Verksamhetsplan Budget för år 2013 med inriktning för Beslutad av kommunfullmäktige den , 114

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 Budget för år 2013 med inriktning för Beslutad av kommunfullmäktige den , 114

2 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Förslag till Verksamhetsplan Den politiska viljeinriktningen... 4 Övergripande mål Planeringsförutsättningar... 5 Förväntad befolkningsutveckling... 5 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag... 5 Skatteintäkter och generella bidrag... 5 Kostnadsutveckling... 6 Prognos över pensionskostnaderna... 6 Investeringar och avskrivning... 6 Finansiering och ränteutveckling... 7 Styrprocessen i Upplands-Bro kommun... 7 Uppföljning... 7 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 8 Budgetdirektiv till nämnderna... 8 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag... 9 Årliga ägardirektiv till bolagen Resultatplan (mkr) Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredningen Nämndernas ramar, sammanställning för Kommunstyrelsen Affärsmässig verksamhet Bygg- och miljönämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Investeringsbudget Kommunstyrelsen Va-verksamhet Avfallsverksamhet Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Exploateringsbudget... 34

3 2 Förord Kommunsektorn går mot tuffare tider Den internationella återhämtningen går långsamt och det kommer att ta lång tid innan den finansiella situationen i vår omvärld är stabil. Krisen i Europa är inne på sitt femte år. Sverige klarar sig förhållandevis bra och har visat stor motståndskraft. BNP ökar dock endast med 1,0 procent i år och förutses att öka nästa år med 1,8 procent. Kommunernas kostnader stiger, tillväxten minskar och arbetslösheten befinner sig fortfarande på en för hög nivå även om Stockholmsområdet inte är lika hårt drabbat som andra delar av landet. För 2013 medför den försämrade tillväxten att vi nu är inne i en lågkonjunktur. Vår största utmaning i Upplands-Bro blir att vidmakthålla en stark tillväxt i en orolig värld. Varje skattekrona ska utnyttjas effektivt och vi ska fortsätta att finna nya vägar att inom ram förbättra och utveckla kvaliteten. Vi gör, liksom regeringen, bedömningen att vi ska satsa av en del av våra sparade medel detta år. Vi amorterar också på våra lån för att minska kommunens risk i framtiden. God ordning och reda i ekonomin och tidigare sparde medel gör att vi kan värna om kvaliteten inom välfärden. Vi satsar i första hand på att höja kvaliteten för utbildningen av våra barn och ungdomar, vilket underlättar morgondagens arbetslinje. Vi fortsätter arbeta för att de som står långt från arbetsmarknaden ska få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna finna vägar tillbaka till arbetslivet och kunna prestera efter sin förmåga. Även detta är ett led i arbetslinjen.vi satsar också på våra äldre och kvaliteten inom äldreomsorgen ska höjas. De som försörjt oss under lång tid ska känna sig trygga och respekterade. Alla barn och ungdomar ska kunna lyckas Vårt mål är att Upplands-Bros skolor ska vara bland Stockholms läns bästa skolor. Våra förskolor och skolor ska vara trygga och stimulerande miljöer och främja lust till studier och lärande. Alla elever ska bemötas utifrån sina egna resurser och förutsättningar. Klassrummet är en av Sveriges viktigaste arbetsplatser. Läraryrkets status i våra skolor ska öka. Att lärare tar sig an utmaningar på ett framgångsrikt sätt ska synas i högre lön. Individens rätt att själv välja präglar all vår verksamhet Ett värdigt liv kan ha olika betydelser för olika personer. Respekten för den äldres eller funktionshindrades självbestämmande och integritet genomsyrar vår politik. Genomförandet av den lokala värdighetsgarantin är ett led i detta arbete. Lagen om valfrihetssystem, LOV blir nu verklighet och våra kommuninvånare kan välja att anlita andra utförare än kommunens inom bl. a. hemtjänsten, avlösarservice och ledsagning. Detta blir en del av den behövda kvalitetshöjning för våra äldre som vi nu genomför. Alla har rätt till en meningsfull fritid Vi möter glädjande en ökad efterfrågan på god kultur och stora fritidsmöjligheter. I Upplands- Bro har vi ett rikt föreningsliv med åttio aktiva föreningar. Trots en lägre tillväxt i omvärlden och således även i vår kommun satsar vi vidare på våra ungdomar och deras möjligheter till goda fritidsmöjligheter. Ett rikt föreningsliv är en stor tillgång. Upplands-Bro ska vara en fortsatt expansiv kommun Vi uppmuntrar utvecklingen av attraktiva bostads- och verksamhetsområden. Upplands-Bro ska vara en välkomnande, tillgänglig, trygg och vacker kommun med många attraktiva mötesplatser för medborgare och företagare. Vårt näringsliv är en viktig del av kommunens tillväxt och utveckling. Vi strävar hela tiden mot ett bättre företagsklimat.

4 Upplands-Bro är en grön kommun med ett starkt miljöengagemang som genomsyrar all verksamhet. Vi fortsätter att genomföra vår miljöplan och arbetar aktivt med energieffektivisering av verksamheterna och våra fastigheter. Hela kommunen ska utvecklas och leva Vi arbetar för god bebyggd miljö, och vackra tillgängliga naturmiljöer som främjar god hälsa och välmående hos människor. Medborgarnas och företagens ansökningar om bygglov eller andra tillstånd ska gå smidigt och snabbt. De ska uppfatta våra processer i Upplands-Bro som obyråkratiska, rättvisa och lyhörda. Våra tjänstemän ska ha hög kompetens, stor servicevilja och vara positiva till etableringar av bostäder eller verksamhet i hela kommunen. Vi ska behandla alla ärenden på lika villkor och utan onödig tidsfördröjning. 3

5 4 Förslag till Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen (VP 2013) är Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för att styra utvecklingen i kommunen. Verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2013 med plan för år , investeringsplan för 2013, mål och uppdrag samt taxor och avgifter. Ägardirektiv till kommunens helägda dotterbolag i kommunkoncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB ingår också. Budgetförslaget innebär att det budgeterade resultatet för 2013 uppgår till -14,2 miljoner kronor. Kommunen har, genom sina goda redovisade resultat under , kunnat avsätta en del av årens resultat till en buffert att användas vid lågkonjunktur. I och med det budgeterade underskottet på 15,2 mkr för 2013 tas cirka 29 % av bufferten i anspråk. Under 2014 planeras kommunens budget att vara i balans och för 2015 budgeteras ett överskott på 5 mkr. Den politiska viljeinriktningen Alliansen i Upplands-Bro kommun har beslutat om ett politiskt program för mandatperioden Målen antogs i Kommunfullmäktige den 31 augusti I den årliga budgeten är de övergripande målen nedbrutna till konkreta verksamhetsmål och därmed hänger mål och budget ihop. Tillsammans skapar de en stabil grund för den fortsatta utvecklingen av kommunen. Övergripande mål Upplands-Bro kommun ska säkerställa en fortsatt god ekonomi för att säkra välfärden, som är vårt grundläggande uppdrag. Därför fokuserar vi på välfärdens kärna och säkerställer utbudet av välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets olika skeden. Valfriheten skapar kvalitetskonkurrens. Alla människor har olika förutsättningar, behov och drömmar. Den utgångspunkten är avgörande för oss. En mångfald av utövare, med olika profil och inriktning, ökar valfriheten. Desto fler alternativ vi kan erbjuda, desto större är möjligheten att varje människa får den service som motsvarar de egna förväntningarna och behoven. Upplands-Bro ska - erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden - ha en ekonomi i balans - använda skattebetalarnas pengar effektivt - fortsätta att vara en expansiv kommun - förbättra servicen till medborgare och företagare varje år - vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Befolkningstillväxten ska vara minst 1,5 % per år Minst 250 nya bostäder varje år 350 nya medborgare varje år Skattesänkning under mandatperioden Budgetöverskott om 2 % ska uppnås på tre mandatperioder Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år

6 5 Planeringsförutsättningar Förväntad befolkningsutveckling Kommunens mål är att växa med 350 personer årligen. Nivån på skatter och bidrag beräknas på hur stor befolkningen i Upplands-Bro kommun är den 1 november Kommuninvånarregistret under början av oktober månad utgör underlag för bedömning av befolkningsunderlaget den 1 november. Befolkningsprognos Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser när det gäller utvecklingen av skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en sammanvägning av olika bedömares och regeringens uppfattning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över kommunens befolkningsutveckling. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos i oktober 2012 använts. Intäkterna beräknas öka med 34,6 miljoner kronor 2013 vilket innebär 3,3 %. Skatteintäkter och generella bidrag Mkr Skatteintäkter 880,9 929,2 963, ,3 Inkomstutjämning 115,9 114,4 119,5 128,5 Kostnadsutjämning 10,5 4,5 4,6 4,9 Regleringsbidrag/avgift 12,0 11,1 4,8-3,0 LSS-utjämning -13,0-18,5-18,7-19,0 Fastighetsavgift 35,1 35,3 35,3 35,3 Summa intäkter 1 041, , , ,0

7 Kostnadsutveckling Upplands-Bro kommuns mål är att medborgarna ska kunna välja verksamhetsutövare, oavsett om den bedrivs i egen regi eller av externa utförare. Budgetdirektiven för 2013 har därför anpassats så att de preliminära ramarna utgår från en allmän uppräkning på 2012 års befintliga budgetram. Målet med en allmän uppräkning av ram är att underlätta valet mellan tjänsteköp och att producera själva. Genom en allmän uppräkning på innevarande års ram tydliggörs även vilken effektiviseringsnivå varje nämnd har att arbeta med inför kommande år. Inflationen är just nu måttlig och enligt de senaste prognoserna ser utvecklingen ut att fortsatt vara på en mycket låg nivå 2013, 1,0 %. Kostnaden för enskilda varor och tjänster kan naturligtvis avvika markant från konsumentprisindex. SKL gör en bedömning i prisindex för kommunal verksamhet att arbetskraftskostnaderna inom kommunal verksamhet kommer att öka med 2,6 % och övrig förbrukning ökar med 1 %. Sammanvägt arbetskraft och övrig förbrukning beräknas en ökning totalt med 2,1 % för hela året. Det skulle motsvara en ökning av kostnaderna med 20,5 miljoner kronor. För att kommuninvånarnas skattemedel ska komma till mest och bäst nytta så krävs att verksamheterna ständigt jobbar med förbättringar och utveckling av arbetsprocesserna. Det innebär att inför budget 2013 ges en allmän uppräkning på befintlig ram med 1,7 %. Det motsvarar en höjning med 16,6 miljoner kronor. Kommunen har med detta en ambition att effektivisera verksamheterna med 3,9 miljoner kronor inför 2013, vilket motsvarar 0,4 % av totala budgetramen. Varje nämnd har att uppskatta storleken på de effektiviseringar som krävs för att klara löne- och prisförändringar utöver vad som tilldelas i de preliminära ramarna och vidta åtgärder för att klara det. Prognos över pensionskostnaderna KPA:s pensionsprognos används vid bedömning över utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti Räntan som används som styrränta vid beräkning av pensionskostnaderna, RIPS, lämnades oförändrad i september Det finns dock risk för sänkt kalkylränta på grund av den svagare internationella konjunkturen och den fortsatta finansiella oron i framförallt Europa. En justering av räntan nedåt innebär att pensionsskulden ökar kraftigt och det innebär ytterligare ökade kostnaderna för pensioner. 6 Mkr Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg 33,5 35,3 36,1 38,0 Gamla utbetalningar, ÖK-SAP 24,4 27,0 26,2 27,7 Finansiell kostnad 4,3 2,9 3,0 3,9 Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt 62,2 65,2 65,3 69,6 Investeringar och avskrivning Prognosen för avskrivningarna på befintliga anläggningar under 2012 uppgår till 40 mkr. Av detta avser 9 mkr VA och avfall som är avgiftsfinansierade verksamheter. Bedömningen är att budgeten för avskrivningar i de taxefinansierade verksamheterna 2013 uppgår till 34 mkr, mot bakgrund av den föreslagna investeringsnivån i investeringsbudgeten.

8 Finansiering och ränteutveckling Ränteutvecklingen är osäker på grund av den finansiella oro som fortfarande präglar Europa. Upplands-Bro kommun har medvetet försökt minimera ränteriskerna på kommunens lån. Under 2013 utgör i genomsnitt 47 miljoner kronor ränterisk vilket innebär att en procents höjning av räntan skulle innebära kronor i högre räntekostnader under Finansnettot påverkas av om och när nya lån tas upp för finansiering av nya investeringar. En borgensavgift tas ut av Upplands-Brohus på 0,4 % av utestående kredit. Till Upplands-Bro Kommunfastigheter vidareutlånas 228 mkr utan att någon administrativ avgift uttas. För övertagande av fastigheter har skuldebrev på totalt 229,4 mkr upprättats och på dessa löper en ränta på 3,7 %. Samtliga investeringar planeras att egenfinansieras under året. På nuvarande lån planeras att amortera 20 mkr. I och med detta bedöms budgeten för finansnettot vara i balans. Styrprocessen i Upplands-Bro kommun Enligt kommunens styrprocess, som infördes under 2012, ska den ekonomiska styrningen utgå från den budgetram som tilldelas varje nämnd och förvaltning. Med målstyrning får varje styrelse/nämnd stor frihet att disponera tilldelade resurser inom olika verksamheter. I styrprocessen samordnas alla olika behov och resurskrav och prövas mot hela kommunens. Beräkningen av resursutrymmet grundar sig på: - Befolkningsprognos och infrastrukturella faktorer - Beräkning av skatteintäkternas och utjämningsbidragens utveckling samt beräkning av fastighetsavgift - Prognos för löne- och prisutveckling - Prognos för pensionskostnader, räntekostnader och intäkter, avskrivningar Det är Kommunstyrelsens ansvar att i samband med budgetdirektiv för kommande år besluta om ramförändringar med utgångspunkt från politiska ambitioner, behovsförändringar och det uppkomna resultatet. Med utgångspunkt från nämndernas och bolagens redovisningar görs bedömning om kommande års ram. Budgetdirektivet antogs av Kommunstyrelsen den 18 april 2012, 47. I budgetdirektivet sammanfattas styrprocessen första fas där politik och ekonomi vävs samman i ett antal klara planeringsförutsättningar. Med budgetdirektivet som grund påbörjas nämndernas och bolagens verksamhetsplanering. Uppföljning Nämndbudgetar ska vara fastställda senast februari Uppföljning av budget till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige sker enligt styrprocessen. Uppföljning Årsbokslut för 2012 Årsbokslut för 2012 Årsredovisning för 2012 Behandling i Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Omfattning Kommunstyrelsen i februari Muntligt preliminärt resultat för 2013 kommunen Kommunstyrelsen i mars 2013 Information om nämndernas verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen i april Resultat- och balansräkning, kassaflödesrapport, drift-, investerings- Kommunfullmäktige i maj och exploateringsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser 7

9 8 Delårsbokslut 1 för perioden januari april 2013 Delårsbokslut 2 för perioden januari augusti 2013 Kommunstyrelsen i maj Kommunfullmäktige i juni Kommunstyrelsen i oktober Kommunfullmäktige i oktober Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernbolag Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernbolag Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I budgeten ska kommunen ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För Upplands-Bro kommun innebär god ekonomisk hushållning att: - Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. I lågkonjunktur eller period av finansiell oro kan reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. - Vid överskott reserveras högsta möjliga belopp till kommuns resultatutjämningsreserv. Vid lågkonjunktur kan upp till 30 % av tidigare reserverade medel användas under ett enskilt budgetår. För 2013 kommer 15,2 mkr att användas från tidigare reserverade medel, vilket motsvarar cirka 29 % av gjord avsättning. - Kommunens skattesats på 19:58 ska vara oförändrad Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig användbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd. - Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån. - På utestående lånevolym amorteras 20 mkr under Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden. - Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. - Våra taxor ska vara aktuella. Samtliga kontor får i uppdrag att årligen höja alla taxor utom maxtaxa inom barnomsorgen med KPI med bas oktober Budgetdirektiv till nämnderna Under våren fick samtliga nämnder i uppdrag att upprätta förslag till budget och verksamhetsplan inom angiven preliminär budgetram för Förslagen innehöll behov och konsekvenser 2013 av förändringar inom verksamheterna avseende kvalitetshöjningar, volymjusteringar och andra satsningar som. Nämnderna lämnade i förekommande fall förslag till taxe- och avgiftsförändringar samt det ekonomiska utfallet av dessa. Nämnderna har dessutom redovisat de investeringar som nämnden önskar genomföra de närmaste två åren (år 2013, år 2014) med motivering, prioritering samt driftkostnadsberäkning inklusive avskrivningskostnad. Kommunledningskontoret får utfärda ytterligare direktiv beträffande utformningen av budgetmaterialet och nämnderna bör utfärda närmare anvisningar för sitt budgetarbete.

10 9 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag Grunder för verksamheten Bolagens verksamhet ska grundas på: Affärsmässighet Långsiktig ekonomisk planering och styrka Verksamheten ska bedrivas med minst det kassaflöde som krävs för att klara investeringar och reinvesteringar Verksamheten kan inte räkna med ägartillskott. Relationerna till kommunens förvaltningar ska i största möjliga utsträckning bygga på skriftliga avtal. Tidplanen för upprättande av bolagens budget och delårs- och årsredovisningar ska samordnas med kommunens tidsplan. Koncernnyttan Bolagen ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett koncerntänkande. Samordning av funktioner ska ske där fördel kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Om nackdelar kan uppstå för det enskilda bolaget ska samråd ske med moderbolagets styrelse och Kommunstyrelsen. Utöver det som anges i bolagspolicyn om gemensamma policies ska samordning inom bland annat följande områden eftersträvas: Personal- och ledarutveckling Informationssystem och informationsteknik Upphandling Intern kontroll Marknadsföring Finanssamverkan Försäkringar Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina åligganden såvitt avser de kommunala företagen. Kommunens revision ska vara samordnad med företagens. Detta ska tillgå så att två av kommunens revisorer också väljs till lekmannarevisorer i företagen. Miljöhänsyn Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Som grund för dotterbolagen ska moderbolaget upprätta en miljöpolicy som visar hur bolaget verkar för kommunens övergripande miljömål. Inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande: Ändring av bolagsordning Ändring av aktiekapital Fusion av företag Förvärv eller bildande av dotterbolag

11 10 Försäljning eller likvidation av dotterbolag Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 25 Mkr per år eller högre än 5 Mkr per objekt. Årliga ägardirektiv till bolagen Upplands-Brohus ska nå de övergripande målen genom att - Upplands-Brohus ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det innebär att marknadsmässigt avkastningskrav ställs på Upplands-Brohus. Bolaget ska ha en direktavkastning på minst 7 % på fastigheternas bokförda värden för att nå en synlig soliditet på 20 % år Upplands-Brohus ska lämna koncernbidrag med belopp som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procent. - Upplands-Brohus ska erlägga en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som AB Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2013 och uppgår till 0,40 %. Borgensavgiften ska vara betald senast vid halvårsskiftet Under mandatperioden bygga hyresrätter, bostäder för ungdomar, äldreboende och trygghetsboende dessa investeringar ska ge bolaget lönsamhet på lång sikt. - Upp till 20 % av Upplands-Brohus fastighetsbestånd ska säljas eller omvandlas till bostadsrätter. - Det frigjorda kapitalet vid försäljning eller ombildning ska användas dels till att finansiera nyproduktion och dels till att förbättra den yttre miljön som entréer och utemiljöerna kring fastigheterna. Arbetet ska ske i samarbete med Tillväxtkontoret. - Upplands-Brohus ska vidmakthålla den höga kundnöjdheten som ska undersökas regelbundet. - Upplands-Brohus ska aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum. - Upplands-Brohus ska bevaka utvecklingen i Bro samhälle och vara öppen för lokalförvärv i stråket mellan Bro centrum och järnvägsstationen. - Bolaget ska ställa ytterligare en lägenhet till Kvinnojouren Annas förfogande. Upplands-Bro kommunfastigheter ska nå de övergripande målen genom att - Upplands-Bro Kommunfastigheter ska lämna koncernbidrag med 3,7 % på insatt kapital och betala ränta på reverser för köpta verksamhetsfastigheter med 3,7 %. - För lån som Upplands-Bro kommun vidareförmedlat till Upplands-Bro Kommunfastigheter ska bolaget erlägga ränta enligt kreditvillkoren i reverserna. - Upplands-Bro Kommunfastigheters serviceinsatser i tid och kvalitet ska motsvara en kundnöjdhet på minst 80 %. - Underhållsinsatserna i alla Upplands-Bro Kommunfastigheters lokaler ska öka med minst 20 % till och med (Under 2013 ska underhållsinsatserna öka med 7 % ökade underhållsinsatserna med 7 %.) - Bolaget ska tillsammans med kommunen utreda en förändring av nuvarande hyressättningsmodell.

12 11 Resultatplan (mkr) Budgetförslaget innebär att det budgeterade resultatet för 2013 uppgår till -15,2 miljoner kronor. Kommunen har, genom sina goda redovisade resultat under , kunnat reservera en del av årens resultat till en buffert att användas vid lågkonjunktur. I och med det budgeterade underskottet på 15,2 mkr för 2013 tas cirka 29 % av bufferten i anspråk. Under 2014 planeras kommunens budget att vara i balans och för 2015 budgeteras ett överskott på 5 mkr Nämndernas budgetramar 949,2 977, , ,1 Justering av tidigare års engångsanslag -2,6-0,7 Allmän uppräkning av ram 9,2 16,6 Tillskott och satsningar 21,7 36,7 Ramutrymme 11,9 30,2 Ny budgetram för nämndsverksamheten 977, , , ,3 Avskrivningar 33,5 34,0 39,0 44,0 Pensionskostnader, totalt 62,2 65,2 65,3 69,6 Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg 24,4 27,0 26,2 27,7 Summa verksamhetskostnad 1 035, , , ,0 Skatteintäkter 880,9 929,2 963, ,3 Inkomstutjämning 115,9 114,4 119,5 128,5 Kostnadsutjämning 10,4 4,5 4,6 4,9 Regleringsbidrag 12,1 11,1 4,8-3,0 LSS-utjämning -13,0-18,5-18,7-19,0 Fastighetsavgift 35,1 35,3 35,3 35,3 Summa skatteintäkter och bidrag 1 041, , , ,0 Finansnetto -3,0 0,0-2,0-4,0 Summa finansiering 1 038, , , ,0 ÅRETS RESULTAT 3,0-15,2 0,0 5,0

13 12 Resultatutjämningsreserv Genom lagförslaget om resultatutjämningsreserv kan kommuner och landsting reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 4 kap 3 a lagen om kommunal redovisning, som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser. Tkr 2012 *) Åres resultat Skatteintäkter och statsbidrag Eget kapital inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser % överskott av skatteintäkter och statsbidrag Reservering av resultat över 1 % av skatteintäkter och statsbidrag Totalt reserverade medel för åren *) Resultat för 2012 är prognos. Balanskravsutredningen Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen. I och med kommunens goda resultat kan reservering av medel på totalt cirka 52 mkr göras i en resultatutjämningsreserv för att hantera ett underskott i resultatbudgeten. Kommunen har inte gjort någon disposition eller uttag ur resultatutjämningsreserven tidigare år. Det justerade resultatet enligt kommunallagens balanskrav visar ett nollresultat efter att disposition på 15,2 mkr av gjorda reserveringar till resultatutjämningsreserv ianspråktagits i budgeten för Kommunen har i och med detta uppfyllt lagens krav på balans. Balanskravet enligt kommunallagens 8:e kapitel *) Redovisat resultat enlig resultaträkning Avgår realisationsvinster anläggningstillgångar Resultatutjämningsreserv: Avsättning av årets resultat till buffert för kommande år Disposition av tidigare gjorda avsättningar till resultatutjämningsreserv Justerat resultat enligt kommunallagens balanskrav *) Resultat för 2012 är prognos.

14 13 Nämndernas ramar, sammanställning för 2013 Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag ska ske i varje nämnd enligt kommunens beslutade styrprocess. De olika nämndernas poster specificeras i respektive nämnds budget/verksamhetsplan. Uppföljning av uppdragen och de i förekommande fall erhållna tillskotten i budgetramarna ska ske i varje nämnd årligen. Justeringar av budgetramarna av redovisningsmässiga budgetförändringar mellan nämnderna kan ske under året. Revisorernas budget anslås direkt av Kommunfullmäktige utan beredning av Kommunstyrelsen. Budgeten för revision har uppräknats med 1,7 % enligt budgetäskande från revisorerna. Nämnd/verksamhet Budgetram Engångsanslag Allmän Tillskott och Budget uppräkning satsningar Revision Kommunstyrelsen Varav Kommunstyrelsen (KLK) Varav Samhällsbyggnadsutskott Affärsmässig verksamhet *) 0 0 Bygg- och miljönämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Ekonomiskt bistånd SUMMA *) Affärsmässiga verksamheten består av vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten. Dessa verksamheter är avgiftsfinansierade och finansieras således inte genom skatteintäkter och statsbidrag.

15 14 Driftbudget Kommunstyrelsen Stark fortsatt tillväxt i en orolig värld Vår hittillsvarande tillväxt grundar sig på vår befolkningsökning och vår goda ekonomi. En god tillväxt är en förutsättning för att klara vårt grundläggande uppdrag en god välfärd. Vi uppmuntrar utvecklingen av attraktiva bostads- och verksamhetsområden. Upplands-Bro ska vara välkomnande. Upplands-Bro ska vara en tillgänglig, trygg och vacker kommun med många mötesplatser för medborgare och företagare. Mötesplatserna kan vara både fysiska och digitala. Bro och Kungsängens centrum ska utvecklas utifrån sina respektive förutsättningar. Vi uppmuntrar blandad bebyggelse. I Upplands-Bro bor 15 % eller över personer på vår vackra landsbygd. En levande landsbygd med ett aktivt lokalt näringsliv är vårt mål. Vi utgår från medborgarnas vilja och deras egna val. Vi ska leverera tjänster och service av hög kvalitet. Valfrihet skapar kvalitetskonkurrens. Förvaltningarna ska årligen redovisa resultaten av sitt kvalitets- och valfrihetsarbete. Upplands-Bro kommun har stora möjligheter att skapa goda lokala villkor för entreprenörskap och företagande. Dialog och många mötesplatser med näringslivet är avgörande i detta arbete. Vi ska minimera byråkrati och korta handläggningstiderna. Vårt näringsliv är en viktig del av kommunens tillväxt. Vi strävar mot ett bättre företagsklimat. Hästrelaterade näringar kommer de närmaste åren att utvecklas starkt när Svensk galopp etablerar sig i Bro. Andra delar av vårt näringsliv som är under stark expansion är logistikföretag som gynnas av våra utmärkta trafiklägen. Förutsättningarna för besöksnäringen ska utvecklas tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden. Upplands-Bro är en grön kommun med ett starkt miljöengagemang som ska genomsyra all verksamhet. Vi fortsätter att genomföra vår miljöplan och arbetar aktivt med energieffektivisering av verksamheterna och våra fastigheter. Vi fortsätter att arbeta med sammanhängande gång- och cykelvägar i kommunen. Detta gynnar såväl tillgängligheten som hälsa och miljö. Trygghet säkras genom ett sammanhållet samhälle där vi alla uppskattar och respekterar varandra och våra olikheter. Trygghet skapas också genom en god fysisk miljö och belysning. Ett nära samarbete mellan lokal polis, skola och socialtjänst, speciellt viktigt är detta samarbete för våra ungdomar, som är vår framtid. Volontärverksamheter såsom Grannstödsbilen och Grannsamverkan har en stor roll i detta trygghetsarbete. Dialogmöjligheterna med medborgarna ska ständigt underlättas. Vårt kundcenter ska ständigt utvecklas. Vi ska hitta nya former för möten med medborgarna. Medborgarna har en avgörande roll i det viktiga arbetet med vår vision och vårt varumärke tillsammans med politiken och förvaltningen. Upplands-Bro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydliga karriärvägar och vi fortsätter att söka nya områden för att erbjuda heltidsanställningar. Ansvarsområde Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen nås. Kommunstyrelsen ansvarar även särskilt för marknadsförings- och näringslivsinsatser, turistfrågor, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet

16 med kommunens översiktsplan, mark- och exploateringsverksamheten samt uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen svarar också för byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar, torg och grönområden. Kommunstyrelsen är även trafiknämnd samt fullgör kommunens uppgifter inom VA-lagstiftningen. Vidare svarar Kommunstyrelsen för kommunens fastighetsrenhållning, förebyggande miljö- och hälsoskyddsarbete samt naturvårdsarbete, kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor, kommunens byggnads- och adressregister. Ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak ingår i ansvarsområdet. Kommunstyrelsen beslutar även i ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag samt energirådgivning. Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheterna under Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret. De avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten ingår under Tillväxtkontoret. Tillväxtkontoret bistår även Bygg- och miljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Ekonomi (tkr) Budget 2012 Budget 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsen Varav samhällsbyggnadsutskottet Kommunstyrelsens budgetram motsvarar 11 % av nämndernas totala budgetram. Av kommunens ca tillsvidareanställda (okt 2012) finns 103 inom Kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsen ska nå de övergripande målen genom att Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer - Vi ska bygga i vackra lägen och försköna befintliga områden med upprustning, asfaltering, blommor och planteringar - Utveckla Kungsängen och Bro Centrum. Brohuset etapp ett blir färdig Se över entréerna till våra centrum så de blir välkomnande och attraktiva - Utveckla mötesplatser som parker, lekplatser, kommersiella lokaler och kulturella samlingsplatser - Fördjupad landsbygdsutredning blir färdig 2013 där det klar framgår att vi är positiva till boende och verksamhetsetableringar på landsbygden. Vi uppmuntrar mindre bybildningar och enskild bebyggelse (även utan detaljplan) - Vi ska fortsätta att erbjuda blandade upplåtelseformer av bostäder i Upplands-Bro kommun. Vi uppmuntrar till byggande av alla typer av bostäder genom eget bolag eller andra aktörer. Det innebär att vi uppmuntrar byggande av t.ex. bostadsrätter, hyresrätter, småhus, ungdomsbostäder, trygghetsboende, seniorboende, äldreboende osv. - Vi fortsätter med vår inventering av bullerutsatta områden i kommunen och ger fortlöpande förslag och medel till konkreta åtgärder - Behov och konsekvenser av att ställa högre miljökrav vid byggnation än i gällande miljöplan ska utredas Skapa ett övergripande systematiskt miljöarbete i kommunen - Utreda val av miljöledningssystem - Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas för att uppnå god standard - Vi är en grön kommun och resultatet i olika miljörankningar ska noga analyseras - Behov och konsekvenser av att ställa högre miljökrav än i gällande miljöplan ska utredas. - Utreda behovet av nya och utveckling av befintliga naturreservat.

17 16 Antalet företag bör öka med 15 % under mandatperioden - Vi ska arbeta med vår långsiktiga vision och vårt varumärke - Vi ska markera vår närvaro regionalt och på riksnivå i olika frågor av lokal betydelse - Vi fortsätter att öka antalet mötesplatser mellan företagare och tjänstemän - Vi ska se över och förenkla våra regler för företag - Vi ska förbättra våra företagstjänster och korta våra handläggningstider genom analys av o SCB:s servicemätning o Svenskt näringslivs rankning o Samarbetet SBA (Stockholm Business Alliance) o Ökning av antal e-tjänster o Företagarnas och andras servicemätningar o Dialogen med det lokala näringslivet t ex med Damernas Företagsbyrå och Företagarna lokalt Kvaliteten inom välfärden ska ständigt förbättras. Valfrihet skapar kvalitetskonkurrens - Kommunens verksamheter ska konkurrensutsättas o En Konkurrenspolicy antas - Förvaltning ska årligen redovisa ökning av kvalitet och valfrihet i verksamheterna Antalet brott per invånare ska minska under mandatperioden - Vi ska förbättra utomhusbelysningen och tillgänglighet samt genomföra GC-planen (Gångoch cykelplanen) - Vi ska öka samarbetet med volontärverksamheter - Fortsätta samarbetet med den lokala polisen på flera nivåer Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare - Vi strävar mot att minska sjukskrivningarna till 4 % - Antalet ansökningar till tjänster ska fortsätta att vara hög - Vi fortsätter att utveckla möjligheten till heltidserbjudande - Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter Förbättra integrationen - Arbetslösheten bland utrikes födda ska vara lika låg som för övrig befolkning - Vi arbetar nära Arbetsförmedlingen och näringslivet för bättre matchning Upplands-Bro kommun ska ständig effektivisera sin verksamhet till största möjliga nytta för och aktsamhet om medborgarnas skattemedel - Upplands-Bro kommun ska genomföra investeringsprojektet IFATT En IT-infrastruktur i Takt med Tiden - Fortsätta att utveckla kundcenter för kundens bästa. Kundcenters resultat ska ständigt mätas - Minska kommunens ekonomiska risk - En aktiv dialog med medborgarna är själva utgångspunkten för en förankrad politik Vi fortsätter att utveckla dialogmöjligheter som medborgarförslag, Facebook, Mälarnära, utveckling av hemsidan och e-tjänster osv. - Våra taxor ska vara aktuella. Samtliga nämnder får i uppdrag att föreslå årliga höjningar av taxor, utom maxtaxa inom barnomsorgen, med KPI med bas oktober 2011 eller annat lämpligt index.

18 17 Budgetjusteringar tkr Allmän uppräkning av ram Brandkåren Attunda, uppräkning till 3 % 260 Vårdnadsbidrag 200 Marknadsföring (annonsbilagor, give-aways, infomaterial, deltagande vid särskilda arrangemang) 300 Miljöstrategisk verksamhet, klimatanpassningsplan och kulturmiljöprogram Grannstödsbil 50 Ökade driftkostnader utemiljö, linjemålningar vägar Skötsel av skyddad natur 100 Ny tjänst för miljöbalktillsyn (Bygg- och miljönämnden) 500 Summa Engångsanslag för 2013: Värdskap för orienteringstävlingar 100 Avgår engångsanslag för 2012: Uppstartskostnad för Kundcenter -150 Totalt budgetjusteringar Kommunstyrelsens budget ökas med totalt tkr för Prestation och nyckeltal Budgetöverskott om 2 % ska uppnås tre mandatperioder Andelen skyddade mark- och vattenområden (%) ska öka Andelen invånare som varit i kontakt med energi- och klimatrådgivningen (%) ska öka Av kommunens skog ska 100 % drivas som miljöcertifierat skogsbruk NKI-värde ska uppnå 75 (66) i Stockholm Business Alliances undersökning Placeringen i Svenskt Näringslivs ranking ska förbättras. Nuvarande placering 121 (159) Antalet företag bör öka med 15 % under mandatperioden. Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare var ,6 (7,1) Förbättra vår placering i Företagarnas Ranking. Våra placering 2012 var 58 (244) Vi ska förbättra vår placering i Miljöaktuellts årliga kommunranking. Vår placering 2012 är 152 (217) Lantmäteriarbeten ska genomföras inom 2 månader från dag för beställning eller efter överenskommelse Utstakningar och lägeskontroller ska utföras inom 3-5 arbetsdagar Nybyggnadskartor ska levereras inom 3-6 veckor från dag för beställning 25 % av vägnätet ska vid snöfall (minst 3-5 cm) vara åtgärdat inom 3 timmar 65 % av vägnätet ska vid snöfall (minst 3-5 cm) vara åtgärdat inom 7 timmar Ronderingar på gatubelysningens belysningspunkter ska göras minst 2 ggr/år och kompletteras med löpande tillsyn. Vid lampbortfall på mer än 5 lampor i rad påbörjas reparation inom 3 timmar, enstaka trasiga lampor repareras inom 2 veckor Ansökan om parkeringstillstånd behandlas inom tre veckor Detaljplan som arbetas fram i kommunens regi ska kunna antas inom 1-2 år

19 18 Affärsmässig verksamhet Vatten- och avloppsverksamheten (VA) och avfallsverksamheten redovisas var för sig eftersom den ekonomiska redovisningen enligt lag ska vara åtskild från övrig kommunal verksamhet. Verksamheterna avgiftsfinansieras. I vatten- och avloppsverksamheten ingår byggande och förvaltning av vatten- spillvatten- och dagvattennäten samt upprätta en god service och driftsäkerhet. Befintligt ledningssystem är slitet och står inför ett stort behov av renovering och förnyelse. En kapacitetsutredning i Bro är påbörjad och de första åtgärderna i ett långsiktigt arbete planeras till Utredning om renovering av ledningssystemet i gamla Kungsängen pågår. Under 2013 väntas inga kostnadsförändringar som föranleder behov av ändrad taxa. Kring 2015, när utredningar kopplade till underhållsplan och utbyggnad av ledningsnätet kommit längre, bör en översyn av VA-taxan göras. I avfallsverksamheten ingår planering och förvaltning av kommunens avfallshantering. Kommunen har under 2012 genomfört upphandlingar gällande avfallshämtning samt drift och skötsel av kommunens kretsloppscentraler. Dessa träder i kraft 15 oktober 2012 och under 2013 kommer bland annat införandet av matavfallsinsamling, fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall samt julgranshämtning att starta. Under 2012 påbörjades även arbetet med framtagande av ny renhållningsordning (avfallsplan och avfallsföreskrifter) för Upplands-Bro kommun. Dessa ska färdigställas och beslutas om, under Kommunen har även påbörjat revidering av ny taxa gällande de tjänster avfallsverksamheten tillhandahåller till kommunens invånare. Även beslut om ny avfallstaxa är att vänta under Ekonomi (tkr) Budget 2012 Budget 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Vatten- och avloppsverksamhet Avfallsverksamhet Budgetjusteringar tkr Justering av VA-verksamhetens intäkter och kostnader jämfört med Justering av avfallsverksamhetens intäkter och kostnader jämfört med Totalt budgetjusteringar De kostnadsökningar som beskrivs nedan innebär att avfallstaxan för Upplands-Bro kommun behöver höjas under Specificering avfallsverksamhetens intäkter och kostnader 2013 Nytt avtal avfallshämtning i Upplands-Bro kommun, kärl- och säckavfall m m entreprenad 1 Nytt avtal avfallshämtning i Upplands-Bro kommun, slam- och fettavfall entreprenad 2 Nytt avtal drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler m m entreprenad 3 Övriga volymförändringar 500 Summa 7 000

20 Kommunstyrelsens mål och aktiviteter för den affärsmässiga verksamheten Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer - Områden med enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska påskyndas för att uppnå godkänd standard - Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas - VA-nätet ska underhållas och planeras på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt - Ytterligare en dagvattenanläggning ska byggas ut Bro - Införliva Tjusta i Upplands-Bros VA-verksamhetsområde - Fortsätta att arbeta för en utbyggnad av en huvudvattenledning till Sigtuna i samarbete med Norrvatten - Avfallet ska omhändertas i prioritetsordning genom avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering samt innehållet av miljöfarliga ämnen ska minska - Insamling av matavfall ska påbörjas - Fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall (småhus) och julgranar ska påbörjas - Genomföra upphandling av transport av hushållsavfall till förbränningsanläggning 19