Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18"

Transkript

1 Uppförandekoden

2 Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad och etik 3 Koncernens hållbarhet 3 Göra våra affärer på ett ansvarsfullt sätt 4 Intressekonflikt och yttre intressen 4 Konkurrenslagstiftning (Antitrust) 5 Förhindrande av mutbrott och korruption 6 Bedrägeri 7 Skydda fysisk och immateriell egendom 7 Lån till anställda 7 Räkenskaper och bokföring 8 Förhindrande av penningtvätt 8 IT-teknik 8 Dataskydd 9 Konfidentiell eller insiderinformation och aktiehandel 10 Handskas med våra kunder, leverantörer och samhället 11 Våra kunder 11 Våra leverantörer 11 Bruk av tredje parter och företagspartners 12 Olagliga betalningar 13 Att ge och ta emot representation och gåvor 13 Politiska bidrag 14 Donationer till välgörenhet och samhället 15 Handskas med statliga organ och tillsynsmyndigheter 15 Externa kommunikationer och media 16 Sociala medier 16 Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Hantera hälsa och säkerhet samt miljö 20 Hälsa och säkerhet 20 Drog- och alkoholmissbruk 21 Miljö 21 Bilaga 1 - Ta upp problem - information om jourtelefon 22 Bilaga 2 - Våra policyer 23 Index 24

3 Inledning CRH är en ledande, diversifierad koncern inom byggvaror och en av de fem främsta inom branschen världen över. Vi har växt fram från ett företag som huvudsakligen var baserat i Irland under 1970-talet till den internationella position vi innehar idag ett stolt rekord, som förstärks av ett fast engagemang för integritet, ärlighet och respekt för lagen som är våra kärnvärderingar. I takt med att vi fortsätter att genomföra vår strategi Prestation och utveckling och utveckla ett ännu mer diversifierat och globalt fotavtryck, måste vi förbli orubbliga och trofast efterleva dessa kärnprinciper. Vår uppdaterade uppförandekod fastställer tydliga riktlinjer för hur vi bör leva efter dessa standarder, så att vi kan bevara vår integritet och fortsätta att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt. Detta genom att placera verksamhetens etik i främsta ledet i våra förbindelser med kunder, leverantörer och de samhällen där vi verkar, och behandla alla våra medarbetare med respekt och anamma våra ansvarsskyldigheter i områden såsom hälsa, säkerhet och miljö. Koden är avsedd att fungera som en försäkran om god praxis. Den är inte heltäckande och mer detaljerade riktlinjer och förfaranden kan läggas till. Om du är osäker på vad du bör göra i en viss situation eller om du misstänker att vår Kod inte har iakttagits, vänligen inhämta råd eller ring vår jourtelefon som anges nedan i Koden. Meddelandet till var och en av oss är tydligt: det finns aldrig någon bra anledning att handla fel i affärer. Det är endast genom att upprätthålla våra kärnvärderingar som vi kan bibehålla vår fortsatta framgång som ett företag och skydda vårt utomordentliga rykte. Tack för att du engagerar dig personligen för att ta del i vår målsättning att se till att CRH fortsätter att leda med integritet. Myles Lee Verkställande direktör vid CRH plc Dublin, Irland Februari

4 Skydda vår integritet 2 Det finns aldrig någon bra anledning att handla fel i affärer. Tillämplighet och efterlevnad CRH:s uppförandekod, Koden, är tillämplig såtillvida att den relaterar till individuella skyldigheter och ansvar för anställda i koncernföretagen, inklusive deltidsanställda eller anställda med fasta eller tidsbegränsade kontrakt. Anställda som berörs av Koden inbegriper företagens chefer, personer utan exekutiva funktioner och tjänstemän. Alla chefer i hela koncernen är ansvariga att följa och implementera dessa riktlinjer. Det åligger varje företag och anställd att följa särskild lagstiftning och praxis som är tillämplig inom deras bransch, eller som krävs inom den jurisdiktion där de verkar. Koncernen definieras som de företag där CRH direkt eller indirekt kontrollerar mer än 50 % av aktiekapitalet. Ingen chef har befogenhet att leda en anställd till att begå en oetisk eller olaglig handling. Ingen kan rättfärdiga en sådan handling genom att nämna att den beordrades av en person med en högre befattning. Vi kommer att hjälpa alla anställda att följa denna Kod och ge support när så är lämpligt för att inte äventyra dessa principer. Utbildning kan, om nödvändigt, ges för att hjälpa anställda att förstå sina skyldigheter och sitt ansvar. Tillämpningen av Koden ska underkastas de restriktioner eller rättigheter som gäller för lagstiftningen i varje jurisdiktion där koncernen verkar. Om det finns skillnader mellan Koden och lokal lagstiftning som ett resultat av lokala sedvänjor, normer, lagar eller föreskrifter, måste ni tillämpa vilkendera av Koden eller den lokala lagstiftningen som fastställer högsta standard för beteende. I vår decentraliserade struktur ligger det primära ansvaret för att vår Kod efterföljs i enskilda företag hos det lokala företagets verkställande direktör/styrelseordförande och den verksamhetsavdelning som de tillhör. Styrelsen i våra företag ska varje år granska Kodens tillämplighet. Detta ska antecknas i företagets protokoll. Den verkställande direktören/styrelseordföranden ska bekräfta och skriva under Kodens verksamhetsstatus i företaget. Förvärv I egenskap av en koncern med ett starkt fokus på tillväxt förvärvar vi många företag varje år. Ett program för införlivande av Koden ska anges av det förvärvade företaget så snart som möjligt. Detta ska utföras på ett praktiskt sätt och genom att vederbörligen respektera lokal kultur. Det tillämpliga förfarandet före förvärv ska inbegripa en utvärdering av företagets uppförande och etiska frågor och dessa ärenden ska tas upp i dokumentationen om förvärv eller aktieägaravtal i enlighet därmed. MINORITETSINTRESSEN, JOINT VENTURES OCH DELÄGARSKAP Om CRH innehar kontrollen tillsammans med ett minoritetsintresse (d.v.s. ett icke helägt dotterbolag), kommer vi att tillämpa våra riktlinjer, standarder och förfaranden direkt. Detta krav ska ingå i aktieägaravtalet. Vid ett joint venture (d.v.s. om CRH har gemensam ledningskontroll) eller ett delägarskap (d.v.s. om CRH utövar avsevärt inflytande vad beträffar finansiellt och operationellt beslutsfattande), kommer vi att försöka påverka våra partners att anta liknande riktlinjer, standarder och förfaranden i linje med, eller åtminstone lika strikta, som våra. Aktieägaravtalet ska i vilket fall som helst återspegla den överenskomna positionen.

5 Brott mot Koden Riktlinjerna i denna Kod gäller för varje enskild anställd och tar deras skyldigheter och ansvar i det företag de arbetar för med i beräkningen. Varje anställd som bryter mot Koden kan bli föremål för lämpliga disciplinära åtgärder från arbetsgivaren enligt lokal lagstiftning och avtalade förfaranden. Om en åtgärd även utgör en överträdelse av gällande lagstiftning kan den anställde åtalas enligt civil- eller straffrättslagen. Internrevision Koncernen har en intern revisionsavdelning som utför en oberoende granskning av interna räkenskaper och kontrollfunktioner. Den utför även en verifiering av efterlevnad med hänsyn till ett antal punkter som ingår i denna Kod. En stadga, som upprättar den interna revisionsavdelningen och beskriver dess ansvarsskyldigheter, har godkänts av CRH:s revisionskommitté. Enligt denna stadga är CRH-företag skyldiga att samarbeta till fullo med den interna revisionsgruppen. Chefen för internrevisionen, som är i direkt kontakt med CRH-koncernens verkställande direktör, rapporterar till revisionskommittén vid CRH plc. EFTERLEVNAD OCH ETIK Koncernen har en efterlevnads- och etikavdelning med en koncernchef för efterlevnad och etik som ansvarar för allmän strategi, ledning och leverans av efterlevnads- och etikprogrammet. Landsspecifika efterlevnadssamordnare har utsetts för att koordinera detta förfarande på nationell nivå. Koncernchefen för efterlevnad och etik, som är i direkt kontakt med CRH-koncernens verkställande direktör, rapporterar till revisionskommittén vid CRH plc. KONCERNENS HÅLLBARHET Koncernen har även en hållbarhetsgrupp som övervakar genomförandet av koncernens policyer för hälsa och säkerhet, miljö och socialfrågor. Gruppen utför en detaljerad årlig granskning av hälsa, säkerhet, miljö och sociala förhållanden inom alla verksamhetsavdelningar. Koncernens chef för hållbarhetsgruppen, som rapporterar till verksamhetschefen, framlägger en årlig rapport om arbetsresultatet inom dessa områden till styrelsen för CRH plc. Maeve Carton, Ekonomichef Ledningsgruppen: Stående, från vänster till höger: Doug Black (styrelseordförande och verksamhetschef, Oldcastle Inc), Eric Bax (Chef för CRH Europe Products & Distribution); Sittande från vänster till höger: Albert Manifold (VD), Henry Morris (Chef för Europe Materials) och Mark Towe (VD, Oldcastle Inc). 3

6 Göra våra affärer på ett ansvarsfullt sätt Vi kommer att upprätthålla våra kärnvärderingar i form av ärlighet, integritet och respekt för lagen. INTRESSEKONFLIKT OCH YTTRE INTRESSEN En intressekonflikt uppstår när dina privata intressen eller möjligheten till vinst är, eller kan anses vara, i konflikt med koncernens intressen. Dina personliga intressen inbegriper nära besläktade personer såsom släktingar, släktingar genom äktenskap, nära vänner eller kompanjoner. En eventuell verklig eller uppfattad intressekonflikt måste anges av nya anställda och befintliga anställda ska omedelbart meddela sin linjechef om någon ny intressekonflikt uppstår. De undantag som fastställs nedan är endast tillåtna efter ett uttryckligt skriftligt godkännande från arbetsgivarföretagets verkställande direktör/styrelseordförande eller närmaste exekutiva chef därunder, enligt vad som är lämpligt. Tillåtna intressen Bortsett från de begränsningar som införs genom dessa riktlinjer, liksom ett eventuellt individuellt anställningskontrakt, är du fri att engagera dig i utomstående aktiviteter som inte inkräktar på ditt arbete eller på annat sätt står i konflikt med koncernens intressen. Finansiella intressen Om din befattning i koncernen inbegriper urval eller granskning av kunder eller leverantörer, eller om din befattning medger inflytande över dessa beslut och du har ett ekonomiskt intresse i en kund, leverantör eller konkurrent. En intressekonflikt uppstår inte om det är ett ekonomiskt intresse i form av värdepapper som listas på en erkänd fondbörs eller köps/ säljs på en regelbunden OTC-marknad, och utgör mindre än 1 % av det totala antalet värdepapper i en viss klass. Andelar i tillgångar Om du direkt eller indirekt äger en andel eller utvidgar eller ytterligare utvecklar en andel i egendom, fastighetsarrenden, patent eller andra rättigheter i vilka koncernen har en andel (eller i vilka du vet eller har skäl att anta att koncernen troligen har en andel). Ombud för tredje part I de fall då du agerar som ett ombud för en tredje part i transaktioner som involverar koncernen. Nära förenade personer som utför våra inkompatibla åligganden Då du och en nära förbunden person utför uppgifter som, kollektivt, orsakar en brist på uppdelning av skyldigheter som inverkar på den interna finansiella kontrollen. Utvärdering av anställning, löner och prestationer Då du är inblandad i dessa uppgifter som relaterar till en nära förbunden person. 4

7 Utomstående kommersiell eller relaterad involvering Då du är involverad i ett utomstående företag såsom en kund, leverantör av varor eller tjänster, eller en konkurrent. Övriga affärsintressen Då du företar kommersiella eller statliga verksamheter i en företagsledande ställning. Det är osannolikt att all inblandning du kan ha i ideella eller välgörenhetsorganisationer kan betraktas som en intressekonflikt. KONKURRENSLAGSTIFTNING (ANTITRUST) Vi tror på att verka på en fri och öppen marknad. Genom att följa denna princip blir vi mer effektivt drivna av behovet att vara både effektiva och innovativa. Vi är till fullo engagerade i att efterleva tillämplig konkurrenslagstiftning i de länder där vi verkar. Alla CRH-företag ska, som ett minimum, anta CRH:s efterlevnadspolicy för konkurrens-/antitrustlagstiftning, enligt följande: Du får inte vidta någon form av skriftlig, elektronisk eller muntlig kommunikation, eller upprätta ett implicit eller explicit avtal eller samförstånd med en konkurrent som får följande resultat eller försöker att: Fastställa, stabilisera eller styra priser, kreditvillkor, prisavdrag eller rabatter. Tilldela kontrakt, marknader, kunder eller territorier. Bojkotta vissa kunder eller leverantörer. Avstå från eller begränsa tillverkning eller försäljning av en eventuell produkt eller tjänst. Du ska säkerställa att vi inte använder kommersiella strategier som kan bryta mot konkurrenslagstiftning avseende monopolisering, eller som utgör försök till att monopolisera eller missbruka en framträdande position på en eventuell marknad. 5

8 6 Om det finns någon tvekan om lämpligheten i någon kommunikation, kontraktuell eller kommersiell strategi vad beträffar konkurrens, ska du be om juridisk rådgivning. Ett brott mot denna policy utgör en risk för allvarliga civila, straffrättsliga, ekonomiska eller andra straff som pålägger oss med avgifter. Den person/de personer som ansvarar för sådana åtgärder utsätter sig dessutom för civilt och straffrättsligt ansvar. Detta kan resultera i avgifter, fängelsestraff och (diskvalificering från att arbeta på ett företag). Du kan be om ytterligare råd och support från din ledningsgrupp som kommer att sätta sig in i tillämplig lagstiftning, se till att du deltar i lämplig utbildning och årligen granska vår efterlevnad på området. FÖRHINDRANDE AV MUTBROTT OCH KORRUPTION Vi kräver att alla transaktioner med tredje parter utförs i enlighet med gällande lagstiftning på området och i synnerhet, USA:s (US Foreign Corrupt Practices Act) och Storbritanniens (UK Bribery Act) lagstiftning mot mutbrott och korruption. Alla CRHföretag ska, som ett minimum, anta CRH:s policy för bekämpande av mutbrott som kan sammanfattas enligt följande: Vi tolererar ingen form av mutbrott. Vid agerande å CRH:s vägnar, får du på inga villkor erbjuda, betala, begära eller acceptera mutor. Risk för externa och interna mutor kommer att bedömas regelbundet och systematiskt och lämpliga riskbaserade förfaranden i syfte att förebygga mutor kommer att implementeras, inklusive de förfaranden som syftar till att garantera att: Finansiella och kommersiella kontroller finns på plats för att reducera risken för korrumperade betalningar till ett minimum, vilket inbegriper ett bibehållande av fullständiga och exakta räkenskaper och bokföring. Utbildning ges till alla berörda anställda och övriga nyckelintressenter enligt vad som är lämpligt för deras verksamhet och associerade risker. Risk för efterträdande bolags ansvarsskyldighet mildras genom effektiva och omfattande tillämpliga åtgärder innan förvärv eller joint venture-transaktioner och att förvärvade bolagsenheter integreras lämpligen för att efterleva vår policy och våra förfaranden för bekämpande av mutbrott och korruption. Våra företagspartners (inklusive försäljningsagenter, företagskonsulenter och ombud, försäljningsdistributörer, lobbyister och partners inbegripet kort- och långsiktiga joint venture-partners som arbetar för vår räkning för att bistå med att säkra, förbereda eller förhandla anbud för nya kontrakt eller förlängning av redan befintliga kontrakt) arbetar i enlighet med tillämplig lagstiftning för bekämpande av mutbrott och korruption på lokal och internationell nivå. Vår policy och våra riktlinjer meddelas till alla berörda anställda och företagspartners. Vi kräver även efterlevnad av lagstiftning för bekämpande av mutbrott och korruption för följande specifika riskområden (som behandlas mer detaljerat i relevanta avsnitt i denna Kod): Gåvor och representation Politiska bidrag Donationer till välgörenhet eller till samhället Företagspartners Olagliga betalningar Underlåtenhet att följa denna policy antingen medvetet eller genom ovarsamhet kommer att resultera i genomdrivandet av disciplinära förfaranden, inklusive uppsägning av anställning och/eller

9 relevanta kontrakt. Efterlevnad av denna policy kommer att övervakas, bedömas och regelbundet granskas för att garantera effektiv funktion av kontroller och förfaranden för bekämpande av mutbrott. BEDRÄGERI Bedrägeri är medvetet olagliga handlingar eller oetiskt, ohederligt eller olämpligt uppförande som kan resultera i inkomst, vinst eller fördel för dig eller skada eller förlust för företaget eller annan part. Att begå bedrägeri är ett grundläggande brott mot vår kärnvärdering om ärlighet och vi behandlar det som en mycket allvarlig disciplinär överträdelse. Alla CRH-företag ska, som ett minimum, anta CRH:s policy för bekämpande av bedrägeri som fastställer att: Vi tolererar inte bedrägeri och kräver att du uppträder ärligt och anständigt enligt de högsta standarder vid alla tillfällen. Företagsledningen ska upprätta och bibehålla tillräckligt med kontroller för att garantera att risker för bedrägeri lämpligen identifieras, övervakas och dämpas. Misstanke om eller faktiska belägg för bedrägeri måste rapporteras genom lämpliga, fastställda kanaler, inklusive "jourtelefonen". En flerspråkig och oberoende tjänst genom vilken du kan meddela dina misstankar på ditt eget språk och utan rädsla för vedergällning. Alla fall av bedrägeri kommer att undersökas, förluster att återindrivas och disciplinära åtgärder att genomdrivas mot anställda som begår eller är delaktiga i bedrägliga handlingar. Denna policy kommer även att regelbundet granskas för att garantera effektiv funktion av kontroller och förfaranden för bekämpande av mutbrott. SKYDDA FYSISK OCH IMMATERIELL EGENDOM Vi har alla ett ansvar att garantera att företagets tillgångar och resurser endast används för deras avsedda syften och på ett lämpligt sätt. Tillgångar inbegriper fastigheter, utrustning, finansiella faciliteter, handelshemligheter eller annan konkurrensmässigt känslig företagsinformation, patent, varumärken, datorhårdvara och mjukvara. Tänk särskilt på att förhindra förlust av tillgångar och resurser genom försämring eller stöld. Detta gäller även immateriella rättigheter och konfidentiell information, som aldrig får offentliggöras utanför företaget såvida det inte särskilt har godkänts. LÅN TILL ANSTÄLLDA Vi ger inte lån från våra tillgångar till anställda eller personer med anknytning till dessa förutom i undantagsfall då det är i koncernens intresse att bevilja lån och i enlighet med fastställda riktlinjer. 7

10 RÄKENSKAPER OCH BOKFÖRING Konsoliderade ekonomiska rapporter för CRH plc utarbetas i enlighet med internationella finansiella rapporteringsstandarder (IFRS) som antagits av Europeiska unionen. I egenskap av ett offentligt börsnoterat företag i USA, lyder CRH dessutom under bestämmelserna i Sarbanes-Oxley Act. Detta innebär att vi måste utföra en årlig utvärdering av internkontrollens effektivitet. Vi måste se till att vår bokföring upprätthåller högsta standard och att vårt bokföringsmaterial bibehålls enligt gällande lokal lagstiftning, relevanta bokföringsstandarder och CRHkoncernens riktlinjer. Bokföringsregistren, i skriftlig och elektronisk form, är en väsentlig del av vår affärsverksamhet och ska därför förvaras säkert. Bortsett från företagets allmänna behov av att upprätthålla dokument, kan det finnas lokal lagstiftning som kräver att vissa dokument sparas under fastställda tidsperioder. Dokument som kan bli föremål för granskning i rättstvister eller undersökningar ska identifieras, sparas och aldrig ändras eller förstöras. Alla företag i koncernen ska ha en plan för arkivering av dokument i syfte att bidra till en effektiv drift av det berörda företaget och uppfylla alla rättsliga krav. Företagets ekonomichefer rapporterar direkt till sin lokala verkställande direktör/styrelseordförande, och har även indirekta rapporteringskanaler och ansvar att rapportera om bokföring och företagsledningsärenden till avdelningens ekonomichef och i sista hand till koncernens ekonomichef. FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT Personer som är inblandade i brottsliga aktiviteter såsom olaga handel med droger, förfalskningar, terrorism, rån osv., använder sig ofta av lagliga verksamheter som kanaler för att "tvätta" olagligt förvärvat kapital. De flesta länder har numera antagit lagstiftning mot tvättning av pengar och banker måste följa rapporteringsregler, inklusive IDkontroller i samband med kassatransaktioner över fastställda nivåer. Vi måste vara försiktiga för att se till att vi inte används som en kanal för penningtvätt. Här betyder pengar såväl kontanter som resecheckar, betalningsordrar eller betalningar från tredje parts konton. Om en individuell person önskar göra affärer med oss och betala sina räkningar med en sådan betalningsmetod ska deras köp i god tro kontrolleras. Lär känna din kund! Om du upptäcker någon ovanlig eller tveksam transaktion måste du framlägga detta till din lokala ledningsgrupp som i sin tur ska informera företagets ekonomichef. IT-TEKNIK Det är viktigt att våra datorer fungerar effektivt och säkert för en säker drift av våra företag. Riktlinjer ska antas för att uppfylla dessa mål och de ska som ett minimum inbegripa de bestämmelser som finns i CRHkoncernens policy om IT-säkerhet. Se till att du särskilt uppmärksammar instruktionerna om planering för reservkopior, antivirusskydd, inloggningskoder och uppdaterad systemsupport. 8

11 Våra IT-system, inbegripet alla datorer och tillhörande utrustning, programvaror, e-postsystem, lösenord och lagrade data förblir alltid företagets egendom. Anställda har rätt till sekretess i den utsträckning som tillåts enligt lag, men inte utöver detta vid användning av sådana IT-system och utrustning. Dessa IT-system är arbetsverktyg som tillhandahålls av företaget för att hjälpa till att driva företaget, och sådana IT-system ska endast användas för lagliga verksamhetsändamål i enlighet med det enskilda företagets policy. Systemen får aldrig användas på något sätt som skulle kunna vara olagligt, kränkande, splittrande eller skadligt för andra personer, till exempel: att skapa, få åtkomst till, visa, lagra eller skicka sexuellt explicita bilder eller meddelanden, eller material som kan vara rasdiskriminerande eller etiskt kränkande, eller alla andra typer av beteenden som bryter mot företagets policyer som förbjuder diskriminering och/eller trakasserier. Vi köper ofta programvara från externa leverantörer som normalt sett lyder under upphovsrätten och förblir upphovsmannens egendom. Du får inte använda programvaror som erhållits olagligt, har licensierats felaktigt eller saknar licens eftersom det kan utsätta både dig och företaget för rättsliga åtgärder. DATASKYDD I egenskap av en koncern, samlar vi in en stor mängd data i både skriftligt och elektroniskt format. Det mesta av detta kommer att innehas av enskilda företag. Denna information omfattar data avseende kunder, leverantörer och personuppgifter om individer, inklusive tidigare och nuvarande anställda. 9

12 Du måste vara oerhört försiktig vad beträffar lämplig användning, lagring och överföring av denna information. Du måste iaktta lokal lagstiftning och varje företag i vår koncern ska ha registrerat sig hos lämplig dataskyddsmyndighet om det krävs enligt gällande bestämmelser. KONFIDENTIELL ELLER INSIDERINFORMATION OCH AKTIEHANDEL Du kan komma över konfidentiell information om vårt företag under din anställning. Sådan konfidentiell information får inte avslöjas till någon, inom eller utanför företaget, som inte har tillstånd till att ta emot sådan information. Du får inte avslöja konfidentiella uppgifter såsom affärshemligheter, processer, handböcker om policyer och förfaranden, marknadsföringsplaner, försäljningsinformation, kundlistor eller -information, prisinformation eller finansiella uppgifter till utomstående såvida det inte ingår i dina arbetsuppgifter att avslöja sådan information. Ingen tidigare anställd får heller använda eller avslöja sådan konfidentiell information efter att hans eller hennes anställning har upphört. Kom även ihåg att alla sådana uppgifter kan lyda under bestämmelser i lokala dataskyddslagar. CRH plc:s aktier är primärt noterade på Londons fondbörs och i andra hand på Dublins fondbörs. Företagets American Depository Shares (ADS) är noterade på New Yorks fondbörs. Noteringsreglerna kräver att noterade företag efterlever standardkoden, eller "Koden", som inför restriktioner vid handel med CRHvärdepapper för vissa anställda eller personer med anknytning till sådana anställda. Icke offentlig eller insiderinformation som erhållits av en anställd får inte användas för personligt gagn av den anställde eller av en tredje part som ett resultat av deras anknytning till den anställde. Vår policy för aktie- och värdepappershandel (som inbegriper köp, pantsättning av sålda aktier, skuld- och derivatinstrument och utnyttjande av aktieoptioner) försöker att garantera överensstämmelse med Koden och specifikt: förbjuder den dig, och personer med anknytning till dig, att handla med CRHvärdepapper som säljs och köps offentligt eller värdepapper för andra bolag medan du har tillgång till insiderinformation, d.v.s. information av en exakt natur som inte har offentliggjorts och som, om den offentliggjordes, troligen skulle ha en betydelsefull inverkan på värdepapperens pris. CRH måste även efterleva lagstiftning för bekämpande av marknadsmissbruk som kräver att noterade bolag upprätthåller en förteckning över anställda med tillgång till insiderinformation. Brott mot denna policy kommer att betraktas som ett allvarligt problem och kommer att undersökas noga. Disciplinära åtgärder kommer om nödvändigt att genomdrivas. Du bör även tänka på att insiderhandel eller kommunikation av insider information till andra i många jurisdiktioner är en straffbelagd gärning. 10

13 Handskas med våra kunder, leverantörer och samhället Vi engagerar oss för att upprätthålla de högsta standarder beträffande företagsetik för alla vi gör affärer med, överallt. VÅRA KUNDER Framgången i våra affärsstrategier vilar till stor del på all support från våra kunder. Det är därför viktigt att vi utvecklar och bibehåller bra kommersiella partnerskap baserade på rättvisa, ärlighet och tillit till våra kunder. Vi åtar oss, och har ett ansvar, att leverera våra varor och tjänster i enlighet med all tillämplig lagstiftning avseende hälsa och säkerhet och produktdatakrav. Om du har några frågor om detta, kan du rådfråga din handledare eller chef. Produktkampanjer och annonsering ska alltid vara saklig och presenteras på ett rättvist och rimligt sätt. Vi får inte göra osanna kommentarer om konkurrenter eller deras produktutbud. VÅRA LEVERANTÖRER Våra leverantörer är nyckelintressenter i vårt företags verksamhet. Vi förväntar oss att de är kvalitetsdrivna, innovativa och effektiva för att på så sätt ge oss värde för pengarna. Vi förväntar oss även att våra leverantörer arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och följer god etisk praxis. I gengäld strävar vi efter att vara en bra partner som uppför sig och handlar på ett rättvist och ärligt sätt. Till följd av våra produkters och affärsverksamhets slag är en stor del av våra leverantörer lokala där vi verkar och ansvaret för att hantera förhållandet med våra leverantörer vilar därför på det lokala företagets ledningsgrupp. 11

14 Vi måste som ett minimum respektera vår kod för etisk anskaffning, som kräver att: våra huvudleverantörer iakttar god etisk affärspraxis och uppfyller lämpliga standarder med hänsyn till lokal lagstiftning avseende mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljöskydd och bekämpande av mutbrott och korruption. Vi måste även vara särskilt uppmärksamma vad beträffar inköp, direkt eller indirekt, av produkter i eller från utvecklingsländer. Därför anskaffar vi endast produkter från leverantörer som: Stöder och respekterar skyddet av mänskliga rättigheter i de områden de utövar inflytande. Respekterar organisationsfrihet och erkänner rätten till kollektivavtal för alla anställda. Förbjuder alla former av tvångs- och barnarbete. Stöder jämställdhetsprincipen med hänsyn till rekrytering och val av anställda. Efterlever, som ett minimikrav, all tillämplig lagstiftning om hälsa och säkerhet och fortsätter att arbetet för bästa branschpraxis. Efterlever, som ett minimikrav, all tillämplig miljölagstiftning och stöder en proaktiv inställning till miljöutmaningar. Efterlever all relevant lagstiftning för bekämpande av mutbrott och korruption med hänsyn till sin affärer med CRH. Vi garanterar att huvudleverantörer som verkar i riskländer uppfyller dessa krav genom intervjuer och kontroller. Bruk av tredje part och företagspartners Det är normal affärspraxis att anlita försäljningsagenters, företagskonsulenters och ombuds, försäljningsdistributörers, lobbyisters och andra partners tjänster, inbegripet kort- och långsiktiga joint venture-partners, (kollektivt benämnt 12

15 affärspartners ) till att agera för vår räkning för att bistå med att säkra, förbereda eller förhandla anbud för nya kontrakt eller förlängning av redan befintliga kontrakt när så behövs och är lämpligt för att bidra till vår egen erfarenhet på bestämda marknader eller i vissa ämnesområden. För att skydda företaget från eventuell anknytning till olagliga eller korrupta betalningar eller risken för att sådana betalningar görs för vår räkning, kräver emellertid vår policy för bekämpande av mutbrott: Att vissa föreskrivna tillämpliga åtgärder vidtas för att garantera att våra företagspartners delar vårt engagemang för etiska affärsstandarder. Att skriftliga avtal som innehåller lämpliga bestämmelser för bekämpande av mutor upprättas. Att ersättning som betalats ut till en företagspartner står i proportion till de lagenliga tjänster som tillhandahållits, godkänts, lämpligen registrerats och betalats via check eller banköverföring (d.v.s. inte kontant såvida summan inte är liten och det är det enda praktiska betalningssättet) och i enlighet med avtalade kontrakt. OLAGLIGA BETALNINGAR Olagliga betalningar, även känt som "smörjpengar" eller "olagliga provisioner" är typisk sett små, inofficiella betalningar som görs till en statlig eller offentlig tjänsteman för att säkra eller snabba på en rutinåtgärd, till exempel för att utfärda ett tillstånd, en licens, ett medgivande eller immigrationsvisum, planera en inspektion i samband med ett avtals genomförande, tillhandahålla tjänster eller frisläppa varor som hålls i tullen osv. Beroende på den specifika jurisdiktionen kan dessa typer av betalningar vara mer eller mindre vanliga. Typiskt sett kan följden av en utebliven betalning vara orimlig i förhållande till den lilla betalning som begärs. Trots detta är olagliga betalningar förbjudna, enligt vad som avses i vår policy om bekämpande av mutbrott. Betalning av en avgift för användning av erkända, lagliga snabbspårsförfaranden som är öppna för alla ska inte betraktas som en olaglig betalning. Ett kvitto för sådana betalningar ska alltid begäras. En betalning kan även göras om en individs liv, säkerhet eller hälsa är hotad. Alla sådana betalningar måste godkännas på förhand eller, om sådana godkännanden inte är möjliga, därefter rapporteras till företagets verkställande direktör/styrelseordförande och chefen för koncernens efterlevnads- och etikgrupp. ATT GE OCH TA EMOT REPRESENTATION OCH GÅVOR Vi medger att överlämnande och mottagande av gåvor och företagsrepresentation normalt sett är ett lagenligt bidrag för att bygga bra affärsrelationer. Om de är orimliga eller olämpliga kan gåvorna emellertid bidra till ett oklart omdöme. Därför måste du vara försiktig med att erbjuda eller ta emot gåvor eller representation för att skydda både ditt eget och vårt rykte mot oriktiga anklagelser och säkerställa att man inte bryter mot mutbrottslagstiftningen. Det är inte möjligt att fastställa specifika regler för varje situation och vi erkänner att allmän praxis kan variera beroende på land och region. Varje företag ska därför ha sin egen uppsättning av regler avseende gåvor och representation, men de måste åtminstone införliva de relevanta bestämmelserna i vår policy om bekämpande av mutbrott, d.v.s. ett förbud mot att erbjuda eller ta emot gåvor eller representation när sådana arrangemang 13