Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem. Förfarande i strid med anvisningarna länder inträdessökanden till skada.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem. Förfarande i strid med anvisningarna länder inträdessökanden till skada."

Transkript

1 Efternamn, TEXTA! Förnamn, TEXTA! Personbeteckning Ort där provet skrivs JURIDISKA FAKULTETEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET URVALSPROV (svenskspråkiga sökande) Jag avstår Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem. Förfarande i strid med anvisningarna länder inträdessökanden till skada. De här uppgifterna är avsedda för dem som söker till Helsingfors och Vasa för att avlägga examen på svenska. Uppgifterna är sju till antalet och bedöms på poängskalan Det maximala antalet poäng är härvid 70. Svaren på uppgifterna skall Du skriva på separata papper. Svaren skall Du lämna till övervakarna. I övre kanten av varje svar skall Du tydligt på de utmärkta platserna skriva Ditt namn, Din personbeteckning och orten där provet äger rum. Om Du lämnar någon uppgift obesvarad, skall ett tomt papper också lämnas till övervakaren. Även på ett sådant tomt papper skall Du skriva namn, personbeteckning och ort där provet äger rum. Om Du ansöker om inträde i det svenska urvalsprovet, skall Du också svara på svenska. För svaren på uppgifterna finns reserverat ett knippe med svarspapper. Svaren på uppgifterna 1-5 ges i enlighet med det reserverade utrymmet på svarspappret. Svaret bör hållas inom de yttre ramarna för utrymmet och på varje rad får finnas endast en textrad, den överskridande delen läses inte. Handstilen bör skäligen kunna läsas. Uppgifterna 6-7 besvaras i sin helhet på svarspappren på de för svaren reserverade rutfälten. Vid bedömningen av svaren beaktas endast kunskaper som framgår av urvalsprovslitteraturen. De som helt avstår från provet lämnar detta papper samt sina svarspapper (som således inte bedöms) till övervakarna. På varje papper skall skrivas namn, personbeteckning och orten där provet äger rum samt på detta papper även antecknas ett kryss på raden Jag avstår. Från provsalen får Du avlägsna dig tidigast kl. 13. Provresultaten kommer att offentliggöras LÄS INSTRUKTIONERNA OCH UPPGIFTERNA SYNNERLIGEN OMSORGSFULLT

2 Uppgift 1 Cathrine och Filip kommer till dig som är praktikant på advokatbyrån Experter på sakrätt Ab. De har råkat in i rättsliga problem. Cathrine och Filip blev bekanta med varandra i Paris 1995 där de båda jobbade som mannekänger för modehuset Avanti. Cathrine och Filip gifte sig 2000 och flyttade in i ett litet hus på den fastighet i Finland som Cathrine har ägt sedan 1990 och fått lagfart på Cathrine hade köpt fastigheten och tagit ett lån i en bank som i säkerhet för lånet hade fått ett pantbrev på som var intecknat i fastigheten. När Cathrine och Filip hade flyttat in började de tänka att de skulle vilja ha ett större hus och Filip började 2001 bygga deras gemensamma egnahemshus på fastigheten. Båda deltog med lika delar i finansieringen av huset. Händig som Filip var byggde han huset på fem år och det blev färdigt Det gamla huset revs Cathrine har inte lyckats amortera lånet och nu har hennes pantborgenär Banken Abp fått fastigheten utmätt för hennes obetalda lån. Cathrine och Filip menar att när Filip har byggt huset och deltagit i finansieringen av det så är det ju klart att Filip äger hälften av huset. De undrar vad de kan göra för att trygga Filips rätt till halva huset. Cathrine och Filip vill nu ha ett utförligt svar med utgångspunkt i en sakrättslig analys och sakrättsliga argument om vilka chanser Filip har att tillvarata sina rättigheter på ett sätt som binder Cathrines pantborgenär.

3 Uppgift 2 Under slutet av våren 2009 insåg teknologen Anders att han behövde en cykel. Han fick höra att hans studentkamrat Bertil, som studerade ekonomi, hade en relativt ny cykel till salu. Det var fråga om samma cykel som Bertil hade åkt omkring på hela vintern. Då Bertil nyligen köpt en billig sommarbil, behövde han tydligen inte längre cykeln. Anders köpte cykeln av Bertil och som betalning gav Anders till Bertil ett löpande skuldebrev på 200 euro. För tillfället hade ju Anders inte några extra pengar för ett cykelköp, men redan skulle han få sin första lön för sitt sommarjobb. Anders hade därför antecknat såsom förfallodag på skuldebrevet. Dagen efter köpet, dvs , lyckades Bertil sälja skuldebrevet vidare till stadens enda diversehandlare Cecil för 180 euro. Tidigt i morse fick Anders besök av Daniel, som påstod sig äga den cykel som Anders trodde ha blivit ägare av. Daniel berättade att Bertil i höstas fått cykeln till låns och att Bertil trots många påstötar har vägrat lämna tillbaka den. Nu kräver Daniel att cykeln äntligen återlämnas. Ett par timmar efter Daniels besök ringer Anders mobiltelefon. Det är Cecil som kräver Anders på betalning av det löpande skuldebrevet, som ju nyligen har förfallit till betalning. Anders är bekymrad. Han vet att du har pluggat på urvalsprovet till juridiska fakulteten, varför han vänder sig till dig. Han har många frågor på hjärtat: 1. Vilka rättsregler ska tillämpas på konflikten mellan Anders och Daniel? Anders vill inte avstå från cykeln som han tyckte var billig och som han nu har blivit van med. Vem har rätt till cykeln? Vilka är förutsättningarna för att Daniels krav ska ha framgång? 2. Vilka rättsregler ska tillämpas på konflikten mellan Anders och Cecil? Naturligtvis vill Anders inte betala något, om han blir tvungen att lämna tillbaka cykeln till Daniel. Då har Anders ju inte fått någon sådan prestation av Bertil som skuldebrevet var betalning för. Har Cecil rätt till betalning? Vilka är förutsättningarna för att Cecils krav ska ha framgång? Kom håg att motivera ditt svar!

4 Uppgift 3 Definiera kort vad som avses med följande begrepp och uttryck! Ta med i svaret endast det väsentliga, eftersom svarsutrymmet är begränsat! Den rekommenderade längden av Ditt svar är angiven inom parentes. 1. Numerus clausus-principen i sakrätten (1-2 rader) 2. Sytning (2-3 rader) 3. Stomfastighet (1-2 rader) 4. Detentionsrätt (1-2 rader) 5. Immissionsförbudet (1 rad) 6. Personkreditkompetens (2-3 rader) 7. Derivativa fång (2-3 rader) 8. Denuntiation (1-2 rader) 9. Stand still-system (3-4 rader) 10. Factoringfinansieringsverksamhet (3-4 rader)

5 Uppgift 4 Efter en våt natt ute på stan konstaterade A att samtliga bussar hem till honom redan hunnit gå. A kände sig dock vara i körskick, och menade att det här med promillegränser för övrigt är helt fjantigt. Således hoppade A in i bilen han kört in till stan med, och gav sig ut i trafiken. X stod vid sidan av trottoaren och sålde kebab vid sitt snabbmatsstånd. Plötsligt fick han syn på en röd bil som i hög hastighet kom kryssande mellan de övriga bilarna, till synes utan kontroll. X hann dock inte reagera i tid före bilen, styrd av A, sladdade upp på trottoaren och kolliderade med X och hans snabbmatsstånd. Genom kollisionen åsamkades X bl.a. en allvarlig hjärnskakning, tre brutna revben och ett brutet nyckelben. Hans snabbmatsstånd förstördes även mer eller mindre. Y, som råkade stå nära invid, hjälpte efter olyckan X, som hade hamnat i kläm under ståndet. Till följd av detta blev Y:s nyköpta kostym nersölad av blod och kebabsås. Till följd av händelsen åtalas A bl.a. för vållande av personskada (ett målsägandebrott); X utgör målsägande. 1. X önskar även yrka skadestånd av A på grund av sin förstörda egendom. Har X möjlighet att be någon myndighet driva hans anspråk i samband med brottmålet? Under hurdana villkor? 2. Y når inte upp till målsägandeställning i fallet. Har Y trots allt en eventuell möjlighet att föra fram yrkanden på grund av hans förstörda klädsel i samband med brottmålet mot A? Motivera! A fälldes för gärningen och nöjde sig med tingsrättens dom, som sålunda vann laga kraft. Tre månader efter detta framgick det dock att tingsdomare V, som fungerat som ordförande i fallet, samtidigt hade en fastighetstvist anhängig gentemot A, i vilken de bägge var parter. A menar nu att brottmålsdomen på grund av detta borde ogiltigförklaras, och att han borde få möjlighet till ny behandling. 3. Hade V:s ställning som part i tvistemålet mot A någon relevans? Motivera! 4. Utgående från att V:s ställning hade relevans, vilka medel står till A:s förfogande och hur påverkar dessa domen ifråga, såvida de är framgångsrika?

6 Uppgift 5 1. D grips av polisen torsdagen , klockan misstänkt för grov stöld. När skall ett häktningsyrkande gällande D senast framställas hos domstolen? När skall häktningshandläggningen senast inledas vid domstolen? (2 p.) 2. Vad innebär begreppet rättsinvändning i civilprocessen? (2 p.) 3. Vad avses med gäldenärens anvisningsrätt i samband med utmätningsförrättning? (2 p.) 4. Vad avses med s.k. massaskulder i samband med konkurs? (2 p.) 5. Hurdan inverkan kan ett framgångsrikt besvär hos Europarådets människorättsdomstol ha ifråga om ett enskilt nationellt avgörande (t.ex. en dom) som står i strid med EMRK? (2 p.)

7 Uppgift 6 Uppgiften består av 10 punkter. Varje punkt har ett (och endast ett) rätt svarsalternativ. Utmärk ditt svar tydligt med ett kryss i svarsblanketten. Ifall du inte vill besvara en punkt, skall du inte sätta ut något kryss. Ifall du vid en punkt kryssar i flera än ett alternativ anses svaret vara fel. Ifall du utmärker rätt svarsalternativ, får du 1 poäng för den punkten. 1 poäng avdras ifall du utmärker fel eller flera än ett svarsalternativ. Det totala poängantalet för denna uppgift kan inte bli negativt. Ifall du inte sätter ut något kryss vid en punkt får du 0 poäng för punkten ifråga. Uppgiften bedöms således med poängen Inga verbala förklaringar beaktas. Uppgift nummer 6 besvaras på basis av innehållet i boken Edward Andersson, Inledning till skatterätten jämte komplettering. 1. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Vissa kommunala avgifter överklagas med kommunalbesvär. b) Kommunala avgifter får inte överskrida självkostnadspriset. c) Konkret avgiftsskyldighet preskriberas inom fem år från ingången av året efter debiteringsåret. d) Grundbesvär kan i vissa fall gälla även avgiftens belopp. 2. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Eftergift av skatt kan inte ske utan uttryckligt lagstöd. b) Preskription av konkret skattskyldighet skall av myndighet beaktas ex officio. c) Skadeståndsskyldighet som gäller sådan skatt som p.g.a. skattebrott ej debiterats, preskriberas inom fem år från ingången av året efter det då skatten bort fastställas eller debiteras. d) För att kunna beaktas i konkurs måste skattefordringar liksom övriga fordringar bevakas. 3. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Utsökning av skattefordringar kan ske utan dom eller utslag. b) Skattetillägget och förseningsräntan är lika stora vid beskattningen. c) Ändringssökande medför uppskov med skyldigheten att erlägga skatt. d) Varje skatt och skatterat har en stadgad sista betalningsdag. 4. Vilket påstående nedan är riktigt?

8 a) Om både säljaren och köparen av finska värdepapper är utlänningar skall överlåtelseskatt aldrig erläggas. b) På försäljning av inhemska bostadsaktier är överlåtelseskatten 4 % av köpeskilling eller annat vederlag. c) Överlåtelseskatt skall erläggas på överlåtelse av fastighet utan vederlag. d) Överlåtelseskatt tillfaller staten. 5. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Bussar är befriade från drivkraftsskatten. b) Lotterivinster inkomstbeskattas inte då de utgör skälig ersättning för någon prestation. c) Accisen på flytande bränslen är en enhetsskatt. d) Finland uppbär accis för cigarrettpapper. 6. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) I mervärdesbeskattningen kan efterbeskattning förrättas inom tre år från utgången av det kalenderår varunder skatten hade bort erläggas. b) I mervärdesbeskattningen kan avdragsrätt för varor och tjänster vara partiell och gälla den del av vara eller tjänst som används för rörelsen. c) Tillämpning av s.k. nollskattesats vid mervärdesbeskattningen leder i regel till restitution av mervärdesskatt för företaget. d) Mervärdesskatt uttas på försäljning av försäkringstjänster. 7. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Allmännyttiga samfund skall erlägga mervärdesskatt på omsättning som enligt stadgande i inkomstskattelagen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. b) Mervärdesskatt uttas inte på honorar till konstnär för offentligt uppträdande. c) Vid mervärdesbeskattningen anses en fastighetstjänst såld i Finland om fastigheten är belägen här. d) Skattens ungefärliga andel av det beskattade priset är 22 % vid mervärdesbeskattningen. 8. Vilket påstående nedan är riktigt? a) Den abstrakta gåvoskatteskyldigheten preskriberas inom tio år från skattskyldighetens uppkomst. b) Regler om följdändring tillämpas inte vid arvsbeskattningen. c) När arvsbeskattningen verkställts skickas en gemensam debetsedel till dödsboet.

9 d) Arvsbeskattningen sker alltid på basis av bouppteckning. 9. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Gåvoskatt erläggs av gåvotagaren. b) Avstående från utjämning vid avvittring anses inte som gåva till arvingarna. c) Arvinges försäljning av sin arvslott efter arvlåtarens död borttar hans arvsskatteskyldighet. d) Av efterlevande make genom inbördes testamente erhållen nyttjanderätt utan äganderätt till den avlidnes egendom är fri från arvsskatt. 10. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Den speciella formen av källskatt för löntagare från utlandet tillämpas endast på ansökan. b) Räntebetalning till utlandet utgör nästan aldrig skattepliktig inkomst i Finland för utlänningen. c) Utlänning skall här avge deklaration över sin fastighetsinkomst från Finland. d) I inkomstbeskattningen kan ett samfund inte på ansökan erhålla nedsättning på sitt betalda förskottsbelopp efter räkenskapsperiodens utgång.

10 Uppgift 7 Uppgiften består av 10 punkter. Varje punkt har ett (och endast ett) rätt svarsalternativ. Utmärk ditt svar tydligt med ett kryss i svarsblanketten. Ifall du inte vill besvara en punkt, skall du inte sätta ut något kryss. Ifall du vid en punkt kryssar i flera än ett alternativ anses svaret vara fel. Ifall du utmärker rätt svarsalternativ, får du 1 poäng för den punkten. 1 poäng avdras ifall du utmärker fel eller flera än ett svarsalternativ. Det totala poängantalet för denna uppgift kan inte bli negativt. Ifall du inte sätter ut något kryss vid en punkt får du 0 poäng för punkten ifråga. Uppgiften bedöms således med poängen Inga verbala förklaringar beaktas. Uppgift nummer 7 besvaras på basis av innehållet i boken Edward Andersson, Inledning till skatterätten jämte komplettering. 1. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Dividender från inhemska noterade aktiebolag är föremål för förskottsinnehållning. b) Förskottsbetalning tillämpas på överlåtelsevinster. c) Förskottsinnehållning tillämpas inte på inkomst av uthyrningsverksamhet. d) Jordbrukare antecknas inte i förskottsuppbördsregistret för denna verksamhet. 2. Vilket påstående nedan är riktigt? a) Verkställande direktörs arvode utgör inte lön vid förskottsuppbörden. b) Restitution av skatt med anledning av att besvärsinstans ändrat beskattningen sker inte ex officio. c) Hemliga beskattningsuppgifter ges aldrig ut till andra privatpersoner än den skattskyldige själv. d) I inkomstbeskattningen kräver besvär till Högsta förvaltningsdomstolen över förvaltningsdomstolens beslut besvärstillstånd. 3. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Är makes förskott för stort kan det med denna makes samtycke användas för komplettering av den andra makens bristande förskott vid inkomstbeskattningen. b) Finska medborgare som utflyttar upphör inte alltid omedelbart att vara allmänt skattskyldiga här. c) Centralskattenämndens förhandsbesked kan inte överklagas vid inkomstbeskattningen. d) Verifikat behöver i regel inte bifogas skattedeklaration vid inkomstbeskattningen. 4. Vilket påstående nedan är felaktigt?

11 a) Har viss inkomst inte erhållits i penningar, skall i deklarationen ges sådana uppgifter att dess belopp kan uppskattas. b) Skattedeklarationen är inte i huvudsak en viljeförklaring. c) Inkomstbeskattningen verkställs i första instans som tjänstemannaarbete i skattebyrån där något tvåpartsförhållande inte råder. d) Lagen om beskattningsförfarande innehåller inte materiella normer. 5. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Värdering av tillgångar behövs för att inkomstbeskattningen skall kunna verkställas. b) Enligt Finlands anslutningsavtal tillämpas EU:s mervärdesskatteregler också på Åland. c) Sjukförsäkringspremiens dagpenningsavgift uppbärs inte av pensionärer. d) Löntagares pensionsförsäkringsavgift är avdragbar vid inkomstbeskattningen. 6. Vilket påstående nedan är riktigt? a) Juridiska personer, som vid kommunalbeskattningen är skattskyldiga, erlägger inte kyrkoskatt till den del deras ägare eller medlemmar ej hör till statskyrkorna. b) Fastighetsskatt uppbärs för skog men inte jordbruksmark. c) Vid kommunalbeskattningen är avdragen från nettoförvärvsinkomsten desamma som i statsbeskattningen. d) Underskott i en förvärvskälla får som huvudregel inte avdras från överskott i annan förvärvskälla vid inkomstbeskattningen. 7. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Förlustutjämningsreglerna kan möjliggöra kvittning av förlust i förvärvskälla mot inkomst inom samma förvärvskälla under senare år. b) Inkomstbegreppet är identiskt vid statsbeskattningen och kommunalbeskattningen. c) Staten är aldrig skattskyldig till kommun. d) En församling som tillhör statskyrka kan vara skyldig att erlägga kommunalskatt. 8. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Fysisk person erlägger kommunalskatt bara till en kommun i Finland för årets inkomst. b) Kommunalbeskattningen riktar sig bara mot förvärvsinkomst vid inkomstbeskattningen. c) Den statliga inkomstskatten på kapitalinkomst är progressiv. d) Upplösning av ett aktiebolag medför att värdestegring i alla olika tillgångsslag upptas till beskattning.

12 9. Vilket påstående nedan är felaktigt? a) Säljs en till gårdsbruk hörande byggnad jämte marken, beskattas försäljningsvinsten som överlåtelsevinst enligt inkomstskattelagen. b) Särbeskattning av makar möjliggör en mer exakt förskottsinnehållning. c) Den skattskyldige kan avstå från att förvärva inkomst och kan då inte beskattas för sådan inkomst han kunnat förvärva men ej förvärvat. d) Periodiska understöd till tidigare make är avdragbara vid inkomstbeskattningen. 10. Vilket påstående nedan är riktigt? a) Arvsskatt uttas inte längre på s.k. sidoarv. b) Underskottsgottgörelsen dras av från förvärvsinkomsterna. c) Ett samfund kan ha tre förvärvskällor vid inkomstbeskattningen. d) På skatterättens område är rättspraxis ringa och har begränsad betydelse som rättskälla.