PROGNOS ARBETSMARKNAD KRONOBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGNOS ARBETSMARKNAD KRONOBERG 2008 2009"

Transkript

1 PROGNOS ARBETSMARKNAD KRONOBERG

2 Innehåll Sammanfattning... Sysselsättningsökningen minskar Ökningen av arbetskraften bromsar in Oförändrad arbetslöshet Utmaningar och möjligheter i länet Fakta om prognosen Efterfrågan på arbetskraft, sysselsättning. Privata företag Offentliga tjänster Lediga platser Bristyrken Kapacitetsutnyttjande Antal personer berörda av varsel har ökat Sysselsättning... Utvecklingen per bransch... Varuproduktion Privat tjänsteproduktion Offentligt finansierad verksamhet Utbudet av arbetskraft Befolkningsutveckling Utbildning och arbetsmarknadspolitiska program Ohälsotalet fortsätter att minska Arbetskraftsutbudet planar ut kraftigt Arbetslöshet och programinsatser. 15 Arbetslöshetens struktur 16 För kommentarer om prognosen, kontakta arbetsförmedlingschef Peter Andersson, eller respektive chef för länets arbetsförmedlingar. För ytterligare information, kontakta utredare Andreas Nygren, Prognosen och ytterligare material om utvecklingen på arbetsmarknaden i Kronobergs län, i andra län och i riket finns på arbetsformedlingen.se under Nyheter/fakta, under rubriken Rapporter, prognoser och publikationer. 1

3 Sammanfattning Arbetsmarknaden i Kronobergs län är inne i en mycket positiv period. Vårens prognos visar att länet har en fortsatt positiv utveckling men vi kan samtidigt se en utplaning av tillväxten. Antalet sysselsatta ökar i år för att minska något under Minskningen sker dock från en mycket hög nivå. Sysselsättningsökningen sker i privat sektor medan offentlig sektor minskar något. Industrin har haft en mycket hög efterfrågan de senaste åren. Länets företag signalerar god men vikande orderingång. Trots efterfrågeavmattningen blir antalet sysselsatta oförändrat under perioden. Bygg- och anläggningsbranschen har haft en fortsatt god efterfrågan och detta fortsätter under prognosperioden vilket innebär en försiktig sysselsättningsökning. Handeln har expanderat med flera stora etableringar och en viss expansion förväntas även under prognosperioden. Sysselsättningsökningen minskar Efterfrågan inom det privata näringslivet har legat på en hög nivå under senare år, men en avmattning sker under resten av detta år och under Antalet sysselsatta i länet beräknas öka med cirka 500 personer under 2008 för att sedan minska under Hela sysselsättningsökningen sker inom det privata näringslivet, medan sysselsättningen inom offentliga tjänster minskar något. Antalet sysselsatta ökar nu mest inom privata tjänstesektorer som uppdragsverksamhet och personliga och kulturella tjänster och inom handel och transport. Erfarna yrkesarbetare inom bygg-, anläggnings- och industriverksamhet, läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens är några av de yrken där brister anges. Ökningen av arbetskraften bromsar in Länets befolkning i åldrarna mellan 16 och 64 år ökade under 2007, bedöms öka något i år och minska svagt under nästa år. Vi bedömer att antalet vuxenstuderande fortsätter att minska något och ge ett mindre tillskott till arbetskraften i år och nästa år. Sammantaget bedömer vi att antalet personer som väljer att stå till arbetsmarknadens förfogande i stället för studier minskar under prognosperioden. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program har sjunkit kraftigt sedan hösten Många personer i dessa program har räknats som studerande och därmed stått utanför arbetskraften, men ingår nu i stor omfattning i arbetskraften. I år väntas dock en ökning av antalet deltagare jämfört med år 2007 och 2009 väntas antalet kvarstå på årets nivå. Arbetskraftsutbudet i Kronobergs län ökade något mellan 2006 och Framöver sker minskning i tillväxten av arbetskraften. Vi bedömer ändå att utbudet ökar under 2008 men att det sedan blir oförändrat på denna nivå under Oförändrad arbetslöshet Antalet arbetslösa har minskat stadigt under det senaste året. Det fjärde kvartalet 2007 var antalet öppet arbetslösa cirka 400 personer färre än fjärde kvartalet Under 2008 väntas arbetslösheten vara fortsatt minskande, med ungefär 100 personer. För 2009 väntas arbetslösheten öka svagt. Antalet personer i program med aktivitetsstöd ökar under inne- 2

4 varande år och bedöms ligga på en oförändrad nivå nästa år jämfört med Antalet personer som har arbete med stöd minskar något under innevarande år och bedöms ligga på en oförändrad nivå nästa år jämfört med Tabell: Förändring av arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa. Förändring i antal personer, kvartal 4 respektive år Arbetskraften Sysselsatta Arbetslösa Utmaningar och möjligheter i länet Kronobergs län är ett industrilän med många små och medelstora företag. Detta gör att länet är mindre sårbart för svängningar i konjunkturen. Metall- och träindustrin dominerar. Utvecklingen inom industrin har mycket stor betydelse för länet. Av de förvärvsarbetande är cirka 25 procent beroende av industrijobben. Företagsklimatet är gott och det finns väl utbyggda nätverk. Länet har dock en del utmaningar: Avgångarna från arbetsmarknaden överstiger nytillträdande. Den arbetskraftsresurs som finns i länet inklusive äldre, långtidssjukskrivna, funktionshindrade och utrikes födda behöver tas till vara mer effektivt. Många mindre företag står inför generationsskifte och riskerar att försvinna på grund av att ingen övertar dem. Deltids- och timanställningar har minskat betydligt men är fortfarande relativt många i branscherna vård/omsorg, handel samt hotell/restaurang. Länets arbetsmarknad är könssegregerad. Matchning av lediga platser och arbetssökande är Arbetsförmedlingens huvuduppgift. För att detta ska fungera optimalt ska Arbetsförmedlingen bland annat stimulera rörligheten för arbetssökande både geografiskt och yrkesmässigt. Tillgången på arbetskraft är begränsad i vissa delar av länet och inom vissa yrken. Näringslivet är industridominerat på flera orter och sårbart när konkurrensen från utlandet ökar och företagen rationaliserar. Fakta om prognosen Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett slumpmässigt urval från SCB:s företagsregister och avser arbetsställen med minst en anställd. Urvalet är stratifierat utifrån bransch, arbetsställenas storlek samt län. Resultatet av den genomförda intervjuundersökningen utgör basen för prognosbedömningarna. En sannolikhetsbedömning och analys av svaren görs dock på grundval av annan statistik och kriterier som påverkar arbetsmarknaden. De prognossiffror som presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser angående den förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden. 3

5 För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen mycket stort vilket ökar resultatens tillförlitlighet. I vårens undersökning bestod urvalet i riket av drygt arbetsställen och svarsfrekvensen blev 69 procent. I Kronobergs län ingick 243 arbetsställen och svarsfrekvensen var 90 procent. Svarsfrekvensen är således högre än i många liknande undersökningar, dels på grund av att frågorna ställs vid ett direkt möte eller via telefon för att undvika missförstånd, dels genom Arbetsförmedlingens redan upparbetade kontakter med många arbetsgivare. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att lämna dessa uppgifter som inhämtas under sekretesskydd. För den kommunala och landstingskommunala verksamheten är denna undersökning en totalundersökning. För den statliga sektorn görs ett litet antal intervjuer. 4

6 Efterfrågan på arbetskraft, sysselsättning Privata företag Företagen i vårens enkätundersökning har bl.a. svarat på frågan om de tror att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att minska, öka eller vara oförändrad under det kommande halvåret samt under det därefter följande halvåret. De fick även svara på hur de har upplevt efterfrågeutvecklingen under det föregående halvåret. Företagen gav en ganska positiv bild, 43 procent svarade att efterfrågan på deras varor och tjänster hade ökat det senaste halvåret. Företagens bedömningar av efterfrågan under det närmaste året tyder på att arbetsgivare inom det privata näringslivet som deltar i undersökningen inte är lika optimistiska som året innan. Av de tillfrågade företagen förväntar sig 34 procent en ökad efterfrågan det kommande halvåret, 23 procent lägre än vid vårprognosen För de kommande 6-12 månaderna svarar 31 procent av företagen att efterfrågan kommer att öka. Jämfört med vårprognosen är det en minskning med 23 procentenheter. Slutsatsen utifrån svaren som företagen i det privata näringslivet givit, är att framtidstron har minskat. Konjunkturläget har försämrats jämfört med vårprognos Sammantaget går det alltså fortfarande bra för företagen i vårt län men det verkar som att kurvan börjar plana ut allt mer. Figur 1: Hur företagen inom det privata näringslivet bedömer efterfrågan under ett år framåt 70 Kronobergs län Bedömning av efterfrågan på varor och tjänster inom det privata näringslivet Andel av de tillfrågade Minskande Oförändrat Ökande Minskande Oförändrat Ökande Kommande 6 månader Kommande 6-12månader Våren 2007 Våren 2008 Offentliga tjänster Inom den offentliga sektorn talar man vanligtvis inte om efterfrågan på samma sätt som i det privata näringslivet. När det inom det privata näringslivet handlar om hur efterfrågan på företagens varor och tjänster utvecklas, handlar efterfrågeutvecklingen i offentlig sektor mer om behovet av vissa samhällsfunktioner, som till exempel skola/barnomsorg och äldreomsorg. Inom den offentliga sektorn är bedömningen att utvecklingen fortsätter på 5

7 ungefär samma nivå under det närmaste halvåret och nästkommande halvår som under det senaste året. Figur 2: Vad aktörerna inom den offentliga sektorn tror om efterfrågan under ett år framåt 60 Kronobergs län 56 Bedömning av efterfrågan på varor och tjänster inom den offentliga sektorn Andel av de tillfrågade Minskande Oförändrat Ökande Minskande Oförändrat Ökande Kommande 6 månader Kommande 6-12månader Våren 2007 Våren 2008 Lediga platser Antalet lediga platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar har stadigt stigit sedan Under 2007 har ökningen av de nyanmälda platserna fortsatt. Ackumulerat värde på lediga platser var i slutet av december Arbetsförmedlingens prognos för 2008 är att tillströmningen av lediga jobb blir något lägre. Antalet platser kommer vid slutet av 2008 att uppgå till ca och i slutet av 2009 till ca Det bör dock noteras, att en del av de platser som anmäls till Arbetsförmedlingen anmäls flera gånger av samma arbetsgivare och platserna registreras då vid mer än ett tillfälle. Detta har dock varit fallet sedan flera år tillbaka, så det faktum att antalet lediga platser blivit flera kvarstår. Figur 3: Ackumulerat antal anmälda platser till Arbetsförmedlingen de senaste fyra åren. De streckade linjerna är prognos. Kronobergs län Ackulmulerat antal lediga platser anmälda till Arbetsförmedlingen i Kronobergs län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognos

8 Bristyrken I vårens enkätundersökning har 39 procent av de privata arbetsgivarna angivit att det föreligger en arbetskraftsbrist i länet. Under hösten 2007 var motsvarande siffra 49 procent. Den lägre siffran vid senaste undersökningen kan vara en följd av att behovet av arbetskraft har minskat det senaste halvåret. Men det råder fortfarande brist på både yrkeserfaren och utbildad personal. Bristsituationen upplevs inom de flesta branscher. CNC-operatörer, systemerare och programmerare, maskinoperatörer, svetsare och gasskärare, VVS-montörer samt civilingenjörer är de yrken där den största arbetskraftsbristen finns. Hos de offentliga arbetsgivarna är det främst inom vård- och undervisningsområdet som bristen på arbetskraft är fortsatt stor. Mest efterfrågas läkare, specialistsjuksköterskor och gymnasielärare i yrkesämnen. Kapacitetsutnyttjande Företagen i länet har fått svara på frågan hur mycket deras produktion kan öka innan det krävs investeringar och rekryteringar. Kapacitetsutnyttjandet är fortsatt högt speciellt i fråga om personal. Av samtliga tillfrågade företag svarar 71 procent att de inte kan öka produktionstakten med mer än 10 procent utan att behöva rekrytera personal. Ungefär 25 procent av arbetsgivarna svarade att de inte kan utöka produktionen alls utan att nyrekrytera. Högst kapacitetsutnyttjande har jord- och skogsbruksverksamhet, finansiell verksamhet, företagstjänster, byggverksamhet samt vård och omsorg. Antal personer berörda av varsel har ökat Under januari april 2008 anmäldes varsel som omfattade 281 personer. Jämfört med samma period 2007 var det en ökning med 186 personer. Antal personer som var berörda av varsel under januari april 2006 var 152 personer. Den höga varselvolymen under våren 2008 beror på att ett stort varsel har lagts inom tillverkningsindustrin. Sysselsättning Under det senaste året har utvecklingen av antalet sysselsatta i Kronobergs län varit positiv. Fjärde kvartalet 2007 var ungefär personer sysselsatta i länet. Det är cirka personer fler än fjärde kvartalet Inför det kommande året väntas sysselsättningstillväxten mattas av. Antalet sysselsatta ökar ändå med cirka 500 personer under 2008 för att sedan minska under nästkommande år. Som framgår av nästa tabell, sker merparten av sysselsättningsökningen inom den privata tjänsteproduktionen. Procentuellt sett är ökningen störst inom finansiell verksamhet, företagstjänster. Minskningen av antalet sysselsatta i länet förväntas framförallt ske inom den offentligt finansierade verksamheten. 1 Källa: SCB RAMS och KS. 7

9 Bransch Varuproduktion Sysselsättningens förändring per bransch från 4:e Kvartalet 2007 till 4:e kvartalet 2008, Kronobergs län Syssel- Syssel- satta 4:e Kvartalet 2007 satta om ett år Förändring, antal Förändring, Byggverksamhet ,0 Verkstadsindustri ,4 Jordbr, skogsbr o fiske ,0 Tillv, utv av mineral o energiprod, exkl verkstadsindustri ,5 Privat tjänsteproduktion Finansiell verksamhet, företagstjänster ,5 Personliga och kulturella tjänster, renhållning ,0 Handel o kommunikationer ,2 Offentligt finansierad verksamhet Utbildning, forskning ,6 Off förvaltning, mm ,0 Vård och omsorg ,0 Övr ,0 Totalt ,5 % Utvecklingen per bransch Varuproduktion Jord- och skogsbruk samt fiske Inom sektorerna Jordbruk, skogsbruk och fiske återfinns företag som bedriver verksamhet inom växtodling, djuruppfödning, timmeravverkning mm. Sektorn sysselsätter ungefär personer i länet. Det motsvarar cirka 2,9 procent av alla sysselsatta. Enligt arbetsgivarna i undersökningen har sysselsättningen ökat något under det senaste året. Inför det kommande året väntas sysselsättningen ligga kvar på dagens nivåer. Företagen inom jord- och skogsbranschen är bland de mer positiva i länet gällande tron på hur efterfrågan kommer utvecklas de närmaste sex månaderna. Ungefär 50 % tror på en ökande efterfrågan, vilket är en viss minskning jämfört med för ett år sedan, då värdet var 67 %. En anledning till denna minskning är osäkerheten om vad som händer på andra marknader. Exempelvis finns en viss oro för att bostadsbyggandet i USA fortsätter att minska, vilket i sin tur kan leda till en minskad produktion inom svenskt skogsbruk. Även effekterna av de två kraftiga stormar som under senare år drabbat regionen har börjat klinga av och produktionen har återgått till mer normala nivåer. Under det senaste året har inget av de företag som deltog i undersökningen upplevt någon arbetskraftsbrist. För länet som helhet är andelen företag som upplevt arbetskraftsbrist 39 %. Vid föregående prognos uppgav 50 % av företagen inom jord- och skogsbruk att de upplevt arbetskraftsbrist. Det finns dock signaler från andra aktörer än de som direkt ingår i undersökningen. Dessa menar att det på vissa håll fortfarande är mycket svårt att få tag i skogsmaskinförare och planterare. Ofta löser man rekryteringsproblemen med hjälp av utländsk arbetskraft. I Kronoberg är åldersstrukturen inom branschen sådan att det kan komma att bli en del pensionsavgångar de närmaste åren. Detta väntas framförallt leda till en ökad brist på maskinförare. Efterfrågade yrken inom branschen det kommande året är framför allt skogsmaskinförare. 8

10 Bygg Inom denna sektor återfinns yrken som byggnadsträarbetare, elektriker, vvs-montörer, målare, murare m.fl. Efterfrågan på byggnadsarbetare har varit stor i hela landet under lång tid och sysselsättningen har stadigt ökat samtidigt som en påtaglig arbetskraftsbrist råder. Detta försvårar möjlig expansion för landets byggföretag. På många håll runt om i landet har man försökt möta bristen på adekvat kompetens med att öka antalet elever på de olika byggprogrammen. Det finns också utländsk arbetskraft i varierande grad över landet. Säsongsvariationerna är naturligt stora men branschen sysselsätter cirka personer vilket motsvarar 5,5 procent av den totala sysselsättningen i länet. Enligt arbetsgivarna i undersökningen har sysselsättningen ökat starkt under det senaste året. Inför det kommande året väntas sysselsättningen fortfarande öka men i en något svagare takt. Företagen i undersökningen har inte en lika positiv framtidstro som vid de senaste prognostillfällena. I vårens undersökning svarade 23 % att de tror på en ökande efterfrågan, vilket är en kraftig minskning jämfört med för ett år sedan, då värdet var 58 %. Torts att efterfrågan börjar avta en aning är det fortfarande mycket svårt att få tag i personal inom byggbranschen. I vårens undersökning svarade 56 % av företagen att de upplevt arbetskraftsbrist det senaste året. Detta är ungefär samma värde som vid den prognos som gjordes i höstas. Sett till den prognos som gjordes förra våren är det dock en minskning. Andelen som upplevt arbetskraftsbrist då var 67 %. Att andelen företag som upplevt arbetskraftsbrist minskar är ytterligare ett tecken på att det högtryck som varit inom branschen de senaste åren har börjat avta. Exempel på yrken som det är svårt att rekrytera till: byggnadsplåtslagare, betongarbetare, golvläggare, VVS-montörer samt installationselektriker. Även på tjänstemannasidan finns det rekryteringsproblem. Bland annat finns det vissa bekymmer att rekrytera arbetsledare. Industri I Kronobergs län är industrin en stor bransch som sysselsätter många människor. I dagsläget sysselsätter branschen ca personer, vilket motsvarar en dryg fjärdedel av alla sysselsatta i länet. Industrin kan delas in i tillverkningsindustri och verkstadsindustri. Till tillverkningsindustrin räknas exempelvis trä-, livsmedels- och pappersindustri. Även energiproduktion, till exempel kärnkraft och vindkraft, innefattas i branschen. Inom verkstadsindustrin finns bland annat transportmedelsindustrin. De senaste åren har industrin i länet varit inne i en mycket expansiv fas, men nu verkar utvecklingen stagnera något. Enligt arbetsgivarna i undersökningen har sysselsättningen inom industrin varit ökande under det senaste året. Inför det kommande året väntas sysselsättningen vara oförändrad på dagens nivå. Inom verkstadsindustrin tror man på en svag sysselsättningsökning och inom tillverkningsindustrin går sysselsättningen svagt nedåt. Industrin präglas av hård konkurrens från utlandet, effektivisering av produktionen och ökande kompetenskrav på de personer som anställs. Oftast försöker företagen först och främst effektivisera sin produktion med hjälp av exempelvis moderna maskinparker, innan en utökning av personalstyrkan blir aktuell. Tillverkningsindustri Företagen inom tillverkningsindustrin har ungefär samma framtidstro som genomsnittet i länet gällande hur efterfrågan kommer att utvecklas de närmaste sex månaderna. I vårens 9

11 undersökning svarade 35 % att de tror på en ökande efterfrågan, vilket är en minskning jämfört med för ett år sedan, då värdet var 57 %. Totalt sett väntas en mycket svag nedgång av antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin. På två års sikt tror företagen i undersökningen att antalet sysselsatta ligger kvar på den nivån, alternativt att det blir en svag ökning. Träbranschen i länet går bra. Det sker investeringar i nya maskiner och det kommer att behövas ny personal. Det som dock gör att branschen som helhet minskar svagt är en viss nedgång inom sågverks- och glasindustrin. Också inom pappersindustrin är framtiden något osäker, även om det här inte direkt talas om en nedgång i produktionen. I vårens undersökning svarade 27 % av företagen inom branschen att de upplevt arbetskraftsbrist. Detta värde är något under det totala värdet för länet som ligger på 39 %. Det är en minskning jämfört med höstens prognos då 39 % av företagen inom tillverkningsindustrin uppgav att de upplevt arbetskraftsbrist. Även detta är ett tecken på att branschen mattas av en aning. Efterfrågade yrken inom branschen är bland annat maskinoperatörer och maskinmekaniker. Även CNC-operatörer är efterfrågade. Verkstadsindustri Företagen inom verkstadsindustrin har en något mer positiv framtidstro än genomsnittet i länet om hur efterfrågan kommer att utvecklas de närmaste sex månaderna. I vårens undersökning svarade 40 % att de tror på en ökande efterfrågan, vilket är en minskning jämfört med för ett år sedan, då värdet var 56 %. Även jämfört med tillverkningsindustrin är det en något mer positiv framtidstro bland företagen inom verkstadsindustrin. En svag uppgång av antalet sysselsatta väntas det närmaste året. För året därefter tror företagen att antalet sysselsatta ligger kvar på ungefär samma nivå, alternativt på en svag nedgång. En del företag i undersökningen uppger att orderingången minskat något jämfört med de senaste åren, vilket kan ses som ett tecken på att utvecklingen mattas av. I vårens undersökning svarade 52 % av företagen inom branschen att de upplevt arbetskraftsbrist under året. Detta värde är betydligt över det totala värdet för länet som ligger på 39 %. Det är dock en kraftig minskning jämfört med höstens prognos då 73 % av företagen inom verkstadsindustrin uppgav att de upplevt arbetskraftsbrist. För att klara sina rekryteringar under året har företagen sänkt kraven på utbildning och erfarenhet. Efterfrågade yrken inom branschen är bland annat CNC-operatörer, elektroingenjörer, lackerare, svetsare, lastbils- och bilmekaniker samt tunnplåtslagare. Privat tjänsteproduktion Handel och kommunikationer Handel och kommunikationer omfattar rad olika branscher till exempel företag som bedriver verksamhet inom försäljning, lager, kontor, transport, postutdelning. Branschen sysselsätter cirka personer vilket motsvarar 18,1 procent av den totala sysselsättningen i länet. Enligt arbetsgivarna i undersökningen är denna den bransch som har ökat kraftigast i länet det senaste året. Inför det kommande året väntas sysselsättningen fortfarande öka, men i en svagare takt. 10

12 Företagen inom handel och kommunikationer har en mer negativ framtidstro än genomsnittet i länet om hur efterfrågan kommer utvecklas de närmaste sex månaderna. I vårens undersökning svarade 29 % att de tror på en ökande efterfrågan, vilket är en kraftig minskning jämfört med för ett år sedan, då värdet var 60 %. Branschen i länet har under de senaste åren varit inne i en starkt expansiv fas och det har varit många stora nyetableringar i regionen. Ett antal nyetableringar planeras fortfarande, exempelvis Arenastaden, World Trade Center och den nya gallerian på Samarkand, men inte i samma höga utsträckning som under senare år. En viss minskning i efterfrågan på kapitalvaror har märkts, vilket kan ses som ett tecken på att marknaden håller på att kylas av. Utvecklingen inom handeln är positiv i hela länet med undantag för vissa mindre kommuner där en del företag kan bli lidande av den allt hårdare konkurrensen från de större städernas stormarknader. Även mindre butiker i de större orterna känner av en ökad konkurrens från stormarknaderna. Även inom transportnäringen är framtidstron positiv i länet. En viss avmattning kan märkas i och med att industrin inte går fullt lika starkt som tidigare. Men utvecklingen inom handeln gör att de närmaste åren totalt sett ändå ser positiva ut inom transport. Handel och kommunikationer fortsätter att vara en av de branscher där arbetsgivarna har minst problem att rekrytera. I vårens undersökning svarade 23 % av företagen inom branschen att de upplevt arbetskraftsbrist. Detta värde är under det totala värdet för länet som ligger på 39 %. Det är en viss minskning jämfört med höstens prognos då 36 % av företagen inom handel och kommunikationer uppgav att de upplevt arbetskraftsbrist. En stor del av rekryteringsproblemen finns inom transport. Detta beror bland annat på att kompetenskraven på förarna ökat. Flera företag uppger emellertid att det har blivit lättare att göra bra rekryteringar av yrkesförare. Maskinförare är det fortfarande svårt att rekrytera. Inför framtiden kan även den kommande generationsväxlingen bli ett problem inom transportnäringen i något högre grad än i andra branscher. Den efterfrågan på personal som finns inom branschen gäller framför allt försäljare och inköpare. Det finns även vissa svårigheter att rekrytera taxi- och lastbilsförare. Finansiell verksamhet och företagstjänster Finansiell verksamhet och företagstjänster omfattar en mängd olika branscher. Hit räknas företag inom IT och telekommunikation, banker, försäkringsbolag, förlagsverksamhet, media, ekonomi, administration och bemanningsföretag, callcenterföretag med flera. Branschen sysselsätter cirka personer vilket motsvarar 11 procent av den totala sysselsättningen i länet. Enligt arbetsgivarna i undersökningen har sysselsättningen ökat under det senaste året. Inför det kommande året väntas sysselsättningsökningen hålla i sig och det är också den bransch som väntas öka kraftigast under det kommande året. Företagen inom branschen har en något mer positiv framtidstro än genomsnittet i länet gällande hur efterfrågan kommer utvecklas de närmaste sex månaderna. I vårens undersökning svarade 39 % att de tror på en ökande efterfrågan, vilket dock är en minskning jämfört med för ett år sedan, då värdet var 57 %. Växjö med omnejd är en mycket expansiv region inom IT-branschen och det finns även ett stort rekryteringsbehov. Många företag inom IT uppger att det finns stora svårigheter att få tag i personal med rätt kompetens. Branschorganisationen IT- & telekomföretagen har en lokal 11

13 gren kallad Växjökretsen. Denna arbetar bland annat för att företagen inom regionen ska kunna mötas och samarbeta om viktiga frågor. Exempelvis innebär detta att försöka få fler ungdomar intresserade av att jobba inom IT. Inom callcenterverksamheten kommer det att efterfrågas en hel del personal, även om det till stora delar handlar om ersättningsrekryteringar. Denna sektor är också en vanlig ingång till arbetsmarknaden för ungdomar och andra grupper som ibland kan ha svårigheter att ta sig in. Ett annat tecken på att branschen är inne i en expansiv fas, är att andelen företag som angivit att de upplevt arbetskraftsbrist har ökat något i vårens undersökning. I denna svarade 59 % av företagen inom branschen att de upplevt arbetskraftsbrist. Detta värde är klart över det totala värdet för länet som ligger på 39 % och en ökning jämfört med höstens prognos då 56 % av företagen inom branschen uppgav att de upplevt arbetskraftsbrist. Efterfrågade yrken inom branschen finns framförallt inom IT-området, exempelvis systemerare och programmerare. Det finns även efterfrågan på telefonförsäljare, redovisningsekonomer samt företagssäljare med inriktning på export. Personliga och kulturella tjänster Denna bransch omfattar hotell, frisörer, restauranger, städbolag, campingplatser, hälsoinriktad verksamhet, medieföretag, nöjesparker, golfbanor, sportverksamhet med mera. Branschen sysselsätter cirka personer (5,4 procent) i länet. Enligt arbetsgivarna i undersökningen har sysselsättningen ökat under det senaste året. Inför det kommande året väntas sysselsättningen fortsätta att öka. Det råder knivskarp konkurrens om lunchgästerna i länet och lönsamheten är ofta mindre god. Efterfrågan på personal är ofta säsongsbunden och som störst under sommarmånaderna. Men det finns även ett visst behov till storhelger och vid konferensaktiviteter. Totalt sett väntas det bli en ökning av antalet anställda inom restaurangnäringen. Konkurrensen inom lokalvård har ökat under senare tid, och många företag har svårt att rekrytera personal. Hushållsnära tjänster har i viss mån bidragit till att efterfrågan inom branschen har ökat. Företagen har en positiv framtidsbild av hur efterfrågan kommer utvecklas de närmaste sex månaderna. I vårens undersökning svarade 46 % att de tror på en ökande efterfrågan, vilket är en något högre nivå jämfört med för ett år sedan. Ungefär 31 % av företagen inom branschen svarade att de upplevt arbetskraftsbrist. Detta värde är något under det totala värdet för länet som ligger på 39 %. Det är på ungefär samma nivå jämfört med höstens prognos. Den efterfrågan av personal som finns gäller främst hotell- och restaurangnäringen. Bland annat efterfrågas kockar, kokerskor och servitörer. Offentligt finansierad verksamhet Utbildning Till denna sektor hör förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, högskolor och universitet. Arbetstillfällena finns till stor del inom den offentliga sektorn men friskolorna fortsätter att öka. Totalt sett arbetar ungefär personer i branschen, vilket motsvarar 9,7 procent av alla sysselsatta i länet. Enligt arbetsgivarna i undersökningen har antalet sysselsatta varit i stort sett oförändrat det senaste året. Inför nästkommande år väntas en svag ökning av antalet sysselsatta. Förskolorna har ett ökande elevunderlag vilket innebär att antalet anställda inom utbildningsväsendet på ett års sikt kommer att öka. Inom grundskolan minskar antalet elever och 12

14 detta kommer även att medföra att antalet anställda där minskar något. För gym-nasieskolans del ser efterfrågan ut att vara svagt minskande kommande år. Inom ett par år kommer dock elevunderlaget att minska kraftigt för denna utbildningssektor. Växjö uni-versitet väntas rekrytera 65 personer med forskarutbildning kommande år. Detta framförallt för att kunna möta det förväntat ökande trycket på universitetet i samband med fusionen med Kalmar högskola. På något års sikt väntas personalstyrkan återgå till det normala. Efterfrågat yrke inom utbildning är gymnasielärare inom yrkesämnen. Vård Inom vård och omsorg hittar vi yrken som undersköterskor, läkare, tandläkare, förskollärare, fritidspedagoger, socialsekreterare med flera. Många kommuner har stora pensionsavgångar framöver och kommer därför att ha stora rekryteringsbehov på ett par års sikt. I dagsläget sysselsätter branschen ungefär personer i länet, vilket motsvarar 16,3 procent av länets sysselsättning. Det senaste året har antalet sysselsatta ökat relativt mycket i länet. Ökningen har skett dels inom landstinget och den vård som bedrivs av kommunerna dels inom privat sektor. På ett års sikt väntas antalet sysselsatta inom vården minska i Kronobergs län. Det är framförallt inom delar av landstingets verksamhet som det råder övertalighet gällande antalet anställda. Läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens är svårrekryterade i hela landet och även i Kronobergs län. Antalet privata vårdgivare förväntas öka något under prognosperioden. Offentlig förvaltning Inom den offentliga förvaltningen finner vi främst olika statliga myndigheter, som Polisen, Försvarsmakten och Försäkringskassan. Totalt sysselsätter den offentliga förvaltningen cirka personer i länet, vilket motsvarar 3,6 procent. Det senaste året har antalet sysselsatta minskat svagt. Inför nästkommande år väntas sysselsättningen vara oförändrad. Omorganisation av flera olika statliga verksamheter pågår, bland annat Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, och kan i slutändan leda till personalförändringar. Vissa myndigheter upplever rekryteringssvårigheter, framförallt att rekryteringsprocessen tar längre tid. Svårigheterna har varit mer påtagliga inom polisväsendet samt för vissa specialistfunktioner inom miljövårdsområdet. Utbudet av arbetskraft Arbetskraften definieras som summan av antalet sysselsatta och antalet arbetslösa. De personer som är i program med aktivitetsstöd räknas i officiell statistik inte in i arbetskraften, utan registreras som studerande. Personer i arbete med stöd som anställningsstöd, plusjobb, lönebidrag och utbildningsvikariat räknas däremot som sysselsatta. Arbetskraftsutbudet påverkas av befolknings- och sysselsättningsutveckling, utbildning, pensionsavgångar och ohälsotal. Drygt personer finns i länets arbetskraft och männen är drygt fler än kvinnorna. Befolkningsutveckling Under år 2007 ökade befolkningen i Kronobergs län med drygt 1100 personer till vid årsskiftet 2007/2008. Det var både ett positivt födelsenetto och ett positivt flyttningsnetto som skapade den starka ökningen i länet. Den största ökningen, sett både till antal personer och procentuellt, skedde i Växjö kommun. Den största minskningen i länet fanns i Tingsryds 13

15 kommun, där befolkningen minskade med drygt 100 personer. Även i åldrarna år ökade befolkningen, med drygt 900 personer. Vår bedömning är att befolkningsutvecklingen i de arbetsföra åldrarna år ökar under 2008 och minskar under Under 2008 förutses arbetskraften genom befolkningseffekten öka med drygt 500 personer. För 2009 orsakar befolkningseffekten varken någon ökning eller minskning av arbetskraften. Utbildning och arbetsmarknadspolitiska program Antalet nybörjare till höstens grundutbildningar vid landets universitet och högskolor ökade något hösten 2007 jämfört med året innan. En ökning av sökande till Växjö universitet noteras också efter att antalet sökande minskat mellan 2005 och Under 2008 beslutades att Växjö universitet och Högskolan i Kalmar ska arbeta för en fusion av de två lärosätena. En förhoppning med fusionen är att den på sikt ska locka fler studenter att välja regionen för sina studier. På sikt kan det leda till en ökad studerandefrekvens i regionen. Årskullarna för de yngsta sökande till högskolor, 19-åringar, kommer att öka något de närmaste tre åren. Vi kan därför anta att antalet högskolenybörjare totalt sett ökar något under 2008 och 2009, vilket innebär ett minskat tillskott till arbetskraften. Indragning av statsbidrag till kommunal vuxenutbildning har inneburit en minskning och ändrad inriktning av dessa utbildningar. Fler yrkesinriktade vuxenutbildningar startas och samverkan mellan kommuner ökar. Vi bedömer att antalet vuxenstuderande fortsätter att minska och ger ett litet tillskott till arbetskraften i år och nästa år. De stora ungdomskullarna födda i slutet av 1980-talet ger nu effekt och allt fler elever kommer ut från gymnasieskolan de kommande tre åren. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd som innehåller utbildning och/eller praktik räknas inte in i arbetskraften enligt officiell statistik. Antalet deltagare i dessa program minskade kraftigt under 2007 jämfört med året innan. I år och nästa år väntas en liten ökning av antalet deltagare jämfört med år Sammantaget bedömer vi att antalet personer som väljer att stå till arbetsmarknadens förfogande i stället för studier minskar med cirka 200 personer under 2008 och 100 personer under Ohälsotalet fortsätter att minska Ohälsotalet 2 har minskat stadigt i Kronobergs län under de senaste åren. I december 2007 var ohälsotalet 34. Jämfört med året före är det en minskning då värdet var 35,1. Antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning på heltid i Kronobergs län ökade dock svagt under förra året. I november 2007 uppgick antalet till drygt 6 240, knappt 40 fler än året före. Denna trend förutsätts dock vända kommande år och innebär att arbetskraftsutbudet bedöms öka med cirka personer per år på grund av färre heltider med sjuk- och aktivitetsersättning samt att fler långtidssjukskrivna/sjukskrivna arbetslösa återkommer till arbetskraften. 2 Ohälsotalet mäts som antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna

16 Arbetskraftsutbudet planar ut kraftigt Arbetskraftsutbudet i länet ökade mellan 2006 och 2007, med omkring 700 personer. Framöver sker en viss utplaning i ökningen för år 2008 och vi bedömer att utbudet ökar med cirka 400 personer. För år 2009 gör vi bedömningen att arbetskraftsutbudet ligger kvar på en oförändrad nivå jämfört med Arbetslöshet och programinsatser Arbetslösa, sökande i program med aktivitetsstöd samt i arbete med stöd i Kronobergs län 4,5% 4,0% 3,5% Prognos Procent av bef år 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Period Arbete med stöd Arbetslösa I program Arbetslösheten har sjunkit kraftigt i länet under året. Under det fjärde kvartalet 2007 var nästan 400 personer färre anmälda som arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar jämfört med fjärde kvartalet Satt i relation till befolkningen är det en minskning från 2,3 till 2,0 procent av befolkningen år. I dagsläget är Kronoberg ett av de län som har rikets lägsta arbetslöshet satt i relation till befolkningen. Arbetsförmedlingens prognos är att minskningen av arbetslösheten avtar under år Sett till sista kvartalet 2008 är vår prognos att antalet arbetslösa har sjunkit med ytterligare 100 personer. Den genomsnittliga arbetslösheten för hela 2008 blir då ca personer. Under 2007 var snittet ca personer. År 2009 väntas antalet arbetslösa öka svagt i och med det minskande trycket på arbetsmarknaden. Antalet personer som befinner sig i program med aktivitetsstöd har minskat kraftigt sedan fjärde kvartalet Antalet har sjunkit från personer då, till ca 900 personer fjärde kvartalet Anledningen till detta är det regeringsbeslut som kom hösten 2006 och som reducerade antalet programplatser. Totalt sett över 2008 kommer antalet deltagare i program med aktivitetsstöd att öka en aning. I genomsnitt kommer antalet att uppgå till ca personer. För 2009 beräknas motsvarande siffra vara oförändrad. 15

17 Under 2007 hade i genomsnitt ca personer arbete med stöd. Detta var en minskning med ca 200 personer jämfört med För 2008 väntas antalet personer i arbete med stöd minska till i genomsnitt personer på grund av att de så kallade plusjobben kommer att fasas ut under året. För 2009 väntas antalet personer ligga kvar på 2008 års nivåer. Arbetslöshetens struktur Utrikes födda Kvinnor Män Ungdomar Äldre 55- Funktionshindrade Långtidsarbetslösa av arbetslösa Långtidsarbetslösa ungdomar av a-lösa ungdomar Grundskoleutbildning Gymnasieutbildning Högskoleutbildning Alvesta 52% 48% 24% 18% 21% 32% 13% 15% 39% 39% 22% Lessebo 51% 49% 22% 18% 13% 40% 27% 29% 42% 41% 16% Ljungby 46% 54% 26% 17% 16% 33% 17% 7% 30% 52% 18% Markaryd 56% 44% 17% 19% 19% 35% 25% 7% 39% 47% 14% Tingsryd 50% 50% 17% 23% 13% 23% 18% 11% 38% 45% 17% Uppvidinge 59% 41% 23% 18% 20% 29% 28% 7% 34% 47% 19% Växjö 46% 54% 18% 16% 12% 41% 27% 26% 30% 42% 28% Älmhult 60% 40% 22% 21% 23% 20% 24% 0% 32% 48% 20% Kronobergs län 08 49% 51% 20% 17% 15% 36% 24% 19% 33% 44% 23% Kronobergs län 07 50% 50% 20% 17% 14% 33% 26% 19% 29% 46% 25% Riket 08 47% 53% 18% 18% 19% 30% 27% 22% 30% 46% 23% Tabell 1: Andelen personer som är arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd fördelat på olika sökandegrupper i mars 2008 jämfört med mars Under året har kvinnornas andel av de sökande utan arbete minskat med 1 procent och männens ökat i samma omfattning. I riket är det fler män än kvinnor som är utan arbete, 53 procent män och 47 procent kvinnor. Ungdomarnas andel av sökande utan arbete har inte förändrats sedan föregående år och ligger något högre än i riket. Ungdomar är allmänt sett en konjunkturkänslig grupp, som ofta har relativt lätt att få arbete när konjunkturen stiger, men som ofta har det svårt i sämre tider när företagen rationaliserar. Inte heller antalet långtidsarbetslösa ungdomar 3 har ändrats under året. Av alla arbetslösa ungdomar har andelen långtidsarbetslösa varit 19 procent, 3 procent under rikets värde. Vår bedömning för resten av 2008 och hela 2009 är att speciellt för dessa ungdomar kvarstår svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden, i takt med att efterfrågan på arbetskraft mattas av. Nystartsjobb kan underlätta etablering på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa ungdomar liksom den nya jobbgarantin för ungdomar. Positivt för Kronobergs län är dock att långtidsarbetslösheten bland ungdomar är lägre än riksnivån. De äldres andel av sökande utan arbete ligger i länet 1 procent under rikets. Andelen är på samma nivå som året före. De äldre sökande kan ha det mer problematiskt på arbetsmarknaden. Exempelvis har många av dessa sin yrkeserfarenhet inom industrin där kompetenskraven och arbetsuppgifterna ändrat karaktär de senaste åren. Detta samt det minskade behovet av arbetskraft inom industrin kan leda till att det blir svårare för de äldre sökande att åter ta sig in på arbetsmarknaden efter en tids bortavaro. Kronoberg har en högre andel utrikes födda som sökande utan arbete än riket. I denna grupp noteras en ökning med 3 procent i andelen av sökande utan arbete under året som gått. I takt med att behoven av arbetskraft minskar blir vår bedömning att utrikes föddas andel av arbetslösheten ökar då denna grupp ofta har en svagare ställning på arbetsmarknaden. 3 Som långtidsarbetslös ungdom räknas personer som är mellan år och varit arbetslösa mer än 100 dagar. Personer som är 25 år eller äldre räknas som långtidsarbetslösa efter sex månaders arbetslöshet. 16

18 Andelen arbetslösa med funktionshinder har ökat med 1 procent men är lägre än riket. Som följd av en etablerad samverkan med Försäkringskassan ökar tillströmning av tidigare arbetslösa sjukskrivna till Arbetsförmedlingen. I takt med en allmän försvagning av arbetsmarknaden bedöms svårigheter att få ut funktionshindrade på densamma öka. ARBETSFÖRMEDLINGEN LEDER TILL ARBETE Arbetsförmedlingen medverkar till att arbetsgivare hittar rätt arbetskraft och arbetssökande kan få jobb. Vi har regeringens och riksdagens uppdrag att genomföra den beslutade arbetsmarknadspolitiken i landet. Våra tjänster levererar vi via tre servicevägar: hemsidan telefonservice genom Arbetsförmedlingen Kundtjänst , och genom lokala arbetsförmedlingar. Myndigheten Arbetsförmedlingen är organiserad i 68 regionala arbetsmarknadsområden med huvudkontor i Stockholm. Läs mer på 17

Arbetsmarknadsprognos, Våren 2009

Arbetsmarknadsprognos, Våren 2009 Arbetsmarknadsprognos, Våren 009 Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. Arbetsställen som intervjuas utgör ett slumpmässigt urval från SCB: s företagsregister. Urvalet är stratifierat utifrån bransch,

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till Arbetsmarknadsprognos för Västerbottens län hösten 29 årsskiftet 21/211. PROGNOS Västerbottens län Umeå Mycket välkomna till Presentation 9 december 29 i lokal Klubban på Arbetsförmedlingen, Nygatan 25,

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Gävleborgs län Innehållsförteckning Sid DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

prognos arbetsmarknad Örebro 2009

prognos arbetsmarknad Örebro 2009 prognos arbetsmarknad Örebro 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Ekonomisk översikt... 3 Fakta om prognosen... 3 Syfte och Historik... 3 Urvalet... 3 Metod... 4 Sammanfattning... 5 Försvagad

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 498 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens

Läs mer

Diagrambilder. Arbetsmarknaden arbetskraftens förändring Jämtlands län

Diagrambilder. Arbetsmarknaden arbetskraftens förändring Jämtlands län Diagrambilder Arbetsmarknaden arbetskraftens förändring Jämtlands län Befolkningsutveckling i Sverige 1968-21 1 9 Folkökning Folkmängd 2 18 16 Folkmängd 8 7 6 5 14 12 1 8 6 4 2 Folkökning/minskning 4 Källa:

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012 Text Bitte Lyrén Text- och bildredigering Urban Isberg Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...3 Sammanfattning...4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Bild 1 Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Angeles Bermudez-Svankvist 2009-03-12 Från 21 1 myndighet 9 000 årsarbetare (dec 08) Tydlig styrning & ledning Bild 2 Omsättning 2009 Bild 3 Förvaltningsanslag:

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Västernorrlands län Text Anna-Lena Arvidsson, ansvarig utredare i Västernorrlands län. Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Västernorrlands

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen Genomförs 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) I Kalmar ingick totalt 538 privata och 110 offentliga arbetsgivare i undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Ann Mannerstedt, Analysavdelningen Sida: 3 av 46 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 ästmanlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Marcus Löwing, Analysavdelningen Marwin Nilsson, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 ästmanlands

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2011-2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2011-2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län -2012 Text Anna-Lena Arvidsson Text- och bildredigering Kjell Ljung Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Västernorrlands län 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 3 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Kronobergs län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Kronobergs län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Kronobergs län 2012 Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...1 Sammanfattning...2 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling...3

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 998-7 Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 8 998 999 7 Andel Folkmängd den december 7 Folkmängdsförändring från 998 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 33 33 3 33 33 1 33 3 9 3 3 7 3 3 3 3 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 1 1 9 9 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Text: Julia Asplund, 010-488 26 97 Therese Landerholm, 010-488 40 32 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 SVAGARE ARBETSMARKNAD MED STIGANDE ARBETSLÖSHET...3 MINSKAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER...3 Arbetslösheten ökar...3

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 7 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 9 9 9 9 9 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Östergötlands län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Östergötlands län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Östergötlands län 2012 Text Annelie Almérus Text- och bildredigering Anneli Hedlund Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...1 Sammanfattning...2

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet Nationella arbetsmarknadsutsikter Regionala arbetsmarknadsutsikter Långa

Läs mer

prognos arbetsmarknad

prognos arbetsmarknad prognos arbetsmarknad DALARNA 2008 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Fakta om prognosen... 3 Efterfrågan på arbetskraft, sysselsättning... 3 Utbudet av arbetskraft... 7 Arbetslöshet och programinsatser...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 GOTLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 GOTLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 GOTLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Jim Enström Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Södermanlands län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Södermanlands län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Södermanlands län 2012 Text Jens Lotterberg Text- och bildredigering Anneli Hedlund Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Södermanlands län 2 Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Stockholms län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Stockholms län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Stockholms län 2012 Text Fredrik Ribbing, utredare Karin Berglind, utredare Arbetsförmedlingen Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...1

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016. Lena Hertzberg Ann Mannerstedt

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016. Lena Hertzberg Ann Mannerstedt Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016 Lena Hertzberg Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingens prognos Två prognoser per år, vår och höst Privata näringslivet - 460 arbetsställen Offentlig sektor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västernorrlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västernorrlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västernorrlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Text: Agneta Tjernström, 010 487 03 87 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015 12 09

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

PROGNOS ARBETSMARKNAD KRONOBERG

PROGNOS ARBETSMARKNAD KRONOBERG PROGNOS ARBETSMARKNAD KRONOBERG 2008 2009 Sammanfattning...2 Ekonomisk översikt...4 Syfte, historik...4 Urval.5 Metod 5 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling...6 Privata företag... 6

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län 1 PROGNOSEN Ökad framtidstro bland gotländska företagare Efterfrågan på arbetskraft har ökat under senare delen av 2013 och bedöms fortsätta öka under både

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västerbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västerbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västerbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Text: Agneta Tjernström, 010-487 03 87 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015 12 09 3

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB)

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB) Fakta 2010 FAKTA OM ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Eskilstuna- den stolta Fristaden Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2014-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i oktober 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 Victor Tanaka Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under maj påbörjade 840 1 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Nu gävlar går det bra!

Nu gävlar går det bra! Stockholms län Juni 27 Nu gävlar går det bra! Företagskonkurser i Riket 1989-26 (Källa: Upplysningscentralen, UC) 18,9 16,8 1,3 12,7 1-tal 6,9 8,2 1,1 9,8 9,1 7,6,4,6 6,3 6,9 7,1 6,6,9,3 89 199 91 92 93

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 216 Text: Carina Jonsson, 1 486 49 31 Arbetsförmedlingen Sjöfart Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 12 9 Innehållsförteckning

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Småföretagsoptimism på bräcklig grund

Småföretagsoptimism på bräcklig grund Swedbank Analys Nr 13 9 december 2009 Småföretagsoptimism på bräcklig grund Den låga produktivitetstillväxten i svenskt näringsliv signalerar att anpassningen av företagens personalstyrka inte är avklarad.

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Therese Landerholm Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Kalmar län 1 PROGNOSEN Konjunkturen i länet förbättras under 2014 och 2015 Den globala tillväxten 2014-2015 får kraft från USA, Japan och Storbritannien. USA leder återhämtningen.

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016 Photo: Henrik Trygg Stark avslutning på året i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer