Besked till fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå"

Transkript

1 Besked till fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8 Onödig väntan i Timrå

2 Tidningen en succé! När man står inför en stor satsning, som en tidning till alla hushåll i de fem direkt berörda kommunerna ändå är, är det inte utan att man får lite fjärilar i magen. Hur kommer tidningen att tas emot? Kommer vi att kunna kombinera vår önskan om att sprida kunskap, inbjuda till debatt och öka intresset för projektet med läsarnas krav på en innehållsrik, lättläst och trevlig tidning? Nu, ett år efter det första numret kom ut vet vi Tidningen Ådalsbanan har blivit en succé! När vi nyligen, för andra året i rad, mätte bland annat kunskapen om projekt Ådalsbanan, så ser vi att den har ökat. Och när vi frågar varifrån man får information om projektet uppger hela 12 % av de tillfrågade att de får den genom tidningen! Det är en mycket hög siffra för en tidning av det här slaget. Parallellt med satsningen på projekttidningen utökar vi också servicen på Internet. Vi har nu även öppnat vår permanenta visningslokal i Härnösand, vilket ytterligare ökar möjligheten för alla och envar att få information om projektet och svar på sina frågor. I ärlighetens namn är inte alla lika nöjda med satsningen på Ådalsbanan. I Timrå finns ett relativt utbrett missnöje bland fastighetsägarna och kommunledningen har också klart markerat sitt missnöje med det nuvarande beslutet att enbart rusta den befintliga järnvägen genom kommunen. Därför ägnar vi stor del av detta nummer av tidningen till att förklara och diskutera dragningen genom Timrå. Kenth Nilsson, Banverket Mellersta banregionen som bor efter planerade nysträckningar tvingas tyvärr vänta ytterligare en tid, eftersom regeringen först måste godkänna de nya sträckorna. I grova drag kan resultatet av buller- och vibrationsutredningen sammanfattas så att cirka fastigheter inte Nu har fastighetsägare fått besked! Efter omfattande undersökningar, mätningar och beräkningar, kunde nyligen fastighetsägare få ett personligt besked om hur den framtida trafiken på Ådalsbanan påverkar just dem. De fastighetsägare som fått besked är de som bor efter de så kallade upprustningssträckorna, det vill säga Sundsvall Härnösand och Veda Bollstabruk. De fastighetsägare behöver någon åtgärd, 500 fastigheter måste åtgärdas för att dämpa bullret från tågen och cirka 100 fastigheter måste lösas in. Även om inte alla fastighetsägare är nöjda med sitt besked är det mycket skönt, och lika välkommet, att ändå kun- Foto: Dan Birberg 2 Tidningen Ådalsbanan delas ut gratis till samtliga hushåll i kommunerna Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Du är välkommen till Banverket med dina synpunkter och frågor om projektet. ANSVARIG UTGIVARE: Kenth Nilsson. ADRESS: Projekt Ådalsbanan, Box 417, GÄVLE. HEMSIDA: KONTAKTPERSON: Lennart Westman, Informationsansvarig för projektet, tfn , e-post: PRODUKTION OCH LAYOUT: Midälva Information AB. TRYCK: Colorprint, Borlänge. OMSLAGSBILD: Torbjörn Bergkvist.

3 na ge klara besked till de allra flesta, säger Stefan Lindström som är projektledare för upprustningssträckorna. När vi börjar arbeta med en sträcka lägger vi ju något av en död mans hand över området, fortsätter Stefan. Fastighetsägarna vet inte om de kan rusta, bygga om, om de vill bo kvar, eller om det överhuvudtaget går att sälja huset. När vi har åtgärdat fastigheterna har ingen ljudnivåer som överstiger de värden Naturvårdsverket och Banverket enats om, det vill säga 50 db(a) i sina sovrum eller vardagsrum. Inlösen av fastigheter De fastigheter där vi inte klarar av den nivån till en rimlig kostnad kommer vi att lösa in. I de fall det fortfarande finns frågetecken om åtgärderna är tillräckliga kommer vi att utreda vidare för att kunna ge besked så snart det går. I några fall tvingas vi nog dock vänta till trafiken är igång och göra kompletterande mätningar då. Även om en del besked projekt Ådalsbanan hoppats på under hösten/vintern fortfarande dröjer har vissa ärenden ändå klarnat. Dit kan vi bland annat räkna de planerade resecentrumen i Härnösand och Kramfors. Resecentrum i Härnösand kommer att byggas i etapper. I den första etappen kommer busstationen att flyttas från sitt nuvarande läge ned till resecentrum. Just nu söker kommunen ekonomiskt stöd från EU och förhoppningen är att man ska kunna komma igång med bygget redan i år för att ha etappen klar under nästa år, Klart är också att Banverket kommer att bekosta en underfart under järnvägen vid Bondsjöleden. Exakt hur underfarten ska se ut är ännu inte klart, men mycket talar för att det kommer att byggas en cirkulationsplats öster om järnvägen. Från cirkulationsplatsen kan man sedan köra under järnvägen för att ansluta till Bondsjöleden och Brännerigatan. Det är inte klart när underfarten byggs och det är heller ännu inte bestämt när etapp två av resecentrum, det vill säga åtgärder på stationsbyggnaden, kompletterande parkeringar etc, ska genomföras. När det gäller resecentrum i Kramfors skjuts förändringarna på framtiden. Det kommer i nuläget inte att genomföras någon flytt av busstationen ned till stationsbyggnaden som tidigare planerat. Åtgärderna här begränsas i nuläget till en trafiklösning där man söker hitta ett sätt för biltrafiken att passera över eller under järnvägen. Under vintern har utförts en hel del förberedande arbete utefter Ådalsbanan. Göran Arebratt och Anders Andersson jobbar med jordbergssondering och bergskontroll vid Utansjöån. Foto: Bo Fernström. Fyra mötesstationer Under våren kommer Projekt Ådalsbanan också att presentera sina järnvägsplaner för fyra mötesstationer. Det handlar om de planerade mötesstationerna vid Frånö, Sprängsviken, Häggsjön och Hällenyland. Planerna kommer att presenteras på separata utställningar, informationsmöten och på projektets hemsida Så snart planerna blivit fastlagda kan arbetet med dessa mötesstationer börja. Arbetet med överfarter, gång- och cykeltunnlar, nya vägar med mera efter hela sträckan fortsätter också som planerat. I övrigt tvingas Projekt Ådalsbanan notera att en del av de väntade beskeden dröjer. Regeringen har till exempel skjutit beslutet om huruvida Banverket får låna pengar till en tidigare byggstart av delsträckorna Härnösand Veda och Bollstabruk N Nyland till behandlingen av vårpropositionen i maj. Ännu finns heller inget formellt beslut om ny dragning mellan Bollstabruk och anslutningen till Botniabanan. Regeringen behandlar just nu också Banverkets ansökan om att få bygga ny järnväg mellan Härnösand och Veda och besked väntas tidigast i sommar. Avslutningsvis dröjer också beslutet om dragningen genom Sundsvall. De flesta remissinstanser vill ha en lösning som är cirka 900 miljoner kronor dyrare än vad Banverket kan bekosta. Därför arbetar just nu kommunen och länsstyrelsen med finansieringsfrågan (se separat artikel). <3

4 I Timrå vill man ha en helt ny sträckning: Blankt nej till Timrås kommunalråd Ewa Lindstrand är stark motståndare till att det bara blir en upprustning av Ådalsbanan förbi Timrå. Foto: Dan Birberg. 4 enbart upprustning Det finns en total politisk enighet om att göra allt för att så snabbt som möjligt få en helt ny dragning av järnvägen genom Timrå kommun, säger Ewa Lindstrand, kommunalråd i Timrå kommun. Timrå kommun vägrar delta i de aktiviteter som kräver samverkan mellan Banverket och kommunen. Exempelvis vill man inte göra de ändringar i detaljplanen som krävs för att man ska kunna göra planskilda korsningar. Kommunen vill inte heller sälja mark som Banverket behöver för att kunna göra banvallen starkare för de tyngre tågen. Detta förhindrar en nödvändig upprustning och därmed kommer de nya tågsätten inte att kunna trafikera denna sträcka när Botniabanan blir klar, i varje fall inte utan kraftiga begränsningar av vikt och hastighet. Vi vill prova alla vägar som finns och vill inte låsa fast oss i ett upprustningsalternativ för 840 miljoner för sträckan Sundsvall-Härnösand. Risken är för stor att detta permanentas och skulle det inte bli så känns det idiotiskt att kasta så mycket pengar i sjön om det ändå ska byggas nytt senare, säger Ewa Lindstrand. Skadestånd? Banverket har ett avtal med Botniabanan AB där man förbundit sig att klara av en bestämd tågmängd med en viss hastighet. Detta förutsätter bl a nya mötesstationer. Kommunens agerande innebär att dessa mötesstationer inte kan byggas och att ett avtalsbrott kan bli aktuellt. Ser du en risk att Timrå kommun kan få ett skadeståndskrav på sig från Banverket för detta? Nej. Vi har ju inte skrivet något avtal med Banverket. Jag ser detta bara som ett hot från Banverket för att vi ska gå med på enbart en upprustning, menar Ewa Lindstrand. Söker stöd från andra kommuner Vi har stöttat övriga kommuner tidigare och nu tycker jag att det är dags att de stöttar oss. I Kramfors där man är något av vinnare när det gäller Ådalsbanan är man dock av förklarliga skäl inte så glada på oss just nu, säger Ewa Lindstrand. Här i Timrå finns det dock en överväldigande majoritet för vårt förslag hos samtliga partier, i näringslivet och bland lokalbefolkningen. Timrå kommun har gjort en hel del egna utredningar och har i samarbete med Norrtåg och länsstyrelsen skissat på ett alternativ till ny sträckning, se kartan. Det innebär att man går igenom två berg väster om Timrå och ansluter till motorvägshållplatsen vid E4-an. Där planeras ett resecenter och sedan går järnvägen vidare till Midlanda där en station ska finnas. Därefter ansluter järnvägen mot E4:an i Torsboda. Enligt Timrå kommuns beräkningar skulle en sträckning förbi Timrå kosta ca 2,5 miljarder. Nybyggnad Sundsvall- Härnösand kostar enligt Banverkets beräkningar minst 4,25 miljarder kronor. Oenighet om nivån Alla förändringar av en järnväg kan klassas in i tre olika nivåer utifrån Miljöbalkens regler. > Nybyggnad > Väsentlig ombyggnad > Upprustning Beträffande de planerade förändringarna i Timrå anser Banverket att de faller under punkten Upprustning. De har ändå beslutat följa de krav som gäller för Väsentlig

5 ombyggnad. Timrå kommun hävdar dock att den ökande och tyngre trafiken är att likställa med Nybyggnad och kräver förbättringsåtgärder som detta innebär. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Timrå kommer att pröva ärendet och det kan innebära att vi kommer att gå vidare till regeringen i den här frågan. Vi anser att en ökning av antalet tåg från ca 6-7/ dygn till tåg/dygn är en märkbar negativ förändring. Brev till Persson Nu finns det ju inga pengar idag för en nydragning Allt handlar om prioriteringar och för nya infrastrukturer finns det en viss summa pengar avsatt. Vi anser att när nu Botniabanan blir klar vore det bättre att man gjorde Ådalsbanan bra på en gång och inte behövde komma tillbaka senare. Det är helhetssynen för regionen vi saknar. Något annat vore enbart samhällsekonomiskt förödande. Visst är det lätt att säga att vi talar i egen sak, men jag tror det säkert finns andra infrastrukturella investeringar som gott kan vänta ett tag till medan man gör färdigt järnvägsträckningen här på ett bra sätt, säger Ewa Lindstrand. För ett tag sedan nämnde Göran Persson i ett tal något om en större satsning i Medelpad av sysselsättningsskäl. Denna öppning fick Ewa att snabbt som ögat slänga iväg ett brev till Göran för att upplysa honom om att en ny dragning av järnvägen vore att mycket bra investeringsobjekt. Inget ansvar Från Timrå kommuns sida har man nu gjort allt för att stoppa en upprustning med bl a planfria korsningar mellan järnväg och bilvägar i vilket innebär att det vid många bomfällningar blir med sämre miljö och avgaser vid bommar. Dessutom blir säkerheten sämre då det farligaste med järnvägar är korsning utan planskildhet. Kommer ni att känna ett visst ansvar om det skulle hända en allvarlig olycka vid en plankorsning? Eftersom vi vill ha och kämpar för en ny ännu säkrare sträckning genom Timrå borde väl Banverket känna ännu större ansvar eftersom de inte går med på detta, säger Ewa Lindstrand. Dessutom menar Ewa att det faktiskt går att köra godstågen över stambanan och då skulle inte den ökade belastning bli så stor. Nej till privat finansiering I Sundsvall jobbas det just nu frenetiskt inom kommunen, men också på länsstyrelsen för att hitta en privat finansieringslösning för att få till en lång järnvägstunnel i centrala Sundsvall. Varför inte jobba på samma sätt i Timrå? Vi anser att ansvaret för järnvägen är statligt och en liten kommun som Timrå har små möjligheter att få externa finansiärer till en så stor investering. Timrå kommun har inte tillsatt någon speciell arbetsgrupp som arbetar med Ådalsbanan utan frågan handhas av kommunstyrelsens arbetsutskott som ger direktiv till tjänstemännen. I vissa fall har dess tjänstemän på markägarmöten gjort allt för att påverka andra markägare att inte samarbeta med Banverket. Hur ser Ewa Lindstrand på detta? Jag stödjer detta fullt. Vi måste tillgripa alla tillgängliga medel för få till en ny sträckning. Vi politiker fattar besluten som sedan tjänstemännen har att verkställa. Inga fördelar med Ådalsbanan Ser då Ewa Lindstrand inga fördelar med det nuvarande projektet Ådalsbanan för Timrå kommun? Nej. Det gör däremot tydligen Anne Laukkanen som är inflyttningsledare i Timrå kommun. Hon har beställt ex av projekttidningen för att vissa att det händer något positivt i Timrå, bl a en ökad möjlighet till många nya jobb. Hon anser tydligen att Ådalsbanan är ett bra argument för att få folk att flytta till Timrå. Samtidigt motarbetar alltså andra i kommunledningen detta projekt. Ologiskt? Nej, det tycker jag inte. Anne sköter bara sitt jobb och det går ut på att locka människor till Timrå. Vi anser dock att vårt alternativ är bättre för invånarna här och kan locka ännu fler till Timrå, avslutar Ewa Lindstrand. Ove Jansson >>>>>>> Den blå linjen i kartan visar hur man från Timrå kommuns sida vill dra järnvägen förbi Timrå centrum. Den svarta och vita linjen visar den befintliga dragningen. <5<5

6 >>>>>>> Banverkets kommentar till Ewa Lindstrand: Kommunen agerar kortsiktigt 6 Ewa Lindstrand säger i artikeln att risken är för stor att detta permanentas och skulle det inte bli så känns det idiotiskt att kasta så mycket pengar i sjön. Detta är en beskrivning som Banverket inte ställer upp på. Banverket menar att Timrå kommuns agerande är kortsiktigt och enbart drabbar den egna befolkningen i Timrå kommun. Ta till exempel säkerhetsfrågorna. Genom att bygga under- och överfarter för bilar, cyklister och fotgängare vill vi skapa lösningar som är både betydligt säkrare och miljövänligare än de korsningar vi nu tvingas behålla. Kommunens agerande slår därför enbart mot dem som bor efter järnvägen och det tycker vi är mycket tråkigt, säger Kenth Nilsson, Banverket Mellersta banregionen. Dessutom tycker Kenth Nilsson det är anmärkningsvärt att inte Timrå kommun ser några som helst fördelar med projekt Ådalsbanan. Samtliga övriga kommuner, länsarbetsnämnden, landshövdingen, näringslivet och många andra ser stora fördelar med projektet. De ser att vi knyter samman regionen, skapar arbetstillfällen på både kort och lång sikt, samt bidrar till miljömässigt bättre transporter. Förhoppningsvis kommer också Timrå kommun att se att satsningen på Ådalsbanan är en satsning som kommer att gynna också Timrå kommun, avslutar Kenth Nilsson. Bert Johansson är projektledare på Sundsvalls kommuns stadsbyggnadskontor. Foto: Dan Birberg. Bert har 33 års erfarenhet av stora byggprojekt: Det viktigaste projektet hittills! Ett massivt arbete har lagts ned av tjänstemän på Sundsvalls kommun för att bistå Banverket med beslutmaterial när det gäller en ny järnvägspassage genom Sundsvall centrum. Bert Johansson har jobbat som projektledare på Sundsvalls kommuns stadsbyggnadskontor sedan I den arbetsgrupp på kommunen som lämnat underlag till banverkets järnvägsutredning, när det gäller Ådalsbanans förbipassering i Sundsvall, har Bert varit samordnare. Det här är utan tvekan det största och viktigaste projekt för Sundsvalls kommun som jag jobbat med. Vilken lösning det än blir får vi nog leva med den uppåt 100 år, menar Bert Johansson. Visar på konsekvenser Målsättningen med arbetet i gruppen har varit att ta fram underlag för utredningen och och visa på konsekvenser vid alternativa lösningar. Man har även bevakat att viktiga frågeställningar från kommunens synvinkelpunkt behandlats i utredningen. Jag tror att Banverket uppskattat den hjälp de fått och att vi konsekvent varit neutrala i vårt arbete, säger Bert Johansson. Bert har även deltagit som sakkunnig i projektets styrgrupp med representanter från banverket, kommunen och länsstyrelsen. Alternativ finansiering av S3 Alternativ R1 där man gräver ned tre vägar under järnvägen har tidigare förkastats av de flesta remissinstanserna, bl a Sundsvalls kommun. Det är dock enbart till den lösningen som det finns anslagna pengar till i dagsläget. Nu fortsätter därför arbetet med försöka lösa finansieringsfrågan för S3-alternativet. Vi har just börjat inventera vilka olika vägar som är möjliga för samfinansiering med privata näringslivet. Den tidigareläggning som regeringen beslutat om för Ådalsbanan genom Sundsvall betyder att tiden blir knapp för gruppen att hitta en alternativ finansiering. Ett svårlöst problem således och en tuff kapplöpning mot klockan. Ove Jansson

7 En möjlighet att prova på något nytt. Carina Östlund hoppas att Banverkets inlösen av hennes hus i Dynäs ska innebära en nystart i livet. Barnen är vuxna, hon saknar arbete och har inget som binder henne på den plats hon bott sedan Nu väntar det okända Snön på Ångermanälvens is är gnistrande vit. En bogserbåt bryter mödosamt en ränna i isen så att fartygen obehindrat ska kunna angöra hamnarna i Väja och Bollstabruk. Härifrån fönstret har jag oberoende av årstid kunnat följa lanternorna på älven, säger Carina Östlund med en nostalgisk underton i rösten. Hit till huset i Dynäs kom hon 1988 med sina tre pojkar. Ur skorstenarna vid pappersbruket bolmar röken. Gamla riksväg 90 går precis utanför altanen. Och fyrtio meter nedanför huset ligger den järnvägsräls som är anledningen till att hon nu ska lämna det hus där hon har sett sina pojkar växa upp. Lätta att komma överens Banverket har varit här och mätt upp buller och vibrationer, berättar hon. Värdena från mätningarna överskred de tillåtna med god marginal, isolering av väggar och bullerdämpande fönster var aldrig aktuellt. Två tåg varje dygn planeras bli 60. Det var inget som helst problem att komma överens med Banverket, konstaterar hon belåtet. Fastighetsmarknaden i Dynäs är inte precis i topp så det här var ett bra tillfälle att få huset sålt. I maj ska allt vara packat. Men helt utan vemod är det inte att nu börja fundera på jobb och ny bostadsort. Inlösen blir nystart i livet Carina och yngste sonen Tomas tar snart farväl av huset där dom bott sedan Foto: Bo Fernström. Uppfostrat fyra grabbar Livet har varit gynnsamt för henne och barnen. Ett hus med hög trivselfaktor som förr om åren var något av en ungdomsgård för traktens alla grabbar; här mekade man sina moppar och bilar, här fikades det vid köksbordet, här funderades det under sena nätter över framtiden. Jag var väl lite av stormorsa för pojkarna och deras kompisar när de var mindre, minns Carina. Här var aldrig tyst en sekund. I den renoverade gäststugan i slänten nedanför boningshuset hade Carina under en period dessutom en familjehemsplacerad pojke. Sammanlagt har alltså fyra grabbar här fått lära sig att skilja på svart och vitt, mitt eller ditt. Jag har ett hjärta som ömmar för barn och ungdomar, förklarar Carina. Och det har faktiskt gått bra i livet för allihop. Renoverar möbler Runt väggarna i huset står avlutade och renoverade gamla möbler. Att arbeta med händerna har alltid legat Carina varmt om hjärtat. Har det inte varit det egna huset som ska renoveras så har det varit loppisfyndade möbler att snygga till. Eller, som nu, yngste sonen Tomas nyköpta stuga där väggarna ska förses med nya tapeter. Hellre gammalt och vint än spånskivor från IKEA, sammanfattar hon. De äldsta sönerna är utflugna sedan flera åt, bor med sina familjer i Strömnäs och Kramfors. Två barnbarn kommer på regelbundna besök till Carina, får henne att minnas tider som flytt, känna att hon lever. Tillfälle att rensa Att nu tömma huset i Dynäs innebär inga svårigheter, försäkrar hon. Sönerna ska ha sitt, det som sedan inte ryms i hennes egen framtida bostad får kasseras. Carina konstaterar osentimentalt att det bara är materiella prylar som ändå inte går att ta med sig till den slutliga destinationen. Ett utmärkt tillfälle att rensa i livet, menar hon. Med sin undersköterskeutbildning, långa arbetslivserfarenhet och många påbyggnadskurser ser Carina ingen anledning till oro inför framtiden och lägger därmed utan svårighet band på fjärilarna i magen. Umeå eller Sundsvall är tänkbara bostadsorter. Husbekymren, har hon bestämt, ska ersättas med en lägenhet där ansvaret inte längre är hennes eget. Livet går alltså vidare. Carina Östlund byter bostadsort, hoppas på ett nytt arbete. Hennes söner bryter ny mark på egen hand. Spännande summerar Carina de nya utmaningar som väntar bakom hörnet. Mats Wigardt <7

8 Tycker om utmaningar på jobbet och fritiden: Miljöhandläggaren Katrin vill föra en dialog född i Sundsvall, men utbildade sig till Ekoingenjör i Östersund och läste geovetenskap i Göteborg. Katrin är anställd på SWECO VIAK som miljökonsult och sedan i våras jobbar hon som miljöhandläggare åt Banverket i Projekt Ådalsbanan. Innan dess hjälpte hon Banverket, Mellersta banredighetsärenden som skulle hinnas med innan byggena körde igång i maj. Under hösten låg fokus på buller- och vibrationsproblematiken på upprustningssträckorna. Nära fastighetsägare är berörda och i november kunde projektet ge besked om vilka buller- och vibrationsåtgärder som är aktuella för respektive fastighet. Katrin fick möjlighet att träffa många av fastighetsägarna på de informationsmöten som projektet höll i december. Under flera år har många fastighetsägare svävat i ovisshet om vad som kommer att ske med deras hus. Därför är många tillfreds över att få ett besked, men alla blir naturligtvis inte glada över själva beskedet, t ex om det innebär att inget ska åtgärdas eller att bara fönster ska bytas ut. För Katrin gäller det att ständigt föra en dialog och försöka hitta en lösning som alla kan acceptera. Jag för en loggbok över alla frågor och synpunkter som jag får från fastighets-ägarna. En del frågor kan ta tid att besvara, ibland flera veckor. Jag förstår att många undrar varför, men det är oftast flera personer som måste kontaktas innan jag kan ge svar. För Katrin går jobbet som miljöhandläggare mycket ut att föra en dialog med olika människor. Här samtalar hon med kollegan Rune Johansson, projekteringsledare. Foto: Dan Birberg. Det är få förunnat att jobba med något som tangerar ens fritidsintressen och som man anser vara bland det viktigaste i livet. Katrin Olofsson upplever närheten till naturen både på och vid sidan av jobbet. Katrin Olofsson är gionen att ta fram arbetssätt för miljösäkring av projekt. Det var ju en bra bakgrund när jag började arbeta praktiskt med miljösäkring i projekt Ådalsbanan, säger Katrin. Rivstart Hon fick en verklig rivstart på nya jobbet förra våren då det var många myn- Ständigt nya utmaningar Jag vet aldrig vad som kommer att hända när jag kommer till jobbet, säger Katrin. Visst har jag en plan över vad som ska göras, men det händer ofta något som jag måste ta tag i direkt. Och det gillar jag! Lusten att möta utmaningar gäller inte bara i jobbet utan också på fritiden. I ungdomsåren var det slalom, segling och fotboll som gällde. Seglingsintresset har Katrin aldrig släppt och då är det inte något långsamt söndagsseglande som gäller. Nej, fort ska det gå med katamaranjollen, gärna uppemot 20 knop! Sen tio år tillbaka är bergsklättring favoritsporten. Vilket är då favoritberget? Svår fråga. Klättringen i Norge och Spanien är utmanande, men jag måste nog ändå svara Brattberget i Nyhamn söder om Sundsvall. Jag är uppvuxen ett stenkast från klippan och det är något speci- 8

9 ellt att klättra där med havet nedanför. Det var förresten på Brattberget som hon träffade sin sambo Mats. Vi får se om Arvid, vår treåring, också blir en klättrare. Han verkar också gilla att testa gränser men vilken treåring gör inte det? Respekt för naturen Miljöintresset har alltid funnits där, men innan högskolestudierna i miljöteknik tog vid hann Katrin med att arbeta som skidinstruktör i Minnesota, seglingsinstruktör i Connecticut, aupair i Schweiz och bartender i London. Reslusten sitter förresten fortfarande i och det har blivit många resor sedan dess, både med kompisar och med famil- Nära naturen. Ett av Katrins stora intressen är bergsklättring. jen. Vinterns resmål var Jordanien och Egypten. Klippstaden Petra var helt i Katrins smak. Ingången till staden är en dryg kilometer lång och 50 m djup förkastningsspricka och alla byggnader i staden är uthuggna ur klippväggarna. Men höjdpunkten på resan var ändå snorklingen på sydspetsen av Sinaihalvön. Att sakta glida ut över kanten på ett vråldjupt korallrev i ett stim av tusentals färgglada fiskar gav en sån enorm kick att jag blev alldeles skakis. Vad än vi människor åstadkommer kan vi aldrig mäta oss med naturen! För mig känns det därför oerhört rätt att ha ett jobb där jag, så långt som möjligt, ser till att bevara miljön och de naturvärden som finns. Ove Jansson Utställningslokal i Härnösand: En invigning det svängde om! Projekt Ådalsbanans permanenta utställningslokal i Härnösand invigdes i tjusig stil onsdagen den 21 januari. Ett 80-tal personer kom till invigningen där man kunde lyssna till Henrik Åberg och rockige Jerry Carlsson samt avnjuta tropiska fruktspett. Blinkande signallampor från riktiga järnvägsövergångsstolpar visar var ingången är belägen på den cirka 150 kvadratmeter stor utställningslokalen. Väl inne fortsätter det i samma stil med en tågkupé där det går att lyssna på information om Projektet. Följer man järnvägsspåren i golvet kommer man vidare till en station där det finns möjlighet att få flyga i de virtual reality-modeller över banan som redan finns klara. I ett litet biorum kan besökarna få se olika filmer med anknytning till projektet. För övrigt finns det gott om illustrativa skärmar med all aktuell information om arbetet på de olika delsträckorna. Många intresserade Det blev en lyckad invigning med många intresserade och efteråt har strömmen besökare varit över förväntan, säger projektets informationsansvarige Lennart Westman. Placeringen av en utställningslokal just i Härnösand är naturlig då delsträckan Härnösand Veda är den i särklass största enskilda satsningen i projektet, samtidigt som man redan kommit igång med mindre arbeten både norr och söder om Härnösand. Både Elvis och Jerry Lee Lewis i form av Henrik Åberg och Jerry Carlsson kom till invigningen. Kom på besök! Utställningslokalen har öppet tisdagar kl , onsdagar kl och sista lördagen i varje månad kl Dessutom går det att boka lokalen för speciella gruppvisningar. Utställningslokalen ligger i Murbergsvikens industriområde. Hit kommer du söderifrån via Hamnleden mot Länsmuseet. Norrifrån är det skyltat från E4. Adressen är Varvsallén 13. <9

10 i Överdal norr om Härnösand har radiojournalisten Ulla Öhman i uppdrag att bevaka bland annat Ådalen och Kramfors. Därmed hör Ådalsbanan till de ämnen som hon regelbundet rapporterar om åt sin uppdragsgivare. 10 Ådalsbanan betingar stort nyhetsvärde Ett enormt spännande ämne. Ulla Öhman på Sveriges Radio Västernorrland tvekar inte när hon bedömer medias nyhetsvärdering av Ådalsbanan. En ny järnväg förändrar livet för väldigt många människor, säger hon. Från bostaden Foto: Bo Fernström Spännande område Infrastruktur och genomgripande samhällsförändringar är spännande områden att bevaka, konstaterar hon. Genom köksfönstret kan hon om några år på nära håll följa bygget av Ådalsbanans nya sträckning mellan Härnösand och Veda. En granne, vars förfäder för precis hundra år sedan lyckades stoppa dåtidens järnvägsbygge, måste nu lägga ner sitt jordbruk. Självklart påverkar ett sådant här projekt många människor på både gott och ont, säger Ulla Öhman. Hittills har merparten av hennes rapporter för Radio Västernorrland handlat om konkreta händelser i Ådalsbanans kölvatten, till exempel om de som har fått sina hus inlösta eller om var den nya sträckningen av järnvägen kommer att gå. Flera intressanta frågor återstår emellertid i rapporteringen. Ulla Öhman vill bland annat belysa huruvida Ådalsbanan kommer att leda till någon mätbar samhällsekonomisk nytta. Vilka ekonomiska respektive miljömässiga vinster kalkylerar man till exempel med? Vad kan den tänkas betyda för arbetsmarknaden? För regionens utveckling? Stora frågor kvar Det är de stora frågorna som finns kvar att berätta, säger Ulla Öhman. Vi befinner oss fortfarande i begynnelseskedet av projektet. Jag vill att mina lyssnare ska få veta vilka som ska åka med Ådalsbanan och varför och till vilken nytta. Många fler rapporter på ämnet Ådalsbanan kommer alltså att sammanställas av Ulla Öhman i Överdal. Att ett projekt av denna dignitet kommer att utsättas för regelbunden och inträngande mediagranskning ser hon som en absolut självklarhet. Ådalsbanan har hög prioritet på redaktionen, sammanfattar hon. Mats Wigardt Förändringar i infrastrukturen engagerar En tung aktör på mediaområdet i Västernorrland är Sundsvalls Tidning. Hur har då den hanterat ämnet Ådalsbanan? Peter Arnström är sedan två år tillbaka nyhetschef på Sundsvalls Tidning: Det som vi mest har skrivit om när det gäller Ådalsbanan är förbifarten i Sundsvalls centrum och Timrå. Den allra hetaste frågan är väl just tunnelfrågan i Sundsvall och det har även förekommit några insändare om detta för ett tag sedan. Om man jämför med E4 syd så tror jag dock att vi har det mesta framför oss, säger Peter Arnström. Vad Peter menar är att det ofta är väldigt sent som opinionen vaknar, kanske främst för att man inte haft tillräcklig information eller för att frågan känts avlägsen. Sedan har det ju inte tagits några avgörande beslut än när det gäller förbipassagen i Sundsvall och dessa väntas inte än på ett tag. Detta har sänkt debattemperaturen en hel del. Det känns väl lite som om det går på tomgång nu när det inte finns pengar till det som de flest vill ha i Sundsvall nämligen en lång tunnel. De redaktioner som skrivit om Ådalsbanan på ST är samhällsredaktionen oftast när man fått information från Sundsvalls kommun allmänna redaktionen och Timråredaktionen. I Timrå har ju kommunalrådet Eva Lindstrand varit aktiv och lagt fram sin syn på att man vill ha en helt ny passage, säger Peter Arnström. Rent generellt kan man säga att frågor som rör infrastrukturen, även små förändringar som t ex rondeller och plankorsningen, engagerar invånarna en hel del. Själva namnet Ådalsbanan är annars lite olyckligt då många inte har förstått att den börjar i Sundsvall, menar järnvägarsonen Peter Arnström. Peter Arnström är nyhetschef på Sundsvalls Tidning.

11 Minienkät Vad har Härnösandsborna för uppfattning om Ådalsbanan? Vad tycker de om det nya resecentret som ska skapas vid järnvägsstationen? Hur kommer de att åka tåg i framtiden? Vi åkte till Härnösand vid lunchtid och frågade några som passerade. Våra tre frågor var: 1. Vad vet du om Ådalsbanan? 2. Vad tycker du om det nya resecentret vid järnvägsstationen? 3. Kommer du att åka mest norrut eller söderut med tåget? Viola Pelle Molin: Kannerberg: 1. Det ska 1. Det ska visst bland annat bli bli tätare turer. en ny sträckning norr om 2. Det är bra att det blir närmare mellan fler tåg. Härnösand och bussarna och 2. Det blir nog i tåget. Jag åker gärna tåg då det är princip bra och speciellt lättare lättare att röra sig under resan vid byten. jämfört med i en buss. 3. Norrut och framförallt oftare 3. Norrut till min stuga i Kramfors. än idag. Visserligen har jag barn och barnbarn i Stockholm, men de får nog Anders komma och hälsa på mig. Sandström: 1. Fler godståg Marita Myrén: kan trafikera 1. Inte så sträckan och mycket. det är bättre 2. Vad jag förstått blir det 2. Förhopp- för miljön. bättre för de ningsvis kommer det att bidra till en förenkling som väntar på tåg och bussar. och att fler åker tåg. 3. Det blir nog 3. Eftersom jag bor i Älandsbro lika mycket åt norr som söder. Jag måste jag väl säga norrut från har dock mest vänner norrut, men Härnösand. Men några turer till ska jag åka mer måste det bli billigare. Stockholm blir det allt. Datamodell med broar Nu finns det en datamodell också över Älandsfjärden, med alla de fem föreslagna broarna över Älandsfjärden. Modellen, med alla broarna, finns att titta på i visningslokalen i Härnösand. Stort intresse för visningsklokal Intresset för den permanenta visningslokalen i Härnösand är mycket stort. Redan har över 400 personer besökt lokalen på studiebesök utanför ordinarie öppettider! Ny attitydundersökning För andra året i rad har Projekt Ådalsbanan undersökt kunskapen om och attityderna till projektet. Undersökningen visar att allmänhetens stöd för satsningen på Ådalsbanan fortfarande är högt. Sex av tio tillfrågade svarar att om man väger fördelar mot nackdelar så är satsningen på Ådalsbanan riktig och 54 % av de tillfrågade ser inga nackdelar alls. Tidigareläggning av delprojekt När regeringen nu beslutat om infrastruktursatsningar i landet så är Västernorrland ett av de tre län i Sverige som får mest pengar. Ådalsbanan får cirka fyra miljarder kronor samtidigt som flera delprojekt efter banan tidigareläggs. Bland annat ska genomfarten genom centrala Sundsvall, liksom sträckan Nyland Långsele byggas/rustas redan Vinnare i förra tävlingen I förra numrets tävling var rätt svar: Han åkte fyra gånger snabbare Vinnare: 1:a pris (två biocheckar) Maud Stenberg, Kramfors 2:a pris (en biocheck) Eva-Lisa Persson, Härnösand 3:e pris (en biocheck) Lars-Göran Fors, Sundsvall Räknegåta! Ett 400 meter långt tåg ska åka över en 600 meter lång bro. Tåget kör med en hastighet av 120 km/h. Hur lång tid tar det från det att loket kör upp på bron tills sista vagnen lämnat bron? När du löst problemet skriver du in svaret i kupongen här intill och faxar eller postar den till Midälva Information, senast 19 april. Du kan också maila in svaret till: Skriv vid rubriken Ämne/Subject: Tågfråga. Utställning mötesstationer I vår kommer Banverket att ställa ut järnvägsplanerna för de fyra mötesstationerna i Frånö, Sprängsviken, Hällenyland och Häggsjön. Utställningarna, som alltså visar i detalj hur det kan komma att se ut vid mötesstationerna, kommer att vara öppen för allmänheten i cirka tre veckor. Tid och plats för utställningarna annonseras i lokaltidningarna. Det tar... tills hela tåget har kört över bron. Namn:... Adress: Fax: Adress: Midälva Information AB, Box 41, SUNDSVALL Av de som har rätt svar drar vi tre vinnare. Första pris är två biocheckar. Andra och tredje pris är en biocheck. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Tidningen Ådalsbanan som kommer ut i höst. 11< <

12 Avs: Banverket, Projekt Ådalsbanan Gruppförsändelse till hushåll 12 Järnvägen vid Nyland: Tidigt exempel på kommunal lobbying! Lobbyverksamhet är inte någon ny företeelse. Kommunalstämman i Torsåkers kommun lyckades i slutet av 1800-talet påverka myndigheterna att förändra sträckningen av järnvägen mellan Härnösand och Sollefteå. Jan Stattin i Prästmon har varit lärare på Hola folkhögskola i samhällsämnen. Idag beskriver han sig som forskare med lokalhistoriskt intresse. Jag är särskilt intresserad av järnvägens historia och framför allt Ostkustbanans förlängning, det vi kallar Ådalsbanan och Botniabanan, berättar Jan. Frågan om en järnväg förbi Härnösand hade stötts och blötts i många år. År 1887 nåddes en uppgörelse mellan berörda socknar. Kaptenen i Väg och Vattenbyggnadskåren C G Borgström fick uppdraget att utreda kostnader och lägga fram en plan för järnvägen. Den 4 maj 1888 gav Kungl Majt koncession för att bygga en järnväg från Härnösand via Kramfors till Sollefteå. Två viktiga ändringar Förslaget kom att ändras på två avsnitt. Delen Äland Vålånger Veda ändrades till Äland Oringen Veda, vilket blev två km kortare. Den andra förändringen gällde sträckan Bollstabruk Mellby (Lökom) genom Dals socken. De som bodde i det kustnära området mellan dessa orter alltså Nyland -Torsåker beslöt arbeta för en dragning via Nyland. Det skulle man kalla lobbying idag, menar Stattin. Kommunalstämman i Torsåker yttrade sig 1888 över Borgströms ursprungliga förslag. Man önskade då att banan borde gå via Nyland. Den 16 nov beslöt samma instans att kommunen skulle upplåta fri mark genom socknen. Detta löfte skulle få följder för kommunens ekonomi. Hopp om framtida utdelning Beslutet innehöll en skrivning, som i framtiden kanske kunde ge utdelning: endast i det fall skulle kommunen göra anspråk på gottgörelse, om banan framdeles komme att övertagas av staten, och då i proportion till vad övriga kommuner kunde erhålla för deras uppoffringar. Dalsborna hade tryggt lutat sig mot En äldre bild av järnvägsstationen i Prästmon. Borgströms förslag. Men när de blev varse Torsåkers kraftfulla agerande och generösa erbjudande vaknade de. Anbudet måste kontras. Den 2 januari 1891 beslöt kommunalstämman i Dal att teckna kr i aktier. Det var förgäves. Järnvägens styrelse beslutade om dragningen via Nyland Torsåker till Lökom, berättar Jan. Men givna löften måste infrias, vilket blev dyrt. Vid kommunalstämman i Torsåker den 19 augusti 1894 förelåg ett krav från järnvägsbolaget på kr. jämte 5 procents ränta från den 30 nov 1893 för erlagd lösen av mark för banan till Torsåkers jordägare. Tre månader senare stämdes Torsåker av järnvägsbolaget med krav för den inlösta marken. Den 14 januari 1895 dömdes kommunen i Boteå tingslags häradsrätt att betala den krävda summan, berättar Jan. Tungt för en liten kommun Torsåker överklagade till Svea Hovrätt, men förgäves. Då sökte man en godvillig uppgörelse på kr. Den kom inte till stånd. Nu tvingades kommunen att med Kungl. Maj:ts tillstånd uppta ett 30- årigt amorteringslån om kr. Dock höjdes lånebeloppet till kr. Det blev tungt, men man hade nått sitt mål. Järnvägen kom att dras genom bygden som nu blev delaktig av en modernitet, som bidrog till utveckling under följande sekel, menar Jan Stattin. Järnvägsbolaget drogs hela tiden med stora skulder. Till slut blev de övermäktiga. Inför en hotande konkurs övertog staten järnvägen den 1 juli Man frågar sig om förbehållet från 1890 ( anspråk på gottgörelse ), om staten tog över, gav något resultat? Staten övertog ett företag, vars ekonomi var körd i botten. Där fanns ingenting att hämta. Jag ser det som ett tidigt exempel på hur en kommun satsar för att förbättra infrastrukturen. Torsåker gjorde en kommunal investering. Spåret och Prästmons station låg där, förhoppningsvis för all framtid. Kommunen och bygden blev inte lottlösa. På järnvägen fraktades tegel från tegelbruket i Styrnäs. Under kriget gick stora vedtransporter till Stockholm. Dessutom var järnvägen mycket viktig för persontransporterna, avslutar Jan Stattin. Den nya planerade sträckningen av Ådalsbanan är mycket närmare det ursprungliga förslaget. Men för Dalsborna är det 100 år för sent! Arvid Höglund

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5 Många besked kommer i höst Sid 2-3 Mycket jobb med upprustning Sid 5 Majoritet för nedgrävning Sid 10 Nu är vi igång! Spännande tid! MAN BRUKAR JU SÄGA att en gång är ingen gång. Därför känns det skönt

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Många nya jobb! Sid 5. Hur blir det i Sundsvall? Flytta eller inte flytta? Sid 8-9. Sid 6-7

Många nya jobb! Sid 5. Hur blir det i Sundsvall? Flytta eller inte flytta? Sid 8-9. Sid 6-7 Många nya jobb! Sid 5 Hur blir det i Sundsvall? Sid 6-7 Flytta eller inte flytta? Sid 8-9 För en bättre järnväg Du håller i din hand det första numret av Tidningen Ådalsbanan, magasinet om projekt Ådalsbanan!

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7. Mästare på att demontera hus

Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7. Mästare på att demontera hus Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7 Mästare på att demontera hus

Läs mer

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön HJ Plats Åsbro kyrka Närvarande Berörd Allmänhet, totalt 125 personer varav 32 kvinnor Representanter för Banverket Östra Banregionen: Christer Fjellman Helena Nurmiranta Thomas Lindh Konsulter från SWECO

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön VERKSAMHETSRAPPORT 2012-02-17 Webbversion Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön Ur förordningen

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller.

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller. Handläggare Olofsson Edvin Tel 010 505 84 86 Mobil Edvin.Olofsson@afconsult.com RAPPORT 1 (20) Datum Jan Wennberg Sommen Strand skogsgatan 10 Uppdragsnr 54581201 Kontaktperson: Birger Boström 0703 05 06

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker!

Låt oss få veta vad du tycker! Låt oss få veta vad du tycker! Banverket planerar för mötesspår och dubbelspår på vissa sträckor av järnvägen mellan Södertälje, Strängnäs och Eskilstuna Svealandsbanan, som bland annat går mellan Södertälje-Eskilstuna,

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET SEPTEMBER 2015 INFOBLADET Augusti Sommaren 2015 kan egentligen sammanfattas med ett ord augusti. Till förtret för alla som hade sin semester förlagd till juli och till glädje för pensionärer som har semester

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen

Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen Det sprängs och schaktas, grävs och lastas. En ny järnväg ska dras rakt genom Örnsköldsvik och staden blir allt mer av en

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-03-20 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Bygghandling

Läs mer

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte.

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte. Hej alla, Tänk om jag skulle börja detta lilla epos över Donau Radweg med att skriva åk aldrig Donau Radweg med cykel!! Det hade varit katastrofalt. Istället skriver jag till alla cykelfans Åk Donau Radweg

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Planerad verksamhet i Dalarna/Gävleborg med kopplingar till E16 2015

Planerad verksamhet i Dalarna/Gävleborg med kopplingar till E16 2015 Planerad verksamhet i Dalarna/Gävleborg med kopplingar till E16 2015 Region Mitt Östersund Härnösand Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Dalarna/Gävleborg under 2015. Vissa objekt

Läs mer

Jag ska bli konstnär och ha en röd stuga på fjället. Och en ko och en katt. av Johanna Uddén

Jag ska bli konstnär och ha en röd stuga på fjället. Och en ko och en katt. av Johanna Uddén 18 Jag ska bli konstnär och ha en röd stuga på fjället. Och en ko och en katt. av Johanna Uddén I Hakas ateljé bjuder Helena Laukkanen på mackor med finsk korv Jahtimakkara en korv som finnarna är mycket

Läs mer