Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning"

Transkript

1 Styrelsen för får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer sid 17 Revisionsberättelse sid 24 2

3 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade tomträtten till fastigheten Parkträdet 2 i Stockholms kommun. Föreningens fastighet består av 1 flerbostadshus med 9 trapphus i 4-5 våningar med totalt 127 bostadsrätter samt 2 lokaler. Tomträttsavtalet gäller tom Lägenshetsfördelning: 42 st 2 rum och kök 2 st 2 rum och pentry 24 st 3 rum och kök 44 st 4 rum och kök 15 st 5 rum och kök 2 st 6 rum och kök Den totala boytan är ca kvm total yta ca kvm. Lägenhetsfördelning är enl.ek.plan. Många lägenheter är omgjorda till färre alternativt fler rum. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF. Det har skett 16 överlåtelser under året varav 14 genom försäljning och 2 via överlåtelse. Föreningens tomträtt Föreningen innehar sedan tomträtten till fastigheten Parkträdet 2 i Stockholm. Tomträttsavtalet gäller tom Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med 20 kr/kvm lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital. Under 2012 kommer en underhållsplan att upprättas i samarbete med ÅF. 3

4 Fastighetens långsiktiga värde Föreningen har god ekonomi och har ett gott marknadsvärde vilket kan ses i försäljningarna. Underhållet på fastigheten sköts bra vilket kommer att leda till lägre långsiktiga kostnader. Under året har en genomgång energikostnaderna påbörjats då denna är hög i förhållande till motsvarande fastigheter med samma byggår och konstruktion. är en bostadsrättförening med stabil ekonomi, välskötta byggnader, hög trivselfaktor och engagerade medlemmar. Fastigheten bedöms utveckla god långsiktig värdestegring. Mötesverksamheten Styrelsemöten: 4 möten 1/1 5/4 (föregående styrelse) 8 möten 5/4-31/12 (nuvarande styrelse) Total 12 stycken Övriga möten: Styrelsen har varit representerad vid två möten med grannföreningarna Extrastämma har hållits för att anta nya stadgar Styrelsen På årsstämman den 11/ antogs nya stadgar enhälligt vilket bl.a. innebär att alla styrelserepresentanter utses av stämman och att styrelsen konstituerar sig på första sammanträdet. Ordförande valdes mellan två kandidater, Björn Karlström och Mikael Skönborg, där Björn fick 39 röster och Mikael Schönborg 2 röster. Fram till nästa årsstämma fick styrelsen följande sammansättning: Funktion Namn Vald för Ordförande Björn Karlström 1 år Ledamot Mikael Ricknäs 1 år Ledamot Astrid Nordström 2 år Ledamot Greta Palm 2 år Ledamot Linda Jonsson 1 år Avgick 12/4-11 Ledamot Lena Hermansson 1 år Avgick 16/5-11 Ledamot Emma Tillman 2 år Suppleant Tina Clifford 1 år Suppleant Gudrun Lundin 1 år Suppleant Lisbeth Eriksson 1 år Övriga funktionärer Valberedningen: Mustafa Bakirdan 1 år (sammankallande) Johanna Skoglund 1 år Rita Danska 1 år Revisor: Kjell Jansson 1 år Revisorssuppleant Peter Söderberg 1 år 4

5 Föreningens ekonomi Föreningen har en mycket god ekonomi vilket visas av att resultatet i år är SEK efter avskrivningar på SEK. Styrelsen har under det gångna året tagit fram en 5-årig budget. Detta för att skapa en större stabilitet i ekonomin och ett långsiktigt tänkande samt möjlighet att se var det finns potential för förbättringar. Då en fastighetsinvestering är en långsiktig affär är det viktigt att ha en längre planeringshorisont för att undvika större obudgeterade utgifter. Prognosen för det kommande fem åren ser bra ut men vi är mycket beroende av utvecklingen på räntemarknaden då detta är den enskilt största kostnaden. Det sker numera en uppföljning av energianvändning, ränteutveckling och elprisutveckling på månatlig basis. Kvartalsvis sker även ekonomisk uppföljning där utfall jämförs med budget för att se över utrymmet för kostnader som inte bedöms var helt nödvändiga. Det har också konstaterats att föreningen använder mer energi per kvadratmeter än jämförbara fastigheter. Därför har ska en fördjupad energianalys genomföras för att finna om det finns potential att använda energin smartare och där med minska kostnaderna utan att för den skull göra några försämringar för medlemmarna. Räntebanan under den tiden handlade med stigande långsiktiga räntor men har under hösten vänt och handlar nu med sjunkande räntor på medelsikt. Styrelsen tror inte att vi har möjligheten att alltid fatta det mest optimala beslutet då det finns för mycket osäkerhet och att det finns ett värde med en stabil ekonomi med förutsägbarhet i räntekostnader. Föreningen har inte jättehög andel lån men heller inte en låg andel så bedömningen har gjorts att föreningen skall fortsätta att amortera för att minska beroendet av ränteutvecklingen. Under 2012 skall det tas fram en underhållsplan som ska ge bättre prognoser på framtida kostnader för underhåll. Det har också konstaterats att Föreningen använder mer energi per kvadratmeter än jämförbara fastigheter så det har beslutats om en fördjupad energianalys för att finna om det finns potential att använda energin smartare och där med minska kostnaderna. Lån och amortering Under året har Föreningen amorterat SEK. Föreningen har lån på mostvarande MSEK per den 31/ Andelen lån per kvadratmeter är 7977SEK/kvm. Sedan föreningens början har det totalts amorterats av SEK. Styrelse beslutade i maj att binda två av lånen på två års sikt med en ränta på 3,5%. Räntebanan under den tiden handlade med stigande långsiktiga räntor men har under hösten vänt och handlar nu med sjunkande räntor på medelsikt. 5

6 Under tiden har styrelsen tagit fram en räntepolicy där föreningen skall ligga med 50 % eller mindre i rörlig ränta. Anledningen till detta inriktningsbeslut är att skapa en stabilitet i den största kostnaden föreningen har. Styrelsen tror inte att vi har möjligheten att alltid fatta det mest optimala beslutet då det finns för mycket osäkerhet och att det finns ett värde med en stabil ekonomi med förutsägbarhet i räntekostnader. Under de kommande åren planeras att amortera en miljon per år tills vi kommer ner på en lånenivå på 7500 SEK/kvm och därefter minska amorteringen till ca SEK per år. Detta beräknas ske vid Föreningen har inte hög andel lån men heller inte en låg andel så bedömningen har gjorts att föreningen skall fortsätta att amortera för att minska beroendet av ränteutvecklingen. Ränteutveckling Föreningens andel rörliga lån ligger på 25,61 %. I dagsläget är det generellt på marknaden att man förväntar sig en låg ränta över en längre period. Riksbanken har dock en annan räntebana än analytikerna på bankerna så det är högst osäkert om räntan. Upphandling Under året har följande upphandlingar genomförts: Lån - Upphandling av lån med anbud från fyra banker (SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea). Beslutet blev SEB då dessa hade klart bäst erbjudande. Elupphandling har skett tre gånger med anbud från fem bolag (Telge, Fortum, Vattefall, Umeå Energi och Skellefte Kraft). Beslutet har blivit att ligga kvar med rörligt hos Telge. Föreningen erhåller med jämna mellanrum offerter från bolagen som jämförs när de kommer. Städupphandling då många medlemmar upplevt brister i städningen och ISS inte har brytt sig om när vi påpekat brister eller uppfyllt avtalet till fullo sades avtalat upp och en upphandling gjordes med två firmor (Maries puts och städ och JC Allstäd). Det blev JC Allstäd och avtalet börjar att gälla från den 1 maj Underhållsplan Upphandling med offerter från Riksbyggen, HSB, SBC och ÅF. Beslut har fattats under 2012 men föll på ÅF då prisbild samt upplägg var det som styrelsen bedömde vara bästa. Hemsida Styrelsen ämnar ta fram en ny hemsida som är mer användarvänlig. Vi kommer skapa en ny sida med hjälp av Joomlas uppdaterade program. Förväntas vara klart våren Under 2012 ses främst upphandling med trädgård och vinterunderhåll som prioriterat. 6

7 Avgifterna Inga planerade höjningar för Däremot höjdes avgifterna för parkering till garageplats 550 SEK/månad, p-plats 300 SEK/månad, MC-plats 275 SEK/månad och mopedplatserna behölls. Likviditet Föreningen har god likviditet. Under året har det tagits fram en likviditetsbudget och med rådande ränteläge bedöms att en kortsiktig likviditet på SEK behövs för att klara svängningar mellan månaderna och målet är att bygga upp en långsiktig likviditet på ca 2 MSEK. Detta för att klara en större utgift. Den räntan som fås på sparkonton med lite längre bindningstid motsvarar ungefär kostnaden för rörligt lån vilket gör att de tar ut varandra. Det har tagits fram en planeringsstrategi där vi delar sparandet mellan olika löptider beroende på när de tros behövas. Det låga ränteläget gör dock att det inte ger mycket ränta. I-dagsläget ligger föreningen med korta löptider då de längre räntorna ligger lägre. Kostnader De 12 största kostnaderna står nu för ca 85 % av de totala kostanderna. Den största kostnaden är räntan vilken står för ca 35% av de totala kostnaderna medan fjärrvärmen står för ca 16%. Det visar vikten av ett aktivt arbete med energi och räntor. Då det framkommit att föreningen har en högre energiförbrukning per kvm än motsvarande byggnader avser styrelsen att jobba med det. Kostnadskategorier Ränta Fjärrvärme Tomträtt Fastighetskostnader Styrelsearvode Internet El Fastighetsskatt Vatten Städning enlligt avtal Kabeltv Hissavtal med Kone Övrigt 7

8 Elförbrukning Elförbruk ning kwh jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december månad På elförbrukningen kan vi se en minskning förra året jämfört med året innan. Det beror på att det upptäcktes att rampen till garaget stod och gick året runt då givaren slutat fungera. Under året har vi haft en manuell givare i form av ordförande men detta måste ses till. Detta visar vikten av uppföljning. 8

9 Fjärrvärme Normalår jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december Under första delen av 2011 drogs det mer fjärrvärme jämfört med ett normalår medan slutet av året drog mindre. Utflödet minskades på natten (22-06) men då det i dagsläget avsaknas möjlighet att normalårskorrigera har vi svårt att veta vilket som berodde på åtgärden och det som berodde på en extermt varm vinter under sista delen av året Ränta STIBOR 7dagars ,95 2,9 2,85 % 2,8 Ränta STIBOR 7dagars ,75 2,7 2,65 w29 w31 w33 w35 w37 w39 w41 vecka w43 w45 w47 w49 w51 Ränteutvecklinge har följts sedan v 29 för att vi skall kunna prognostisera räntekostnader bättre. Som ni kan se gick räntan kraftigt upp dagarna innan Riksbankens beslut att sänka styrräntan vilket gör att vi inte fått fullt genomslag av 9

10 den sänkningen. Räntan är STIBOR-7 dagars vilket betyder att föreningen får den ränta som sätts fredagen innan plus den marginal som banken har. Nyckeltal Följande nyckeltal ger en bild av föreningens trend i kostandsutveckling. Nyckeltal Energi per kvadratmeter Fjärrvärmekostnad per kvadratmeter Ordinarie kostnader per kvadratmeter Lån per kvadratmeter Ränta per kvadratmeter Soliditet 36,17 36,34 Skuldsättningsgrad 1,75 1,75 Soliditeten är ett finansiellt nyckettal, som anger hur stor del av till av tillgångarna, som är finansierade med eget kapital. Tumregeln är att soliditeten inte bör understiga 25%. Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används för att beskriva företagets finansiella risk (räntekänslighet). Ju lägre skuldsättningssgrad dessto bättre. Avtal De större avtalen som föreningen har är följande. Område Firma t.o.m. Fastighetsskötsel Åkerlunds löpande Städning ISS 30/4-12 Städning JC Allstäd Fr.o.m. 1/5-12 Snöröjning Hässelby Trädgård löpande per timme Trädgård Tylömarks löpande Värme Fortum löpande El Telge löpande rörligt pris Bredband och kabeltv Tele 2 T.o.m 2015 Återvinningshämtning SITA löpande Brandskydd Dafo Löpande 1 ggr per år Värmereglering TFS Löpande 2 ggr per år Information Under året har det kommit ut 11 stycken Söderbergabladet. Det informeras också via de ställ som finns i varje trappuppgång. Efter halvårsrapporten hölls det öppet i styrelserummet för att medlemmar skulle ha chansen att ställa frågor till styrelsen. Endast två medlemmar tog chansen att ställa sina frågor. 10

11 Under 2012 kommer information att vara ett prioriterat område då planen är att ta fram en ny hemsida som är mer användarvänlig. Underhållet av hemsidan läggs på en extern part då bedömningen är gjord att föreningen inte kan räkna med att besitta denna kompetens internt.. Del i uppdraget som gått till informationsansvarig är också att titta på vilken information som skall finnas och vilka kanaler som skall användas. Utfört under Utöver det ovan beskrivna har styrelsen genomfört följande Fastighetsunderhåll och investeringar Resterande uteplatser renoverade. Grunden vid port 23 har dränerats. Hängrännorna har rensats. Ventilationssystemet har uppgraderats och reparerats. Två av parkbänkarna har fått nytt virke. Ett omfattande reparationsarbete har skett i tvättstugorna. Gårdsavloppen spolade. Utsatta stammar har spolats. P-platsens skyddsräcken har reparerats. Garaget har städats. Endast en person hade glömt flytta sin bil. Vattenläckan i port 17 har åtgärdats. Har ombesörjt uppsättning av vägtbom vid infarten. Har genomfört malsanering i vinden mellan port Har förberett för malsanering i vinden mellan port Har fattat och genomfört beslut om att stänga grovsoprummet. Har låtit installera värmekabel i hängrännan/stupröret vid port 17 för att förhindra isbildning. Gemensamhetsaktivitet Har genomfört en uppskattad höstfest med c:a 100 medlemmar. Två städdagar har genomförts med 50 medlemmars hjälp. Övrigt Har utövat påtryckning på Tele2 ang TV, Tele o bredband för att erhålla fullgoda produkter. Har drabbats av två garageinbrott med bl.a. saboterad garageport. Införskaffat saxar och knivar till återvinningsrummen för att underlätta komprimering. Nya stadgar har antagits på två stämmor. Har skickat yttrande om den nya bebyggelsen. Påpekar kontinuerligt fel och brister till SL o trafikkontoret. Planerat för 2012 Fastighetsunderhåll och investeringar Genomföra malsanering på vinden mellan port (Klart) 11

12 Genomföra uppfräschning av entrégolven och golven vid våningsplanen. (Påbörjat) Putsa grunden utanför tvättstugorna. Följa upp och genomföra brister som tagits upp i vår fastighetsbesiktning. Skapa en långsiktig underhållsplan. Vidareutveckla formerna för ekonomisk uppföljning. Vidareutveckla formerna för uppföljning av värme, vatten och elförbrukningen. Följa utvecklingen av hur kommunen har tänkt sig att matavfall skall hanteras och förbereda hur vi skall kunna uppfylla ställda krav. Undersöka möjligheten att bygga om övernattningsrum och bastun anpassad till våra behov. Låta olja in uteplatserna som byggdes Låta ansa träden, som går mot fasaden, på baksidan mot sjukhuset. Låta gräva ner en stopplist vid sandlådan, så att sanden inte sprids ut mot gången. Information Skapa ny hemsida. Förbättra informationsflödet. Gemensamhetsaktivitet Skapa, i samband med barnen, en plantering för barnen. Försöka skapa arbetsgrupper för trädgård, fastigheten och trivseln. Bibehålla den fina blomsterprakten i våra urnor vi fontänen. Arrangera 2 gemsamma städdagar. Arrangera en gemensam höstfest. 12

13 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att /till förfogande stående vinstmedel,/ kronor , disponeras enligt följande: Balanserad Vinst Årets resultat Summa Avsätts till fond yttre underhåll Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13

14 Resultaträkning Belopp i kr Not Lägenhetsavgifter Garage och Parkeringsavgifter Övriga ersättningar Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar av materiella tillgångar 5,6, Fastighetsskatt Rörelseresultat Resultat från finansiella poster 0 Ränteintäkter Intäkt värdepapper Räntekostnader och liknande resultatposter 4, Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

15 Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggning Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsfordringar Övriga fordringar Skattekonto 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Aktier,Premieobligationer Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda Insatser Upplåtelseavgifter Fond Yttre Underhåll 1, Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Totalt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter

17 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagens regler och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflytas. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fr.o.m räkenskapsåret 2008 har vi beslutat att göra en avskrivningsplan på 100 år. Detta medför en avskrivning på :-- för räkenskapsår Fortsättningsvis kommer :-- per år att avskrivas. Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år Inventarier, verktyg och installationer 10 år Not 1 Avsättning till fonden för yttre underhåll Avsättning till fonden för yttre underhåll Från 2006 redovisas fonden för yttre underhåll bland bundet eget kapital. Avsättningen beräknas som tidigare men avsätts genom styrelsens förslag till vinstdisposition och inte som en avsättning över resultaträkningen. Avsättning till förenings fond för yttre underhåll, skall i enlighet med föreningens stadgar ske med 20 kr per kvadratmeter. Fonden har inte utnyttjas 2010 eller 2011 Not 2 Övriga ersättningar I övriga ersättningar ingår : Pant+överlåtelseersättningar Påminnelseavgifter Uthyrningsrum Övrigt

18 Not 3 Personalkostnader I personalkostnader ingår: Styrelsearvoden Ekonomisk förvaltning Ersättning valberedning Arbetsgivaravgifter Revisionsarvode inkl. moms Not 4 Övriga kostnader Har ökat med Kr :--. Kostnadstyp 2010 Ökat Minskat Orsak bl.a Fastighetsskötsel enligt avtal Indexuppräkning Städning enligt avtal Hissbesiktning Indexuppräkning Hissavtal Lås Övriga fastighetskostnader Snöröjning Trädgård enl. avtal Trädgård övrigt Tvättstugan Garagekostnader Avtal garageport Indexuppräkning Nätavgifter - El El Lägre förbrukning Fjärrvärme Lägre förbrukning Vatten Ökad förbrukning Sophämtning Grovsopor inkl.elavfall Stängt grovsoprum Återvinning Fastighetsförsäkring Tomträttsavgäld Oförändrad t.o.m 31/ Arrende - P-platser Indexuppräkning Kabel-TV Internet Full år Fastighetsskatt Indexuppräkning Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Telekommunikation Mobiltelefoni Datakommunikation Indexuppräkning Ek.förvaltning inkl. soc.avgifter Revisionsarvode inkl. moms Övriga ersättningar Dyrare arbetsgivareavgift Medlemskap SBC Medlemskap Fastighetsägarna Kreditupplysning Bankkostnader Gårdsfest,städdagar, möten Julbord,styrelsemöten Billigare val Övriga kostnader Styrelsearvoden inkl.soc.avgifter Räntekostnader Ökade räntekostnader

19 Specifikation på större kostnader avseende Övriga Fastighetskostnader Byte av staket på uteplatser UppgrävningValvoch isolering av vägg Byte av omformare samt ventil Not 5 Byggnader och Mark Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar mm 0 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Mark anläggning Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Nyanskaffningar 0 Avyttringar och utrangeringar 0 Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar mm 0 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark ) I anskaffningsvärdena ingår mark med Har skett en kraftig höjning av taxeringsvärdena. 19

20 Not 6 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 7 Kabel TV Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Nyanskaffningar 0 0 Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut 0 0 Har brutits ur från totala köpeskillingen av byggnaden med Not 8 Ränteintäkter Ränteintäkterna har minskat med Räntebidraget har upphört Not 9 Räntekostnader Räntekostnaderna har ökat med Vår rörliga del är 25,612% 20

21 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Tomträttsavgäld Arrende Kabel TV Lan-Internet Årsavgift Inkasso IF Räntebidrag Not 11 Eget kapital Inbetalda Upplåt. Fond Yttre Fritt eget Årets Insatser avgifter Underhåll kapital Resultat Vid årets början Disposition enl bolagsstämman Årets resultat Årets utnyttjande av 0 Fond yttre underhåll 0 Vid årets slut Nr 12 Fond Yttre Underhåll Fond Yttre Underhåll Not 13 Skulder till kreditinstitut SBAB 4,12 % bundet till SEB - 3 månaders/stibor - 2,04% SEB - 7dagars/stibor - 2,05% SEB -7dagars/stibor - 2,05% SEB-7 dagars/stibor- 2,61% (20/2) SEB - 3,5% SEB - 3,5% Amorterat Kr :-- 21

22 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda lägenhetsavgifter Revision Upplupen ränta

23 Årsredovisning Söderberga Allé

24 Årsredovisning Söderberga Allé