Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18"

Transkript

1 Uppförandekoden

2 Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad och etik 3 Koncernens hållbarhet 3 Göra våra affärer på ett ansvarsfullt sätt 4 Intressekonflikt och yttre intressen 4 Konkurrenslagstiftning (Antitrust) 5 Förhindrande av mutbrott och korruption 6 Bedrägeri 7 Skydda fysisk och immateriell egendom 7 Lån till anställda 7 Räkenskaper och bokföring 8 Förhindrande av penningtvätt 8 IT-teknik 8 Dataskydd 9 Konfidentiell eller insiderinformation och aktiehandel 10 Handskas med våra kunder, leverantörer och samhället 11 Våra kunder 11 Våra leverantörer 11 Bruk av tredje parter och företagspartners 12 Olagliga betalningar 13 Att ge och ta emot representation och gåvor 13 Politiska bidrag 14 Donationer till välgörenhet och samhället 15 Handskas med statliga organ och tillsynsmyndigheter 15 Externa kommunikationer och media 16 Sociala medier 16 Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Hantera hälsa och säkerhet samt miljö 20 Hälsa och säkerhet 20 Drog- och alkoholmissbruk 21 Miljö 21 Bilaga 1 - Ta upp problem - information om jourtelefon 22 Bilaga 2 - Våra policyer 23 Index 24

3 Inledning CRH är en ledande, diversifierad koncern inom byggvaror och en av de fem främsta inom branschen världen över. Vi har växt fram från ett företag som huvudsakligen var baserat i Irland under 1970-talet till den internationella position vi innehar idag ett stolt rekord, som förstärks av ett fast engagemang för integritet, ärlighet och respekt för lagen som är våra kärnvärderingar. I takt med att vi fortsätter att genomföra vår strategi Prestation och utveckling och utveckla ett ännu mer diversifierat och globalt fotavtryck, måste vi förbli orubbliga och trofast efterleva dessa kärnprinciper. Vår uppdaterade uppförandekod fastställer tydliga riktlinjer för hur vi bör leva efter dessa standarder, så att vi kan bevara vår integritet och fortsätta att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt. Detta genom att placera verksamhetens etik i främsta ledet i våra förbindelser med kunder, leverantörer och de samhällen där vi verkar, och behandla alla våra medarbetare med respekt och anamma våra ansvarsskyldigheter i områden såsom hälsa, säkerhet och miljö. Koden är avsedd att fungera som en försäkran om god praxis. Den är inte heltäckande och mer detaljerade riktlinjer och förfaranden kan läggas till. Om du är osäker på vad du bör göra i en viss situation eller om du misstänker att vår Kod inte har iakttagits, vänligen inhämta råd eller ring vår jourtelefon som anges nedan i Koden. Meddelandet till var och en av oss är tydligt: det finns aldrig någon bra anledning att handla fel i affärer. Det är endast genom att upprätthålla våra kärnvärderingar som vi kan bibehålla vår fortsatta framgång som ett företag och skydda vårt utomordentliga rykte. Tack för att du engagerar dig personligen för att ta del i vår målsättning att se till att CRH fortsätter att leda med integritet. Myles Lee Verkställande direktör vid CRH plc Dublin, Irland Februari

4 Skydda vår integritet 2 Det finns aldrig någon bra anledning att handla fel i affärer. Tillämplighet och efterlevnad CRH:s uppförandekod, Koden, är tillämplig såtillvida att den relaterar till individuella skyldigheter och ansvar för anställda i koncernföretagen, inklusive deltidsanställda eller anställda med fasta eller tidsbegränsade kontrakt. Anställda som berörs av Koden inbegriper företagens chefer, personer utan exekutiva funktioner och tjänstemän. Alla chefer i hela koncernen är ansvariga att följa och implementera dessa riktlinjer. Det åligger varje företag och anställd att följa särskild lagstiftning och praxis som är tillämplig inom deras bransch, eller som krävs inom den jurisdiktion där de verkar. Koncernen definieras som de företag där CRH direkt eller indirekt kontrollerar mer än 50 % av aktiekapitalet. Ingen chef har befogenhet att leda en anställd till att begå en oetisk eller olaglig handling. Ingen kan rättfärdiga en sådan handling genom att nämna att den beordrades av en person med en högre befattning. Vi kommer att hjälpa alla anställda att följa denna Kod och ge support när så är lämpligt för att inte äventyra dessa principer. Utbildning kan, om nödvändigt, ges för att hjälpa anställda att förstå sina skyldigheter och sitt ansvar. Tillämpningen av Koden ska underkastas de restriktioner eller rättigheter som gäller för lagstiftningen i varje jurisdiktion där koncernen verkar. Om det finns skillnader mellan Koden och lokal lagstiftning som ett resultat av lokala sedvänjor, normer, lagar eller föreskrifter, måste ni tillämpa vilkendera av Koden eller den lokala lagstiftningen som fastställer högsta standard för beteende. I vår decentraliserade struktur ligger det primära ansvaret för att vår Kod efterföljs i enskilda företag hos det lokala företagets verkställande direktör/styrelseordförande och den verksamhetsavdelning som de tillhör. Styrelsen i våra företag ska varje år granska Kodens tillämplighet. Detta ska antecknas i företagets protokoll. Den verkställande direktören/styrelseordföranden ska bekräfta och skriva under Kodens verksamhetsstatus i företaget. Förvärv I egenskap av en koncern med ett starkt fokus på tillväxt förvärvar vi många företag varje år. Ett program för införlivande av Koden ska anges av det förvärvade företaget så snart som möjligt. Detta ska utföras på ett praktiskt sätt och genom att vederbörligen respektera lokal kultur. Det tillämpliga förfarandet före förvärv ska inbegripa en utvärdering av företagets uppförande och etiska frågor och dessa ärenden ska tas upp i dokumentationen om förvärv eller aktieägaravtal i enlighet därmed. MINORITETSINTRESSEN, JOINT VENTURES OCH DELÄGARSKAP Om CRH innehar kontrollen tillsammans med ett minoritetsintresse (d.v.s. ett icke helägt dotterbolag), kommer vi att tillämpa våra riktlinjer, standarder och förfaranden direkt. Detta krav ska ingå i aktieägaravtalet. Vid ett joint venture (d.v.s. om CRH har gemensam ledningskontroll) eller ett delägarskap (d.v.s. om CRH utövar avsevärt inflytande vad beträffar finansiellt och operationellt beslutsfattande), kommer vi att försöka påverka våra partners att anta liknande riktlinjer, standarder och förfaranden i linje med, eller åtminstone lika strikta, som våra. Aktieägaravtalet ska i vilket fall som helst återspegla den överenskomna positionen.

