Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar"

Transkript

1 2/ Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar Kommunalekonomi skickas i ett exemplar till alla kommuner och samkommuner. Meddelandet får kopieras och man kan även beställa extra exemplar hos Kommunförbundets ansvarsområde för kommunalekonomi, fax (09) En årsprenumeration kostar 400 mk.

2 INNEHÅLL Sida Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna 3 Beskattning 4 Uppföljning av översynen av statsandelssystemet 7 Bokföringsanvisningar 7 Olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter/ familjevårdare och vårdare av anhöriga 8 Revisionsnämndens mandattid och behörighet våren Social- och hälsovårdens klientavgifter och utsökning 10 Bilagor Det allmänna ekonomiska läget åren (bilaga 1) Utvecklingen av den kommunala sektorns lönesumma (bilaga 2) Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter åren (bilaga 3) 2

3 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Det allmänna ekonomiska läget Totalproduktionen ökade i fjol med 3,5 %. Enligt finansministeriets prognoser kommer produktionsvolymen att öka med 4,7 % under år Konsumentprisindex steg i fjol med 1,2 %. Under innevarande år uppskattas konsumentpriserna stiga med drygt 2 %. Bilaga 1 innehåller uppskattningar av hur de totalekonomiska variabler som är särskilt viktiga för kommunalekonomin utvecklas under åren Uppgifterna och uppskattningarna baserar sig på finansministeriets konjunkturprognos. Finansministeriets konjunkturöversikt 1/2000 och ekonomiska översikt februari 2000 finns på finansministeriets Internetsidor. Adressen är Kommunalekonomin under åren I mars sände inrikesministeriet en promemoria till kommunerna och samkommunerna: Kommunalekonomin Denna uppskattning av den kommunala ekonomins utveckling bygger på en konjunkturprognos som finansministeriet gjorde upp i februari och på en budget på medellång sikt. Till grund för uppskattningen av den kommande utvecklingen ligger preliminära bokslutsuppgifter för 1999 för kommunerna och samkommunerna. I uppskattningen beaktas statsrådets beslut om ramarna för statens utgifter under åren Innehållet i utgiftsramarna beskrivs i den del av promemorian som handlar om utgifter och statsandelar. Promemorian kommer snart att finnas också på inrikesministeriets Internetsidor. Adressen är Kommunsektorns finansiella ställning förblev som helhet betraktad så gott som oförändrad under fjolåret. Ekonomin försvagades dock i synnerhet i små kommuner. Utjämningen av den ekonomiska utvecklingen i kommunerna berodde på att tillväxten avtog såväl när det gällde kommunalskatten som samfundsskatten. Kommunernas skatteinkomster uppskattas öka under åren med i genomsnitt 4,5 % per år. Kommunernas verksamhetsutgifter ökar under betraktelseperioden bl.a. på grund av att yrkeshögskoleundervisningen utvidgas och att lärarnas pensionssystem och förskoleundervisningen förnyas. Den ekonomiska utvecklingen förändras markant i enskilda kommuner, bl.a. beroende på att andelarna av samfundsskatten samt statsandelarna ändrats. 3

4 Även flyttningsrörelsen leder till att de enskilda kommunernas utgifter och inkomster utvecklas på ett annat sätt än tidigare. Riksdagen har fått meddelande om besluten gällande anslagsramarna. Ministerierna bereder budgetpropositionerna enligt de anslagsramar som godkänts för år Statsrådets meddelande till riksdagen om anslagsramarna finns på finansministeriets sida i Internet. Adressen är Bilagorna 2 och 3 visar hur den kommunala sektorns lönesumma och kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter utvecklats och hurdan utveckling antas bli under åren Uppskattningen av den kommunala sektorns lönesumma år 2001 baserar sig på en kalkyl där förtjänstnivåindex antas stiga med 3,5 % i kommunerna år Juhani Turkkila, tfn (09) Beskattning Redovisning av skatterna för skatteåren 1989 och 1990 I februari gjordes efterredovisningar av skatterna för skatteåren 1989 och 1990 och efterredovisningar av förskottsinnehållningarna för samma år. Åt skattetagarna utmatades specifikationer av efterredovisningarna av förskottsinnehållningarna. Däremot utmatades ingen specifikation av övriga efterredovisningar. De belopp som skall betalas eller uppbäras enligt efterredovisningarna behandlades dock i samband med redovisningen i februari. Därför avviker beloppen för skatt på förvärvs- och kapitalinkomst på utbetalningsspecifikationen från det belopp som skall betalas enligt redovisningsspecifikationen över skatt på förvärvs- och kapitalinkomst. Kommunen får närmare upplysningar om sina efterredovisningar hos sin egen skattebyrå. Samfundsskattens fördelningsandelar De nya fördelningsandelarna av samfundsskatt till enskilda kommuner för skatteåren 1999 och 2000 beräknades och togs i bruk i februari. Det har visat sig att fördelningsandelen för vissa kommuner har beräknats enligt felaktiga faktorer. Därför kommer fördelningsandelarna antagligen att räknas om i april. Beskattningsuppgifternas offentlighet 4 Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter gavs (1346/1999) och trädde i kraft Genom denna lag upp-

5 hävdes bland annat beskattningslagens bestämmelser om beskattningsuppgifternas offentlighet. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet trädde i kraft i början av december 1999 (621/1999). Bestämmelserna i denna lag, den s.k. offentlighetslagen, tillämpas i allmänhet på utgivandet av uppgifter ur skatteförvaltningens offentliga handlingar. Enligt offentlighetslagen är skattemyndigheternas anvisningar och skattetagarnas redovisningsspecifikationer och handlingar som innehåller uppgifter om redovisningen offentliga handlingar. Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter innehåller särskilda bestämmelser om vilka beskattningsuppgifter som är offentliga, då beskattningshandlingarna och uppgifterna i dem i regel skall hemlighållas eftersom de gäller enskilda skattskyldigas ekonomiska ställning och privatliv. I 14 lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter finns bestämmelser om utlämnande av uppgifter till kommunen. Enligt denna paragraf kan skatteförvaltningen lämna kommunstyrelsen de uppgifter om skattskyldiga i kommunen som avses i lagens 5, jämte identifieringsuppgifter om de skattskyldiga, när kommunen behöver uppgifterna för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller såsom skattetagare. Kommunstyrelsen kan lämna uppgifterna vidare till kommunens övriga myndigheter för att dessa skall kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. Lagens 5 innehåller bestämmelser om offentliga inkomst- och förmögenhetsbeskattningsuppgifter. Sådana uppgifter är bland andra uppgifterna om den skattskyldiges beskattningsbara inkomst vid kommunalbeskattningen, kommunalskatten, det sammanlagda beloppet debiterade skatter och avgifter och det sammanlagda beloppet förskott. För samfund är bl.a. följande uppgifter offentliga: uppgifterna om den beskattningsbara inkomsten och förmögenheten, det sammanlagda beloppet debiterade skatter, det sammanlagda beloppet förskott och det belopp som skall betalas eller återbäras vid skatteuppbörden. Kommunen har rätt att få de ovan nämnda offentliga uppgifterna utan avgift, antingen i manuell eller maskinläsbar form. Om kommunen ännu inte har fått de offentliga beskattningsuppgifterna för skatteåret 1998 är det skäl för kommunen att kontakta sin egen skattebyrå. Av beskattningsuppgifterna för samfund är det sammanlagda beloppet debiterade skatter en offentlig uppgift. Uppgiften används dock inte när man räknar ut en enskild kommuns företagsverksamhetspost som sedan inverkar på samfundsskattens fördelningsandel. För beräkning av företagsverksamhetsposten används skattebeloppet subtraherat med den i lagen om gottgörelse för bolagsskatt avsedda gottgörelse för bolagsskatt som skall räknas dividendtagaren till godo. Det skattebelopp varifrån gottgörelsen av bolagsskatt subtraherats är inte en offentlig uppgift och kommunerna kan därför inte få denna uppgift. 5

6 De uppgifter som kommunen har fått om bakgrundsfaktorerna till beräkningen av kommunens fördelningsandelar av samfundsskatt är avsedda endast för internt bruk i kommunen. Det är inte tillåtet av ge dem vidare. Enligt 14 2 mom. lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter kan skatteförvaltningen på begäran lämna kommunala myndigheter de offentliga uppgifter om den kalkylerade fastighetsskatten för en fastighet och den fastighetsskattskyldiges namn som avses i 6 1 punkten och som dessa myndigheter behöver för att sköta sina lagstadgade uppgifter. För att det skall gå smidigare att handlägga skattelättnadsärenden och för att kundservicen skall förbättras bestäms i 15 i ovan nämnd lag att skatteförvaltningen utan hinder av sekretesskyldigheten på begäran kan lämna kommunala myndigheter uppgifter som dessa behöver för att avgöra skattelättnadsärenden. Upphävande av lagen om postbanken och redovisning av skatteinkomster Regeringen har avlåtit en proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om postbanken samt ändring av vissa lagar som har samband med den (RP 6/2000). När lagen om postbanken har upphävts blir det möjligt att konkurrensutsätta statens betalningsrörelse mellan kreditinstitut och eventuella andra sammanslutningar som bedriver betalningsrörelse. Skötseln av betalningsrörelsen kan delas upp mellan flera kreditinstitut om detta anses ändamålsenligt. Det är meningen att bestämmelser om betalningsrörelsen tas in i lagen om statsbudgeten och att i den stadgas om finansministeriets rätt till övervakning för att garantera säkerheten i fråga om betalningsrörelsen, om ersättning av eventuella skador och om tidpunkten för betalningar. De föreslagna ändringarna inverkar bland annat på utbetalningen av redovisningarna av skatteinkomster. Utredningsarbetet pågår dock ännu. När vi har noggrannare uppgifter kommer vi att informera särskilt om konsekvenserna av upphävandet av lagen om postbanken. Mikael Enberg, tfn (09) Hannele Taatila, tfn (09)

7 Uppföljning av översynen av statsandelssystemet Den arbetsgrupp som tillsatts för att följa med översynen av statsandelssystemet har inlett sitt arbete. Kommunförbundet har tillsatt den grupp som representerar kommunerna. Det är meningen att ändringarna skall träda i kraft Pol. dr Jukka Pekkarinen har utnämnts till utredningsman och det är han som kommer att lägga fram ett förslag till revidering av systemet. Utredningsmannen lämnar sitt förslag senast Arbetsgruppen följer med hur utredningsmannens arbete framskrider, tar reda på fältets åsikter, deltar i diskussionen och föreslår eventuellt behövliga ändringar osv. Det går att följa med arbetsgruppens arbete på Internet. Den sida som gäller översynen år 2002 finns på Kommunförbundets Internetsida under adressen På sidan finns: selvitysmiehen asettaminen ja toimeksianto (utredningsmannens tillsättande och uppdrag) Kuntaliiton tavoitteet valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa (Kommunförbundets målsättning vid reformeringen av statsandelssystemet) seurantaryhmän kokousmuistiot ja kokoonpano (promemoriorna från uppföljningsgruppens sammanträden samt gruppens sammansättning) statistik Senare är det meningen att det skall öppnas ett diskussionsforum på denna adress. Där skall man kunna följa med vad som diskuteras och där skall man kunna komma med egna förslag och åsikter angående översynen av statsandelssystemet och utredningsmannens arbete. Mikael Enberg, tfn (09) Martti Kallio, tfn (09) Bokföringsanvisningar Korrigering till kommunsektionens utlåtande nr 43/ Utlåtande om hur en semesterlöneskuld tas upp i bokslutet I bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande nr 43 av , sidan 3, punkt Kommunsektionens ställningstagande, står det att semester- 7

8 penningens andel av semesterlöneskulden kan beräknas: Uppskattad lön för juli * personens rätt till semesterpenning 4 6 % * 9. Bokföringsnämndens kommunsektion har vid sitt möte beslutat korrigera ovan nämnda felaktiga text. Den bör lyda: Semesterpenningens andel av semesterlöneskulden kan beräknas: December månads lön * personens rätt till semesterpenning 4 6 % * 9. Korrigeringen gjordes därför att utgångspunkten för kommunsektionens utlåtande var att det belopp som kommunen skulle bli tvungen att betala ut på en gång vid bokslutstidpunkten skall bokföras som semesterlöneskuld. Utlåtandet finns i korrigerad form på Kommunförbundets Internetsida under adressen Om en kommun eller samkommun har räknat ut semesterpenningens andel av semesterlöneskulden i bokslutet för 1999 och använt juli månads lön vid beräkningen kan man naturligtvis inte längre i detta skede förutsätta att detta skall korrigeras. Lönebikostnaderna för en semesterlöneskuld som skall periodiseras beräknas enligt ovan nämnda princip, dvs. enligt de lönebikostnadsprocenter som gäller i december (I informationsbladet Kommunalekonomi nr 7/99, sidan 14, konstaterades att enligt betalningsdagens procent). Bokföringsnämndens anvisning om koncernbokslut Bokföringsnämnden gav allmänna anvisningar om upprättande av koncernbokslut. Dessa anvisningar tillämpas inte vid upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner, utan bokföringsnämndens kommunsektion ger en allmän anvisning om detta. Anvisningen utarbetas som bäst. Bokföringsnämndens allmänna anvisningar finns på handels- och industriministeriets Internetsida. Adressen är Mikael Enberg, tfn (09) Anneli Heinonen, tfn (09) Olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter/familjevårdare och vårdare av anhöriga Det har förekommit oklarheter angående olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter som betalas för arvoden till familjevårdare och stöd för närståendevård. Enligt social- och hälsovårdsministeriets tolkning bestäms avgifterna så som anges nedan. 8

9 Enligt HFD:s beslut av utgör stöd för närståendevård och arvoden till familjevårdare inte lön, utan det är ersättning i enlighet med 6 lagen om förskottsuppbörd. Kommunen betalar inte socialskyddsavgift för denna ersättning. Om vårdaren inte är antecknad i förskottsuppbördsregistret görs förskottsinnehållning. Detta beskrivs i Kommunförbundets cirkulär nr 24/1997 och i informationsbladet Kommunalekonomi (3/1997 och 6/1997). Både det arbete som utför av en vårdare som erhåller stöd för närståendevård och det som utförs av en familjevårdare grundar sig på ett uppdragsavtal som ingåtts med kommunen eller samkommunen. Enligt 27 b lagen om socialvård står en person som ingått avtal om stöd för närståendevård inte i ett sådant arbetsförhållande som avses i lagen om arbetsavtal till den kommun som har ingått avtalet. Enligt 1 familjevårdarlagen står den som ingått ett uppdragsavtal som nämns i familjevårdarlagen inte i sådant arbetsförhållande som avses i 1 lagen om arbetsavtal till den kommun eller det kommunalförbund som ingått avtalet. Enligt 8 familjevårdarlagen stadgas om familjevårdarnas pensionsskydd i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare och enligt 27 c lagen om socialvård stadgas i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare om pensionsskydd för den som har ingått avtal om stöd för närståendevård. Kommunen betalar således arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift och uppbär arbetstagarens pensionsavgift för vardera. En arbetsgivare som är skyldig att försäkra sina arbetstagare enligt lagen om olycksfallsförsäkring är skyldig att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringsavgift. Enligt 8 familjevårdarlagen ingår bestämmelser om olycksfallsförsäkring för familjevårdare i lagen om olycksfallsförsäkring och enligt 3 a lagen om olycksfallsförsäkring gäller i fråga om parterna i ett uppdragsavtal enligt familjevårdarlagen vad denna lag stadgar om arbetsgivare och arbetstagare. Enligt 15 lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner är familjevårdare som avses i familjevårdarlagen inte skyldiga att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetsgivaren är däremot enligt lagen inte befriad från skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Kommunarbetsgivarna skall således betala olycksfallsförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift på familjevårdares arvode. Arbetstagaren betalar däremot inte löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift på familjevårdares arvode. Lagen om socialvård innehåller ingen motsvarande specialbestämmelse om olycksfallsförsäkring för vårdare av anhöriga. Arbetsgivaren betalar därför inte olycksfalls- eller arbetslöshetsavgift på arvode till den som vårdar en anhörig. Arbetstagaren är därför inte heller skyldig att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringsarvode. Sisko Myöhänen, tfn (09)

10 Revisionsnämndens mandattid och behörighet våren 2001 Enligt 71 kommunallagen tillsätter fullmäktige en revisionsnämnd för organisering av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Revisionsnämndens uppdrag fortsätter tills revisionen av mandatperiodens sista räkenskapsperiod är slutförd. Denna tidpunkt sammanfaller i allmänhet med första behandlingen av bokslutet och revisionsberättelsen i fullmäktige. Om bokslutet och ansvarsfriheten bordläggs vid detta sammanträde och fullmäktige vill ha en ytterligare utredning av revisionsnämnden slutar nämndens uppdrag när den begärda tilläggsutredningen avges. Revisionsnämndens uppdrag kan alltså upphöra även om fullmäktige inte har godkänt bokslutet och beviljat ansvarsfrihet. Under våren 2001 kommer det att finnas två behöriga revisionsnämnder. Uppgifterna och behörigheten fördelas på revisionsnämnderna beroende på om det är fråga om ett ärende som gäller år 2000 eller Om det är oklart till vilketdera året ärendet hör skall skatt detta utredas och överenskommas. Heikki Harjula, tfn (09) Riitta Myllymäki, tfn (09) Social- och hälsovårdens klientavgifter och utsökning Den i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården avsedda klientavgiften är en sådan offentlig avgift som avses i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. Utsökningslagen innehåller bestämmelser om utsökning av övriga fordringar. Skatter och offentliga avgifter har inte företräde vid utmätning. Klientavgifter jämställs med s.k. vanliga fordringar. I lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning bestäms i vilken ordning skuldfordringar skall betalas. Enligt 2 har borgenärerna lika rätt till betalning. Om de tillgångar som fördelas vid verkställigheten inte förslår till betalning av alla fordringar har borgenärerna lika rätt till betal- 10

11 ning ur dessa tillgångar i förhållande till beloppet av sina fordringar, om inte annat stadgas nedan eller särskilt. Bättre förmånsrätt än klientavgifter har vid verkställighet t.ex. förmånsrätt på grund av pant- och retentionsrätt, förmånsrätt på grund av fordran som uppstått i samband med företagssanering, förmånsrätt för underhållsbidrag och förmånsrätt på grund av företagsinteckning, i ovan nämnda ordningsföljd. Lagens 6 innehåller bestämmelser om vissa fordringar som skall betalas sist vid utmätning. Klientavgifter hör inte till dessa fordringar, utan det är fråga om en s.k. vanlig fordran som inte har prioritet men som inte heller hör till efterställda fordringar. Klientavgifter får dock avvikande från övriga fordringar indrivas i utsökningsväg utan dom eller beslut. Avgifter för anstalts-, institutions- eller familjevård intar dock en särskild ställning i förhållande till andra klientavgifter. Om kommunen har ordnat familjevård får den enligt 14 lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården uppbära och lyfta pensioner m.m. som klienten har rätt till för den tid anstalts-, institutions- eller familjevården varar. I praktiken får denna bestämmelse företräde om olika intressen kolliderar i samband med utsökning, dvs. kommunen får först ta ut avgifterna för långvård och familjevård innan annan utsökning verkställs; 14 lagen om klientavgifter har med andra ord företräde framom lagen om den ordning i vilken borgenärer skall får betalning. Rolf Eriksson, tfn (09) Outi Raitoaho, tfn (09)

2/2001 27.4.2001. Det allmänna ekonomiska läget. Beskattning. Utjämningen av skatteinkomster och moms-systemet. Statsandelar. Bokföringsanvisningar

2/2001 27.4.2001. Det allmänna ekonomiska läget. Beskattning. Utjämningen av skatteinkomster och moms-systemet. Statsandelar. Bokföringsanvisningar 2/2001 27.4.2001 Det allmänna ekonomiska läget Beskattning Utjämningen av skatteinkomster och moms-systemet Statsandelar Bokföringsanvisningar 3 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 2/2001 Lehti ilmestyy

Läs mer

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna. Skattefrågor. Statsandelar. Bokföringsanvisningar. Införandet av euron.

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna. Skattefrågor. Statsandelar. Bokföringsanvisningar. Införandet av euron. 7/2000 22.12.2000 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Dröjsmåls- och grundräntan Införandet av euron OFR-revisorer Kuntatalous Kommunalekonomi

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

Den statliga. budgetprocessen. mars. april. juni. maj. augusti. juli. september. oktober

Den statliga. budgetprocessen. mars. april. juni. maj. augusti. juli. september. oktober Den statliga budgetprocessen januari februari mars april maj juli juni augusti september november december oktober Produktion: Finansdepartementet Tryckt hos Davidsons Tryckeri AB, mars 2008 Artikelnr:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 217/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och om ändring

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 29/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 c barnskyddslagen, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av barnskyddslagen samt 30 c lagen om planering

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

l. Nuläge RP 203/1995 rd

l. Nuläge RP 203/1995 rd RP 203/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 38 och 42 lagen om arbetsavtal samt 41 och 45 sjömanslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den

Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den Utkast 2.7.2015 Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Kommunerna lägger ut sina tjänster. Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna?

Kommunerna lägger ut sina tjänster. Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? 1 Kommunerna lägger ut sina tjänster Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? 2 Vilka tjänster är det skäl att hålla i minnet vid omorganisering? En enskild kommunarbetsgivare befrias inte helt

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1255/2013 Lag om kraftverksskatt Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA I det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) har bestämmelsen om flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga

Läs mer

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER PROMEMORIA 1 (8) PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER Beredningen av kommun- och servicestrukturreformen är i full gång, men vad reformen kommer att få för

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 165/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att 7 i barnbidragslagen

Läs mer

Kommunalekonomi. Finansieringsunderstöd enligt prövning. Nya lokala avbytarenheter. Bokföringsanvisningar. Hansel avstår från kommunal upphandling

Kommunalekonomi. Finansieringsunderstöd enligt prövning. Nya lokala avbytarenheter. Bokföringsanvisningar. Hansel avstår från kommunal upphandling 2/2004 april Kommunalekonomi Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Basserviceprogrammet Statsandelsreformen Statsandelarna år 2005 Finansieringsunderstöd enligt prövning Nya lokala

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2010. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2010

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2010. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2010 3/2010 september Det allmänna ekonomiska läget Budgetpropositionen och basservicebudgeten 2011 Skattefrågor Statsandelarna år 2011 Statsandelarna år 2010 Ändringar i statistiken över ekonomi och verksamhet

Läs mer

liksom inkomstskatt tas ut vid förskottsuppbörden. att de temporära bestämmelserna om skatte-

liksom inkomstskatt tas ut vid förskottsuppbörden. att de temporära bestämmelserna om skatte- RP 28/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rundradioskatt och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter

Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter 5.4.2012 Dnr 459/2/11 Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter 1 ÄRENDE 2 UTREDING 3 AVGÖRANDE Rättsregler Jag har på eget initiativ undersökt

Läs mer

Lag. om Keva. 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund. Tillämpningsområde

Lag. om Keva. 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Keva 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om pensionsanstalten Keva. Keva är en

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård RP 260/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL)

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda...

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form. Handboken behandlar den kommunala ekonomins strukturer

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Trafikförsäkringscentralen 1 Trafikförsäkringscentralen Trafikförsäkringscentralen är ett gemensamt organ för genomförande och utveckling av trafikförsäkringen.

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om alterneringsledighet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den fiskevårdsavgift som

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 136/2005 rd. I denna proposition föreslås att aravabegränsningslagen

RP 136/2005 rd. I denna proposition föreslås att aravabegränsningslagen RP 136/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravabegränsningslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen De viktigaste ändringarna Jämställdhetsplan och lönekartläggning Jämställdhetsplanen utarbetas av arbetsgivaren

Läs mer

Regeringens proposition 1993/94:151

Regeringens proposition 1993/94:151 Regeringens proposition 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Prop. 1993/94:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 februari 1994 Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet)

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 sysselsättningslagen, 9 lönegarantilagen, 8 lagen om lönegaranti för sjömän och lagen om kollektivavtal PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås revideringar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det ändringar i semesterlagen. Reglerna för beräkning

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Kommunalekonomi. Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna. Skattefrågor. Statsandelarna år 2005. Statsandelarna år 2004

Kommunalekonomi. Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna. Skattefrågor. Statsandelarna år 2005. Statsandelarna år 2004 3/2004 juni Kommunalekonomi Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelarna år 2005 Statsandelarna år 2004 Beredningen av statsbudgeten 2005 Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal

Läs mer

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a och 31 i lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

RP 111/2014 rd. som för närvarande finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet,

RP 111/2014 rd. som för närvarande finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd) PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Omställningsavtal KOM-KL

Omställningsavtal KOM-KL Omställningsavtal KOM-KL 1 Vision Alla som kan och vill arbeta ska också ha ett arbete att gå till. 2 Innehåll Förkortningar...5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL...7 Parter 7 1 Innehåll m.m....

Läs mer

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda beslutad av kommunfullmäktige 2014-11- 03 125 (KS/2014:136-024) Personalavdelningen

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda beslutad av kommunfullmäktige 2014-11- 03 125 (KS/2014:136-024) Personalavdelningen 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-12-15 165 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:518-003 Ersätter: Ansvarig: Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2002 Nr 1133 1140 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om social kreditgivning... 4635 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 4638 1135

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

RP 98/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 98/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för pension och omställningsstöd för förtroendevalda i Sollentuna kommun (OPF-KL) Antagna av fullmäktige 2014-10-15 136, dnr 2014/0384 KS.135 att gälla från och med 2014-10-15. Innehållsförteckning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 augusti 2014 676/2014 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer