Årsredovisning 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013/2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2013/2014 HSB Bostadsrättsförening Måsängen i Partille

2 HSB Brf Måsängen i Partille Org Nr: Styrelsen för HSB Brf Måsängen i Partille Org. Nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

3 HSB Brf Måsängen i Partille Org Nr: Innehållsförteckning Föreningens verksamhet... 1 Föreningens ledning... 1 Underhåll... 2 Förbrukning... 2 Ekonomi... 3 Miljö... 3 Studie & fritid... 3 Information... 4 Mål för verksamheten... 4 Övriga händelser Om föreningen Resultaträkning....7 Balansräkning Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Diagram Förvaltningsberättelse, bokslut och revisionsberättelse i original finns arkiverat på HSB Göteborg.

4 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Måsängen i Partille med org.nr , redovisar härmed föreningens verksamhet under räkenskapsåret Observera att all förbrukningsstatistik i denna redovisning gäller kalenderår fram t o m 2013 trots att föreningen tillämpar brutet räkenskapsår. Denna skillnad har dock ingen betydelse för analys och slutsatser. Föreningens verksamhet Föreningens verksamhet omfattar förvaltning av fastigheten Skulltorp 1:432 med gatuadress Timmerslätt 1 31 och På fastigheten finns 14 bostadshus innehållande 125 lägenheter samt en lokal. Därutöver finns 15 hus med 125 garage varav två hus är kombinerade garage och förråd samt ett förrådshus. Vi har också sedan 2012 ett sop- och komposthus påbyggt ett av garagehusen. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls Närvarande var 23 (plus 1 avlämnad fullmakt) av 125 röstberättigade medlemmar. Medlemsantal - överlåtelser Föreningen hade vid kalenderårets slut 2013 hela 196 medlemmar varav HSB Göteborg är en medlem. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att flera medlemmar kan äga en bostadsrätt gemensamt. Det finns dock bara en rösträtt per bostadsrätt (Brl 9 kap 14 ). Under året 2013 har 8 lägenheter överlåtits, varav 7st gm köp och 1 gm arv. Föreningens ledning Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Göran Lundqvist ledamot ordförande Martin Augustsson ledamot vice ordförande Anna-Karin Hedberg ledamot kassör Maria Carlsson ledamot sekreterare Minna Midefur ledamot Anders Malmqvist ledamot Stefan Wall suppleant Ulrika Rabar suppleant HSB Brf Måsängen i Partille Org Nr: Förvaltningsberättelse Anders Bergström HSB-ledamot I tur att avgå vid kommande föreningsstämma är: Martin Augustsson, Anders Malmqvist, Maria Carlsson, Göran Lundqvist och Anna-Karin Hedberg samt suppleanterna Ulrika Rabar och Stefan Wall. Styrelsens utbildning och erfarenhet Under året har en suppleant gått grundkurs i styrelsearbete på HSB och två ledamöter har genomgång kurs för uteplatser. Firmatecknare Firmatecknare har varit Göran Lundqvist, Martin Augustsson, Maria Carlsson och Anna-Karin Hedberg två i förening. Ekonomiansvarig har varit Anna-Karin Hedberg. Sammanträden Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden. I styrelsens sammanträden deltar suppleanterna i samma omfattning som de ordinarie ledamöterna. På en konferens i mars avhandlades ett ordinarie styrelsemöte. Dessutom arbetades det bl a med verksamhetsberättelsen och med HSB:s digitala verktyg. Föreningen har fortsatt att delta i samordningsmöten tillsammans med de sju HSB bostadsrättsföreningarna i grannskapet. Träffarna utgör ett forum för att utbyta erfarenheter samt även bjuda in föredragshållare i aktuella frågor. Arvoden Enligt årsmötesbeslut skall arvodet till styrelsen ändras enligt 2013 års stämmobeslut. Styrelsen skall dela på kr, samt revisor och revisorssuppleant får kr att dela och valberedningen får kr att dela. Egen användning av telefon ersätts med samtalsavgiften och bil i föreningens tjänst ersätts med 18,50 kr/mil. Där utöver tillkommer 150 kr/tim för extraorinärt arbete för t ex större projekt. Revisorer Föreningen har haft två revisorer, två medlemmar samt en professionell. Föreningen valde Johan Byegård som revisor och Krister Bäck till revisorssuppleant. HSB Riksförbund har förordat en revisor från BoRevision AB. 1

5 HSB Brf Måsängen i Partille Org Nr: Valberedning Valberedningen har utgjorts av Peter Rippe (sammankallande), Helena Granat och Martin Wendt. Ombud i HSB Göteborgs fullmäktige Föreningens representant i HSB Göteborgs fullmäktige har varit ordföranden. Underhåll Underhållet av föreningens fastighet följer med några undantag en underhållsplan uppgjord enligt REPABmodellen. Underhållsplanen ingår som en del i HSB Göteborgs system för långsiktigt och hållbart planeringsarbete. Föreningen har köpt denna service sedan I underhållsplanen redovisas både ett 10-års och ett 30-års alternativ för rekommenderad avsättning av pengar till yttre underhåll. Styrelsen har valt att arbeta efter 10-årsplanen. Styrelsen föreslår att sätta av kr/år till fonden för yttre underhåll. Större underhållsarbeten Målningsentreprenad har påbörjats och har pågått under hela verksamhetsåret. Stor andel av fasadernas panel har bytts ut. Samtliga belysningsarmaturer är utbytta, det är också samtliga förrådsdörrar i anslutning till boendehusen. Entrédörrar som ej blivit utbytta kommer att målas om till passande kulör. Framtida underhåll Inom en femårsperiod kommer följande underhållsarbeten att utföras i enlighet med underhållsplanen: Fortsatt översyn av utemiljön Ventilation Linjemålning av P-rutorna Uppdatering av bokningssystemet Byte av trasiga balkongglas Uppgradering av bokningssystemet Årets fjärrvärmeförbrukning hamnade på 1 372,3 MWh. I värmeförbrukningen ingår också tappvarmvattnet. MWh Diagram: Faktisk förbrukning Vattenförbrukning Värme Vi saknar mätdata för Nya mätdata kommer att tas fram under nästa verksamhetsår. m Diagram: Faktiskt förbrukning. Förbrukning av fastighets-el Fastighets-EL avser förbrukning från gemensamma utrustningar som utebelysning, fläktar m.m års förbrukning var kwh, vilket innebär att förbrukningen i stort sett är oförändrad. Förbrukning Förbrukning av värme och fastighets-el följs kontinuerligt för att styra förbrukningen. Kostnaderna för fjärrvärme, vattenförbrukning och fastighets-el utgör vanligen omkring 60 % av de totala driftskostnaderna. Värmeförbrukning Sammantaget blev 2013 ett varmare år än normalt. Första halvåret var betydligt kallare än normalt och tvärtom för andra halvåret. 2

6 HSB Brf Måsängen i Partille Org Nr: MWh Ekonomi Lånen På balansdagen finns följande lån i Swedbank Hypotek på fastigheten Skulltorp 1:432. Till årsmötets disposition står följande belopp: Balanserat resultat Årets resultat kr kr kr Styrelsen föreslår följande disposition: Disposition ur underhållsfond kr Avsättning till underhållsfond kr Balanserat resultat kr kr Miljö Föreningsstämman har beslutat att vi skall tillämpa en ekologiskt uthållig hantering av vårt avfall, d.v.s. helt i linje med samhällets krav. Detta beslut innebär att samtliga som bor i föreningen skall källsortera allt avfall och slänga respektive fraktion på avsedd plats. Beslutet har resulterat i att föreningen medverkat till att en återvinningsplats finns vid rondellen intill fastighetsskötaren sedan många år. Restavfall Restavfall är det avfall som inte kan källsorteras för återvinning. Restavfallet vägs i samband med hämtningen och det är efter vikt som vi får betala. Kapitalskuld Ränta Ränte- Löptid Amortering % ändring i mån per år ,00 1, , ,00 3, , ,00 3, , ,00 3, , ,00 2, , , ,00 Tabell: Lånespecifikation Kg Prognos Månadsavgift Det föreligger ett framtida höjningsbehov enligt budget under 2 år på 0 %. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Styrelsens förslag till disposition av året resultat innehåller avsättning till underhållsfond efter antagen budget och underhållsplan samt att disposition ur underhållsfond motsvarar under året utfört underhåll. Diagram 1; Utveckling av mängden restavfall Mängden restavfall förra året blev 265,2 kg/hushåll dvs nästan 5,1 kg/hushåll och vecka!! Äntligen börjar vi närma oss vårt riktvärde. Vi har alla möjlighet att hjälpa till för att hålla nere kostnaderna genom att sopsortera rätt. 3

7 HSB Brf Måsängen i Partille Org Nr: Studie & fritid Minna Midefur har varit studieorganisatör och även sammankallande i Trivselgruppen. Under året har de traditionella städ- och fixardagarna genomförts och Vid båda tillfällena har uppslutningen varit riktigt bra. kommunikationer, fritid, handel och satellitkarta över Brf Måsängen. Avdelning Bygga om/renovera. Här finns uppgifter om vad du som medlem behöver tänka på och eventuellt behöver informera styrelsen om i samband med vissa arbeten. Särskild information angående kök och badrum finns. Avdelning Kontakt. Här finns alla sätt hur du kan ta kontakt med styrelsen och här finns allt angående Felanmälan samt tips på vad du själv kan tänkas göra innan felanmälan och för att minimera en pågående skada. Medlemsinformation Styrelsen vill fortsatt påpeka att i våra stadgar antagna januari 2009 har underhållsansvaret ändrats på en hel del punkter. Som medlem har du ansvar för mycket mer i lägenheten än i tidigare antagna stadgar. All information finns på föreningens hemsida Information Föreningens medlemmar har vid 10 tillfällen erhållit informationen Måsbladet. Måsängens webbplats Måsängens hemsida nås via Webbplatsen innehåller följande information: På startsidan Hem finner du kalendarium över planerade aktiviteter, Måsbladet, Partilles väderlek samt några länkar till externa sidor. Avdelning Föreningen. Här finns information om Styrelse, Valberedning, Revisorer, Stämma, Årsredovisning, Stadgar, Trivselregler, Underhållsansvar, Motionera mera, Karta över området samt Bildgalleri. Avdelning Faciliteter. Här finner du Karta över området, Måsen, Tvättstugan, Parkeringar, Grillplats, Verktyg, Bokningssystemet. Avdelning Boendet. Här finns information om Avfall, In- och utflyttning, Andrahandsuthyrning, Bredband fiberlan för internet, digital-tv och bredbands-telefoni, Energiglas, Hemförsäkring, Renovering, Underhållsansvar, Vindar, Ritningar, Karta över området. Avdelning På Gång. Här finns information om vad som är Just nu och Framtid. Avdelning Runtomkring. Här finns allmän information om, Skola och barnomsorg, Styrelsen har i anslutning till vår expeditionstid valt att personligt informera våra nya medlemmar angående vårt område och våra stadgar samt trivselregler. Mål för verksamheten Vid sidan av Måsängens ändamål som finns angivet i föreningens stadgar har styrelsen reviderat målen för verksamheten. Miljömål Styrelsen har kvar som mål att i framtiden utreda individuell mätning av vatten. Förbättra sorteringen av sopor. Informationsmål Att kontinuerligt uppdatera vår nya hemsida på webben. Att kontinuerligt informera via vårt skriftliga Måsbladet. Att informera alla nya medlemmar i anslutning till inflyttning eller snarast därefter. Information angående ombyggnation av lägenheten och förändringar utomhus. Utbildningsmål Samtliga styrelseledamöter skall genomgå grundkurs i styrelsearbete. 4

8 HSB Brf Måsängen i Partille Org Nr: Säkerhetsmål Ökad trygghet och säkerhet. Motverka skador, inbrott och brand. Trivselmål Övergripande verka för mer gemensamma aktiviteter. Fortsatt upprustning av områdets utemiljö. Fortsatt upprustning av våra gemensamma lokaler i Måsen. Övriga händelser Under året har det hänt en del som bör omnämnas. Under augusti 2013 startade ommålningsarbetet. Hela 36 medlemmar har på egen bekostnad bytt ut sina ytterdörrar. Detta genom en gemensam upphandling. Föreningen har gått med i Grannsamverkan. I samband med uppstarten hade polisen ett informationsmöte för alla medlemmar. Måsen Gymmet kan bokas fram till kl då det skall vara tyst i lokalerna. Puben och pingisrummet används från som arbetsbod för arbetarna som utför vår målnings entreprenad till dess arbetet är slutfört någon gång hösten 2014 och kan därför ej användas av oss medlemmar. Kort, pod eller tagg Till varje lägenhet finns möjlighet att gratis erhålla ett extra kort/pod (tagg) till gemensamma utrymmen max 2 per hushåll. Grindar Våra grindar skall hållas låsta, för att minska biltrafiken inom boendeområdet. Triple play På en av 2009 års stämmor togs beslut om att föreningen skulle anslutas kollektivt till Telia Triple Play för leverans av TV, bredband och IP-telefoni. Detta via fiberkabeln som sedan tidigare finns i samtliga lägenheter. Genom detta förfarande behöver ingen längre betala egna abonnemangskostnader för Internet eller IP-telefoni. Dock måste de hushåll som har någon form av larm installerat hemma, fortfarande ha kvar den mer driftsäkra gamla vanliga telefonin via kopparkabel. Om föreningen Grundfakta Fakta nedan gällde 1982, då föreningen var ny. Idag räknar vi in omkring ytterligare 800 m 2 ny bostadsyta i området, detta till följd av att 31 av 33 inredda vindar har omformats till bostadsrätter. Drygt 30 tvåor, treor och fyror i listan är således inte längre vad som anges där. Byggnadsår: Antal lägenheter: st Total lägenhetsyta: m 2 Medellägenhetsyta: m 2 Antal lokaler:... 1 st Total lokalyta: m 2 Tomtareal: m 2 Produktionskostnad: kr Byggkostnad: kr Taxeringsvärde bostäder/lokal: kr Taxeringsvärde mark: kr Taxeringsvärde totalt: kr Garage (ingår i bostadsrätten): st Gästparkeringar: st Lägenhetsfördelning I föreningen finns följande typer av lägenheter i ursprungsplanen: Lgh typ Yta Antal Total Fördeln 2 rok 69,6 m2 9 st 71,2 m2 17 st 71,8 m2 6 st 73,0 m2 4 st 73,4 m2 2 st 38 st 30,4 % 3 rok 83,8 m2 12 st 84,4 m2 12 st 84,9 m2 4 st 85,6 m2 4 st 32 st 25,6 % 4 rok 97,0 m2 1 st 97,5 m2 9 st 98,0 m2 10 st 98,7 m2 8 st 99,1 m2 10 st 38 st 30,4 % 5 rok 123,6 m2 15 st 124,1 m2 2 st 17 st 13,6 % Totalt 125 st Tabell: Lägenhetsspecifikation 5

9 HSB Brf Måsängen i Partille Org Nr: Månadsavgiften Följande ingår i månadsavgiften: Lägenheten Garageplats i länga Värme Vatten Telia bredband fiberlan 50/8 100/10 Mbit Telia Bredbandstelefoni Telia Digital-TV Kanalpaket Lagom Kollektivt Telia Bredband fiberlan I månadsavgiften ingår Smartbox med digital TV från Telia med kanalpaket Lagom, Bredband fiberlan 50/8 100/10 Mbit och IP-telefoni. Bredband/Internet Till varje lägenhet i Måsängen är en fiberoptisk kabel framdragen, via denna levereras bredbandstjänsten av Telia. För att kunna använda bredbandstjänsterna måste bostadsrättshavaren teckna ett eget personligt avtal med Telia, kostnaden ingår sedan i månadsavgiften. Grovtvättstuga I Måsängen finns en grovtvättstuga innehållande en grovtvättmaskin, en torktumlare och en mangel. Grovtvättstugan är avgiftsbelagd. Varje lägenhet har utrymme för egen tvättmaskin avsedd för det normala tvättbehovet. Lägenhets-EL Varje lägenhet har egen elmätare belägen i fasadskåp. Bostadsrättshavaren betalar således sin lägenhets-el direkt till sin elleverantör. Källsortering I Måsängen tillämpas källsortering av allt avfall. På bekvämt gångavstånd finns två återvinningsstationer. Här kan du återvinna tidningar, ofärgat glas, färgat glas, papp och wellpapp, batterier, plast och metallförpackningar. I vårt nya fina sophus finns 6 kärl för komposterbart avfall och till restsoporna finns 5 större kärl. I anslutning till vårt sophus finns 4 stora kärl för lättare trädgårdsavfall placerade utomhus under sommarhalvåret. Grövre trädgårdsavfall och grovsopor forslar var och en själv till Återvinningscentralen belägen i Öjersjö. Med anledning av att Brf Måsängen har så väl ordnat för källsortering, kompostavfall och trädgårdsavfall borde mängden restsopor vara ytterst minimal. Gemensamma lokaler Måsängen har följande bokningsbara lokaler: Samlingslokal Puben (stängd ht ht 2014) Bordtennis (stängd 2014) Träningslokal (gym) Tvättstuga 6

10 7

11 8

12 9

13 10

14 11

15 12

16 13

17 14

18 15