VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Innehåll Inledning... 3 Visit Åland r.f Organisation... 5 Styrelse... 5 Styrelsens arbete... 5 Personal... 7 Medlemsorganisationen Visit Åland... 7 Medlemskommunikation... 8 Medlemsträffar... 8 Kurser & informationstillfällen... 9 Studieresa & studierundturer... 9 Ålands Turismpris... 9 Destinationsmarknadsföring Nätbaserad marknadsföring visitaland.com Nyhetsbrev Mediabanken Facebook Kampanjer Evenemang Sportfiske Golf Båtintresserade Paf Carnival Odödlig och picknick på en öde ö Press, media och bloggare TV Sekundärmarknaderna Tyskland och Ryssland Återförsäljare Mässor Trycksaker Åland Skärgårdsguiden Internationell kryssningsmarknadsföring Destinationsutveckling Online försäljningsplattform Fiskeprojekt Servicekörkort Audioguide Hotellklassificering Visit Ålands EU-projekt Piratklubben Åland Convention Bureau (ÅCB) Guideutbildning Eventbyrå Turistinformationen Kommentarer till ekonomin

3 Inledning År 2014 var ett händelserikt år. Med en ny styrelse och ny vd vid rodret samt en knapp kvartsmiljon euro i oanvända medel från föregående år fanns det mycket att göra med start redan i januari Det gångna året har präglats av diskussioner kring föreningens struktur och uppgift, förändringar i organisationen samt ihärdigt marknadsföringsarbete. Mest av allt har det gångna året ändå präglats av behovet av att sammanfatta och till pappers formulera de tankar och strategier som de senaste åren förts fram i olika sammanhang inom vår förening. Temat för 2014 var Outdoor, vilket konkretiserats och visualiserats i bland annat följande aktiviteter under det gångna året; lanseringen av den nya hemsidan, ett djupare samarbete med Visit Finland, det långsiktiga arbetet med online försäljningsplattformen för att tillgängliggöra en paketering av den genuina Ålandsupplevelsen samt marknadsföringskampanjen Odödlig. År 2014 var även året då ÅSUBs, vart femte år återkommande, rapport om turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland presenterades. Vi ser att turismens totala landkonsumtion fortsätter växa även om antalet inresande och övernattningar har minskat. En reflexion av ÅSUBS siffror och Visit Ålands omvärldskunskap är att den globala konkurrensen är ett faktum och konsumentbeteende utvecklas och förändras lika snabbt som nya destinationer presenterar sig för våra potentiella besökare. För att hänga med i utvecklingen och för att sammanställa en god långsiktig strategi för Visit Åland har det gångna året även präglats av ett fortsatt arbete kring insamlandet av marknadskunskap och en ökad förståelse för den åländska turismens utmaningar och möjligheter i framtiden. Och sist men inte minst präglades året 2014 av en strävan att återupprätta en god anda och ett gott samarbete inom såväl teamet, styrelsen och framför allt bland medlemmarna i föreningen. En nyckel till den åländska turismens framgång och en god språngbräda för arbetet Tack för ett intressant och givande år Med önskan om en tänkvärd läsestund, Lotta Berner Sjölund Vd, Visit Åland r.f. 3

4 Turismutvecklingen 2014 År 2014 var återigen ett år då turismen globalt sett fortsatte att växa. Däremot har Europa stagnerat och Finland backar. Då Sverige upplevde ett superturistår med stark krona och konsumenter som prioriterar resandet högt, upplevde Finland en lågkonjunktur och ett minskat antal övernattningar, främst på grund av Rysslandskrisen. Det intressanta är att skillnaden mellan resandet inrikes och utrikes inte längre lika starkt korrelerar med det ekonomiska läget som tidigare. Traditionellt sett har Åland gynnats av en konjunktursvacka i riket. Då finländarnas resande utomlands minskat till följd av en lågkonjunktur har inrikesresandet ökat, till förmån för Åland. Vi ser nu för första gången på länge att inrikes- och utrikeskurvorna parallellt stiger eller faller på våra närmarknader. Att resa utomlands är i dag så förmånligt att ekonomin inte längre utgör en orsak att resa inrikes framom utrikes under sämre ekonomiska tider. Likaså ser vi att både inrikes- och utrikesturismen idag parallellt ökar i Sverige. Åland står med andra ord inför global konkurrens, vilket klart ökar kravet på god service, bra faciliteter men framförallt ett starkt varumärke och fler riktade marknadsföringsaktiviteter mot klart nischade målgrupper. Situationen i Ryssland minskade målmarknadens inresande 2014 till Åland och gör Ryssland mindre intressant en tid framöver. Däremot visar allt fler destinationer intresse för den turistström som når Europa från Asien. Visit Åland följde med intresse med utvecklingen och trenderna i öst. Asien prioriterar i första hand de stora välkända destinationerna och sevärdheterna i Europa. Ålands digitala närvaro genomsyrade allt arbete 2014 och fortsätter göra det de kommande åren. Den stora utmaningen i framtiden blir att hitta den perfekta mixen mellan digitala verktyg och personlig service. Allt tyder på att konsumenternas krav ökar i takt med nya digitala lösningar presenteras samtidigt som det bästa sättet att differentiera sig ligger i den personliga kontakten besökare och tjänsteleverantör emellan. Under 2014 minskade antalet övernattningar på Åland en aning. Det svenska övernattningarna minskade med 2,6 procent och antalet finska övernattningar minskade med 8 procent. Antalet övriga övernattningar förblev praktiskt taget oförändrat på -0,9 procent. Även om ÅSUBs rapporter visar en minskning i antalet inresande och övernattningar fortsätter den totala landkonsumtionen att öka. Vi ser ett mindre antal, men bättre betalande besökare på Åland. 4

5 Visit Åland r.f. Visit Åland är Ålands officiella branschorganisation för turism grundad Enligt föreningens stadgar är dess uppgift att främja turismen inom landskapet Åland genom att marknadsföra och profilera destinationen Åland utgående från medlemsföretagens intressen, att föra turismbranschens talan inför myndigheterna, att upprätthålla turistinformation samt att stimulera medlemsföretagen till produktutveckling, kvalitetshöjning och nya projekt inom turismbranschen. Verksamheten finansieras med branschmedel och medlemsavgifter samt offentliga medel från Ålands landskapsregering och Mariehamns stad. Visit Åland tecknar årligen ett resultatavtal med Ålands landskapsregering. Organisation Styrelse Styrelseordförande och två ledamöter samt en suppleant väljs på årsmötet jämna år, resterande ledamöter och en andra suppleant väljs på årsmötet udda år. Mandattiden är två år och omfattar tiden mellan föreningens årsmöten. På årsmötet i april 2014 återvaldes Terese Flöjt som ordförande och Maria Häggblom som ordinarie styrelsemedlem. Mattias Eriksson valdes som ny ordinarie styrelsemedlem och Tessa Nordlund omvaldes till suppleant i styrelsen. Ordinarie styrelsemedlemmar Terese Flöjt, ordförande ( ) Henrik Nordström, vice ordförande ( ) Mattias Eriksson ( ) Maria Häggblom ( ) Jim Häggblom ( ) Tomas Karlsson ( ) Satu Numminen ( ) Thomas Strandvik ( ) Suppleanter Roni Huttunen ( ) Tessa Nordlund ( ) Revisor Jan Kangashaka, GRM, Företagsbyrån, blev utsedd till revisor och Erica Sjölund, GRM, Hermans och Revisorernas Ab, till suppleant. Styrelsens arbete I januari 2014 tillträdde organisationens nya vd, Lotta Berner Sjölund. Styrelsen var mån om att bistå den nya vd:n i arbetet med att strukturera upp verksamheten för att återfå personalens och branschens förtroende för Visit Åland. Under början av 5

6 året träffades styrelsen därför oftare än normalt för att tillsammans med vd se över grundläggande faktorer som personalfrågor, arbetssätt och ekonomi. Dessutom har flera operativa frågor, som vanligtvis inte finns på styrelsens bord, hanterats av styrelsen för att ge teamet så goda förutsättningar som möjligt. Sammanlagt hölls 13 styrelsemöten under året. Bland personalfrågorna kan nämnas fastställande av uppdaterad teamhandbok och ingående av kollektivavtal samt avtal för företagshälso- och sjukvård. Styrelsen har som mål att Visit Åland ska vara en attraktiv arbetsplats med intressanta arbetsuppgifter. Styrelsen uppdaterade och fastställde den arbetsordning som beskriver ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd. Föreningens stadgar uppdaterades av styrelsen och godkändes av medlemmarna på vårmötet i april. Under hela året har styrelsen tillsammans med vd lagt grunden för en digital försäljningsplattform som ska förbättra tillgängligheten för det åländska utbudet. Organisationen arbetar i nya team och ett tätare samarbete med Visit Finland har inletts. Styrelsen gav vd i uppdrag att prioritera digital marknadsföring samt uppföljning av utförda kampanjer. En grundlig genomgång av ekonomin gjordes i början av året och ett nytt budgetupplägg samt förbättrad uppföljning har införts. En effektivisering av ekonomifunktionen genom t.ex. elektronisk attestering och e-fakturering har utretts. I augusti träffade styrelsen Ålands landskapsregering. Nästan alla ministrar deltog och diskussionen handlade till stor del om framtida prioriteringar. Visit Åland framförde att behovet av destinationsutveckling är stort och att organisationen under de närmaste åren kan behöva arbeta mer med det än med enbart renodlad destinationsmarknadsföring. Styrelsen har, genom vd, haft en tät dialog med landskapsregeringen under hela året. Styrelsen har också agerat remissinstans för landskapsregeringens ordinarie regelverk för företagsstöd. På agendan för styrelsens strategidagar i augusti fanns bland annat trendanalys, nulägesbeskrivning, målsättningar och förväntningar, behovet av destinationsutveckling samt ramar för verksamhetsplan och budget för Ett resultat av det identifierade behovet av destinationsutveckling är det nya konceptet för föreningens branschevent. Dessutom diskuterades organisationens struktur, inklusive de pågående EU- projekten (ÅCB och Piratklubben). Av de större och mer strategiska frågor som styrelsen hanterat kan även nämnas en översyn och analys av den förnyade medlemsstrukturen som infördes hösten Styrelsen beslutade att helt separera medlemsavgiften från marknadsföringskostnader för att på så sätt tydliggöra förväntningar och roller. Till följd av analysen föreslog styrelsen en förändring av kategorier, kriterier och avgifter på höstmötet Vd och styrelseordförande har ingått i Samordningsgruppen som förvaltar Turismstrategin. Gruppen, som dessutom består av representanter från Ålands landskapsregering och Ålands näringsliv, har tagit fram Handlingsplan 2015 och 6

7 diskuterat fokusområden samt nya marknader. Visit Ålands styrelse har kontinuerligt informerats om gruppens arbete. Styrelsen har strävat till att arbeta öppet och transparent. Den här summeringen över styrelsens arbete under året är ett led i detta. Dessutom finns styrelseprotokollen publicerade på Personal VD, Lotta Berner Sjölund 100 % Ekonomi, Nicklas Söderström 100 % Destinationsutveckling, Magnus Krantz 100 % Medlemsansvarig, Camilla Sommarström 100 % Webbmaster, Jonas Holmström 100 % Webbredaktör, Heidi Ikonen 100 % Press, media & återförsäljare, Annica Grönlund 100 % Press & media, Ingmar Eriksson 50 % Turistinformationsansvarig, Riitta-Lea Värelä 100 % Lagerhållning & vaktmästare, Kjell Sipinen 90 % Projektanställda Mässor, Tanya Nyblom Webb-praktikant, Jonathan Isakas Mässor och webb, Anita Lundin jan-april maj-juli sept-dec Under 2014 tampades Visit Åland med två längre och en kortare sjukskrivning, vilket satt sina spår på antalet genomförda aktiviteter och antalet övertidstimmar teamet arbetade in under året. Under 2014 deltog Visit Ålands personal i följande utbildning: Kundservice, kommunikation och krishantering 2,0, kurs i sociala media samt en kurs i offentlig upphandling. Medlemsorganisationen Visit Åland Under 2014 hade Visit Åland mellan medlemmar, vilket tyder på ett ombytligt år i medlemskåren. Den främsta orsaken till ett avslutat medlemskap var att verksamheten upphört, företaget är till försäljning, företaget genomgick ett byte av ägare eller att privatmedlemmar valt att avsluta sitt medlemskap. Året 2014 inleddes med en, på höstmötet 2013 tagen, ny affärsmodell, där samtliga medlemmar erbjöds lika villkor för sitt medlemskap. Bland annat erbjöds lika synlighet på visitaland.com. Modellen fördubblade i praktiken medlemsavgiften, vilket även ledde till att medlemmar valde att inte förnya sitt medlemskap inför

8 Medlemskommunikation Teamet på Visit Åland har vid olika tillfällen träffat, informerat och kommunicerat med föreningens medlemmar. Fokus har legat på digital närvaro, omvärldsanalys och servicekvalitet. Utöver personliga träffar har medlemsdialogen präglats av e-postmeddelanden och kontinuerliga inlägg på medlemssajten Under hösten tog Visit Åland i bruk eventverktyget Lyyti för att underlätta administrationen kring föreningens branschevent. Medlemsträffar Visit Åland inledde det nya året med en julutsopardag i mitten av januari med presentation och diskussion kring användning av Visit Ålands nätbaserade kundundersökning. Medlemmarna hade även möjlighet att träffa Visit Ålands nya vd. Årsmötet arrangerades i samarbete med Käringsund Resort & Conference. Under kvällen diskuterades trender i världen och Norden, presenterades statistik om övernattningar och inresandet samt delgavs information om våra besökares konsumtionsvanor. Nya visitaland.com och arbetet med den framtida nätbaserade försäljningsplattformen presenterades. Under det ordinarie årsmötet valdes nya styrelsemedlemmar och föreningens stadgar reviderades. I månadsskiftet augusti september, inleddes en turné av medlemsluncher runt om på Åland. Syftet var att tillsammans med medlemmarna utvärdera högsäsongen. I samband med medlemsluncherna gjordes även en digital enkätundersökning i ämnet bland föreningens medlemmar. Årets höstmöte hölls i samband med branscheventet Turismens framtid med föreläsning av Björn Arvidsson från Razormind i Stockholm. Efter föreläsningen hölls en paneldebatt där turismens framtid ur ett åländskt perspektiv diskuterades. Bild: slide i Björn Arvidssons presentation vid höstmötet

9 Kurser & informationstillfällen Under våren erbjöds medlemmarna möjligheten att delta i kurserna Serviceutbildning för säsongsanställda samt Så får du en framgångsrik hemsida i samarbete med Ålands Näringsliv. I samarbete med Hjärtstartarprojektet på Åland och svenska företaget Master Training Education anordnades i september ett informationstillfälle på Hotell Arkipelag om vikten av att ha en hjärtstartare tillhanda på anläggningen. I samarbete med Master Training Education erbjöd Visit Åland medlemmarna att köpa in en hjärtstartare till ett förmånligt pris. Master Training Education samarbetar sedan tidigare med Svenska Turistföreningens (STF) medlemmar. Studieresa & studierundturer I början av februari arrangerades en studieresa till Köpenhamn i samarbete med matprojektet Ny Nordisk Mat Åland. En fullsatt buss med representanter från restauranger, hotell, lokalproducenter och turistföretagare gästade olika besöksmål med tyngdpunkt på mat och lokalproducerade råvaror. Bild: Instruktioner före den gemensamma matlagningen vid Meyers Mathus samt matguidning i Köpenhamn. Vid två tillfällen under året hade medlemmarna möjlighet att åka på en studierundtur till Eckerö för bekanta sig med turistföretagare samt få en introduktion i curling vid Ålands Curlinghall. På grund av för få anmälningar ställdes studierundturen in båda gångerna. Ålands Turismpris I samband med höstmötet utdelades årets Turismpris 2014 till Kvarnbo Gästhem, i Saltvik, med värdparet Ella och Martin Grüssner-Cromwell-Morgan i spetsen. I motiveringen sägs bl.a. att Kvarnbo Gästhem belönas av sina besökare med fina betyg och omdömen på olika resesajter och är ett bevis på att även små anläggningar har stor betydelse för Ålandsbilden. 9

10 Destinationsmarknadsföring Marknadsföringsresurserna 2014 låg över all förväntan. Med oanvända medel från föregående år genomfördes största delen av det som nämndes i verksamhetsplanen för 2014 samt flera andra marknadsföringsaktiviteter. Arbetet med att identifiera mätbara mål för destinationsmarknadsföringen påbörjades och fortsätter under På grund av en längre sjukfrånvaro i marknadsföringsteamet sköts lanseringen av den nya hemsidan upp och strategin för sociala media genomfördes inte som planerat. Visitaland.com lanserades i juni och strategiarbetet sköts fram till Nätbaserad marknadsföring Majoriteten av marknadsföringsaktiviteterna som Visit Åland genomförde 2014 skedde i digitala media, där effekten, bredden, tempot och genomslagskraften är större än i traditionella media. En del av kampanjerna online stöddes av motsvarande media offline. Tack vare tillgången till oanvända medel 2013 kunde kampanjen Odödlig genomföras. visitaland.com I början av juni 2014 lanserades en ny version av visitaland.com. Utvecklingen av den nya sajten samt överflyttningen av material innebar en hel del arbete. Den tidigare webbplatsen var svårhanterlig och tillät inte den flexibilitet dagens nätbaserade marknadsföring kräver. Sidan var inte heller responsiv. Därmed bytte Visit Åland webbplattform och drivs nu med WordPress, ett modernt webbpubliceringsverktyg. Utseende och specialfunktioner till webbplatsen har under året tagits fram i samarbete med företaget Byroo i Helsingfors. Byroo har även utvecklat Visit Finlands hemsida visitfinland.com. Visitaland.com finns idag på svenska, finska, engelska, tyska och ryska. Däremot har den planerade estniska översättningen prioriterats bort i och med behovet att effektivera användningen av resurserna. Estland omnämns inte heller i Turismstrategin. Företagspresentationerna fördes över till den nya sajten och fick i och med flytten en ny design med större betoning på bilder. De olika kategorierna av synlighet försvann i och med medlemskårens beslut, på höstmötet 2013, att göra samtliga presentationer lika. Under hösten 2014 erbjöds medlemmarna möjligheten att lägga in försäljningslänkar på sina presentationssidor. 10

11 Statistik Fördelningen av besökarna på visitaland.com speglar våra målmarknader. Finland och Sverige står för 39,9 procent respektive 33,8 procent. På tredje plats är Åland med 8,1 procent och fjärde Tyskland på 3,3 procent. Besöken från smarttelefoner och surfplattor ökade rekordsnabbt och uppgick till 40 procent av de totala besöken. Totala antalet besök och besökare var respektive Detta är en minskning från 2013 med 7,4 respektive 3,9 procent. Förändringen i besök och besökare förklaras nästan helt av automatiskt genererad skräp -trafik från USA. Trafiken började i januari 2013 och upphörde i slutet av mars Bortser man från skräp -besöken var antalet unika besök till visitaland.com i samma storleksnivå som året innan. Nyhetsbrev Flera av marknadsföringskampanjerna under året bidrog till att öka antalet nyhetsbrevs prenumeranter. Detta medförde att antalet prenumeranter ökade med 109 procent från i januari till i december ( ). Under 2014 har Visit Åland gått in för att segmentera prenumeranterna enligt följande: Konsumentnyhetsbrev Piratklubben Åland Convention Bureau Sportfiskare Golfare Visit Åland sände totalt elva nyhetsbrev under Mediabanken Den nya mediabanken ersatte i december 2013 den gamla bildbanken. År 2014 var första helåret med den nya mediabanken som växte från ca bilder till 2057 bilder och sex filmer. Under första halvan av 2014 satsade Visit Åland på att 11

12 organisera och tagga upp materialet som nu avgiftsfritt finns tillgängligt för alla Visit Ålands medlemmar. Totalt gjordes nedladdningar under året. I mediabanken finns förutom bildmaterial också nya filmer som producerats under 2014: British Airways reklamfilm om Åland som visades i januari 2015 på långflyg med British Airways samt filmer om barnsemester, cykelsemester och midsommarfirande på Åland producerade av det åländska filmproduktionsbolaget Sx2 Productions. Facebook Under året gjordes 296 inlägg på Facebook. Antalet gilla-markeringar på Facebook ökade också med markeringar till , en ökning på 18 procent. Det mest gillade inlägget gjordes från Klosterviken 21 juli. Inlägget fick gillamarkeringar och nådde över personer. Under året gjordes även generella Facebook- och AdWords-kampanjer för att öka antalet gilla-markeringar till Facebook-sidan samt öka antalet besökare till visitaland.com. Kampanjer Under året genomfördes ett antal kampanjer, däribland Evenemang på Åland 2014, Sportfiske, Golf, Båtintresserade, Paf Carnival samt Bli odödlig och Picknick på en öde ö. Evenemang Under 2014 marknadsfördes bl.a. följande evenemang; Vikingamarknaden, Rockoff festivalen, Pride-festivalen och Ålands Sjödagar. Dessa genererade synlighet vid ca tillfällen och klickades på över gånger. Utöver detta marknadsfördes Piratklubben i samband med BabyBoom-mässan i Åbo och Barnens Fiskedag i slutet av juni. 12

13 Facebook-kampanjen stöddes av banner-annonser i relevanta media. Sammanlagt visades annonsen över gånger. Utöver det digitala syntes Evenemangskampanjen i Sverige, i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri. I Finland syntes kampanjen i Åbo Underrättelser. Sportfiske Visit Åland genomförde en sportfiskekampanj i Sverige under våren och en i Finland under hösten. Kampanjperioden i Sverige varade 5 maj -31 augusti och gjordes i Facebook och Google AdWords. Kampanjen resulterade i nya e-post adresser till sportfiskenyhetsbrevet. Den finska kampanjen varade september och gjordes i Facebook. Kampanjen resulterade i, att personer deltog i utlottningen av en fiskesemester på Åland. Av dessa valde personer att prenumerera på sportfiske-nyhetsbrevet. Via Facebook nådde vi sportfiskeintresserade i Sverige och Finland med en visningsfrekvens på 7,39. Detta motsvarar ca 2,9 miljoner annonsvisningar. Via Google AdWords genererades 7,5 miljoner annonsvisningar. Båda kampanjer resulterade tillsammans i nya prenumeranter till sportfiskenyhetsbrevet. Viking Line var samarbetspart i kampanjen. Golf Visit Åland ordnade tillsammans med Ålands Golfklubb en kampanj i Sverige under de två första veckorna i september Marknadsföringen gjordes via Facebook och nådde golfintresserade med en visningsfrekvens på 4,35 vilket ger 1,37 miljoner annonsvisningar. Målet var att väcka intresse för Åland som Golf-destination samt att generera prenumeranter till Visit Ålands golfnyhetsbrev personer valde att delta i utlottningen av en golfweekend på Åland. Av dessa valde personer att bli prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Samarbetspartners 13

14 i kampanjen var Eckerö Linjen, Ålands Golfklubb, Ålands Golfklubbs restaurang, Smakbyn samt Ålands Turist & Konferens/Hotell Arkipelag. Båtintresserade Visit Åland ordnade en kampanj riktad mot båtintresserade i Sverige och Finland under våren och sommaren Kampanjen varade i Sverige under 15 maj -17 juni samt 3 juli-15 augusti och marknadsföringen gjordes via Facebook. Kampanjen resulterade i 715 e- postadresser till nyhetsbrevet. Den finska kampanjen varade 3 juli -15 augusti och marknadsföringen gjordes via Facebook. Kampanjen resulterade i att personer valde att prenumerera på nyhetsbrevet. Via Facebook nådde vi båtintresserade i Sverige och Finland med en visningsfrekvens på 8, vilket motsvarar ca 1,59 miljoner annonsvisningar. Båda kampanjer resulterade tillsammans i nya prenumeranter på nyhetsbrevet. Kampanjen genomfördes i samarbete med bl.a. Ålands Sjöfartsmuseum, RoNo Rent, ÅSS Paviljongen och Restaurang Sea Point. Paf Carnival Visit Åland ordnade tillsammans med Paf Carnival en kampanj i Sverige och Finland för att marknadsföra evenemanget som arrangerades 4-13 juli. Marknadsföringen gjordes via Facebook och nådde fotbollsintresserade med en visningsfrekvens på 23, vilket ger 12,9 miljoner annonsvisningar. Kampanjen resulterade i prenumeranter till nyhetsbrevet (705 finska, 372 svenska). Vinsten, som inkluderade en resa till Åland inklusive övernattningar sponsrades av Paf. Samarbetspartner var IFK Mariehamn. Odödlig och picknick på en öde ö Under perioden 11 maj -20 juni körde Visit Åland kampanjen Bli odödlig. Målsättningen var att stärka Ålandsbilden och presentera Ålands mångfald på våra 14

15 prioriterade områden i Finland och Sverige. Konceptet gick ut på att den potentiella Ålandsresenären deltog i en frågesport om Åland. Vinnaren i frågesporten blev odödlig genom att få namnge en ö i den åländska skärgården. Överskottet från 2013 möjliggjorde kampanjen, som fick mycket synlighet i både Finland och Sverige. Av årets kampanjer var Odödlig den som bäst slog igenom i redaktionell (obetald) synlighet. Kampanjen syntes i både print och digitala media. Kampanjbanners genererade 2 miljoner visningar och klick i Facebook. Utöver detta har totalt ca människor nåtts av kampanjen genom att ha läst om den i redaktionella artiklar. Som uppföljning på Visit Ålands kampanj Odödlig, gjordes under perioden 24 juli - 1 augusti en kampanj i närområdena i Sverige och Finland. Marknadsföringen gjordes via Facebook och nådde personer med en visningsfrekvens på 1,28, vilket ger annonsvisningar. Kampanjen resulterade i 359 st. nya prenumeranter till nyhetsbrevet (225 finska, 134 svenska). Vinsten, som inkluderade resa till Åland sponsrades av Viking Line Press, media och bloggare År 2014 var ett intressant men hektiskt år för PR-teamet Åland besöktes av sammanlagt 83 journalister och bloggare samt 12 TV- team. Favoritteman som Outdoor, Barn och Lokal mat och dryck fortsätter intressera och genomsyrade de flesta press- och mediabesök till Åland. Utöver det vanliga arbetet kan nämnas samarbetet med Stallhagen i samband med lanseringen av bryggeriets Historic Beer samt besök av matjournalisten Kenneth Nars för affärsmagasinet Forum och den internationellt erkända Chris Ying för matsajten Lucky Peach. Visit Åland samarbetade även vid flera tillfällen med landskapsregeringen. Under året har 14 pressmeddelanden skickats ut på svenska, finska och engelska. Pressansvarig har även deltagit i fyra pressträffar med ANTOR i Sverige. 15

16 Media som rapporterat om Åland är bland andra Aftonbladet, Expressen, Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Dagens Nyheter, Iltalehti, Hufvudstadsbladet, Norska Se och Hör, Husbil och husvagn, Kickoff, Meidän mökki, Kodinkuvalehti, Kotiliesi, Deko, Kotivinkki, MTV3/Makuja, Anna ja Viva, Viinilehti, Ruoka.fi, Keskisuomalainen, der Spiegel, Frankfurter Rundschau, der Tagesspiegel, Badische Zeitung, General-Anzieger Bonn, Westfälische Nachrichten, Aromi-Lehti samt mat- och naturbloggarna Laura Rubin, Laura Santanen, retkipaikka.fi, hikingfinland.com, familjebloggaren kaksplus.fi/uskola och Tanya Braaksma från Tavelgluttons och många andra tidningar och magasin. Utöver detta genomförde Visit Åland en större pressaktivitet tillsammans med Finnair (nytt samarbete). Samarbetet genererade internationell synlighet i; Escape Travel, Daily Telegraph, Travel Plus Magazine, Hong Kong Economical Times, Kölner Stadtanzeiger, Vanity Fair, Coolto Magazine, Sunday Mainici, samt Discovery från Ryssland. Dessutom var Visit Åland värd för The Times, The Herald, The Guardian, National Geographic och Financial Times RED magazine under året. TV TV-inslag är en allt intressantare del av Visit Ålands verksamhet och teamet arbetar aktivt med att locka TV- team från våra prioriterade marknader att besöka Åland. Året 2014 började med att ett tyskt TV- team besökte Åland. I ett vintervackert landskap med nysnö filmades 360 GEO Reportage, Warten auf das Eis. Filmen sändes i tysk TV hösten Under året har TV-inslag filmats även för både finsk och svensk TV. I Finland har ett outdoor och fiske-program visats i Yle1 som också filmade cykling på Åland, vilket kommer sändas under Kanalen Yle5/FST har under året filmat En svensk sommar i Finland, vilket sänds i både finsk och svensk TV. Den största TV-inspelningen 2014 handlar om outdoor och fiske på Åland. Visit Åland och dess samarbetspartners medverkar i fyra hela avsnitt av svenska Fiskedestination (som visas på TV4, TV12 och TV4 Sport) under våren Den omtalade British Airways-filmen om Åland producerades 2014 och har i januari 2015 visats för 1,2 miljoner tittare varav är från Norden. Visit Åland äger råmaterialet till filmen och har tillgängliggjort filmen för sina medlemmar på visitaland.com samt i mediabanken. Press & bloggare SE 5 % 5 % 2 % Press & bloggare FI 15 % 40 % 33 % Press & bloggare övriga TV team SE TV team FI TV team övriga 16

17 Sekundärmarknaderna Tyskland och Ryssland Året började bra med större ryska återförsäljargrupper på studieresor (sk. FAM trips), ryska bloggare samt planering av ett lanseringsevent på Åland för ett känt bilmärke med press och mediegrupp i sällskap, gruppjournalistbesök från Ryssland, träffar med ryska nätverket samt enskilda pressbesök. Läget i Ryssland har dock medfört att lanseringseventet sköts upp och att flera av de största researrangörerna som bearbetades har gått i konkurs. Den tyska marknaden ser bättre ut. Visit Åland har 2014 varit värd för ett större gruppjournalistbesök från Tyskland, två TV- team, bloggare, ett flertal enskilda journalister från Tyskland samt ett gruppjournalistbesök tillsammans med landskapsregeringen. Visit Åland deltog tillsammans med Visit Finland på ITBmässan i Berlin samt i en Tysklands Road Show med press-, media- och återförsäljarträffar. Pressansvarig deltog även i branschdagarna på TUR-mässan i Göteborg för att knyta nya intressanta kontakter. Bildtext: Filmning av British Airways filmen om Åland som visades på samtliga British Airways long haul-flyg i världen i januari Återförsäljare PR-teamet på Visit Åland har varit i kontakt med ett flertal återförsäljare Arbetet har präglats av både bearbetning av tidigare kontakter samt nya, potentiella återförsäljare utomlands. Pressansvarig deltog under året tillsammans med Visit Finland i en rysk workshop i Åbo, en workshop på Matka-mässan i Helsingfors, en workshop på TUR-mässan i Göteborg samt SUOMA:s event i Björneborg och Åbo. Under året har broschyren Åland 2014 distribuerats till över 800 återförsäljare. PR och media-teamet har hjälpt till med ruttförslag, kartor, information om sevärdheter, kontakter till lämpliga medlemsföretag, FAM trips, guider, bilder, filmer och texter om Åland. Under året var Visit Åland varit värd för ca 20 studieresor. Mässor Under 2014 deltog Visit Åland tillsammans med medlemmar i föreningen i följande mässor; Matka-mässan i Helsingfors, Allt för sjön i Stockholm, ITB-mässan i Berlin 17

18 (tillsammansmed Visit Finland), Go expo-mässan i Helsingfors samt Sportfiskemässan i Kista. Visit Åland var även representerad på följande mässor; Båtmässan i Düsseldorf i samarbetet med PQR samt på VENE-mässan i Helsingfors i samarbete med Glada Laxen. Trycksaker Åland 2014 Huvudbroschyren Åland 2014 producerades med samma koncept som 2013 vad gäller format, innehåll och layout. I korta texter gav personer uttryck för Åland i relation till givna teman. Korta fakta, bilder och karta fanns också med liksom medlemmarnas annonser. Broschyren trycktes upp i en upplaga om totalt exemplar fördelat på språken svenska, finska, engelska, tyska och ryska. Majoriteten av exemplaren delades ut via Turistinformation, på mässor och event, skickades till PR och Media-kontakter eller distribuerades via Stockholm Info i Gallerian och Central Station i centrum av Stockholm. Skärgårdsguiden I enlighet med Visit Ålands resultatavtal med landskapsregeringen gjordes Skärgårdsguiden som ett samarbetsprojekt mellan Visit Åland och Ålandstrafiken. Ålandstrafiken stod för tidtabeller och tillhörande information och Visit Åland för turistisk information och korrektur. Upplagan bestod av exemplar på tre språk, med utgivning i början av mars. Internationell kryssningsmarknadsföring Under året arbetade Visit Åland tillsammans med hamnen i Mariehamn och Mariehamns stad för att öka den internationella kryssningstrafiken till Åland. Visit Åland höll nära kontakt med Helsinki Cruise Network, Cruise Baltic och Cruise Europe. Vd besökte sammanlagt tre nätverksträffar i Norden och deltog i Sea Trade mässan i Miami 5-9 mars. 18

19 Destinationsutveckling Under 2014 påbörjades en del nya projekt i Visit Ålands regi, några genomfördes i sin helhet medan andra fortsätter. Online försäljningsplattform Under årets första kvartal arbetade Visit Åland med att ta fram ett förslag till nätbaserad försäljningsplattform, en s.k. online bokningslösning, för att öka sina medlemmars försäljning genom att på visitaland.com erbjuda sajtens besökare möjligheten att direkt köpa sin Ålandsupplevelse. En potentiell försäljningsplattform identifierades. Diskussioner inleddes med målsättningen om att ta fram ett koncept som passar Visit Åland och inkluderar merparten av det åländska turistiska utbudet. Under hösten klargjordes att kopplingarna mellan de större åländska aktörerna och systemet i fråga kommer ta tid. Beslut fattades om att Visit Åland endast ska bidra med det fysiska, webbaserade gränssnittet till försäljningsplattformen. Därmed inleddes diskussioner med en potentiell utomstående aktör som kan sköta driften och direkt hålla kontakt till leverantörerna i systemet. Arbetet fortsätter under Fiskeprojekt Under 2014 genomförde Visit Åland ett Leader-finansierat projekt vid namn Fiskekarta. Målsättningen var att skapa en digital distributionskanal för fiskekort samt att sammanställa information om åländska fiskevatten online. Projektet Fiskekartor avslutades 31 augusti Sedan dess finns en digital karta med information om tillgängligheten till det åländska sportfisket. På kartan finns ca 55 områden varav ca 35 säljer sina fiskekort online. Samtliga områden presenteras på där området har en egen sida med information om lagar och regler, eventuella fredade områden, utplantering samt information om var man kan köpa sitt fiskekort. Under 2014 såldes ca 250 fiskekort online. 19

20 Bild: Kartan visar de vattenägare som informerar om sportfisket på sina vatten Servicekörkort Till 2014 planerades ett samarbete med Ålands Näringsliv kring en serviceutbildning och ett servicekörkort. På grund av ändrade omständigheter vilar frågan i den av Turismstrategin utnämnda Samordningsgruppen. Samordningsgruppen har under 2014 flera gånger behandlat temat tjänstekvalitet och kundservice, och fortsätter under 2015 att arbeta kring konkretiseringen av verktyg för att höja servicekvaliteten på Åland. Audioguide En planerad audioguide förverkligades inte separat, utan ingår som del i Visit Ålands EU-ansökning, inom projektet Pearls of the Archipelago. Ifall projektet får finansiering kommer en audioguide att utvecklas för Bomarsundsområdet. Guiden görs tillgänglig på olika språk, i Bomarsundsprojektet på svenska, finska, engelska och ryska. Dessutom ska informationen i guiden finnas anpassad för olika målgrupper. Konceptet kring audioguiden skall i framtiden även kunna tillämpas på andra besöksmål på Åland. Miljömärkningen Green Key Agenda21 beviljades medel för att agera plattform för den internationella miljömärkningen Green Key för turistföretagare på Åland, som första ort i Finland. Ett samarbete mellan Agenda21, Ålands Näringsliv, Ålands landskapsregering, Visit Åland och Högskolan på Åland. Ett första informationsmöte för medlemmar hölls i slutet av mars. Under hösten certifierades Silverskär och Anderssons Gästhem som de två första anläggningar i Finland. Visit Åland ingick 2014 i arbets- och jurygruppen för Green Key på Åland. Samarbetet fortsätter under Hotellklassificering Under sensommaren utfördes den årliga hotellklassificeringen av Visita på nio åländska hotell. Visita är huvudorganisation för svensk besöksnäring och de åländska hotellen ingår i Hotelstars Union, ett gemensamt klassificeringssystem för europeiska länder. Uppdraget sköttes av Visita men koordinerades av Visit Åland. Visit Ålands EU-projekt Piratklubben Projektet framskred enligt plan under 2014 då klubben fick en maskot, en story, skattkarta, melodi, dans, hemsida och grafisk profil. Samarbetet med Ålandstidningens Julleklubb kom igång och de flesta av 25 piratföretag erbjöd pirataktiviteter under Aktiviteterna kunde man hitta med hjälp av Skattkartan som trycktes i exemplar och distribuerades på Eckerö Linjen, Viking Amorella och Rosella samt hos piratföretag och på Babyboom & Kids-mässan i Åbo. Klubben 20

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning nya möjligheter och långsiktiga lösningar!... 3 1.1 Visit Ålands uppgift... 4 1.2 Ålands turistiska vision... 4 1.3 Turismstrategi och handlingsplan...

Läs mer

943 Styrelseordförandes allmänna information Styrelseordförande inledde med en genomgång av tidigare strategidiskussioner under åren

943 Styrelseordförandes allmänna information Styrelseordförande inledde med en genomgång av tidigare strategidiskussioner under åren PROTOKOLL Visit Ålands styrelse- och strategimöte 232/15/4 Tid och plats: onsdagen den 26 augusti 2015 kl. 12 Visit Ålands kontor, Storagatan 8, Mariehamn Närvarande: Övriga: Terese Flöjt, ordförande Satu

Läs mer

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014 ! VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014 1. Inledning... 2 Ålands turistiska vision... 2 Profileringen av Åland... 2 Huvudmarknad & målgrupp... 3 Årets tema... 3 2. Medlemsorganisationen... 3 Medlemsarbete 2014-2016...

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

Rapport 2.0 Turismen på Åland

Rapport 2.0 Turismen på Åland Rapport 2.0 Turismen på Åland Sammanställd av Visit Åland r.f. Utgiven 24.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Turismens betydelse för Åland... 3 3. Turismutvecklingen 2015... 4 4. Omvärldskunskap

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

De som har nytta av nya kartor och distribution av fiskekort är: - Vattenägare som på ett enkelt, rationellt och modernt sätt kan sälja fiskekort

De som har nytta av nya kartor och distribution av fiskekort är: - Vattenägare som på ett enkelt, rationellt och modernt sätt kan sälja fiskekort FISKEKARTOR BAKGRUN D Sportfisket är en viktig del av den åländska turistnäringen. Det goda fisket på Åland lockar till sig stora skaror sportfiskare från Sverige och fasta Finland. Men även från övriga

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2015

Verksamhetsberattelse ~ 2015 Verksamhetsberattelse ~ 2015 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2016-02-11 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2015 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Visit Åland. Verksamhetsberättelse 2013

Visit Åland. Verksamhetsberättelse 2013 Visit Åland Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll 1 Styrelsens översikt 2013 2 Visit Åland r.f. 3 Medlemsorganisationen Visit Åland 5 Nätbaserad marknadsföring 8 Mässor 8 Återförsäljare 9 Press och media

Läs mer

Den Maritima Skärgården internationellt känd

Den Maritima Skärgården internationellt känd Den Maritima Skärgården internationellt känd MÅL: att skapa en attraktiv, samordnad och välkänd skärgård => se Lappland Skapa tydliga portar till skärgården (gateway, destination => kriterier och val)

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, augusti 2014 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2015 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 261 (354) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -787 (-282) Resultatet

Läs mer

VD kommentar till kvartal tre rapport

VD kommentar till kvartal tre rapport VD kommentar till kvartal tre rapport INEV Studios inleder kraftfull expansion Förvärvet av Tourn Media i juni 2014 har varit en bra affär för INEV Studios. Tourn Media är en marknadsplats för content

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015 Visit Hemavan Tärnaby AB Marknadsplan juli-dec 2015 Under 2016 kommer vi att destinationsmarknadsföra Hemavan Tärnaby i olika reklamkampanjer på mässor, säljresor och via vår hemsida www.hemavantarnaby.se

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 STOCKHOLM 2006-11-17 Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 Rörelseresultatet uppgick till 1,3 Msek (0,4 Msek) Vinstmarginalen uppgick till 18 % (8 %) Volymerna under perioden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Undersökning digital tillgänglighet i svensk besöksnäring idag AV VISIT SWEDEN

Undersökning digital tillgänglighet i svensk besöksnäring idag AV VISIT SWEDEN Undersökning digital tillgänglighet i svensk besöksnäring idag AV VISIT SWEDEN Undersökning Digital tillgänglighet inom svensk besöksnäring Digital närvaro Hjälp vad ska jag prioritera?! Josefine Schön,

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet.

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2014 Mötesdatum: Torsdagen den 8 maj 2014 Tid: Kl. 19:00 20:15 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Staffan

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Finansiell översikt h Finansiell översikt kvartal Antalet aktier. Kommande rapporter. Insynspersoner per

Finansiell översikt h Finansiell översikt kvartal Antalet aktier. Kommande rapporter. Insynspersoner per Finansiell översikt h1 217 Totala intäkter uppgick till 2 851 (5 234) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 237 (-72) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 17 (-911) TSEK Periodens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Visit Ålands uppgift... 3 1.2 Ålands turistiska vision... 3 1.3 Turismstrategin och handlingsplan 2017... 3 2 Destinationsutveckling... 4

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 Styrelsen för Västra Kustens Skogsägare lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Två avgörande händelser under 2011 gjorde att

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Sammanfattning av delårsrapport för januari-september

Sammanfattning av delårsrapport för januari-september Catering Please i Skandinavien AB (publ) 556552-3221 Delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2007 Sammanfattning av delårsrapport för januari-september Period januari - september 1 jan - 30 september

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman VD Kommentar Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna

Läs mer

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Bokslut för Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Räkenskapsåret 01.01.2013 31.12.2013 Innehållsförteckning Sida Kallelse till vårmöte 1 Verksamhetsberättelse 2-3 Resultaträkning 4-5 Balansräkning 6-7 Bokslutsprinciper/Noter/

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Noter...10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer