Investment AB Kinnevik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investment AB Kinnevik"

Transkript

1 Investment AB Kinnevik Årsredovisning 2005

2 Årsstämma 2006 Tid och plats Årsstämma hålls torsdagen den 11 maj klockan på biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan och registrering pågår till klockan då dörrarna stängs. Vem har rätt att delta? Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2006 dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 5 maj 2006 klockan Hur blir man införd i aktieboken? Aktierna kan i den av VPC AB förda aktieboken vara registrerade i ägarens eller förvaltarens namn. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 5 maj Hur anmäler man sig? Anmälan skall ske till bolaget enligt ett av följande alternativ: via bolagets hemsida, per telefon skriftligen till bolaget under adress: Investment AB Kinnevik, Box 2094, SE Stockholm Vid anmälan bör följande uppges: Namn Personnummer/Organisationsnummer Adress och telefonnummer Aktieinnehav Eventuella biträden Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast fredagen den 5 maj Valberedning inför årsstämma Under hösten bildades en valberedning bestående av Cristina Stenbeck som företrädare för Emesco AB med flera aktieägare, Wilhelm Klingspor som företrädare för familjen Klingspor, Mats Lagerqvist som företrädare för Robur, Björn Lind som företrädare för SEB Fonder och SEB Trygg Liv samt Tomas Nicolin som företrädare för Alecta. Sammantaget representerar valberedningen över 50% av rösterna i Kinnevik. Information om valberedningens arbete finns på Kinneviks hemsida Valberedningen kommer att föreslå en styrelsesammansättning som presenteras för godkännande på årsstämman Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Kinneviks styrelse kan inkomma med skriftligt förslag på följande sätt: Brev: Company Secretary, Investment AB Kinnevik, Box 2094, Stockholm Rapporttillfällen Delårsrapport 1:a kvartalet, 24 april 2006 Delårsrapport 2:a kvartalet, 24 juli 2006 Delårsrapport 3:a kvartalet, 23 oktober 2006 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006, februari 2007 Årsredovisning för verksamhetsåret 2006, mars 2007 Årsstämma, maj 2007

3 En nära sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare

4 Innehållsförteckning Historik... 4 Femårsöversikt... 5 Styrelse... 6 Ledande befattningshavare... 8 Kinnevikaktien... 9 Ägarförhållanden Årsredovisning och koncernredovisning för Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkningar jämte noter Revisionsberättelse Bolagsstyrningsrapport Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen Presentation av rörelsedrivande bolag Korsnäs Holding AB Korsnäs AB Korsnäs Packaging AB Mellersta Sveriges Lantbruks AB Tele2 AB Millicom International Cellular S.A Metro International S.A Modern Times Group MTG AB Transcom WorldWide S.A Invik & Co. AB Definitioner av finansiella nyckeltal

5 Historik Investment AB Kinneviks föregångare grundades den 18 december 1936 av vänner och har förts vidare av deras efterkommande i nu tredje generationen. Kinnevik representerar därmed en nästan sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudaktieägare. Större investeringar gjordes ursprungligen i huvudsak genom köp av betydande minoritetsposter i börsnoterade företag med pris som ett viktigt kriterium. Beslut om investeringar görs ofta motvalls eller i oenighet med den övervägande accepterade uppfattningen. Andra hyser i allmänhet en övertro på densamma varför avkastningen på investeringar i enlighet därmed oftast blir lägre än marknadens genomsnitt. Koncernen har sedan sin tillkomst ägt större jordbruksfastigheter. Betydande investeringar gjordes ursprungligen i skogs-, järn- och stålindustrierna, samt med de senare förknippad manufaktur förvärvades aktier i Fagersta AB i syfte att söka samordna stålverksamheterna inom Fagersta och Sandvik. Efter det att Skanska AB gemensamt med Investment AB Beijer köpt betydande aktieposter i Sandvik AB sålde Kinnevik sina aktier i detta bolag under hösten Under 1984 träffades slutligen avtal om en rationalisering av den svenska specialstålindustrin. Tillgångarna i Fagersta ABs rostfria tillverkning såldes till andra tillverkare. Fagersta AB sammanfördes därefter i en koncern med sin huvudaktieägare Investment AB Kinnevik. Kloster Speedsteel AB, Kinneviks sista större investering inom specialståltillverkning, såldes Kinnevik lade 1992 ett uppköpserbjudande på den utestående minoriteten i Korsnäs AB, ett bolag Kinnevik varit aktieägare i sedan Genom ett samgående mellan Korsnäs och Kinnevik erbjöds möjlighet att investera Korsnäs överskott inom andra snabbare växande verksamhetsområden. Då priserna för etablerade företag föreföll att vara höga startade Kinnevik, istället för att investera i etablerade företag, under 1980-talet och 1990-talet företag kring nya produkter och tjänster i huvudsak inom informationsdistribution i begreppets vidaste mening från telefoni till television. Kinnevik eller dess underliggande bolag investerade i drift av cellulär telefoni sedan 1981, etablerande och drift av satellitsystem för TV-distribution sedan 1985, drift av kreditkortstelefon- och betalningssystem sedan 1986, erbjudande av kabel-tv-tjänster sedan 1987, utgivning av tidskrifter sedan 1987, distribution av reklam-tv sedan 1987, fristående TV-produktion sedan 1988, distribution av betal-tv sedan 1989, homeshopping -verksamhet sedan 1989, radiosändningar sedan 1991, digital mobiltelefoni sedan 1992, text-tv-verksamhet sedan 1993, internationell telefoni sedan 1993, nationell telefoni sedan 1994, dagstidningen Metro samt inkassotjänster sedan 1995 och internet- och andra IT-relaterade företag samt kundvårdsrelaterade tjänster sedan Även om misstag gjordes förefaller dessa satsningar idag sammantaget ha varit framgångsrika. Under uppbyggnadsskedet var det en fördel för de nya rörelserna att ingå i Kinnevik, vars organisation mycket liknade ett konglomerat, och att därigenom kunna dra nytta av dess samlade finansiella tillgångar och ledningsresurser. När bolagen uppnådde en viss mognad var det eftersträvansvärt att synliggöra de ekonomiska värdena och att möjliggöra en högre grad av självstyrning, varför Kinnevik under det senaste decenniet successivt delat ut ett antal underkoncerner till aktieägarna genom fission. Aktierna i Tele2 AB (tidigare NetCom AB) ( Tele2 ) delades ut 1996 och Modern Times Group MTG AB ( MTG ) MTG delade i sin tur ut aktierna i Metro International S.A. ( Metro ) till sina aktieägare Vid Kinneviks bolagsstämma 2001 beslutades att dela ut aktierna i Transcom WorldWide S.A. ( Transcom ). Bildandet av Invik & Co. AB ( gamla Invik ) skedde 1985 efter en uppdelning av Kinneviks dåvarande verksamheter inom långsiktig industriförvaltning och företagsutveckling samt inom kapital- och finansverksamheter. De senare verksamheterna lades då i det av Kinnevik helägda dotterbolaget gamla Invik, varefter aktieägarna i Kinnevik erbjöds att teckna aktier i gamla Invik. Genom gamla Inviks aktieägande i Kinnevik erhöll gamla Invik aktier i Tele2, MTG, Metro och Transcom som utdelning. I februari 2004 beslutade styrelserna för Industriförvaltnings AB Kinnevik och gamla Invik att bolagen skulle fusioneras. Genom fusionen, vilken slutfördes sommaren 2004, avslutades perioden med två holdingbolag med korsvist ägande. Gamla Invik kom att bli det kvarvarande bolaget efter fusionen och detta bolag bytte efter fusionen namn till Investment AB Kinnevik ( Kinnevik ). Därefter ändrades namnet på det dåvarande dotterbolaget Modern Finance Group AB till Invik & Co. AB ( Invik ), varefter de finansiella verksamheterna överfördes till Invik som därmed uppstod som en ny underkoncern till Kinnevik. Gamla Inviks värdepappersportfölj i noterade bolag överfördes inte till Invik utan stannade kvar i Kinnevik. Vid Kinneviks bolagsstämma 2005 fattades därefter beslut om att dela ut aktierna i Invik till aktieägarna, varefter Invik, nu som en renodlad koncern med dotterbolag inom den finansiella sektorn, noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 1 september. Den 31 december 2005 var summan av värdet på de fissionerade aktierna i Tele2, MTG, Metro, Transcom och Invik Mkr. 4

6 Femårsöversikt Resultaträkningar i sammandrag 1) (Mkr) Intäkter Rörelseresultat Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar Resultat från andelar i intressebolag Resultat efter finansiella poster Årets resultat Kassaflödesanalyser i sammandrag (Mkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde från avvecklad verksamhet Årets kassaflöde Nyckeltal Rörelsemarginal ,6% 33,2% 12,7% 21,7% 5,2% Vinstmarginal ,6% 26,0% 58,7% 64,6% 7,5% Sysselsatt kapital, Mkr Räntabilitiet på sysselsatt kapital ,9% 3,4% 20,5% 17,2% 0,1% Räntabilitiet på eget kapital ,9% 7,2% 37,8% 37,5% 4,0% Soliditet % 58% 65% 2) 43% 2) 55% 2) Nettoskuld (exklusive Invik), Mkr Skuldsättningsgrad, ggr ,3 0,7 0,7 1,1 0,7 Andel riskbärande kapital ,3% 60,3% 57,7% 48,6% 56,9% Data per aktie 3) Genomsnittligt antal aktier, tusental Resultat per aktie, kr 4) ,52 5,85 16,94 18,65 2,59 Eget kapital per aktie, kr ,32 83,05 52,27 37,32 62,18 Marknadsnotering B-aktie per 31 december, kr... 74,00 70,75 67,43 24,86 47,43 Utdelning per aktie, kr ,60 5) 0,25 6) 1,57 1,14 0,57 Direktavkastning ,2% 0,4% 2,3% 4,6% 1,2% P/E-tal ,8 12,1 4,0 1,3 18,3 1) Från och med 2005 tillämpas IFRS års siffror har omräknats till IFRS. År redovisas enligt tidigare principer baserat på Redovisningsrådets rekommendationer. 2) Justerad för dold reserv i aktieportföljen. 3) Samtliga uppgifter är justerade för utbytesförhållandet vid fusionen med Invik i juli 2004, där 1 gammal Kinnevikaktie gav rätt till 3,5 aktier i Investment AB Kinnevik. 4) Inklusive avvecklad verksamhet. 5) Föreslagen kontantutdelning. 6) Kontantutdelning exklusive sakutdelning i form av aktierna i Invik & Co. AB. För definitioner av nyckeltal se sid 84. 5

7 Styrelse Investment AB Kinneviks styrelse, verkställande direktör och bolagssekreterare. Från vänster: Thorbjörn Hallström, Erik Mitteregger, Edvard von Horn, Cristina Stenbeck, Wilhelm Klingspor, Pehr G Gyllenhammar, Stig Nordin, Vigo Carlund, Jan-Henrik Sandberg, Mikael Larsson, Hans Wahlbom och Bo Gidlund. 6

8 Pehr G Gyllenhammar Styrelseordförande Direktör, född Styrelseordförande i Investment AB Kinnevik sedan 2004 samt i European Financial Services Round Table (EFR) och Reuters Founders Share Company Ltd. Vice ordförande i Rothschild Europe. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. Innehav: A-aktier och B-aktier. Cristina Stenbeck Vice Ordförande Fil. Kand, född Vice styrelseordförande i Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan , Investment AB Kinnevik sedan 2004 och Metro International S.A. sedan Styrelseledamot i Millicom International Cellular S.A., Modern Times Group MTG AB, Tele2 AB, Invik & Co. AB samt Transcom WorldWide S.A. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till bolagets större ägare. Innehav: - Thorbjörn Hallström Arbetstagarrepresentant / Ledamot Projektingenjör, född Arbetstagarrepresentant i Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan och Investment AB Kinnevik sedan Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Innehav: 35 B-aktier. Edvard von Horn Ledamot Fil. Kand, född Styrelseledamot i Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan och Investment AB Kinnevik sedan Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. Innehav: A-aktier och B-aktier. Wilhelm Klingspor Ledamot Skogsmästare, född Styrelseledamot i Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan och Investment AB Kinnevik sedan Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till bolagets större ägare. Innehav: A-aktier och B-aktier. Erik Mitteregger Ledamot Civilekonom, född Styrelseledamot i Investment AB Kinnevik sedan Styrelseordförande i Aspiro AB. Styrelseledamot i Firefly AB, Invik & Co. AB och Wise Group AB. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. Innehav: A-aktier. Stig Nordin Ledamot Direktör, född Styrelseledamot i Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan och Investment AB Kinnevik sedan Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. Innehav: B-aktier. Jan-Henrik Sandberg Arbetstagarrepresentant / Ledamot Sodahusoperatör, född Arbetstagarrepresentant i Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan och Investment AB Kinnevik sedan Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Innehav: 10 B-aktier. Bo Gidlund Arbetstagarrepresentant / Suppleant Född Arbetstagarrepresentant i Investment AB Kinnevik sedan Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Innehav: 101 B-aktier. Hans Wahlbom Arbetstagarrepresentant / Suppleant Född Arbetstagarrepresentant i Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan och Investment AB Kinnevik sedan Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Innehav: 57 A-aktier och 101 B-aktier. Vigo Carlund VD och koncernchef Investment AB Kinnevik (Ingår ej i styrelsen) Se under ledande befattningshavare. Mikael Larsson Ekonomidirektör Investment AB Kinnevik (Bolagssekreterare, ingår ej i styrelsen) Se under ledande befattningshavare. Hedersledamot Lantmästare Bo von Horn Revisorer På bolagsstämman 2004 utsågs revisionsfirman Ernst & Young AB till revisorer med Erik Åström som huvudansvarig revisor. Erik Åström, född Auktoriserad revisor i Industriförvaltnings AB Kinnevik mellan och Investment AB Kinnevik sedan Erik Åström har revisionsuppdrag i ett flertal noterade bolag såsom Hakon Invest, H&M Hennes & Mauritz, Modern Times Group MTG och onetwocom. 7

9 Ledande befattningshavare Från vänster Bakre raden Främre raden Mikael Larsson, Peter Buckley, Henrik Persson Peter Sandberg, Vigo Carlund, Sture Gustavsson Vigo Carlund VD och koncernchef Investment AB Kinnevik. Född Anställningsår Övriga uppdrag i noterade bolag: Styrelseordförande i Metro International S.A. Vice styrelseordförande i Tele2 AB. Styrelseledamot i Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Invik & Co. AB och Transcom WorldWide S.A. Innehav: B-aktier. Mikael Larsson Ekonomidirektör. Född Civilekonom. Anställningsår Innehav: B-aktier. Henrik Persson Informationsdirektör / portföljanalys. Född Civilekonom. Anställningsår Innehav: B-aktier. Peter Sandberg VD Korsnäs. Född Civilekonom. Anställningsår Innehav: Peter Buckley VD Korsnäs Packaging. Född Civilekonom. Anställningsår Innehav: Sture Gustavsson VD Mellersta Sveriges Lantbruk. Född Lantmästare. Anställningsår Innehav: 8

10 Kinnevikaktien Kinnevikaktien Per 31 december 2005 uppgick totalt antal utestående aktier till , varav A-aktier och B-aktier. Aktiens nominella belopp är 0,10 kr. En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie till en röst. Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsen sedan den 12 november Efter fusionen med gamla Invik i juli 2004 handlas aktien på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40 segmentet. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B. En handelspost uppgår till 100 aktier. Kinnevikaktiens effektiva avkastning i årligt genomsnitt Kinneviks kursutveckling % B-Aktien SIX Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Kinnevikaktien 15,3%* Samtliga börsbolag 16,6% Affärsvärldens blandade investmentbolagsindex 13,6% Konsumentprisindex 5,0% * Inklusive värdet av utdelning av Tele2, MTG, Metro, SEC, Invik (1985 och 2005) och Transcom samt erbjudanden om teckning av aktier (c) SIX Kursutveckling och omsättning Ovanstående diagram visar Kinnevikaktiens kursutveckling de senaste 29 respektive fem åren. Den historiska kursutvecklingen är justerad för fusionen med gamla Invik den 28 juli För varje A-aktie i gamla Kinnevik erhölls 3,5 nya A-aktier i gamla Invik (namnändrat till Investment AB Kinnevik) och för varje B-aktie i gamla Kinnevik erhölls 3,5 B-aktier i gamla Invik. Vidare är den historiska kursutvecklingen åren nedjusterad för utdelning av samtliga aktier i Transcom och Invik. Den 4 september 2001 delades samtliga aktier i Transcom ut till aktieägarna och den 30 augusti 2005 delades samtliga aktier i Invik ut till aktieägarna. Under året har i genomsnitt omsatts B-aktier motsvarande 37 Mkr per handelsdag. Kinnevikoptioner Kinnevikoptionen noterades på OM i oktober Under 2005 omsattes i genomsnitt 157 optionskontrakt per dag, vilket motsvarar aktier. 9

11 Ägarförhållanden Kinneviks 20 största ägares aktier och röster i Kinnevik enligt VPC per 31 december Andel i % Andel i % Ägare A-aktier B-aktier av kapital av röster Emesco-koncernen ,6 31,7 Jan H Stenbeck, Dödsbo ,7 13,6 Familjen Klingspor ,9 8,2 Alecta ,3 3,4 Familjen von Horn ,0 3,4 Robur fonder ,1 3,4 Sapere Aude Trust ,9 3,2 Korsnäs ABs sociala fond ,5 1,9 Pictet & CIE* ,6 1,6 Fjärde AP-fonden ,1 1,5 SEB fonder* ,0 1,5 Hugo Stenbecks stiftelse ,4 1,2 Skandia Liv* ,5 0,8 Nordea fonder* ,6 0,8 SHB/SPP fonder* ,0 0,7 S I F ,0 0,7 AMF Pension fonder ,8 0,7 Catella fonder ,5 0,6 Skagen fonder ,2 0,5 SEB Trygg Försäkring* ,2 0,4 Övriga ,1 20,2 Totalt ,0 100,0 * För egen och annans räkning. Antal aktieägare 31 december 2005 var (35.303). Storlek aktieposter Antal ägare Procent Antal aktier Procent , , , , , , , , , , , ,45 Totalt , ,00 10

12 Års- och koncernredovisning

13 Förvaltningsberättelse Strategi Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag. Genom ett aktivt arbete, tillsammans med andra större långsiktiga ägare, söker Kinnevik verka inom företagens styrelser. Grunden för detta arbete är insikten om att varje företag i förhållande till sina konkurrenter har, och bör kontinuerligt söka stärka sin särart. Ledstjärnan är en långsiktig ökning av mervärdet som skapas i verksamheten. Kinnevik grundades 1936 av de tre familjerna von Horn, Klingspor och Stenbeck, som fortfarande är betydande ägare av bolaget. Kinneviks värderingar har ända sedan grundandet byggt på enkla men tydliga principer; förtroende, tillit, öppenhet och behjälplighet. Kinneviks långsiktiga framgångsrika arbete har inte tillåtit genvägar. Avkastningen från Kinneviks investeringar har ofta kommit långt efter att de gjordes. Kinneviks verksamhet har byggts kring en djup förståelse om sambandet mellan industriell utveckling och internationell handel. Efter att underkoncernerna Tele2, MTG, Metro, Transcom och Invik delats ut till Kinneviks aktieägare under det senaste decenniet, fortsätter Kinnevik att som aktiv delägare av bolagen verka inom dess styrelser. För portföljbolagen är värdet av en långsiktig och finansiellt stark ägare stort då det ger en långsiktighet i investeringar och strategi. Organisation Efter sakutdelningar och försäljningar av rörelsedrivande dotterbolag är Kinneviks rörelsedrivande verksamhet organiserad i fyra verksamhetsområden. Korsnäs Holding med dotter- och intressebolag inom verksamhetsområdena: Korsnäs Industri för produktion av vätskekartong, vit kraftkartong, säck- och kraftpapper samt fluffmassa vid Korsnäsverken i Gävle. Korsnäs Skog för skogsbruk och råvaruförsörjning. Korsnäs Packaging för produktion av papperssäckar och papperspåsar med tio hel- eller delägda produktionsanläggningar i Europa. Den 15 december träffade Kinnevik avtal om försäljning av Korsnäs Packaging, se vidare under Viktiga händelser under Mellersta Sveriges Lantbruk ( MSLA ) bedriver jordbruksverksamhet i Sverige och Polen. Dessutom innehar Kinnevik en betydande aktieportfölj i ett mindre antal börsnoterade bolag, bland annat Tele2, Millicom, MTG, Metro och Transcom. Kinnevik deltar aktivt i bolagens utveckling genom att vara representerat i styrelsen. Innehaven ger Kinnevik den finansiella substans som är en förutsättning för affärsutveckling eller för motvalls köp av poster i andra bolag. Avkastning Sedan 1976 har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar inklusive värdet av erbjudanden om teckning av aktier, givit en genomsnittlig effektiv avkastning om 15,3% per år. Under de senaste fem åren har Kinnevikaktien givit en genomsnittlig effektiv avkastning om 10,9% per år. Vid årets slut noterades Kinneviks B-aktie i 74 kronor, vilket ger en effektiv avkastning om 17,3% under Den effektiva avkastningen har beräknats under antagande att aktieägaren behållit tilldelade aktier i Tele2, MTG, Metro, Transcom och Invik. Aktieägarna biföll vid bolagsstämman den 12 maj styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Invik till Kinneviks aktieägare. Syftet med utdelning var att genom särnotering av Inviks aktier synliggöra värdet i bolaget och därmed skapa värden för aktieägarna i Kinnevik. För varje 10-tal A-aktier i Kinnevik erhölls 1 A-aktie i Invik och för varje 10-tal B-aktier i Kinnevik erhölls 1 B-aktie i Invik. Avstämningsdag för sakutdelningen var den 30 augusti och handel i Inviks aktie inleddes på Stockholmsbörsens O-lista den 1 september. Utöver sakutdelningen av aktierna i Invik beslutade bolagsstämman om en kontantutdelning på 0,25 kronor per aktie. Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av börsnoterade värdepapper inklusive erhållen utdelning ökade under året med 20% (räknat på innehav per 31 december), motsvarande Mkr, och uppgick vid årets slut till Mkr. Värdeförändringen redovisas i enlighet med IFRS över koncernens resultaträkning. Viktiga händelser under 2005 I mars tecknade Kinnevik konvertibla skuldförbindelser om 235 Mkr i Invik. Lånen, som löper med en årlig ränta om 3,5%, kan konverteras till aktier från den 1 december 2006 till och med 30 november 2011 till kursen 52 kronor. Vid full konvertering ger lånen rätt till nya aktier, vilket motsvarar 14,6% av kapitalet och högst 25,0% av rösterna i Invik efter 12

14 konvertering. I enlighet med bolagsstämmans beslut delade Kinnevik sedan ut samtliga aktier i Invik till aktieägarna, se under Avkastning ovan. Den 15 november träffade Korsnäs AB avtal med Sveaskog Förvaltnings AB om att förvärva dess dotterbolag AssiDomän Cartonboard Holding AB ( Frövi ). Köpeskillingen uppgår till Mkr kontant på skuldfri basis. Förvärvet passar väl in i Korsnäs framgångsrika verksamhet inom högförädlade kartong- och pappersprodukter för förpackningsindustrin. Frövis produktionskapacitet uppgår till ton kartongprodukter varav ingår ton egenproducerad kemisk massa per år. Frövis försäljningsintäkter uppgick under 2004 till Mkr och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 542 Mkr. Tillsammans hade Korsnäs Industri (det vill säga exklusive Korsnäs Packaging och Korsnäs Skog) och Frövi under 2004 en total produktionskapacitet på 1,1 miljoner ton pappers- och kartongprodukter. Försäljningsintäkterna uppgick under 2004 till sammanlagt Mkr och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till Mkr. Frövi har nyligen erhållit en koncession om att öka produktionskapaciteten till ton kartongprodukter. Den industriella logiken bakom affären är mycket stark och synergierna mellan Korsnäs och Frövi är betydande. Integrationsprocessen förväntas medföra årliga löpande synergier på omkring 150 Mkr. Förvärvet av Frövi kommer huvudsakligen att finansieras med en ökning av Korsnäs existerande syndikerade banklån. Transaktionen är villkorad av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter och beräknas kunna slutföras under första halvåret Den 23 november tillkännagavs att Korsnäs AB ingått ett nytt leveransavtal med Tetra Pak. Avtalet gäller perioden och omfattar närmare 1,6 miljoner ton vätskekartong. Avtalet innebär en fortsatt ökning av Korsnäs leveranser till Tetra Pak. Avtalet är oberoende av Korsnäs annonserade förvärv av Frövi och omfattar inte några volymer från Frövi till Tetra Pak. Under de senaste åren har Korsnäs Packagings inköp av säckpapper från Korsnäs Industri minskat, dels på grund av att Korsnäs Industri fokuserar sin produktion mot mer högförädlade produkter, dels på grund av att Korsnäs Packaging köpt främst oblekt säckpapper till mer konkurrenskraftiga priser från andra leverantörer. Som en följd av detta har synergierna mellan Korsnäs Industri och Korsnäs Packaging minskat. Mot denna bakgrund fattade Kinnevik under året beslut att avyttra Korsnäs Packaging och den 15 december träffade Kinnevik avtal om att sälja Korsnäs Packaging till den ryska förpackningsgruppen JSC Segezha Pulp and Paper Mill ( Segezha ) för 73,5 miljoner euro (693 Mkr) på skuldfri basis. Försäljningen kräver godkännande av konkurrensmyndigheter och förväntas vara avslutad under första halvåret Koncernens resultat Mot bakgrund av att Invik har delats ut till Kinneviks aktieägare och avtal om försäljning av Korsnäs Packaging har träffats i december 2005, redovisas Invik och Korsnäs Packaging i koncernens resultaträkning som resultat från avvecklad verksamhet. Invik är inkluderat fram till att utdelningen verkställdes den 31 augusti I Kinneviks balansräkning per den 31 december 2005 särredovisas Korsnäs Packagings tillgångar och operativa skulder som tillgångar respektive skulder till försäljning. Totala intäkter för året uppgick till Mkr jämfört med Mkr föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 353 (1.526) Mkr. I jämförelsetal för 2004 ingår en övrig rörelseintäkt om 826 Mkr, vilken utgör skillnaden mellan förvärvspriset för gamla Invik och nettotillgångarnas verkliga värden. Eftersom förvärvspriset understeg nettotillgångarnas verkliga värden redovisas skillnaden i enlighet med IFRS som en övrig rörelseintäkt i koncernens resultaträkning. Värdeförändring av finansiella tillgångar uppgick, netto efter erhållen utdelning och inlösen av aktier i Tele2, till ( 2.442) Mkr, varav Tele2 uppgick till 376 ( 3.990) Mkr, Millicom till (555) Mkr, Metro till 402 (379) Mkr, MTG till (428) Mkr, Transcom till 377 (129) Mkr samt konvertibel i Invik till 98 ( ) Mkr. Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick netto till 229 ( 282) Mkr, varav räntenetto utgjorde 188 ( 211) Mkr och valutakursdifferenser 6 ( 17) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till ( 1.198) Mkr. Koncernen har belastats med en skattekostnad om 205 Mkr avseende tidigare år, vilken hänför sig till utfall i skattetvister som avgjordes i Kammarrätten under det andra kvartalet. Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 326 (46) Mkr, varav 108 (56) Mkr avser Invik och 434 ( 10) Mkr avser Korsnäs Packaging. Korsnäs Packagings nettotillgångar har i bokslutet 2005 skrivits ner till 693 Mkr, vilket motsvarar köpeskillingen Kinnevik kommer erhålla från Segezha när försälj- 13

15 ningen avslutas. I Korsnäs Packagings förlust för 2005 ingår, förutom nedskrivning av tillgångar om 233 Mkr, omstruktureringskostnader i Tyskland och England om sammanlagt 53 Mkr samt tillkommande pensionskostnader om 125 Mkr avseende det engelska bolagets pensionsplan som kommer stängas till följd av transaktionen. Reultat per aktie Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till 16,75 ( 6,04) kronor för året. Totalt antal utestående aktier uppgick den 31 december 2005 till , varav A-aktier och B-aktier. Finansiell ställning och investeringar Koncernens likviditetsreserv, det vill säga likvida medel, kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften, uppgick per den 31 december 2005 till 699 Mkr och per den 31 december 2004 till Mkr. Dessutom finns ett kreditlöfte om Mkr från Korsnäs existerande banker att nyttja vid förvärv av Frövi. Koncernens räntebärande nettoskuldsättning uppgick per samma datum till Mkr respektive Mkr (2004 exklusive Invik). Den genomsnittliga räntekostnaden för året uppgick till 2,8% (3,4%) (räknat som räntekostnader i relation till genomsnittliga räntebärande skulder). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under året till 52 (1.128) Mkr. Förändringen jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av ombyggnad av PM4 och förlängt underhållsstopp inom Korsnäs och ökning av betald skatt. En kraftig ökning av rörelsekapitalet under 2005, vilket tillfälligt var på en låg nivå vid årsskiftet 2004/2005 på grund av höga leverantörsskulder, har också minskat kassaflödet från den löpande verksamheten. Avyttring av dotterbolag om Mkr i jämförelsetal för 2004 avser likvid erhållen vid försäljning av skogsbolag till Bergvik Skog. SAMMANSTÄLLNING ÖVER REDOVISADE VÄRDEN OCH MARKNADSVÄRDEN Redovisade Marknads- Förändring Andel Andel värden 31 värden 31 i börskurs kapital röster dec 2005 dec 2005 sedan 31 A-aktier B-aktier (%) (%) (Mkr) (Mkr) dec ) Noterade innehav 1) Tele ,3 49, % Millicom International Cellular ,2 38, % Metro International ,2 36, % Modern Times Group MTG ,0 47, % Transcom WorldWide ,4 34, % Viking Telecom ,3 29, % Summa noterade innehav % Onoterade innehav Korsnäs Industri och Skog ) Korsnäs Packaging ) Mellersta Sveriges Lantbruk ) Övriga tillgångar och skulder ) Summa onoterade innehav Räntebärande nettoupplåning inklusive konvertibelt lån i Invik Summa eget kapital/substansvärde Substansvärde per aktie, kronor 97 Slutkurs B-aktien 31 december 2005, kronor 74 Substansrabatt 24% 1) I enlighet med IFRS värderas noterade innehav till verkligt värde, varför redovisade värden och marknadsvärden är desamma. 2) Netto efter erhållen utdelning och ersättning för inlösen. 3) Konsensus av marknadsvärderingar gjorda av de analytiker som aktivt följer Kinnevik. 14

16 Investeringar och försäljningar av noterade värdepapper framgår av följande tabeller. Investeringar i värdepapper Antal Likvid (Mkr) 1 jan - 31 dec 2005 Metro A Millicom konvertibel Millicom MTG A Transcom A jan - 31 dec 2004 Metro (byte mot Radio P4) Millicom Transcom A Viking Telecom Försäljningar av värdepapper Antal Likvid (Mkr) 1 jan - 31 dec 2005 AcandoFrontec Cherryföretagen Metro B Millicom konvertibel MTG B Transcom B jan - 31 dec 2004 AcandoFrontec Radio P Radio P4 (byte mot Metro) Transcom B Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under året till 442 (453) Mkr. Soliditeten i koncernen uppgick per den 31 december 2005 till 70% jämfört med 58% per 31 december Verksamheten i rörelsedrivande dotterbolag En kall men stabil vinter, följd av fuktig och sval vår och sommar, skapade gynnsamma odlingsförhållanden för Mellersta Sveriges Lantbruk både i Sverige och Polen. Detta resulterade i bra skördar med överlag bra kvalitet. Stora inneliggande lager i hela Europa har dock generellt pressat priserna under hela året. Till följd av det pressade prisläget på marknaden lagras en stor del av 2005 års skörd inför en förväntad prisuppgång under första halvåret För Korsnäs har den generella konjunkturuppgång som kännetecknat 2005 endast haft en marginell inverkan. Marknaden för Korsnäs produkter präglades under året av en svag efterfrågeutveckling i Europa. Korsnäs förhållandevis starka position på marknaden har dock motverkat det svaga marknadsläget, varför efterfrågan på Korsnäs produkter som helhet varit stabil. Den medvetna satsningen på högförädlade produkter har fortsatt under året. Volymerna inom såväl vätskekartong som White Top Liner har ökat, medan leveranserna av säck- och kraftpapper samt fluffmassa har minskat. Produktionsutfallet inom Korsnäsverken uppgick under året till totalt ton, en minskning med 5,5% jämfört med föregående år. Den lägre produktionen har sin orsak i ett sex veckor långt produktionsstopp på PM4 i samband med en stor ombyggnation under våren 2005 med installation av en ny bestrykningsanläggning. PM4 är nu en renodlad kartongmaskin i likhet med PM5. Såväl projektgenomförande som uppstartskurva har väl följt uppgjorda planer. Processer för kvalificering av produkter från PM4 och kvalitetsutfall har motsvarat ställda förväntningar. Produktionsutfallet i Korsnäsverken har i övrigt varit på fortsatt hög nivå och på ett flertal områden har tidigare utfall överträffats, bland annat har PM5 producerat 5% över tidigare högsta årsproduktion. När ombyggnaden av PM4 nu är klar och den högre kapaciteten tas i anspråk för produktion av högförädlade pappers- och kartongprodukter minskar utrymmet för fortsatt produktion av fluffmassa. I augusti beslutades därför att produktion av fluffmassa på TM6 ska upphöra under andra kvartalet Tillsammans med andra åtgärder inom ramen för pågående effektiviseringsprogram är målsättningen att stärka marginalerna med cirka 150 Mkr på årsbasis. Vid utgången av 2005 hade beslut fattats och åtgärder genomförts vilka realiserar cirka 75% av målsättningen med full effekt från och med Den del av det pågående effektiviseringsprogrammet som syftade till att minska personalstyrkan med befattningar slutförhandlades under fjärde kvartalet innebärande att anställd personal kommer minska med 80 årsanställda under Korsnäs Industris rörelseresultat för året uppgick till 314 (656) Mkr. Av resultatförsämringen beror cirka 185 Mkr på produktionsbortfall i samband med ombyggnaden av PM4, samt det mer än normalt omfattande underhållsstoppet i april. I resultatet för fjärde kvartalet ingår också en avsättning om 69 Mkr för avgångsvederlag vid reduktion av 80 årsanställda 15

17 inom ramen för ovan nämnda effektiviseringsprogram. Vidare har priserna på ved, energi och kemikalier medfört ökade kostnader om cirka 120 Mkr under 2005 jämfört med Forskning och utveckling Ombyggnaden av kartongmaskinen PM4 med bland annat installation av bestrykningsstationer var ytterligare ett viktigt steg i Korsnäs specialisering på högförädlade kartongprodukter. Lanseringen av nya bestrukna kvaliteter inom områdena Folding Carton och White Top Liner fortsätter enligt plan. Korsnäs fullföljer samtidigt satsningen på sin unika hetkalandreringsteknik för obestrukna produkter. Under året har en ny kvalitet som framställs med denna teknik kvalificerats inom vätskekartongområdet. Korsnäs hetkalandreringsteknik har bidragit till utvecklingen av kartongförpackningen Tetra Recart som är ett alternativ till konservburk. Korsnäs var en partner vid utvecklingen av denna förpackning och är idag ensamleverantör av kartongmaterialet. Koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 32 (34) Mkr, vilka i sin helhet avsåg Korsnäs Industri. Miljö Kinnevikkoncernen bedriver inom Korsnäs tillståndspliktig verksamhet enligt Koncessionsnämnden baserat på ett beslut från Bolagets tillstånds- och anmälningspliktiga verksamhet påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom Korsnäs Industrirörelse. I verksamheten tillverkas massa, papper och kartong, vilket påverkar den yttre miljön i huvudsak genom utsläpp till luft och vatten samt genom buller. För ytterligare information om Korsnäs miljöarbete hänvisas till Presentation av rörelsedrivande bolag, Korsnäs AB, sid Riskhantering Koncernens finansiering och hantering av finansiella risker är centraliserad till Kinneviks finansfunktion och bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. Koncernens operativa risker bedöms och hanteras främst inom respektive affärsområde och rapporteras till Kinneviks styrelse. Koncernen har en modell för riskhantering, vilken syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Rapportering av identifierade risker och hantering av dessa sker en gång per kvartal till Kinneviks styrelse. Operationella risker De operationella riskerna finns huvudsakligen inom Kinneviks helägda dotterbolag Korsnäs och utgörs främst av relationer till kunder vad gäller betalningsförmåga och risk att förlora relationen samt leverantörer vad gäller tillförlitlighet, kvalitet och pris. Korsnäs genomför löpande översyn av kunder och leverantörer. Risken att kunderna inte kommer fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll, varvid samtliga kunder analyseras av säljansvariga och ett kreditråd minst en gång per år. Därefter bevakas kunderna löpande av kreditfunktionen med hjälp av bland annat information från Dun & Bradstreet. Avvikelser mot uppgjorda avtal hanteras löpande i kreditrådet. För att minska exponeringen mot tillfälliga fluktuationer i elpriset används finansiella säkringar. Resultatet av dessa redovisas i takt med att de förfaller och uppgick för året till 4 (5) Mkr. Marknadsvärdet på finansiella säkringar uppgick per 31 december till 83 ( 20) Mkr. Korsnäs nettoförbrukning av el uppgick under året till cirka 930 GWh och bedömd nettoförbrukning för 2006 av el i Sverige är till cirka 80% säkrad, för 2007 till cirka 50% och för 2008 till cirka 10%. Vad gäller inköp av vedråvara motsvarar cirka en tredjedel av Korsnäs massavedsförbrukning av leveranser från Bergvik Skog. Priserna med Bergvik Skog fastställdes vid bildandet av bolaget i mars 2004 fram till utgången av Finansiella risker Kinnevik är exponerat mot finansiella risker främst vad avser: aktierisk, det vill säga värdeförändring i den noterade aktieportföljen ränterisk till följd av förändringar i marknadsräntorna valutarisk bestående av transaktionsexponering och omräkningsexponering likviditets- och refinansieringsrisk, det vill säga risken att kostnaden blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån skall omsättas, samt att betalningsförpliktelser som en följd av otillräcklig likviditet inte kan uppfyllas. Koncernens upplåning sker i huvudsak i svenska kronor. Utländska dotterbolag finansieras dock huvudsakligen i lokal valuta. Nettoflödet av koncernens in- och utflöden av utländsk valuta uppgår på årsbasis till ett nettoinflöde om cirka 800 Mkr, vilket 16

18 främst utgörs av Korsnäs Industris försäljning i euro. För ytterligare beskrivning av hantering av finansiella risker, se Not 33. Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick under året till 12 (12) Mkr och de administrativa kostnaderna till 67 ( 55) Mkr. Erhållna utdelningar uppgick till 462 (3.020) Mkr och resultat vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar till 61 (23) Mkr. Nettot av övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till 32 (70) Mkr. Moderbolagets resultat efter finansiella poster blev 512 (3.072) Mkr. Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 2 (2) Mkr. Moderbolagets likviditet inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften uppgick vid årets slut till 364 (864) Mkr. Moderbolagets räntebärande externa skulder uppgick till (3.885) Mkr. Framtida utveckling Koncernens framtida utveckling är beroende av utvecklingen i hel- och delägda investeringar. Inom Korsnäs kommer den närmaste framtiden att inriktas på att avsluta de två strukturaffärer Kinnevik annonserade i november och december Försäljningen av Korsnäs Packaging förväntas avslutas under våren 2006 efter att erforderliga godkännanden av konkurrensmyndigheter erhållits. Eftersom leveranserna av säckpapper från Korsnäs Industri till Korsnäs Packaging avtagit de senaste åren kommer avyttringen inte ha någon materiell effekt på Korsnäs Industri. Korsnäs annonserade förvärv av Frövi kommer avslutas så snart tillstånd erhålls från berörda konkurrensmyndigheter. Integrationsarbetet kommer därmed att påbörjas varvid en ny gemensam organisation skall sättas på plats och de årliga synergierna om cirka 150 Mkr realiseras. Efter investering i ny bestrykningsutrustning på PM4 är Korsnäs bruk i Gävle mycket välinvesterat. Det är därför Kinneviks bedömning att investeringar i anläggningar inte kommer överstiga de årliga avskrivningarna för Korsnäs under de närmaste åren, varför det operativa kassaflödet från verksamheten kommer att minst motsvara rörelseresultatet. Vad gäller koncernens skuldsättning ämnar Kinnevik fortsätta ha en för skogsindustrin normal belåning mot det operativa kassaflödet från Korsnäs, men samtidigt ha en låg belåning mot den noterade aktieportföljen. Händelser efter räkenskapsårets utgång Den 19 januari 2006 meddelade Kinnevik att bolaget som den största ägaren i Millicom står bakom beslutet av Millicoms styrelse att utvärdera bolagets strategiska möjligheter. Utvärderingen föranleds av att Millicom kontaktats av ett stort antal potentiella förvärvare av bolaget. När ytterligare väsentlig information finns kommer den att meddelas marknaden. Förslag till vinstdisposition Till förfogande för moderbolagets årsstämma står: Fritt eget kapital Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras på följande sätt: Kontantutdelning om 1,60 kr per aktie, uppgående till I ny räkning överföres Summa

19 Koncernens Resultaträkning för tiden 1 januari 31 december (Mkr) Intäkter, Not Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter, Not Övriga rörelsekostnader, Not Resultat från andelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden Rörelseresultat, Not 2, Erhållna utdelningar, Not Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, Not Ränteintäkter och liknande resultatposter, Not Räntekostnader och liknande resultatposter, Not Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat, Not Årets resultat för kvarvarande verksamhet Årets resultat avvecklad verksamhet, Not 10 Invik Korsnäs Packaging Årets resultat, Not 25, 30, 31, Hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före/efter utspädning, kronor * från kvarvarande verksamhet ,75 6,04 från avvecklad verksamhet ,23 0,19 Föreslagen utdelning per aktie, kronor ,60 Genomsnittligt antal utestående aktier före/efter utspädning * Se definition sid

20 Koncernens Kassaflödesanalys för tiden 1 januari 31 december (Mkr) Den löpande verksamheten Årets rörelseresultat Justering för avskrivningar, Not Övrig rörelseintäkt vid fusionen med Invik Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kundfordringar och övriga rörelsetillgångar Förändring av leverantörsskulder och övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av dotterbolag Investeringar i materiella och biologiska anläggningstillgångar Försäljning av materiella och biologiska anläggningstillgångar Investering i aktier och övriga värdepapper Försäljning av aktier och övriga värdepapper Erhållen utdelning Förändring av lånefordringar Erhållen ränta Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagande av lån Amortering av lån Betalda räntor Erlagd utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde från kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Amortering av lån från Invik Kassaflöde i Korsnäs Packaging, Not Utlåning till Korsnäs Packaging Årets kassaflöde från avvecklad verksamhet Årets kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut, Not