Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. En liten statistikundersökning för en lektionstimme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. En liten statistikundersökning för en lektionstimme"

Transkript

1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden En liten statistikundersökning för en lektionstimme

2 Innehållsförteckning Ett litet exempel på hur en statistisk undersökning går till Exempel på frågor och rop om hjälp som kommit till SCB:s informationsservice

3 Ett litet exempel på hur en statistisk undersökning går till (Kan med fördel genomföras på en lektionstimme i en högstadieklass/gymnasieskoleklass) Vi utgår från följande sakproblem: Klassen skall för elevkaféets räkning ta reda på hur mycket småpengar eleverna brukar ha på sig under skoltid. Vi frågar oss: Vad behöver vi veta för att belysa vårt problem? Behöver vi över huvud taget göra en statistisk undersökning? VAD behöver undersökas VEM ska vi undersöka HUR ska resultatet presenteras? HUR ska vi samla in uppgifterna? Fråga också vad som är möjligt att undersöka? Vad har vi för resurser i pengar, personer och tid? Jo, vi har tillgång till just oss själva i det här klassrummet, just nu och cirka 40 minuter framåt. Några resurser i form av pengar för t.ex. porto och dylikt har vi inte. Låt stå! VEM? VAD? HUR? Vi ska försöka få igång en diskussion om vilka vi egentligen skulle vilja undersöka för att belysa elevkaféets sakproblem. Helst kanske alla elever i samtliga klasser borde vara med i undersökningen. Men det går ju inte utan vi måste begränsa oss. Eftersom vi inte har tid och möjlighet att undersöka alla klasser i skolan begränsar vi oss till vår klass. Bestäm sedan om frånvarande klsskamrater borde vara med. Om vi bestämmer oss för att ta med även de frånvarande eleverna blir också de objekt i undersökningspopulationen. Vi kanske kan ringa till dem. Lyckas vi inte få tag på dem blir de bortfall. Låt stå! VEM? VAD? HUR? Eleverna i S2A (inkl. sjuka)

4 Vi enas om följande definition av population: Eleverna i klass S2A inklusive frånvarande). Eftersom populationen är så liten bestämmer vi oss för att göra en totalundersökning i klassen. I annat fall måste vi dra ett slumpmässigt urval. Vi formulerar vårt sakproblem så här: Hur mycket småpengar brukar eleverna ha på sig under skoltid. Vad menar vi med småpengar? Är det samma som mynt? Knappast numera, väl? Är t.ex en tjuga eller femtiolapp småpengar? Skulle det vara av intressant att visa på eventuella skillnader mellan några grupper? Det kan ur pedagogosk synpunkt vara intressant att få två eller tre redovisningsgrupper, t.ev. flickor-pojkar, storrökare-måttliga rökare-inte rökare. Redovisningsgrupperna bestäms här med hjälp av bakgrundsvariablel, t.ex. kön eller rökare. Skriv upp förslag emellanåt och revidera dem. Vad ska egentligen mätas? Vad menar vi med ha på sig? Vid vilken tidpunkt på dagen? I dag eller vilken dag som helst? Fortsätt att diskutera variabeln till dess att alla enas om en formulering, t.ex.: Hur mycket pengar har pojkar resp flickor på sig idag (nu). Låt stå! VEM? Eleverna i S2A (inkl. sjuka) VAD? Hur mycket pengar har killar resp tjejer på sig idag (nu) HUR? Ska undersökningens resultat presenteras i form av en totalsumma, ett medelvärde eller i en tabell? Det är viktigt att bestämma det innan vi bestämmer hur vi ska gå vidare med undersökningens uppläggning. Låt oss därför göra en tabellplan. Vi kanske enas om en så n här: Flickor Pojkar Totalt HUR? 0:0-9:50 10:00-24:50 25:00- Totalt Bortfall När vi kommit så här långt är det dags att bestämma sig för en mätmetod. Hur ska undersökningen genomföras? Vilken mätmetod ska vi använda? De vanligaste metoderna är intervju och enkät. Det lämpliga i vårt fall är enkät. Vi formulerar frågor som belyser de variabler vi tidigare enats om. Frågorna i vår enkät ska mäta det vi enades om när vi diskuterade VAD som skulle mätas. Och så här kan enkätfrågorna slutligen bli efter diskusion:

5 1) Hur mycket pengar har du på dig just nu?...kr...öre 2) Kön Tjej Kille Den mätmetod vi ska ha är alltså enkät. I det här fallet behöver vi inte sända dem perr post som i verkliga undersökningar utan vi kan samla in dem direkt. Någon tryckt blankett behövs inte heller utan var och en tar ett papper och gör sin egen blankett. Läraren eller någon elev gör kanske ett försök att ringa till de frånvarande. Eller också avstår man och de frånvarande blir då automatiskt bortfall. Eleverna räknar sina pengar och skriver in sin summa och sitt kön på sitt papper. Nu utnämner vi ett par elever till dator. Men först samlar vi in blanketterna. Datorn noterar därefter svaren, sorterar dem och framställer en tabell enligt planen. Räkna svaren! Har alla svarat eller finns det bortfall? Hade vi några sjuka som vi inte fick tag på? Kan alla svar tydas eller uppstår kodningsproblem? Vi antar att deltagarna i vårt undersökningsexempel skrivit följande på sina lappar: Tjejer 23,50 24,00 Inga 12, ,50 92,50 50,00 45,50 25,00 33,00 25,50 47,00 45,50 Killar 35,00 24,00 42,50 25,00 tre tior 23,50 Värdena förs sedan in i tabellen! Observera att vi var tvugna att byta klasser eftersom eleverna hade mer pengar än väntat! 0:0-19:50 20:00-39:50 40:00- Svarande Bortfall Flickor III IIII I IIII 2 Pojkar IIII I 1 Totalt Den slutliga tabellen får detta utseende: 0:0-19:50 20:00-39:50 40:00- Svarande Bortfall Flickor Pojkar Totalt Diskutera resultatet! Diskutera också undersökningens kvalitet och dra gemensamt en slutsats som ni kan delge kaféägaren. Observera att vi bara kan dra slutsatser om den undersökta populationen - vår klass - och inte hela skolan. Undersökningen gäller en bestämd dag: Är den representativ? Är vår klass speciell på något sätt? Skiljer den sig från de övriga klasserna i skolan t.ex. vad gäller fickpengar? Har ovanligt många eller ovanligt få elever betalda veckoslutsjobb eller kvällsjobb?

6 En statistisk undersökning - de viktigaste momenten Population Ram Urval Sakproblem Statistiskt problem Variabler Tabellplan Mätmetod Mätinstument Tabellframställning Datainsamling Granskning Rättning Kodning Dataregistrering Analys Publicering Ett statistiskt problem är ett problem som kan besvaras med utnyttjande av statistisk metodik Objekt är de personer, föremål, händelser eller likande, vilkas egenskaper eller attityder man vill studera. En population är summan av de personer, föremål eller andra objekt som man önskar information om. Ramen är en lista eller förteckning över undersökningspopulationens objekt. Ett urval är en delmängd av den aktuella populationen. Urvalet tas ut med hjälp av statistiska metoder från ramen och man undersöker bara de utvalda objekten. Från urvalet kan man sedan dra slutsatser om hela den population som man drog urvalet ur. En variabel är en storhet som kan anta olika värden hos olika objekt som observeras. En variabel kan vara: kontinuerlig (kan anta vilket värde som helst inom ett intervall t.ex. ålder, längd) diskret (kan anta endast vissa åtskilda värden (t.ex. barnantal, antal bostadsrum) En variabel kallas: kvantitativ då den antar numeriska värden (t.ex. ålder, inkomst) kvalitativ då den antar icke-numeriska värden (t.ex. kön, civilstånd) En tabellplan är en samling tomma tabeller som undersökningens resultat så småningom ska presenteras i. Mätmetoden är det sätt på vilket man skaffar information om undersökningsvariablerna. Man kan utnyttja en eller flera av följande metoder: registerdata, brevenkät, telefonintervju, besöksintervju. Mätinstrumentet är en blankett med de frågor man formulerat. Datainsamlingen ger till resultat ifyllda enkäter eller intervjusvar Databearbetningen kan delas upp i följande moment: Kodning som innebär att svaren översätts till ett enhetligt språk Dataregistrering innebär att uppgifterna överförs till datorläsbart medium Granskning i syfte att komplettera ofullständigheter och rätta fel i det insamlade materialet. Tabellframställningen görs utifrån den på förhand fastställda tabellplanen. Analys och publicering är det sista steget i processen. Då sammanställs resultaten i en publikation.

7 Exempel på frågor och rop om hjälp som kommit till SCB:s informationsservice Undrar hur många gatlyktor det finns i Sverige. Har ni statistik över det? Jag undrar om ni har eller om ni kan ge mig tips på var jag kan hitta statistik över hur många av s.k. utbrända personer som spelar något instrument eller kanske sjunger i kör? Min erfarenhet efter att ha träffat några utbrända personer är att ingen av dessa höll på med musik och då fick jag tanken till att försöka forska vidare i detta. Hej! Jag undrar om ni löser statistikuppgifter till privata personer. Nämligen har jag 3 st uppgifter som måste lösas och jag undrar om ni kan göra det åt mig? Hej! Vi är en klass på gymnasieskolan i Strömsund som håller på med en undersökning gällande grävmaskinsägare i Nederländerna. Vi har väldigt svårt för att hitta statistik över detta och då undrar vi om vi kunde få hjälp av er? Hej! Jag skulle vilja veta hur många ord det svenska språket egentligen innehåller i förhållande till det franska. Jag tror det är en myt att svenskan är så fattigt och franskan så rikt! Sedan undrar jag om ni har statistik på hur många kalas det ordnas i Sverige; barnkalas, födelsekalas typ 30-, 40-årskalas. Tja kalas i allmänhet. Jag undrar om banan är en frukt likaså om kokosnöt är en frukt? Hur många män finns det som har mer än 5 barn. Hur många män finns det som har mer än 17 barnbarn? Världsproduktionen av olja är idag 60 miljoner fat per dag. Hur många fat olja extra per dag skulle behöva produceras om kineserna körde lika mycket bil som amerikanarna? Hej! Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med en liten fråga angående studsbollar. Finns det någon EU-standardisering på vilken diameter en studsboll minst skall ha? Ungefär hur många kommersiella budskap/intryck nås en person av dagligen? Hejsan, jag heter Sara och jag är upprörd över en sak. Jag skulle vilja göra en undersökning för att se om det är fler som också är upprörda över den saken. Hur gör jag? Jag vill ha uppgift om antalet laxar som vandrat upp genom laxtrappan i Jokkfall belägen i Kalix älv.

8 Jag fick hem ett brev med en frågeblankett och på den stog det citat Ingen kan se vad just du har svarat och jag svarade aldrig för jag vill inte yttra mig om mina åsikter om jag inte vill det. En vecka senare fick jag en påminnelse att jag inte svarat. Om ingen kan se vad just jag har svarat, hur vet då ni att jag inte svarat? Vill ha ett svar! Finns det någon undersökninggjord om det finns ett samband mellan kroppslängd och inkomst? (ev. förmögenhet). Hej! Jag har en fråga. När det gäller skönlitteratur, hur många procent av böckerna är skrivna i jag-form respektive berättarperspektiv. Hej! Det har under längre tid varit debatt att män ofta har högre lön än kvinnor. Finns det statistik på om kvinnor som genomgått könsbyte fått höjd lön och tvärtom? Hej jag skulle vilja ha reda på hur ofta kvinnor respektive män tittar sig själva i spegeln. Kan ni hjälpa till med det? Hej jag håller på att skriva ett tal som uppgift i svenska. Det handlar om hur jag tror att skolan kan bli en bättre och trevligare upplevelse om dagarna vore kortare. Jag behöver dock lite basfakta. Finns det några undersökningar som: 1) visar hur länge i genomsnitt man kan ta in och bearbeta information innan hjärnan säger stopp. 2) visar att korta lektioner på högst en timme är mer produktiva effektiva än monsterpass på två-tre timmar 3) visar att långa skoldagar verkar stressande på studenten och är uttröttande och utbrända 4) visar att långa skoldagar minskar tid till läxläsning och fritid 5) visar att kortare skoldagar minskar tristessfaktorn i skolan och gör den mer uthärdlig Tack på förhand!