5 Brott mot Koden Riktlinjerna i denna Kod gäller för varje enskild anställd och tar deras skyldigheter och ansvar i det företag de arbetar för med i beräkningen. Varje anställd som bryter mot Koden kan bli föremål för lämpliga disciplinära åtgärder från arbetsgivaren enligt lokal lagstiftning och avtalade förfaranden. Om en åtgärd även utgör en överträdelse av gällande lagstiftning kan den anställde åtalas enligt civil- eller straffrättslagen. Internrevision Koncernen har en intern revisionsavdelning som utför en oberoende granskning av interna räkenskaper och kontrollfunktioner. Den utför även en verifiering av efterlevnad med hänsyn till ett antal punkter som ingår i denna Kod. En stadga, som upprättar den interna revisionsavdelningen och beskriver dess ansvarsskyldigheter, har godkänts av CRH:s revisionskommitté. Enligt denna stadga är CRH-företag skyldiga att samarbeta till fullo med den interna revisionsgruppen. Chefen för internrevisionen, som är i direkt kontakt med CRH-koncernens verkställande direktör, rapporterar till revisionskommittén vid CRH plc. EFTERLEVNAD OCH ETIK Koncernen har en efterlevnads- och etikavdelning med en koncernchef för efterlevnad och etik som ansvarar för allmän strategi, ledning och leverans av efterlevnads- och etikprogrammet. Landsspecifika efterlevnadssamordnare har utsetts för att koordinera detta förfarande på nationell nivå. Koncernchefen för efterlevnad och etik, som är i direkt kontakt med CRH-koncernens verkställande direktör, rapporterar till revisionskommittén vid CRH plc. KONCERNENS HÅLLBARHET Koncernen har även en hållbarhetsgrupp som övervakar genomförandet av koncernens policyer för hälsa och säkerhet, miljö och socialfrågor. Gruppen utför en detaljerad årlig granskning av hälsa, säkerhet, miljö och sociala förhållanden inom alla verksamhetsavdelningar. Koncernens chef för hållbarhetsgruppen, som rapporterar till verksamhetschefen, framlägger en årlig rapport om arbetsresultatet inom dessa områden till styrelsen för CRH plc. Maeve Carton, Ekonomichef Ledningsgruppen: Stående, från vänster till höger: Doug Black (styrelseordförande och verksamhetschef, Oldcastle Inc), Eric Bax (Chef för CRH Europe Products & Distribution); Sittande från vänster till höger: Albert Manifold (VD), Henry Morris (Chef för Europe Materials) och Mark Towe (VD, Oldcastle Inc). 3

6 Göra våra affärer på ett ansvarsfullt sätt Vi kommer att upprätthålla våra kärnvärderingar i form av ärlighet, integritet och respekt för lagen. INTRESSEKONFLIKT OCH YTTRE INTRESSEN En intressekonflikt uppstår när dina privata intressen eller möjligheten till vinst är, eller kan anses vara, i konflikt med koncernens intressen. Dina personliga intressen inbegriper nära besläktade personer såsom släktingar, släktingar genom äktenskap, nära vänner eller kompanjoner. En eventuell verklig eller uppfattad intressekonflikt måste anges av nya anställda och befintliga anställda ska omedelbart meddela sin linjechef om någon ny intressekonflikt uppstår. De undantag som fastställs nedan är endast tillåtna efter ett uttryckligt skriftligt godkännande från arbetsgivarföretagets verkställande direktör/styrelseordförande eller närmaste exekutiva chef därunder, enligt vad som är lämpligt. Tillåtna intressen Bortsett från de begränsningar som införs genom dessa riktlinjer, liksom ett eventuellt individuellt anställningskontrakt, är du fri att engagera dig i utomstående aktiviteter som inte inkräktar på ditt arbete eller på annat sätt står i konflikt med koncernens intressen. Finansiella intressen Om din befattning i koncernen inbegriper urval eller granskning av kunder eller leverantörer, eller om din befattning medger inflytande över dessa beslut och du har ett ekonomiskt intresse i en kund, leverantör eller konkurrent. En intressekonflikt uppstår inte om det är ett ekonomiskt intresse i form av värdepapper som listas på en erkänd fondbörs eller köps/ säljs på en regelbunden OTC-marknad, och utgör mindre än 1 % av det totala antalet värdepapper i en viss klass. Andelar i tillgångar Om du direkt eller indirekt äger en andel eller utvidgar eller ytterligare utvecklar en andel i egendom, fastighetsarrenden, patent eller andra rättigheter i vilka koncernen har en andel (eller i vilka du vet eller har skäl att anta att koncernen troligen har en andel). Ombud för tredje part I de fall då du agerar som ett ombud för en tredje part i transaktioner som involverar koncernen. Nära förenade personer som utför våra inkompatibla åligganden Då du och en nära förbunden person utför uppgifter som, kollektivt, orsakar en brist på uppdelning av skyldigheter som inverkar på den interna finansiella kontrollen. Utvärdering av anställning, löner och prestationer Då du är inblandad i dessa uppgifter som relaterar till en nära förbunden person. 4

7 Utomstående kommersiell eller relaterad involvering Då du är involverad i ett utomstående företag såsom en kund, leverantör av varor eller tjänster, eller en konkurrent. Övriga affärsintressen Då du företar kommersiella eller statliga verksamheter i en företagsledande ställning. Det är osannolikt att all inblandning du kan ha i ideella eller välgörenhetsorganisationer kan betraktas som en intressekonflikt. KONKURRENSLAGSTIFTNING (ANTITRUST) Vi tror på att verka på en fri och öppen marknad. Genom att följa denna princip blir vi mer effektivt drivna av behovet att vara både effektiva och innovativa. Vi är till fullo engagerade i att efterleva tillämplig konkurrenslagstiftning i de länder där vi verkar. Alla CRH-företag ska, som ett minimum, anta CRH:s efterlevnadspolicy för konkurrens-/antitrustlagstiftning, enligt följande: Du får inte vidta någon form av skriftlig, elektronisk eller muntlig kommunikation, eller upprätta ett implicit eller explicit avtal eller samförstånd med en konkurrent som får följande resultat eller försöker att: Fastställa, stabilisera eller styra priser, kreditvillkor, prisavdrag eller rabatter. Tilldela kontrakt, marknader, kunder eller territorier. Bojkotta vissa kunder eller leverantörer. Avstå från eller begränsa tillverkning eller försäljning av en eventuell produkt eller tjänst. Du ska säkerställa att vi inte använder kommersiella strategier som kan bryta mot konkurrenslagstiftning avseende monopolisering, eller som utgör försök till att monopolisera eller missbruka en framträdande position på en eventuell marknad. 5

8 6 Om det finns någon tvekan om lämpligheten i någon kommunikation, kontraktuell eller kommersiell strategi vad beträffar konkurrens, ska du be om juridisk rådgivning. Ett brott mot denna policy utgör en risk för allvarliga civila, straffrättsliga, ekonomiska eller andra straff som pålägger oss med avgifter. Den person/de personer som ansvarar för sådana åtgärder utsätter sig dessutom för civilt och straffrättsligt ansvar. Detta kan resultera i avgifter, fängelsestraff och (diskvalificering från att arbeta på ett företag). Du kan be om ytterligare råd och support från din ledningsgrupp som kommer att sätta sig in i tillämplig lagstiftning, se till att du deltar i lämplig utbildning och årligen granska vår efterlevnad på området. FÖRHINDRANDE AV MUTBROTT OCH KORRUPTION Vi kräver att alla transaktioner med tredje parter utförs i enlighet med gällande lagstiftning på området och i synnerhet, USA:s (US Foreign Corrupt Practices Act) och Storbritanniens (UK Bribery Act) lagstiftning mot mutbrott och korruption. Alla CRHföretag ska, som ett minimum, anta CRH:s policy för bekämpande av mutbrott som kan sammanfattas enligt följande: Vi tolererar ingen form av mutbrott. Vid agerande å CRH:s vägnar, får du på inga villkor erbjuda, betala, begära eller acceptera mutor. Risk för externa och interna mutor kommer att bedömas regelbundet och systematiskt och lämpliga riskbaserade förfaranden i syfte att förebygga mutor kommer att implementeras, inklusive de förfaranden som syftar till att garantera att: Finansiella och kommersiella kontroller finns på plats för att reducera risken för korrumperade betalningar till ett minimum, vilket inbegriper ett bibehållande av fullständiga och exakta räkenskaper och bokföring. Utbildning ges till alla berörda anställda och övriga nyckelintressenter enligt vad som är lämpligt för deras verksamhet och associerade risker. Risk för efterträdande bolags ansvarsskyldighet mildras genom effektiva och omfattande tillämpliga åtgärder innan förvärv eller joint venture-transaktioner och att förvärvade bolagsenheter integreras lämpligen för att efterleva vår policy och våra förfaranden för bekämpande av mutbrott och korruption. Våra företagspartners (inklusive försäljningsagenter, företagskonsulenter och ombud, försäljningsdistributörer, lobbyister och partners inbegripet kort- och långsiktiga joint venture-partners som arbetar för vår räkning för att bistå med att säkra, förbereda eller förhandla anbud för nya kontrakt eller förlängning av redan befintliga kontrakt) arbetar i enlighet med tillämplig lagstiftning för bekämpande av mutbrott och korruption på lokal och internationell nivå. Vår policy och våra riktlinjer meddelas till alla berörda anställda och företagspartners. Vi kräver även efterlevnad av lagstiftning för bekämpande av mutbrott och korruption för följande specifika riskområden (som behandlas mer detaljerat i relevanta avsnitt i denna Kod): Gåvor och representation Politiska bidrag Donationer till välgörenhet eller till samhället Företagspartners Olagliga betalningar Underlåtenhet att följa denna policy antingen medvetet eller genom ovarsamhet kommer att resultera i genomdrivandet av disciplinära förfaranden, inklusive uppsägning av anställning och/eller

9 relevanta kontrakt. Efterlevnad av denna policy kommer att övervakas, bedömas och regelbundet granskas för att garantera effektiv funktion av kontroller och förfaranden för bekämpande av mutbrott. BEDRÄGERI Bedrägeri är medvetet olagliga handlingar eller oetiskt, ohederligt eller olämpligt uppförande som kan resultera i inkomst, vinst eller fördel för dig eller skada eller förlust för företaget eller annan part. Att begå bedrägeri är ett grundläggande brott mot vår kärnvärdering om ärlighet och vi behandlar det som en mycket allvarlig disciplinär överträdelse. Alla CRH-företag ska, som ett minimum, anta CRH:s policy för bekämpande av bedrägeri som fastställer att: Vi tolererar inte bedrägeri och kräver att du uppträder ärligt och anständigt enligt de högsta standarder vid alla tillfällen. Företagsledningen ska upprätta och bibehålla tillräckligt med kontroller för att garantera att risker för bedrägeri lämpligen identifieras, övervakas och dämpas. Misstanke om eller faktiska belägg för bedrägeri måste rapporteras genom lämpliga, fastställda kanaler, inklusive "jourtelefonen". En flerspråkig och oberoende tjänst genom vilken du kan meddela dina misstankar på ditt eget språk och utan rädsla för vedergällning. Alla fall av bedrägeri kommer att undersökas, förluster att återindrivas och disciplinära åtgärder att genomdrivas mot anställda som begår eller är delaktiga i bedrägliga handlingar. Denna policy kommer även att regelbundet granskas för att garantera effektiv funktion av kontroller och förfaranden för bekämpande av mutbrott. SKYDDA FYSISK OCH IMMATERIELL EGENDOM Vi har alla ett ansvar att garantera att företagets tillgångar och resurser endast används för deras avsedda syften och på ett lämpligt sätt. Tillgångar inbegriper fastigheter, utrustning, finansiella faciliteter, handelshemligheter eller annan konkurrensmässigt känslig företagsinformation, patent, varumärken, datorhårdvara och mjukvara. Tänk särskilt på att förhindra förlust av tillgångar och resurser genom försämring eller stöld. Detta gäller även immateriella rättigheter och konfidentiell information, som aldrig får offentliggöras utanför företaget såvida det inte särskilt har godkänts. LÅN TILL ANSTÄLLDA Vi ger inte lån från våra tillgångar till anställda eller personer med anknytning till dessa förutom i undantagsfall då det är i koncernens intresse att bevilja lån och i enlighet med fastställda riktlinjer. 7

10 RÄKENSKAPER OCH BOKFÖRING Konsoliderade ekonomiska rapporter för CRH plc utarbetas i enlighet med internationella finansiella rapporteringsstandarder (IFRS) som antagits av Europeiska unionen. I egenskap av ett offentligt börsnoterat företag i USA, lyder CRH dessutom under bestämmelserna i Sarbanes-Oxley Act. Detta innebär att vi måste utföra en årlig utvärdering av internkontrollens effektivitet. Vi måste se till att vår bokföring upprätthåller högsta standard och att vårt bokföringsmaterial bibehålls enligt gällande lokal lagstiftning, relevanta bokföringsstandarder och CRHkoncernens riktlinjer. Bokföringsregistren, i skriftlig och elektronisk form, är en väsentlig del av vår affärsverksamhet och ska därför förvaras säkert. Bortsett från företagets allmänna behov av att upprätthålla dokument, kan det finnas lokal lagstiftning som kräver att vissa dokument sparas under fastställda tidsperioder. Dokument som kan bli föremål för granskning i rättstvister eller undersökningar ska identifieras, sparas och aldrig ändras eller förstöras. Alla företag i koncernen ska ha en plan för arkivering av dokument i syfte att bidra till en effektiv drift av det berörda företaget och uppfylla alla rättsliga krav. Företagets ekonomichefer rapporterar direkt till sin lokala verkställande direktör/styrelseordförande, och har även indirekta rapporteringskanaler och ansvar att rapportera om bokföring och företagsledningsärenden till avdelningens ekonomichef och i sista hand till koncernens ekonomichef. FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT Personer som är inblandade i brottsliga aktiviteter såsom olaga handel med droger, förfalskningar, terrorism, rån osv., använder sig ofta av lagliga verksamheter som kanaler för att "tvätta" olagligt förvärvat kapital. De flesta länder har numera antagit lagstiftning mot tvättning av pengar och banker måste följa rapporteringsregler, inklusive IDkontroller i samband med kassatransaktioner över fastställda nivåer. Vi måste vara försiktiga för att se till att vi inte används som en kanal för penningtvätt. Här betyder pengar såväl kontanter som resecheckar, betalningsordrar eller betalningar från tredje parts konton. Om en individuell person önskar göra affärer med oss och betala sina räkningar med en sådan betalningsmetod ska deras köp i god tro kontrolleras. Lär känna din kund! Om du upptäcker någon ovanlig eller tveksam transaktion måste du framlägga detta till din lokala ledningsgrupp som i sin tur ska informera företagets ekonomichef. IT-TEKNIK Det är viktigt att våra datorer fungerar effektivt och säkert för en säker drift av våra företag. Riktlinjer ska antas för att uppfylla dessa mål och de ska som ett minimum inbegripa de bestämmelser som finns i CRHkoncernens policy om IT-säkerhet. Se till att du särskilt uppmärksammar instruktionerna om planering för reservkopior, antivirusskydd, inloggningskoder och uppdaterad systemsupport. 8

11 Våra IT-system, inbegripet alla datorer och tillhörande utrustning, programvaror, e-postsystem, lösenord och lagrade data förblir alltid företagets egendom. Anställda har rätt till sekretess i den utsträckning som tillåts enligt lag, men inte utöver detta vid användning av sådana IT-system och utrustning. Dessa IT-system är arbetsverktyg som tillhandahålls av företaget för att hjälpa till att driva företaget, och sådana IT-system ska endast användas för lagliga verksamhetsändamål i enlighet med det enskilda företagets policy. Systemen får aldrig användas på något sätt som skulle kunna vara olagligt, kränkande, splittrande eller skadligt för andra personer, till exempel: att skapa, få åtkomst till, visa, lagra eller skicka sexuellt explicita bilder eller meddelanden, eller material som kan vara rasdiskriminerande eller etiskt kränkande, eller alla andra typer av beteenden som bryter mot företagets policyer som förbjuder diskriminering och/eller trakasserier. Vi köper ofta programvara från externa leverantörer som normalt sett lyder under upphovsrätten och förblir upphovsmannens egendom. Du får inte använda programvaror som erhållits olagligt, har licensierats felaktigt eller saknar licens eftersom det kan utsätta både dig och företaget för rättsliga åtgärder. DATASKYDD I egenskap av en koncern, samlar vi in en stor mängd data i både skriftligt och elektroniskt format. Det mesta av detta kommer att innehas av enskilda företag. Denna information omfattar data avseende kunder, leverantörer och personuppgifter om individer, inklusive tidigare och nuvarande anställda. 9

12 Du måste vara oerhört försiktig vad beträffar lämplig användning, lagring och överföring av denna information. Du måste iaktta lokal lagstiftning och varje företag i vår koncern ska ha registrerat sig hos lämplig dataskyddsmyndighet om det krävs enligt gällande bestämmelser. KONFIDENTIELL ELLER INSIDERINFORMATION OCH AKTIEHANDEL Du kan komma över konfidentiell information om vårt företag under din anställning. Sådan konfidentiell information får inte avslöjas till någon, inom eller utanför företaget, som inte har tillstånd till att ta emot sådan information. Du får inte avslöja konfidentiella uppgifter såsom affärshemligheter, processer, handböcker om policyer och förfaranden, marknadsföringsplaner, försäljningsinformation, kundlistor eller -information, prisinformation eller finansiella uppgifter till utomstående såvida det inte ingår i dina arbetsuppgifter att avslöja sådan information. Ingen tidigare anställd får heller använda eller avslöja sådan konfidentiell information efter att hans eller hennes anställning har upphört. Kom även ihåg att alla sådana uppgifter kan lyda under bestämmelser i lokala dataskyddslagar. CRH plc:s aktier är primärt noterade på Londons fondbörs och i andra hand på Dublins fondbörs. Företagets American Depository Shares (ADS) är noterade på New Yorks fondbörs. Noteringsreglerna kräver att noterade företag efterlever standardkoden, eller "Koden", som inför restriktioner vid handel med CRHvärdepapper för vissa anställda eller personer med anknytning till sådana anställda. Icke offentlig eller insiderinformation som erhållits av en anställd får inte användas för personligt gagn av den anställde eller av en tredje part som ett resultat av deras anknytning till den anställde. Vår policy för aktie- och värdepappershandel (som inbegriper köp, pantsättning av sålda aktier, skuld- och derivatinstrument och utnyttjande av aktieoptioner) försöker att garantera överensstämmelse med Koden och specifikt: förbjuder den dig, och personer med anknytning till dig, att handla med CRHvärdepapper som säljs och köps offentligt eller värdepapper för andra bolag medan du har tillgång till insiderinformation, d.v.s. information av en exakt natur som inte har offentliggjorts och som, om den offentliggjordes, troligen skulle ha en betydelsefull inverkan på värdepapperens pris. CRH måste även efterleva lagstiftning för bekämpande av marknadsmissbruk som kräver att noterade bolag upprätthåller en förteckning över anställda med tillgång till insiderinformation. Brott mot denna policy kommer att betraktas som ett allvarligt problem och kommer att undersökas noga. Disciplinära åtgärder kommer om nödvändigt att genomdrivas. Du bör även tänka på att insiderhandel eller kommunikation av insider information till andra i många jurisdiktioner är en straffbelagd gärning. 10

13 Handskas med våra kunder, leverantörer och samhället Vi engagerar oss för att upprätthålla de högsta standarder beträffande företagsetik för alla vi gör affärer med, överallt. VÅRA KUNDER Framgången i våra affärsstrategier vilar till stor del på all support från våra kunder. Det är därför viktigt att vi utvecklar och bibehåller bra kommersiella partnerskap baserade på rättvisa, ärlighet och tillit till våra kunder. Vi åtar oss, och har ett ansvar, att leverera våra varor och tjänster i enlighet med all tillämplig lagstiftning avseende hälsa och säkerhet och produktdatakrav. Om du har några frågor om detta, kan du rådfråga din handledare eller chef. Produktkampanjer och annonsering ska alltid vara saklig och presenteras på ett rättvist och rimligt sätt. Vi får inte göra osanna kommentarer om konkurrenter eller deras produktutbud. VÅRA LEVERANTÖRER Våra leverantörer är nyckelintressenter i vårt företags verksamhet. Vi förväntar oss att de är kvalitetsdrivna, innovativa och effektiva för att på så sätt ge oss värde för pengarna. Vi förväntar oss även att våra leverantörer arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och följer god etisk praxis. I gengäld strävar vi efter att vara en bra partner som uppför sig och handlar på ett rättvist och ärligt sätt. Till följd av våra produkters och affärsverksamhets slag är en stor del av våra leverantörer lokala där vi verkar och ansvaret för att hantera förhållandet med våra leverantörer vilar därför på det lokala företagets ledningsgrupp. 11

14 Vi måste som ett minimum respektera vår kod för etisk anskaffning, som kräver att: våra huvudleverantörer iakttar god etisk affärspraxis och uppfyller lämpliga standarder med hänsyn till lokal lagstiftning avseende mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljöskydd och bekämpande av mutbrott och korruption. Vi måste även vara särskilt uppmärksamma vad beträffar inköp, direkt eller indirekt, av produkter i eller från utvecklingsländer. Därför anskaffar vi endast produkter från leverantörer som: Stöder och respekterar skyddet av mänskliga rättigheter i de områden de utövar inflytande. Respekterar organisationsfrihet och erkänner rätten till kollektivavtal för alla anställda. Förbjuder alla former av tvångs- och barnarbete. Stöder jämställdhetsprincipen med hänsyn till rekrytering och val av anställda. Efterlever, som ett minimikrav, all tillämplig lagstiftning om hälsa och säkerhet och fortsätter att arbetet för bästa branschpraxis. Efterlever, som ett minimikrav, all tillämplig miljölagstiftning och stöder en proaktiv inställning till miljöutmaningar. Efterlever all relevant lagstiftning för bekämpande av mutbrott och korruption med hänsyn till sin affärer med CRH. Vi garanterar att huvudleverantörer som verkar i riskländer uppfyller dessa krav genom intervjuer och kontroller. Bruk av tredje part och företagspartners Det är normal affärspraxis att anlita försäljningsagenters, företagskonsulenters och ombuds, försäljningsdistributörers, lobbyisters och andra partners tjänster, inbegripet kort- och långsiktiga joint venture-partners, (kollektivt benämnt 12

15 affärspartners ) till att agera för vår räkning för att bistå med att säkra, förbereda eller förhandla anbud för nya kontrakt eller förlängning av redan befintliga kontrakt när så behövs och är lämpligt för att bidra till vår egen erfarenhet på bestämda marknader eller i vissa ämnesområden. För att skydda företaget från eventuell anknytning till olagliga eller korrupta betalningar eller risken för att sådana betalningar görs för vår räkning, kräver emellertid vår policy för bekämpande av mutbrott: Att vissa föreskrivna tillämpliga åtgärder vidtas för att garantera att våra företagspartners delar vårt engagemang för etiska affärsstandarder. Att skriftliga avtal som innehåller lämpliga bestämmelser för bekämpande av mutor upprättas. Att ersättning som betalats ut till en företagspartner står i proportion till de lagenliga tjänster som tillhandahållits, godkänts, lämpligen registrerats och betalats via check eller banköverföring (d.v.s. inte kontant såvida summan inte är liten och det är det enda praktiska betalningssättet) och i enlighet med avtalade kontrakt. OLAGLIGA BETALNINGAR Olagliga betalningar, även känt som "smörjpengar" eller "olagliga provisioner" är typisk sett små, inofficiella betalningar som görs till en statlig eller offentlig tjänsteman för att säkra eller snabba på en rutinåtgärd, till exempel för att utfärda ett tillstånd, en licens, ett medgivande eller immigrationsvisum, planera en inspektion i samband med ett avtals genomförande, tillhandahålla tjänster eller frisläppa varor som hålls i tullen osv. Beroende på den specifika jurisdiktionen kan dessa typer av betalningar vara mer eller mindre vanliga. Typiskt sett kan följden av en utebliven betalning vara orimlig i förhållande till den lilla betalning som begärs. Trots detta är olagliga betalningar förbjudna, enligt vad som avses i vår policy om bekämpande av mutbrott. Betalning av en avgift för användning av erkända, lagliga snabbspårsförfaranden som är öppna för alla ska inte betraktas som en olaglig betalning. Ett kvitto för sådana betalningar ska alltid begäras. En betalning kan även göras om en individs liv, säkerhet eller hälsa är hotad. Alla sådana betalningar måste godkännas på förhand eller, om sådana godkännanden inte är möjliga, därefter rapporteras till företagets verkställande direktör/styrelseordförande och chefen för koncernens efterlevnads- och etikgrupp. ATT GE OCH TA EMOT REPRESENTATION OCH GÅVOR Vi medger att överlämnande och mottagande av gåvor och företagsrepresentation normalt sett är ett lagenligt bidrag för att bygga bra affärsrelationer. Om de är orimliga eller olämpliga kan gåvorna emellertid bidra till ett oklart omdöme. Därför måste du vara försiktig med att erbjuda eller ta emot gåvor eller representation för att skydda både ditt eget och vårt rykte mot oriktiga anklagelser och säkerställa att man inte bryter mot mutbrottslagstiftningen. Det är inte möjligt att fastställa specifika regler för varje situation och vi erkänner att allmän praxis kan variera beroende på land och region. Varje företag ska därför ha sin egen uppsättning av regler avseende gåvor och representation, men de måste åtminstone införliva de relevanta bestämmelserna i vår policy om bekämpande av mutbrott, d.v.s. ett förbud mot att erbjuda eller ta emot gåvor eller representation när sådana arrangemang 13

16 kan inverka på resultatet i ett företagsbeslut och inte är rimliga utgifter som görs i god tro. De ska även införliva följande riktlinjer: Gåvor och representation är i allmänhet acceptabla om de är: anspråkslösa, tillfälliga förenliga med sedvanlig företagspraxis ges öppet, inte i hemlighet lämpliga för tillfället. Till exempel märkesvaror som en del av reklamkampanjer av nominellt värde, t.ex. pennor, almanackor, t-tröjor etc., representation som ges till kunder eller leverantörer som del av företagsmöten eller -evenemang, rimliga utgifter för resor och logi för lagenliga affärsresor, Gåvor och representation är alltid oacceptabla om de är i strid mot lagstiftningen eller etiska normer, i form av kontanter eller motsvarande, till exempel kuponger eller aktier, ges som svar på eller i förhoppning om gynnsamma affärsbeslut, i strid mot en känd policy för mottagaren, ges som ett svar på ett specifikt krav, kränkande eller skulle genera dig eller företaget om de offentliggjordes. Alla utgifter för gåvor ska upptecknas som sådana i företagets bokföring. Eventuellt tvivel om en gåvas eller representations lämplighet ska diskuteras med företagets verkställande direktör eller styrelseordförande. Gåvor av vilkendera typ eller värde ska särskilt inte erbjudas till, eller accepteras från, statstjänstemän eller statliga representanter eller politiker eller politiska partier utan att det på förhand har godkänts av företagets verkställande direktör eller styrelseordförande, såvida det inte handlar om gåvor av föga värde som vanligtvis ges som ett tecken på goodwill. POLITISKA BIDRAG Politiska bidrag inbegriper alla typer av bidrag, kontanta eller av annat slag, som ges till stöd för en politisk sakfråga, ett politisk parti, en kandidat eller tvistefråga. Bidrag av detta slag kan inbegripa gåvor som innebär användning av företagets egendom eller tjänster, annons- eller reklamverksamheter som stödjer ett politiskt parti, köp av biljetter till välgörenhetsevenemang för penninginsamling eller utnyttjande av anställdas tid till att hjälpa till med politiskt kampanjarbete. Den lagstiftning som styr politiska bidrag varierar i olika delar av världen. I vissa jurisdiktioner är det förbjudet för bolag, statliga leverantörer och/eller dem som anställer lobbyister att ge politiska bidrag, i andra måste sådana summor offentliggöras. Politiska bidrag till eller via politiska partier, organisationer eller individer som är politiskt engagerade får inte göras som ett sätt att erhålla fördelar i affärstransaktioner. När ett politisk bidrag dock anses vara lämpligt, d.v.s. inte ges som ett sätt att erhålla affärsfördelar och stöder demokratiprocessen, kan avdelningens chef/ styrelseordförande, i enlighet med relevant lagstiftning, ge ett skriftligt godkännande för ett sådant bidrag. Alla sådana relevanta utgifter ska dokumenteras, kvitteras och upptecknas i företagets bokföring. 14

17 DONATIONER TILL VÄLGÖRENHET OCH SAMHÄLLET I egenskap av en ansvarsfull bolagsmedborgare, uppmuntrar vi våra företag och anställda till aktivt deltagande i välgörenhet och lokala samhällsansträngningar i form av monetärt eller annat bistånd. Det är inte möjligt att fastställa specifika regler för varje situation och vi erkänner att allmän praxis kan variera beroende på land och region. Det är därför lämpligt att varje företag har sin egen uppsättning av regler avseende donationer till välgörenhet och samhället som minst måste inbegripa den regel som fastställts i vår policy om bekämpande av mutbrott om att donationer endast får göras till välgörenhet i god tro eller utav PR-skäl och aldrig om det finns eller kan uppstå en potentiell intressekonflikt eller möjlighet att donationen kan användas som en förevändning för mutbrott. De ska även införliva följande riktlinjer: Finansiella donationer får aldrig göras kontant (såvida summan inte är mycket liten) eller betalas ut till ett privat bankkonto, utan endast till bankkontot för den institution till vilken donationen ska utställas. Donationer ska inte göras via tredje part, t.ex. kunder eller leverantörer. Donationer får inte vara uppbundna eller ge sken av att vara uppbundna till verkställandet av en affärstransaktion eller statlig åtgärd. Alla donationer måste godkännas av företagets verkställande direktör eller styrelseordförande och måste dokumenteras, kvitteras och upptecknas i företagets bokföring. HANDSKAS MED STATLIGA ORGAN OCH TILLSYNSMYNDIGHETER Vid handskande med statstjänstemän får du inte riskera att koncernen betraktas som, eller misstänks för, att arbeta utanför de standarder vi önskar upprätthålla. Statstjänstemän har ofta strikta regler för sin samverkan med företag i den privata sektorn inklusive, till exempel, föreskrivna gränser för acceptabla gåvor eller representation. Var särskilt försiktiga med att se till att våra standarder är, och anses, upprätthållas vid handskande med statstjänstemän. Under vissa omständigheter kan du komma i kontakt med statstjänstemän under ditt arbete, eller ombes ge information för företagets räkning i samband med ett statligt organs eller en tillsynsmyndighets undersökning. Du måste se till att all sådan 15

18 information är korrekt och lämplig för ändamålet. Fel eller förbiseenden kan skada vårt rykte och trovärdighet och kan vara olagliga. Inhämta alltid råd innan du svarar på en icke rutinmässig begäran om information från ett statligt organ eller en tillsynsmyndighet. EXTERNA KOMMUNIKATIONER OCH MEDIA Kommunikationer med omvärlden är en mycket viktig del i utvärderingen av koncernens rykte och finanser. I enlighet därmed, kommer all kommunikation till media med anknytning till våra finansiella resultat, förvärv, avyttringar och alla andra ärenden som kan inverka på koncernens goda anseende endast att hanteras av personer som utsetts av CRH-koncernens verkställande direktör. Enskilda företag i vår koncern ska lämpligen sköta kontakterna med lokal och handelsmedia i förhållande till de vanliga ärenden som uppstår. Detta ska skötas av det lokala företagets verkställande direktör eller styrelseordförande eller en person som utsetts av honom/henne. Vid eventuella tvivel ska ärendet hänvisas till nästa högre behörighetsnivå. Alla frågor eller problem som uppstår som kan ha en potentiellt negativ inverkan på vår image eller vårt anseende ska omedelbart meddelas till avdelningens verkställande direktör eller styrelseordförande. Att vara både hänsynsfull och respektfull vid användning av dessa och se till att dina aktiviteter är konsistenta med de högsta uppförandenormer vi kräver från var och en av er. Att vara öppen i dina föresatser och garantera att alla inlägg av privat natur inte ger dig, eller vårt företag eller dina kollegor dåligt anseende i samband med detta. Att se till att inte avslöja konfidentiell eller företagsinformation och vara noga med att inte bryta mot konkurrenslagen. Att erkänna att sociala medier har en global spännvidd och därför bör du hålla kulturell sensibilitet i minnet när du skriver ett inlägg. Att inte ge sig ut för att företräda företaget såvida det inte särskilt godkänts av ditt företags verkställande direktör eller styrelseordförande. Att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att ditt material är korrekt, rimligt framlagt och anger källor på lämpligt sätt. Att om du upptäcker ett inlägg som med orätt företräder företaget, ska du meddela detta till din chef. Allt olämpligt innehåll som lagts ut av en anställd kommer att undersökas och kan resultera i disciplinära åtgärder. SOCIALA MEDIER Vi erkänner den allt större roll som sociala medier spelar i en modern värld och är övertygade om att de kommer att bli en allt större del i vår typ av engagemang med våra intressenter. Användbara riktlinjer som du bör komma ihåg vid användning av sociala medier är: 16

19 Behandla människor med ärlighet och respekt Vi vill att du känner att du vill arbeta här. SAMHÄLLSPOLITIK Vi anser att fortsatt hållbar framgång i vår verksamhet beror på det utomordentliga förhållandet vi har med våra intressenter våra anställda, kunder, leverantörer, grannar och alla andra intressenter. Därför kräver vår samhällspolitik, som berör alla företag i koncernen, att vi: Efterlever, som ett minimikrav, all tillämplig lagstiftning och ser till att vårt arbete för samhället är förenligt med bästa branschpraxis. Driver våra företag på ett rättvist och skäligt sätt, genom att uppfylla allt vårt samhällsansvar som arbetsgivare både direkt och indirekt. Stödjer organisationsfrihet och erkänner rätten till kollektivavtal. Förbjuder alla former av tvångs- och barnarbete. Tillämpar jämställdhetsprincipen, värdesätter mångfald oavsett ålder, kön, funktionshinder, troslära, etniskt ursprung eller sexuell läggning, på samma gång som man yrkar på att meriter ska ligga till grund för rekryterings- och anställningsbeslut. Ser till att vi delar ansvaret med våra leverantörer och kunder i enlighet med vår uppförandekod och lämplig affärspraxis. Vi engagerar oss till fullo till förmån för mänskliga rättigheter och vi stödjer, i den mån det är tillämpligt för våra företag, de principer som fastställts i artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande principer i arbetslivet. Företag inom koncernen ska, både vid upprättande av riktlinjer och i praktiken, vederbörligen beakta vår uttalade position angående 17

20 mänskliga rättigheter vid handskande med anställda, entreprenörer och leverantörer och när investeringsbeslut tas. ANSTÄLLNINGSPOLITIK Ditt engagemang är en av huvudfaktorerna i CRH:s framgång. Vi måste se till att vår rekryterings- och anställningspraxis överensstämmer med all relevant lagstiftning och konventioner, och uppfyller minimikraven. Vi stöder tillämpning av en rättvis och skälig inkomst för alla våra anställda. Emedan vi yrkar på att meriter ska vara den avgörande grunden för rekryteringsoch urvalsbeslut, måste vi garantera att jämställdhetsprincipen tillämpas, att vi värdesätter mångfald oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, troslära, etniskt ursprunglig, graviditet eller andra klassificeringar som skyddas enligt tillämplig lagstiftning. Var och en av er har ett ansvar att se till att arbetsplatsen är harmonisk och att mobbning och trakasserier inte tolereras. POLICY FÖR PERSONELLA RESURSER Varje verksamt företag ansvarar för att hantera alla aspekter av sina egna personalrelationer, t.ex. löneutbetalningar, pensioner, sociala avgifter, arbetstimmar, lokal uppförandekod, fackföreningsavtal, disciplinära åtgärder, rekrytering, befordringar osv. Dessa ska överensstämma med gällande lokal lagstiftning och sedvänjor och praxis. Principerna för vederbörlig behandling och respekt av individen, enligt vad som fastställts i denna Kod, ska dock införlivas i den lokala policyn. TA UPP ETT PROBLEM Anställda ska, utan rädsla för motanklagelser, kunna ta upp misstankar om problem som de misstänker utgör ett brott mot denna Kod. Det finns ett antal tillvägagångssätt för att se till att dina misstankar tas upp till behandling av en lämplig person som vidare kan undersöka frågan. Dessa inbegriper bruk av lokala förfaranden eller att kontakta en av följande personer: Din chef. Företagets verkställande direktör/ styrelseordförande/chef för personella resurser/ekonomichef. Region-/produktchef eller verkställande direktör. Avdelningens ekonomichef. Avdelningens bolagsjurist eller annan intern juridisk personal. Chefen för internrevisionen vid CRH plc. Chefen för efterlevnads- och etikgruppen vid CRH plc. Personer som innehar de sistnämnda fyra befattningarna har särskilt nämnts som personer utsedda att ta emot sådana klagomål. Deras namn och kontaktuppgifter anges i sektionen om efterlevnad och etik på CRH:s webbsida (www.crh.com). Konfidentiell telefonlinje Vi tillhandahåller även en konfidentiell telefonlinje ( jourtelefon) för personer som önskar att använda denna kanal för att ta upp problem. Det är en flerspråkig och oberoende telefontjänst som vidarebefordrar dina misstankar till den högre chef som är lämplig 18

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum:

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum: September 2016 Sida 1 av 6 I. SYFTE Syftet med den här policyn är att etablera tydliga förväntningar och krav avseende gåvor och representation (som kan inkludera måltider och resor) - antingen erbjudna

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Innehållsförteckning 1. Inledning till antikorruption 4 2. Sammanfattning 7 3. Grundläggande krav 8 4. Förväntat beteende 8 4.1 Viktiga principer 8 4.2 Definitionen

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer