Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen"

Transkript

1 f SAMRÅDSUNDERLAG Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen Halmstad kommun, Hallands Län Vägplan Projektnummer:

2 Dokumenttitel: Samrådsunderlag. Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen, Halmstad kommun, Hallands Län Skapat av: Peter Kjellner Dokumentdatum: Dokumenttyp: Samrådsunderlag DokumentID: Ärendenummer: TRV 2014/ Projektnummer: Version: 0.1 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Johanna Heribert, Box 512, Halmstad Distributör: Trafikverket, Box 512, Halmstad, telefon: Konsult: Sweco Civil Uppdragsledare: Peter Kjellner Miljöansvarig: Linda Storkull Tryck: Fotograf: Sweco om inget annat anges 2

3 Innehåll 1 Sammanfattning Beskrivning av projektet Planläggningsprocessen Bakgrund Åtgärdsvalsstudie Ändamål och projektmål Beskrivning av projektet Avgränsningar Förutsättningar Markanvändning Intressen och aspekter Miljöbelastning Effekter och deras tänkbara betydelse Miljöeffekter, miljökonsekvenser och åtgärder Påverkan på allmänna intressen Övriga effekter och konsekvenser Fortsatt arbete Planläggning Viktiga frågeställningar Källor Litteraturkällor Elektroniska källor Bilagor

4 1 Sammanfattning Väg 601 är en landsväg som förbinder E6 med Halmstads nordvästra delar. Den sydligaste delen av sträckan är krokig och passerar en gammal allé invid Tiarps slott. Passagen genom allén är snäv med begränsande möjligheter för mötande trafik vilket i sin tur skapar köbildning före och efter allén. Passagen innebär även en osäker trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Hela sträckan är ca 2 km varav sträckan genom allén är ca 500 m. För att förbättra framkomligheten samt att öka trafiksäkerheten planerar Trafikverket att bygga väg 601 i ny sträckning utanför allén ifrån nordost om Tiarpsallén och ut till kustvägen. 2 Beskrivning av projektet 2.1 Planläggningsprocessen Planeringen för byggandet av en väg eller en järnväg följer en process där Trafikverket, olika organisationer och myndigheter samt allmänhet medverkar. Denna process regleras i väglagen och syftar till att den aktuella vägplanen i så stor utsträckning som möjligt skall involveras i övrig samhällsplanering. Till exempel skall den planerade byggnationen prövas mot gällande miljökrav, kommunernas planering och den enskildes intressen. Det är viktigt att synpunkter på den tänkta vägen eller järnvägen ges möjlighet att komma fram, detta gäller såväl myndigheters som organisationers och privatpersoners åsikter. Under de olika skedena i planläggningsprocessen analyseras och beskrivs väg- eller järnvägsanläggningens lokalisering och effekter på omgivningen. Planeringen av en väg- eller järnvägsanläggning är indelade i fyra steg, vilka beskrivs i figur 1 nedan. För varje steg i processen blir planen mer och mer detaljerad. Aktuellt projekt är nu i det första skedet, samrådsunderlag. Samrådsunderlaget ska utgöra underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, BMP. Även kommun, direkt berörda och allmänheten ges möjlighet att ta del av samrådsunderlaget och lämna synpunkter. Figur 1. Vägplanens statusbegrepp 4

5 2.2 Bakgrund Väg 601 förbinder E6 med Halmstads nordvästra delar och går genom skog- och åkerlandskap. I den sydvästra delen ansluter vägen till Kustvägen (väg 610). Denna del av sträckan är krokig och passerar genom en gammal allé i närheten av Tiarp slott. Passagen genom allén är snäv med begränsande möjligheter för mötande trafik vilket i sin tur skapar köbildning före och efter allén. Passagen innebär även en osäker trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Hela sträckan är ca 2 km varav sträckan genom allén är ca 500 m. Utredningsområdet illustreras i figur 2. Den befintliga allén utgörs av ett 60-tal almar som alla är döda eller döende. En inventering av allén utfördes på initiativ av Trafikverket under sommaren Träden har höga naturvärden och vid inventeringen konstaterades åtta rödlistade arter på ett dussintal träd. Även ett par signalarter noterades. Allén omfattas därmed av artskydd samt biotopskydd. Då det på senare år har byggts ett handelsområde, Flygstaden, i nordvästra Halmstad finns en ökande efterfrågan för att kunna ta sig ut till E6 utan att behöva köra genom centrala Halmstad. Detta gäller såväl personbilar som tung trafik (inkl. farligt gods). Enligt Halmstad kommuns transportplan behöver väg 601 byggas om på grund av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl, då sträckningen sammanbinder E6:an med nordvästra Halmstad. En ombyggnad av väg 601 och dess anslutning till Kustvägen skulle innebära förbättrad framkomlighet för trafik till och från Flygstaden och Halmstads flygplats. Figur 2. Orienteringskarta (Eniro) 2.3 Åtgärdsvalsstudie En tidig utredning togs fram av Trafikverket under sommaren 2013 där syftet var att jämföra fyra stycken olika alternativ till ombyggnad av väg 601 på sträckan Tiarpkustvägen (väg 610). I utredningen studerades följande alternativ: 5

6 A. Breddning av sträckan genom allén från dagens 4 m till 7 m. På övrig sträcka rustas vägen upp, men befintlig vägbredd behålls. B. Ny väg utanför allén och befintlig väg rustas och breddas till 8 m. C. Ny väg 8 m på hela sträckan. Dagens anslutning till Kustvägen behålls. D. Ny väg 8 m på hela sträckan. Ny anslutning till Kustvägen med cirkulationsplats. Den tidiga utredningen konstaterades att en ombyggnad av väg 601 föreslås ske enligt alternativ C då detta alternativ bäst uppfyller målbilden av en väl fungerande tvåfältsväg med förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet samt vad som kostnadsmässigt bedöms som möjligt för projektet i dagsläget. Trafikverket har beslutat att en vägplan skall tas fram för detta alternativ. 2.4 Ändamål och projektmål Målet för ombyggnaden av väg 601 är att skapa en väl fungerande tvåfältsväg ur förbättrat framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv. Vägen skall bli ett tydligare alternativ som infart till Halmstads västra delar ur flera olika aspekter; arbetspendling, näringslivets transporter, turism etc. 2.5 Beskrivning av projektet Vägförslaget innebär en ny vägsträckning för väg 601 med början nordost om Tiarpsallén fram till den befintliga korsningen med Kustvägen väg 610. Ny väg projekteras i helt ny sträckning söder om allén och fastigheterna 30:1 och 30:2 med samma anslutning till Kustvägen som idag. Detta leder till att en mjuk linjeföring i plan och profil kan konstrueras, se figur 3. Vägens läge placeras även så att bullerstörning av Onsjö 30:2 undviks. Ny väg föreslås få en vägbredd på 8 m och en hastighet på 80 km/h. Hela sträckan är ca 2 km. Nya anslutningar från fastigheter till den nya vägen kommer att anläggas. Resterande befintlig väg återställs till åkermark förutom de delar som kan komma att användas för anslutningar. Enligt Trafikverkets vägutformningskrav Vägar och gators utformning, VGU, krävs skyddsavstånd/säkerhetszon från befintlig allérad (oeftergivligt föremål) till ny vägkant. För vägförslaget är kravet att avståndet skall vara minst 7 m ifrån allérad till vägkant, se figur 4. Hastigheten på vägen styr också vilken minsta radie (kurva) som får konstrueras för ny vägdragning. För vägförslaget är minsta godtagbara radie 400 m. Vägförslaget skapar högre framkomlighet längs hela sträckan mellan Tiarpsallén och Kustvägen. Vägen leds förbi allén samt de tätt liggande fastigheterna Onsjö 30:1 och 30:2. Omdragningen av vägsträckan innebär att den befintliga allén med rödlistade arter och biotopskydd förblir orörd. Omdragningen innebär också andra fördelar gentemot framtida planer. Om en ny led för farligt gods tas i bruk i framtiden kommer längre avstånd till befintlig bebyggelse att möjliggöras. Trafiken på väg 601 kan under byggtiden gå på befintlig väg under byggtiden eftersom den nya vägen kommer att gå i helt ny sträckning. 6

7 Figur 3. Ny väg projekteras i helt ny sträckning söder om allén och fastigheterna 30:1 och 30:2. Figur 4. Principskiss vid Tiarpsallén. Säkerhetszon på 7 m krävs från södra sidan av allén till ny vägkant. 7

8 3 Avgränsningar Geografiskt omfattar projektets utredningsområde platsen för befintlig väg, föreslagna nya vägsträckor/korridorer utanför befintligt vägområde samt området som påverkas fysiskt av en ny vägsträckning, se figur 5 nedan. Total sträcka av väg 601 som berörs bedöms vara ca 2 km. Projektets influensområde omfattar ett större område som kan påverkas av buller, luftföroreningar, utsläpp i vatten med mera. Här bedöms buller och påverkan på naturoch kulturmiljön vara av betydelse, varför influensområdet sträcker sig så långt som till de närliggande fastigheterna Onsjö 30:1 och 30:2, Tiarp 12:6 samt vägförslagets närområden. Tiarp 12:6 Tiarpsallén Väg 610 Onsjö 30:2 Väg 601 Onsjö 30:1 Väg 607 Figur 5. Karta över utredningsområdet. 4 Förutsättningar 4.1 Markanvändning Nedan beskrivs områdets förutsättningar med avseende på markanvändning, det vill säga hur utredningsområdet används idag. 8

9 4.1.1 Bebyggelse Trakten kring den aktuella vägsträckan består av jordbrukslandskap som är glest befolkad med ett antal gårdar. I nordost ligger Tiarps slott samt villabebyggelse som tillhör området Tiarp Kommunala planer Området omfattas inte av detaljplan. I Halmstad kommuns strategiska översiktsplan, Framtidsplan 2030, benämns vägsträckan 601 på ett flertal ställen. I översiktsplanen står bland annat att åtgärder behöver vidtas om framkomlighet och trafiksäkerhet för bil, gods och farligt gods ska förbättras på väg 601, mellan allén vid Tiarp och Kustvägen. Väg 601 är en viktig förbindelse mellan E6 och nordvästra Halmstad. En ombyggnad av vägens anslutning till Kustvägen ger en förbättrad framkomlighet för trafik till handelsområdet Flygstaden, Halmstads flygplats och till bebyggelsen i västra Halmstad. Översiktsplanen påtalar även vikten av att bygga om Tiarps allé utmed väg 601 för att på så sätt erbjuda ett fullgott transportalternativ till flygplatsen. I Handlingsprogram för hållbara transporter föreslås en ombyggnad av väg 601 avseende sträckan vid Tiarpsallén för att klara en ökning av tung trafik och för att förbättra möjligheten för godstransporter till handelsområdet Flygstaden och Söndrums industriområde Riksintressen Stora delar av utredningsområdet omfattas av Vapnödalens riksintresse för kulturmiljövård N31, enligt 3 kap 6 Miljöbalken. Utredningsområdet norr om väg 601 ingår i ett influensområde för totalförsvarets riksintresse vid namn Nyårsåsens skjutfält samt Halmstads övningsfält med skjutbanor. Själva riksintresset är beläget en dryg kilometer bort. Nämnda riksintressen visas i figur Areella näringar Förutom odlingsmark berörs inga naturresurser av de föreslagna alternativen Geotekniska förutsättningar Grundförhållande i området är goda med förekomst av fast glacial lera eller sandjordar (se figur 6). Inga särskilda grundförstärkningar bedöms behövas för området. Områden med glacial lera lämpar sig dock inte för infiltration av dagvatten. 9

10 Väg 601 Väg 610 Väg 607 Figur 6. Jordartskarta (SGU) Ledningar Befintlig väg avvattnas idag via öppna diken, ledandes till brunnar och trummor anslutna till åkerstamledningar och diken. Recipient är Nyrebäcken och tillhör dikningsföretaget Nyrebäcken, nygrävning i Källstorp m.fl. år 1912, nr 29. Från väg 601:s anslutning till Kustvägen är en dagvattenledning, tillhörandes Trafikverket, anlagd fram till Nyrebäcken. Ledningen avleder i huvudsak dagvatten från väg 601 och omgivande terräng. Ca 350 m öster om Kustvägen, korsas väg 601 av en större dagvattenledning med dimension ca 500 mm, tillhörande Nyrebäckens sänkningsföretag, år 1950, nr 565. Utmed sträckan korsas vägen av ett antal åkerdränerings- och dagvattenledningar. Åkrarna förutsätts vara täckdikade. Vid Tiarps slott korsas vägen av en vatten- och spillvattenledning. 4.2 Intressen och aspekter Boende och hälsa Eftersom vägavsnittet är litet och sträckningen inte är så hårt trafikerad bedöms luftkvaliteten inte vara lokalt påverkad. Utredningsområdet är beläget i ett öppet område med endast ett fåtal byggnader nära vägen, vilket innebär att luftutsläppen ventileras bort snabbt. Boendemiljön i området berörs av buller som trafiken utmed väg 601 genererar. Buller definieras som oönskat ljud. Bullernivåerna från vägtrafik är kopplade till trafikmängd, vägbeläggning, hastighet, omgivningens karaktär och vägmiljöns utformning. 10

11 Trafikbuller redovisas i enheten decibel A, dba. Ekvivalent ljudnivå är medelljudnivån under en viss tidsperiod, till exempel ett dygn. Bullerproblemens omfattning bedöms med hjälp av riktvärden enligt miljömålet God bebyggd miljö. Målet ställer krav på att platser där människor vistas ska ha en god ljudmiljö och vara fri från betydande buller från trafiken. Riktvärden antagna av riksdagen gäller nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Till år 2020 ska ingen i sin boendemiljö ha bullernivåer överstigande följande riktvärden: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, klockan 22-06) 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får överskridas högst fem gånger per timme, dagtid). Riktvärdena är vägledande vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av väg. Inom behandlat vägavsnitt finns tre fastigheter som ligger nära befintlig sträckning och som därmed kan påverkas av de eventuella bullernivåer som trafiken längs med vägen genererar. Bullerberäkningarna (se bild 5) som har tagits fram i ett tidigt utredningsskede under sommaren 2013 visar att fastigheten Onsjö 30:1 samt Tiarp 12:6 har bullervärden över gällande riktvärden (55 dba utomhus vid fasad). Nivåerna är beräknade utifrån gällande hastighet längs väg 601 (70 km/h) och trafiksiffrorna är uppräknade till 2013 ÅDT. Beräkningarna utgår inte från några höjddata Befintligt transportsystem Befintlig väg är 4 m genom allén och har en mötesplats mitt på sträckan. Resterande del är 6,5 m bred. Hastigheten på sträckan är 70 km/h. Vägen genom Tiarpsallén är idag smal och svårigheter uppkommer vid möte mellan fordon. Även sista sträckan, från allén till Kustvägen, är krokig och har dålig vägstandard i plan och profil samt bärighet. Den dåliga standarden i kombination med lastbilstransporter mellan Flygstadens köpcentrum och påfarten för E6:an medför risk för olycka Trafik Väg 601 har idag, 2013, en ÅDT på cirka 1360 fordon/dygn genom utredningsområdet. Med uppräkning av den generella trafikökningen blir trafikmängden år 2030 cirka fordon/dygn Trafiksäkerhet Sträckningen har idag en förhållandevis hög trafikeringsgrad med tanke på vägens standard, vilket medför att trafiksäkerheten blir sämre. I STRADA finns mellan år 2003 och maj år stycken registrerade olyckor längs länsväg 601. Två av olyckorna har skett utmed eller strax intill Tiarpsallén. Vid en olycka år 2008 kör en personbil av okänd anledning av vägen och kolliderar med ett träd. År 2012 inträffade en annan olycka vid allén då en personbil kolliderade med ett rådjur i ca 100 km/h. För restererande sträcka från Tiarpsallén till Kustvägen finns tre olyckor polisrapporterade i form av upphinnande-, korsande- samt gång- och cykelolycka. 11

12 4.2.5 Godstransporter Det är troligt att den tunga trafiken ökar på väg 601 när allén blir mer framkomlig. I transportplanen finns ett förslag om att den led för farligt gods som idag är Norra Infarten Järnvägsleden Slottsjordsvägen Nya Tylösandsvägen Kustvägen Kristinebergsvägen delar av Karlsrovägen och Tre Hjärtans väg kan ersättas med sträckningen Kustvägen Kristinebergsvägen delar av Karlsrovägen och Tre Hjärtans väg då allén är utbyggd. I transportplanen står det på flera ställen hur viktig en utbyggnad av väg 601 är vid Tiarpsallén, framförallt när det gäller att underlätta för godstransporter till och från Söndrums industriområde och Flygstaden. Dessa områden är tillsammans ett av Halmstads största handels- och verksamhetsområden. Dessutom måste tillhörande godstransporter passera genom Halmstad stadskärna. Genom ombyggnad av väg 601 mellan Tiarpsallén och Kustvägen samt Södra infarten mellan väg E6 och hamnen förbättras möjligheterna att koppla samman verksamhetsområden till bl.a. Halmstads hamn och den omlastningsmöjlighet till järnvägen som finns där. Om förslaget om en ny led för farligt gods går igenom kommer vidare utredningar krävas för att säkerställa vilka riktlinjer som ska gälla längs den nya leden och väg Kollektivtrafik Närmaste hållplats från väg 601 ligger vid väg 610, Kustvägen, cirka 250 meter sydost om korsningen. Här stannar bussarna 330 och 350 som kör sträckan Halmstad - Gullbrandstorp Getinge och Skipås - Falkenberg. Vissa avgångar för linje 330 går förbi Onsjö/ Fammarp. Busstrafiken är frekvent utmed sträckan och på fredags- och lördagsnätter går även nattrafik på vägen. Det finns ingen separat gång- och cykelväg längs väg 601. Längs väg 610 finns däremot en gång- och cykelväg som korsar väg 601. I denna korsningspunkt sker övergången på samma plan, vilket medför en ökad risk för kollision mellan motorfordon och gång- och cykeltrafikanter Landskapsbild En översiktlig bedömning av landskapsbilden har gjorts utifrån kartmaterial och besök på platsen. Landskapet runt utredningsområdet karaktäriseras av ett mjukt böljande odlingslandskap där brukandet har format landskapet. Utredningsområdet är relativt platt men angränsar strax norr om Tiarp till Nyårsåsen. Sammantaget bedöms landskapet inom utredningsområdet som tåligt för mindre förändringar tack vare sin komplexitet och variation. Med mindre förändringar menas då karaktär, skala, läge och form på olika element förändras i liten utsträckning Naturmiljö Längs befintlig väg 601 finns idag en allé vid Tiarp, bestående av ett 60-tal döda eller döende almträd med avfallande bark. Stammar med partier av bark börjar bli sällsynta i allén. Tiarps allé omfattas av generellt biotopskydd och av artskyddsförordningen (2007:845). Alléen ingår i också i den kulturhistoriska miljö kring Tiarps slott. Alléer har varit stabila miljöer under lång tid. Alléer började planteras i stor skala från och med 1600-talet vid större gods. Ett uppsving för alléplanteringen skedde under 1700-talet och under 1800-talet blev denna kultur vida spridd. 12

13 Alléer i öppna landskap är utsatta platser, men det öppna läget innebär att ljustillgången är stor, vilket är en viktig faktor för många arter. Ljuset bidrar med värme och temperaturskillnaden mellan trädets solsida och skuggsida kan en varm sommardag vara mer än 30 grader. Alléns ofta ljusexponerande läge i kombination med dammpåverkan av näringsrikt stoft från åkrar och grusvägar ger upphov till en rik lavflora. I Sverige växer cirka 70 olika arter av lavar och 50 olika arter mossor på alléträd. Bristen på gamla träd och deras strukturer i landskapet har medfört att många rödlistade arter som insekter, lavar, svampar och mossor är beroende av alléernas träd. Alléer är även betydelsefulla för fåglar och fladdermöss. Naturcentrum genomförde sommaren 2013 en naturinventering av Tiarpsallén på uppdrag av Trafikverket i syfte att inventera lavar, mossor, svampar, skalbaggar och fladdermöss. Vid inventeringen konstaterades höga naturvärden hos alléträden. Totalt påträffades åtta rödlistade arter på ett dussintal träd, varav två lavar, en mossa, en svamp, tre skalbaggar och en harkrank. För mer information om vilka arter som hittades, se bilaga A. Fladdermusfaunan i området omfattar fem arter, men alléns värde för fladdermöss bedöms som lägre. De fladdermöss som observerades vid inventeringen (ett stickprov i form av ett besök) använde allén som jaktmiljö. Allén bör alltså betraktas i första hand som en sådan och inte som en reproduktions- eller viloplats i artskyddsförordningens mening. Alléns betydelse för fladdermusfaunan i området bedöms som begränsad. Enligt den genomförda naturinventeringsrapporten (bilaga A) håller naturvärdena i allén på att försvinna. Samtliga rödlistade arter av lavar och mossor bedöms vara försvunna inom något år. Svampar som silkesslidskivling kan dock finnas kvar i de döda träden så länge de t finns ved kvar att bryta ner. För skalbaggsarterna i allén bedöms almarna vara fortsättningsvis intressanta. Så länge träden inte torkar ut kommer träden att fungera för både hålträds- och vedlevande arter. Åkermarken kring väg 601 är klassad som värdefull åkermark (klass 8). Området norr om väg 601, intill Tiarps slott och allé, omfattas av naturvärden i form av lövängsrest, område för våtmarksinventering (klass 2) samt värdefulla äng- och betesmarker, se figur 7. Aktuellt vägavsnitt berörs emellertid inte av Natura 2000-område eller område av riksintresse för naturvård. 13

14 Figur 7. Ortofoto över utredningsområdet med miljö- och naturintressen markerade. I fortsatt skede kommer en översiktlig naturinventering att genomföras i hela utredningsområdet under våren 2014 i syfte att undersöka om det finns generella biotopskydd och skyddsvärda arter inom jordbrukslandskapet Vattenmiljö, vattenförekomster och markavvattning Nyrebäcken är genom sin förekomst av den sällsynta bottenlevande fisken grönling ett intressant och värdefullt vattendrag. Nyrebäcken är en vattenförekomst enligt Vattendirektivet (id-nr SE ) och har fått bedömningen måttlig ekologisk 14

15 status på grund av att vattendraget är påverkat av näringsämnen, vandringshinder för fisk och sänkningsföretag. Miljökvalitetsnormen för Nyrebäcken, liksom för alla vattenförekomster, är att uppnå god ekologisk status. Dock finns det betydande risk för att detta mål inte kommer att uppnås till år Problematiken kring övergödningen och dess effekter är komplex och det kan ta lång tid för åtgärder att uppnå avsedd effekt. Utredningsområdet utgörs av miljöer med mindre våtmarker och närliggande lövskog, där grodor kan tänkas förekomma. En grodinventering och inventering av större vattensalamander är planerad till våren 2014 i de märgelgravar som finns i området, men också längs diken och längs vattendraget Nyrebäcken. En särskild bedömning av Nyrebäckens bitopstatus är även planerad för att kartlägga förekomst av fisk och klarlägga naturvårdsintressanta sträckor av bäcken. Inom delar av utredningsområdet sträcker sig ett stort grundvattenmagasin i form av en sand- och grusförekomst (SE ). Grundvattenmagasinet är beläget inom stora delar av Halmstad. Nyrebäckens sänkningsföretag från 1950 och anslutande dikningsföretag Nyrebäcken nygrävning i Källstorp m.fl. från 1912 ligger inom och i anslutning till utredningsområdet. Nämnda företag kan komma att påverkas vid eventuella kommande åtgärder. Påverkan på markavattningsföretag och ev. brunnar ska utredas vidare i det fortsatta arbetet Kulturmiljö Stora delar av väg 601 innefattas i Vapnödalens riksintresse för kulturmiljövård, N31, enligt 3 kap 6 Miljöbalken. Vapnödalen avser ett större kulturmiljöområde som speglar ett herrgårdslandskap med medeltidens danska storgodsbildning och introduktionen av 1800-talets kapitalistiska jordbruk. Tiarps slott (Tiarp 12:6) tas upp i den byggnadsinventering som har genomförts i alla länets kommuner som en utgångspunkt i miljömålsarbetet och miljömålet God bebyggd miljö. Bebyggelsen som ingår i inventeringen har bedömts utifrån sitt kulturhistoriska värde. Allén i sig har inget kulturmiljöskydd utan ingår i det här fallet som en del i riksintresset Rekreation och friluftsliv Viss rekreation kan förekomma i anslutning till Nyårsåsens skogsområde. Ridning och ridverksamhet förekommer i anslutning till utredningsområdet främst kring Tiarps slott och fältrittbana samt i området norr om väg Miljöbelastning Miljöbelastning från trafiken på väg 601 Boendemiljön är utsatt utmed den befintliga vägsträckan från den befintliga trafiken. Bullerberäkningarna som har tagits fram i ett tidigt utredningsskede under sommaren 2013 visar att fastigheten Onsjö 30:1 samt Tiarp 12:6 har bullervärden över gällande riktvärden (55 dba utomhus vid fasad). Nivåerna är beräknade utifrån gällande hastighet längs väg 601 (70 km/h) och trafiksiffror uppräknade till 2013 ÅDT. Beräkningarna utgår inte från några höjddata Befintliga markföroreningar Inga potentiellt förorenade områden finns inom utredningsområdet. 15

16 5 Effekter och deras tänkbara betydelse 5.1 Miljöeffekter, miljökonsekvenser och åtgärder Inom ett biotopskyddsområde, som Tiarps allé utgör, får ingen verksamhet bedrivas som kan skada naturmiljön. Exempel på verksamheter och åtgärder som kan skada naturmiljön i biotopen är avverkning av levande eller döda träd, uttag av grenar och toppar, utbyte av träd som göras på ett sådant sätt att alléns karaktär skadas, plöjning, grävning, schaktning och markbearbetning i och intill allén som medför att trädens rötter skadas, ledningsdragning i och intill allén och transporter genom allén som ger upphov till skador på trädens grenar eller stammar. Om det finns risk för att naturmiljön skadas ska dispens från biotopskyddsbestämmelserna sökas hos länsstyrelsen. Den nya vägen kommer inte att påverka allén. Allé kommer att stå kvar och den nya vägen kommer att anläggas cirka 7 meter ifrån nuvarande väg för att hålla ett skyddsavstånd till almträden. Den nya vägen kommer att anläggas i ett område som omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. En särskild utredning bör genomföras för att ta reda på om och var det finns fornlämningar som inte är kända inom utredningsområdet, och om påverkan kommer att ske på dessa fornlämningar. Om ingrepp i fornlämning behöver göras kan länsstyrelsen fatta beslut om arkeologisk förundersökning för att få ytterligare kunskap om fornlämningens omfattning och karaktär. Om någon ändring kommer att ske avseende befintliga diken eller vattendrag kan anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet bli aktuellt. Detsamma gäller om en damm eller våtmark ska uppföras i området. Nyrebäcken omfattas av ett markavvattningsföretag som kan komma att påverkas om vägförslaget ändrar nuvarande vattenförhållanden. Nyrebäcken kan eventuellt komma att påverkas genom ökade vattenutsläpp till bäcken. All verksamhet som sker i vatten är att klassa som vattenverksamhet och ska anmälas till tillståndsmyndigheten. Projekteringsarbete pågår för att klarlägga vilka åtgärder som ska göras i utredningsområdet och vilka följder detta kan få på Nyrebäcken. För att klara riktvärdena för buller (beräknat utifrån framtida uppskattad trafiksituation) krävs ett avstånd på cirka meter från ny vägsträcka till befintligt boningshus för fastighet Onsjö 30:1. Med detta avstånd bedöms inga bullerdämpande åtgärder för fastigheten behövas. För fastigheten Tiarp 12:6 bedöms bullerdämpande åtgärder behövas. Möjligtvis kan med hjälp av den nya vägens profil klara riktvärdena. 5.2 Påverkan på allmänna intressen Byggandet av den nya stäckningen av väg 601 bedöms inte i någon större omfattning påverka någon verksamhet eller allmänna intressen utmed vägen. 5.3 Övriga effekter och konsekvenser Trafikmängder Den förbättrade vägstandarden kommer att bidra till en ökad andel trafik. Vägen blir också ett tydligare alternativ till Halmstads västra delar för bland annat arbetspendling, transporter, turism mm vilket kommer att förändra trafikströmningen. 16

17 Det är troligt att den tunga trafiken ökar på väg 601 när vägen förbi allén blir mer framkomlig. Det gäller även farligt gods. Enligt Halmstad kommuns transportplan bedöms det idag inte finnas någon alternativ sträckning för farligt gods norr om Halmstad centrum Framkomlighet Vägförslaget skapar högre framkomlighet längs hela sträckan mellan Tiarpsallén och Kustvägen då vägen leds förbi allén samt de tätt liggande fastigheterna Onsjö 30:1 och 30: Trafiksäkerhet Trafiksäkerheten ökar till viss del då vägen breddas vilket i sin tur förbättrar trafikmiljön för bland annat cyklister och eventuella gångtrafikanter. Vägförslaget innebär ett bättre skyddsavstånd till befintliga bostäder och till allén. I dagsläget bidrar allén till att hålla ner hastigheten längs den aktuella delen av vägsträckan. En rakare vägsträcka kan leda till ökade hastigheter Markintrång Markintrång sker på fastighet Tiarp 12:6, men den gamla vägsträckan kan delvis återställas till åkermark vilket gör att markintrånget minskas något. 6 Fortsatt arbete Som beskrevs i det första kapitlet är detta dokument ett samrådsunderlag och planeringen för vägen fortsätter nu enligt planläggningsprocessen. I följande kapitel beskrivs det fortsatta arbetet och de viktiga frågeställningar som framkommit under pågående samrådsskede. 6.1 Planläggning Detta samrådsunderlag ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samråd med berörda hölls den 12 mars 2014 i Gullbrandstorps Folkets hus. En samrådsredogörelse finns upprättad och uppdateras kontinuerligt. Planläggningsbeskrivning finns framtagen och beskriver var i arbetet projektet befinner sig samt vilka steg som ligger framöver. Denna beskrivning uppdateras kontinuerligt och finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida. 6.2 Viktiga frågeställningar Alléns framtida underhåll Trafikutredning för att bedöma framtida trafiksituation Naturinventeringar utmed sträckan Framtida bullersituation Arkeologisk utredning och förundersökning 7 Källor 17

18 7.1 Litteraturkällor Översiktsplan för Halmstad kommun; ÖP. 7.2 Elektroniska källor Artportalen, Fornsök, Riksantikvarieämbetet Skogens Pärlor, Skogsstyrelsens Sveriges Länskartor, länsstyrelsens WebbGIS Vattenkartan, länsstyrelsens WebbGIS STRADA, Transportstyrelsen Trafikflödeskartan, Trafikverket Kartor med trafikflöden - Trafikverket NVDB, Trafikverket NVDB på webb Bilagor A) Naturinventering Tiarpsallén 2013 utförd av Naturcentrum AB. 18

19 Trafikverket, Box 512, Halmstad Besöksadress: Bredgatan 2 Telefon: , Texttelefon:

Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen

Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen SAMRÅDSHANDLING Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen Halmstad kommun, Hallands Län Planbeskrivning 2014-08-27 Projektnummer: 130 131 TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning Tingberg 3:72, Lödöse Tingberg 3:72, Lödöse Beställare: Projektledare Konsult: Uppdragsledare Handläggare Lillemor Alvåker Furuskogsvägen 5 446 32 Älvängen Lillemor Alvåker GF Konsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

Spånstad 4:19 och 2:14

Spånstad 4:19 och 2:14 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för del av Spånstad 4:19 och 2:14 ÅLED, HALMSTADS KOMMUN plan 1056 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-04-16 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Korsning väg 83/696 Järvsö

Korsning väg 83/696 Järvsö SAMRÅDSUNDERLAG Korsning väg 83/696 Järvsö Ljusdals kommun, Gävleborgs län Vägplan 2015-05-20 Projektnummer: 143999 Dokumenttitel: Korsning väg 83/696 Järvsö Skapat av: Sweco Dokumentdatum: 2015-05-20

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-06-02 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg

Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg SAMRÅDSUNDERLAG Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Vägplan 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.1.0 Trafikverket

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Väg 579 GC-väg, Ockelbo - Wij trädgårdar

Väg 579 GC-väg, Ockelbo - Wij trädgårdar SAMRÅDSUNDERLAG Väg 579 GC-väg, Ockelbo - Wij trädgårdar Ockelbo kommun, Gävleborgs län VÄGPLAN, 2016-02-26 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.3.0 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott SAMRÅDSUNDERLAG Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott Västerås kommun, Västmanlands län 2013-03-15 Objekt: 106949 Följande tjänstemän och konsulter har deltagit i arbetet med denna samrådsunderlag:

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter Vägalternativ 1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet Antal sidor: : 54 50 Göteborg, augusti

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Upprättad dec 2008 Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Slutsats av behovsbedömningen / Motivering Omvandlingen från fritidshusbebyggelse till ett villaområde med kommunalt

Läs mer

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät 3 Vägnät och trafik 3.1 Vägnät Väg 73 är av stor betydelse för regionen och ingår i huvudvägnätet. Väg 73 trafikförsörjer stora delar av Haninge kommun och förbinder kommunen med Stockholm och Nynäshamn.

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby

Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby Tumba, maj 2013 Behovsbedömningen av detaljplan vid Rågången är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är att avgöra

Läs mer

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar.

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar. BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar 2015-05-06 Upprättad av: Albin Hedenskog Granskad av: Marcus Spovell Godkänd

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Planprogram för del av TYLUDDEN 1:1 m fl Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-06-18 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde)

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 22 oktober 2010 A N

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

Att: Hamid Karim, Bjerking Uppsala Box 950 831 29 Östersund

Att: Hamid Karim, Bjerking Uppsala Box 950 831 29 Östersund Rapport nummer: 2011-041 r01 Datum: 2011-03-25 Rev. 2011-07-06 Stora Ursvik 2D, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning för skola L:\2011\2011-041 MS Stora Ursvik 2D, Sundbyberg stad\rapporter\2011-041

Läs mer

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-25 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMbt Kaplansgatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:026-147305 Beredningsunderlag

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av. ÖDESHÖG 9:32 M.FL. (Ny väg mellan Fabriksvägen och Grännavägen) Inom Ödeshögs kommun.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av. ÖDESHÖG 9:32 M.FL. (Ny väg mellan Fabriksvägen och Grännavägen) Inom Ödeshögs kommun. SAMRÅDSHANDLING Datum: 2011-02-07 Detaljplan för del av ÖDESHÖG 9:32 M.FL. (Ny väg mellan Fabriksvägen och Grännavägen) Inom Ödeshögs kommun Planområde Fabriksvägen Ny väglänk Ödeshögs tätort Grännavägen/Lv

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

ANTAGEN 2011-09-12 LAGA KRAFT 2011-10-04

ANTAGEN 2011-09-12 LAGA KRAFT 2011-10-04 2011-08-10 Dnr KS 2011/574 Detaljplan för Polkan 5 m.fl. Arvika kommun, Värmlands län ANTAGEN 2011-09-12 LAGA KRAFT 2011-10-04 Detaljplan för Polkan 5 beskrivning 2(10) PLANBESKRIVNING Handlingar Planen

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Detaljplan för GRANNÄS 1:26 M FL BOSTADSOMRÅDE VID NORRA VISEN, AMBJÖRNARP TRANEMO KOMMUN. Detaljplanens syfte

Detaljplan för GRANNÄS 1:26 M FL BOSTADSOMRÅDE VID NORRA VISEN, AMBJÖRNARP TRANEMO KOMMUN. Detaljplanens syfte Detaljplan för GRANNÄS 1:26 M FL BOSTADSOMRÅDE VID NORRA VISEN, AMBJÖRNARP TRANEMO KOMMUN BEHOVSBEDÖMNING Underlag för identifiering av aspekter som kan medföra konsekvenser för miljön, hälsan eller hushållningen

Läs mer

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5)

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5) Uppdragsnr: 10220859 1 (5) PM-10220859.02 Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg Sammanfattning I den denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer vid de planerade bostashusen vid Malmgatan 3-5 i Varberg.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Granskningshandling Dnr: BN 2012/6-215 Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Hur samrådet har bedrivits Förslaget

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län Förslagshandling 2010-09-24, kompletterad 2010-10-13 Projektnummer: 88 1065

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer