.. '* *.* Foreningens tredje verksamhetsar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".. '* *.* Foreningens tredje verksamhetsar"

Transkript

1 vaxllust..*"'**.. '*.... *.* ORVAL ING RATT~LSE 0 LA For ning n Leader Vaxtl t Varmland 20 J0 Inledning BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 2010 Foreningens tredje verksamhetsar Forening n Lead r Vaxtlu t Vannland had vid ar kiftet 2010/201 J g nomfort sitt tredje v rksamh tsar enljgt Leader - metod n. Urn styr Isen i Viirmland, som i krivit avtal rned, folj r IOpande oeh kontrollerar au Lead r - verk amhet i lanet. Verksamheten lyder lmder regelverket for d t svenska Land bygdsprogramm t oeh fouer de rutiner tor projektbanteringen om f'rvaltning myndigheten, tat n J rdbruksv rk ( JV) fastslagit. Leader - metoden bygger pa att offentliga privata oeh ideelja aktorer arnverkar. Lader Vaxtlust Varrnlan omfattar h la Arvika. Eda, Hagfor. unne, af:f]e 0 h Tor by kommuners geografiska yt m d totalt ca invanare. A dessa invanar ar 59 % landsbygdsb r. Totalt forfogar for run n over ea 46 miljon r kronor att 'ordela under peri den Komrnun mas andel av den t tala finansieringen ar 31.5 % fier JVs r viderade budgettilld luin under 2009 medan U 0 h sven ka staten tar [or re terande 685%. Foreningen Ar motet holls den 24 mar 2010 i Joss fors gamla skola i Ar ika. Vid motet delt g 20 per oner varav 14 r pr nterad medlemmar. Vid 2010 Ars utgang hade foreningen 31 aktivt betalande medlemmar varav 30 etajt III diem avgiften am 100 kr tore acs. kiftet oeh en strax efter. Den ideeua foreningen Leader Vaxtlust Vannland ska enligt nuvarande stadgar nbart agna sig at Leader - verk ambet. tyrel en har und r 2010 b stat av 10 ordinarie ledamoter oeh 8 er ~ittare. For ningens tyrel e oeh dess AG Ookala akti nsgrupp) ar inom eader V ' tlust de amma. Fordelningen av ledamoter har varit jamn over ektorerna (ideeua, pri ata oeh offentliga ektorn). tyrel n har bestatt av 50 % kvinnor oeh 50 % man. Ordforandep st n ska enligt forerung os stadgar inneha av en offentlig foretradar. Und r 2010 har Karl-Johan Adolfsson unne varit styrelsens or forande. Detta ar v r bans tr dje som ordforand. Ett presidium be ta nde v ordforande. l:a vice ordforande H rta Hedlund for tagsrepre ntant fran Sunne oeh 2:e vice ordforande Clae -Goran KihJstrom, torening repres ntant fran affle har under Ill" t varit verksarnhetsledar ns (VLs) bollplank. 0 har till amman med VL bl a hanterat rioritering bland inkornna ans"kningar id arbetst ppar. slutligt godkannande av tyrel ebedomda projekt beviljande av forskott, utbildningsfragor samt person larenden. Forellingen ansokte j samband med skatt deklaration n for ar 2009 om skattebefriel tor rant inkomster. Ansokan be iljades und r acen I augusti inkom dock ett ytt b slut 1 (5

2 v xtlus( -*. - * * *** * FORVAL ING BERATIEL E DEL A oreningen Lader Vaxtlust Vannland 2010 fr katt v rk t, ar fur ningen b domde kyldig att betala sar kild loneskatt for personalens pensionskostnader oav ett tidigar beslut. Verksamheten tyrel en har n r 2010 haj Iit 7 styrelsemoten vara ett varit tel fonmote. De. sut rn genomfordes i augusti en utbytesres till 11 Leader - omrade i stland. 1april holl n gra r Isel damoter ett erfarenhet utbyt med dito fran Lead r arhet n oeh Varmlands Bergs LAG i Olm. em mot n har varit b slutsrnoten utifran ink mna kompletta an okningar om proj ktstod inom Lead r. Junimot t var dessutom en forbered Ise for den utvardering a Leader Vaxtlust ill gen mford av Karl tad niver itet under hasten. Under fl ra av ar 15 styrelsematen har prioriteringar inom strategin och utfall g nom beviljade projekt diskuterats UanuarL februari, okt bel' eh de en b r). Pa ar mot t i mar ga styr I i uppdrag att efter g nomf"ord ut ardering ta tajjning till om behov tbreligoer av att r vid ra ornr det trat gi. Ett und rlag i fragan ska sedan pr ent ras for ar mot t R dan und r 2009 valde tyrel en att priorit ra natur- ch miljoinriktade projekt, eftersom medel inom emla kategori varit wlderutnyttjade. Delma prioritering Uig fa t aven under 2010 Liksom att omiadet behover fler sam erkansprojekt m d yft a11 kapa arbet ti 1I fallen. tyr 1 n 'er garna samverkansproj kt med en storre medver an avoretag inom erk amh tsomr8det. Und r oktoberm "tet till om ell prioriteringsordning bland de manga bygde- oeh triv Iprojekt som inkommer IOpande, a an Landsbygd programmets overgrip, nd priodteringar sk dida vid urval av dessa pr jekt. Alltsa avs Ullder aret slutskede prioritet cit de s k bygde r jekt am g n m hela proj ktproces en inv Iv rar un domar. kvinn r. invandrare. kompeten utveckling i for mradets viktiga fragor eller miljo oeh ha11bar ut eckling. Pr idiet (arbet ut kott t) har hajjit 13 moten for att h ntera d legerade fragor samt p rson I"r nden. I april ut ag basta projekt inom verk ambetsomnidet. ill utmarkelsen Arets Leader Vaxtlust 2010 utsag SafDeBygdens Fibernat k nomi k (('rerring m d proj kt t Varmlands Snabba te Land bygd. Proj ktet Iyekades inte bli nominerat till verige-utmarkel en. Lead r Va tlust arrangerad i Sunne 5-6 maj strax for Landsbyodsrik dag n. till amman med Land bygdsnatverket varens nation lia Leader - trait. D n blev mye et upp kattad. I november deltog ordforande oeh VL i h" tens Leader - traf[ oeh Landsbygdsgala som Jordbru verket arrangerade i to kbolm. Grupp n ordf'randen oeh rksamh tsledare traffas med jarnna m lianrum po nation 11 ni a. Und r 2010 anslots Varmland till de regionala Leader - traffama sam arrangera av Uin styrels n i Va tra Gotaland. Av n en regional traff med Leader - omraden sammankallade av Lansstyrelsen i Orebro har genornforts for erfarenhetsutbyte. 2 (5)

3 vaxiiusi *.* * ""*.' * FORVALTNI G B RATTELSEDELA oreningen Leader Vaxtl u t Varmland 20 L0 LAG VaxtJust (styrelsen) har und r 2010 [attat beslut m 39 projekt. varav 26 har tatt bifall oeh 13 'att avslag. Arets beslutsmoten har fordelats over h la fir 1. Av d 26 projekten har Lan tyr I n und r 2010 tatt underlag att prova 0 h ocksa beviljat 15 projekt enligt gang e regelver Se bilaga proj ktb skri ningar, Forvaltnillg bediltel e del B). Totalt har de 26 projekten beviljat knappt 8 1 Mkr av 9,0 MIa ill L ad r Vaxtlu 'ts projektbudget for 201 O. DartiU kommer driftens ar budg tom 1,6 Mkr. D n utb talade kommunala med finansieringen for ar tar anvanda bade till forskott oeh 0 om utbet lningar utifran red vi ad kostnader till sa til int rna. om e terna. proj k1. Proj kten har fordelats jfunnt i antal over fyra k mmuner, m L1 d bel pp om b viljats olika pr ~ kt skilj r utifnln proj ktells innehall 0 h fdrvantad ffekter. unne har det hogsta antalet projekt oeh Hagfors d t lagsta under lime har fyra sma fiberfor ningsstod gett kommunen for prang i antal projekt (Se bilaga stodfordelning, Forvaltningsb ratt Is del C). LAG har under 2010 tat besked om an alia proj ktb slut inom Leader Vaxtlust maste vara fattade senast D m del som n 1 at r tar att fordela ska autsa besluta u10m tr ar. Samtliga projekt ska sedan vara av, lutade oeb redovisade till ansstyrelsen senast 1/ For kansliverksamh ten gauer d ek enare red vi nin. fter om LAG sist a alla ska rapportera hela Leader - omradets verksamhet till Jordbruksv rk 1. D n slutliga omr desrapporten ka inuimna enast Ul1d r 20 IS. Totah har styr Isen fordelat e 25 miljoner kronor lmd r dv ca 55 % av d med lomf et har till torfogand.0 med 1som i k forbrukats av redan av lutad projekt under perioden (totalt ca kr) kan nu at rfor. rur nya beslut. tyrelsen har hauit sma moten nmt om i Leader - omrad t ch under 2010 hnnnit b oka Morokulien (Eda,Jos fors (Arvika. ar motet). Kila (Same, utdelning av Arets Leader inom Vaxtlust), Lak n (Hagfl r ) ill M (Sunne) oeh Arvika. Driftsprojekt ior kan Ii och personal samt tva projekt Foreningeos kan Ii finn i smaf'or tagshot II tide M vid Broby Grafiska kola p Brarud omradet i wme. Kansliper onalen linn oetast a plats. men intre erad uppmana ringa pa p rsonal os mobilt lefon r lier skicka e-po t fore ett besok. Vid onskem I besoks den intre rad av Il pa hemmaplan. [ syfte att anvanda per nal ns tid sa effi ktivt om mojli samordnas resor heist mellan flera intr ssenter, for me ta m "~liga n tta for driftsprojektet medel. Vid b ho av n snar p r onjig ontakt besoks kansli t i Sunne isttillet. Detta forhallning au inj dd sunder 2009 oeh hal' tillfunpats aven For ningen hal' under 20 I0 haft tva pers ner till vidareanstallda inom Driftsproj ktet. V rksarnh tsl dare (VL Ewa Ryhr An r on har varit nga1;:>erad pa h ltid und r aret. dock med 10 % av tiden w1der novem er-d e mb r forlagd till pr ~ kt Vaxtlust Bioenergi (a eend ekonomid In). 3 (5)

4 vlixtlust *** * *.* * FORVALTNJNGSBERATT LSE DEL A Foreningen Lader Vaxtlu t Varmland 2010 Kan li t lrika Forsberg har under aret arbetat 60 % in 01 kan Ii t samt In d ut5kad tjanstgoringsgrad vid arbetstoppar. Hon arbetade under varen aven med 10 % admini tration inom projekt Dng Fritid samt i lut t av ar t 10 % inom Viixtlu t Bi energi. Adam Egerlid oeh darefler Chri tina Engstrom har tillfalligt anlitats inom Drift projeklet tor uppdraget att arkiver av lutade projekl. UngdomshandHiggare Ina Forsberg arbetade under aren 25 % inom Vng Fritid oeb avslutad sin an Wining 3l/S. Till sin hjalp hade Ina en tyrgrup a yt1erligare tre ungdomar for arbet t med att stimul ra oeh b vilja medel till elaktivitet r for unga. I nov mb r projektansralld s Mats Erik on for bioenergi atsningen oeh startfasen ar nu gen mford m d infonnati nsinsatser oeh diskus ion traffar nmt om i Leader - omr del. En inspirationsresa till ert gtannlan planeras ske efter arsskiftet lrika Forsberg antar nu barn och beraknas ara foraldraledig fr om mars 2011 tom maj Rekryteringen av Ulrikas ikari paborjade i slut t av december. VL har tra at efter en ho ) s rvie niva ho per onalen av n i ar 0 h vi illmate gar ya intr s nter oeh aktiva projektagare i sa tor ut tfackning som m"jligt. Det marks do k att h r begra.nsade admini trativa resurser till forfo ande. I takt 111 d att alit fler projekt nu har genomforts eh s a av lutas Ippstar aven supportbeho i samband med 'lutredovisningar. Kansliet hat darfor ortsatt krava kompletta ansakninaar vid utsatta. deadline' for projektinlamningar. Eft rsom vi mort ett akat intresse fran allmi:inheten blir uppolttiden per projekhigare begransad oeh kobild ing upp tod i slutet av ret i hel kedjan. aval h s varr eget kansli som hos Uins tyrel en. Darmed drojer utbetalningarna till projektagare nu langre an tidigare. ilket skapat viss oro oeh likvidit t problem ho vissa proj ktagar. Tre informationsm"ten for a1lmanheten om vad Lead r-metoden inn ar 0 h hur man ansoker om ett Lead r - projekt har hajlits i borjan var t, tva i aid konunun 0 h tt i Koppom. I ovrigt ar arets stora nyhet lan, eringen a ar w bbplats \\~.va.. tlus1. som sk dde i borjan av mar. M ning n ar art denna sida ska vara sa in ormativ som mojligt, sa att intresserade kan Hi. a sig till oeh hamta mat rial som bebo s tor art ansoka om nya ide r 11 r redovisa pa ande projekt. Speciellt ar d nna sida en service till ornradet da kansliper nal n har ont om tid for upport. Stora in atser h lagt fran p ronal n for att forsoka lagga ut jnformation a Dart som mojligt efter beslut lier forandringar i blankett r 0 h dylikt. Vi v"lkomnar oeh uppmuntrar trots denna w bbsida sjalvklart alia personer som for drar tt personligt mote redan i tart n av en ideproce s. nder decem r deltog VL i energiprojektet informationoeb diskussionsmoten nmt om j Leader - omradet for att beratta om varfor LAG Vaxtlu t be lutat matt dri a tt eget pr.i kt i fraoan. Lanets tre Leader - kansli r traffa ksa r g Ibundet tillsammans med Lan. tyrelsens Leader - handlaggar is k handlaggartraffar utlokaliserade till r spektiv kansli. Dar diskuteras bl a aktuella adminjstrativa fragor. VL hailer oeksa tillsan101ans m d Uins tyrel en utbildning a nya projektagare i tva steg. De a utbildningar rbju s vid n rad tiufall n v rje ar. 4 (5)

5 v a )( I Ius -*. ** * *.* * FDRVALTNING B RA EL E DEL 'oreningen Lader Vaxtlust Varm1and 2010 Landsbygdsnatv rk t (riksnatverk for Landsbygdsprogrammet) har bl a haft uppdraget art genomfora erfarenhetstraliar for ead r-omraden vid flera tilwtllen under Vi a traffar riktade sig enbart till ordforande oeh verksamhetsledare (VL) i landets Leader - orm den. Slutord D t tredje v r' ambet aret inom ader Vaxtlust Varmlands omrade har satt tt hart tryck pit kansli t under nagot som liknat n boom av intr ssenter. Kan ke kan detta se om en ffi kt av att vi nu aterfinn pa Intern to h fl r danned finn r r inti rmation. Fortfaran e Iyser dock intre ent I' inom mijjo oeh h Ubar utv ekling med in [ranvar. 0 tta led r till att de kommand!rens budget nu kantrar ov r till att inriktas mot att finn' nya maigrupper som kan verksuill insatser in rn detla arbetsfalt. En stor del a den ater ende proj ktbudgeten hos Leader Vaxtlust ar g nom varr avtal med Uins tyrel IJordbruksverk lcfi,t till miljoin at r. I ar har vi beho utnyttja Val' b viljad kanslibudget na tan fullt ut, men da har vi 0 ksa kapt in en utvarderingstjanst fran Cerut vid Karl tad Universitet. om ko tat n' tan kr. VL har haft som ledstjarna for per onal n att i forsta hand lotsa fram projektideer oeh Wdja externa pi' ~ ktagar fram till styrelsebeslut amt med att fa sina med I utbetald. Det enare har tagit alit swrre kraft under aret. Genom att mana om andr likviditet har vi under 2010 kommit att hanma i att kansli t nu jaiva rna te priorit ra att tijibaka forskotterad kommunala m d I fran Jordbruk verket. 0 k" r s m uppstatt galiande alia typ r av utbetalnin sar n n drabbar dar or av n LAG egen v rk ambet, dock ill ett gynn ammare lage an enskilda projektagande foreningar. Under fordelade vi en hogr andel projeklrned I an vi for t budgeterat for. Detta f.i' att mota det stora intr s et. Vi har alla malslittningen au fordela alia tilld lade med I, m n or att Iyckas In d det maste vi under k mmande I' nu na ut bredare. nd I' ar t har Landsbygd natverket uppmuntrat landets 63 Leader - forerungar att liven saka internationella partn rs tor amverkan pa eur p isk niva. Vi dri er darfor ett tran nationellt projekt oeh hopp sunder 2011 aven bli en del av Europas land by dsutv ckling. Vi hoppa lokala Lader - projekt i art v rksamh tsomrade viii vara m d LAG oeb kan Ii pa d n nya resan! Ewa Ryhr Ander on Verksamh tsledar oreningen L ad r Vaxtlu t 5 (5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe NR 1 2008 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Tema yngre demenssjuka LSS-lagen 4 Jag miste min mamma

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD TILL BROTTSUTSATTA I GÖTEBORG

UTVÄRDERING AV STÖD TILL BROTTSUTSATTA I GÖTEBORG UTVÄRDERING AV STÖD TILL BROTTSUTSATTA I GÖTEBORG Ninni Carlsson Ulla-Britt Wennerström Ulf Borelius Stig Grundvall Ingrid Sahlin Not om författarordningen: Även om detta arbete i hög grad är kollektivt,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Ge inte upp - Du måste kämpa!

Ge inte upp - Du måste kämpa! Ge inte upp - Du måste kämpa! Kartläggning av vidarebosatta barn och ungdomars upplevelser och behov av information om sitt nya liv i Sverige Rapport 2012:10 Ge inte upp Du måste kämpa! Kartläggning av

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer