BRF TREKANTEN 1. Org nr ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013

2 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår. m inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse far även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Styrelsen skall snarast, nonnalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Föreningens fastighet Föreningen har förvärvat fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:292 i Upplands-Bro kommun den 15 juni Föreningens fastighet består av tre flerbostadshus i tre våningar med totalt 24 bostadsrätter. Den totala boytan är ca m 2 Föreningen disponerar 25 öppna parkeringsplatser. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. Väsentliga servitut Fastigheten belastas av officialservitut för gång- och cykelväg och ledningsrätt för vatten och avlopp. Förvaltning Teknisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal med Upplandsbro Fastighetsservice om teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Ekonomisk förvaltning Föreningen hade avtal med Fastum UBC Förvaltning AB om ekonomisk förvaltning. Avtalet upphörde den 31 decembre Avtal under 20 J3 Föreningen har tecknat avtal med Redovisningsteamet i Stockholm AB om ekonomisk förvaltning fr.o.m. l januari Föreningens ekonomi Fastighetslån Föreningens fastighetslån är placerade till villkor som framgår av not nummer 8. Fastighetsavgift Bostadslägenheterna var fr.o.m helt befriade från fastighetsavgift i fem år, från 2012 belastades föreningen med halv fastighetsavgift i fem år därefter med full fastighetsavgift. Årsavgifter Styrelsen har beslutat att behålla årsavgifterna oförändrade under Den genomsnittliga årsavgiften under 2013 var 796 kr/m 2

3 BrfTrekanten I 2(11) Ny normgivning Wr redovisning Från och med det räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilken innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringarna kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och underhåll. Detta kan medwra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 38 (38) medlemmar. Inga överlåtelser har skett under året (). Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Verksamhet under året För att möta upp mot allt mer ökande krav på stabil och snabb internetuppkoppling, i takt med ökande utbud av tjänster och möjligheter via Internet, beslutades att ansluta fastigheten till ett Fiber-LAN nätverk. Installationen utwrdes av Telia under våren och informationsmöte hölls Wr de boende. Gemensamma städdagar med god uppslutning arrangerades under våren och hösten. Styrelsen skrev till kommunen om avsaknad av vintemnderhåll och behov av skiktröjning vid gång- och cykelvägen som löper parallellt med fastigheten. GC-vägen är nu inlagd i kommunens skötselplan. Dessutom genomwrdes Wljande aktiviteter under året: Besiktning av fasader Underhållsplan upprättades Utbyte av felaktiga termostater - garantiåtgärd Felanmälningsblankett lades upp på hemsidan Nytt larmsystem installerades i driftvärmepumpen Skrivelse till kommunen med kritik mot planer om "Drakbåt" i närområdet. Märkning av cyklarna i förrådet. A vtal om snöröjning med Svenska Väg A Ytalom ekonomiwrvaitning med Redovisningsteamet i Stockholm AB Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 13 maj 2013 haft följande sammansättning: Peter ttosson Ledamot rdförande Kjell Westman Ledamot Sekreterare Bjarne Lundholm Ledamot Rose-Marie Engström Ledamot Ekonomi Christina Hedenfeldt Ledamot Svante Wibom Suppleant Anders Wallden Suppleant Föreningens firma tecknas, Wmtom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 11 (9) stycken protokollförda sammanträden. För styrelsens ledamöter finns ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg Hansa.

4 Brf Trekanten 1 3(11) Revisorer BREV revisionsbyrå AB Tomas Jonasson Lars Jonasson Valberedning Linda Sjögren Lars Eriksson rdinarie Suppleant Sammankallande Föreningens stadgar Föreningens stadgar har registrerats hos Bolagsverket den 15 apri Nyckeltal 2.J.l 2ill2.2ill.l 2ill... Bokfört värde för fastigheten per m 2 bostadsyta kr Lån per m 2 bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 3,42 3,69 3,71 3,55 Fastighetens belåningsgrad % 35,56 35,80 36,13 36,17 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig låneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till balansomslutning. Avsättning till yttre fond A vsättning till föreningens fond för yttre underhåll ska ske varje år enligt stadgarna med minst 25 kr/m2 lägenhetsyta. Fonderade medel avser att bidraga till planerat underhåll på fastigheten. Eftersom fastigheten är nybyggd finns inget underhåll planerat inom fem år. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande resultat: balanserat resultat årets resultat Styrelsen föreslår att till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgarna, av sättes i ny räkning överföres Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

5 BrfTrekanten l RESULTATRÄKNING NT 4(11) Intäkter Arsavgifter bostäder Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen Kabel-TV Fastighetsskatt Summa kostnader ror fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Administrationskostnader Styrelsearvode, styrelse- och medlemsersättningar Arvode för ekonomisk förvaltning Summa övriga externa kostnader Avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA PSTER Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter övriga finansiella intäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader för fastighetslån Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT FÖRE SKATT ÅRETS RESULTAT I I

6 BrfTrekanten l 5(11) BALANSRÄKNING NT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa materiella anläggningstillgångar EinansiSllla WlHlggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgiftsfordringar Skattefordringar A vräkningskonto förvaltare Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 BrfTrekanten l 6(11) BALANSRÄKNING NT EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och frutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar AnsvarsC"orbindelser Inga Inga

8 BrfTrekanten 1 7(11) BKSLUTSKMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. m inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. An)äggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader skrivs av enligt en progressivavskrivningsplan, vilket innebär att de årliga avskrivningarna är låga i början av avskrivningstiden och ökar därefter successivt. Avskrivningsplanen innebär att den totala avskrivningsperioden uppgår tiii 100 år. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Årets avskrivningar uppgår till kr ( kr). Planerade avskrivningar för nästkommande år uppgår till kr. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till Skatteverket. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll. Likvida medel Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden samt avräkningskonto hos förvaltare.

9 BrfTrekanten 1 8(11) NTER l Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel ink!. städning Trädgårdsskötsel Städdagar kostn i samband med Snöröjning/sandning Städning Entreprenad Städning extradebiteringar Reparationer hiss Reparation av markytor Hiss, besiktning Hiss, serviceavtal Hiss, larmavtal Övriga serviceavtal Besiktningskostnader Mindre reparationer Underhåll ventilation Reparation och service av värmepump VK-besiktning Underhåll av huskropp utvändigt Förbrukningsmaterial Il Taxebundna kostnader El Vatten Sophämtning Styrelsearvoden, styrelse- och medlemsersättningar Styrelsearvode Sociala kostnader

10 BrfTrekanten 1 9(11) 4 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden byggnad Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden byggnad Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade anskaffningsvärden mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden mark Bokfört värde byggnader och mark Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Långfristig värdepappersinnehav Fastum UBC Förvaltning AB o 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter F örutbetald kostnad försäkring F örutbetald kostnad kabel-tv Förutbetald kostnad ekonomisk förvaltning Snöröjning l

11 Brf Trekanten I 1(l!) 7 Eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Arets resultat Inbetalda insatser Upplåtelse Yttre rep. Balanserat fond resultat Utgående resultat Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder Stads hypotek, ränta 3,64%, bundet till Stads hypotek, ränta 3,46%, bundet till Stadshypotek, ränta 2,44%, bundet till Stadshypotek, ränta 3,83%, bundet till Stadshypotek, ränta 3,63%, bundet till Stadshypotek, ränta 4,67%, bundet till Stadshypotek, ränta 3,29%, bundet till Stadshypotek, ränta 2,97%, bundet till Avgår: kortfristig del av långfristig skuld

12 Brf Trekanten l 11(11) 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetald årsavgift Upplupna utgiftsräntor Upplupna styrelsearv Upplupna sociala kostnader Ber arvode för revision extern Upplupna elkostnader Upplupna renhållningskostnader Upplands Bro den Brf Trekanten ] Peter ttosson rdförande Kjell Westman Ledamot Bjarne Lundholm Ledamot Rose-Marie Engström Ledamot Christina Hedenfeldt Ledamot Min revisionsberättelse har avgivits den BREV revisionsbyrå AB Tomas Jonasson Revisor