Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box Simrishamn. årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning"

Transkript

1 Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen Simrishamn Simrishamns Bostäder AB Box Simrishamn årsredovisning 2013

2 innehåll Innehåll Simrishamns Bostäder AB VD har ordet Sid 3 Våra bostads- och framtidsprojekt positiva JONEBERG OCH NYA BOSTÄDER Simrishamnsbostäder ska genom produktion och utveckling av bostäder bidra till kommunens utveckling och tillväxt. Underhåll, miljö och energi 6 Verksamhet och organisationsutveckling 7 8 Styrelse/personal 9 Förvaltningsberättelse fastigheternas UNDERHÅLL, MILJÖ OCH ENERGI en fortsatt satsning på underhålls-/investeringsåtgärder för att vidmakthålla och förbättra egenskaper, skick och värde.. Finansiell information Resultaträkning 12 Balansräkning och kassaflödesanalys VIKTIGA HÄNDELSER februari 2013 höjs varmhyrorna med 2,55 % och kallhyrorna med 1,60 %. Per-Olof Järvegren tillträder som ny VD i april. I juni tar bostadsminister Stefan Attefall första skoptaget för Joneberg. Ny miljöpolicy med fokus på klimat antas i juni. I augusti tecknas bredbandsavtal med Telia. Noter till resultat- och balansräkning Revisionsberättelse/granskningsrapport 22 HÄNDER 2014 I februari höjs varmhyrorna med 2,3 % och kallhyrorna med 2,0 %. Arbete med ny affärsplan för Bilaga Fastighetsdata, snitthyra och anläggningsregister 23 Differentierade hyror genomförs successivt med en första etapp 1 april. Bredbandsanslutning och utökat TV-utbud i byarna klart i juni. VISION - VI SKALL VARA DEN BÄSTA HYRESVÄRDEN I SKÅNE 2 simrishamns bostäder ab årsredovisning 2013

3 vd har ordet VD har ordet Vi ska inte bara erbjuda service i toppklass. Vi ska också vara ett handlingskraftigt verktyg för vår ägare i arbetet att utveckla Simrishamn. BYTE AV VD I APRIL 2013 Tidigare VD Kent Zerath sade upp sin anställning som VD. Kent avslutade sin anställning i april 2013 i anslutning till bolagstämman. Kents tid på Simrishamnsbostäder har inneburit en stabilisering av ekonomin, intressanta byggprojekt och utveckling av service i egen regi för våra hyresgäster. Som ny VD är min ambition att bygga vidare och fortsätta utveckla Simrishamnsbostäder. Vi ska inte bara erbjuda service i toppklass. Vi ska också vara ett handlingskraftigt verktyg för vår ägare i arbetet att utveckla Simrishamn. Och vara en kreativ samarbetspartner med det lokala näringslivet. Detta blir kärnan i den uppdaterade affärsplan för som vi arbetar med just nu. SIMRISHAMNSBOSTÄ- DERS UPPGIFT En naturlig utgångspunkt är kommunens nya vision med dess utvecklingsområden. Både framgångsfaktorer, möjligheter och risker måste identifieras, analyseras och hanteras. Utifrån en underbyggd strategi ska vi tydliggöra vad Simrishamnsbostäder kan bidra med för att utveckla kommunen. Joneberg och bredband till samtliga våra områden är några högaktuella exempel. Samtidigt får vi inte blunda för att vår bostadsmarknad är skör. Vikande befolkningstal under 2013 innebär en viss risk för outhyrt. Framtvingade nedskrivningar av fastighetsvärden är en annan riskfaktor. Problematiken måste hanteras så att det inte äventyrar vår ekonomi. Målmedvetet arbete med demografi är en nyckelfråga. Varje projekt måste också övervägas noga. UTVECKLA SIMRISHAMN Simrishamn erbjuder med dess miljö, natur och havet en mycket hög livskvalitet. På Österlen är ett oslagbart varumärke som vi kan lyfta fram tillsammans med kommunen och det lokala näringslivet. En annan uppgift är att vara innovativ och bidragande i kommunens utvecklingsarbete och förverkligandet av översiktsplanen. I linje med målen i översiktsplanen föreslog vi i vårt remissar att en flytt av Pågatågsstationen till väster om Peder Mörcks väg övervägs i översiktsplanen. En så stor förändring som flytt av stationen måste ju samplaneras med andra förändringar av stations- eller järnvägens funktion. Utvecklingen av området kan oberoende av det påbörjas i en annan del av området. Simrishamnsbostäder har redan under hösten föreslagit att nytt bostadsprojekt på Södra Planteringen och Trekanten. SABO:s Kombohus Plus i åttavåningar är en intressant möjlighet till ett genomtänkt och kostnadseffektivt bostadsprojekt. FÖR UNGA OCH GAMLA Vårt nyligen färdigställda projekt Lyckan i Gärsnäs och Joneberg i samarbete med Näckström Fastigheter har en huvudinriktning mot äldre. Lyckan i Gärsnäs innehåller 31 bostäder varav 15 som trygghetsboenden. I Joneberg finns trygghetsboende om 43 bostäder, 55 bostäder i särskilt boende, ett bostadshus med 27 bostäder och dessutom möjlighet till 5 villor. Nu känns det som att nästa projekt bör ta mer sikte på ungas bostadsbehov. SABOhusen ligger väl i linje med det. Vi ska också överväga om de nyligen beslutade förenklingarna av PBL öppnar nya möjligheter till t.ex. vindsinredning. Morgondagens billiga bostäder för unga bör byggas nu. Vår satsning om 11 Mkr på bredband till samtliga bostäder är en viktig framtidsatsning med fokus på unga och för att göra det mer attraktivt att bo och arbeta på Österlen. MILJÖ- OCH KOSTNADS- EFFEKTIVISERING Under 2013 antog Simrishamnsbostäder en ny miljöpolicy med fokuserar på klimat och minskade utsläpp av växthusgaser. Våra energiprojekt, inköp av gasbilar och nya hus med lågenergiprofil är viktiga inslag i miljöarbetet. Vi har också styrt upp underhålls- och energiomställning, så att vi först förbättrar byggnadernas energistatus för att i fas två byta till en klimatsmart uppvärmningsform. Förbättrat driftnetto är ett tydligt och prioriterat mål för att stärka bolagets ekonomi. Men det är också utmanande för vår personal att ta sig an nya uppgifter och utveckla verksamheten. Förvaltningen av hela Joneberg är en ny uppgift. Att utveckla skötsel av områdenas grönytor i vår nybildade grönytegrupp är en annan. Genom att våra förvaltningskostnader ligger kvar på 2012 års nivå förbättras driftnettot enligt våra mål. Per-Olof Järvegren, VD simrishamns bostäder ab årsredovisning

4 byggnads- och framtidsprojekt Våra bostads- och framtidsprojekt Kommunen och Simrishamnsbostäder har under flera arbetet för att utveckla ett projekt i kvarteret Joneberg, där den tidigare skolan avvecklats LYCKAN I GÄRSNÄS Under våren färdigställdes Lyckan i Gärsnäs. Husen är i två plan med hiss. Bostäderna på plan 2 har generösa balkonger och bostäderna på bottenvåningen har en rejäl uteplats i västerläge. Husen innehåller sammanlagt 31 bostäder om 2 eller 3 rum och kök. 16 vanliga bostäder och 15 i trygghetsboendet med gemensamhetslokal och värdinna. Projektet väckt intresse. Värdinneverksamheten fick ett oplanerat avbrott under hösten. From 1 december är den i full gång enligt ett samarbetsavtal med Aleris. Projektet har genomförts som en totalentreprenad av Kebab. Projektet har en attraktiv kostnadsbild och har erhållit investeringsbidrag för delen som utgör trygghetsboende. Totalproduktionskostnad utgör 40,3 Mkr, vilket motsvarar ca kr/kvm. JONEBERG Kommunen och Simrishamnsbostäder har under flera år arbetat för att utveckla ett projekt i kvarteret Joneberg, där den tidigare skolan avvecklats. Kring årsskiftet slöt Näckström Fastigheter, Simrishamns kommun och Simrishamns Bostäder ett samarbetsavtal för att utveckla och genomföra projekt Joneberg. Samarbetet tar till vara parternas respektive styrkor och är på många sätt unikt. Genom sina 125 bostäder och investeringsram om cirka 200 Mkr är projektet extraordinärt för Simrishamn! Näckström fastigheter finansierar huvuddelen av projektet och bidrar därutöver med sin fastighetskompetens. Simrishamnsbostäder kan den lokala marknaden och ska enligt avtal förvalta det samlade projektet. Aleris är utförare av omsorg och service för äldre och kommer att driva äldreboendet och servicen för äldre. Simrishamns kommun upplåter mark och ger via tillämpning av LOV förutsättningar för äldre delen i projektet. Joneberg Holding med tre dotterbolag bilades för projektgenomförandet. Simrishamnsbostäders ägarandel är 45 % i holdingbolaget. Varje dotterbolag svarar för ett av husen: Särskilt boende för äldre med 55 platser, trygghetsboende med 43 anpassade bostäder och ett ordinärt bostadshus Höjden med 27 bostäder. Husen är placerade öster om idrottshallen runt ett torg och med delvis bibehållen vegetation. Från plan 2 har en stor del av bostäder utblick mot havet. Under våren 2013 genomföredes projektering av Joneberg. Parterna kunde dock inte komma överens om utformning och 4 simrishamns bostäder ab årsredovisning 2013

5 byggnads- och framtidsprojekt ansvarsfördelning i genomförandeavtal för projektet. Joneberg Holding valde då att avbryta samarbetet enligt avtal och handla upp entreprenaderna av Peab för två av husen respektive av Kebab för ett av husen. Konsulten begär ersättning för visst arbete. Förhandlingar pågår mellan Joneberg Holding och konsultföretaget. Före midsommar togs första skoptag för projektet av bostadsminister Stefan Attefall med mycket starkt intresse från media. Därefter har kommunen hanterat föroreningar i mark. Marksaneringen har genomförts i samverkan mellan parterna för att undvika dubbelarbete, minimera merkostnader och tidsförskjutning för parterna. Sedan början av november pågår entreprenadarbetena enligt tidplan med sikte på inflyttning i det särskilda boendet för äldre fjärde kvartalet 2014 och i bostäderna under första halvåret FRAMTIDSPROJEKT Samrådshandlingen till översiktsplanen är ett viktigt dokument för att utveckla Simrishamn och olika bostadsprojekt bl.a. på Skansen. Längs Branteviksvägen föreslås handel för att stärka stadens centrum och skapa en buffert mellan bostäderna och mot hamnen med dess industriella verksamhet. Området har en fantastisk potential med närhet till centrum, kommunikationer och havet. En utveckling av området inleds lämpligen med bostadsprojekt på Södra Planteringen eller Trekanten. Simrishamnsbostäder har begärt planändring för att t.ex. uppföra några Kombohus Plus i åtta våningar där. Planarbetet bör inledas våren 2014 för att möjliggöra en byggstart, när Joneberg är uthyrt. Simrishamnsbostäder har också anmält intresse för att i samarbete med kommunen planera ett bostadsprojekt på Ö Planteringen. Några hus i park skulle vara ytterst attraktivt. simrishamns bostäder ab årsredovisning

6 underhåll, energi och miljö Underhåll, miljö och energi Vi tar ett helhetsgrepp för att minska energiförbrukningen och därmed miljöpåverkan Under 2013 har vi fortsatt satsningen på underhålls-/investeringsåtgärder för att vidmakthålla och förbättra fastigheternas egenskaper, skick och värde. Vi arbetar därför med helhetsgrepp, där åtgärderna också inkluderar att minska energiförbrukningen och därmed miljöpåverkan. Med starkt fokus på kostnaderna genom förhandlingar med leverantörer och bra upphandlingar för enskilda åtgärder samt ramavtal med entreprenörer har vi fått mer åtgärdat för mindre pengar. Ett axblock av åtgärder som genomförts under 2013: Omläggning tak på Skönadalhemmet och Hejdan Målning av fasader och fasadrenovering på Bruksområdet och Stadsgäre Byte av fönster och/eller entrédörrar på Stadsgäre, Baldingskroken, Brevduvan, Mölledamm, Hejdan, Borrbyhemmet (avd. Tuvan), Boken 8 och Rönnebröd 1 Byte av kök på Baldingskroken Renovering av badrum med kakel och klinker: Brevduvan och Piskan Åtgärder utemiljöer: Snäppan, Hejdan, Haren, Frankatoft och Solgläntan. Snödroppen, Gärdsnäs mården Flerkanten Kivik, Mölledamm, Franketofta Nytt miljöhus på Snäppan Ny asfalt på parkeringsytorna på Bruksområdet och Snäppan Värmepumpar på Hejdan och Prästabol. Skogsgård i St Olof har varit i stort behov av en ordentlig satsning vad gäller utvändiga underhållsåtgärder och energibesparande åtgärder. Under året har yttertaket bytts (tidigare eternit) med tillhörande plåtdetaljer, vinden isolerats, fasad tilläggsisolerats och fasadskivor byts. Samtliga fönster har bytts till 3-glasfönster och även lägenhetsdörrarna har bytts. Tillgängligheten till respektive bostad har förbättrats och asfaltytor har lagts om. Värmepannan har uppdaterats. Skogsgård, Sankt Olof Gasbilar Under året har fem bilar bytts ut och tre av de nya bilarna drivs med gas. Utbildning av bovärdarna startade under hösten och kommer att fortgå under våren 2014 och innefattar lagar och förordningar, byggteknik, VVS och el. I utbildningen ingår många praktiska tips för att minska energiförbrukningen I den nya upphandlingen av städ har det ställts krav på miljövänliga rengöringsmedel. 6 simrishamns bostäder ab årsredovisning 2013

7 verksamhets- och organisationsutveckling Verksamhets- och organisationsutveckling Att stärka och utveckla verksamheten måste i grunden bygga på ett strategiskt tänkande. Att stärka och utveckla verksamheten måste i grunden bygga på ett strategiskt tänkande. Starka sidor ska behållas och möjligheter utnyttjas. Samtidigt ska risker minimeras och hot undanröjas, allt beaktande kostnader och insatser för det resultat vi kan uppnå. Viktiga ingångsvärden är genomförd hyresgästenkät, beslutade mål, lekmannarevisorernas granskning, utvärdering vår verksamhet, marknadsutveckling samt engagemang från all berörd personal. På en personalkonferens i maj lades en grund för ett antal verksamhetsprojekt. Ledningsgruppen bearbetade projekten. Det resulterade i 12 projekt med sammanlagt 21 åtgärderna. Av dessa åtgärder är 16 genomförda. Ytterligare 3 är beslutade och kommer att genomförs under För projekten, utveckla en APP med boendetjänst respektive avveckla fossila bränslen, återstår att besluta om genomförandeplan. De viktigaste genomförda åtgärderna framgår av viktiga händelser. Organisationen har förtydligats enligt organisationsplan. Personalansvar har delegerats till ekonomichef för ekonomi- och uthyrningspersonal respektive till service- och underhållschefen för bovärdar, hantverkare och skötselpersonal. Fastighetschefen har en beställande och projektledande funktion i organisationen. Sammantaget har roller och ansvar förtydligats. Under våren etablerades en grönytegrupp med ansvar för grönyte- och växtskötsel. I gruppen ingår en bovärd, som koordinator, två tillsvidareanställda samt några säsongsanställda. Kommunens fastighetsutredning har presenterat sitt förslag under hösten. Förslaget innebär i praktiken inga ändringar av bolagets fastighetsbestånd. Utredningen förordar en samordning av drift och skötsel av kommunens och bolagets fastigheter. Bolaget ser positivt på förslaget och är berett att engagera sig i genomförandet utifrån en tydlig beskrivning av uppgifter och ansvarsfördelning. Ett stort arbete har landat genom att en genomarbetad gränsdragningslista för samtliga särskilda boenden för äldre beslutats i samråd med socialförvaltningen. Nu pågår det praktiska genomförandet. Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport framfört förslag och synpunkter. Dessa har beaktats. Hyresavtal för lokaler läggs successivt in i vårt fastighetssystem. En ny inköps- och upphandlingspolicy har antagits av styrelsen under hösten. En översyn pågår av den interna kontrollen. Avsikten är att utifrån viktiga riskaspekter utvärdera befintlig riskhantering och vid behov besluta om ytterligare åtgärder. Under hösten har arbetet med bolagets affärsplan påbörjats. Ambitionen är att den ska vara långsiktig och mer strategisk dvs. övergripande. Affärsplanen bör på sikt gälla i fyra år. Nu jobbar vi Bruket, Simrishamn Havsutsikten, Simrishamn simrishamns bostäder ab årsredovisning

8 verksamhets- och organisationsutveckling med ett förslag som ska gälla för Utöver affärsplanen kommer en verksamhets- och utvecklingsplan att tas fram med mer konkreta förslag, projekt och åtgärder. Grunden för arbetet är kommunens vision med utvecklingsområden och bolagets uppdrag enligt ägardirektiven. Vi ser också en potential i att produktutveckla våra bostäder och verksamhet. Ett viktigt intresseområde är många äldre och deras intresse av särskild service. Hälften av våra hyresgäster är pensionärer dvs över 65 år. Vår goda service är en konkurrensfördel men vi överväger också om vi ska erbjuda fler tjänster för att förbättra förutsättningarna för kvarboende. Trygghet och tillgänglighet är centrala värden i det boende Simrishamnsbostäder erbjuder. DRIFTSNETTO Driftsnetto( (RÖRELSERESULTAT rörelseresultat EXKL. exkl. avskrivningar) AVSKRIVNINGAR) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 KOSTNADSSTRUKTUR 2013 (JÄMFÖRT MED 2012) År 2013 År En av våra trygghetsvärdar vid Lyckan, Gärsnäs Lyckan, Gärsnäs 8 simrishamns bostäder ab årsredovisning 2013

9 styrelse och personal Styrelse och personal STYRELSE Ordförande: Mats Carlsson Ordinarie ledamöter: Alf Åberg vice ordförande, Håkan Rosenkvist, Karl-Gustav Högberg, Stig Söderberg, Gerd Lundin, Gudrun Schyman ERSÄTTARE Anita Lindqvist, Bertil Bjerstam, Beat Senn, Erik Persson, Margareta Hagstad, Bernt Håkansson, Svante Aspelin VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Per-Olof Järvegren VD, Eva Nordland ekonomichef, Micael Holm fastighetschef, Lars Persson service- och underhållschef. PERSONAL Förvaltningen av bolagets fastigheter sköts under service- och underhållschefens ledning av 9 bovärdar och 3 servicetekniker. Hyresadministration hanteras av 2 anställda och ekonomigruppen består av 2 personer. Personalen sköter även förvaltningen och administrationen av de fastigheter som tillhör Simrishamns Industrifastigheter. simrishamns bostäder ab årsredovisning

10 förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Simrishamns Bostäder AB, får härmed avge redovisning för förvaltning av bolagets angelägenheter för verksamhetsåret Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Simrishamns Kommun förvärva, försälja, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt att bygga bostäder, affärslägenheter i anslutning till bostäder samt äldreboende etc. Byggnation av 31 lägenheter i Gärsnäs färdigställdes under året, med inflyttning januari-mars Under året genomfördes investeringar för 27,3 Mkr, varav större delen avsåg standardhöjande badrumsrenoveringar, renovering av kvarteret Skogsgården i Sankt Olof, samt energibesparande åtgärder såsom byte av fönster och ytterdörrar. Planerat lägenhetsunderhåll har genomförts avseende ommålning/ tapetsering till en kostnad av 3,9 (3,6) Mkr. Omläggning av golv har utförts till en kostnad av 1,3 mkr (1,2) Mkr. Ekonomi Finansiella derivatainstrument används för att hantera ränterisken i bolagets skuldportfölj.. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Den totala skuldvolymen uppgår till kkr, vilket är samma volym som För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Per bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till 570 Mkr (570). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 6,43 år (7,25 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 3,48 % (3,54%). Likvida medel uppgick på balansdagen till 0 Mkr jämfört med 12,9 Mkr vid årets början. Avkastning på eget kapital är 3,5 % (5,9 %) uppfyller avkastningskravet enligt aktieägardirektivet. Soliditeten utgör 12,86% (12,4%). Ägaren Simrishamns Kommun har kontinuerligt under året informerats om resultatutvecklingen vid regelbundna sammanträden med kommunledningen och genom ekonomisk månadsrapportering. Hyror Hyrorna höjdes den 1 februari med 2,55 %, där värme ingår i hyran och med 1,6 %, där hyresgästen själv svarar för värmekostnaden. Förhandling om hyresförändring 2014 genomfördes under januari 2014 och resulterade i en hyreshöjning på 2,3 % från och med den 1 februari, där värme ingår i hyran och 2,0 % där hyresgästen själv svarar för värmekostnaden. I april 2013 återbetalades drygt kr till hyresgästerna i underhållsrabatt på grund av hyresgäststyrd lägenhetsunderhåll. Ungefär motsvarande belopp kommer att utbetalas i Uthyrningen Vakansgraden är något högre än de senaste åren. Det finns 14 vakanta lägenheter vid årets slut (0 förra året). Omflyttningsgraden har under året varit 23,15 %. (15,7 %) Värdering av fastigheter Fastigheternas marknadsvärden har beräknats utifrån ett direktavkastningskrav om 6-6,5 % beroende på läge och bostadstyp i Simrishamn. Några nybyggda fastigheter i Simrishamn har åsatts 5,5 %. För bostäder i byarna och för äldreboendena tillämpas 7 %. Hyres- och kostnadsutveckling har bedömts till 2 % per år. Beräkningen visar ett samlat marknadsvärde (nyttjandevärdet) om ca mkr (1 128 mkr) jämfört med det bokförda värdet om 766 (713) mkr. För några fastigheter överstiger det bokförda värdet marknadsvärdet med mer än 10 % och avvikelsen överstiger 2 mkr, varför värdena ska skrivas 10 simrishamns bostäder ab årsredovisning 2013

11 förvaltningsberättelse ner. Det bokförda värdet på Snödroppen minskar med 3,0 mkr och för Lyckan, Gärsnäs med 6,0 mkr. Återföring av tidigare nedskrivningar har gjorts på kvarteren Hoven, Mölledamm och Lillevångshemmet med 9 mkr. Skogsgläntan i S:t Olof skrivs ner med 0,4 mkr på grund av att hyresavtalet med kommunen är på väg att avvecklas. Årets resultat Flerårsjämförelse NYCKELTAL ( MKR) Omsättning Driftnetto Avskrivningar Räntenetto Årets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets vinst Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att medlen disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning simrishamns bostäder ab årsredovisning

12 finansiell information Finansiell information Simrishamns Bostäder AB RESULTATRÄKNING 1/ (kkr) Not Rörelsens intäkter 1 Hyresintäkter netto Övriga rörelseintäkter Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter 899 SUMMA INTÄKTER Rörelsens kostnader Externa kostnader för fastigheter 2, Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av-/nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSEKOSTNADER RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Räntekostnader och liknande poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Resultat före skatt ÅRETS RESULTAT OPERATIV RESULTATUTVECKLING I KKR EXKL. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Operativ resultatutveckling i kkr exkl. jämförelsestörande poster (exkl försäljning) ( exkl försäljning) (exkl.försäljning) simrishamns bostäder ab årsredovisning 2013

13 finansiell information BALANSRÄKNING 31/ Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg Pågående nyanläggningar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella anläggningtillgångar 8 Aktieinnehav i minoritetsbolag Lån till minoritetsbolag SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Lager och förråd Kortfristiga fordringar Hyres och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR FINANSIELLA KOSTNADER I KKR Finansiella kostnader (Kkr) År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 simrishamns bostäder ab årsredovisning

14 finansiell information Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital 9 Aktiekapital Nyemission under registrering - - Uppskrivningsfond Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkkreditutnyttjande Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvars -och borgensförbindelse Ansvarsförbindelse Fastigo UTVECKLING AV EGET KAPITAL Utveckling av eget kapital tkr Balanserad resultat Aktiekapital och fonder År 14 simrishamns bostäder ab årsredovisning 2013

15 finansiell information KASSAFLÖDESANALYS juridisk person, indirekt metod (kkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före finansiella poster Avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minsking av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETENr Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning anläggningstillgångar 46 - Förändring pågående investeringar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERIINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Likvida medel Kassa och bank simrishamns bostäder ab årsredovisning

16 finansiell information NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING (kkr) REDOVISNINGS/VÄRDERINGSPRINCIPER Belopp i kkr om inget annat anges. ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. INTÄKTER Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Intäkterna redovisas netto efter avdrag för moms och rabatter. Hyror inbetalade i förskott redovisas som förutbetalda intäkter. VÄRDERINGSPRINCIPER MM Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. VARULAGER Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet respektive verkligt värde. FORDRINGAR Fordringar/skulder har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Rörelseresultatet belastas med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas ekonomiska livslängd. Till och med år 2002 användes SABO:s 50-åriga annuitetsmetod för byggnaderna. Fr.o.m tillämpas avskrivning med en succesivt ökande procentsats. Anskaffningsvärdet på fastigheter skrivs av med 1% medan standardhöjande investeringar samt till-och ombyggnation skrivs av under bedömd nyttjandeperiod. Målet för avskrivningsnivån avseende hela beståndet är 2 % eller lika med den skattemässiga avskrivningen. Följande procentsatser tillämpas 2013 Byggnader 1,9 % Maskiner och inventarier 11,6 % Bilar 20,0 % SKATT Bolagets skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 123 mkr. Vidare finns det ett redovisat värde på fastigheterna som överstiger det skattemässiga värdet med 96 mkr. Någon uppskjuten skatt är inte bokförd, eftersom den uppskjutna skatteskulden gällande skillnaden mellan det redovisade och skattemässiga värdet på fastigheterna avräknas mot den uppskjutna skattefordran på skattemässiga underskottet NOT 1 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING Hyresintäkter inkl.outhyrda objekt Bostäder Lokaler Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Summa hyresintäkter Avgår rabatter Summa hyresintäkter netto Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning simrishamns bostäder ab årsredovisning 2013

17 finansiell information NOT 2 EXTERNA KOSTNADER Kostnader för material Kostnader för tjänster Taxebundna kostnader Fastighetsskatt Andra externa kostnader Summa externa kostnader varav ersättning till revisorer Ernst & Young för revision för konsultation NOT 3 FÖRDELNING AV EXTERNA FASTIGHETSKOSTNADER OCH PERSONALKOSTNADER PÅ UNDERHÅLL OCH DRIFT Underhåll Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Administration och uthyrning Summa NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Anställda, årsarbetare Män Kvinnor 7 6 Totalt varav säsonganställda 5 Löner, pensionskostnader och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala avgifter Pensionskostnader varav för VD kr ( ) Avtal om särskilt avgångsvederlag finns tecknat med VD. Vid uppsägning gäller ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Styrelseledamöter och ledande befattningar Antal på balansdagen varav män Styrelseledamöter 7 71% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 4 75% simrishamns bostäder ab årsredovisning

18 finansiell information NOT 5 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Årets investeringar Årets försäljningar -46 Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Årets försäljningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Ackumulerade nedskrivningar: Vid årets början Årets nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Uppskrivning: Ingående ackumulerad uppskrivning Årets avskrivning på uppskrivning -430 Utgående ackumulerade uppskrivning Utgående bokfört värde varav mark Taxeringsvärde byggnader och mark ACCKUMULERADE AVSKRIVNINGAR Ackumulerade BYGGNADER OCH MARK (KKR) avskrivningar byggnader mark (Kkr) År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År simrishamns bostäder ab årsredovisning 2013

19 finansiell information NOT 6 MASKINER, TEKNISKA ANLÄGGNINGAR OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Årets utrangering Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Årets utrangering 60 Vid årets slut Utgående bokfört värde NOT 7 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Vid årets början Investeringar Överfört till färdigställt, aktiverat under året Utgående bokfört väde vid årets slut NOT 8 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktieinnehav 45 % i Nya Joneberg Holding AB (org.nr , Simrishamn) Antal aktier 135 á 1000kr 135 Lån till minoritetsbolag Joneberg C AB (org.nr , Simrishamn) NOT 9 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna ränteintäkter Förutbetalda kostnader Summa simrishamns bostäder ab årsredovisning

20 finansiell information NOT 10 EGET KAPITAL Aktiekapital Uppskrivn.fond Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Nyemission Fondemission Enligt stämmobeslut Årets resultat Utgående balans NOT 11 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljad kredit ej utnyttjad NOT 12 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Förfallopunkt från balansdagen Förfalloprofil kapitalbindning Förfalloprofil räntebindning inkl. ränteswappar Inom 0-1 år Inom 1-2 år Inom 2-3 år Inom 3-4 år Inom 4-5 år Inom 5-6 år Inom 6-7 år Inom 7-8 år Inom 8-9 år Inom 9-10 år Summa NOT 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna räntekostnader Upplupna sociala kostnader och löneskatt Förskottsbetalda hyror Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa simrishamns bostäder ab årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer