VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Innehåll Inledning... 3 Visit Åland r.f Organisation... 5 Styrelse... 5 Styrelsens arbete... 5 Personal... 7 Medlemsorganisationen Visit Åland... 7 Medlemskommunikation... 8 Medlemsträffar... 8 Kurser & informationstillfällen... 9 Studieresa & studierundturer... 9 Ålands Turismpris... 9 Destinationsmarknadsföring Nätbaserad marknadsföring visitaland.com Nyhetsbrev Mediabanken Facebook Kampanjer Evenemang Sportfiske Golf Båtintresserade Paf Carnival Odödlig och picknick på en öde ö Press, media och bloggare TV Sekundärmarknaderna Tyskland och Ryssland Återförsäljare Mässor Trycksaker Åland Skärgårdsguiden Internationell kryssningsmarknadsföring Destinationsutveckling Online försäljningsplattform Fiskeprojekt Servicekörkort Audioguide Hotellklassificering Visit Ålands EU-projekt Piratklubben Åland Convention Bureau (ÅCB) Guideutbildning Eventbyrå Turistinformationen Kommentarer till ekonomin

3 Inledning År 2014 var ett händelserikt år. Med en ny styrelse och ny vd vid rodret samt en knapp kvartsmiljon euro i oanvända medel från föregående år fanns det mycket att göra med start redan i januari Det gångna året har präglats av diskussioner kring föreningens struktur och uppgift, förändringar i organisationen samt ihärdigt marknadsföringsarbete. Mest av allt har det gångna året ändå präglats av behovet av att sammanfatta och till pappers formulera de tankar och strategier som de senaste åren förts fram i olika sammanhang inom vår förening. Temat för 2014 var Outdoor, vilket konkretiserats och visualiserats i bland annat följande aktiviteter under det gångna året; lanseringen av den nya hemsidan, ett djupare samarbete med Visit Finland, det långsiktiga arbetet med online försäljningsplattformen för att tillgängliggöra en paketering av den genuina Ålandsupplevelsen samt marknadsföringskampanjen Odödlig. År 2014 var även året då ÅSUBs, vart femte år återkommande, rapport om turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland presenterades. Vi ser att turismens totala landkonsumtion fortsätter växa även om antalet inresande och övernattningar har minskat. En reflexion av ÅSUBS siffror och Visit Ålands omvärldskunskap är att den globala konkurrensen är ett faktum och konsumentbeteende utvecklas och förändras lika snabbt som nya destinationer presenterar sig för våra potentiella besökare. För att hänga med i utvecklingen och för att sammanställa en god långsiktig strategi för Visit Åland har det gångna året även präglats av ett fortsatt arbete kring insamlandet av marknadskunskap och en ökad förståelse för den åländska turismens utmaningar och möjligheter i framtiden. Och sist men inte minst präglades året 2014 av en strävan att återupprätta en god anda och ett gott samarbete inom såväl teamet, styrelsen och framför allt bland medlemmarna i föreningen. En nyckel till den åländska turismens framgång och en god språngbräda för arbetet Tack för ett intressant och givande år Med önskan om en tänkvärd läsestund, Lotta Berner Sjölund Vd, Visit Åland r.f. 3

4 Turismutvecklingen 2014 År 2014 var återigen ett år då turismen globalt sett fortsatte att växa. Däremot har Europa stagnerat och Finland backar. Då Sverige upplevde ett superturistår med stark krona och konsumenter som prioriterar resandet högt, upplevde Finland en lågkonjunktur och ett minskat antal övernattningar, främst på grund av Rysslandskrisen. Det intressanta är att skillnaden mellan resandet inrikes och utrikes inte längre lika starkt korrelerar med det ekonomiska läget som tidigare. Traditionellt sett har Åland gynnats av en konjunktursvacka i riket. Då finländarnas resande utomlands minskat till följd av en lågkonjunktur har inrikesresandet ökat, till förmån för Åland. Vi ser nu för första gången på länge att inrikes- och utrikeskurvorna parallellt stiger eller faller på våra närmarknader. Att resa utomlands är i dag så förmånligt att ekonomin inte längre utgör en orsak att resa inrikes framom utrikes under sämre ekonomiska tider. Likaså ser vi att både inrikes- och utrikesturismen idag parallellt ökar i Sverige. Åland står med andra ord inför global konkurrens, vilket klart ökar kravet på god service, bra faciliteter men framförallt ett starkt varumärke och fler riktade marknadsföringsaktiviteter mot klart nischade målgrupper. Situationen i Ryssland minskade målmarknadens inresande 2014 till Åland och gör Ryssland mindre intressant en tid framöver. Däremot visar allt fler destinationer intresse för den turistström som når Europa från Asien. Visit Åland följde med intresse med utvecklingen och trenderna i öst. Asien prioriterar i första hand de stora välkända destinationerna och sevärdheterna i Europa. Ålands digitala närvaro genomsyrade allt arbete 2014 och fortsätter göra det de kommande åren. Den stora utmaningen i framtiden blir att hitta den perfekta mixen mellan digitala verktyg och personlig service. Allt tyder på att konsumenternas krav ökar i takt med nya digitala lösningar presenteras samtidigt som det bästa sättet att differentiera sig ligger i den personliga kontakten besökare och tjänsteleverantör emellan. Under 2014 minskade antalet övernattningar på Åland en aning. Det svenska övernattningarna minskade med 2,6 procent och antalet finska övernattningar minskade med 8 procent. Antalet övriga övernattningar förblev praktiskt taget oförändrat på -0,9 procent. Även om ÅSUBs rapporter visar en minskning i antalet inresande och övernattningar fortsätter den totala landkonsumtionen att öka. Vi ser ett mindre antal, men bättre betalande besökare på Åland. 4

5 Visit Åland r.f. Visit Åland är Ålands officiella branschorganisation för turism grundad Enligt föreningens stadgar är dess uppgift att främja turismen inom landskapet Åland genom att marknadsföra och profilera destinationen Åland utgående från medlemsföretagens intressen, att föra turismbranschens talan inför myndigheterna, att upprätthålla turistinformation samt att stimulera medlemsföretagen till produktutveckling, kvalitetshöjning och nya projekt inom turismbranschen. Verksamheten finansieras med branschmedel och medlemsavgifter samt offentliga medel från Ålands landskapsregering och Mariehamns stad. Visit Åland tecknar årligen ett resultatavtal med Ålands landskapsregering. Organisation Styrelse Styrelseordförande och två ledamöter samt en suppleant väljs på årsmötet jämna år, resterande ledamöter och en andra suppleant väljs på årsmötet udda år. Mandattiden är två år och omfattar tiden mellan föreningens årsmöten. På årsmötet i april 2014 återvaldes Terese Flöjt som ordförande och Maria Häggblom som ordinarie styrelsemedlem. Mattias Eriksson valdes som ny ordinarie styrelsemedlem och Tessa Nordlund omvaldes till suppleant i styrelsen. Ordinarie styrelsemedlemmar Terese Flöjt, ordförande ( ) Henrik Nordström, vice ordförande ( ) Mattias Eriksson ( ) Maria Häggblom ( ) Jim Häggblom ( ) Tomas Karlsson ( ) Satu Numminen ( ) Thomas Strandvik ( ) Suppleanter Roni Huttunen ( ) Tessa Nordlund ( ) Revisor Jan Kangashaka, GRM, Företagsbyrån, blev utsedd till revisor och Erica Sjölund, GRM, Hermans och Revisorernas Ab, till suppleant. Styrelsens arbete I januari 2014 tillträdde organisationens nya vd, Lotta Berner Sjölund. Styrelsen var mån om att bistå den nya vd:n i arbetet med att strukturera upp verksamheten för att återfå personalens och branschens förtroende för Visit Åland. Under början av 5

6 året träffades styrelsen därför oftare än normalt för att tillsammans med vd se över grundläggande faktorer som personalfrågor, arbetssätt och ekonomi. Dessutom har flera operativa frågor, som vanligtvis inte finns på styrelsens bord, hanterats av styrelsen för att ge teamet så goda förutsättningar som möjligt. Sammanlagt hölls 13 styrelsemöten under året. Bland personalfrågorna kan nämnas fastställande av uppdaterad teamhandbok och ingående av kollektivavtal samt avtal för företagshälso- och sjukvård. Styrelsen har som mål att Visit Åland ska vara en attraktiv arbetsplats med intressanta arbetsuppgifter. Styrelsen uppdaterade och fastställde den arbetsordning som beskriver ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd. Föreningens stadgar uppdaterades av styrelsen och godkändes av medlemmarna på vårmötet i april. Under hela året har styrelsen tillsammans med vd lagt grunden för en digital försäljningsplattform som ska förbättra tillgängligheten för det åländska utbudet. Organisationen arbetar i nya team och ett tätare samarbete med Visit Finland har inletts. Styrelsen gav vd i uppdrag att prioritera digital marknadsföring samt uppföljning av utförda kampanjer. En grundlig genomgång av ekonomin gjordes i början av året och ett nytt budgetupplägg samt förbättrad uppföljning har införts. En effektivisering av ekonomifunktionen genom t.ex. elektronisk attestering och e-fakturering har utretts. I augusti träffade styrelsen Ålands landskapsregering. Nästan alla ministrar deltog och diskussionen handlade till stor del om framtida prioriteringar. Visit Åland framförde att behovet av destinationsutveckling är stort och att organisationen under de närmaste åren kan behöva arbeta mer med det än med enbart renodlad destinationsmarknadsföring. Styrelsen har, genom vd, haft en tät dialog med landskapsregeringen under hela året. Styrelsen har också agerat remissinstans för landskapsregeringens ordinarie regelverk för företagsstöd. På agendan för styrelsens strategidagar i augusti fanns bland annat trendanalys, nulägesbeskrivning, målsättningar och förväntningar, behovet av destinationsutveckling samt ramar för verksamhetsplan och budget för Ett resultat av det identifierade behovet av destinationsutveckling är det nya konceptet för föreningens branschevent. Dessutom diskuterades organisationens struktur, inklusive de pågående EU- projekten (ÅCB och Piratklubben). Av de större och mer strategiska frågor som styrelsen hanterat kan även nämnas en översyn och analys av den förnyade medlemsstrukturen som infördes hösten Styrelsen beslutade att helt separera medlemsavgiften från marknadsföringskostnader för att på så sätt tydliggöra förväntningar och roller. Till följd av analysen föreslog styrelsen en förändring av kategorier, kriterier och avgifter på höstmötet Vd och styrelseordförande har ingått i Samordningsgruppen som förvaltar Turismstrategin. Gruppen, som dessutom består av representanter från Ålands landskapsregering och Ålands näringsliv, har tagit fram Handlingsplan 2015 och 6

7 diskuterat fokusområden samt nya marknader. Visit Ålands styrelse har kontinuerligt informerats om gruppens arbete. Styrelsen har strävat till att arbeta öppet och transparent. Den här summeringen över styrelsens arbete under året är ett led i detta. Dessutom finns styrelseprotokollen publicerade på Personal VD, Lotta Berner Sjölund 100 % Ekonomi, Nicklas Söderström 100 % Destinationsutveckling, Magnus Krantz 100 % Medlemsansvarig, Camilla Sommarström 100 % Webbmaster, Jonas Holmström 100 % Webbredaktör, Heidi Ikonen 100 % Press, media & återförsäljare, Annica Grönlund 100 % Press & media, Ingmar Eriksson 50 % Turistinformationsansvarig, Riitta-Lea Värelä 100 % Lagerhållning & vaktmästare, Kjell Sipinen 90 % Projektanställda Mässor, Tanya Nyblom Webb-praktikant, Jonathan Isakas Mässor och webb, Anita Lundin jan-april maj-juli sept-dec Under 2014 tampades Visit Åland med två längre och en kortare sjukskrivning, vilket satt sina spår på antalet genomförda aktiviteter och antalet övertidstimmar teamet arbetade in under året. Under 2014 deltog Visit Ålands personal i följande utbildning: Kundservice, kommunikation och krishantering 2,0, kurs i sociala media samt en kurs i offentlig upphandling. Medlemsorganisationen Visit Åland Under 2014 hade Visit Åland mellan medlemmar, vilket tyder på ett ombytligt år i medlemskåren. Den främsta orsaken till ett avslutat medlemskap var att verksamheten upphört, företaget är till försäljning, företaget genomgick ett byte av ägare eller att privatmedlemmar valt att avsluta sitt medlemskap. Året 2014 inleddes med en, på höstmötet 2013 tagen, ny affärsmodell, där samtliga medlemmar erbjöds lika villkor för sitt medlemskap. Bland annat erbjöds lika synlighet på visitaland.com. Modellen fördubblade i praktiken medlemsavgiften, vilket även ledde till att medlemmar valde att inte förnya sitt medlemskap inför

8 Medlemskommunikation Teamet på Visit Åland har vid olika tillfällen träffat, informerat och kommunicerat med föreningens medlemmar. Fokus har legat på digital närvaro, omvärldsanalys och servicekvalitet. Utöver personliga träffar har medlemsdialogen präglats av e-postmeddelanden och kontinuerliga inlägg på medlemssajten Under hösten tog Visit Åland i bruk eventverktyget Lyyti för att underlätta administrationen kring föreningens branschevent. Medlemsträffar Visit Åland inledde det nya året med en julutsopardag i mitten av januari med presentation och diskussion kring användning av Visit Ålands nätbaserade kundundersökning. Medlemmarna hade även möjlighet att träffa Visit Ålands nya vd. Årsmötet arrangerades i samarbete med Käringsund Resort & Conference. Under kvällen diskuterades trender i världen och Norden, presenterades statistik om övernattningar och inresandet samt delgavs information om våra besökares konsumtionsvanor. Nya visitaland.com och arbetet med den framtida nätbaserade försäljningsplattformen presenterades. Under det ordinarie årsmötet valdes nya styrelsemedlemmar och föreningens stadgar reviderades. I månadsskiftet augusti september, inleddes en turné av medlemsluncher runt om på Åland. Syftet var att tillsammans med medlemmarna utvärdera högsäsongen. I samband med medlemsluncherna gjordes även en digital enkätundersökning i ämnet bland föreningens medlemmar. Årets höstmöte hölls i samband med branscheventet Turismens framtid med föreläsning av Björn Arvidsson från Razormind i Stockholm. Efter föreläsningen hölls en paneldebatt där turismens framtid ur ett åländskt perspektiv diskuterades. Bild: slide i Björn Arvidssons presentation vid höstmötet

9 Kurser & informationstillfällen Under våren erbjöds medlemmarna möjligheten att delta i kurserna Serviceutbildning för säsongsanställda samt Så får du en framgångsrik hemsida i samarbete med Ålands Näringsliv. I samarbete med Hjärtstartarprojektet på Åland och svenska företaget Master Training Education anordnades i september ett informationstillfälle på Hotell Arkipelag om vikten av att ha en hjärtstartare tillhanda på anläggningen. I samarbete med Master Training Education erbjöd Visit Åland medlemmarna att köpa in en hjärtstartare till ett förmånligt pris. Master Training Education samarbetar sedan tidigare med Svenska Turistföreningens (STF) medlemmar. Studieresa & studierundturer I början av februari arrangerades en studieresa till Köpenhamn i samarbete med matprojektet Ny Nordisk Mat Åland. En fullsatt buss med representanter från restauranger, hotell, lokalproducenter och turistföretagare gästade olika besöksmål med tyngdpunkt på mat och lokalproducerade råvaror. Bild: Instruktioner före den gemensamma matlagningen vid Meyers Mathus samt matguidning i Köpenhamn. Vid två tillfällen under året hade medlemmarna möjlighet att åka på en studierundtur till Eckerö för bekanta sig med turistföretagare samt få en introduktion i curling vid Ålands Curlinghall. På grund av för få anmälningar ställdes studierundturen in båda gångerna. Ålands Turismpris I samband med höstmötet utdelades årets Turismpris 2014 till Kvarnbo Gästhem, i Saltvik, med värdparet Ella och Martin Grüssner-Cromwell-Morgan i spetsen. I motiveringen sägs bl.a. att Kvarnbo Gästhem belönas av sina besökare med fina betyg och omdömen på olika resesajter och är ett bevis på att även små anläggningar har stor betydelse för Ålandsbilden. 9

10 Destinationsmarknadsföring Marknadsföringsresurserna 2014 låg över all förväntan. Med oanvända medel från föregående år genomfördes största delen av det som nämndes i verksamhetsplanen för 2014 samt flera andra marknadsföringsaktiviteter. Arbetet med att identifiera mätbara mål för destinationsmarknadsföringen påbörjades och fortsätter under På grund av en längre sjukfrånvaro i marknadsföringsteamet sköts lanseringen av den nya hemsidan upp och strategin för sociala media genomfördes inte som planerat. Visitaland.com lanserades i juni och strategiarbetet sköts fram till Nätbaserad marknadsföring Majoriteten av marknadsföringsaktiviteterna som Visit Åland genomförde 2014 skedde i digitala media, där effekten, bredden, tempot och genomslagskraften är större än i traditionella media. En del av kampanjerna online stöddes av motsvarande media offline. Tack vare tillgången till oanvända medel 2013 kunde kampanjen Odödlig genomföras. visitaland.com I början av juni 2014 lanserades en ny version av visitaland.com. Utvecklingen av den nya sajten samt överflyttningen av material innebar en hel del arbete. Den tidigare webbplatsen var svårhanterlig och tillät inte den flexibilitet dagens nätbaserade marknadsföring kräver. Sidan var inte heller responsiv. Därmed bytte Visit Åland webbplattform och drivs nu med WordPress, ett modernt webbpubliceringsverktyg. Utseende och specialfunktioner till webbplatsen har under året tagits fram i samarbete med företaget Byroo i Helsingfors. Byroo har även utvecklat Visit Finlands hemsida visitfinland.com. Visitaland.com finns idag på svenska, finska, engelska, tyska och ryska. Däremot har den planerade estniska översättningen prioriterats bort i och med behovet att effektivera användningen av resurserna. Estland omnämns inte heller i Turismstrategin. Företagspresentationerna fördes över till den nya sajten och fick i och med flytten en ny design med större betoning på bilder. De olika kategorierna av synlighet försvann i och med medlemskårens beslut, på höstmötet 2013, att göra samtliga presentationer lika. Under hösten 2014 erbjöds medlemmarna möjligheten att lägga in försäljningslänkar på sina presentationssidor. 10

11 Statistik Fördelningen av besökarna på visitaland.com speglar våra målmarknader. Finland och Sverige står för 39,9 procent respektive 33,8 procent. På tredje plats är Åland med 8,1 procent och fjärde Tyskland på 3,3 procent. Besöken från smarttelefoner och surfplattor ökade rekordsnabbt och uppgick till 40 procent av de totala besöken. Totala antalet besök och besökare var respektive Detta är en minskning från 2013 med 7,4 respektive 3,9 procent. Förändringen i besök och besökare förklaras nästan helt av automatiskt genererad skräp -trafik från USA. Trafiken började i januari 2013 och upphörde i slutet av mars Bortser man från skräp -besöken var antalet unika besök till visitaland.com i samma storleksnivå som året innan. Nyhetsbrev Flera av marknadsföringskampanjerna under året bidrog till att öka antalet nyhetsbrevs prenumeranter. Detta medförde att antalet prenumeranter ökade med 109 procent från i januari till i december ( ). Under 2014 har Visit Åland gått in för att segmentera prenumeranterna enligt följande: Konsumentnyhetsbrev Piratklubben Åland Convention Bureau Sportfiskare Golfare Visit Åland sände totalt elva nyhetsbrev under Mediabanken Den nya mediabanken ersatte i december 2013 den gamla bildbanken. År 2014 var första helåret med den nya mediabanken som växte från ca bilder till 2057 bilder och sex filmer. Under första halvan av 2014 satsade Visit Åland på att 11

12 organisera och tagga upp materialet som nu avgiftsfritt finns tillgängligt för alla Visit Ålands medlemmar. Totalt gjordes nedladdningar under året. I mediabanken finns förutom bildmaterial också nya filmer som producerats under 2014: British Airways reklamfilm om Åland som visades i januari 2015 på långflyg med British Airways samt filmer om barnsemester, cykelsemester och midsommarfirande på Åland producerade av det åländska filmproduktionsbolaget Sx2 Productions. Facebook Under året gjordes 296 inlägg på Facebook. Antalet gilla-markeringar på Facebook ökade också med markeringar till , en ökning på 18 procent. Det mest gillade inlägget gjordes från Klosterviken 21 juli. Inlägget fick gillamarkeringar och nådde över personer. Under året gjordes även generella Facebook- och AdWords-kampanjer för att öka antalet gilla-markeringar till Facebook-sidan samt öka antalet besökare till visitaland.com. Kampanjer Under året genomfördes ett antal kampanjer, däribland Evenemang på Åland 2014, Sportfiske, Golf, Båtintresserade, Paf Carnival samt Bli odödlig och Picknick på en öde ö. Evenemang Under 2014 marknadsfördes bl.a. följande evenemang; Vikingamarknaden, Rockoff festivalen, Pride-festivalen och Ålands Sjödagar. Dessa genererade synlighet vid ca tillfällen och klickades på över gånger. Utöver detta marknadsfördes Piratklubben i samband med BabyBoom-mässan i Åbo och Barnens Fiskedag i slutet av juni. 12

13 Facebook-kampanjen stöddes av banner-annonser i relevanta media. Sammanlagt visades annonsen över gånger. Utöver det digitala syntes Evenemangskampanjen i Sverige, i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri. I Finland syntes kampanjen i Åbo Underrättelser. Sportfiske Visit Åland genomförde en sportfiskekampanj i Sverige under våren och en i Finland under hösten. Kampanjperioden i Sverige varade 5 maj -31 augusti och gjordes i Facebook och Google AdWords. Kampanjen resulterade i nya e-post adresser till sportfiskenyhetsbrevet. Den finska kampanjen varade september och gjordes i Facebook. Kampanjen resulterade i, att personer deltog i utlottningen av en fiskesemester på Åland. Av dessa valde personer att prenumerera på sportfiske-nyhetsbrevet. Via Facebook nådde vi sportfiskeintresserade i Sverige och Finland med en visningsfrekvens på 7,39. Detta motsvarar ca 2,9 miljoner annonsvisningar. Via Google AdWords genererades 7,5 miljoner annonsvisningar. Båda kampanjer resulterade tillsammans i nya prenumeranter till sportfiskenyhetsbrevet. Viking Line var samarbetspart i kampanjen. Golf Visit Åland ordnade tillsammans med Ålands Golfklubb en kampanj i Sverige under de två första veckorna i september Marknadsföringen gjordes via Facebook och nådde golfintresserade med en visningsfrekvens på 4,35 vilket ger 1,37 miljoner annonsvisningar. Målet var att väcka intresse för Åland som Golf-destination samt att generera prenumeranter till Visit Ålands golfnyhetsbrev personer valde att delta i utlottningen av en golfweekend på Åland. Av dessa valde personer att bli prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Samarbetspartners 13

14 i kampanjen var Eckerö Linjen, Ålands Golfklubb, Ålands Golfklubbs restaurang, Smakbyn samt Ålands Turist & Konferens/Hotell Arkipelag. Båtintresserade Visit Åland ordnade en kampanj riktad mot båtintresserade i Sverige och Finland under våren och sommaren Kampanjen varade i Sverige under 15 maj -17 juni samt 3 juli-15 augusti och marknadsföringen gjordes via Facebook. Kampanjen resulterade i 715 e- postadresser till nyhetsbrevet. Den finska kampanjen varade 3 juli -15 augusti och marknadsföringen gjordes via Facebook. Kampanjen resulterade i att personer valde att prenumerera på nyhetsbrevet. Via Facebook nådde vi båtintresserade i Sverige och Finland med en visningsfrekvens på 8, vilket motsvarar ca 1,59 miljoner annonsvisningar. Båda kampanjer resulterade tillsammans i nya prenumeranter på nyhetsbrevet. Kampanjen genomfördes i samarbete med bl.a. Ålands Sjöfartsmuseum, RoNo Rent, ÅSS Paviljongen och Restaurang Sea Point. Paf Carnival Visit Åland ordnade tillsammans med Paf Carnival en kampanj i Sverige och Finland för att marknadsföra evenemanget som arrangerades 4-13 juli. Marknadsföringen gjordes via Facebook och nådde fotbollsintresserade med en visningsfrekvens på 23, vilket ger 12,9 miljoner annonsvisningar. Kampanjen resulterade i prenumeranter till nyhetsbrevet (705 finska, 372 svenska). Vinsten, som inkluderade en resa till Åland inklusive övernattningar sponsrades av Paf. Samarbetspartner var IFK Mariehamn. Odödlig och picknick på en öde ö Under perioden 11 maj -20 juni körde Visit Åland kampanjen Bli odödlig. Målsättningen var att stärka Ålandsbilden och presentera Ålands mångfald på våra 14

15 prioriterade områden i Finland och Sverige. Konceptet gick ut på att den potentiella Ålandsresenären deltog i en frågesport om Åland. Vinnaren i frågesporten blev odödlig genom att få namnge en ö i den åländska skärgården. Överskottet från 2013 möjliggjorde kampanjen, som fick mycket synlighet i både Finland och Sverige. Av årets kampanjer var Odödlig den som bäst slog igenom i redaktionell (obetald) synlighet. Kampanjen syntes i både print och digitala media. Kampanjbanners genererade 2 miljoner visningar och klick i Facebook. Utöver detta har totalt ca människor nåtts av kampanjen genom att ha läst om den i redaktionella artiklar. Som uppföljning på Visit Ålands kampanj Odödlig, gjordes under perioden 24 juli - 1 augusti en kampanj i närområdena i Sverige och Finland. Marknadsföringen gjordes via Facebook och nådde personer med en visningsfrekvens på 1,28, vilket ger annonsvisningar. Kampanjen resulterade i 359 st. nya prenumeranter till nyhetsbrevet (225 finska, 134 svenska). Vinsten, som inkluderade resa till Åland sponsrades av Viking Line Press, media och bloggare År 2014 var ett intressant men hektiskt år för PR-teamet Åland besöktes av sammanlagt 83 journalister och bloggare samt 12 TV- team. Favoritteman som Outdoor, Barn och Lokal mat och dryck fortsätter intressera och genomsyrade de flesta press- och mediabesök till Åland. Utöver det vanliga arbetet kan nämnas samarbetet med Stallhagen i samband med lanseringen av bryggeriets Historic Beer samt besök av matjournalisten Kenneth Nars för affärsmagasinet Forum och den internationellt erkända Chris Ying för matsajten Lucky Peach. Visit Åland samarbetade även vid flera tillfällen med landskapsregeringen. Under året har 14 pressmeddelanden skickats ut på svenska, finska och engelska. Pressansvarig har även deltagit i fyra pressträffar med ANTOR i Sverige. 15

16 Media som rapporterat om Åland är bland andra Aftonbladet, Expressen, Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Dagens Nyheter, Iltalehti, Hufvudstadsbladet, Norska Se och Hör, Husbil och husvagn, Kickoff, Meidän mökki, Kodinkuvalehti, Kotiliesi, Deko, Kotivinkki, MTV3/Makuja, Anna ja Viva, Viinilehti, Ruoka.fi, Keskisuomalainen, der Spiegel, Frankfurter Rundschau, der Tagesspiegel, Badische Zeitung, General-Anzieger Bonn, Westfälische Nachrichten, Aromi-Lehti samt mat- och naturbloggarna Laura Rubin, Laura Santanen, retkipaikka.fi, hikingfinland.com, familjebloggaren kaksplus.fi/uskola och Tanya Braaksma från Tavelgluttons och många andra tidningar och magasin. Utöver detta genomförde Visit Åland en större pressaktivitet tillsammans med Finnair (nytt samarbete). Samarbetet genererade internationell synlighet i; Escape Travel, Daily Telegraph, Travel Plus Magazine, Hong Kong Economical Times, Kölner Stadtanzeiger, Vanity Fair, Coolto Magazine, Sunday Mainici, samt Discovery från Ryssland. Dessutom var Visit Åland värd för The Times, The Herald, The Guardian, National Geographic och Financial Times RED magazine under året. TV TV-inslag är en allt intressantare del av Visit Ålands verksamhet och teamet arbetar aktivt med att locka TV- team från våra prioriterade marknader att besöka Åland. Året 2014 började med att ett tyskt TV- team besökte Åland. I ett vintervackert landskap med nysnö filmades 360 GEO Reportage, Warten auf das Eis. Filmen sändes i tysk TV hösten Under året har TV-inslag filmats även för både finsk och svensk TV. I Finland har ett outdoor och fiske-program visats i Yle1 som också filmade cykling på Åland, vilket kommer sändas under Kanalen Yle5/FST har under året filmat En svensk sommar i Finland, vilket sänds i både finsk och svensk TV. Den största TV-inspelningen 2014 handlar om outdoor och fiske på Åland. Visit Åland och dess samarbetspartners medverkar i fyra hela avsnitt av svenska Fiskedestination (som visas på TV4, TV12 och TV4 Sport) under våren Den omtalade British Airways-filmen om Åland producerades 2014 och har i januari 2015 visats för 1,2 miljoner tittare varav är från Norden. Visit Åland äger råmaterialet till filmen och har tillgängliggjort filmen för sina medlemmar på visitaland.com samt i mediabanken. Press & bloggare SE 5 % 5 % 2 % Press & bloggare FI 15 % 40 % 33 % Press & bloggare övriga TV team SE TV team FI TV team övriga 16

17 Sekundärmarknaderna Tyskland och Ryssland Året började bra med större ryska återförsäljargrupper på studieresor (sk. FAM trips), ryska bloggare samt planering av ett lanseringsevent på Åland för ett känt bilmärke med press och mediegrupp i sällskap, gruppjournalistbesök från Ryssland, träffar med ryska nätverket samt enskilda pressbesök. Läget i Ryssland har dock medfört att lanseringseventet sköts upp och att flera av de största researrangörerna som bearbetades har gått i konkurs. Den tyska marknaden ser bättre ut. Visit Åland har 2014 varit värd för ett större gruppjournalistbesök från Tyskland, två TV- team, bloggare, ett flertal enskilda journalister från Tyskland samt ett gruppjournalistbesök tillsammans med landskapsregeringen. Visit Åland deltog tillsammans med Visit Finland på ITBmässan i Berlin samt i en Tysklands Road Show med press-, media- och återförsäljarträffar. Pressansvarig deltog även i branschdagarna på TUR-mässan i Göteborg för att knyta nya intressanta kontakter. Bildtext: Filmning av British Airways filmen om Åland som visades på samtliga British Airways long haul-flyg i världen i januari Återförsäljare PR-teamet på Visit Åland har varit i kontakt med ett flertal återförsäljare Arbetet har präglats av både bearbetning av tidigare kontakter samt nya, potentiella återförsäljare utomlands. Pressansvarig deltog under året tillsammans med Visit Finland i en rysk workshop i Åbo, en workshop på Matka-mässan i Helsingfors, en workshop på TUR-mässan i Göteborg samt SUOMA:s event i Björneborg och Åbo. Under året har broschyren Åland 2014 distribuerats till över 800 återförsäljare. PR och media-teamet har hjälpt till med ruttförslag, kartor, information om sevärdheter, kontakter till lämpliga medlemsföretag, FAM trips, guider, bilder, filmer och texter om Åland. Under året var Visit Åland varit värd för ca 20 studieresor. Mässor Under 2014 deltog Visit Åland tillsammans med medlemmar i föreningen i följande mässor; Matka-mässan i Helsingfors, Allt för sjön i Stockholm, ITB-mässan i Berlin 17