Besked till fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå"

Transkript

1 Besked till fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8 Onödig väntan i Timrå

2 Tidningen en succé! När man står inför en stor satsning, som en tidning till alla hushåll i de fem direkt berörda kommunerna ändå är, är det inte utan att man får lite fjärilar i magen. Hur kommer tidningen att tas emot? Kommer vi att kunna kombinera vår önskan om att sprida kunskap, inbjuda till debatt och öka intresset för projektet med läsarnas krav på en innehållsrik, lättläst och trevlig tidning? Nu, ett år efter det första numret kom ut vet vi Tidningen Ådalsbanan har blivit en succé! När vi nyligen, för andra året i rad, mätte bland annat kunskapen om projekt Ådalsbanan, så ser vi att den har ökat. Och när vi frågar varifrån man får information om projektet uppger hela 12 % av de tillfrågade att de får den genom tidningen! Det är en mycket hög siffra för en tidning av det här slaget. Parallellt med satsningen på projekttidningen utökar vi också servicen på Internet. Vi har nu även öppnat vår permanenta visningslokal i Härnösand, vilket ytterligare ökar möjligheten för alla och envar att få information om projektet och svar på sina frågor. I ärlighetens namn är inte alla lika nöjda med satsningen på Ådalsbanan. I Timrå finns ett relativt utbrett missnöje bland fastighetsägarna och kommunledningen har också klart markerat sitt missnöje med det nuvarande beslutet att enbart rusta den befintliga järnvägen genom kommunen. Därför ägnar vi stor del av detta nummer av tidningen till att förklara och diskutera dragningen genom Timrå. Kenth Nilsson, Banverket Mellersta banregionen som bor efter planerade nysträckningar tvingas tyvärr vänta ytterligare en tid, eftersom regeringen först måste godkänna de nya sträckorna. I grova drag kan resultatet av buller- och vibrationsutredningen sammanfattas så att cirka fastigheter inte Nu har fastighetsägare fått besked! Efter omfattande undersökningar, mätningar och beräkningar, kunde nyligen fastighetsägare få ett personligt besked om hur den framtida trafiken på Ådalsbanan påverkar just dem. De fastighetsägare som fått besked är de som bor efter de så kallade upprustningssträckorna, det vill säga Sundsvall Härnösand och Veda Bollstabruk. De fastighetsägare behöver någon åtgärd, 500 fastigheter måste åtgärdas för att dämpa bullret från tågen och cirka 100 fastigheter måste lösas in. Även om inte alla fastighetsägare är nöjda med sitt besked är det mycket skönt, och lika välkommet, att ändå kun- Foto: Dan Birberg 2 Tidningen Ådalsbanan delas ut gratis till samtliga hushåll i kommunerna Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Du är välkommen till Banverket med dina synpunkter och frågor om projektet. ANSVARIG UTGIVARE: Kenth Nilsson. ADRESS: Projekt Ådalsbanan, Box 417, GÄVLE. HEMSIDA: KONTAKTPERSON: Lennart Westman, Informationsansvarig för projektet, tfn , e-post: PRODUKTION OCH LAYOUT: Midälva Information AB. TRYCK: Colorprint, Borlänge. OMSLAGSBILD: Torbjörn Bergkvist.

3 na ge klara besked till de allra flesta, säger Stefan Lindström som är projektledare för upprustningssträckorna. När vi börjar arbeta med en sträcka lägger vi ju något av en död mans hand över området, fortsätter Stefan. Fastighetsägarna vet inte om de kan rusta, bygga om, om de vill bo kvar, eller om det överhuvudtaget går att sälja huset. När vi har åtgärdat fastigheterna har ingen ljudnivåer som överstiger de värden Naturvårdsverket och Banverket enats om, det vill säga 50 db(a) i sina sovrum eller vardagsrum. Inlösen av fastigheter De fastigheter där vi inte klarar av den nivån till en rimlig kostnad kommer vi att lösa in. I de fall det fortfarande finns frågetecken om åtgärderna är tillräckliga kommer vi att utreda vidare för att kunna ge besked så snart det går. I några fall tvingas vi nog dock vänta till trafiken är igång och göra kompletterande mätningar då. Även om en del besked projekt Ådalsbanan hoppats på under hösten/vintern fortfarande dröjer har vissa ärenden ändå klarnat. Dit kan vi bland annat räkna de planerade resecentrumen i Härnösand och Kramfors. Resecentrum i Härnösand kommer att byggas i etapper. I den första etappen kommer busstationen att flyttas från sitt nuvarande läge ned till resecentrum. Just nu söker kommunen ekonomiskt stöd från EU och förhoppningen är att man ska kunna komma igång med bygget redan i år för att ha etappen klar under nästa år, Klart är också att Banverket kommer att bekosta en underfart under järnvägen vid Bondsjöleden. Exakt hur underfarten ska se ut är ännu inte klart, men mycket talar för att det kommer att byggas en cirkulationsplats öster om järnvägen. Från cirkulationsplatsen kan man sedan köra under järnvägen för att ansluta till Bondsjöleden och Brännerigatan. Det är inte klart när underfarten byggs och det är heller ännu inte bestämt när etapp två av resecentrum, det vill säga åtgärder på stationsbyggnaden, kompletterande parkeringar etc, ska genomföras. När det gäller resecentrum i Kramfors skjuts förändringarna på framtiden. Det kommer i nuläget inte att genomföras någon flytt av busstationen ned till stationsbyggnaden som tidigare planerat. Åtgärderna här begränsas i nuläget till en trafiklösning där man söker hitta ett sätt för biltrafiken att passera över eller under järnvägen. Under vintern har utförts en hel del förberedande arbete utefter Ådalsbanan. Göran Arebratt och Anders Andersson jobbar med jordbergssondering och bergskontroll vid Utansjöån. Foto: Bo Fernström. Fyra mötesstationer Under våren kommer Projekt Ådalsbanan också att presentera sina järnvägsplaner för fyra mötesstationer. Det handlar om de planerade mötesstationerna vid Frånö, Sprängsviken, Häggsjön och Hällenyland. Planerna kommer att presenteras på separata utställningar, informationsmöten och på projektets hemsida Så snart planerna blivit fastlagda kan arbetet med dessa mötesstationer börja. Arbetet med överfarter, gång- och cykeltunnlar, nya vägar med mera efter hela sträckan fortsätter också som planerat. I övrigt tvingas Projekt Ådalsbanan notera att en del av de väntade beskeden dröjer. Regeringen har till exempel skjutit beslutet om huruvida Banverket får låna pengar till en tidigare byggstart av delsträckorna Härnösand Veda och Bollstabruk N Nyland till behandlingen av vårpropositionen i maj. Ännu finns heller inget formellt beslut om ny dragning mellan Bollstabruk och anslutningen till Botniabanan. Regeringen behandlar just nu också Banverkets ansökan om att få bygga ny järnväg mellan Härnösand och Veda och besked väntas tidigast i sommar. Avslutningsvis dröjer också beslutet om dragningen genom Sundsvall. De flesta remissinstanser vill ha en lösning som är cirka 900 miljoner kronor dyrare än vad Banverket kan bekosta. Därför arbetar just nu kommunen och länsstyrelsen med finansieringsfrågan (se separat artikel). <3

4 I Timrå vill man ha en helt ny sträckning: Blankt nej till Timrås kommunalråd Ewa Lindstrand är stark motståndare till att det bara blir en upprustning av Ådalsbanan förbi Timrå. Foto: Dan Birberg. 4 enbart upprustning Det finns en total politisk enighet om att göra allt för att så snabbt som möjligt få en helt ny dragning av järnvägen genom Timrå kommun, säger Ewa Lindstrand, kommunalråd i Timrå kommun. Timrå kommun vägrar delta i de aktiviteter som kräver samverkan mellan Banverket och kommunen. Exempelvis vill man inte göra de ändringar i detaljplanen som krävs för att man ska kunna göra planskilda korsningar. Kommunen vill inte heller sälja mark som Banverket behöver för att kunna göra banvallen starkare för de tyngre tågen. Detta förhindrar en nödvändig upprustning och därmed kommer de nya tågsätten inte att kunna trafikera denna sträcka när Botniabanan blir klar, i varje fall inte utan kraftiga begränsningar av vikt och hastighet. Vi vill prova alla vägar som finns och vill inte låsa fast oss i ett upprustningsalternativ för 840 miljoner för sträckan Sundsvall-Härnösand. Risken är för stor att detta permanentas och skulle det inte bli så känns det idiotiskt att kasta så mycket pengar i sjön om det ändå ska byggas nytt senare, säger Ewa Lindstrand. Skadestånd? Banverket har ett avtal med Botniabanan AB där man förbundit sig att klara av en bestämd tågmängd med en viss hastighet. Detta förutsätter bl a nya mötesstationer. Kommunens agerande innebär att dessa mötesstationer inte kan byggas och att ett avtalsbrott kan bli aktuellt. Ser du en risk att Timrå kommun kan få ett skadeståndskrav på sig från Banverket för detta? Nej. Vi har ju inte skrivet något avtal med Banverket. Jag ser detta bara som ett hot från Banverket för att vi ska gå med på enbart en upprustning, menar Ewa Lindstrand. Söker stöd från andra kommuner Vi har stöttat övriga kommuner tidigare och nu tycker jag att det är dags att de stöttar oss. I Kramfors där man är något av vinnare när det gäller Ådalsbanan är man dock av förklarliga skäl inte så glada på oss just nu, säger Ewa Lindstrand. Här i Timrå finns det dock en överväldigande majoritet för vårt förslag hos samtliga partier, i näringslivet och bland lokalbefolkningen. Timrå kommun har gjort en hel del egna utredningar och har i samarbete med Norrtåg och länsstyrelsen skissat på ett alternativ till ny sträckning, se kartan. Det innebär att man går igenom två berg väster om Timrå och ansluter till motorvägshållplatsen vid E4-an. Där planeras ett resecenter och sedan går järnvägen vidare till Midlanda där en station ska finnas. Därefter ansluter järnvägen mot E4:an i Torsboda. Enligt Timrå kommuns beräkningar skulle en sträckning förbi Timrå kosta ca 2,5 miljarder. Nybyggnad Sundsvall- Härnösand kostar enligt Banverkets beräkningar minst 4,25 miljarder kronor. Oenighet om nivån Alla förändringar av en järnväg kan klassas in i tre olika nivåer utifrån Miljöbalkens regler. > Nybyggnad > Väsentlig ombyggnad > Upprustning Beträffande de planerade förändringarna i Timrå anser Banverket att de faller under punkten Upprustning. De har ändå beslutat följa de krav som gäller för Väsentlig

5 ombyggnad. Timrå kommun hävdar dock att den ökande och tyngre trafiken är att likställa med Nybyggnad och kräver förbättringsåtgärder som detta innebär. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Timrå kommer att pröva ärendet och det kan innebära att vi kommer att gå vidare till regeringen i den här frågan. Vi anser att en ökning av antalet tåg från ca 6-7/ dygn till tåg/dygn är en märkbar negativ förändring. Brev till Persson Nu finns det ju inga pengar idag för en nydragning Allt handlar om prioriteringar och för nya infrastrukturer finns det en viss summa pengar avsatt. Vi anser att när nu Botniabanan blir klar vore det bättre att man gjorde Ådalsbanan bra på en gång och inte behövde komma tillbaka senare. Det är helhetssynen för regionen vi saknar. Något annat vore enbart samhällsekonomiskt förödande. Visst är det lätt att säga att vi talar i egen sak, men jag tror det säkert finns andra infrastrukturella investeringar som gott kan vänta ett tag till medan man gör färdigt järnvägsträckningen här på ett bra sätt, säger Ewa Lindstrand. För ett tag sedan nämnde Göran Persson i ett tal något om en större satsning i Medelpad av sysselsättningsskäl. Denna öppning fick Ewa att snabbt som ögat slänga iväg ett brev till Göran för att upplysa honom om att en ny dragning av järnvägen vore att mycket bra investeringsobjekt. Inget ansvar Från Timrå kommuns sida har man nu gjort allt för att stoppa en upprustning med bl a planfria korsningar mellan järnväg och bilvägar i vilket innebär att det vid många bomfällningar blir med sämre miljö och avgaser vid bommar. Dessutom blir säkerheten sämre då det farligaste med järnvägar är korsning utan planskildhet. Kommer ni att känna ett visst ansvar om det skulle hända en allvarlig olycka vid en plankorsning? Eftersom vi vill ha och kämpar för en ny ännu säkrare sträckning genom Timrå borde väl Banverket känna ännu större ansvar eftersom de inte går med på detta, säger Ewa Lindstrand. Dessutom menar Ewa att det faktiskt går att köra godstågen över stambanan och då skulle inte den ökade belastning bli så stor. Nej till privat finansiering I Sundsvall jobbas det just nu frenetiskt inom kommunen, men också på länsstyrelsen för att hitta en privat finansieringslösning för att få till en lång järnvägstunnel i centrala Sundsvall. Varför inte jobba på samma sätt i Timrå? Vi anser att ansvaret för järnvägen är statligt och en liten kommun som Timrå har små möjligheter att få externa finansiärer till en så stor investering. Timrå kommun har inte tillsatt någon speciell arbetsgrupp som arbetar med Ådalsbanan utan frågan handhas av kommunstyrelsens arbetsutskott som ger direktiv till tjänstemännen. I vissa fall har dess tjänstemän på markägarmöten gjort allt för att påverka andra markägare att inte samarbeta med Banverket. Hur ser Ewa Lindstrand på detta? Jag stödjer detta fullt. Vi måste tillgripa alla tillgängliga medel för få till en ny sträckning. Vi politiker fattar besluten som sedan tjänstemännen har att verkställa. Inga fördelar med Ådalsbanan Ser då Ewa Lindstrand inga fördelar med det nuvarande projektet Ådalsbanan för Timrå kommun? Nej. Det gör däremot tydligen Anne Laukkanen som är inflyttningsledare i Timrå kommun. Hon har beställt ex av projekttidningen för att vissa att det händer något positivt i Timrå, bl a en ökad möjlighet till många nya jobb. Hon anser tydligen att Ådalsbanan är ett bra argument för att få folk att flytta till Timrå. Samtidigt motarbetar alltså andra i kommunledningen detta projekt. Ologiskt? Nej, det tycker jag inte. Anne sköter bara sitt jobb och det går ut på att locka människor till Timrå. Vi anser dock att vårt alternativ är bättre för invånarna här och kan locka ännu fler till Timrå, avslutar Ewa Lindstrand. Ove Jansson >>>>>>> Den blå linjen i kartan visar hur man från Timrå kommuns sida vill dra järnvägen förbi Timrå centrum. Den svarta och vita linjen visar den befintliga dragningen. <5<5

6 >>>>>>> Banverkets kommentar till Ewa Lindstrand: Kommunen agerar kortsiktigt 6 Ewa Lindstrand säger i artikeln att risken är för stor att detta permanentas och skulle det inte bli så känns det idiotiskt att kasta så mycket pengar i sjön. Detta är en beskrivning som Banverket inte ställer upp på. Banverket menar att Timrå kommuns agerande är kortsiktigt och enbart drabbar den egna befolkningen i Timrå kommun. Ta till exempel säkerhetsfrågorna. Genom att bygga under- och överfarter för bilar, cyklister och fotgängare vill vi skapa lösningar som är både betydligt säkrare och miljövänligare än de korsningar vi nu tvingas behålla. Kommunens agerande slår därför enbart mot dem som bor efter järnvägen och det tycker vi är mycket tråkigt, säger Kenth Nilsson, Banverket Mellersta banregionen. Dessutom tycker Kenth Nilsson det är anmärkningsvärt att inte Timrå kommun ser några som helst fördelar med projekt Ådalsbanan. Samtliga övriga kommuner, länsarbetsnämnden, landshövdingen, näringslivet och många andra ser stora fördelar med projektet. De ser att vi knyter samman regionen, skapar arbetstillfällen på både kort och lång sikt, samt bidrar till miljömässigt bättre transporter. Förhoppningsvis kommer också Timrå kommun att se att satsningen på Ådalsbanan är en satsning som kommer att gynna också Timrå kommun, avslutar Kenth Nilsson. Bert Johansson är projektledare på Sundsvalls kommuns stadsbyggnadskontor. Foto: Dan Birberg. Bert har 33 års erfarenhet av stora byggprojekt: Det viktigaste projektet hittills! Ett massivt arbete har lagts ned av tjänstemän på Sundsvalls kommun för att bistå Banverket med beslutmaterial när det gäller en ny järnvägspassage genom Sundsvall centrum. Bert Johansson har jobbat som projektledare på Sundsvalls kommuns stadsbyggnadskontor sedan I den arbetsgrupp på kommunen som lämnat underlag till banverkets järnvägsutredning, när det gäller Ådalsbanans förbipassering i Sundsvall, har Bert varit samordnare. Det här är utan tvekan det största och viktigaste projekt för Sundsvalls kommun som jag jobbat med. Vilken lösning det än blir får vi nog leva med den uppåt 100 år, menar Bert Johansson. Visar på konsekvenser Målsättningen med arbetet i gruppen har varit att ta fram underlag för utredningen och och visa på konsekvenser vid alternativa lösningar. Man har även bevakat att viktiga frågeställningar från kommunens synvinkelpunkt behandlats i utredningen. Jag tror att Banverket uppskattat den hjälp de fått och att vi konsekvent varit neutrala i vårt arbete, säger Bert Johansson. Bert har även deltagit som sakkunnig i projektets styrgrupp med representanter från banverket, kommunen och länsstyrelsen. Alternativ finansiering av S3 Alternativ R1 där man gräver ned tre vägar under järnvägen har tidigare förkastats av de flesta remissinstanserna, bl a Sundsvalls kommun. Det är dock enbart till den lösningen som det finns anslagna pengar till i dagsläget. Nu fortsätter därför arbetet med försöka lösa finansieringsfrågan för S3-alternativet. Vi har just börjat inventera vilka olika vägar som är möjliga för samfinansiering med privata näringslivet. Den tidigareläggning som regeringen beslutat om för Ådalsbanan genom Sundsvall betyder att tiden blir knapp för gruppen att hitta en alternativ finansiering. Ett svårlöst problem således och en tuff kapplöpning mot klockan. Ove Jansson

7 En möjlighet att prova på något nytt. Carina Östlund hoppas att Banverkets inlösen av hennes hus i Dynäs ska innebära en nystart i livet. Barnen är vuxna, hon saknar arbete och har inget som binder henne på den plats hon bott sedan Nu väntar det okända Snön på Ångermanälvens is är gnistrande vit. En bogserbåt bryter mödosamt en ränna i isen så att fartygen obehindrat ska kunna angöra hamnarna i Väja och Bollstabruk. Härifrån fönstret har jag oberoende av årstid kunnat följa lanternorna på älven, säger Carina Östlund med en nostalgisk underton i rösten. Hit till huset i Dynäs kom hon 1988 med sina tre pojkar. Ur skorstenarna vid pappersbruket bolmar röken. Gamla riksväg 90 går precis utanför altanen. Och fyrtio meter nedanför huset ligger den järnvägsräls som är anledningen till att hon nu ska lämna det hus där hon har sett sina pojkar växa upp. Lätta att komma överens Banverket har varit här och mätt upp buller och vibrationer, berättar hon. Värdena från mätningarna överskred de tillåtna med god marginal, isolering av väggar och bullerdämpande fönster var aldrig aktuellt. Två tåg varje dygn planeras bli 60. Det var inget som helst problem att komma överens med Banverket, konstaterar hon belåtet. Fastighetsmarknaden i Dynäs är inte precis i topp så det här var ett bra tillfälle att få huset sålt. I maj ska allt vara packat. Men helt utan vemod är det inte att nu börja fundera på jobb och ny bostadsort. Inlösen blir nystart i livet Carina och yngste sonen Tomas tar snart farväl av huset där dom bott sedan Foto: Bo Fernström. Uppfostrat fyra grabbar Livet har varit gynnsamt för henne och barnen. Ett hus med hög trivselfaktor som förr om åren var något av en ungdomsgård för traktens alla grabbar; här mekade man sina moppar och bilar, här fikades det vid köksbordet, här funderades det under sena nätter över framtiden. Jag var väl lite av stormorsa för pojkarna och deras kompisar när de var mindre, minns Carina. Här var aldrig tyst en sekund. I den renoverade gäststugan i slänten nedanför boningshuset hade Carina under en period dessutom en familjehemsplacerad pojke. Sammanlagt har alltså fyra grabbar här fått lära sig att skilja på svart och vitt, mitt eller ditt. Jag har ett hjärta som ömmar för barn och ungdomar, förklarar Carina. Och det har faktiskt gått bra i livet för allihop. Renoverar möbler Runt väggarna i huset står avlutade och renoverade gamla möbler. Att arbeta med händerna har alltid legat Carina varmt om hjärtat. Har det inte varit det egna huset som ska renoveras så har det varit loppisfyndade möbler att snygga till. Eller, som nu, yngste sonen Tomas nyköpta stuga där väggarna ska förses med nya tapeter. Hellre gammalt och vint än spånskivor från IKEA, sammanfattar hon. De äldsta sönerna är utflugna sedan flera åt, bor med sina familjer i Strömnäs och Kramfors. Två barnbarn kommer på regelbundna besök till Carina, får henne att minnas tider som flytt, känna att hon lever. Tillfälle att rensa Att nu tömma huset i Dynäs innebär inga svårigheter, försäkrar hon. Sönerna ska ha sitt, det som sedan inte ryms i hennes egen framtida bostad får kasseras. Carina konstaterar osentimentalt att det bara är materiella prylar som ändå inte går att ta med sig till den slutliga destinationen. Ett utmärkt tillfälle att rensa i livet, menar hon. Med sin undersköterskeutbildning, långa arbetslivserfarenhet och många påbyggnadskurser ser Carina ingen anledning till oro inför framtiden och lägger därmed utan svårighet band på fjärilarna i magen. Umeå eller Sundsvall är tänkbara bostadsorter. Husbekymren, har hon bestämt, ska ersättas med en lägenhet där ansvaret inte längre är hennes eget. Livet går alltså vidare. Carina Östlund byter bostadsort, hoppas på ett nytt arbete. Hennes söner bryter ny mark på egen hand. Spännande summerar Carina de nya utmaningar som väntar bakom hörnet. Mats Wigardt <7

8 Tycker om utmaningar på jobbet och fritiden: Miljöhandläggaren Katrin vill föra en dialog född i Sundsvall, men utbildade sig till Ekoingenjör i Östersund och läste geovetenskap i Göteborg. Katrin är anställd på SWECO VIAK som miljökonsult och sedan i våras jobbar hon som miljöhandläggare åt Banverket i Projekt Ådalsbanan. Innan dess hjälpte hon Banverket, Mellersta banredighetsärenden som skulle hinnas med innan byggena körde igång i maj. Under hösten låg fokus på buller- och vibrationsproblematiken på upprustningssträckorna. Nära fastighetsägare är berörda och i november kunde projektet ge besked om vilka buller- och vibrationsåtgärder som är aktuella för respektive fastighet. Katrin fick möjlighet att träffa många av fastighetsägarna på de informationsmöten som projektet höll i december. Under flera år har många fastighetsägare svävat i ovisshet om vad som kommer att ske med deras hus. Därför är många tillfreds över att få ett besked, men alla blir naturligtvis inte glada över själva beskedet, t ex om det innebär att inget ska åtgärdas eller att bara fönster ska bytas ut. För Katrin gäller det att ständigt föra en dialog och försöka hitta en lösning som alla kan acceptera. Jag för en loggbok över alla frågor och synpunkter som jag får från fastighets-ägarna. En del frågor kan ta tid att besvara, ibland flera veckor. Jag förstår att många undrar varför, men det är oftast flera personer som måste kontaktas innan jag kan ge svar. För Katrin går jobbet som miljöhandläggare mycket ut att föra en dialog med olika människor. Här samtalar hon med kollegan Rune Johansson, projekteringsledare. Foto: Dan Birberg. Det är få förunnat att jobba med något som tangerar ens fritidsintressen och som man anser vara bland det viktigaste i livet. Katrin Olofsson upplever närheten till naturen både på och vid sidan av jobbet. Katrin Olofsson är gionen att ta fram arbetssätt för miljösäkring av projekt. Det var ju en bra bakgrund när jag började arbeta praktiskt med miljösäkring i projekt Ådalsbanan, säger Katrin. Rivstart Hon fick en verklig rivstart på nya jobbet förra våren då det var många myn- Ständigt nya utmaningar Jag vet aldrig vad som kommer att hända när jag kommer till jobbet, säger Katrin. Visst har jag en plan över vad som ska göras, men det händer ofta något som jag måste ta tag i direkt. Och det gillar jag! Lusten att möta utmaningar gäller inte bara i jobbet utan också på fritiden. I ungdomsåren var det slalom, segling och fotboll som gällde. Seglingsintresset har Katrin aldrig släppt och då är det inte något långsamt söndagsseglande som gäller. Nej, fort ska det gå med katamaranjollen, gärna uppemot 20 knop! Sen tio år tillbaka är bergsklättring favoritsporten. Vilket är då favoritberget? Svår fråga. Klättringen i Norge och Spanien är utmanande, men jag måste nog ändå svara Brattberget i Nyhamn söder om Sundsvall. Jag är uppvuxen ett stenkast från klippan och det är något speci- 8

9 ellt att klättra där med havet nedanför. Det var förresten på Brattberget som hon träffade sin sambo Mats. Vi får se om Arvid, vår treåring, också blir en klättrare. Han verkar också gilla att testa gränser men vilken treåring gör inte det? Respekt för naturen Miljöintresset har alltid funnits där, men innan högskolestudierna i miljöteknik tog vid hann Katrin med att arbeta som skidinstruktör i Minnesota, seglingsinstruktör i Connecticut, aupair i Schweiz och bartender i London. Reslusten sitter förresten fortfarande i och det har blivit många resor sedan dess, både med kompisar och med famil- Nära naturen. Ett av Katrins stora intressen är bergsklättring. jen. Vinterns resmål var Jordanien och Egypten. Klippstaden Petra var helt i Katrins smak. Ingången till staden är en dryg kilometer lång och 50 m djup förkastningsspricka och alla byggnader i staden är uthuggna ur klippväggarna. Men höjdpunkten på resan var ändå snorklingen på sydspetsen av Sinaihalvön. Att sakta glida ut över kanten på ett vråldjupt korallrev i ett stim av tusentals färgglada fiskar gav en sån enorm kick att jag blev alldeles skakis. Vad än vi människor åstadkommer kan vi aldrig mäta oss med naturen! För mig känns det därför oerhört rätt att ha ett jobb där jag, så långt som möjligt, ser till att bevara miljön och de naturvärden som finns. Ove Jansson Utställningslokal i Härnösand: En invigning det svängde om! Projekt Ådalsbanans permanenta utställningslokal i Härnösand invigdes i tjusig stil onsdagen den 21 januari. Ett 80-tal personer kom till invigningen där man kunde lyssna till Henrik Åberg och rockige Jerry Carlsson samt avnjuta tropiska fruktspett. Blinkande signallampor från riktiga järnvägsövergångsstolpar visar var ingången är belägen på den cirka 150 kvadratmeter stor utställningslokalen. Väl inne fortsätter det i samma stil med en tågkupé där det går att lyssna på information om Projektet. Följer man järnvägsspåren i golvet kommer man vidare till en station där det finns möjlighet att få flyga i de virtual reality-modeller över banan som redan finns klara. I ett litet biorum kan besökarna få se olika filmer med anknytning till projektet. För övrigt finns det gott om illustrativa skärmar med all aktuell information om arbetet på de olika delsträckorna. Många intresserade Det blev en lyckad invigning med många intresserade och efteråt har strömmen besökare varit över förväntan, säger projektets informationsansvarige Lennart Westman. Placeringen av en utställningslokal just i Härnösand är naturlig då delsträckan Härnösand Veda är den i särklass största enskilda satsningen i projektet, samtidigt som man redan kommit igång med mindre arbeten både norr och söder om Härnösand. Både Elvis och Jerry Lee Lewis i form av Henrik Åberg och Jerry Carlsson kom till invigningen. Kom på besök! Utställningslokalen har öppet tisdagar kl , onsdagar kl och sista lördagen i varje månad kl Dessutom går det att boka lokalen för speciella gruppvisningar. Utställningslokalen ligger i Murbergsvikens industriområde. Hit kommer du söderifrån via Hamnleden mot Länsmuseet. Norrifrån är det skyltat från E4. Adressen är Varvsallén 13. <9

10 i Överdal norr om Härnösand har radiojournalisten Ulla Öhman i uppdrag att bevaka bland annat Ådalen och Kramfors. Därmed hör Ådalsbanan till de ämnen som hon regelbundet rapporterar om åt sin uppdragsgivare. 10 Ådalsbanan betingar stort nyhetsvärde Ett enormt spännande ämne. Ulla Öhman på Sveriges Radio Västernorrland tvekar inte när hon bedömer medias nyhetsvärdering av Ådalsbanan. En ny järnväg förändrar livet för väldigt många människor, säger hon. Från bostaden Foto: Bo Fernström Spännande område Infrastruktur och genomgripande samhällsförändringar är spännande områden att bevaka, konstaterar hon. Genom köksfönstret kan hon om några år på nära håll följa bygget av Ådalsbanans nya sträckning mellan Härnösand och Veda. En granne, vars förfäder för precis hundra år sedan lyckades stoppa dåtidens järnvägsbygge, måste nu lägga ner sitt jordbruk. Självklart påverkar ett sådant här projekt många människor på både gott och ont, säger Ulla Öhman. Hittills har merparten av hennes rapporter för Radio Västernorrland handlat om konkreta händelser i Ådalsbanans kölvatten, till exempel om de som har fått sina hus inlösta eller om var den nya sträckningen av järnvägen kommer att gå. Flera intressanta frågor återstår emellertid i rapporteringen. Ulla Öhman vill bland annat belysa huruvida Ådalsbanan kommer att leda till någon mätbar samhällsekonomisk nytta. Vilka ekonomiska respektive miljömässiga vinster kalkylerar man till exempel med? Vad kan den tänkas betyda för arbetsmarknaden? För regionens utveckling? Stora frågor kvar Det är de stora frågorna som finns kvar att berätta, säger Ulla Öhman. Vi befinner oss fortfarande i begynnelseskedet av projektet. Jag vill att mina lyssnare ska få veta vilka som ska åka med Ådalsbanan och varför och till vilken nytta. Många fler rapporter på ämnet Ådalsbanan kommer alltså att sammanställas av Ulla Öhman i Överdal. Att ett projekt av denna dignitet kommer att utsättas för regelbunden och inträngande mediagranskning ser hon som en absolut självklarhet. Ådalsbanan har hög prioritet på redaktionen, sammanfattar hon. Mats Wigardt Förändringar i infrastrukturen engagerar En tung aktör på mediaområdet i Västernorrland är Sundsvalls Tidning. Hur har då den hanterat ämnet Ådalsbanan? Peter Arnström är sedan två år tillbaka nyhetschef på Sundsvalls Tidning: Det som vi mest har skrivit om när det gäller Ådalsbanan är förbifarten i Sundsvalls centrum och Timrå. Den allra hetaste frågan är väl just tunnelfrågan i Sundsvall och det har även förekommit några insändare om detta för ett tag sedan. Om man jämför med E4 syd så tror jag dock att vi har det mesta framför oss, säger Peter Arnström. Vad Peter menar är att det ofta är väldigt sent som opinionen vaknar, kanske främst för att man inte haft tillräcklig information eller för att frågan känts avlägsen. Sedan har det ju inte tagits några avgörande beslut än när det gäller förbipassagen i Sundsvall och dessa väntas inte än på ett tag. Detta har sänkt debattemperaturen en hel del. Det känns väl lite som om det går på tomgång nu när det inte finns pengar till det som de flest vill ha i Sundsvall nämligen en lång tunnel. De redaktioner som skrivit om Ådalsbanan på ST är samhällsredaktionen oftast när man fått information från Sundsvalls kommun allmänna redaktionen och Timråredaktionen. I Timrå har ju kommunalrådet Eva Lindstrand varit aktiv och lagt fram sin syn på att man vill ha en helt ny passage, säger Peter Arnström. Rent generellt kan man säga att frågor som rör infrastrukturen, även små förändringar som t ex rondeller och plankorsningen, engagerar invånarna en hel del. Själva namnet Ådalsbanan är annars lite olyckligt då många inte har förstått att den börjar i Sundsvall, menar järnvägarsonen Peter Arnström. Peter Arnström är nyhetschef på Sundsvalls Tidning.

11 Minienkät Vad har Härnösandsborna för uppfattning om Ådalsbanan? Vad tycker de om det nya resecentret som ska skapas vid järnvägsstationen? Hur kommer de att åka tåg i framtiden? Vi åkte till Härnösand vid lunchtid och frågade några som passerade. Våra tre frågor var: 1. Vad vet du om Ådalsbanan? 2. Vad tycker du om det nya resecentret vid järnvägsstationen? 3. Kommer du att åka mest norrut eller söderut med tåget? Viola Pelle Molin: Kannerberg: 1. Det ska 1. Det ska visst bland annat bli bli tätare turer. en ny sträckning norr om 2. Det är bra att det blir närmare mellan fler tåg. Härnösand och bussarna och 2. Det blir nog i tåget. Jag åker gärna tåg då det är princip bra och speciellt lättare lättare att röra sig under resan vid byten. jämfört med i en buss. 3. Norrut och framförallt oftare 3. Norrut till min stuga i Kramfors. än idag. Visserligen har jag barn och barnbarn i Stockholm, men de får nog Anders komma och hälsa på mig. Sandström: 1. Fler godståg Marita Myrén: kan trafikera 1. Inte så sträckan och mycket. det är bättre 2. Vad jag förstått blir det 2. Förhopp- för miljön. bättre för de ningsvis kommer det att bidra till en förenkling som väntar på tåg och bussar. och att fler åker tåg. 3. Det blir nog 3. Eftersom jag bor i Älandsbro lika mycket åt norr som söder. Jag måste jag väl säga norrut från har dock mest vänner norrut, men Härnösand. Men några turer till ska jag åka mer måste det bli billigare. Stockholm blir det allt. Datamodell med broar Nu finns det en datamodell också över Älandsfjärden, med alla de fem föreslagna broarna över Älandsfjärden. Modellen, med alla broarna, finns att titta på i visningslokalen i Härnösand. Stort intresse för visningsklokal Intresset för den permanenta visningslokalen i Härnösand är mycket stort. Redan har över 400 personer besökt lokalen på studiebesök utanför ordinarie öppettider! Ny attitydundersökning För andra året i rad har Projekt Ådalsbanan undersökt kunskapen om och attityderna till projektet. Undersökningen visar att allmänhetens stöd för satsningen på Ådalsbanan fortfarande är högt. Sex av tio tillfrågade svarar att om man väger fördelar mot nackdelar så är satsningen på Ådalsbanan riktig och 54 % av de tillfrågade ser inga nackdelar alls. Tidigareläggning av delprojekt När regeringen nu beslutat om infrastruktursatsningar i landet så är Västernorrland ett av de tre län i Sverige som får mest pengar. Ådalsbanan får cirka fyra miljarder kronor samtidigt som flera delprojekt efter banan tidigareläggs. Bland annat ska genomfarten genom centrala Sundsvall, liksom sträckan Nyland Långsele byggas/rustas redan Vinnare i förra tävlingen I förra numrets tävling var rätt svar: Han åkte fyra gånger snabbare Vinnare: 1:a pris (två biocheckar) Maud Stenberg, Kramfors 2:a pris (en biocheck) Eva-Lisa Persson, Härnösand 3:e pris (en biocheck) Lars-Göran Fors, Sundsvall Räknegåta! Ett 400 meter långt tåg ska åka över en 600 meter lång bro. Tåget kör med en hastighet av 120 km/h. Hur lång tid tar det från det att loket kör upp på bron tills sista vagnen lämnat bron? När du löst problemet skriver du in svaret i kupongen här intill och faxar eller postar den till Midälva Information, senast 19 april. Du kan också maila in svaret till: Skriv vid rubriken Ämne/Subject: Tågfråga. Utställning mötesstationer I vår kommer Banverket att ställa ut järnvägsplanerna för de fyra mötesstationerna i Frånö, Sprängsviken, Hällenyland och Häggsjön. Utställningarna, som alltså visar i detalj hur det kan komma att se ut vid mötesstationerna, kommer att vara öppen för allmänheten i cirka tre veckor. Tid och plats för utställningarna annonseras i lokaltidningarna. Det tar... tills hela tåget har kört över bron. Namn:... Adress: Fax: Adress: Midälva Information AB, Box 41, SUNDSVALL Av de som har rätt svar drar vi tre vinnare. Första pris är två biocheckar. Andra och tredje pris är en biocheck. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Tidningen Ådalsbanan som kommer ut i höst. 11< <

12 Avs: Banverket, Projekt Ådalsbanan Gruppförsändelse till hushåll 12 Järnvägen vid Nyland: Tidigt exempel på kommunal lobbying! Lobbyverksamhet är inte någon ny företeelse. Kommunalstämman i Torsåkers kommun lyckades i slutet av 1800-talet påverka myndigheterna att förändra sträckningen av järnvägen mellan Härnösand och Sollefteå. Jan Stattin i Prästmon har varit lärare på Hola folkhögskola i samhällsämnen. Idag beskriver han sig som forskare med lokalhistoriskt intresse. Jag är särskilt intresserad av järnvägens historia och framför allt Ostkustbanans förlängning, det vi kallar Ådalsbanan och Botniabanan, berättar Jan. Frågan om en järnväg förbi Härnösand hade stötts och blötts i många år. År 1887 nåddes en uppgörelse mellan berörda socknar. Kaptenen i Väg och Vattenbyggnadskåren C G Borgström fick uppdraget att utreda kostnader och lägga fram en plan för järnvägen. Den 4 maj 1888 gav Kungl Majt koncession för att bygga en järnväg från Härnösand via Kramfors till Sollefteå. Två viktiga ändringar Förslaget kom att ändras på två avsnitt. Delen Äland Vålånger Veda ändrades till Äland Oringen Veda, vilket blev två km kortare. Den andra förändringen gällde sträckan Bollstabruk Mellby (Lökom) genom Dals socken. De som bodde i det kustnära området mellan dessa orter alltså Nyland -Torsåker beslöt arbeta för en dragning via Nyland. Det skulle man kalla lobbying idag, menar Stattin. Kommunalstämman i Torsåker yttrade sig 1888 över Borgströms ursprungliga förslag. Man önskade då att banan borde gå via Nyland. Den 16 nov beslöt samma instans att kommunen skulle upplåta fri mark genom socknen. Detta löfte skulle få följder för kommunens ekonomi. Hopp om framtida utdelning Beslutet innehöll en skrivning, som i framtiden kanske kunde ge utdelning: endast i det fall skulle kommunen göra anspråk på gottgörelse, om banan framdeles komme att övertagas av staten, och då i proportion till vad övriga kommuner kunde erhålla för deras uppoffringar. Dalsborna hade tryggt lutat sig mot En äldre bild av järnvägsstationen i Prästmon. Borgströms förslag. Men när de blev varse Torsåkers kraftfulla agerande och generösa erbjudande vaknade de. Anbudet måste kontras. Den 2 januari 1891 beslöt kommunalstämman i Dal att teckna kr i aktier. Det var förgäves. Järnvägens styrelse beslutade om dragningen via Nyland Torsåker till Lökom, berättar Jan. Men givna löften måste infrias, vilket blev dyrt. Vid kommunalstämman i Torsåker den 19 augusti 1894 förelåg ett krav från järnvägsbolaget på kr. jämte 5 procents ränta från den 30 nov 1893 för erlagd lösen av mark för banan till Torsåkers jordägare. Tre månader senare stämdes Torsåker av järnvägsbolaget med krav för den inlösta marken. Den 14 januari 1895 dömdes kommunen i Boteå tingslags häradsrätt att betala den krävda summan, berättar Jan. Tungt för en liten kommun Torsåker överklagade till Svea Hovrätt, men förgäves. Då sökte man en godvillig uppgörelse på kr. Den kom inte till stånd. Nu tvingades kommunen att med Kungl. Maj:ts tillstånd uppta ett 30- årigt amorteringslån om kr. Dock höjdes lånebeloppet till kr. Det blev tungt, men man hade nått sitt mål. Järnvägen kom att dras genom bygden som nu blev delaktig av en modernitet, som bidrog till utveckling under följande sekel, menar Jan Stattin. Järnvägsbolaget drogs hela tiden med stora skulder. Till slut blev de övermäktiga. Inför en hotande konkurs övertog staten järnvägen den 1 juli Man frågar sig om förbehållet från 1890 ( anspråk på gottgörelse ), om staten tog över, gav något resultat? Staten övertog ett företag, vars ekonomi var körd i botten. Där fanns ingenting att hämta. Jag ser det som ett tidigt exempel på hur en kommun satsar för att förbättra infrastrukturen. Torsåker gjorde en kommunal investering. Spåret och Prästmons station låg där, förhoppningsvis för all framtid. Kommunen och bygden blev inte lottlösa. På järnvägen fraktades tegel från tegelbruket i Styrnäs. Under kriget gick stora vedtransporter till Stockholm. Dessutom var järnvägen mycket viktig för persontransporterna, avslutar Jan Stattin. Den nya planerade sträckningen av Ådalsbanan är mycket närmare det ursprungliga förslaget. Men för Dalsborna är det 100 år för sent! Arvid Höglund

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5 Många besked kommer i höst Sid 2-3 Mycket jobb med upprustning Sid 5 Majoritet för nedgrävning Sid 10 Nu är vi igång! Spännande tid! MAN BRUKAR JU SÄGA att en gång är ingen gång. Därför känns det skönt

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan 2017-08-30 1 av 10 Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan Korta beskrivningar, nyttor, längder, kostnader och restider för Nya Ostkustbanans etapper utifrån Trafikverkets utredningsmaterial - samrådshandlingar

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Samrådsmöte med allmänheten, Uppsala norra infarten

Samrådsmöte med allmänheten, Uppsala norra infarten Samrådsmöte med allmänheten, Uppsala norra infarten Plats: Atrium, Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala Klockan: 19-21 Datum: 2005-11-28 31 personer varav 7 kvinnor närvarade, många av deltagarna skrev upp sig

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön HJ Plats Åsbro kyrka Närvarande Berörd Allmänhet, totalt 125 personer varav 32 kvinnor Representanter för Banverket Östra Banregionen: Christer Fjellman Helena Nurmiranta Thomas Lindh Konsulter från SWECO

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid 11 januari 8 februari 2010 Öppet hus 26, 27 och 28 januari 2010

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Malung Sälen Förslag till återuppbyggnad

Malung Sälen Förslag till återuppbyggnad Syftet med följande studie är att visa hur fortsättningen av den tidigare järnvägen upp till Sälen kan byggas upp igen och dessutom jämföra denna järnväg med planerna för en utvidgad flygplats i Sälen.

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN 2011-20093-53 STADSBYGGNADSKONTORET SID 1 (5) 2008-11-2325 Handläggare: Eric Tedesjö Tfn 08-50827569 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN Förslag till beslut

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Statliga jobb. till Gävleborg

Statliga jobb. till Gävleborg Statliga jobb till Gävleborg Inledning Varför statliga jobb till Gävleborg? Genom att ingå ett samhällskontrakt vill vi utveckla Gävleborg och hålla ihop Sverige. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162 KOMMUNIKATIONER Allmänt Kommunens utgångspunkter: Tillgång till goda kommunikationer är av yttersta betydelse för utvecklingen av näringslivet och för möjligheten att bo och leva i Lysekil. Det är därför

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Christer Falkesäter. DEKRA Stålbyggnadskontroll

Christer Falkesäter. DEKRA Stålbyggnadskontroll Christer Falkesäter DEKRA Stålbyggnadskontroll 2 Varför en Citytunnel? Varför en Citytunnel? I översiktsplan för Malmö 1990 föreslog man att södra stambanan skulle dras fram till Öresundbron längs kusten

Läs mer

Ulf vann kampen om avloppspumpen

Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf Ermerud på ön Furusund lyckades med Villaägarnas hjälp vinna mot Norrtälje kommun. Nu slipper han stå för underhållsnotan för sin avloppspump:

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Många nya jobb! Sid 5. Hur blir det i Sundsvall? Flytta eller inte flytta? Sid 8-9. Sid 6-7

Många nya jobb! Sid 5. Hur blir det i Sundsvall? Flytta eller inte flytta? Sid 8-9. Sid 6-7 Många nya jobb! Sid 5 Hur blir det i Sundsvall? Sid 6-7 Flytta eller inte flytta? Sid 8-9 För en bättre järnväg Du håller i din hand det första numret av Tidningen Ådalsbanan, magasinet om projekt Ådalsbanan!

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Trafiksituationen. Laholmsvägens förlängning i Slottsbron.

Trafiksituationen. Laholmsvägens förlängning i Slottsbron. Trafiksituationen T rafiken med kommunikationsleder i Halmstad har stor betydelse för Tullkammarkajen. Det finns därför anledning att belysa detta mera ingående. Generellt sett är det biltrafikens tillväxt

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

FK Stigens fjälltur påsk 2013

FK Stigens fjälltur påsk 2013 FK Stigens fjälltur påsk 2013 Efter en utsökt lunch på Grövelsjöns Fjällstation startade turen den 1:a april med 3 km uppförsbacke. Med stighudar gick det utmärkt, och efter en knapp timme var det dags

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun 2016-10-05 Iggesund 2016-10-06 Hudiksvall Kenth Nilsson Tony Andersson Susann Sandegård Oskar Jansson TMALL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 2005-03-11 GF KONSULT AB Väg och trafik Sören Gustafsson Uppdragsnr: 382 292 01 1 ORIENTERING Snölyktan 1 och Nolby 38:17 är utsatta för vägtrafikbuller från den närbelägna Kungälvsvägen (Lv 180). Snölyktan

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

En hinderbana står uppställd på scenen. Fullt med rockringar, hopprep, bandyklubbor, bockar, mattor. Hela klassen står framför publiken.

En hinderbana står uppställd på scenen. Fullt med rockringar, hopprep, bandyklubbor, bockar, mattor. Hela klassen står framför publiken. Manusförslag för Eddaskolan årskurs 1 a. Scen 1 En hinderbana står uppställd på scenen. Fullt med rockringar, hopprep, bandyklubbor, bockar, mattor. Hela klassen står framför publiken. Alla människor reser

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Vid höstens kommundelsstämma i Mölnlycke informerade Trafikverket om planeringsprocessen för utbyggnaden av sträckan Göteborg-Borås. Vid mötet fanns

Läs mer

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark?

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Låt mig gissa: Karuseller och radiobilar. Pirret i magen precis innan vagnen kastar sig ner från det första höga krönet i berg-

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Det här är ett nyhetsbrev från Motala kommun, skickat den 9 oktober 2015. Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Drottningplan är återigen öppet! Vi har lämnat tre veckor av helt avstängd trafik bakom oss. I veckan

Läs mer

Planskild korsning i Sala stad

Planskild korsning i Sala stad TJÄNSTESKRIVELSE KOMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering och utveckling planarkitekt Anna Jägvald Planskild korsning i Sala stad Under våren och försommaren har representanter från Sala kommun, Företagarcentrum

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar

Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar Salemstaden fyller 50 år. Några av de första som flyttade in i de nya radhusen på Snickarstigen var Britt Stadener, Kerstin och Lars-Göran Alfredson.

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Samråd 5-19 maj. Nyköpings Resecentrum

Samråd 5-19 maj. Nyköpings Resecentrum Samråd 5-19 maj Nyköpings Resecentrum Nyköpings resecentrum - Samråd Övergripande information om Ostlänken Samrådets syfte Syftet med projektet - ändamål Järnvägsplan Nyköpings kommun informerar Miljöförutsättningar

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Vad är gränsvärdet för buller? Svar: Gränsvärdet är 55dB utomhus och beräknas på ett dygnsmedelvärde.

Vad är gränsvärdet för buller? Svar: Gränsvärdet är 55dB utomhus och beräknas på ett dygnsmedelvärde. Samrådsmöte 1 (5) Samrådsmöte 070417 Deltagare: Lokal: Opalen, Kvissleby. Antal åhörare var ca 200. Magnus Lundberg, Projektledare, Vägverket Region Mitt Åsa Eriksson, Datasamordnare, Vägverket Region

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015 Attitydundersökning Flackarp-Arlöv Innehåll Teknisk beskrivning Bakgrund Karta Målgrupp och urval Metod och undersökningsperiod Fördelning av svar Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakt med

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer