Del 2: Inspirationsföreläsning Jeroen Sleurs var anlitad för att berätta om varför han valt att lämna Belgien och jobbet på SAS för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 2: Inspirationsföreläsning Jeroen Sleurs var anlitad för att berätta om varför han valt att lämna Belgien och jobbet på SAS för"

Transkript

1 Minnesanteckningar från Leaders framtidsmöte 6 nov 2014 Mötet genomfördes kl i en konferenslokal på Folkets hus i Sandviken. Drygt femtio personer från hela Gästrikand deltog i mötet. Enligt handuppräckning så hade ca 2/3 tidigare på något sätt kommit i kontakt med Leaders verksamhet. Deltagarlista finns som bilaga. Som arrangör och initiativtagare till mötet stod Leader Gästrikebygdens partnerskap för nya programperioden. Syftet med mötet var att informera om den nya programperioden och att samla in värdefull input från deltagarna till den nya Leaderstrategin för lokalt ledd landsbygdsutveckling. Detta framtidsmöte är den sista större pusselbiten inför sammanställningen av strategin. Mötet hade veckorna innan annonserats för allmänheten på hemsidor, på Facebook, i dagspress, i lokala gratistidningar och annonsblad. Leaderföreningens medlemmar hade fått en skriftlig inbjudan per post. Ann-Gerd Bergdahl var kvällens moderator (Ann- Gerd är en av deltagarna i Leaders nya partnerskap och även verksamhetschef för Gästriklands idrottsförbund). Theres Sundberg (koordinator för arbetet med nya Leaderstrategin och verksamhetsledare för den föregående programperioden) stod för mötetsplanering och information om kommande programperioden. Annelie Våhlin var serviceorakel som visade folk till rätta, delade ut material och fotograferade under mötet. Mötet bestod av tre delar information om Leaders nutid och förutsättningar för en fortsättning, en inspirationsföreläsning för att ge nya entreprenörsperspektiv på landsbygdens resurser och ett grupparbete för strategisk input i två steg. När dessa var avklarade avslutades mötet i utsatt tid och alla önskades en säker hemredsa och uppmanades att hålla sig uppdaterade på Leaders hemsida där minnesnateckningarna ska publiceras. Del 1: Information om kommande Leaderperiod Theres berättade om att det inte finns några garantier att vi som befintligt Leaderområde får ny finansiering. Men den nuvarande Leaderföreningen driver, på uppdrag av föreningens årsmötet i april 2014, en förstudie i syfte att ansöka om fortsatt Leaderfinansiering för vårt geografiska område. Ett nytt partnerskap har bildats som består av ledamöter från nuvarande LAG och externa intressenter vars uppgift är att jobba fram en ny strategi och ansökan. Mycket kommer att vara sig likt i den nya programperioden på nationellt plan men nytt är att det kan bli medfinansiering från fler EU-fonder (jordbruk, social, regional och fiskefond). Jordbruksverket har kommunicerat att det förväntas bli konkurrens om pengarna, de kommer troligen inte att räcka till alla områden som söker och det kommer att ställas högre krav på strategiernas tydlighet och chans att skapa arbetstillfällen. Länsstyrelsens roll försvinner och Leader kontrolleras direkt under Jordbruksverket. De fyra Gästrikekommunerna står bakom intresseanmälan för en ny programperiod och tanken är att det geografiska ytterområdet ska vara intakt med möjligt undantag för ett vidare fiskefondsområde. Partnerskapet har hjälp av en koordinator och har också internt utsett ett antal personer att särskilt bidra till strategiskrivandet. Strategin ska vara klar och inlämnad till Jordbruksverket senast den 1 december. Den som vill kan följa processen via vår hemsida och vår Facebooksida. Del 2: Inspirationsföreläsning Jeroen Sleurs var anlitad för att berätta om varför han valt att lämna Belgien och jobbet på SAS för

2 att flytta till och att starta ett företag i lantliga Åmotsbruk utanför Ockelbo. Företaget han startade tillsammans med sin partner Sam heter Stilleben och handlar om att paketera och erbjuda landsbygdens resurser som exklusiva upplevelser till centraleuropeer. Jeroen var tydlig med att tystnad, rena och äkta naturupplevelser kombinerat med ett gott lokalt värdskap som vi på landet ofta tar för givet är en lyx för andra och att det är värt att ta bra betalt för. Jeroen beskriver lokal samverkan som ett måste för framgång han kan inte göra allt själv och hela byn ska kunna gynnas av att det kommer turister dit. Exempelvis har Stilleben åtagit sig att hyra ut befintliga sommarstugor som står tomma 90% av året och erbjuder sina gäster naturupplevelser i samarbete med kunniga bybor - det finns andra föreningar, företag och bybor som exempelvis kan guida i fiskevattnen, ordna fågelskådning i skogen eller andra tjänster som besökarna är intresserade av att betala för. Om de inte själva kan eller vill fakturera för sina insatser kan de via bygdens ekonomiska förening ÅMEK bli anställd på timmar och därigenom sälja sina tjänster till Stillebens gäster på ett korrekt sätt. Del 3: Grupparbete SWOT-analys och önskade fokusområden i nya strategin Alla deltagare delades in i 13 smågrupper med 3-4 personer per grupp och fick genomföra ett grupparbete i två faser. Den första fasen rörde landsbygdens styrkor, svagheter, möjligheter och hot även kallt SWOT. Alla gruppernas svar fästes på en lina i rummet och kunde läsas av alla under den efterföljande pausen. Efter att grupperna läst varandras blad och lyssnat till inspirationsföreläsningen så påbörjades fas två där de diskuterade och skrev ner vilka fokusområden de önskade i den nya strategin och om de redan nu hade konreta projektförslag. Innan dessa svar sattes upp på linan intervjuade moderatorn Ann-Gerd delgrupperna om vilka fokusområden de prioriterat. Vid en första genomgång av svaren från grupperna så kan vi konstatera att det fanns vissa återkommande teman, synpunkter och önskemål: Styrkor beskrevs som lugnet, friheten, gemenskapen, driftigheten, småskaligheten, möjligheter till produktion och upplevelser i naturmiljö. Svagheterna beskrevs som sviktande samhällsservice, utflyttning, låg prioritering hos politiker/beslutsfattare, avsaknad av bredband, dålig mobiltäckning och för få arbetstillfällen. Möjligheterna sågs i småföretagande, besöksnäring med koppling till natur och kultur, ungas livskvalitet, integration, gränsöverskridande mötesplatser, lokal matproduktion, nytänkande, ökad samverkan, fungerande infrastruktur, omställningsarbete och livskvalitet, inflyttning. Hoten beskrevs som avfolkning, politiska beslut som stärker urbaniseringen, att det inte går att hitta kapital till nya satsningar, svårt att försörja sig, att den lokala servicen minskar ytterligare och att integration misslyckas. Vad gäller de svar som grupperna lämnade kring inriktning på den kommande Leaderstrategin så fanns också vissa förslag som återkom i flera grupper som exempelvis att satsa på: natur/ekoturism, gränsöverskridande samarbeten och funktionella nätverk, ungdomars livskvalitet och drivkraft, lokal produktion av varor och tjänster, integration som utvecklingsresurs, entreprenörskap, bättre infrastruktur, utveckla boendet så både unga och äldre kan bo bra, arbetstillfällen och omställning till ett hållbart samhälle. Alla svar som kom fram under grupparbetet finns listade i bilaga till minnesanteckningarna. Minnesanteckningarna från mötet sammanställdes av Theres Sundberg den 7 november

3 BILAGA till minnesanteckningarna Gruppövning 1: Här listas samtliga läsbara svar som grupperna skrev på lapparna 1.1 Vad tycker ni är bra på vår landsbygd idag? miljö livskvalitet enskildas drivkraft frihet lugn naturen bra miljöbetingelser värnar om social gemenskap landsbygden föreningslivet det har aldrig varit så bra som nu (Åmot) stolthet starkt föreningsliv mysigt man känner igen varandra (både+-) småskolor barnvänligt aktiv omställningsrörelse bra naturmiljöer för utomhusaktiviteter (ekopark, reservat etc) anläggninngar för slalom, längdskidor, fotboll bra platser för naturupplevelser Västerhällarna, Kungsberget, grottor stort föreningsliv tillgång till natur och kultur naturen möjligheter att producera livsmedel tillgänglighet närhet turistmagneterna som Högbo och Kungsberget man kan göra sig hörd vi vill göra skillnad påhittighet frihet gemenskap närhet till andra aktörer i samhället det finns billiga lokaler och bostäder samhällsservice utan stort avstånd alla människor som bidrar till att landsbygden utvecklas socialt kapital och gemenskap gott om plats resurser företagsamhet grupper som fungerar kunskap fin natur människorna gemenskap

4 1:2. Vad tycker ni är dåligt på vår landsbygd idag? myndighetsbemötande nedläggande av högskolans trädgårdsutbildning infrastrukturen avsaknad av kommunkontakter generellt sämre samhällsservice och kommunikationer kommunikationer de styrande hör inte våra röster buss/tågkommuniktion saknas bredbandsfiber tänk jag istället för vi kollektivtrafiken bortglömda / lågt prioriterade av makten dålig täckning för mobiltelefon dåligt med bussar/kommunikationer ingen cykelväg Sandviken/Järbo/Kungsberg bredbandsfiber saknas är outbyggt begränsat med arbetstillfällen begränsat med service svårt att få lån EU:s jordbrukarstöd försvårar för dem som vill bruka marken telefoni bredband väg 272 och andra dåligt underhållna vägar service som inte finns eller som lägger ner minskad service lokal utvecklingsplan saknas kollektivtrafiken dålig stad-by få arbetstillfällen samordning mellan myndigheter och bolag ingen satsning på fiber små ekonomiska möjligheter till arbete med småskalighet och hantverksmässighet dåligt att högskolans trädgårdsmästarprogram läggs ner i Ockelbo saknas kunskap om lågsiktig hållbarhet ekologisk och social svårt att hitta möjligheter att försörja sig existerande hierarkier för lite folk folk flyttar storskalighet i barnomsorg, skola och äldreomsorg mark i träda det är svårt att vara bonde 1:3 Vilka framtida hot ser ni mot vår landsbygd? för lite satsning på ekologisk odling kortsiktiga ekonomiska avkastingskrav konkurrens av billiga importerade råvaror sämre möjligheter för de yngre att bo kvar utflyttning för mkt fokus på lokalorten färre arbetstillfällen affär/fabrik/service läggs ner

5 att skolan stänger att biblioteket stänger att skogen skövlas befolkningsminskning företag flyttar skogsavverkning ökad främlingsfientlighet/rädsla stort behov av transporter åldersstrukturen urbaniseringen klimatförändringarna avfolkning kommunikationer och service bankernas lånevillkor missgynnar landsbygden bygdestolthet som fattas bruksmentalitet som gör att man inte unnar andra att lyckas klimatförändringar brist på bränsle och matproduktion centralisering höga kostnader + brist på investeringsvilja ekonomiska problem servicefunktioner försvinner regeringen utflyttning pga arbetsplatsprist att främligsfinetligheten ökar på landsbygden att det satsas på sånt som kortsiktigt genererar mkt pengar idag men som inte är långsiktigt hållbart satsas för lite på lokal, småskalig produktion affärerna säljer mkt livsmedel som inte är lokalt producerade exempelvis mejeriprodukter små kommuners bristfälliga service (skola, vård etc) integrationen fungerar inte folk vill ej hålla på att folk inte vill ställa upp ideellt längre att vi inte kan producera mat lokalt som folk vill ha försämrad service master som påverkar, strålning brist på bredbandsfiber informationsöversållad/ brist på balans i skola 1:4 Vilka framtida möjligheter ser ni för vår landsbygd? att underifrånperspektivet tas tillvara kanalisering av utveckling genom befintliga/nya föreningar utveckla de naturvärden som finns exempelvis leder för skidor, skoter, kanot småskalighet företagsamhet billig mark för ekoodling utveckla lokala turismprodukter fler entreprenörer använda naturen på ett nytt sättturism och besöksnäring lokalt producerad mat utveckla barn och ungdomsaktiviteter samarbete mellan företagare och föreningar ta emot nysvenskar/asylsökande

6 ökad naturturism satsa på de unga som vill stanna kvar på landsbygden ta tillvara de kompetenser och resurser som redan finns skapa förutsättningar exempelvis bredband och kommunikationer bättre förutsättningar att kunna hyra billiga lokaler och boende distansarbete skapa 70+ bostäder så att unga barnfamiljer kan flytta in i huset på landet grön omställning ekologiskt och lokalproducerat forskningscentrum på landsbygden som höjer utbildningsnivån och öar intresset för högre studier integration kan berika landsbygden coh stoppa avfolkningen bygga ut turismen lokal samverkan människor, föreningar och företag närproduktion av varor och tjänster turism nytänkande arbete hemifrån fritidsmöjligheter te.x vandringsleder samarbete mellan skola och omsorg förvalta landskap, byggnader, hantverk till sysselsättning för ortsbor och nysvenskar intresset för miljö, hälsa, självhushåll kan förvaltas grön omsorg är en möjlighet för mindre lantbruk det finns ett stort behova v arbetstillfällen som tar hänsyn till dagens stressade människor Gästrikland har ett strakt kulturliv på landsbygden som kan skapa sysselsättning och hopp Tillgång till att använda den mark som inte är lämplig för storordbruk billig mark billiga bostäder folk arbetar på distans mötesplatser teknikbefriade områden bilpooler utbyggd järnväg samordning av servicepunkter nya sätt för transportering lokalproducerad mat, småskalighet säker kommuniktion bredbandsfiber kreativitet lokalproducerad mat balans dra ner på pengar äldre generationen arbetar längre integration och odling ta tlilvara på kompetens förnybara energikällor Gruppövning 2 2:1 Vilka fokusområden vill ni att den nya Leaderstrategin ska ha? utveckla barn och ungdomars självförtroende skapa gemenskap över åldersgränser samarbete mellan byar naturturism

7 föreningsverksamhet samarbete utnyttja varandras resurser utveckling av hållbar besöksnäring skapa jobb genom att använda befintliga resurser små grupper och små projekt det lilla behövs för att det ska bli stora förändringar eldsjälar är viktigare än själva projektet ekoturism sociala projekt odling naturupplevelser för alla vård& hälsa, barn& unga, fmailjer, utbildning småskalig produktion ekoodling gönsaker, bär, fiber, energiproduktion utveckla lokala turismprodukter ta vara på uråldrig järnkultur fäbodlivet som upplevelse och tradition samverkan mellan byar och byråd samverkan mellan företag, kommun, landsting etc utveckla boende (vi äldre vill bo kvar och se attd et kommer nytt boende till) seniorboende integration mötesplatser, tatillvara på kunskap och drivkraft utveckla kommunikationer teknik, mellan människor, väg osv stimulera engagemang på individnivå utan byråkrati nätverksbyggande turism invandrare som resurs byutveckling förädla områdets resurser folk, mat, skog, natur besöksnäring entreprenörskap it-struktur ungdomars projekt hälsa utbildning få folk till högskolan arbete och företagande arbetstillfällen omställning till hållbart samhälle integration turism ungdomar företagssamverkan sysselsättning och arbete i levande lantbruk ersätt maskiner med människor grön omorg/rehab, sysselsättning, integration för en framtid där skapade, hantverk och långsamt arbete erkänns och lyfts fram som ngt naturligt 2:2 Har i förslag på konkreta projektidéer som borde testas? (om ja, beskriv kortfattat) multiaktivitetscafé för alla åldrar aktivitetsdagar mellan byarna rusta upp Gästrikeleden skid och skoterspår till Jägarstugan öppna museum ockelbobilen förnya befinliga leder, stigar, anläggningar, folkparker och anpassa dem till unga + handikappade använda Järbo som gott exempel på levande landsbygd med omställning järbosprojekt

8 inre omställning samordna potentiella utvecklingsområden i naturen cykling, fiske, hästar trädgårdar för återhämtning och rehab utveckla ekologisk trädgårdsodling med många småodlare som samarbetar geocaching kulturen i naturen samarbeta mellan hembygdsföreningar och byföreningar karta med lokalbefolkningens kompetenser rusta upp leder och sevärdheter och informera om att dessa finns utveckla Engesberg som ett friluftscentrum cykelstig med uthyrning och verkstad lokal valuta arbetsutbyte med pengar som stannar i byn ung företagsamhet hur väcker vi lokala ungdomsföretag och stödjer dem äventyrssporter etc. grön rehab turism + pigfarming för det vidare praktisk arbetsträning hos företagare gör årsunda/österfärnebo till centrum för ullbearbetning och produktion behandling för unga i riskzonen med naturen som bas och resurs forskningscentra skapa platser för forskning och innovation ungdomsråd mötesplatser fär unga nätverk, utvidga samverkan mellan företag/föreningar/organisationer köp mindre- gör själv: en modell för människovänligt arbete utveckla Myre gård till ett socialt företag som bygger på de resurser och möjligheter som finns på ett småskaligt ekologiskt lantbruk.