Detaljplan för fastigheten Ärrarp 24:1 m fl, Ärrarps ängar, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för fastigheten Ärrarp 24:1 m fl, Ärrarps ängar, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE"

Transkript

1 Diarienummer Detaljplan för fastigheten Ärrarp 24:1 m fl, Ärrarps ängar, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts tillfälle till samråd av ärendet genom översändande av handlingar, annonsering i tidning och på kommunens hemsida samt utställning på stadshuset och på stadsbiblioteket. Information om samrådet var infört i Nordvästra Skånes Tidningar Samrådet varade från till Ett samrådsmöte genomfördes måndagen den 15 september 2014 med ca 16 personer närvarande. Under samrådsmötet presenterades förslaget till detaljplanen tillsammans med dess förutsättningar gällande flygbuller, vägbuller, fornlämning och omgestaltningen av Errarpsvägen. Synpunkter och frågor som lyftes under mötet handlade bland annat om dagvattenmagasinets placering och utformning, Errarpsvägens utformning och trafiken samt kopplingen mot Kungsgårdsleden. INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Skanova, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsnämnden, Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: Tele 2, Lantmäteriet, Ärrarp 27:2, Ängelholm Helsingborg Airport, Tumlaren 13:1, Ärrarp 18:18, 18:14, 18:22 samt 18:17, Ärrarp 18:22, Öresundskraft, (13)

2 Räddningstjänsten, Regionala tillväxtnämnden, Tekniska nämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Trafikverket, Miljönämnden, Inkomna yttranden redovisas sammanfattningsvis och kommenteras nedan i den ordning de inkommit. Tele2, : Tele 2 har ledningar på berörda fastigheter som redovisas enligt bilaga och önskar behålla dessa i befintligt läge. Eventuell flytt bekostas av exploatör. Kommentar: Aktuellt förslag till detaljplan ska inte påverka sträckningen av de befintliga ledningarna men planbeskrivningen kompletteras med informationen. Lantmäterimyndigheten, : Lantmäteriet anser att det är otydligt i detaljplanen angående om utfartsförbud gäller i nordöstra delen av planområdet, symbolen i teckenförklaringen anses inte överrensstämma med kartan. Bestämmelsen p 1 anses vara oklar och bör förtydligas för att undvika tolkningsproblem. Prickningen på delar av kartan är otydlig. Istället för tomtgräns och tomtstorlek bör begreppen fastighetsgräns och fastighetsstorlek användas. I planbeskrivningen bör det beskrivas hur den allmänna platsen ska hanteras. Ska området överföras till en kommunal fastighet, och vem ska då betala förrättningskostnaderna. Det bör även beskrivas om den allmänna platsmarken regleras i exploateringsavtal eller om det är aktuellt med exploatörsförordnande enligt PBL 6:4. Under rubriken ansvarsfördelning saknas information, det bör anges vem som ansvarar för och bekostar iordningsställandet av allmänna platser. I genomförandebeskrivningen bör det anges vem som ska betala förrättningskostnaderna när Ärrarp 18:14 och 18:17 ska avstå mark. Konsekvenserna ska redovisas fastighetsvis, det bör uppmärksammas att Ärrarp 27:1 och Ärrarp 27:2 får utfartsförbud. Kommentar: Plankartan kommer ses över och förtydligas där det går på de delar som anges ovan. Planbeskrivningen kommer också kompletteras med den efterfrågade informationen. Skanova, : Har inget att erinra. Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Ärrarp 27:2, : Fastighetsägaren, som var inblandad redan i förra omgången vid framtagande av detaljplan för den aktuella platsen, ställde sig varken då eller nu positiv till en utbyggnad av området. Huvudsakliga anledningar som framförs är hur det i föregående planarbete kunde anses vara bullerstört men efter en ny beräkning så har förhållandena förändrats även om det i praktiken inte har varit någon skillnad. Fastighetsägaren satsade mycket på sin fastighet och lät uppföra ett nytt hus när det i förra omgången blev klart att det inte gick att bygga i området. Genom förslaget till detaljplan påverkas läget för huset genom att 2 (13)

3 omgivningen förändras radikalt, vilket har varit grunden till valet av plats för att uppföra ett nytt hus. Kommentar: Förändringarna sedan föregående planarbete är främst preciseringen av riksintresset för flygplatsen vilket har kommit att påverka förutsättningarna för utveckling av bostäder i området. När riksintresset omprövades 2011 förändrades de linjer som tidigare varit gränsen för riksintresset och därmed öppnades möjligheten att på nytt pröva området för bebyggelse av bostäder. Ängelholm Helsingborg Airport, : Att bedriva tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken medför både skyldigheter och rättigheter för verksamhetsutövaren. Flygplatsen har exempelvis rätt att bedriva sin verksamhet i enlighet med de villkor som ställts upp i tillståndet. Även utpekandet som riksintresse är till för att skydda Flygplatsens verksamhet. Mot bakgrund av det ovan anförda motsätter sig Flygplatsen inte byggnation av bostäder utanför Flygplatsens intresseområde d.v.s., i det här fallet området utanför influensområdet för riksintresset. På grund av ritnoggrannheten hos tillgängligt kartmaterial kan dock Flygplatsen inte med säkerhet bedöma om den planerade bebyggelsen i sin helhet ligger utanför markeringen för influensområdet. I denna del ska det poängteras att den detaljerade illustration/kartbild som finns i planbeskrivningen är framtagen av Ängelholms kommun, d.v.s. att den inte tillhör preciseringen av riksintresset. Flygplatsen vill därför påpeka att Flygplatsens godkännande av den föreslagna detaljplanen sker under förutsättning att Ängelholms kommun på ett riktigt sätt har illustrerat gränsen för influensområdet i förhållande till den planerade bebyggelsen, Flygplatsen menar därför även att, för det fall tillsynsmyndigheter, närboende eller andra skulle komma att ifrågasätta framtida störningar från Flygplatsens verksamhet, dvs. om kommunens gränsdragning inte är riktig i förhållande till den översiktliga riksintressekartan så är det kommunen som ska genomföra nödvändiga utredningar av bullerkurvans utbredning för att visa att den avgränsning som gjordes i detaljplanen är korrekt. En felaktig bedömning från kommunens sida ska således inte drabba Flygplatsen. Kommentar: Linjen, som i plankartan och övriga illustrationer visar markeringen för influensområdet, är inte framtagen av Ängelholms kommun utan är ett digitalt underlag från Trafikverket och Länsstyrelsen i Skåne som är ansvariga för flygplatsens riksintresse, influensområdet och även preciseringen av riksintresset. Kommunen har inte gjort någon egen tolkning av linjens sträckning och gränsdragingen ska således inte vara felaktig. Länsstyrelsen har som ansvar att bevaka riksintresset och att detta inte påverkas negativt. Tumlaren 13:1, : Anser att bedömningen om fördelningen av trafiken utmed Errarpsvägen är felaktig och menar att hela Errarpsvägen bör byggas om på samma eller liknande sätt som Danielslundsgatan. Hela Errarpsvägen bör göras smalare och förses med cykelbanor avskilda från biltrafiken och hastighetssänkas till 40 km/h. Samtidigt bör en förändring av korsningen väg 1710/Varvsvägen (rondell) genomföras med ett bibehållande av en hög tillåten hastighet på väg Kommentar: Förslaget till detaljplan innebär en omgestaltning för delar av Errarpsvägen som bland annat innebär en avsmalning av vägen och att det tillkommer gång- och cykelväg på den norra sidan om vägen. Detaljplanen hanterar dock inte hela sträckningen av Errarpsvägen utan enbart den del som ligger inom detaljplanen. Däremot finns sträckan längs hela Errarpsvägen 3 (13)

4 med i kommunens cykelplan så på sikt kommer gång- och cykelväg byggas ut längs hela sträckan. Detaljplanen hanterar inte frågan om hastigheten på vägarna. Till granskningen kompletteras planhandlingarna även med en trafikutredning där bedömningen är att korsningen Varvsvägen/1710 klarar av den ökning som utbyggnaden av området innebär och att korsningen inte behöver byggas om. Ärrarp 18:18, 18:14, 18:22 samt 18:17, : Vi motsätter oss öppna dagvattendammar och vill att hänsyn tas till både placering och utformning och att den föreslagna dagvattendammen ska ändras till täckta eller nedgrävda system alternativt expanderade ledningssystem som klarar de nya dagvattenmängderna från området. Om detta inte beaktas så vill vi att en plan och åtaganden presenteras innehållande; initiala kostnader, kostnader för drift och underhåll inklusive rensning av dammen och ansvar för detta, detaljerad information om hur dammen ska anläggas och vilka växter som planteras tillsammans med kringliggande område, samt att tidigare erfarenheter från befintliga kommunala dagvattendammar i Ängelholm. Anledningen till yttrandet beror på att närliggande fastigheter har källare eller torpargrund som redan idag påverkas av översvämning vid mycket nederbörd. Vi anser att öppna damma är en säkerhetsrisk oavsett hur grund den är och bör ha säkerhetsanordning och sådana anordningar kan påverka fastighetsägarna negativt då utsikten störs som ett missprydande inslag. Öppna dammar kan med stillastående vatten innebär också en ökad risk för sanitära problem såsom lukt, myggor och andra djur som dras dit. Dammen kräver skötsel som vid bristande underhåll medför en olämplig och ett missprydande inslag i bebyggelsen. Errarps byaväg som redan idag används av boende i angränsande områden vilket strider mot genomfartsförbudet ska enligt detaljplanen förbli intakt och endast tillåten för fordon med tillstånd. Risken är stor att den kommer användas av fordon från Ärrarp 24:1 som genomfartsled vilket kommer öka trafiken betydligt och medföra slitage på en privat väg som Errarps bys vägsamfällighet. Väghinder som både drar ner hastigheten och försvårar trafiken bör få sättas upp samt att ersättning för slitage bör beaktas. Kommentar: Utformningen av dagvattendammen spelar stor roll för intrycket av den och det har inte framgått tydligt i samrådshandlingen vad som menas med en dagvattendamm i det aktuella fallet. Efter diskussion med ovan berörda fastighetsägare kommer granskningshandlingen kompletteras med tydligare information om hur magasinet är tänkt att utformas för att det inte ska utgöra ett missprydande inslag för omgivningen. Utformningen anpassas också alltid så att den inte ska utgöra en säkerhetsrisk. Errarps byaväg omfattas inte av detaljplanen och hanteras därmed inte inom detaljplanen. Då Errarps byaväg dessutom är en samfällighet så styr inte kommunen över vem som använder den och om eventuella väghinder sätts upp. Gäller det en statsbidragsväg bör det konsulteras med Trafikverket. Ärrarp 18:22, : Anser att Errarps byaväg bör ingå i detaljplanen och att följande frågeställningar kring vägen bör utvärderas. Trafiksituationen, underhåll och snöröjning, slitage, säkerhetsaspekter för utfart mot 1710, gällande hastighet på Errarps byaväg, möjlig avstängning alternativt hinder för biltrafik, genomfart, bedömning och redovisad trafikbeläggning på Errarps byaväg samt överfart till/från Errarps byaväg. I tidigare detaljplan föreslogs det att Byavägen stängdes 4 (13)

5 av mot 1710 och att ny tillfartsväg upprättades från Errarps by mot befintlig korsning Varvsvägen och Kommentar: De flesta av de frågor som i yttrandet anses viktiga att utvärderas kring Errarps byaväg är inte något som en detaljplan reglerar. En detaljplan kan enbart reglera eventuellt huvudmannaskap för vägen/marken samt ett utfartsförbud. Snöröjning, slitage, hastighet, eventuella hinder är inget som detaljplanen kan påverka. Dessa frågor bör istället lyftas av samfälligheten som idag driver vägen och som har möjlighet att påverka dessa frågor. Öresundskraft, : Har inga synpunkter på planen men informerar om att planområdet kan försörjas med fjärrvärme, en distributionsledning behöver anslutas till Luntertuns pumpstation. Vi föreslår ett 3 meter brett u-område för fjärrvärme från pumpstationen till lokalgatan enligt bifogad skiss. Kommentar: Plankartan kompletteras med ett u-område för ledningar mellan pumpstationen och bostadsområdet samt ut mot Errarpsbyaväg för en framtida utveckling österut. Räddningstjänsten, : Informerar om att avståndet mellan sämst belägna bostad/hus och farbar väg för räddningsfordon inte får överstiga 50 m. Området utrustas med brandpostsystem enligt praxis för Ängelholm. Kommentar: Noteras. Avståndet överstiger inte 50 m på någon plats inom planområdet. Regionala tillväxtnämnden, : Planområdet kommer att få en relativt god kollektivtrafikförsörjning genom närliggande regionbusslinje 506 och stadsbusslinje 2. Då de norra delarna av området ligger ca 1 km från hållplats för stadsbuss, är det viktigt att i det fortsatta planarbetet säkerställa att gena och säkra gång- och cykelförbindelser kan komma till stånd. Kommentar: Noteras. Gång- och cykelväg planeras utmed Errarpsvägen som kopplar samman med befintligt nät. Tekniska nämnden, : Under geotekniska förhållanden saknas redovisning i text om möjlighet till infiltration av dagvatten inom vissa områden. Det kommunala systemet för vatten respektive spillvatten bör på s.17 istället benämnas vattenledningsnätet respektive spillvattennätet. Under Teknisk försörjning vatten och avlopp bör texten gällande spillvattenanslutning omformuleras: Planområdet kan anslutas till det kommunala spillvattennätet. Det kommer att krävas en utbyggnad av huvudledning från områdets lågpunkt i sydöstra delen vid Errarps byaväg fram till det spillvattennät i Errarpsvägen som går sydöst om planområdet. Exploateringen innebär en ökad driftskostnad på skattesidan med ungefär följande siffror: Gata: kr/år Park: kr/år Belysning: kr/år Dagvatten: 7000 kr/år Totalt: kr/år GC-vägen som står med i planbeskrivningen bör ritas in på illustrationskartan. Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med informationen. GC-vägen kommer också 5 (13)

6 illustreras till nästa skede. Socialnämnden, : Socialnämnden har ingenting att erinra gällande detaljplanen, men vill påtala behovet av att planera in verksamheter för personer inom socialförvaltningens målgrupper, särskilt för verksamheten för personer med funktionsnedsättningar. Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Barn- och utbildningsförvaltningen, : Har inget att erinra mot förslaget. Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Kultur- och fritidsnämnden, : Tillstyrker förslaget om detaljplan. Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Kommunstyrelsens arbetsutskott, : Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar inga synpunkter. Det fortsatta planarbetet skall lämpligen ske parallellt med den detaljplan som upprättas på andra sidan Errarps byaväg. Kommentar: Noteras. Trafikverket, : Trafikverket har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att utveckla området med ny bebyggelse i form av en kombination av gruppbyggda småhus, friliggande och kopplade, samt flerbostadshus i tre våningar inom området. Totalt möjliggörs för ca tillkommande bostäder. Vägar Planområdet angränsar till väg 1710 i nordost. Övriga omliggande gator har kommunal eller enskild väghållare. Väg 1710 har på aktuell sträcka ett byggnadsfritt avstånd på 30 meter (från vägområdesgräns) inom vilket inga byggnader eller andra fasta föremål får placeras. Detaljplanen är försedd med prickmark motsvarande delar av det byggnadsfria avståndet. Detta område måste utökas till att omfatta hela det byggnadsfria avståndet, så att ingen bebyggelse tillåts inom 30 meter från väg Trafikverket förutsätter att plankartan revideras i detta avseende. Planförslaget medför inga nya anslutningar mot det statliga vägnätet. Hela gränsen mot väg 1710 är försedd med förbud mot anordnande av utfart. I planområdets norra del finns idag en anslutning för lantbruksfordon till väg Trafikverket vill påminna om att då planområdet i den nu aktuella detaljplanen är försett med planbestämmelse om att utfart ej får anordnas utmed väg 1710, så stängs denna anslutning och får ej användas. Närmaste anslutning till området, från kommunal gata, ligger mer än 100 meter från statlig väg. 6 (13)

7 Väg 1710 trafikeras i nuläget av ca fordon/dygn. Kommunen har med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg beräknat att det nya området kommer att föranleda en trafikökning om ca 800 fordonsrörelser per dygn. Kommunen har också tagit hänsyn till framtidsscenario för 2030 då man beräknar att trafikmängden, inklusive det nya områdets påverkan, kommer att uppgå till ca fordon/dygn. Enligt Trafikverkets bedömning riskerar exploateringen, på grund av den ökade trafiken, att leda till belastningsproblem på väg 1710 i framtiden. Påverkan blir större om även andra exploateringar sker i närområdet. Eftersom det förväntas mycket trafik både på väg 1710 och på Varvsvägen behöver även korsningen utredas särskilt. Val av korsningstyp styrs till största del av trafikflöden och det är inte orimligt att anta att berörd korsning kan behöva byggas om till följd av den ökade trafiken. En analys av flödesfördelning, med hänsyn till prognostiserade trafikflöden (på 20 års sikt), måste ligga till grund för utredningen. Trafikverket förutsätter att kommunen ombesörjer att ta fram en sådan utredning och att planhandlingarna kompletterats i detta avseende till nästa skede i planprocessen. Analysen/utredningen ska omfatta både påverkan på väg 1710 och på korsningen väg 1710/Varvsvägen. Åtgärder på allmän väg där staten är väghållare ska placeras och utformas så att de uppfyller krav och råd enligt VGU, vilket detaljplanen måste möjliggöra. Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören. Om åtgärder på det statliga vägnätet blir aktuella måste ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket innan planen föres till antagande. I illustrationskartan finns träd inritade. Inom vägens säkerhetszon, som i detta fall är 8 meter från vägkant, får inga fasta oeftergivliga föremål (inklusive stambildande växter) finnas. Vegetation får inte heller placeras så att den skymmer sikten se siktkrav nedan under rubriken bullervall. Dessa krav måste framgå av plankartan. Bullervall Bullervallen får inte anläggas inom den säkerhetszon som gäller för väg Säkerhetszonen beräknas utifrån vägtyp, hastighet och trafikflöde. I detta fall är säkerhetszonen 8 meter från vägkant. Plankartan måste revideras så att det framgår att vallen inte får uppföras inom säkerhetszonen. Bullervallen får inte placeras så att den skymmer sikten eller utgör en trafiksäkerhetsrisk. Vid utfart från Varvsvägen ska det, från en punkt 5 meter in från vägkant, säkerställas en fri sikt om 230 meter i båda riktningar. Under förutsättning att bullervallen placeras utanför vägens säkerhetszon garanteras även att siktkraven uppfylls. Bullervallen får inte placeras så att vägens avvattning hindras. Dagvattenhantering inom det exploaterade området får heller inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg Våra vägdiken ska endast hantera vatten från vägen. Vallen måste utformas så att detta krav tillgodoses. 7 (13)

8 Av trafiksäkerhetsskäl får vallens lutning mot vägen inte vara brantare än 1:2. I detta fall gäller också att de delar av vallen som ligger närmre vägen än 10 meter inte får ha större lutning än 1:4. Bifogat detta yttrande finns en principskiss för bullervall. Det har hänt att vallar sjunker ihop på sikt och därmed inte ger samma bullerskydd. Kommunen/exploatören ansvarar för uppförande och skötseln av vallen och för alla eventuella åtgärder som krävs för att den bullerdämpande förmågan ska bibehållas. Kommunen/exploatören ska efter uppförandet av bullervallen lämna uppgifter till Trafikverket om vallens höjd och läge. Buller Kommunen har låtit ta fram en trafikbullerutredning. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad bedöms enligt utredningen uppfyllas vid samtliga planerade bostäder inom området, under förutsättning att en bullerskyddsvall eller skärm uppförs utmed väg Krav på uppförande av bullervall finns som bestämmelse i plankartan, som även föreskriver att vallen måste ha en höjd om 4,2 meter. Enligt Trafikverkets tolkning är 4,2 en lägsta gräns för att klara kraven om hastigheten på väg 1710 är 80 km/h. Bestämmelsen ska revideras så att det säkerställs att vallens höjd ska vara minst 4,2 meter. Det finns i dagsläget inget beslut om sänkt hastighet till 80 km/h för väg 1710, varpå planen måste ta höjd för att man kan uppfylla riktvärdena för trafikbuller även vid 90 km/h på denna väg. Trafikverket är positiva till kommunens krav på att bullervallen ska finnas på plats innan bostadsbebyggelsen får uppföras. Denna bestämmelse ska införas i plankartan. Bullervallen planeras att uppföras inom det byggnadsfria avståndet. Om vägen i framtiden kommer att behöva byggas ut och breddas mot planområdet kan kommunen komma att behöva ersätta bullervallen med ett bullerplank. Vi förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs, både vad gäller ekvivalent- och maxnivåer. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. Trafikverket anser att det ska framgå i plankartan att gällande riktvärden för trafikbuller (båda max- och ekvivalentnivå) ska innehållas. Planområdet ligger inom influensområde för flygbuller (maxnivå) för riksintresse Ängelholms flygplats. Gränsen går tvärs genom planområdet och innebär att planens nordöstra hörn ligger inom influensområdet. Trafikverket förutsätter att ingen bebyggelse uppförs inom influensområdet (vilket också ska framgå i plankartan) och att planområdet inte påverkar riksintresse för Ängelholms flygplats negativt. 8 (13)

9 Luftfart Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ängelholms, Ljungbyheds och Halmstads flygplatser. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig om det inom planområdet förekommer byggnader eller andra föremål högre än 20 meter. Luftfartsverket genomför en flyghinderanalys och skickar underlag till berörda flygplatser. Skicka in blanketten Lokaliseringsbedömning av byggnader, eller andra föremål högre än 20 m till Luftfartsverket och berörda flygplatser. Blanketten finns på Trafikverkets webbplats ( Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats ( där blankett finns. Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten flyghinderanmälan (enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m och belägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort).läs mer på Försvarsmaktens webbplats där blankett finns. Blanketten skickas in senast 4 veckor före uppförandet av byggnaden till: och Den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) i kraft. Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor. Det nu aktuella planområdet ligger nära Ängelholms flygplats och inom influensområde för flygbuller (maxnivå) för riksintresse Ängelholms flygplats, varpå Trafikverket förutsätter att Ängelholms flygplats blir hörda oavsett byggnadshöjder. Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med en trafikutredning för korsningen Varvsvägen/1710 samt påverkan på väg Informationen om hur mycket trafik området kommer alstra var felaktig i samrådshandlingarna och har justerats till 400 fordon/dygn i granskningshandlingarna och utredningen. Slutsatsen av utredningen är att korsningen bedöms klara av de ökade trafikmängderna och inte behöver byggas om samt att trafiken längs Kungsgårdsleden inte kommer få några framkomlighetsproblem då kapaciteten är tillräckligt hög. En del av byggrätten för trevåningshusen hamnar till viss del inom det byggnadsfria avståndet för vägen på 30 meter. Syftet med det byggnadsfria avståndet är att inte äventyra trafiksäkerheten eller förhindra framtida funktion. Det handlar även om att skydda bebyggelsen. I det aktuella fallet ska det uppföras en vall mellan väg och bebyggelse, där höjden är minst 4 meter eller högre beroende på vägens hastighet. Vallen får utöver den bullerdämpande funktionen även en brandskyddande barriärfunktion då den tydligt skiljer trafiken från bebyggelsen. Mellan väg och vall finns även ett dike och förekomsten av dike mellan väg och området kan ha stor betydelse för konsekvenser vid en eventuell olycka. Diket samlar upp vätskor vilket minskar konsekvenser 9 (13)

10 vid pölbränder eftersom pölens utbredning begränsas till diket. För att det ska fungera tillfredsställande är det dock av stor vikt att diket underhålls och inte växer igen eller grundas upp för mycket med tiden. Eftersom diket ingår i Trafikverkets vägområde och ligger utanför detaljplanen så kan en planbestämmelse om skötsel av dike inte regleras. Trafikverket är ansvarig för skötsel av vägområdet och kommunen förutsätter att diket blir bra skött och därmed bidrar till en bra riskreducerande åtgärd. Väg 1710 är heller inte någon rekommenderad väg för exempelvis farligt gods. Markägaren är införstådd med att befintlig anslutning för lantbruksfordon stängs och att hela gränsen mot väg 1710 är försedd med utfartsförbud. Vegetationen som är inritad på illustrationskartan är befintlig och ligger utanför plangränsen eftersom plangränsen går ca 9,5 m från vägkanten. De befintliga träden ligger således redan inom säkerhetszonen på Trafikverkets egen mark och frågan är inget som hanteras i detaljplanen. Illustrationskartan justeras för att förtydliga detta. Samma gäller för bullervallen som inte heller hamnar inom säkerhetszonen eftersom plangränsen är ca 9,5 meter från vägkanten. Plankartan kompletteras därmed inte med en bestämmelse om detta eftersom det inte påverkar planområdet. Information kring dagvatten och vallens lutning noteras. Vallen ligger på kvartersmark vilket innebär att kommunen inte kommer vara ansvariga för uppförandet eller skötseln av vallen. Plankartan kompletteras med en bestämmelse om att dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Vallen ligger 10 meter från vägen. Bestämmelsen kring vallens höjd justeras så att den anpassas efter vilken hastighet som gäller för vägen. Efter samtal med Trafikverket har det framkommit att ambitionen är att på sikt sänka hastigheten till 80 km/h, skulle detta inte ha skett innan byggnation påbörjas ska vallen ha den höjd som krävs för att gällande riktvärden för buller kan hållas. Plankartan kompletteras även med en bestämmelse som villkorar vallens uppförande innan bostäder uppförs. Planområdet kommer inte påverka riksintresset för flygplatsen negativt då ingen bebyggelse uppförs inom influensområdet. Detaljplanen tillåter bebyggelse i max 3 våningar och kommer därmed inte överstiga gränsen för 20 m gällande flyghinder. Länsstyrelsen, : Länsstyrelsen förutsätter att kommunen och Trafikverket kommer fram till utformningen av planområdets norra del mot väg 1710 så att nödvändig bullervall och bebyggelse inte inverkar negativt på trafiksäkerheten. Kommentar: Noteras. Miljönämnden, : Marken som kommer tas i anspråk för planen består enligt planbeskrivningen av åkermark av klass 6. Åkermark klassificeras enligt en 10-gradig skala och all åkermark är värdefull men jordar med klass 8-10 i Skåne bedöms vara särskilt värdefulla. Planen medför att 8 hektar åkermark omvandlas för annat ändamål. Även åkermark som inte ligger i den högsta klassen är värdefull att bevara. Innan 10 (13)

11 åkermark tas i anspråk för annan användning är det viktigt att överväga nyttan med förändringen jämfört med att behålla marken för livsmedelsproduktion. Dagvatten Enligt planbeskrivningen ska dagvattnet fördröjas innan det leds vidare till det kommunala dagvattennätet. Genomförandet av planen innebär en ökning av andelen hårdgjorda ytor i området och därmed även en ökning av mängden dagvatten som behöver tas omhand. För att minska risken för översvämningar i recipienten är det viktigt att dagvattnet i största möjliga mån tas omhand lokalt och i andra hand fördröjs innan det leds vidare. I kommunens dagvattenpolicy står också att dagvattnet vid nyexploatering i första hand ska omhändertas lokalt och där detta inte är möjligt bör öppen dagvattenavledning och fördröjning användas. Planbestämmelserna kan även reglera hur stor andel av tomterna som får hårdgöras för att minska mängden dagvatten som behöver omhändertas. Miljökontoret anser att dagvattenfrågan bör utredas vidare och att planbeskrivningen bör redovisa vilken recipient dagvattnet kommer ledas till och hur är den klassad enligt vattendirektivet. Naturvård För att få ett sammanhängande grönstråk kopplat till området mellan Haradal och Luntertun och vidare till Rönneå bör det avsättas ett grönstråk i anslutning till föredröjningsmagasinet för dagvatten och utmed Errarps byaväg. Befintlig trädridå bör bevaras. Sammanhängande skogs-/grönytor är viktiga för spridningen av arter mellan dess biotoper. Gamla träd är viktiga att bevara eftersom de utgör livsmiljö för en mängd olika insekter, lavar, mossor och svampar. Riksintresse Detaljplanen berörs av riksintresse för influensområde till Ängelholms flygplats. På den del av detaljplanen som berörs planeras inga bostadsbyggnader. Marken kommer att tas i anspråk för bullervall utmed väg 1710 och för parkeringsplats för bilar. Djurhållning/Lantbruk Norr om planområdet och väg 1710 finns lantbruk med hästhållning. Avståndet mellan stall med hantering av hästar och gödsellagring och närmsta bostäder i området är drygt 300 m. Med hänsyn till att de oftast förekommande vindarna kommer från sydväst bedöms inte närheten till djurhållning bli begränsande för föreslagen bebyggelse. Buller Planområdet är påverkat av buller, dels från vägtrafik på Kungsgårdsleden och dels från flygbuller. I planbeskrivningen föreslås att en bullerskyddvall/skärm uppförs utmed Kungsgårdsleden för att klara riktvärdena för trafikbuller. Även om man klarar riktvärdena finns det risk för att de boende ändå kommer störas av trafik- och flygbuller. Miljökontoret anser därför att även de bostäder som inte ligger närmst bullerkällorna bör byggas och placeras så att bullerstörningarna blir så små som möjligt, exempelvis med avseende på placering av uteplatser. 11 (13)

12 Förorenad mark Befintlig grusgrop inom planområdet har fyllts ut med okontrollerade massor som bland annat innehåller rivningsmaterial. Provtagning ska göras av ditkörda massor för att utreda om de innehåller föroreningar, och nya massor som ska användas för utfyllnad ska vara rena. Påträffas markförorening i samband med markarbeten på platsen ska miljökontoret underrättas i enlighet med miljöbalkens 10 kap. 11. Kommentar: Bedömningen om att ianspråkta klass 6 åkermark för utveckling av bostäder anses vara gjord i ÖP2004 där området finns utpekat som utvecklingsområde. Planområdet ligger i direkt anslutning till Ängelholm stad med goda förbindelser med kollektivtrafik. Området avgränsas i norr mot Kungsgårdsleden som är en tydlig avgränsning mellan staden och den öppna landskapet med åkermark. Dagvattenfrågan har blivit utredd i samband med planarbetet. Det kommer att finnas ett fördröjningsmagasin för att avlasta området vid behov samt för att inte överbelasta det kommunala nätet, utöver det kommer det även tillämpas vissa LOD-lösningar på tomterna, detta är dock inget som detaljplanen reglerar. Planbeskrivningen kompletteras med information kring recipienten. Befintlig vegetation utmed Errarps byaväg har inte bedömts vara av sådan karaktär att den ska få skydd i detaljplan. Området säkerställer dessutom flertalet ytor för park och naturmark som idag inte finns på grund av att planområdet till största del utgör jordbruksmark. I samband med framtagandet av detaljplanen har det även gjorts en bullerutredning. För att klara gällande riktvärden finns det exempelvis en bestämmelse om bullervall i plankartan samt att bebyggelsen anpassas efter gällande riktvärden utmed Errarpsvägen och Varvsvägen där förhöjda värden kan förekomma. STÄLLNINGSTAGANDE Planhandlingarna kompletteras vad gäller: Information från Tele 2 Förtydliganden av plankartan och kompletteringar i planbeskrivningen enligt Lantmäteriets yttrande. Information och tydligare beskrivning av det föreslagna dagvattenmagasinet enligt synpunkter från Ärrarp 18:18, 18:14, 18:22 samt 18:17. Öresundskraft yttrande angående u-område på plankartan. Information i planbeskrivningen från tekniska nämnden. Utredning enligt Trafikverkets yttrande samt några justeringar i plankartan. Information till planbeskrivningen enligt Miljönämndens yttrande. NAMNLISTA Följande har under samrådet för detaljplanen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: Tumlaren 13:1 Ärrarp 18:18, 18:14, 18:22 samt 18:17 Ärrarp 18:22 Trafikverket Miljönämnden 12 (13)

13 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Utlåtande har upprättats av planarkitekt Lena Johansson. STADSARKITEKTKONTORET Ängelholm den 16 december Pontus Swahn Stadsarkitekt Lena Johansson Planarkitekt Information enligt personuppgiftslagen (PUL) Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Källor: Till fastighetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Byggnadsnämnden ansvarar för denna information. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Byggnadsnämnden, Ängelholm. 13 (13)

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TALLEN 8, VILLA SÅ KUL, NYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TALLEN 8, VILLA SÅ KUL, NYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TALLEN 8, VILLA SÅ KUL, NYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för fastigheten Magnarp 5:88 m.fl. Magnarp Ängelholms kommun, Skåne län GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNINGSHANDLING HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS Planförslaget har varit utställt för granskning på

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2014-04-23:

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2014-04-23: Detaljplan för Spinnaren 1 m fl Strömstads kommun Dnr MBN/2013-0025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-01-23 9 att genomföra ett samråd gällande rubricerat

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

del av Östra Karup 23:1 m fl

del av Östra Karup 23:1 m fl Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m fl i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2014 06 11 till 2014 07 23 för

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Samrådsredogörelse Utställningshandling

Samrådsredogörelse Utställningshandling Samrådsredogörelse Utställningshandling 2010-02-09 BMR/2008:339 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för del av Skiringe 1:11 m fl (Talja norra industriområde) i Flen, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10)

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Byggnadsnämnden GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Detaljplan för Hede 3:122 i Kungsbacka stad Genomförande Byggnadsnämnden godkände 2014-06-05 det i maj 2014 upprättade planförslaget som underlag för granskning.

Läs mer

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr.

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. 2015-017 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 10-1216 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN GÅNARP 43:1, M FL ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län. Planområde ÖP SAMRÅD ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT

Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län. Planområde ÖP SAMRÅD ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT Diarienummer Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING SAMRÅD 2013-09-19 T.O.M. 2013-10-10 Enkelt planförfarande Planområde ÖP SAMRÅD

Läs mer

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse för programsamråd Plankarta, skala

Läs mer

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER Granskningshandling Februari 2016 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för Mölnlycke 1:55 m fl ALHAGEN i Mölnlycke Granskningsutlåtande Under tiden 24 november 19 december 2014 har detaljplanen varit

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1 av 7 DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-02-25 Plan- och exploateringsenheten

ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-02-25 Plan- och exploateringsenheten ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Detaljplan för Valsjöskogen etapp 1, Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Valsjöskogen etapp 1, har varit utställd under tiden 2014-01-20

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Utställningsutlåtande Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 m.fl. i Båstad, Båstads kommun Detta detaljplaneförslag har varit utställt under tiden 2011-10-25 till 2011-11-28 för att ge sakägare, boende, myndigheter

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 Detaljplan för BERGHEM 16:2 Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättat 2010-11-01, reviderad 2011-04-04 Planarkitekt Åsa Svensson 1 (8) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Ope 1:38, 4:14 och 7:1 Bostäder vid Ope fd skola Östersunds kommun

Detaljplan för Ope 1:38, 4:14 och 7:1 Bostäder vid Ope fd skola Östersunds kommun Detaljplan för Ope 1:38, 4:14 och 7:1 Bostäder vid Ope fd skola Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2004/2013 Dnr planmodul: P 17/2014 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har hållits tillgänglig för granskning i

Läs mer

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-12-21 Dnr Sbn 2012-262 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Saga Wingård Samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut FÖRSLAG

Läs mer

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Tomas Lennartsson, 0573-14076 tomas.lennartsson@arjang.se 2013-03-19 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse

Läs mer

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utställt för samråd under tiden 2014-09-15 till 2014-10-26

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5)

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-01-21, reviderad 2013-04-22. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-04-22

Läs mer

Detaljplan för del av SÄTILA 2:34. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. Laga kraft 2013-02-25. Diarienummer PBN 2011-699 214

Detaljplan för del av SÄTILA 2:34. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. Laga kraft 2013-02-25. Diarienummer PBN 2011-699 214 Diarienummer PBN 2011-699 214 SÄTILA 2:34 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2013-01-11 Lena Bodén Bygg och miljökontoret, Marks kommun Laga kraft 2013-02-25 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214 Samrådsredogörelse 1(9) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Plinten 7 med närområde inom Ingelsta i Norrköping SPN-000/000 den 28 maj 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta.

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G 1 Diarienummer 2006/0082 214 Detaljplan för NÄSET, Etapp 2 Kinna 24:169 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län P L A N B E S K R I V N I N G UPPRÄTTAD 2006-05-04 reviderad 2006-11-30, 2007-05-07 Plan-

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-05-25

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-05-25 GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-05-25 Detaljplan för verksamheter inom del av Svenstorp 1:15 Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utlåtande efter granskning

Utlåtande efter granskning Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(6) Anna Nilsson 2014-11-04 DNR:2007:587-214 Arkitekt Utlåtande efter granskning Tillhörande detaljplan för: Stora Sundby 4:3, del av Stora Sundby gård Strängnäs

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LÄNSSTYRELSEN, LANTMÄTERIMYNDIGHETEN SAMT KOMMU- NAL INTERNREMISS

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LÄNSSTYRELSEN, LANTMÄTERIMYNDIGHETEN SAMT KOMMU- NAL INTERNREMISS SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer 08-0632 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR KVARTERET FOLKHÖGSKOLAN MM, MUNKA LJUNGBY, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten,

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN för del av RÄVEMÅLA 1:54 m fl, INDUSTRIOMRÅDE RÄVEMÅLA, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

ÄNDRING AV DETALJPLAN för del av RÄVEMÅLA 1:54 m fl, INDUSTRIOMRÅDE RÄVEMÅLA, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2011-03-07 Dnr: 2011-0095-211 1(7) ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN för del av RÄVEMÅLA 1:54 m fl, INDUSTRIOMRÅDE RÄVEMÅLA, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Detaljplanen handläggs

Läs mer

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län 1(7) Datum Diarienr: 2011-000299 Miljöreda: 11/0556d Sabina Talavanic, arkitekt Upprättad: 2013-02-13 Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLÄGGNING Planförslaget,

Läs mer

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Akt nr 1486-P157 Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Antagen av MBN: 2015-11-19 Laga kraft: 2015-12-23 Dnr MBN/2015-0572

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 23:4 Jeans damm Perstorps kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Perstorp 23:4 Jeans damm Perstorps kommun, Skåne län Sida 1(13) Detaljplan för del av Perstorp 23:4 Jeans damm Perstorps kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING 2015-01-26

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING 2015-01-26 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen för GÄNGLETORP 15:20 m.fl.,trummenäs, har varit föremål för samråd. Under samrådstiden, 14 november 12 december 2014, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan. Mattias Samuelson 0767-244150 MOS 2010.1397 2011-12-14 1(6) Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-14, 152, har

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV VÅXTORP 6:31 OCH 6:33 VÅXTORP LAHOLMS KOMMUN Detaljplan, normalt planförfarande Tillhör Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-02-26 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

DETALJPLAN. Samhällsutvecklingsförvaltningen DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN. Samhällsutvecklingsförvaltningen DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2011-06-09 Dnr KS 15/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Översiktsbild över

Läs mer

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2012-03-26 Mats Jakobsson 08 590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2011:23 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Uppdrag Miljö- och planutskottet

Läs mer

Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort

Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort Nedanstående har under samrådstiden 2014-10-23-2014-11-14 inkommit med yttranden. Yttrandena har förkortats i redogörelsen, kontakta

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Granskningshandling Dnr: BN 2012/6-215 Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Hur samrådet har bedrivits Förslaget

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Dnr MN/2002-0967

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Dnr MN/2002-0967 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-12-17 301 att genomföra ett samråd gällande rubricerat

Läs mer

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning 1(6) Diarienr: 2012-000289 Miljöreda: 12/1149c Upprättad: 2013-08-21 Antagen av KF: 2013-09-04 Laga kraft: 2013-09-30 Särskilt utlåtande Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan Vårgårda tätort, Västra

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 2010-06-01 Syfte Planens syfte är att

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen Uppdragsbeslut 2012-12-11 Samrådsbeslut 2012-12-11 Detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter Gyllings väg Centralorten, Oskarshamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(5) PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-02-16 Reviderad 2009-05-25 Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Granskningsutlåtande Detta detaljplaneförslag, har varit utställt under tiden 2015-02-09 till 2015-03-08 för att

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor samhällsbyggnad Diarienummer: KS.2015.296 Datum: 2015-10-29 Planarkitekt Elin Celik E-post: elin.celik@ale.se Kommunstyrelsen Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Läs mer

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse Bilagor Fastighetsförteckning oktober 2011 Grundkarta DETALJPLAN - UTSTÄLLNINGSHANDLING för Hällekis

Läs mer

Utlåtande efter utställning

Utlåtande efter utställning 1 (8) Antagandehandling 2013-06-10 Detaljplan för Södra Kärr m.fl, Torsås kommun, Kalmar län Utlåtande efter utställning Samråd Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2011-12-05

Läs mer

Detaljplan för del av del av Skavsta 8:9 m fl, Skavsta flygplats, Skavsta, Nyköpings kommun

Detaljplan för del av del av Skavsta 8:9 m fl, Skavsta flygplats, Skavsta, Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Särskilt utlåtande Datum 2013-05-23 Dnr SHB12/134 Detaljplan för del av del av Skavsta 8:9 m fl, Skavsta flygplats, Skavsta, Nyköpings kommun Granskning Förslag till

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

DETALJPLAN för del av BYN 1:4 "SÅNGHUSVALLEN 1" Ås, Krokoms kommun

DETALJPLAN för del av BYN 1:4 SÅNGHUSVALLEN 1 Ås, Krokoms kommun DETALJPLAN för del av BYN 1:4 "SÅNGHUSVALLEN 1" Ås, Krokoms kommun BESKRIVNING AV PLANEN OCH DESS MILJÖKONSEKVENSER 1 PLANHANDLINGAR Planhandlingarna består av denna beskrivning med bl.a. redovisning av

Läs mer

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Utlåtande Detta detaljplaneförslag, har varit utställt under tiden 2014-12-01 till 2014-12-28 för att ge sakägare,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 4 oktober 2010 Syfte Planens syfte är att ge ramar för den bebyggelse

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 3:37, Repslagarbanan, Kronotorp, Ängelholms stad, Ängelholms kommun, Skåne län

Detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 3:37, Repslagarbanan, Kronotorp, Ängelholms stad, Ängelholms kommun, Skåne län Diarienummer Detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 3:37, Repslagarbanan, Kronotorp, Ängelholms stad, Ängelholms kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING SAMRÅD 2012-11-01-2012-11-22 Kyrkogården vid Heliga

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN ANTAGANDEHANDLING 2015-06-11 Dnr: 2012:98 Detaljplan för del av DRÄTTINGE 1:9 m.fl. i KAXHOLMEN Jönköpings kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Granskning detaljplan Ett planförslag,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Åkarp 7:58, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län normalt planförfarande UTLÅTANDE Antagandehandling, upprättad 2011-04-11 1 (7) UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Detaljplan för Hjorten 1, Öster Värn, Munka Ljungby, Ängelholms kommun

Detaljplan för Hjorten 1, Öster Värn, Munka Ljungby, Ängelholms kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2017-02-15 Dnr KS 2014/374 PL 14-0506 Detaljplan för Hjorten 1, Öster Värn, Munka Ljungby, Ängelholms kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDET Samrådet om planförslaget

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Igelsta Gård GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. Inom Östertälje i Södertälje Dnr 2009-00015-214 (P04019) UTSTÄLLNINGSHANDLING

Igelsta Gård GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. Inom Östertälje i Södertälje Dnr 2009-00015-214 (P04019) UTSTÄLLNINGSHANDLING Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Igelsta Gård Inom Östertälje i Södertälje Dnr 2009-00015-214 (P04019) UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2013-12-18 Handlingar Detaljplanen utgörs

Läs mer

DETALJPLAN. Del av kv. Laxen, Laxen 14 GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING. för. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

DETALJPLAN. Del av kv. Laxen, Laxen 14 GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING. för. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Laxen, Laxen 14 OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer som haft synpunkter i ärendet dolts i den version av utlåtandet som

Läs mer

Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 2/6 INLEDNING Syftet

Läs mer

Område vid Mobergs väg, etapp 1 Källby tätort, Götene kommun DETALJPLAN. Antagandehandling. s:5

Område vid Mobergs väg, etapp 1 Källby tätort, Götene kommun DETALJPLAN. Antagandehandling. s:5 2:13 2 Antagandehandling HANDLINGAR! lanbeskrivning! Genomförandebeskrivning! Samrådsredogörelse! Utlåtande! lankarta med bestämmelser Bilaga " Fastighetsförteckning Underlagsmaterial y 1:41 1:30 1:17

Läs mer

DOM 2014-05-16 Stockholm

DOM 2014-05-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-05-16 Stockholm Mål nr P 8833-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-06 i mål nr P 1304-13, se bilaga KLAGANDE P S MOTPART Gällivare

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Arkivnr. 1780K-36-P2014/20 Upprättad 2014-10-06 Antagen av SBN 2014-10-22, 12 Laga kraft 2014-11-19 Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad -

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Dnr 2011SBN1258 1 (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

Granskningsutlåtande Antagandehandling

Granskningsutlåtande Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Bashir Hajo Stadsarkitekt Tel: 0278-25118 E-post: samh.bygg@bollnas.se Granskningsutlåtande Antagandehandling Detaljplan för Slaktaren 8, Bollnäs kommun, Gävleborgs län Dnr:15-6161

Läs mer

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser.

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser. Antagandehandling 2010-12-06 Dnr 2009/2094 Detaljplan för del av Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) Mullsjö Mullsjö kommun Godkännande: 2010-10-26, 77, BN Antagande: 2010-12-21, 152, KF Laga kraft: 2011-07-21

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 2011-03-21 1 (10) Dnr Kst 2010/325 PROGRAMSAMRÅD PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 Planområdets läge Kommunledningskontoret

Läs mer

Detaljplan för Ronneby 25:11 m.fl (Kilen)

Detaljplan för Ronneby 25:11 m.fl (Kilen) Ronneby kommun, Blekinge län GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Detaljplaneförslaget, upprättat 2015-05-18 och reviderat 2015-08-27 samt 2015-10-22 har varit utställt för granskning under tiden den 11 december 2015

Läs mer

Kommentar: Fettavskiljare och andra krav som ställs på denna typ av byggnation kommer beaktas i bygglovsskedet.

Kommentar: Fettavskiljare och andra krav som ställs på denna typ av byggnation kommer beaktas i bygglovsskedet. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Trädgården i Piteå kommun, Norrbottens län A. Hur samrådet har bedrivits Samrådsredogörelsen är en sammanfattning av inkomna yttranden under samrådet. Förslaget har

Läs mer

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2014/36 PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Det aktuella utredningsområdet 2014-04-17 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra

Läs mer