Revisionsrapport. Kalmar kommun. Fredrik Ottosson Lena Brönnert Malin Kronmar Maj månad 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Kalmar kommun. Fredrik Ottosson Lena Brönnert Malin Kronmar Maj månad 2012"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd vid invandrarservice Kalmar kommun Fredrik Ottosson Lena Brönnert Malin Kronmar Maj månad 2012

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Syfte och metod Avgränsning Metod Revisionskriterier Iakttagelser Organisation Socialnämndens riktlinjer Bedömning Handläggningen vid invandrarservice Övriga iakttagelser från genomgång av personakter Bedömning Skillnader i kostnader Bedömning Nämndens kontroller av handläggningen vid invandrarservice Bedömning Bilaga, förkortningar och definitioner av centrala begrepp... 12

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Kalmar kommuns revisorer har gett Kommunal Sektor inom uppdraget att granska socialnämndens interna kontroll av invandrarservices handläggning av ekonomiskt bistånd. Vi bedömer att socialnämnden inte har haft tillräcklig intern kontroll över handläggningen av ekonomiskt bistånd vid invandrarservice. Nämnden har därmed brustit i sitt ansvar för verksamheten. Detta grundar vi på att det förekommit genomgående brister i handläggningen av ekonomiskt bistånd inom invandrarservice. Samtidigt har invandrarservice inte inbegripits i nämndens interna kontroll- och kvalitetsarbete och några kontroller av handläggningen av ekonomiskt bistånd inom invandrarservice har inte genomförts. Detta trots att förvaltningen redan år 2009 uppmärksammades på skillnaderna i hantering av ärenden samt misstankar om brister i handläggningen. Vidare har inte hela nämnden informerats förrän i samband med föreliggande granskning. En minskning av kostnaderna för försörjningsstödet åt flyktingar efter det att hanteringen flyttades över från invandrarservice kan konstateras. Det går inte med säkerhet att säga vad hela minskningen beror på. Det är dock troligt att en inte obetydlig del av minskningen beror på skillnader i bedömningar och tidigare brister i handläggningen. 1 av 13

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Det har framkommit upplysningar om brister i handläggningen av ekonomiskt bistånd vid invandrarservice, den enhet som tidigare har handlagt ekonomiskt bistånd till vissa nyanlända. 1 januari 2012 flyttades invandrarservice till kommunstyrelsens ansvarsområde, samtidigt övertogs alla ärenden om ekonomiskt bistånd av socialförvaltningens mottagningsenhet. I samband med övertagandet av ärenden framfördes synpunkter på hur ekonomiskt bistånd hade handlagts inom invandrarservice. Synpunkter har även tidigare framförts på handläggningen. Sedan 1992 har kommunerna haft möjlighet att betala ut så kallad introduktionsersättning istället för försörjningsstöd till flyktingar och vissa andra nyanlända. Introduktionsersättningen är i många kommuner schabloniserad varför handläggningsreglerna är betydligt enklare än om ekonomiskt bistånd utgått. I Kalmar kommun infördes aldrig introduktionsersättning Syfte och metod Granskningen besvarar följande revisionsfråga Har socialnämndens interna kontroll av invandrarservices handläggning av ekonomiskt bistånd varit tillräcklig? För att besvara revisionsfrågan har nedanstående frågor analyserats Har handläggningen skett i enlighet med socialtjänstlagen, allmänna råd och kommunala föreskrifter? Har invandrarservice haft skriftliga rutiner för handläggningen? Har handläggningen vid invandrarservice varit föremål för socialnämndens kontroller? Förekommer brister i invandrarservices handläggning av ekonomiskt bistånd? Har kostnaderna för försörjningsstödet åt flyktingar förändrats sedan hanteringen flyttats från invandrarservice? Avgränsning I denna rapport har handläggningen vid invandrarservice undersökts på olika sätt. Det är likväl socialnämndens ansvar för verksamheten som är föremål för granskningen. Handläggning av andra insatser än ekonomiskt bistånd, t.ex. introduktionsinsatser har inte granskats. Handläggningen vid andra enheter än invandrarservice har inte granskats. Granskningen fokuserar på år av 13

5 Metod Intervjuer och avstämningar har genomförts med socialnämndens presidium, socialchef, enhetschefer för ekonomiskt bistånd, enhetschef för invandrarservice, samt en handläggare vid invandrarservice, förvaltningsekonomen och utredningssekreteraren. Ett antal dokument har granskats, t.ex. måldokument, riktlinjer, rutiner, delegationsordning, dokumenthanteringsplan och intern kontrollplan.. 25 personakter har granskats. Akterna valdes ut av. Fyra av akterna valdes ut för att verifiera förvaltningens iakttagelser övriga 21 valdes ut helt slumpmässigt. Både den fysiska och den digitala akten har undersökts. Rapporten har faktakontrollerats av socialförvaltningen och invandrarservice. 3 av 13

6 3. Revisionskriterier Ekonomiskt bistånd, tidigare benämnt socialbidrag, är välfärdssystemens yttersta skyddsnät. Det betyder att personer som söker ekonomiskt bistånd är skyldiga att först försöka lösa sin försörjning på andra sätt, t.ex. genom att realisera egna tillgångar. Den sökande måste även först söka andra former av ersättningar och bidrag, såsom bostadsbidrag, sjukpenning, arbetslöshetsersättning och föräldrapenning. Det ekonomiska biståndet kan delas upp i två delar försörjningsstödet och livsföring i övrigt. Försörjningsstödet är det bistånd som ska garantera den enskildes försörjning. Ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt är ekonomiskt stöd till alla andra behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Försörjningsstödet är i sin tur uppdelat i två delar, en mer schabloniserad del som är lika över hela landet (riksnormen) och en del som ska bidra till skäliga kostnader utanför riksnormen (t.ex. boende, hushållsel och hemförsäkring). Riksnormen fastställs varje år av regeringen genom en ändring i socialtjänstförordningen. 1 Ekonomiskt bistånd ges vanligtvis utan att den enskilde är skyldig att återbetala det han eller hon har fått. Socialnämnden får dock under vissa omständigheter återkräva ekonomisk hjälp som den enskilde har fått. En förutsättning för ekonomiskt bistånd mot återkrav är att den enskilde faktiskt kan betala tillbaka biståndet. För att socialnämnden ska kunna återkräva utbetalt bistånd krävs att viss formalia följs, bland annat måste beslutet vara skriftligt och delges den enskilde. Regler om ekonomiskt bistånd återfinns främst i socialtjänstlagen (2001:453, SoL), socialtjänstförordningen (2001:937, SOF), Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2003:5), Socialstyrelsens handbok "Ekonomiskt bistånd - Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten". 1 Socialstyrelsen (2003). Ekonomiskt bistånd - Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten. Handbok för socialtjänsten, s.39 ff 4 av 13

7 4. Iakttagelser I detta avsnitt redogörs för våra iakttagelser från Kalmar kommun Organisation Under år 2011 var invandrarservice inom socialnämndens ansvarsområde. Eftersom beslut fattats om att verksamheten skulle flyttas till kommunstyrelsen, ingick inte invandrarservice i något av förvaltningens verksamhetsområden. Historiskt har olika organisatoriska lösningar prövats. Under perioder har invandrarservice ingått i kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet, samtidigt som socialnämnden formellt haft kvar ansvaret för verksamheten. I perioder har inte invandrarservice varit med i förvaltningens ledningsgrupp eller omfattats av kvalitetsarbetet. Socialnämnden år 2011 Av invandrarservice måldokument framgår att verksamheten har handlagt ekonomiskt bistånd till nedanstående grupper. Nyanlända med uppehållstillstånd, för vilka kommunen erhållit schablonersättning från staten. Asylsökande som vistats i kommunen. Andra nyanlända invandrare som kommit som anhörig invandring till svensk eller annan invandrare och som är i behov av introduktionsprogram. Andra nyanlända invandrare som ej etablerat sig på arbetsmarknaden ännu och som läser svenska eller deltar i annan verksamhet för att främja steget ut på arbetsmarknaden. Ekonomiskt bistånd till övriga personer handlades inom verksamhetsområdet förebyggande, mottagning och utredning. 5 av 13

8 Handläggningen av ekonomiskt bistånd har varit en av flera uppgifter för invandrarservice. Handläggarna vid invandrarservice har även lotsat och hjälpt den nyanlände rätt i det svenska samhället, vid behov ordnat boende samt samordnat de olika introduktionsinsatserna (t.ex. SFI, praktik och samhällsorientering). Invandrarservice har även ansvarat för insatserna till de ensamkommande flyktingungdomarna. Vid invandrarservice har man upplevt en hög arbetsbelastning Socialnämndens riktlinjer Socialnämnden har antagit riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna omarbetades under år Dokumentet anger riktmärken för vad som i normalfallet bör anses utgöra skälig levnadsnivå i vanligt förekommande situationer. Vidare anges vissa handläggningsrutiner och hur olika inkomster ska beaktas. Vilka uppgifter som ska kontrolleras vid en ansökan anges i de omarbetade riktlinjerna. Bland annat ska kontoutdrag begäras in varje månad. Däremot framgår inte av nämndens riktlinjer vad som i normalfallet bör anses vara skälig boendekostnad. Förvaltningen har däremot tagit fram en lista med nivåer utifrån hushållets storlek. Socialnämnden har antagit en dokumenthanteringsplan som även reglerar personakterna inom ekonomiskt bistånd. Av planen framgår endast vilka akter som ska bevaras. Det framgår således inte att vissa handlingar i akterna kan gallras, t.ex. vid inaktualitet. Detta innebär att samtliga handlingar som upprättas och inkommer i ett individärende ska sparas i akten. Det är således förbjudet att slänga eller skicka tillbaka inkommande handlingar, såsom kvitton, kontoutdrag och hyresavier. Av invandrarservices skriftliga rutin framgår att inkomna handlingar såsom kvitton och specifikationer inte ska sparas i akten utan lämnas tillbaka till klienten Bedömning Det är positivt att nämnden antagit ett dokument med riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Vi anser att riktlinjen över vad som bör anses som skälig boendekostnad ska antas av nämnden och föras in i nämndens dokument. Det är en brist att dokumenthanteringsplanen inte efterlevs till fullo inom invandrarservice. Dokumenthanteringsplanen utgör inget stöd för handläggarna. Planen behöver kompletteras med regler för hur de olika handlingarna i personakten ska bevaras respektive gallras Handläggningen vid invandrarservice I 4.3 och beskrivs våra viktigaste iakttagelser från granskningen av akter, intervjuer med invandrarservice och genomgång av deras skriftliga rutiner. Hälften av de helt slumpmässigt utvalda akterna innehöll brister av inte obetydlig karaktär. En vanlig iakttagelse är bristen på dokumentation. Det gäller både löpande under perioden som bistånd ges och den grundutredning som görs i samband med att klienten ansöker första gången. I fyra av de 21 slumpmässigt utvalda personakterna har inte grundutredning hittats. Pappersakten för en av de slumpmässigt utvalda klienterna kunde inte återfinnas. Den bristfälliga dokumentationen gör det svårt för en utomstående att följa handläggningen och förstå hur handläggaren kommit fram till sina bedömningar. 6 av 13

9 I flera fall beviljas kostnader utanför riksnormen utan tydlig motivering, t.ex. internetabonnemang och simkort. I de ärenden bistånd beviljats till hemutrustning och spädbarnsutrustning saknas dokumentation av en individuell bedömning. Istället beviljas samma belopp till alla, i fallet med spädbarnsutrustning av det i riktlinjerna högsta angivna beloppet. Invandrarservice har däremot en god tillgänglighet. Handläggaren försöker alltid ta emot klient, även vid spontanbesök. Av de granskade akterna framgår att handläggning skett skyndsamt. Samtycke att inhämta och kontrollera uppgifter tas in generellt genom att klienten samtycker till att "erforderliga" kontakter får tas. Enligt JO bör dock beslut om vilka kontakter socialtjänsten får ta bör bestämmas i samråd mellan handläggare och klient 2. Av dokumentationen framgår sällan att kontroller genomförts. Kontoutdrag tas inte in månatligen. I ett ärende uppdagades av mottagningsenhetens kontroll av kontoutdrag under våren 2012 att klienten inte redovisat löneinkomster under sommaren I endast en av akterna har en deklaration funnits. I övrigt återfinns ofta kvitton från apotek och hyreskontrakt i akterna. Information om klientens skyldigheter, bland annat att söka andra bidrag och redovisa intäkter och tillgångar, ges muntligt med tolk. Däremot ges inte information skriftligt. Vid invandrarservice bedöms att de nyanlända har svårt att tillgodogöra sig skriftlig information Övriga iakttagelser från genomgång av personakter I tre ärenden där inte hela ansökan hade beviljats, hade inte delavslag lämnats. I ett fall har försörjningsstöd till en familj helt avslagits med motiveringen att ett av barnen i familjen hade pengar på banken. Barns tillgångar tillhör barnet och får av föräldrar eller förmyndare endast användas till barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt, alltså inte till familjens försörjning eller till föräldrarnas egna utgifter. 3 Inför varje månatligt beslut om försörjningsstöd görs en beräkning för att fastställa storleken på biståndet. Genom att subtrahera hushållets inkomster med riksnormen och andra godkända utgifter får man fram ett underskott respektive ett överskott. Vid ett överskott har medlemmarna i hushållet själva tillräckliga medel för sin försörjning och ansökan ska avslås. Överskott en månad ska även tas med som en inkomst i nästkommande månads beräkning. I ett ärende hade familjen en månad erhållit retroaktiva socialförsäkringsersättningar och på detta sätt fått ett stort överskott. Försörjningsstöd beviljades ändå för vissa kostnader månaden som beräkningen avsåg samt de två nästkommande månaderna trots överskott. 2 JO:s ämbetsberättelse 1997/98 s Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd, s av 13

10 Av våra intervjuer får vi intrycket att det inom invandrarservice rått en annorlunda bedömning av föräldrapenning som inkomst. Förvaltningen kontaktades år 2009 av Försäkringskassan. Försäkringskassan var frågande till varför flyktingarna hade tagit ut så få föräldrapenningdagar. Uttaget av föräldrapenning har bedömts minska den nyanländes möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 4 Ur ett integrationsperspektiv kan det därför vara till nackdel att kräva att föräldrapenning ska tas ut. Förfarandet står dock i strid med de både riktlinjer som gällde år I två ärenden har ekonomiskt bistånd använts på ett sätt som liknar lån, vilket inte är tillåtet. I ett fall beviljades pengar mitt i månaden till något som rimligen borde ha ingått i redan beviljat försörjningsstöd. Nästkommande månad togs pengarna som beviljats med som en inkomst i beräkningen. I ett annat fall framgår det tydligt av journalanteckningarna att bistånd beviljats som lån. Biståndet fattades med krav om återbetalning, dock utan att först ha utrett klientens möjligheter att återbetala och utan att delge klienten beslutet på korrekt sätt. Vidare har inte rätt lagrum använts. Även i ett annat ärende har bistånd beviljats med krav om återbetalning, även det felaktigt. I de båda fallen har inte nämnden möjlighet att kräva tillbaka pengarna. I ett fall hade bistånd beviljats utan föregående utredning till en skuld som klienten ådragit sig genom en fortkörning. Enligt Socialstyrelsen bör socialnämnden se restriktivt på bistånd till skulder i allmänhet, t.ex. bör ekonomiskt bistånd aldrig ges till betalning av böter, skadestånd och skatteskulder. 5 I ett annat ärende beviljades bistånd utan föregående utredning och utan motivering till en skuld till CSN. 6 I ett ärende uppdagades att klienten hade en bil och att köpet finansierats med ett lån där bilen utgjorde säkerhet. Det framgår inte av dokumentationen i ärendet att klienten var i behov av bil för att vara tillförsäkrad skälig levnadsnivå. Krav ställdes inte på att bilen omedelbart skulle säljas. Enligt prejudikat ska bil ses som en realiserbar tillgång, trots att den är belånad. 7 En klient hade åkt utomlands under sommaren. Av journalen framgår inte att handläggaren vid hemkomsten undersökt varför inte klienten samrått om resan med invandrarservice eller om medlen som använts till resan istället hade behövts till uppehälle. Innan resan hade extra pengar beviljats som lån, se ovan. Under resan beviljas extra pengar till en räkning efter det att en vän till klienten kontaktat handläggaren Bedömning Genomgången av personakter visar på ett stort antal brister i handläggning och dokumentation. Vi bedömer därför att det förekommit genomgående brister i handläggningen av ekonomiskt bistånd inom invandrarservice. Handläggningen har inte levt upp till krav som ställs i lagar, författningar och kommunens riktlinjer. 4 Något som även uppmärksammats nationellt, se SOU 2012:9 5 Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd, s.74 6 Kammarrätten i Göteborg, , mål nr Kammarrätten i Stockholm, mål nr , Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd, s av 13

11 Bristerna har haft negativ inverkan på den enskildes rättsäkerhet och i vissa fall orsakat kommunen ekonomisk skada. Det är positivt att muntlig information ges med tolk. Vi anser dock att muntlig information borde ha kompletterats med skriftlig. Invandrarservices tillgänglighet för sina klienter har varit förtjänstfull Skillnader i kostnader För att undersöka om kostnaden för försörjningsstödet åt nyanlända förändrats sedan hanteringen flyttats över från invandrarservice har en jämförelse gjorts mellan mars och april 2011 med det i samma månader år Det har inte varit möjligt att jämföra kostnaderna för de båda åren rakt av. En jämförelsestörande faktor är etableringsreformen. I och med reformen övertar arbetsförmedlingen successivt från och med 1 december 2010 ansvaret för de nyanländas försörjning under introduktionens två första år. Vi har därför valt att göra en summarisk beräkning med endast de klienter som tagits emot innan den 1 december Det är alltså en beräkning bara på en del av hela gruppen klienter vid invandrarservice. Denna grupp är inte heller helt homogen och beräkningen kan endast ge en fingervisning om förhållandena. Enligt beräkningen minskades kostnaderna avsevärt Bedömning En minskning av kostnaderna för försörjningsstödet åt nyanlända efter det att hanteringen flyttades över från invandrarservice kan konstateras. Det går däremot inte med säkerhet att säga vad hela minskningen beror på. Ett antal faktorer kan påverka. Det är dock troligt att en inte obetydlig del av minskningen beror på skillnader i bedömningar och tidigare brister i handläggningen Nämndens kontroller av handläggningen vid invandrarservice Socialnämnden antar årligen en internkontrollplan. Av planen framgår vilka särskilda uppföljningar och kontroller som ska genomföras under året. År 2011 var fokus på ekonomiska och administrativa rutiner, t.ex. kontroll av rutinen för handkassor och kontroll av att obehöriga ej tagit del av journaluppgifter i verksamhetssystemet. Någon kontroll eller uppföljning av handläggning genomfördes inte år Längre tillbaka genomfördes kontroller av handläggningen, genom stickprovsgranskning, inom nämndens olika områden, t.ex. inom ekonomiskt bistånd. Invandrarservice var däremot aldrig föremål för sådan granskning. 8 För att få två jämförbara grupper har endast de klienter som av socialförvaltningen klassas som flyktingar och tagits emot innan den 1 december 2010 valts ut. I beräkningen ingår varken nyanlända vars schablonersättning tagit slut eller de med etableringsersättning. Likaså har ensamkommande flyktingungdomar valts bort eftersom dessa sedan den 1 januari 2012 inte längre får försörjningsstöd. 9 av 13

12 Sedan år 2010 genomförs även så kallad intern revision i enlighet med kommunens verksamhetsledningssystem. Interna revisioner genomförs för att säkerställa att förvaltningens system överensstämmer med tillämpliga standarder. Val av granskningsområde samt återrapportering sker till förvaltningsledningen. År 2011 var fokus på brandskydd, arbetsmiljö och miljö. Några kontroller av handläggning och dokumentation genomfördes inte. Sedan en tid har invandrarservice och övriga enheter som handlägger ekonomiskt bistånd haft olika synsätt om arbetssätt och bedömningar. Skillnaderna uppdagades när ärenden lyftes över från invandrarservice. Även misstankar om brister i handläggningen har lyfts fram. Redan år 2009 kom de första signalerna. Bland annat kontaktades förvaltningen av Försäkringskassan som var frågande till varför så många av de nyanlända endast hade barnbidrag och inte t.ex. tagit ut föräldrapenning. Frågan har kommit upp på förvaltningens ledningsgrupp och socialutskottet men lyftes inte till nämnden. Det var först i samband med föreliggande granskning som nämnden informerades. Något beslut att utreda frågan har inte fattats Bedömning Vi anser att socialnämndens interna kontroll av invandrarservice inte har varit tillräcklig. Nämnden har därmed brustit i sitt ansvar. Detta då invandrarservice inte har inbegripits i nämndens interna kontroll- och kvalitetsarbete. Invandrarservice ingick inte heller i den satsning på aktgranskning som genomfördes bland annat inom ekonomiskt bistånd, trots att det framkommit misstankar om brister i inom invandrarservice. Några kontroller av handläggningen av ekonomiskt bistånd inom invandrarservice har inte genomförts. Det är en brist att inte hela nämnden tidigare informerats om skillnader i handläggning och misstankar om brister. Frågan borde ha utretts av förvaltningen. 10 av 13

13 Fredrik Ottosson Projektledare Stefan Wik Uppdragsledare 11 av 13

14 5. Bilaga, förkortningar och definitioner av centrala begrepp Ensamkommande flyktingbarn Flykting Introduktion Introduktionsersättning Barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (1 femte stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Med flykting avses enligt utlänningslagen en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och som inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Som flykting ska även anses en utlänning som är statslös och som av samma skäl befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, återvända dit (SOU 2008:58, s.79). Introduktionen är den tidsperiod under vilken individen får individuellt anpassat stöd för att öka sina möjligheter att nå ett långsiktigare mål, delaktighet i samhällslivet och egen försörjning (SOU 2008:58, s.322). Ekonomiskt stöd som betalas ut under introduktionstiden till deltagare i introduktionen enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar istället för ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlag (2001:453). 12 av 13

15 Nyanländ PUT I denna rapport avgränsas begreppet till att avse invandrare som erbjuds introduktion. Invandrare med rätt till introduktion är de som enligt utlänningslagen beviljats asyl i Sverige på grund av att de bedömts vara flyktingar, skyddsbehövande eller ha synnerligen ömmande omständigheter att få stanna. Även anhöriga till ovanstående personer har rätt till introduktion om de kommer till Sverige inom två år från det att deras anhörig först togs emot i kommunen. Permanent uppehållstillstånd SoF Socialtjänstförordning (2001:937) SoL Socialtjänstlagen (2001:453) SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 13 av 13

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning

Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning Revisionsrapport Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning Fredrik Ottosson Malin Kronmar Mars 2012 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Försörjningsstöd

Revisionsrapport Försörjningsstöd s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens rutiner för försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande inom Arbete och försörjning

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande inom Arbete och försörjning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-31 SN-2013/5088.709 1 (2) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd

Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd www.pwc.se Revisionsrapport Linda Gustavsson Revisionskonsult Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning fr o m 1 januari 2011 Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet, Migrationsverket November 2004 Reviderat juli 2006 Handläggning

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Datum. Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun. Under eftermiddagen granskades akter i ärenden beträffande personer

Datum. Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun. Under eftermiddagen granskades akter i ärenden beträffande personer PROTOKOLL Datum 2013-12-18 Dnr 5602-2013 Aktbil Sid 1 (6) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition:

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 1999 Socialbidrag till omfattande tandvård En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 2 1999-05-21 502-5420-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras en undersökning av avslagsbeslut

Läs mer

Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel

Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel Bakgrund En enskild kan beviljas förmedlingsmedel som bistånd. När en enskild av olika anledningar inte klarar att sköta sin ekonomi på egen hand,

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Rapport från FoU-Norrbotten

Rapport från FoU-Norrbotten Rapport från FoU-Norrbotten Rapport Nr 26:1, 2005 Gemensamma riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd - ett beslutsunderlag framtaget inom projekt Östra Sosam Besöksadress V.varvsgatan 11 971 28 Luleå

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Arboga kommun. Handläggningstider försörjningsstöd. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28. Revisionsrapport

Arboga kommun. Handläggningstider försörjningsstöd. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28. Revisionsrapport ABCD Arboga kommun Handläggningstider försörjningsstöd Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28 Revisionsrapport 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Revisionsrapport Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Uppvidinge kommun Jard Larsson 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

HFD 2013 ref. 17 Ersättning för flyktingmottagande

HFD 2013 ref. 17 Ersättning för flyktingmottagande HFD 2013 ref. 17 Ersättning för flyktingmottagande En kommun har ansetts berättigad till statlig ersättning för kostnaden för en mobiltelefon till ett familjehemsplacerat ensamkommande flyktingbarn. Lagrum:

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

Individ- och familjeomsorg - Försörjningsstöd

Individ- och familjeomsorg - Försörjningsstöd Revisionsrapport Individ- och familjeomsorg - Försörjningsstöd Vänersborgs kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Sofia Blixtberg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer