ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESV 2006:16. Effektivare statlig administration"

Transkript

1 ESV 2006:16 Effektivare statlig administration

2 FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 89 TELEFON: FAX:

3

4

5 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Uppdraget Avgränsning Arbetssätt Disposition Utgångspunkter Formella krav på myndigheternas effektivitet En värdeskapande grundsyn Realisera effektiviseringsvinster Incitament och hinder för samverkan...12 Lagar och regler...12 Incitament för samverkan...13 Hinder för samverkan...13 Sammanfattande kommentar kring incitament och hinder Nyckeltal för OH - kostnader Synliggöra och uppmärksamma kostnader...16 Vad är ett nyckeltal?...16 Balans mellan stöd- och kärnverksamhet...16 Rapporten Nyckeltal för OH-kostnader...17 Nätverk för benchmarking...18 Administrativa nyckeltal i EA-värderingen Överväganden, fortsatt arbete och förslag...19 System för administrativa nyckeltal...19 Utveckling av andra nyckeltal...20 Jämförelse OH-kostnader Åtgärder för att effektivisera det administrativa stödet Exempel på metoder för effektivisering Effektivisera processer, rutiner, arbetssätt Resurssamverkan och Shared Service Centers...23 Exempel på Shared Services Centers inom myndigheter...26 Exempel på Shared Services Centers mellan myndigheter...27 Exempel på Shared Service Center i Norden Utkontraktering...29 Utkontraktering av delar av eller hela stödprocesser Val av lösning Överväganden, fortsatt arbete och förslag...32 Utgångspunkter för förslagen...33 Skapa tryck i utvecklingsarbetet...33 Identifiera, utveckla och sprida kunskap om olika lösningar...34 Stöd vid prövning och genomförande...35 Referenser...36 Bilaga 1 Uppdraget...37 effektivare statlig administration

6

7 1. Sammanfattning I rapporten redovisas regeringsuppdraget Effektivare statlig administration. Utgångspunkten för analysen och förslagen är att det behövs en värdeskapande grundsyn som utgår från att skapa mesta värde för pengarna på alla nivåer i statsförvaltningen och tydliga incitament för att vidta de åtgärder som behövs. Nyckeltal för OH-kostnader behövs för att ge kunskap och referensdata som underlag för en bedömning om det administrativa stödet är effektivt eller inte och för att ta ställning till åtgärder för att effektivisera det. Myndigheter uppmuntras analysera vad den administrativa stödverksamheten kostar och vad som motiverar den. Utgångspunkten för förslagen är att myndighetens chef ansvarar för att effektivisera verksamheten och valet av lösning. Generella lösningar kan vara ett alternativ vid uppenbara effektiviseringsvinster såsom elektronisk fakturering. När nya myndigheter skapas ska alltid den mest effektiva lösningen väljas, vilket kan vara att låta annan myndighet vara värdmyndighet. Mer kunskap och exempel behövs på hur myndigheter genom samverkan kan använda olika lösningar såsom resurssamverkan, Shared Service Centers (SSC) och utkontraktering för att effektivisera statsförvaltningen. Myndigheterna måste ges förutsättningar för att utföra verksamheten effektivare. Åtgärder behövs för att - skapa ett tryck i utvecklingsarbetet att ständigt sträva emot effektivare lösningar - identifiera, utveckla och sprida kunskap om olika lösningar, - ge ett bra stöd till prövning och genomförande. Med dessa utgångspunkter bedömer ESV att insatser bör göras på flera nivåer och av flera aktörer för att skapa en effektivare administration. Effektivisering av statliga myndigheters administrativa stöd ESV anser att det är av stor vikt att regeringen med stöd av Regeringskansliet eller särskilda utredningar i arbetet med att skapa, lägga samman eller omstrukturera statliga myndigheter regelmässigt uppmärksammar hur det administrativa stödet bör lösas på mest effektiva sätt. regeringen baserat på en översiktligt bedömd effektiviseringspotential överväger att erbjuda myndigheter särskild finansiering som incitament för såväl en närmare prövning av som införande av samverkanslösningar som är lönsamma för staten som helhet. myndigheterna på eget eller regeringens initiativ vid behov använder utomstående stöd, exempelvis ESV, för genomlysning av det administrativa stödet vid både prövning av potentialen i en övergång till alternativa lösningar för det administrativa stödet och vid införande av den valda lösningen. effektivare statlig administration

8 ESV föreslår att ESV får i uppdrag av regeringen att göra en studie av vilken potential till effektivisering som finns i att tillämpa olika lösningar inom och mellan myndigheter. Utgångspunkten ska vara effektiviseringsvinster för staten som helhet. ESV bör i samband med ett sådant uppdrag - genomföra en kartläggning av i vilken omfattning och inom vilka områden som statliga myndigheter resurssamverkar och utkontrakterar samt vilka huvudsakliga erfarenheter som finns av dessa lösningar i olika sektor och de nordiska grannländerna, - föreslå hur en utvärdering av samverkanslösningar skulle genomföras och hur former kan tillskapas för att säkerställa att prövning av valda lösningar sker regelbundet, - beskriva vilka tjänster som lämpar sig för resurssamverkan, SSC och utkontraktering. ESV fortsätter arbeta med att utveckla och tillhandahålla stöd och olika verktyg för prövning av kostnadseffektiva lösningar, exempelvis metoder för potentialbedömning och lönsamhetskalkylering, referensexempel och fora för erfarenhetsutbyte. Nyckeltal för OH-kostnader ESV föreslår att försöket med administrativa nyckeltal utvecklas och att ESV strävar efter att samtliga myndigheter rapporterar in administrativa nyckeltal i samband med den årliga EA-värderingen. arbetet med att utveckla ytterligare nyckeltal för att belysa produktivitet och effektivitet fortsätter, bl.a. genom försök med att samordna Arbetsgivarverkets lönestatistik med uppgifter i statsredovisningen. en studie genomförs där OH-kostnaderna i statsförvaltningen jämförs med omvärlden. effektivare statlig administration

9 2. Inledning 2.1 Uppdraget ESV har fått i uppdrag att lämna förslag till hur statliga myndigheters administrativa stöd kan effektiviseras t.ex. genom samordning (shared services eller resurssamverkan) eller utkontraktering (outsourcing). ESV ska även ge förslag till hur ett system för beräkning av relevanta nyckeltal avseende overhead (OH-kostnader) kan konstrueras. Vidare ska nuläget avseende OH-kostnader översiktligt beskrivas och viktiga utvecklingsområden/exempel på administrativ samverkan belysas. I uppdraget ingår även att undersöka vilka incitament och hinder, bl.a. organisatoriska och finansiella som finns för samverkan inom det administrativa området. ESV har i ett parallellt uppdrag (ESV 2006:15) beskrivit och gett exempel på modeller med olika former av marknadsmekanismer vid tillhandahållandet av offentliga tjänster. I uppdraget beskrivs för- och nackdelar med modeller som offentlig-privat samverkan och utkontraktering. 2.2 Avgränsning ESV har tidigare konstaterat att det administrativa regelverket skapar OHkostnader inom myndigheterna. 1 Kostnader genereras från kravställaren, riksdag, regering och annan myndighet, eller från myndigheten själv. ESV avser att inte vidare behandla dessa frågor, men vill påtala de möjligheter till effektiviseringsvinster som ligger i att tillämpa ett målmedvetet nyttokostnadstänkande för de administrativa krav som riksdagen, regeringen eller myndigheter ställer. 2.3 Arbetssätt Analysen och beskrivningarna bygger på dokumentstudier och information från bland annat ESV:s shared service nätverk. Rapporten har utarbetats inom ESV:s avdelning Verksamhetsstyrning av Charlotta Eriksson (projektledare), Bengt Nordström, Ylva Mannervik och Håkan Dahlström. Dessutom har Per Olof Bengtsson och Anders Nilsson bidragit med underlag. 2.4 Disposition I rapporten har ESV valt att inledningsvis redogöra för de incitament och hinder som finns för samverkan inom det administrativa området idag. Därefter ges en beskrivning av nuläget för nyckeltal för OH-kostnader och föreslag på utvecklingsområden. Slutligen redogörs för olika lösningar för att effektivisera det administrativa stödet och lämpliga utvecklingsinsatser. 1 ESV 2004:1, Förenkling av ekonomiadministrationen för små myndigheter. effektivare statlig administration

10 3. Utgångspunkter I detta avsnitt redovisas ESV:s utgångspunkter för den analys och de slutsatser som redovisas i rapporten. Denna rapport behandlar frågan om hur statsförvaltningen ska kunna effektivisera sin administration. Först ska dock ett försök göras att placera in frågan i ett större sammanhang. Att administrera innebär att man har hand om något, sköter något. Vad som läggs i ordet administration kan därmed variera i hög grad. Från att Regeringskansliet administrerar statsförvaltningen till att den enskilde handläggaren på exempelvis Försäkringskassan administrerar ett ärende. Ofta används ordet administration för att beteckna stödverksamheten i en organisation, företag eller myndighet. I denna rapport används begreppet administrativt stöd för att beteckna den stödverksamhet som myndigheten behöver för att kunna utöva sitt uppdrag. ESV har valt att inte precisera en generell avgränsning mellan stöd och kärnverksamhet. Vad som är en myndighets kärnverksamhet handlar till viss del om hur en organisation väljer att betrakta sin verksamhet. Det kan ibland vara svårt att dra gränsen mellan kärnverksamheten och stödverksamheten i en myndighet. Gränsdragningen är inte knivskarp och gränsfall kan förekomma. Ett exempel är när 14 länsstyrelser tillsammans upphandlade ett webbpubliceringsverktyg. Samarbetet begränsades inte enbart till verktyget som sådant utan kom naturligt också att omfatta en gemensam utformning av webbsidorna och presentationen av länsstyrelseverksamheten i förhållande till olika intressenter. 3.1 Formella krav på myndigheternas effektivitet Det är myndighetens ansvar att organisera och utföra det administrativa stödet på bästa sätt. Enlig lagen (1996:1059) om statsbudgeten 1 ska statens verksamhet eftersträva hög effektivitet och iaktta god hushållning. I 7 verksförordningen (1955:1322) framgår det att myndighetens chef ansvarar för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt. I 7, 2 st, står att chefen skall verka för att myndigheten genom samarbete med andra myndigheter och på annat sätt tar till vara de fördelar som kan vinnas för staten som helhet. Myndigheterna har således ett tydligt effektivitets- och produktivitetsuppdrag som avser hela verksamheten, dvs. även det administrativa stödet. Kravet på effektivitet ställs också i det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet. Förvaltningen ska åstadkomma avsedda resultat och uppnå de mål som fastställs av statsmakterna på ett kostnadseffektivt sätt. Myndigheterna har således ett tydligt effektivitets- och produktivitetsuppdrag som avser hela verksamheten, dvs. även det administrativa stödet. Det är myndighetsledningens ansvar att se till att det administrativa stödet organiseras och utförs på effektivaste sätt, sett ur den enskilda myndighetens perspektiv men också för staten som helhet. 10 effektivare statlig administration

11 3.2 En värdeskapande grundsyn Strävan efter en mer effektiv verksamhet syftar till att skapa största möjliga värde till så låg kostnad som möjligt. Eller ökad kvalitet till oförändrad kostnad, om behov finns av det ur ett uppdragsgivar- och mottagarperspektiv. Värdet bedöms således med utgångspunkt i uppdragsgivarens krav och användarnas behov och förväntningar. Kostnaden avser inte bara myndighetens kostnader, utan även ökade eller minskade kostnader för staten i övrigt. Likaså bör hänsyn tas till eventuella effekter för företag, medborgare eller för den kommunala sektorn. Konsten att få en organisation att skapa mesta värde för pengarna det anglosaxiska begreppet value for money handlar till stor del om kultur. För att få full effekt av ett synsätt baserat på value for money måste alla, från den enskilde medarbetaren till regering och riksdag, bidra med insatser. På varje nivå är det nödvändigt att löpande bevaka tendenser till suboptimering, dvs. att mer nytta för pengarna på ett område inte skapas på bekostnad av effektiviteten inom något näraliggande område. Ett konsekvent nytto-kostnadstänkande främjar sparsamhet med gemensamma resurser och är, om än i varierande utsträckning, oberoende av verksamhetens innehåll. Resonemang kan föras i alla delar av de processer som leder fram till myndighetens externa prestationer. Både kärnverksamheten och det administrativa stödet måste bli föremål för prioriteringar. Är detta det som ger bäst resultat eller finns det andra som skapar mesta värde för pengarna utifrån de rådande förutsättningarna? För att underlätta lösningar som sänker kostnader eller möjliggör ökat värdeskapande för mottagaren är det viktigt att ta bort hinder och minska eventuella svårigheter. Lika viktigt är att skapa positiva incitament för den önskade utvecklingen. Det innebär att kostnadseffektiva lösningar måste uppmärksammas och belönas på ett tydligt sätt. 3.3 Realisera effektiviseringsvinster Åtgärder som medför att det administrativa stödet blir effektivare genom minskade kostnader eller bättre stöd till myndighetens huvuduppgifter, kärnverksamheten är en bidragande men inte tillräcklig förutsättning för att uppnå en totalt sett effektivare verksamhet. Verksamheten totalt blir effektivare först om kostnaderna för verksamheten som helhet minskar eller att de resurser som frigörs används i kärnverksamheten på ett sådant sätt att denna blir effektivare. En beräknad effektivisering måste realiseras dvs. nödvändiga beslut måste tas och genomföras för att beräknade vinster ska tas hem. Det kan vara förändringar av resursramar, personal, organisation, processer m.m. Utvärderingar och efterkalkyler behövs för att säkerställa att beräknade vinster realiseras. effektivare statlig administration 11

12 3.4 Incitament och hinder för samverkan Nedan beskrivs incitament och hinder för samverkan mellan organisationer. Myndigheter kan samverka på flera olika sätt för att effektivisera det administrativa stödet, vilket beskrivs i avsnitt 5. I avsnittet redovisas ESV:s bedömning av nuläget baserat på egna och andras iakttagelser bland annat utifrån ESV:s shared service nätverk och kontakter med myndigheter som har infört Shared Service Centers (SSC). Med SSC menas den organisatoriska benämningen på samordningen (koncentration) av likartade aktiviteter, ofta spridda i en organisation, i syfte att tillhandahålla tjänster till interna samarbetspartners med det gemensamma målet att ge externa kunder och organisationen ett högre värde. När ett SSC skapas handlar det om att verksamheten läggs i en separat organisation/enhet och en förändrad styrning och relation till denna. 2 SSC kan tillämpas mellan olika organisationer. Incitament och hinder inom myndigheter belyses inte särskilt, exempelvis de incitament som kan skapas vid utformningen av styrning, finansiering och interndebitering av SSC inom en myndighet. Lagar och regler Som beskrivits inledningsvis (avsnitt 3.1, Formella krav på myndigheternas effektivitet) framgår det i såväl lag som förordning att myndighetens chef ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och att samverkan med andra sker om det blir billigare för staten som helhet. I avgiftsförordning (1992:191) 4, 1 st ges myndigheten rätt att ta ut avgifter för att tillhandahålla vissa specificerade varor och tjänster. Bland annat nämns offentlig inköps- och resurssamverkan. Av 25 framgår att myndigheten får disponera inkomsterna från sådana avgifter. I avgiftsförordningens 4, 2 st framgår att varor och tjänster får tillhandahållas mot avgift utan särkilt bemyndigande från regeringen om verksamheten är av tillfällig natur eller mindre omfattning. Med mindre omfattning menas att de sammanlagda intäkterna enligt 4 punkt 1-10, under en längre tid än två år, inte bör överstiga fem procent av myndighetens totala förvaltningskostnader. Syftet med regeln är att säkerställa att statsmakterna ges möjlighet till en prövning av att den aktuella verksamheten. För en mer omfattande verksamhet kan det därför vara motiverat att regeringen beslutar om ett särskilt bemyndigande med ett ekonomiskt mål. Den 1 juli 1991 infördes ett nytt system för statlig hantering av ingående moms i staten. Syftet var att uppnå konkurrensneutralitet mellan myndigheternas produktion av varor och tjänster i egen regi och upphandling utanför staten. Systemet innebar att myndigheterna fick anslagen beräknade att täcka utgifter exklusive moms (dvs. anslagen nettobudgeterades) och att myndigheterna fick rätt till kompensation för ingående moms genom att rekvirera ett belopp motsvarande bokförd ingående moms från Skatteverket. Tidigare tilldelades myndigheterna anslag för att täcka utgifter inklusive moms. Moms på varor och tjänster som upphandlades utanför staten blev 2 Shulman mfl. Shared Services Adding Value to the Business Units, s effektivare statlig administration

13 då en extra kostnad för myndigheterna. Vilket gjorde att det i de flesta fall blev dyrare för myndigheterna att upphandla varor och tjänster på den privata marknaden mot att producera motsvarande vara eller tjänst i egen regi. Genom rätten till kompensation för ingående moms ska upphandling utanför staten av varor och tjänster inte missgynnas jämfört med egen produktion eller upphandling från annan statlig myndighet. Incitament för samverkan Formella Myndigheterna har utifrån det regelverk som angetts ovan stöd att samverka. Regeringen kan dessutom i regleringsbreven till myndigheterna tydliggöra kravet på samverkan. Kammarkollegiet, som har stor erfarenhet av att utföra ekonomiadministrativ service till små myndigheter, menar att myndigheterna upplever det som tryggare att låta någon annan sköta olika uppgifter om det finns ett regeringsbeslut. Detta trots att myndigheterna själv formellt äger beslutanderätten. Informella Incitament för samverkan bygger på en insikt om att mycket av stödverksamheten såsom löneadministration, fakturahantering, bas-it är verksamhet som utförs på liknande sätt oavsett vilken inriktning själva kärnverksamheten har. Det finns incitament för samverkan då myndigheten själv får del av kostnadsbesparingar eller blir mer effektiv, men de är inte tillräckligt tydliga. Kostnadsbesparingar uppstår genom exempelvis stordriftsfördelar och standardiserade processer vilket ger möjlighet till bättre nyttjande av kompetens och resurser. Ett annat incitament för samverkan är att det är enklare och mer kostnadseffektivt att föra in nya utvecklingsområden som kräver investeringar och förändringar i rutiner, såsom tekniska lösningar av typen e-faktura 3. En framtida drivkraft för samverkanslösningar kan vara frågan om kompetensförsörjning i statsförvaltningen. I Finland är det ett skäl till det mångåriga utvecklingsprogram som syftar till att effektivisera ekonomioch personaladministrationen. De formella incitamenten kan förstärkas genom belöningar, exempelvis genom att uppmuntra och uppmärksamma de initiativ som tas för att effektivisera verksamheten genom samverkan. Exempel och utvärderingar som visar på vinsterna av samverkan ökar sannolikt motivationen hos de enskilda myndigheterna att ta olika initiativ. Hinder för samverkan Myndighetsstrukturen risk för suboptimerad styrning I lagar och förordningar uppmanas som tidigare nämnts myndighetens chef att bedriva en effektiv verksamhet och samverka med andra om det 3 Statskontoret 2005:16, Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer ökad användning av offentlig elektronisk handel. s. 22. effektivare statlig administration 13

14 blir lägre kostnader för staten som helhet. Samtidigt reses krav på att varje myndighet ska arbeta effektivt inom sitt ansvarsområde. Myndigheterna styrs och följs nästan enbart upp utifrån hur de klarar sitt eget åtagande vilket kan leda till att den optimerar sin egen verksamhet utan att se till staten som helhet. Detta bidrar inte till att skapa incitament för att vidta åtgärder som skulle gynna andra myndigheter eller staten i stort. Även om en lösning är lönsam för staten som helhet är det lätt att förstå att en myndighet inte tar initiativ till samverkan om endast en mindre del av de förväntade positiva effekterna tillfaller den egna myndigheten medan övrigt fördelas på andra berörda myndigheter eller tillfaller staten totalt. Det saknas exempel Det saknas i stort sett kunskap och utvärderingar som visar på besparingspotentialen i att samverka. Utan denna empiri är det svårt att få inspiration, stöd och vägledning för att pröva och genomföra olika samverkanslösningar. Kostnadsbesparing Om de resurser som frigörs när en myndighet effektiviserar stödverksamheten kan användas till kärnverksamheten utgör detta ett visst incitament för både effektivisering inom myndigheten och kostnadsbesparande samverkan med andra. En myndighet kan på detta sätt under en viss tid finansiera förbättringar i kärnverksamheten. Om denna myndighet drabbas av samma besparingskrav som myndigheter som istället begärt mer resurser alternativt avstår från förbättringar med hänvisning till resursbrist så skapas ett hinder för effektiviseringar kopplat till den finansiella styrningen. Detta grundas till del på resonemanget ovan om styrningen i staten. De direkta incitamenten till att spara pengar till staten eller utföra verksamhet mer effektivt för att kunna frigöra omfördela medel inom eller mellan myndigheter är svaga. Kompetens Ett SSC ska i teorin förläggas där det finns rätt kompetens till lägsta kostnad för att det ska vara så kostnadseffektivt som möjligt. Men i staten finns exempel på att andra hänsyn måste tas som kan upplevas som hinder för att utföra verksamheten effektivt eller samverka, t.ex. regionalpolitiska. Att lokalisera ett SSC till en ort av regionalpolitiska skäl medför risker för att de kostnadsbesparingar som hänvisas till modellen SSC inte säkerställs. Exempelvis kan det handla om att inte kunna attrahera den kompetens som behövs och att den kompetens som redan finns inte följer med (vid omlokalisering). Förändrad styrning är en konsekvens av samverkan mellan myndigheter, vare sig det handlar om SSC eller utkontraktering. Myndighetens ledning och kärnverksamhet ska beställa stödverksamheten. Därmed behövs ofta en ny typ av kompetens, s.k. beställarkompetens. Flera myndigheter, särskilt mindre, upplever att de inte fullt ut kan fylla rollen som beställare. Vare sig när det gäller att bedöma vilka tjänster som absolut är nödvändiga, vilka som är önskvärda därutöver samt kvalitet och pris på erbjudna tjänster. 4 4 ESV 2004:1, Förenkling av ekonomiadministrationen för små myndigheter, s. 22 och SOU 2001:31 Mer värde för pengarna, Slutbetänkande från Upphandlingskommittén s effektivare statlig administration

15 Kultur och förändringsmotstånd Ett annat hinder för samverkan är att förändring i sig ofta ses som ett hot och inte som en fördel. Det handlar om vilken kultur som finns i myndigheten och vilka erfarenheter som finns av förändringsarbete. Ledarskapet har en avgörande betydelse. Enligt verksförordningen 8 punkt 3 är myndighetens chef ansvarig för att se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten. Ledning och chefer på olika nivåer i organisationen måste få med sig personalen och skapa förståelse för vad nya arbetssätt, teknik och organisation betyder och vinsten av det. Finns det en förändringsvilja hos ledning och personal underlättar det en översyn av verksamheten. Finns tillräckliga incitament för individer, ledning och chefer att utveckla och effektivisera verksamheten? Föreställningar om att det inte går att samverka på vissa områden är ytterligare hinder. Samverkan är inte lika vanligt förekommande inom områden som personaladministration, allmän juridik, informationsservice. Vilka tjänster måste finnas nära verksamheten för att det behövs specifik kompetens om kärnverksamheten och när behövs det inte? Personalansvar Det kan upplevas som ett risktagande att bilda ett gemensamt SSC mellan myndigheter när konstruktionen är att en av myndigheterna är värdmyndighet och därmed har personalansvaret. Det finns en rädsla för vad personalansvaret innebär och dess konsekvenser om förutsättningarna för SSC ändras. Personalansvaret och arbetsrätten kan vara en komplikation i och med att värdmyndigheten enligt reglerna om verksamhetsövergång får överta personalen och uppgiften att avveckla övertalig personal. Ett gemensamt SSC måste bygga på ett partnerskap där det finns ett gemensamt åtagande. Det finns också flera lösningar på hur ett SSC kan konstrueras. Exempelvis kan en myndighet skapas som får som huvuduppdrag att utföra service till myndigheter, t.ex som Kammarkollegiet. Sammanfattande kommentar kring incitament och hinder ESV har under arbetets gång kunnat konstatera att det finns ett betydande utrymme för samverkan kring administrativt stöd mellan myndigheter utan att tydliga formella finansiella eller juridiska hinder uppstår. Inför samverkanslösningar måste dock ett antal olika komplikationer t.ex. av personalpolitisk och arbetsrättslig karaktär hanteras. ESV anser därför att det finns behov av att belysa hur olika samverkans lösningar konkret kan utformas för att bl.a. hantera dessa frågor. I avsnitt 5.6 Överväganden, fortsatt arbete och förslag lämnar ESV förslag till hur trycket i en utveckling mot ökad samverkan kan stärkas. effektivare statlig administration 15

16 4. Nyckeltal för OH - kostnader För att veta om verksamheten är effektiv och göra en value for money-bedömning behövs bl.a. information om kostnaderna. Är omfattningen av det administrativa stödet rimlig? Nyckeltal ger referensdata så att myndigheterna kan jämföra sina kostnader med sig själva och andra. De behövs också för att regeringen ska ha en övergripande bild av myndigheternas kostnader. Det saknas i dag sammanställningar av nyckeltal som ger myndigheterna möjlighet till jämförelser. Därför har ESV tagit initiativ till att definiera, samla in och tillgängliggöra sådan information. 4.1 Synliggöra och uppmärksamma kostnader Vad är ett nyckeltal? Med nyckeltal menar ESV ett mått eller värde som ger information för att underlätta jämförande analyser. Nyckeltal används för att driva och uppmärksamma något väsentligt i en verksamhet. Det kan vara enkla mått som kostnad, ålder, omsättning och antal fel. Ofta används en jämförelsebas för att få perspektiv på det som är av intresse. Nyckeltal såsom kostnad per anställd, kan då beskrivas som kvoten av intresse och en viktig jämförelsebas. 5 Balans mellan stöd- och kärnverksamhet Utmaningen i att effektivisera administrationen handlar om att hitta den rätta balansen mellan stöd- och kärnverksamhet. En väl fungerande kärnverksamhet kräver en väl fungerande stödverksamhet och koncentrerar man sig på att få den senare så liten och därmed billig som överhuvudtaget är möjligt riskeras att totaleffektiviteten försämras. Omvänt gäller också att i ett visst läge leder en utbyggnad av administrationen till att totaleffektiviteten successivt försämras. Inte bara som en följd av att kostnaderna stiger för den interna administrationen, utan också genom att administrationen stör kärnverksamheten i alltför hög grad. Resonemanget kan illustreras med diagrammet nedan (se ESV 2005:3). 5 Catasus m.fl. Boken om nyckeltal, s effektivare statlig administration

17 PRODUKTIVITET MAX PRODUKTIVITET LAGOM ANDEL INTERNADMINISTRATION Rapporten Nyckeltal för OH-kostnader ESV genomförde för några år sedan en kartläggning av gemensam overhead Nyckeltal för OH-kostnader (ESV 2005:3). Med overheadkostnader (OH) avses kostnader för de resurser som myndigheter, såväl som företag och organisationer, avsätter till administration och som ska stödja kärnverksamheten. Det är både administrativt stöd, lokalkostnader och ledning. I rapporten delades OH-kostnaderna in i tre grupper: Gemensam OH Mellan OH Individuell OH Gemensam OH är kostnader för övergripande ledning, ekonomistyrning, personalstöd, registratur och arkivering juridiskt stöd, bas-it, informationsstöd, reception, telefoni och lokaler. Den gemensamma OH:n kartlades i en enkätundersökning. Mellan OH:n, som försöker beskriva OH-kostnaderna i linjen, är i huvudsak kostnader för ledning av och stöd åt kärnverksamheten. Det ska betonas att undersökningen avseende mellan-oh var liten och att uppgifterna varierade kraftigt mellan myndigheterna. Den individuella OH är kostnad för att de som arbetar med kärnverksamheten inte använder alla sina resurser åt denna, utan måste ta till sig allmän information (avdelnings och enhetsmöten exempelvis), kompetensutvecklas, sköta viss administration, pausa, m.m. Undersökningen grundades sig på en beräkning/bedömning av rapportförfattarna. Studien visade att de undersökta myndigheterna använde ungefär 50 procent av sina förvaltningsresurser för att finansiera OH- kostnader. Fördelningen på de tre formerna av OH var: Gemensam OH 25% Mellan OH 10% Individuell OH 14 % effektivare statlig administration 17

18 För den gemensamma OH:n fanns som förväntat ett samband mellan myndighetsstorleken och hur stor andel av de tillgängliga resurserna som användes för denna typ av OH-kostnader. Större myndigheter hade lägre OH-kostnader. Men sambandet är svagare vad gäller de totala OH-kostnaderna i och med att det inom de större myndigheterna ofta finns administrativt stöd på flera organisationsnivåer. Nätverk för benchmarking ESV har tagit initiativ till flera nätverk kring OH-kostnader. Syftet har varit att på olika sätt utveckla, definiera och kvalitetssäkra olika nyckeltal för OH och ge de deltagande myndigheterna möjlighet att jämföra sina kostnader för att därigenom få incitament till att verka för en mer kostnadseffektiv administration. De definitioner som låg till grund för de olika kostnadstyperna, som utgör gemensam OH, har i nätverken kvalitetssäkrats och bedömts som användbara. Vissa justeringar och tillägg behövs troligen framöver, t.ex. behövs det inom högskolesektorn sannolikt kompletteras med några ytterligare kostnadstyper exempelvis forsknings- och utbildningsadministration. Det är svårt att ur redovisningen/bokföringen plocka fram de uppgifter som i rapporten - i brist på annat begrepp - kallas mellan-oh. Framförallt gäller detta de stora rikstäckande myndigheterna, som samtidigt är de som har mest intresse av dessa uppgifter. En annan erfarenhet från nätverken är att det är svårt att gå från analys av nyckeltalen till åtgärd. Detta har dock med stor sannolikhet inte så mycket med nyckeltalen att göra, utan mer med den organisationskultur som i varierande grad präglar många myndigheter. Administrativa nyckeltal i EA-värderingen I samband med EA-värderingen avseende 2005 har ESV tagit initiativ till en försöksverksamhet som syftar till att skapa en databas med myndigheternas administrativa nyckeltal, eftersom dessa inte går att hämta ur redovisningen. Nyckeltalsdatabasen ska innehålla myndigheternas kostnader för följande 12 områden/funktioner: 1. Summa verksamhetens kostnader 2. Kostnader för personal 3. Kostnader för lokaler 4. Ledning 5. Central ekonomiadministration/styrning 6. Central personaladministration 7. Bibliotek, informationsservice 8. Juridiskt stöd 9. Registratur, arkiv 10. Växel, reception 11. Kontorsservice 12. IT-stöd inklusive telefoni 18 effektivare statlig administration

19 De administrativa nyckeltal och definitioner som valts är tagna ur skriften Nyckeltal för OH-kostnader (ESV 2005:3). Nyckeltalsdatabasens uppgifter gör det möjligt att ställa kostnader i relation till dels antalet årsarbetskrafter, dels verksamhetens kostnader. Vissa kostnader (nr. 1-3 ovan) och antalet årsarbetskrafter, är myndigheterna skyldiga att rapportera till statsredovisningen. Dessa uppgifter hämtas in till EA-värderingens nyckeltalsdatabas via statsredovisningen i Hermes. Myndigheterna ges i samband med EA-värderingen också möjlighet att registrera sina kostnader för funktionerna 4-12 ovan. Inrapporteringen är frivillig och påverkar inte myndighetens EA-värde. Användarna får möjlighet att ta fram rapporter via modulen för EAvärdering i Hermes. Nyckeltalen kvalitetssäkras genom att de börjar användas. 4.2 Överväganden, fortsatt arbete och förslag ESV föreslår att försöket med administrativa nyckeltal utvecklas och att ESV strävar efter att samtliga myndigheter rapporterar in administrativa nyckeltal i samband med den årliga EA-värderingen. arbetet med att utveckla ytterligare nyckeltal för att belysa produktivitet och effektivitet fortsätter, bl.a. genom försök med att samordna Arbetsgivarverkets lönestatistik med uppgifter i statsredovisningen. en studie genomförs där OH-kostnaderna i statsförvaltningen jämförs med omvärlden. System för administrativa nyckeltal EA-värderingens nyckeldatabas bör fortsatt användas på försök för att rapportera in administrativa nyckeltal. ESV fortsätter uppmuntra försöket med inrapportering av administrativa nyckeltal och att tillgängliggöra informationen. Inrapporterad data ska fortsatt kvalitetsäkras och utvärderas. Systemet ska möjliggöra benchmarking med sig själv över tid och andra myndigheter. Det ger även möjlighet att jämföra om de resurser som läggs ner för att hantera det ekonomiadministrativa regelverket och uppnå ett gott EA-värde, är rimligt. Då får myndigheterna en jämförelsebas för att kunna ta ställning till om den ekonomiadministrativa hanteringen är effektiv. Det är först när många myndigheter rapporterar in nyckeltal som möjligheterna till relevanta jämförelser uppstår. ESV strävar därför efter att så många myndigheter som möjligt rapporterar in administrativa nyckeltal i samband med EA-värderingen. ESV fortsätter att utveckla systemet bl.a med att se över hur systemet ska tillgängliggöras och målgruppsanpassas. effektivare statlig administration 19

20 Utveckling av andra nyckeltal ESV har i statsredovisningen tillgång till en omfattande mängd data som kan ge underlag till att utveckla nya administrativa nyckeltal. Uppgifterna i statsredovisningen styrs av andra krav än att utgöra underlag för effektivitets- eller produktivitetsmått men bör även kunna användas för detta ändamål. Genom att exempelvis dela in myndigheterna dels efter vilken typ av verksamhet de bedriver, dels utifrån var de bedriver sin verksamhet, bör vissa intressanta nyckeltal kunna utvecklas. Arbetsgivareverket har under en längre tid för sin lönestatistik samlat in uppgifter fördelat på: - Kärnverksamhet - Stödverksamhet - Ledningsarbete ESV arbetar med att samordna dessa uppgifter med uppgifter i statsredovisningen och annan information i Hermes. Jämförelse OH-kostnader För att få större kunskap huruvida svenska statliga myndigheter generellt har ett effektivt administrativt stöd behövs information för att jämföra nivån avseende OH-kostnader. ESV fortsätter att jämföra OH-kostnaderna i statsförvaltningen med omvärlden exempelvis kommuner och landsting och motsvarande verksamhet i andra länder. Informationen är en grund för att söka förklaringar till eventuella skillnader och för att utveckla nya nyckeltal och metoder. 20 effektivare statlig administration

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Regeringsbeslut IV:5 2013-05-02 S2013/3452/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter. Birger Tellmann (Zahn)

Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter. Birger Tellmann (Zahn) Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Birger Tellmann (Zahn) Regeringsuppdraget Del 1: Vidareutveckla det metodstöd för enhetlig bedömning av stödverksamheten

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

Fakta och nyckeltal helåret 2015

Fakta och nyckeltal helåret 2015 Fakta och nyckeltal helåret 2015 Om oss Statens servicecenter arbetar på uppdrag av regeringen och tillhör Finansdepartementet. Myndigheten leds av en styrelse. Den dagliga verksamheten leds av generaldirektör

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet 1(10) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning Kronofogden delar utredningens bedömning att Sverige har halkat efter jämförbara

Läs mer

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning.

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning. Vid korrespondens åberopa FOI beteckning Socialdepartementet Enheten för statlig förvaltning 103 33 Stockholm Er referens Karin Edin Vår handläggare Jessica Norlin Remissvar gällande betänkandet ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras.

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras. Rapport 2009:12 1 (8) Sammanfattning Bakgrund Den statliga sektorns inköp av varor och tjänster uppgår varje år till betydande belopp. Sedan år 1998 finns förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén

Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén REMISSVAR DNR: 5.1.1-2017- 0111 ERT DATUM: 2017-01- 24 ER REFERENS: N2017/00222/HL Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén Riksrevisionen

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Koncept Regeringsbeslut Ärendenr. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Box 214 Telefon 08-405

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012)

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Ledningsstab personal 2013-05-14 Annika Sörensdotter Tfn: 063-147508 E-post: annica.sorensdotter@jll.se Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Effektivare administration och minskade administrativa kostnader för små myndigheter

Effektivare administration och minskade administrativa kostnader för små myndigheter Effektivare administration och minskade administrativa kostnader för små myndigheter Diarienummer: 10240-2016/1211 Datum: 2016-04-13 Finansdepartementet: Fi2015/05652/RS Statens servicecenter FE15 801

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vi tar fram kunskap Kunskap utredningar Idéer erfarenhetsutbyte Principer utveckling i samverkan Metoder informationsutbyte

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017.

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Kommittédirektiv Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser Dir. 2017:79 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn

Läs mer

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141 Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi Dnr 10389-2014/1141 Bakgrund Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 uppdragit åt Statens servicecenter att uppskatta hur de administrativa

Läs mer

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN jan.isberg.bransell@lm.se gunnar.jansson@kronofogden.se stephan.sandelin@pensionsmyndigheten.se Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi

Läs mer

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Magnus Enzell Bakgrund 2006: 24-timmarsmyndigheten hade nått vägs ände beslut på koncernnivå efterfrågades Regeringen ville stärka

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser Projektdirektiv 2013-08-22 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv EK-2, Finansiell styrning Den nya Polismyndigheten ska inleda sitt arbete den 1 januari

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

Ska vi blanda in polisen?

Ska vi blanda in polisen? 2011:1 Ska vi blanda in polisen? Nytt servicecenter för staten MISSIV DATUM DIARIENR 2011-02-16 2010/203-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-11 Fi2010/5048 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104)

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) N2011/559/ITP TSG 2011-87 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) Transportstyrelsen ställer

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Förvaltningsyttrande Sida 1 (6) 2017-06-19 Handläggare Carolina Morales Telefon: 08-508 25 146 Till Socialnämnden 2017-08-22 Välfärdsutredningens

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Statens servicecenter startade 1 juni 2012. Vårt arbete bidrar till att minska de administrativa kostnaderna i statsförvaltningen.

Statens servicecenter startade 1 juni 2012. Vårt arbete bidrar till att minska de administrativa kostnaderna i statsförvaltningen. Fakta och nyckeltal Statens servicecenter startade 1 juni 2012. Vårt arbete bidrar till att minska de administrativa kostnaderna i statsförvaltningen. Thomas Pålsson Generaldirektör Statens servicecenter

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48)

Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) 2016-10-06 102-25947-2016 1(5) Regeringskansliet Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) (dnr Fi2016/02568/K)

Läs mer

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost. * Skatteverket 1(6) Eva Sartorius Datum 010-574 87 86 2011-12-18 Konsekvensutredning Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Läs mer

Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åhlman Michael Datum 2015-11-02 Diarienummer KSN-2015-1467 Kommunstyrelsen Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Läs mer

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas 2014-01-09 Regeringskansliet Mats Paulsen Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Nyckeltal för OH-kostnader

Nyckeltal för OH-kostnader ESV 2005:3 Nyckeltal för OH-kostnader Vad är en rimlig kostnad för myndigheternas styrning, samordning och administration? Innehåll Förord... 5 Behov av ökad fokus på effektivitet... 7 Definition av OH-kostnader

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning E-förvaltning under lupp Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning

www.pwc.se/eforvaltning E-förvaltning under lupp Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning www.pwc.se/eforvaltning Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning Den tredje generationens e- förvaltning Genom att till stor del betrakta offentlig information och e-tjänster som gemensamma

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter Regeringsbeslut III 5 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statens servicecenter FE152 80127Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens servicecenter Riksdagen har beslutat

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättande av en pensionsmyndighet. Dir. 2008:52. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2008

Kommittédirektiv. Inrättande av en pensionsmyndighet. Dir. 2008:52. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2008 Kommittédirektiv Inrättande av en pensionsmyndighet Dir. 2008:52 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Regeringsbeslut III 8 2016-12-14 Fi2016/04554/EF Finansdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNAS FRAMTIDA LOKALISERING

HÖGSKOLAN DALARNAS FRAMTIDA LOKALISERING HÖGSKOLAN DALARNAS FRAMTIDA LOKALISERING DELRAPPORT F EFFEKTER FÖR VERKSAMHETSSTÖD INNEHÅLL Bakgrund... 3 Delutredningens syfte... 3 Utredningsuppdraget... 3 Genomförande... 3 Intervjuer med stödfunktionerna...

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69 Kommittédirektiv En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering Dir. 2010:69 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och

Läs mer

Yttrande över Förvaltningskommitténs slutbetänkande "Styra och ställa", SOU 2008:118

Yttrande över Förvaltningskommitténs slutbetänkande Styra och ställa, SOU 2008:118 Yttrande över Förvaltningskommitténs slutbetänkande "Styra och ställa", SOU 2008:118 Dnr 801 4597-09/112 2009-05-04 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 125 . 126 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6.1 Utveckling av den ekonomiska styrningen I finansutskottets betänkande 1996/97:FiU20 (Del 1, sid 143 ff)

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer