locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8)"

Transkript

1 locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 4/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Carina Paulsson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Lena Hallerby Margareta Cantell Roger Svalhede Solveig Holmgren Christer Grunder Yildiz Kafkas Övriga Marie Boestad Per-Inge Buskas Dan Eriksson Charlotte Viksten Anders Gidrup Anette Heilbrunn Saxby Lars Friberg Christian Antonio Birgitta Dahlholm LaC ordförande ledamot, l:e vice ordförande ledamot from 6 ledamot, 2:e vice ordförande ledamot tom 15 ledamot suppleant tjg suppleant tjg suppleant suppleant tjg tom 5 suppleant tjg suppleant tjg from 16 suppleant suppleant tillförordnad VD vice VD ekonomidirektör bolagsjurist, sekreterare säkerhetschef landstingsrådssekreterare landstingsrådssekreterare tom 14 SAC a Vision JJlL I VI ÅR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

2 LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 2 (8) fredagen den 13 apri12015 kl , hos 1 Öppnade ordföranden sammanträdet. 2 Godkändes föredragningslistan. 3 lägga protokoll från samt till handlingarna med noteringen Margareta Cantell felaktigt antecknats som närvarande vid mötet den 13 mars samt beslutades den vid sammanträdet den 13 mars under punkten 4 upplästa och ingivna handlingen ska skickas ut till hela styrelsen. 4 Utsågs Rolf Lindell tillsammans med ordförandenjustera protokoll. dagens 5 VD-rapport Resultat Redogjorde verkställande direktören för investeringar, fastighetskostnader, lån och resultat i Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB per samt för gällande tidplan för budget Marknad Informerade verkställande direktören om Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har sagt upp ett samarbetsavtal rörande inhyrning av lokaler till upphörande per den 31 augusti SLSO har varit nöjda med Locums tjänster men vill numer hantera inhyrningsfrågorna internt. Organisation personal Informerade verkställande direktören om lönerevision 2015 har inletts.

3 LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 3 (8) fredagen den 13 april201s kl. IS S, hos LOC IS Strategiska investeringar Hänvisade verkställande direktören till material som skickas ut i samband med protokollet skickas ut. Beckomberga Informerade verkställande direktören om försäljningsprocessen av landstingets mark i Beckombergaområdet (gamla Beckomberga sjukhusområde ) och den slutreglering av försäljningen som nyligen skett. Tvister Informerade verkställande direktören om status för tvister och överprövningar av offentliga upphandlingar. ÖVrigt Informerade verkställande direktören om det arbete som pågår i Norra Hagastaden där Locum deltar, om Locum uppdaterar sin hemsida med start den 14 april201s samt om Bårhusprojektet i Norrtälje där budget har dragits över med 1,8 miljoner kr på grund av oväntade ledningar i marken som inte fanns med i projektets handlingar, men hyresgästen accepterat en något högre hyra på grund av den oväntade kostnadsökningen. Beslutsärenden 6 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD (LOC IS01-02S1) Föredrog verkställande direktören med stöd av ordföranden ärendet. Framställde Thomas Bengtsson yrkande enligt protokollsbilaga 1 6. godkänna arbetsordning för styrelsen i Locum AB med tillägget aven fotnot på sidan 9 "slutlig budget året efter valår fastställs jan-juni. godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB samt. avslå Thomas Bengtssons yrkande. Reserverade sig Thomas Bengtsson mot beslutet.

4 LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 4 (8) Arstaviken 7 Yttrande över planeringsunderlag för budget 2016 och plan för åren samt planeringsunderlag för investeringsbudget för 2016 och plan för åren för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC ) överlämna yttrande enligt bilaga 1 för forts beredning inför beslut i landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige. 8 Taklagsfest för Nya Eastman vid Sabbatsbergs sjukhus (LOC ) godkänna genomförandet av taklagsfest i projektet Nya Eastman, Sabbatsbergs sjukhus till en kostnad om max kronor (exklusive moms). 9 Locums deltagande under Stockholm Pride (LOC ) genomföra flaggning med regnbågsflaggan vid länets sjukhus' i samband med Stockholm Pride. I Med sjukhus avses de objekt där Locum ansvarar för flaggning d v s inte akut och universitetssjukhus.

5 LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 5 (8) fredagen den 13 apri12015 kl , hos Arstaviken 10 Kravprofil för verkställande direktör (LOC ) Föredrog ordföranden ärendet. Framställde Thomas Bengtsson tilläggsyrkande enligt protokollsbilaga godkänna kravspecifikation enligt bilaga för verkställande direktör i LocumAB avslå tilläggsyrkandet. Anmälningsärenden 11 Komplettering av information i årsredovisning 2014 för Locum AB (LOC ) 12 Månadsrapport för januari-februari Stockholm (LOC ) 2015 för Landstingsfastigheter

6 LOCUMAB PROTOKOLL411S 6 (8) 13 Månadsrapport för januari-februari 2015 för Locum AB (LOC ) 14 Beslutsordning för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC ) 15 Information om Locums arbete inom säkerhet och beredskap Muntlig föredragning Föredrog verkställande direktören med stöd av säkerhetschefen Anders Gidrup ärendet. 16 Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC ) Föredrog verkställande direktören med stöd av säkerhetschefen Anders Gidrup ärendet.

7 LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 7 (8) fort vid sammanträde med styrelsen i Locum AB 17 Redovisning av investeringsbeslut fade av landstingsstyrelsen eller landtingsfullmäktige avseende strategiska investeringar (LOC , ) Antecknades anmälan till protokollet med noteringen bilaga 2 ska justeras på så sätt beslutat belopp under projektnamn Strategisk investering - genomforandebeslut avseende ny behandlingsbyggnad på Danderyds sjukhus LF rätteligen ska vara tkr och beslutat belopp under projektnamn Strategiska investeringar - genomforandebeslut avseende ny behandlingsbyggnad på Södersjukhuset LF rätteligen ska vara tkr. 18 Redovisning av investeringsbeslut for Landstingsfastigheter Stockholm (LOC ) 19 Förteckning över väsentliga VD-beslut (LOC ) Inga västenliga VD-beslut anmäldes.

8 LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 8 (8) 20 F örteckning övriga anmälningar (LOC ) Övrigt 21 Extra styrelsesammanträde () Föredrog ordföranden ärendet. hålla ett extra styrelsesammanträde k den 25 juni Vid protokollet tmltj«charlotte Viksten?uL Paul Lindquist

9 Locum AB, styrelsen Profo~oll s 1J//qJOv ) LOC I~O}-Oc{l5) 6. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD (LOC ) Förslag styrelsen beslutar enligt utskickat förslag med följande ändringar: a. Arbetsordningens punkt 1.5, tredje stycket ska vara "Styrelsen för LISAB har delegerat till dess VD för LISABs räkning hantera frågor om tillsättning av dotterbolagens verkställande direktörer. Se vidare punkt 4.10 nedan." b. Arbetsordningens punkt 4.10, tredje meningen ska vara "Samrådet följer ett formaliserat förfarande, fastställt av Locums och LISABs styrelser." c. Arbetsordningens punkt 4-4, nytt stycke, mellan hittillsvarande första och andra stycken, ska vara "Ordförande ska säkerställa samtliga i styrelsen har uppdaterad tillgång till alla instruktioner och all väsentlig information som ges av agaren... " 10. Kravspecifikation för VD (LOC ) Förslag styrelsen beslutar enligt utskickat förslag med följande komplettering: Under önskvärda egenskaper: "Intresse och kunskaper om miljöutmaningar, bl a energieffektivisering" eller liknande tillägg.