidsrådet kommer att bland annat diskutera demokratiska frågor, mobbning, samt de aktiviteter som bedrivs där. För att simulera barnen att komma med ideer och synpunkter kommer vi att ha en ide'låda där de kan få skriva ner ide'er och synpunkter.vi kommer att också ha regelbundna fritidsmöten där personalen och barnen kommer att diskutera och ta upp frågor kring fritidsverksamheten. 7 d) Särskilt stöd Redogör för hur man i fritidshemmet kommer att arbeta med att identifiera och tillgodose behov av stöd till barn som behöver det. Samtliga vuxna på Stockholm International Academy kommer att vara ansvariga för att alla elever mår bra och att de får det stöd de behöver för deras utveckling och lärande. Liksom skolan i övrigt kommer elevrådet att vara en ständig pågående process i vår förskoleklass.rutiner:lärare i förskoleklassen iakttar eleverns utveckling - och färdighetsnivå i det dagliga arbete utifrån den nationella läroplanen och kunskapsmålen samt de lokala kunskapsmålen.av erfarenhet är det lättare för barn/elever att prata med sina fritidspersonal om det har varit mrd om, upplevde eller hur de mår. I de fall det anses att elevens känsla/upplrvelse kan ha det minsta möjliga påverkan på elevens

18 studieresultat ska detta informeras elevens mentor samt EHT för vidare utredning om åtgädsprogrammet. Ansökningsid: Gr 213/ Mottagande och urval 8 a) Mottagande till förskoleklass Ange vilka villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i förskoleklassen enligt 9 kap 17 skollagen. Förskoleklassen kommer att vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i förskoleklassen. Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses. 8 b) Mottagande till grundskolan Ange vilka villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i grundskolan enligt 1 kap 35 skollagen. Grundskolan kommer att vara öppen för alla. Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd. Redogör närmare för vilka elever som avses. Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för. Redogör närmare för vilka elever som avses. 8 c) Färdighetsprov från och med årskurs 7 Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 9 kap skolförordningen. Redogör för vilka ämnen och årskurser som omfattas av provet. Redogör också för vilka moment som kommer att ingå i provet, vem/vilka som kommer att bedöma provet, hur provet kommer att bedömas samt hur provets resultat kommer att ligga till grund för en plats på skolenheten. Redogör även för vilka särskilda färdigheter som utbildningen kräver. 8 d) Urvalsgrunder Ange vilka urvalsgrunder som kommer att gälla vid fler sökande än antal platser. Ange även i vilken ordning urvalsgrunder kommer att tillämpas.

19 Förskoleklass Grundskola Om skolenheten har en förskoleklass och avser ge förtur för förskoleklasselever bör detta anges som första urvalskriterium. 1 Elever som går i förskoleklass 2 syskon förtur 3 ansökningstiden 4 geografiska närheten Ansökningsid: Gr 213/ Skolenhetens ledning och personal 9 a) Rektor - behörighetskrav För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Huvudmannen kommer att anställa en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 skollagen. 9 b) Lärartäthet - förskoleklass Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal tjänster. Läsår 1 förskoleklassen Läsår 3 förskoleklassen Fullt utbyggd förskoleklass Personer Tjänster Personer Tjänster Personer Tjänster 2 1, c) Lärartäthet - grundskola Ange endast för de årskurser ansökan avser beräknat antal lärare i grundskolan uttryckt i personer och antal tjänster. Läsår 1 grundskolan Läsår 3 grundskolan Fullt utbyggd grundskola Personer Tjänster Personer Tjänster Personer Tjänster

20 d) Personaltäthet - fritidshem Ange beräknad personaltäthet i fritidshemmet uttryckt i personer och antal tjänster. Läsår 1 fritidshem Läsår 3 fritidshem Fullt utbyggt fritidshem Personer Tjänster Personer Tjänster Personer Tjänster 9 e) Lärarnas utbildning samt registerkontroll För undervisningen i en förskoleklass och i en grundskola ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall. Övergångsbestämmelser avseende lärarlegitimation framgår av Lag (21:81) om införande av skollagen. Den som erbjuds en anställning inom skolenheten ska lämna utdrag ur belastningsregistret. Huvudmannen för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13, skollagen. Huvudmannen för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på registerkontroll av personalen enligt 2 kap skollagen. 9 f) Fritidshemspersonalens utbildning samt registerkontroll För undervisningen i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Personalen ska ha sådan utbildning att elevernas utveckling och lärande främjas. Den som erbjuds en anställning i fritidshemmet ska lämna utdrag ur belastningsregistret. Huvudmannen för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2 kap. 14 skollagen. Huvudmannen för fritidshemmet kommer att följa kraven på registerkontroll av personalen enligt 2 kap skollagen. Ansökningsid: Gr 213/ Elevhälsa 1 a) Tillgång till elevhälsa Redogör för hur eleverna får tillgång till elevhälsa. Ange om huvudmannen avser att anställa personal eller överlämna uppgifterna på entreprenad. Elevhälsan på Stockholm International AcademyElevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.skolsköterskan och skolläkaren har som sin främsta uppgift att arbeta förebyggande samtfölja elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas kroppsliga och själsliga hälsa ochverka för sunda levnadsvanor..för att främja detta medverkar

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-12-11 anna-karin.crutze@academedia.se josephine.wallenberg@pysslingen.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Rudanskolan i Pysslingen Förskolor och Skolor AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling BÅSTAD KOMMUN Backaskolan med dess förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling Läsåret 2013/2014 INLEDNING På vår

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-03-25 Söderhamns kornmun barn-utbildnmgsnmnnden@soderhamn.se Rektorn vid Stugsunds skola mattias.ahlund@soderhamn.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stugsunds

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 2: 7-9 helena.rivel@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan 2:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 1:7-9 margaretha.lindman@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5187 Stiftelsen anden o ordet Org.nr. 864501-5697 haraldsson.lars@live.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Borås Kristna skola belägen i Borås kommun Besi ut 2 (17) Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Svedmyra Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Svedmyra Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Sunne Gymnasieskola/Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sunne Gymnasieskola/Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sunne Gymnasieskola/Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan Ansvariga för planen Morgan Andersson/rektor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer