FÖRETAGETS FINANSIERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING"

Transkript

1 FÖRETAGETS FINANSIERING 3/2014

2 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET 4 4. BANKEN OCH FINANSIERINGSBOLAGET SOM FINANSIÄRER AV DRIFTSKAPITALET 5 5. FINANSIERING AV FÖRETAGETS UTVIDGNINGSINVESTERINGAR 6 6. FINANSIERINGEN BEROR PÅ BORGEN 7 7. MINIMERING AV PENNINGBEHOVET OCH PLANERING AV FINANSIERINGEN Lokaler Maskiner och apparatur Tillverkningsrättigheter Driftskapital Företagsekonomins nyckeltal 9 8. FÖRETAGARNAS EGEN FINANSIERING Företagarnas egen finansiering Övrig villkorad finansiering av det egna kapitalet Finnveras företagarlån ELY-CENTRALENS BIDRAG OCH STÖD FÖR FÖRETAG BEROENDE PÅ PRÖVNING Företagsstöd Stöd för etablering av företag och för investeringa Stöd som kanaliseras via landsbygdens funktionsgrupper Mindre betydande, dvs. de minimis-stöd Beredningsfinansiering BIDRAG FÖR ANSTÄLLNING AV ARBETSKRAFT Bidrag för löneutgifterna i ett litet företag och till start och utvidgandet av verksamheten Stöd för läroavtal TE-byråns lönesubvention BANKERNA OCH FÖRSÄKRINGSBOLAGERNA SOM LÅNEFINANSIÄRER FINANSIERINGSBOLAGERNAS FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR FINNVERAS LÅNER OCH BORGEN, KONTAKTUPPGIFTER TEKES UTVECKLINGSFINANSIERING FÖRSÄKRINGSBOLAGETS GARANTIAS BORGEN ÖVIRIGA SPECIALFINANSIÄRER MINIMERING AV FINANSIERINGSUTGIFTERNA 22 På grund av uppdateringstidtabellerna ansvarar vi inte för skador, som uppkommer på grund av felaktiga uppgifter.

3 3 1. ALLMÄNT Som huvudregel kan man konstatera att startandet av ett företag i dagens Finland inte är beroende av finansiering, fastän medlen hos den som uppfinner företagsidén skulle vara små. Som bevis på det kan anföras de många grundade högteknologiska företag där behovet av kapital kan ha uppgått till tiotals miljoner euro. I Finland finns en mångsidig offentlig finansiering som kompletteras av många privata kapitalplacerare. Vanligare är ändå en situation där affärsverksamheten hos ett företag som står i beråd att grundas baserar sig på arbetsinsatsen hos några få personer. För att få finansieringen i skick är de tvungna att placera sina sparade pengar i företagsverksamheten, att inteckna sin egendom och dessutom ta personligt lån som de sedan kan placera som startkapital i företaget. Det som mest inverkar på hur man lyckas med arrangemangen rörande finansieringen är en välgjord och sanningsenlig plan över affärsverksamheten, som förverkligas av en yrkeskunnig person eller personer. Planen över affärsverksamheten kan uppgöras med hjälp av Företagstolken FT2 eller FT3 Affärsplan. 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRER Låt oss först granska arrangören av pengar för olika företagsformer på en allmän nivå. Av företagsformerna har andelslaget, som i stort följer aktiebolaget, lämnats bort, förutom att det i stället för aktiekapital finns ett andelskapital, som man kan överenskomma att vara mycket litet. I denna tabell ingår ingenting om på vilka villkor och med vilka säkerheter man kan få finansiering eller hur mycket pengar som behövs. Till den saken återkommer vi senare. FÖRETAGSFORM Firma (Yrkes- eller affärsidkare) Personbolag (Öppet och kommanditbolag) Aktiebolag Företagets grundläggningskostnader Företagaren själv registreringsavgift 110 Personerna själv registreringsavgift 240 övriga utgifter för eventuell medhjälpare vid uppgörandet av bolagsavtalet Aktionärerna själva registreringsavgift 380 (elektronisk registering 330 ) övriga utgifter (medhjälpare vid uppgörandet av bolagsavtal aktiekapitalet minst 2500 om kapitalet är större och aktionärerna flera, möjlighet att erhålla Finnveras aktionärslån Stödjande av företagarens egen ekonomi TE-byrås Startpenning 6 18 månader. Grunddel som är 32,66 euro per dag 2014 och tilläggsdel vars belopp varierar enligt TE-byråns prövning. Finansiering av investeringar (maskiner, apparater, byggnader etc.) Finansiering av ingående lager i detaljhandeln etc. (hänför sig inte till turism) Avlöning av personal ELY-centralen, bidrag (tillgängligheten beror på branschen) Bankfinansiering Finnveras finansiering Leasing- och delbetalningsfinansiering Kapitalplacerarna FPA:s näringslivsstöd Lån av Finnvera Banklån Betalningstid av varuleverantören Bidrag till löneutgifterna i ett litet företag, till påbörjandet eller utvidgandet av verksamheten TE-byråns lönestöd i vissa fall

4 4 FÖRETAGSFORM Firma (Yrkes- eller affärsidkare) Personbolag (Öppet och kommanditbolag) Aktiebolag Driftskapital Lån av Finnvera Banklån Kapitalplacerarna FPA:s näringslivsstöd Uppfinningsstiftelsen 2.1 STARTPENNING Möjligheterna att erhålla startpenning utökades genom att man tog med de personer som lämnar sin egen arbetsplats och de som påbörjar företagsverksamheten. Tidigare måste den som ansökte om startpenning vara en arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. För att beviljas startpenning förutsätts företagande på heltid och att man inte kan erhålla några andra förmåner samtidigt. Vanligen förutsätts utbildning eller erfarenhet om företagandet eller genomförande av företagarkurs. Startpenning beviljas för en tid om 6 18 månader. Ansökningsprocessen är följande: 1. Kontakta till Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia 2. Remissinstansen intervjuar ansökaren 3. TE-byrån behandlar ansökan Mera info: 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET Driftskapital är pengar som förbinds till företagets utgifter innan kunden har betalat sin faktura och då pengarna finns på företagets konto. Från företagets kassa har man före klientavgifterna varit tvungna att betala löner, socialskyddsavgifter och skatter, el, råvaror och många andra utgifter som hänför sig till uppgörandet av produkten. Endast i detaljhandeln och i företag som säljer personliga tjänster är det möjligt att pengarna finns i kassan (kontantbetalning) före man betalar inköpsfakturor. Storleken på driftskapitalet uträknas enligt följande formel genom att beakta betalnings- eller lagringstiderna för en kostnadspost. EXEMPEL Metalverkstadens omsättning är Skattepliktig försäljning är Försäljningsfordringarnas omloppstid 14 dagar. Råvarulagers omloppstid 30 dagar. Produkternas genomfartstid 30 dagar. Direkta produktionskostnaderna (löner, energi, svetstråd och gas) Rörliga kostnaderna (lagring av färdiga varor och transportkostnaderna) Förkortningar som används i formlerna: FAKTOR FÖR DRIFTS- KAPITALET BERÄKNINGSFORMEL RÄKNEEXEMPEL + FÖRSÄLJNINGS- FORDRINGAR Skattepliktig försäljning per år ( ) x MI (dagar) 360 dagar X 14 dagar = dagar

5 5 FAKTOR FÖR DRIFTS- KAPITALET BERÄKNINGSFORMEL RÄKNEEXEMPEL + RÅVARULAGER Råvaruanvändning ( /år) x LAG (dagar) 360 dagar X 30 dagar = dagar + HALVFÄRDIG PRODUKTION Direkta produktionskostn. 1) ( /v) x LAH (dagar) 360 dagar x 30 dagar = dagar + PRODUKT-/ VARULAGER Rörliga kostnader 2) /år x LAF (dagar) 360 dagar x 15 dagar = dagar - KÖPSSKULDER Skattepliktiga årsinköp ( ) x BL (dagar) 360 dagar x 14 dagar = dagar = DRIFTSKAPITAL = )Direkta produktionskostnader som binds av halvfärdig produktion, dvs. löner, råvaror, energi, vatten, hjälpmedel 2) Direkta produktionskostnader som binds av färdiga produkter, dvs. löner, råvaror, energi, vatten, hjälpmedel, förpackningstillbehör. Varor i butiken som har inköpts för försäljning inkl. köpfrakter 3.1 METODEN FÖR MINIMERING AV DRIFTSKAPITALET Försäljningsfordringar skärpa betalningsvillkoren kontantrabatt (dyrt sätt, 14 dagar 1 % = 25 % årsränta) hålla företagets tillväxt på nivån ca 20 % /år factoring- finansiering effektiv och uppdaterad inkassering arrangera finansiering åt kund (t.ex. bilhandel) Råvarulager minska lagerutrymmet förkorta omloppstiden minska antalet benämningar Produktion förkorta omloppstiden genom att effektivera produktionen och planeringen öka antalet underleverantörer vid inköp eller i produktionen begränsa material- och produkturval Levarantörskulder förlängning av betalningstiderna fördröjning av betalningar ibruktagning av finansiering av inköpsfaktura köpslående med inköpspriserna 4. BANKEN OCH FINANSIERINGBOLAGET SOM FINANSIÄRER AV DRIFTSKAPITAL Det vanligaste finansieringssättet för driftskapitalet är av banken beviljat konto med kredit. Ett konto med kredit utjämnar företagets penningströmmar, eftersom inkomster från försäljningsfakturorna sällan erhålls före inköpsfakturorna betalas. Konto med kredit kräver realsäkerhet. Behovet av kapital i företaget kan tillfredsställas även med hjälp av finansiering av försäljningsfordringarna, dvs. factoring. Grunden för factoringfinansiering är ett avtal som är uppgjort mellan finansieringsbolaget och kundföretaget, enligt vilket kundföretaget flyttar alla försäljningsfordringar till finansieringsbolaget som säkerhet för den kredit som det har beviljat, dvs. du kan få t.ex. 80 % av försäljningsfakturorna på ditt konto inom 2-3 dagar, fastän du har gett kunden betalningstid t.ex. 30 dagar. Särskild säkerhet behövs inte. Företagets realsäkerheter sparas för andra finansieringsbehov. Factoringfinansieringen passar för finansieringen av handeln mellan företag och samfund. Speciellt bra passar factoringfinansieringen för växande företag och

6 6 inom branscher där man tillämpar långa betalningsvillkor och även för finansieringsbehov som kommer sig av säsongfluktuationer. Till factoringfinansieringen kan man ansluta skötseln av försäljningsreskontran och indrivningsservicen av försäljningsfordringar. Då du använder factoringfinansiering måste din kund ha kredituppgifterna i skick. Factoring dvs. finansiering av försäljningsfordringar Vad innebär det Fördelar Nackdelar Säkerhet Övriga villkor Tillämpbarhet Bokföringspraxis Finansieringsbolaget betalar i förskott % till sin företagskund för dennes försäljningsfaktura inom 2 3 dagar efter faktureringen och resten på förfallodagen. För den kortsiktiga krediten inkasserar finansiären utgifterna och den kundrelaterade räntan. 1. Ger en möjlighet att främja försäljningen med bättre betalningsvillkor än konkurren terna 2. Om man inköper företagets kontoförvaringstjänster får man en effektiv indrivningsh jälp och en klar bokföringskännedom 3. Kassaflödet jämnas ut och man får de egna fakturorna omskötta i tid, utan fördröjnings räntor 4. Behövs inga andra kortsiktiga finansieringsarrangemang Kan ge en opålitlig bild inför den slutliga kunden Finansieringsbolaget kräver ofta alla försäljningsfordringar åt sig själv Företaget ger ingen säkerhet om dess kunder är solventa. Finansiären förutsätter i allmänhet att man överför samtliga försäljningsfordringar på dem. 1. För växande företag främst inom branscher med långa betalningstider 2. För ett företag som under hela året tillverkar säsongbetonade produkter i långa serier, t.ex. jordbruks- och skogsmaskiner, båtar, utemöbler De finansierade försäljningsfakturorna utgör företagets kortsiktiga skuld. Finansieringsutgifterna utgör utgifter i resultatredovisningen. Efter leveransen ändrar de finansierade försäljningsfakturorna till försäljningsfordringar, som bör behandlas på eget konto. Samtidigt utgör de även givna säkerheter som i bilageuppgifterna anmäls under punkten givna panter. 5. FINANSIERING AV FÖRETAGETS UTVIDGNINGSINVESTERING Vid expansionsinvestering blev företagens eller ägarnas finansieringsbehov större än vid startande av företag. Framför allt produktiva företag har problem med tillräcklig finansiering av driftskapitalet speciellt då investeringen i relation till företagets tidigare omfattning är omfattande och uppkörningen tar tid. I dylika fall måste man binda apparaturanskaffningarnas betalningsposter till tillverkningsgraden och till apparaturens störningsfria produktionsförmåga och till leverantörens beredskap att omedelbart sköta om driftsproblemen. I följande tabell granskar vi finansieringen av investeringarna i samband med investeringarna. FINANSIERINGS- OBJEKT Anläggningstillgångar ANVÄNDNINGEN AV PENGAR KOSTNADSPOSTER Maskiner och apparatur, möbler Byggnader, affärslokaler etc. Installation och transport Igångkörningsutgifter Kostnader för utbildning av arbetskraften ANDEL AV UTGIFTERNA %

7 7 FINANSIERINGS- OBJEKT Av en investering förorsakad ökning av driftskapitalet ANVÄNDNINGEN AV PENGAR KOSTNADSPOSTER Ökning av inköpen Driftskostnader (energi, vatten, hjälpmedel) Löner Utgifter i utbildningsskedet (produktionsmängd, kvalitetsförluster) Ökning av försäljningsfordringar Ökning av marknadsföringsutgifter ANDEL AV UTGIFTERNA % PENNINGKÄLLOR FINANSIÄR FINANSIERINGSFORM / OBSERVATIONER ANDEL Ägare/företag ELY centralens investeringsbidrag Finnvera Abp:s lån Banklån Ägarnas tilläggsplaceringar och kapitallån Flera ägare / kapitalplaceringar Företagets inkomstfinansiering Förutsätter en kännbar ökning av produktion, omsättning eller personalantal Måste mellanfinansieras eftersom det betalas först i efterhand Ingenting till ersättande investeringar Minilån max eller Investerings- och driftskapitallån Med företagets och företagarnas säkerheter Även de investerings- och driftskapitallån som man erhåller med Finnveras hel- eller delsäkerhet minst 20 % 0 35 % Beror på sökandens stödområde och företagsstorlek i allmänhet % i allmänhet % 6. FINANSIERINGEN BEROR PÅ BORGEN Till upptagandet av lån hänför sig alltid en säkerhet, som långivaren kräver. Fastän man enligt reklamen erbjuder lån utan säkerhet, utgör låntagarens personsäkerhet i verkligheten lånets säkerhet. Då låntagarens kredituppgifter är i skick, räcker det med enbart namnsäkerhet även i andra penninginrättningar upp till euro. En snabbfinansiär uppbär som ersättning för snabbheten och enkelheten för sitt lån en ränta som är 2 3 gånger högre än den sedvanliga vid bankerna. I det följande går vi i stora drag igenom olika säkerhetsformer. Proprieborgen Innebär att borgensmannen ansvarar för den skuld som han har varit borgensman för som för sin egen skuld. Detta är en typisk form av borgen vid företagarlån då företagets egna säkerheter inte räcker till som säkerhet för lånen. I firmor och personbolag (öppet bolag, kommanditbolag) är proprieborgen mera en regel än ett undantag. I ett aktiebolag krävs proprieborgen åtminstone i början av företagsverksamheten. Numera fastställs ansvarsgränsen för personlig borgen till högst Pantsättning, handfången pant En handfången pant är ett löst föremål som överlåts, dvs. pantas hos borgenären som säkerhet för lånet. Den handfångna panten kan lätt omvandlas till pengar och den bevarar sitt värde väl. Som handfångna panter används oftast aktiebreven i bostadsaktiebolagen (säkerhetsvärde %), börsaktier (säkerhetsvärde 60 %) eller depositionsbevis (säkerhetsvärde %). Efterpant Efterpanten utgör en del av den handfångna panten då huvudgäldenärens fordran är mindre än pantens värde. T.ex. en bostadsaktie värd är som pantsäkerhet hos bank A, men bankens lånefordran uppgår till Härigenom kan resterande del av pantens värde användas som säkerhet för ett nytt lån i bank B.

8 8 Fastighetspanträtt (tidigare fastighetsinteckning) Fastighetspanträtten kan fastställas i en självständig fastighet, till ett obrutet område av en fastighet eller till en bråkdel av en fastighet. Att erhålla en fastighetspanträtt hänför sig inte på något sätt till upptagandet av ett lån. Fastighetens ägare ansöker om fastighetspanträtt för en viss summa (t.ex ) av tingsrätten, som fastställer panträtten. Vid upptagandet av lån överlåts pantbreven, dvs. pantas de åt fordringsägaren som säkerhet för lånet. S.k. generell pant ges inte längre. Man kan ansöka om flera olika panträtter för samma fastighet, varvid deras inbördes preferensrätt bestäms på basen av den dag de har blivit anhängiggjorda. Panträtten föråldras aldrig såvida fastighetsägaren inte dödar den. Fastighetspantens värde beror på var fastigheten är belägen och i vilket skick den är. Arrenderättsinteckning Med arrenderättsinteckning avses fastställande av panträtten för hyresrätt (hyresrättens bestånd) och för rätten att hyra befintliga byggnader. I övrigt fungerar arrenderättsinteckningen på samma sätt som fastighetspanträtten. Företagsinteckning En företagsinteckning är möjlig för en i handelsregistret införd näringsidkare, varvid dennas till näringsverksamheten hörande lösa egendom kan intecknas och utan att avstå från besittningen pantas som säkerhet för en fordran. Företagsinteckningen fastställs i patent- och registerstyrelsen för en viss summa och dess preferensrätt bestäms utgående från dagen för anhängiggörandet. Egendom som lyder under företagsinteckningen är förutom anläggningstillgångarna (byggnader, maskiner, möbler, jordområden) företagets immateriella rättigheter (panter, varumärken, tillverkningsrättigheter etc.), omsättningstillgångar (ämnen, halvfabrikat, färdiga produkter) samt finansieringstillgångar (pengar, tillgodohavanden, värdepapper etc.). Observeras bör att registrerade fordon inte hör till den egendom som sorterar under företagsinteckningen utan att man för dem måste ansöka om en bilinteckning. Värdet på företagsinteckningen beror på tidigare nämnda egendoms värde. Värdet sjunker på grund av att man med en fastighetsinteckning i en konkurssituation kan indriva endast 50 % av säkerhetens värde i euro. Därför kräver finansiärerna dubbel företagsinteckning i förhållande till lånet. Fordonsinteckning En säkerhetsform som används av yrkestrafikanter och maskinentreprenörsföretag. Registret upprätthålls av Bilregistercentralen, som fastställer inteckningen på ansökan av bilens ägare. Inteckningen görs för varje bil skilt för sig och den är i kraft i tio år. ERFARENHETEN LÄR Lånefinansieringsarrangemang för ett nygrundat företag Av Finnvera Abp:s finansieringsformer används lån som erhålls mot personlig borgen och företagsinteckningar som används för möbelanskaffningar (minilån/företagarlån för kvinnor). Bankfinansiering används för finansiering av driftskapital med långfristigt lån eller konto med långfristig kredit, vilkas säkerheter utgörs av företagarens personliga säkerheter. En del av möbelanskaffningarna finansieras med delbetalningar eller leasingfinansiering, eftersom alla säkerheter inte kan bindas i detta skede. 7. MINIMERING AV PENNINGBEHOVET OCH PLANERING AV FINANSIERINGEN Utgångsläget är att man får företagens investeringar i Finland väl finansierade. Däremot är det svårigheter med tillräcklig finansiering av driftskapital, då de säkerheter som företagen och företagarna har givit, ofta har blivit använda till deras fulla belopp då man har anskaffat investeringsfinansiering. Då de bättre säkerheterna har använts, lämnar den s.k. företagsinteckningen som säkerhet för finansieringen av driftskapitalet, vars värde då företaget är nytt av förklarliga skäl är dåligt. Affärsvärde finns inte, faktureringsfordringar finns inte, halvfärdiga arbeten finns inte. Företagaren skulle göra klokast i att spara inteckningarna för finansieringen av driftskapitalet och använda t.ex. leasing- eller delbetalningsfinansieringen till investeringarna, för vilka en maskin eller apparat som man själv har skaffat fungerar som säkerhet för lånet. Ägandet får inte vara den huvudsakliga avsikten utan stödjandet av businessen. Det är bra att komma ihåg att inteckningsarrangemangen görs redan i början av företagsverksamheten. Om ekonomin kärvar senare då företaget är i gång är inteckningsarrangemangen alltid svåra. I syfte att minimera behovet av pengar är ett sätt att bredda ägarunderlaget för företaget genom tilläggsaktionärer. De övriga aktionärerna kan hämta mera riskmedel samt annan sakkunskap från branschen och affärslivet till företaget. Även trovärdigheten gentemot finansiärerna förbättras om

9 9 tilläggsaktionärerna utgörs av personer som redan tidigare har varit framgångsrika i affärslivet. Man bör ändå inte låta tilläggsaktionärerna få bestämmanderätt i företaget, inte ens till ett läge av jämn makt. 7.1 LOKALER Då man skaffar sina första lokaler är det klokast att välja hyreslokaler, såvida egna lokaler inte finns att tillgå. Det är inte förnuftigt för ett nystartande företag att binda pengar och borgen till egen affärslokal. Det är också lätt att flytta till ett annat ställe från en hyreslokal. Vanligen känner man till uppgifter om lediga lokaler inom området vid utvecklingsbolagen och på ortens näringsbyrå. 7.2 MASKINER OCH APPARATER För att minimera startkapitalet kontrolleras tillgången till använda men användbara apparater och möbler innan man går in för nyanskaffningar. Om man ändå är tvungen att anskaffa nya lönar det sig att i första hand använda sig av leasing- eller delbetalningsfinansiering för finansieringen. På detta sätt sparar man säkerheter till driftskapitalet, men ELY-centralens investeringsbidrag är fortfarande tillgängliga. Kom ihåg att bidragen betalas först när projekten har genomförts och den första utbetalningen kan ske först då hälften av investeringsprojektets kostnader har förverkligats. Leasinganskaffningarna anses som hyresutgifter till vilka bidrag kan betalas för en hyrestid om högst tre år och endast i enlighet med genomförande och utbetalda betalningsrater. Delbetalningsfinansieringen möjliggör däremot ett normalt investeringsbidrag, oberoende av återbetalningstidens längd. Även för detaljhandelns möbelanskaffningar finns använda möbler som säljs av butiker som är specialiserade på området att tillgå i inledningsskedet. Även affärskedjorna säljer användbara möbler som för dem är föråldrade till ett rimligt pris. Vid inköp av möbler är det skäl att beakta den företagsprofil som du vill förmedla till dina kunder. Olika anskaffningsalternativ kan jämföras med Företagstolk FT22.4 Kalkyleringsprogram för investering. Det finns också en guide FT22 Beräkning av en investering. 7.3 TILLVERKNINGSRÄTTIGHETER För anskaffning av tillverkningsrättigheter finns inte startfinansiering att tillgå men nog lånefinansiering, bl.a. via Finnvera. 7.4 DRIFTSKAPITAL Driftskapital är pengar som förbinds till företagets utgifter innan kunden har betalat sin faktura och då pengarna finns på företagets konto. Från företagets kassa har man före klientavgifterna varit tvungna att betala löner, socialskyddsavgifter och skatter, el, råvaror och många andra utgifter som hänför sig till uppgörandet av produkten. Endast i detaljhandeln och i företag som säljer personliga tjänster är det möjligt att pengarna finns i kassan (kontantbetalning) före man betalar inköpsfakturor. I början av företagsverksamheten behövs det mera driftskapital än i en stabiliserad affärsverksamhet, eftersom det ofta krävs rikligt med marknadsföring i början för att komma in på marknaden, för att ge längre betalningstider, för att förmedla mindre provpartier eller för att annars bara sälja till ett prisläge som är lägre än normalt. Man förhåller sig ofta inte tillräckligt allvarligt till behovet av driftskapital. Om man har ett knappt tilltaget driftskapital är man tvungen att fördröja betalningen av fakturor. Detta förorsakar utgifter för dröjsmålsräntor och vad som är ännu värre är att Suomen Asiakastieto Oy, som övervakar företagens kreditvärdighet, får kännedom om dröjsmålet. Ett rykte som en dålig betalare försvårar verksamheten på många sätt. 7.5 FÖRETAGSEKONOMISKA NYCKELTAL Nyföretagare har ofta en alltför optimistisk uppfattning om sitt företags ekonomiska förutsättningar. De har dålig information om branschens ekonomiska nyckeltal. Också företagare som varit aktiva en lång tid har ofta bristande kunskaper om företagets framgång jämfört med övriga företag inom samma bransch. Tabell: Ekonomiska parametrar (median) i företagen i förhållande till omsättningen inom vissa sektorer i år Källor: Finnvera Abp och ANM/Toimiala online. Nr Bransch: Industri, tillverkning Personer/ företag Omsättn./ person Driftskapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 1 Bagerier ,3 7,7 28,2 33,9

10 10 Nr Bransch: Industri, tillverkning Personer/ företag Omsättn./ person Driftskapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 2 Tillverkning av textilier ,8 31,0 31,3 3 Tillverkning av kläder ,8 7,0 31,0 31,0 4 Sågning, hyvling och impregnering av trä ,9 34,1 8,9 5 Tillverkning av byggnadssnickarprodukter ,3 4,7 32,6 19,7 6 Tryckning och därtill hörande tjänster ,3 7,1 7 Tillverkning av plastprodukter ,7 6,5 30,5 22,9 8 Tillverkning av betongprodukter ,5 7,3 29,6 18,5 9 Tillverkning av metallkonstruktioner ,5 7,8 26,3 23,8 10 Bearbetning av metall, överklädning, maskinverkstadsindustri ,1 10,3 16,0 25,2 11 Tillverkning av maskiner och apparater ,5 5,9 30,4 18,1 12 Annan tillverkning av maskiner ,6 5,5 32,7 17,1 13 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner ,8 4,0 44,6 13,5 14 Tillverkning av fordonskarosserier ,9 3,0 47,4 21,2 15 Tillverkning av lustjakter och båtar ,4 2,2 25,4 26,4 16 Tillverkning av möbler ,4 3,6 36,0 26,5 17 Tillverkning av köksinredning ,4 4,3 51,7 23,0 Nr Bransch: Byggande Personer/ företag Omsättn./ person Driftskapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 18 Grundbyggande på byggnadsområde ,4 6,5 14,5 17,6 19 Allmänna husbyggnadsarbeten ,8 13,8 17,2 21,6 20 Elinstallationsaffärer ,6 5,5 37,7 32,2 21 VVS-installationer ,6 5,7 39,8 23,4 22 Byggnadssnickarinstallationer ,6 8,0 15,7 33,1 23 Målning ,0 7,1 14,6 41,1 24 Glasning ,4 6,5 38,3 28,4 Nr Bransch: Detaljhandel Personer/ företag Omsättn./ person Driftskapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 25 Service och reparation av motorfordon ,7 5,4 39,7 31,0 26 Detaljhandel för biltillbehör ,4 64,5 12,4 27 Motorcykelförsäljning och service ,5-0,7 61,8 13,0 28 Servicestationsverksamhet ,0 2,6 72,3 11,9 29 Dagligvaruhandel ,9 2,4 31 Detaljhandel för textilier ,2-6,0 47,8 32,2 32 Detaljhandel för varor i järnhandel ,9 58,6 13,1 33 Detaljhandel för blommor ,8-3,2 51,8 32,5 34 Reparation av personliga och hushållsföremål ,9 7,7 26,1 47,5 Nr Bransch: Övriga tjänster Personer/ företag Omsättn./ person Driftskapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 37 Hotell-restauranger ,0 7, ,3 38 Restauranger ,6 6,1 36,2 26,0

11 11 Nr Bransch: Övriga tjänster Personer/ företag Omsättn./ person Driftskapital Driftsbidrag Materialanv. Personalutgifter 39 Cafeteria-restauranger ,3 4,7 40,3 24,7 40 Cafeterier ,5 2,5 40,2 24,9 41 Cateringservice ,0 63,2 40,2 32,3 42 Taxitransport ,0 25,6 43 Charter busstrafik ,7 12,6 25,6 27,6 44 Varutransport på landsvägarna ,3 10,7 25,9 26,7 45 Fastighetsskötsel ,2 6,3 32,5 46 Städtjänst ,6 11,0 2,2 42,1 47 Programvaror, -konsulttjänster ,2 3,6 0,4 30,4 48 Bokförings- och bokslutstjänster ,9 10,3 0,0 50,8 49 Ingenjörs- och planeringsbyråer ,7 6,3 1,0 17,8 50 Reklambyråer och reklamtjänst ,8 6,3 1,0 17,8 51 Vårdhem ,6 11,2 5,7 57,3 52 Fysioterapi ,8 9,3 1,2 51,4 53 Friser- och skönhetssalong ,7 3,0 14,6 54,2 8. FÖRETAGARNAS EGEN FINANSIERING Finansieringen i ett företag som står i beråd att påbörja sin verksamhet ordnas i regel via tre källor, dvs. via företagarens egen finansiering, bidrag och lån. En fjärde finansieringsform, inkomstfinansieringen, kan inte vara betydande i början men betydelsen vid finansieringen av investeringarna ökar vartefter företaget blir äldre. Ett kännetecken på ett lönsamt företag är att man gör ersättningsinvesteringarna med inkomstfinansiering. 8.1 FÖRETAGARENS EGEN FINANSIERING Företagarens egen placering har stor betydelse för arrangemanget med den totala finansieringen. En betydande egen penningplacering ger trovärdighet åt projektet och underlättar strävandena att få med en utomstående finansiär. Företagarens/företagarnas egen/egna placeringar bör uppgå till minst 20 % av kapitalbehovet. Utöver en penninginsats kan man placera anläggningstillgångar som s.k. apport av gängse värde i bolaget. 8.2 ÖVRIG VILLKORAD FINANSIERING AV DET EGNA KAPITALET Utöver bidragen utgörs villkorade finansieringsformer för övrigt eget kapital av kapitallån och kapitalplacering. Kapitallån Ett kapitallån kan man erhålla av företagaren själv eller av en utomstående part. Fördelen med ett kapitallån jämfört med en direkt aktiekapitalplacering är att företagaren med de vinstgivande resultaten under kommande år kan betala tillbaka lånet åt sig själv. De medel som har placerats som aktiekapital kan företagaren också returnera åt sig själv genom att sälja sina egna aktier till företaget. Det är ändå tekniskt lättare att sköta ett kapitallån. Kapitalplaceringar Kapitalplacerarna utgörs av företag eller fonder som placerar kapital för en viss tid antingen som aktiekapital, konvertibelt lån (kan vid behov bytas ut till företagets aktier) eller lån utan säkerhet. Efter att den bestämda tiden har gått ut inlöser huvudaktionärerna placerarnas andel genom att betala ett bra pris för den. Huvudplacerarnas medverkan för med sig yrkeskunskap och trovärdighet till företagets verksamhet. En huvudplacerare som verkar i hela landet och som stöder sig på kapitalplacerare som stöder sig på offentliga medel är Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och Finlands Industriinvestering Ab. Dessutom finns en stor grupp regionala kapitalplacerare som du kan bekanta dig med på

12 12 Finlands kapitalplacerares förenings hemsidor. Där finns ca 40 olika kapitalplacerare. Via följande länkar kommer du direkt till ifrågavarande placerares hemsidor: Sitra Industriinvestering Ab Finlands Kapitalplacerare rf 8.3 FINNVERA ABP:S FÖRETAGARLÅN (till ett företag i startskedet och till ett fungerande företag) Det på statsmaktens ansvar fungerande Finnvera Abp är den enda penninginrättningen som har rätt till riskfinansiering. Därför är den finansiering som den ger viktig speciellt i början av företagsverksamheten. Finnveras företagarlån är avsedda för ansvariga placerare inom aktiebolag eller personbolag (öppet eller kommanditbolag) som placerar kapital i företaget i grundläggningsskedet. Lån kan beviljas även för köp av företag. Ett företag som får företagarlån kan fungera inom andra branscher men inte i direkt jordbruk, skogsbruk eller grundläggningsentreprenader inom byggnadsbranschen. Lånet är personligt (högst euro, egen placering minst 20 %) och det bör placeras i det företag som ska grundas. Lån kan även erhållas för att höja aktiebolagets aktiekapital. I företagarens personliga beskattning utgör räntan på nämnda lån en avdragspost. Närmaste Finnvera kontor hittar du på nätsidorna. Tilläggsuppgifter om företagarlån 9. ELY- CENTRALENS BIDRAG OCH STÖD ÅT FÖRETAG BEROENDE PÅ PRÖVNING Det stöd för företagsverksamhet som beviljas av statens och EU:s medel har på landskapsnivå koncentrerats till ELY-centralerna. Utgångsläget för stöden för företagsverksamheten är att objektet för bidraget måste ha förutsättningar för en fortgående och lönsam verksamhet. Detta innebär att man inte stöder verksamhet på intressenivå. Dessutom innebär erhållandet av stöd att man förbinder sig att fortsätta företagsverksamheten under 3 år efter senaste utbetalning av företagsavdelningen och 5 år efter utbetalningen av landsbygdsavdelningen, med hot om att stödet i annat fall indrivs tillbaka helt eller delvis. Egendom som har anskaffats med bidrag får inte säljas eller överlåtas före utsatt tid. Detta är en regel men undantag kan göras av ändamålsenlighetsskäl eller på grund av förlust av arbetsförmåga. Dessutom förutsätts att bidragsmottagaren finansierar investeringen av anskaffningsutgiften till minst 25 procent med sådan finansiering som inte innehåller finansiering av en offentlig finansiär. Kontaktuppgifter NTM-centralen i Österbotten Hovrättsesplanaden 19 A, 4 vån., Vasa UTARBETANDE AV ETT OPERATIVT PROGRAM FÖR EU:S STRUKTURFONDER ENLIGT MÅLET INVESTE- RING FÖR TILLVÄXT OCH JOBB FÖR PROGRAMPERIODEN Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programmet började verkställas i maj All information om ansökan, ansökningens tidtabeller och tyngdpunkter, urvalskriterier samt projketurval finns på webbtjänsten strukturfonder.fi. Strukturfondsprogrammet har fem verksamhetslinjer Det strukturfondsprogrammet för Finland har fem prioriterade områden vilkas syfte är att stöda i synnerhet sysselsättningen samt små och medelstora företags konkurrenskraft. Det övergripande temat är främjande av koldioxidsnål ekonomi. Strukturfondsprogrammet verkställer målen i Europa strategin. De prioriterade områdena är: 1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf) 2. Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf) 3. Sysselsättningens och arbetskraftens rörlighet (ESF)