En rapport från SSU Januari Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport från SSU Januari 2009. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund / www.ssu.se"

Transkript

1 En rapport från SSU Januari 2009 Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund /

2 Målet för Sveriges ungdomspolitik måste alltid vara att alla unga ska ha verklig tillgång till både inflytande och välfärd. Idag är dock verkligheten en annan. SSU ser tydligt hur 80- talisterna och de tidiga 90-talisterna är på väg att bli en förlorad generation. Trots att de i antal är fullt jämförbara med 40-talisterna slutar jämförelserna där. Dagens unga har istället blivit getingmidjan i svensk välfärdspolitik. Generationen som har växt upp med dokusåpor som Robinson och Idol, där deltagarna röstas ut på löpande band, är själva utröstade från inflytande. Den unga generationen är den mest bostads-, arbets- och maktlösa generationen. Dagens unga har behövt gå igenom hur regeringen Bildt raserade den svenska skolan på 90- talet, hur Mats Odell har omvandlat bostadsmarknaden till en lyxvara, och hur Sven-Otto Littorin har tillåtit att ungdomar har blivit en arbetsmarknadens slagpåse. Men även om socialdemokraterna under tolv års styre bl.a. genomförde kunskapslyftet, byggde ut högskolan och satsade på fler hyresrätter måste vi vara ärliga och konstatera att inte heller den förra regeringen gjorde tillräckligt mycket för att kompensera för 90-talets nedskärningar. Tvärtom visar undersökningar att den unga generationen är den grupp som aldrig blev ekonomiskt kompenserade efter de ekonomiska hundåren på 90-talet. Den nuvarande ungdomspolitiken är negativ i flera avseenden. SSU ser tre problem som särskilt akuta för dagens ungdomar i Sverige: 1. En utbildningspolitik som för varje år präglas av mindre resurser, mer segregation och färre valmöjligheter. 2. En bostadspolitik som gör det gör det allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden om man inte har rika föräldrar. 3. En arbetsmarknad som präglas av otrygga anställningsformer, sönderslagna skyddsnät och ungdomar som går rakt ut i arbetslöshet. Det är dessa tre aspekter som vi problematiserar i denna rapport. Syftet är både att belysa problemen och att ställa högerregeringen till svars för såväl syftet med- som resultatet av dagens ungdomspolitik. Men samtidigt som det är den moderatstyrda regeringen som nu innehar makten vilar ett tungt ansvar på den rödgröna oppositionen att presentera en genomgripande och framtidsinriktad ungdomssatsning. Förmågan att formulera och konkretisera en sådan vision kommer att avgöra om socialdemokraterna återfår väljarnas förtroende i september Jytte Guteland Förbundsordförande SSU David Nordström Välfärdsansvarig SSU

3 Utbildning är grunden i vårt samhälle, det som har gjort det möjligt att bygga en stark välfärd och skapa en god tillväxt. SSU ser väldigt många brister i den utbildningspolitik som den moderatstyrda regeringen nu bedriver. Arbetsmiljön i den svenska skolan har tydliga briser. Om man jämför med andra åldersgrupper har unga mellan 16 och 25 år haft den allra sämsta utvecklingen när det gäller psykisk ohälsa, det vill säga ont i magen, oro och sömnsvårigheter. Det är även just i denna åldersgrupp som den psykiska hälsan har försämrats mest. Unga tjejer mår också betydligt sämre än sina jämnåriga killkompisar. Ungdomsstyrelsen uppger att var femte flicka mellan 13 och 18 år ofta känner sig nedstämd och att 27 procent av unga kvinnor år känner ängslan och oro. Stressen upplevs som lika stor oavsett vilket gymnasieprogram man går 1. Många ungdomar lämnar gymnasiet på grund av psykisk ohälsa, sociala problem eller andra skäl. Dessa riskerar få stora problem genom hela livet. SSU vill att kommunerna tar ett större ansvar för att förebygga att ungdomar misslyckas i skolan och får sociala problem. Vi anser att kommunerna kan ta större ansvar både genom att förebygga och genom att olika stödfunktioner kring de unga samarbetar. I Strömstad har socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen upprättat ett resurscentrum som samarbetar för att tidigt fånga upp alla barn och unga som riskerar att misslyckas i skolan eller få andra problem. Strömstadmodellen har visat sig mycket lyckad. SSU vill att staten öronmärker pengar till kommunerna för att metodutveckla arbetet med att stötta barn och unga som har extra behov av stöd från samhället. Regeringen har länge haft väldigt hög svansföring i skolfrågor. Men trots regeringens retorik om att hårdare krav och mer betyg ska leda till att fler når kunskapsmålen går utvecklingen åt fel håll. Andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program minskar, det visar 2008 års statistik från Skolverket. Svenska elever har blivit sämre på både matte och naturkunskap, ämnen som Jan Björklund har sagt att han prioriterat extra, enligt den senaste TIMSSundersökningen. Sverige ligger nu under genomsnittet i mattematik i både årskurs 4 och årskurs 8 jämfört med övriga EU/OECD-länder. I naturkunskap ligger svenska elever fortfarande på genomsnittlig nivå jämfört med EU/OECD, men försämringen av resultaten är ändå ännu större än i matematik 2. Det är viktigt att ställa krav på den svenska skolan. SSU vill ha en skola där alla klarar de kunskapsmål som är uppsatta. Vi tänker inte tolerera en skola där en del elever inte får den tid och hjälp som de behöver för att klara sin skolgång. Vi vill se en jämlik skola där varje elev har möjlighet att ta till sig den kunskap som erbjuds oavsett vilken skola man går på. Därför anser SSU att högerregeringen måste utkrävas svar på frågan vilka positiva effekter de tror att mer stress, beslagtagna mobiltelefoner och en ökad betygshets i skolan ska leda till Dstartsidan%3Bhuvudnyheter%26articleid%3D2008%255C12%255C09%255C315408

4 ! Den moderatstyrda regeringen har sedan de tillträdde 2006 ägnat stor möda åt att sarga och repa i det svenska utbildningssystemet. De har skurit ner anslagen till komvux med 600 miljoner kronor per år, dvs. en tredjedel av det statliga anslaget platser har försvunnit från komvux och man har stoppat utbyggnaden av högskolan 3. De har också avskaffat fördelningsprincipen om att kommuner med hög andel arbetslösa och lågutbildade ska få en större andel av anslagen. Detta drabbar kommuner med fattigare invånare, medan rikare kommuner har fått ökade anslag. Detta är en rakt igenom orättvis politik och ogenomtänkt politik. Välutbildade medborgare är idag ett måste för att ett land ska kunna konkurrera på den globala marknaden. Därför är det viktigt att Sverige har ett välutvecklat utbildningssystem som bygger på det livslånga lärandet. Vi vet att möjligheten till ny kunskap och utveckling skapar trygghet och i sin tur en konkurrenskraftig arbetskraft. Vi vill inte ha det samhälle som Maud Olofsson förespråkar där vi konkurrerar med lägre löner. SSU vill istället ha ett samhälle där kunskap är vår största tillgång. Därför vill vi att fler ska få möjlighet att studera på högskola eller universitet. Vår målsättning är att 65 procent av varje årskull ska läsa vidare efter gymnasiet. Av den anledningen vill vi också se en övergång till ett treterminssystem där läsåret förlängs från 40 till 45 veckor. Detta både för att studenterna ska få möjlighet till semester och för att lokalerna ska användas på effektivaste sätt. Ett läsår med tre terminer innebär fem studiefria veckor på sommaren, som också ska täckas av studiemedelssystemet. Dessutom skulle ett treterminssystem öka genomströmningen och effektiviteten i högskolan, samtidigt som studenternas ekonomiska situation blir tryggare. Studenter är nämligen den grupp som tydligast har halkat efter i inkomstligan. Idag har en student 300 kronor mindre kvar i plånboken när räkningarna är betalda jämfört med Det är en minskning med 24 procent. En av orsakerna till att studenter får det allt sämre är att hyran på studentbostäder har stigit mer än den genomsnittliga hyresnivån. Hyran äter idag upp 31 procent av studentens disponibla inkomst, jämfört med 18 procent Enligt Sveriges Förenade Studentkår, SFS, har en av fyra studenter övervägt att hoppa av utbildningen på grund av för dålig ekonomi 4. Många studenter extrajobbar för att klara sin ekonomiska situation, vilket kan innebära att studiekvaliteten försämras eller att det tar längre tid innan man blir klar med studierna. Och SSU ser nu tydligt hur det framför allt är ungdomar som har brister i sin utbildning som hamnar i arbetslöshet

5 " # " Arbete har ett värde i sig. Arbete betyder mycket för människans sociala identitet och utveckling. Arbete ger frihet, trygghet och ekonomisk självständighet. Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd, välstånd och människors personliga utveckling. Den moderatstyrda regeringens jobbpolitik verkar dock vila på andra insikter. Idag skapas färre och färre arbetstillfällen för oss unga och antalet långtidsarbetslösa ungdomar ökar. Sedan valet 2006 har antalet förtidspensionerade ungdomar ökat med 5000 individer. Moderaternas svar på det har varit att minska möjligheten att studera vidare genom nedskärningar på komvux och högskolan. Dessutom har den borgerliga regeringen både försämrat och fördyrat ett medlemskap i a-kassan. Det har bl.a. lett till att åringar är kraftigt överrepresenterade bland de med ekonomiskt stöd från socialen. Regeringen slår sig för bröstet och skryter om att antalet sjukdagar har minskat. Bland oss unga har det tvärtom ökat. Det totala antalet människor med sjukpenning minskade mellan 2006 och 2007 utom för unga under 25 år, där andelen istället ökade. En liknande utveckling syns i andelen som har eller nybeviljades sjuk- och aktivitetsersättningar 5. Ungdomar i Sverige blir vuxna allt senare i livet, det tar längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Etableringsåldern, den ålder då minst 75 procent av en årskull är sysselsatt, har stigit och ligger idag på 27 år för män och 29 år för kvinnor 6. Enligt Ungdomsstyrelsen växer ungdomars utsatthet i samhället när etableringsåldern förskjuts uppåt i åldrarna. I första hand är det den egna självbilden som kan skadas om man inte får jobb. När ungas etableringsfas nu förskjuts medför det att det dröjer längre innan unga kan uppnå verklig tillgång till välfärd och inflytande i samhället. Och det är tydligt att vissa grupper av unga fortfarande har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Exempelvis har arbetslösheten bland utrikesfödda unga minskat obetydligt och bland unga med funktionsnedsättning ökade arbetslösheten. Det finns en klar diskriminering och utsatthet bland unga med utländsk bakgrund. Andelen unga som har eller har haft en anställning är betydligt högre bland svenskfödda än bland utrikesfödda 7. Det finns en rad olika förklaringsfaktorer, bland annat skillnad i utbildning, diskriminerande arbetsgivare och brist på nätverk. Precis som Ungdomsstyrelsen föreslår vill SSU se en större satsning på praktik och sommarjobb för att bryta utrikesföddas svårigheter på arbetsmarknaden. Därutöver gäller minskningen i arbetslöshet enbart unga med minst gymnasieutbildning. Bland unga som saknar utbildning har arbetslösheten istället ökat. Ungas utbildningsnivå spelar också roll för hur lätt man kan ta sig ur arbetslöshet, där unga med lägre utbildning har det svårare. En tydlig och viktig förändring bland unga är att en överväldigande majoritet vill ha en fast anställning. Det är också värt att notera att en majoritet av de äldre anser att unga bör få lägre lön för att skapa fler arbetstillfällen medan unga inte alls instämmer i samma grad. Den trend som vi nu ser på arbetsmarknaden där projektanställningarna ökar och det läggs förslag om svagare arbetsrättsliga skydd för ungdomar saknar alltså stöd hos målgruppen själv 8. Sänkta ersättningsnivåer och låglönejobb gör inte Sverige starkare, det ökar bara klyftorna och alldeles för många lämnas efter. Men moderaterna arbetar inte för att skapa fler jobb, eller asp 8

6 ens rädda de jobb som nu hotas. Runt om i världen gör regeringar allt de kan för att rädda sysselsättningen. Den moderatstyrda regeringen vill istället fortsätta slå sönder våra trygghetssystem och sänka skatterna för de som redan har mest.

7 $%" I ett välfärdsamhälle ska alla människor - oavsett ekonomisk styrka, etnisk bakgrund och social ställning - ha rätt till en bra bostad. Idag ser situationen i Sverige dock annorlunda ut. Enligt Boverkets statistik har 135 av Sveriges kommuner, dvs. nästan hälften, brist på bostäder 9. Bostadsbristen är alltså inte längre ett storstadsfenomen utan även mindre orter har problem med att möta efterfrågan på framför allt hyresrätter. Situationen på bostadsmarknaden drabbar i stor utsträckning oss unga som vill ha eget boende. Enligt Hyresgästföreningen skulle det behövas ytterligare bostäder för att tillfredställa efterfrågan från unga åringar som behöver men saknar en egen bostad 10. Det har skett en kraftig ökning av bostadslösa unga de senaste tio åren. Idag är det endast drygt hälften, 53 procent, av alla unga som har en egen bostad 11. Alternativet för unga som inte får ett eget boende är att hyra i andra hand eller att bo kvar hemma. Bostadsbristen tvingar unga människor till ett otryggt boende genom svart-, andraeller tredjehandskontrakt. Bland dem som inte har en egen bostad är hyresrätt den klart mest efterfrågade boendeformen. Ett större utbud av prisvärda bostäder är nödvändigt, framför allt i tillväxtregionerna. Boendekostnaderna för unga vuxna har ökat och många klarar inte av dagens priser. Införandet av marknadshyror som nu föreslås skulle medföra ytterligare prisökningar, vilket innebär att ungdomar inte kommer att ha råd att efterfråga bostäder. I storstadsområdena bidrar boendesituationen till klasskillnader och etnisk segregation. Vi ser en större uppdelning av människor i rikemannaghetton och förortsområden med stora sociala problem. Många bostadsområden utestänger människor via höga priser och obefintliga hyresmöjligheter. Ungdomars livsvillkor och möjligheter påverkas av var man råkar växa upp. Omkring barn och ungdomar under 19 år växer upp under trångbodda förhållanden 12. En situation som ofta innebär stress och svårighet att kunna göra läxorna vilket i sin tur medför ytterligare begränsade möjligheter. Byggandet av hyresrätter har under år 2008 minskat drastiskt jämfört med Under årets tre första kvartal påbörjades preliminärt endast 2500 hyresrätter. Det var en minskning med hela 68 procent jämfört med motsvarande period år 2006, då 7700 hyresrätter påbörjades. Boverket bedömer att cirka 1500 bostäder tillkommer som nettotillskott under Bostadsbyggandet nästa år kan därmed komma att minska med 60 procent jämfört med de faktiska byggstarterna år I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö var minskningen för hyresrätter hela 80 procent under 2008 jämfört med Cirka 800 hyresrätter påbörjades, vilket kan jämföras med under motsvarande period för två år sedan. I övriga landet var minskningen cirka 55 procent 13. SSU anser att det är absurt att endast 11 hyresrätter har inrapporterats som påbörjade i storstadsregionerna under tredje kvartalet av a_bostader.pdf _ ?orgId=&ViewMode=&ParentListView=Everyone 12 xna_2007webb.pdf _ ?orgId=

8 Det enda sättet att garantera det stora flertalet människor en god bostad är genom en väl fungerande allmännytta. Därför måste vi till varje pris försvara allas rätt till en hyresrätt. Ett sätt att skapa en stabilare situation på marknaden är att omvandla bolag till stiftelser. Då garanterar vi att samhället kommer att ta ansvar för hyresrätten och skyddar oss från en situation där fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. Vi menar att det måste råda valfrihet i boendet över hela landet. Vi kräver samtidigt att kommunerna tar ett större ansvar när det gäller boende. Där det idag saknas ett allmännyttigt bostadsföretag ska detta upprättas på nytt. Kommunala eller regionala bostadsförmedlingar ska upprättas där också privata fastighetsägare ska lämna in lägenheter genom en ny anvisningslag. Vi menar att minst 50 procent av varje hyresfastighet ska förmedlas av en bostadsförmedling. Ägardirektiv måste tydliggöras så att de allmännyttiga bostadsföretagen verkligen används till det de är till för. Vi vet också att en stor blandning av upplåtelseformer ökar rörligheten på arbetsmarknaden när alla människor kan flytta dit de behöver för att få ett jobb. Det krävs därför ett stort samhällsansvar för att trygga blandningen när marknaden inte klarar av att ge oss det. Detta är nödvändigt för det moderna samhället där det ofta ställs krav om rörlighet och särskilt då på oss ungdomar, för att studera eller för att finna attraktiva arbeten. Vi efterfrågar olika boendeformer i olika skeenden i livet. Därför måste vi se över våra system så att alla upplåtelseformer behandlas neutralt såväl gällande skatter som vid subventionering. För att motverka bostadsbristen i landet måste alla samhällsnivåer hjälpas åt. Kommunen har genom sitt plan- och markmonopol unika möjligheter att säkerställa bostadsförsörjningen. Men fler måste ta ansvar. Genom Boverket kan staten erbjuda expertis gällande upphandlingar så att kostnaderna sjunker. Det visar sig redan idag att där man har kunskap om goda upphandlingar sjunker kostnaderna för bostadsproduktion och så tryggar vi en lägre boendekostnad utan att minska kvaliteten. I regionala allmännyttiga bostadsföretag kan vi samla större kompetens och göra vinster vid upphandlingar. Detta kan också vara ett sätt att hålla hyror nere på rimlig nivå. Vi anser att hyran inte får överstiga en fjärdedel av inkomsten och hyressättningen ska baseras på bruksvärdessystemet. Framför allt vill SSU se ett helt nytt bostadspolitiskt projekt. Vi vill se satsningar på fler små och billiga bostäder. De kommande 11 åren, fram till 2020, vill vi se att upp emot en miljon nya bostäder skapas där behoven finns. Ett hem måste vara en rättighet, inte en möjlighet. Vi vill se en bostadspolitik som främjar integrering genom blandade boenden. Då ökar chansen för unga att bygga sig ett liv. Vi kan aldrig acceptera att unga människor tvingas in i ett andrahandsboende eller tvingas bo på minimal yta med minimal inredning. Unga människor har precis samma rätt som alla andra till en värdig bostad. Det är dags för en vision om ett mångfaldshem, det vill säga en bostadspolitik som är till för alla. Den största utmaningen för att lyckas är att skapa fler bostäder samt värna hyresrätterna, inte bara bostadsrätterna. Nu driver vi frågan om fler bostäder och ger oss inte förrän spaden är satt i marken.

9 & Det är dags att sätta 80- och 90-talsgenerationen i fokus. Det är dags att ge mer makt åt den utröstade Idolgenerationen. Det handlar både om att ge framtidstro åt det unga, men också om att sätta Sveriges bästa i fokus. Sveriges möjlighet att hävda sig och vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden är att satsa. Att satsa på kunskap, utbildning och forskning. Att utveckla inte avveckla arbetsmarknadspolitiken och satsa mer på dem som står längst ifrån jobbmarknaden. Vi anser att den snabbt ökande ungdomsarbetslösheten måste mötas genom omedelbara investeringar i riktade åtgärder. Ungdomar måste bjudas in, inte stötas bort. Ungdomars anställningsvillkor måste förbättras, framförallt när det gäller anställningsformerna. Arbetslinjen måste alltid prioriteras, särskilt för de unga. Högern har istället tillåtit att ungdomar blivit arbetsmarknadens slagpåse. Den svenska politiken behöver ett ungdomsperspektiv. Det kräver satsningar på bostäder, jobb och utbildning. Medan den borgerliga regeringen blundar och den socialdemokratiska oppositionen sover är det de unga som betalar priset. Det tänker Sveriges starkaste motståndsrörelse, SSU, aldrig acceptera. Därför kräver vi tre genomgripande åtgärder för Sveriges ungdomar: EN JÄMLIK UPPVÄXT OCH UTBILDNING - SSU vill att staten öronmärker pengar till kommunerna för att metodutveckla arbetet med att stötta barn och unga som har extra behov av stöd från samhället. Vi anser att kommunerna kan ta större ansvar både genom att förebygga och genom att olika stödfunktioner kring de unga samarbetar. I Strömstad har socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen upprättat ett resurscentrum som samarbetar för att tidigt fånga upp alla barn och unga som riskerar att misslyckas i skolan eller få andra problem. Strömstadmodellen har visat sig mycket lyckad. - SSU vill ha ett nytt kunskapslyft. Detta ska riktas mot dem som de ännu inte har gymnasieutbildning så att även de ska kunna få behörighet till högskola eller yrkesutbildning. Kunskapslyftet ska innehålla försörjning via bidrag och lån och syftar till att samhället inte ska förlora den stora gruppen med 80-talister och tidiga 90- talister. - SSU vill ha obligatorisk praktik på gymnasiet. Praktik är många ungas väg till ett arbete. I brist på arbetslivserfarenhet och i brist på kontakter är praktiken många gånger möjligheten för unga att få in en fot på arbetsmarknaden. Därför vill SSU se obligatorisk praktik på alla gymnasieprogram. - SSU vill fortsätta bygga ut högskolan. Utbyggnaden av högskolan var en framtidsoch jämlikhetsreform. Vi vill se ytterligare satsningar på universitet och högskolor och att 65 procent av varje årskull ska läsa vidare efter gymnasiet. EN FRAMTIDSINRIKTAD ARBETSMARKNAD - SSU vill ha utbildningsvikariat, där unga får chansen att jobba medan äldre vidareutbildar sig. Vi ser hur detta både skulle gynna de som vill bredda sin kompetens och de som behöver få arbetslivserfarenhet, vilket tillsammans skapar en mer flexibel arbetsmarknad. - SSU vill att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Det är framför allt unga som idag endast kan få tim- och deltidsanställningar. Detta bidrar till en orimlig ekonomisk och frihetlig inskränkning.

10 - SSU vill subventionera arbetsgivare som tillsvidareanställer unga långtidsarbetslösa, genom en subvention på 90 procent av lönekostnaden under det första året. - SSU vill se en nolltolerans mot långtidsarbetslöshet. Samhället ska kunna erbjuda alla långtidsarbetslösa unga någon form av utbildning, utbildningsvikariat eller subvention till arbetsgivare som tillsvidareanställer. EN RÄTTVIS BOSTADSMARKNAD - SSU vill att upp emot 1 miljon nya bostäder skapas där behoven finns fram till Vi ser att lediga jobb finns i storstadsregionerna och att studieplatser finns på universitetsorter, men att många, framför allt unga, inte har ekonomin att flytta pga. svårigheterna att få en bostad. Behovet av fler hyresrätter är dock akut över hela landet. - SSU vill att det upprättas allmännyttiga bostadsföretag i de kommuner där det saknas. Kommunala eller regionala bostadsförmedlingar ska upprättas och där ska även privata fastighetsägare lämna in lägenheter genom en ny anvisningslag. - SSU vill att blandat boende ska vara prioriterat vid nybyggnationer. Vi vill verka för att alla bostadsområden och stadsdelar ska vara uppbyggda efter en princip om blandade upplåtelseformer.

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 3.1 Låt ungdomsgenerationen ta plats 5 3.1.1 Ett jobb och en bostad Jag oroar mig för att inte hitta ett jobb efter min utbildning. Jag får ont i magen bara av att

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala Bostadspolitiskt program 2014-2015 för Uppsala HYRESGÄSTFÖRENINGEN UPPSALA-KNIVSTA VÄLFÄRDEN BÖRJAR I HEMMET Bostaden är en mänsklig och social rättighet, inte

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Motion, utbildningsutskottet

Motion, utbildningsutskottet Motion, utbildningsutskottet Enligt PISA undersökningen 2012 har Sveriges 15-åriga elever bristfälliga kunskaper i de tre kärnämnena matematik, naturkunskap och läsförståelse. Detta är ett väldigt stort

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 Hyresgästföreningen Borlänge / Gagnef / Säter Stora utmaningar för bostadsmarknaden Merparten av Sveriges hyresrätter byggdes

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens!

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland Jobbkrisen förvärras Den borgerliga regeringen gick till val på att ordna jobben. Idag kan

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Stockholm 28 augusti 2010 Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/8 Förslag för studenterna ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248 Motion till riksdagen 1987/88: av Jan Sandberg (m) om ungdomarnas bostadsmarknad stockholmsregionen En ond cirkel Olika socialdemokratiska regeringar har i sin iver att styra bostadsmarknaden genomdrivit

Läs mer

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik Innehåll Sammanfattning 3 KLASSRESAN SKA BÖRJA I KLASSRummet 4 TOLV ÅRS SVEK MOT skolan 4 Tidigare betyg för kunskapsuppföljning

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Möjligheternas Uppsala

Möjligheternas Uppsala Möjligheternas Uppsala Valmanifest 2010 mojligheternasuppsala.se 10 punkter för ett Möjligheternas Uppsala 1. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt 2. Fler jobb 3. Bättre jobb 4. Minskade klyftor

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

1982/83: 2150. Motion

1982/83: 2150. Motion 9 Motion 1982/83: 2150 Margot Wallström m. fl. Sysselsättningsfrämjande åtgärder för ungdom Den här motionen tar upp några frågor som rör i första hand ungdomars villkor i dag. Vi är naturligtvis djupt

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+

!! #$ % &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %. #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+ !!" #$ %" &'( ) # * + )+ Lars Isaksson tidigare verkställande direktör för Arbetarbostadsfonden och nu Socialdemokraternas ordförandekandidat till styrelsen för kommunala Ekeröbostäder AB 2007-2010 En

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

Nytt kunskapslyft för fler jobb

Nytt kunskapslyft för fler jobb 2014-08-22 PM Nytt kunskapslyft för fler jobb Vallöften Det finns ett absurt fenomen i Sverige. Samtidigt som 400 000 människor går arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa.

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) Arbetsmarknad Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet

Läs mer

För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg

För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg Bakgrund och metod Syftet med denna undersökning är för Gymnasium.se att ta reda på hur insatta

Läs mer

För tidiga val sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg

För tidiga val sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg För tidiga val sätter stopp för vidare studier - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg Bakgrund och metod Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 400

Läs mer

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Rapport från Folkpartiet i Skellefteå, september 2010 1 Stärk elevhälsan i Skellefteå! Barn och ungdomar mår sämre i vår tid än tidigare,

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmland

Framtidskontrakt för Värmland Karlstad 2014-03-05 Framtidskontrakt för Värmland Socialdemokraterna Värmland S:a Kyrkogatan 6, 4tr 652 24 Karlstad Telefon: 054-17 57 00 www.socialdemokraterna.se/varmland 2 (12) För Socialdemokraterna

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande Täby Täby kan bli en ännu bättre kommun att leva i! Täby har en mycket välskött ekonomi, en trygg äldrevård och våra skolor tillhör Sveriges bästa. Men jag är övertygad om att Täby kan bli ännu bättre.

Läs mer

Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm

Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm Ge Stockholm nya möjligheter Vi socialdemokrater vill arbeta för ett Stockholm för alla. De växande klyftorna i samhället mellan människor är vår tids största

Läs mer

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 Lönebildningsrapporten 2014 87 FÖRDJUPNING Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 I denna fördjupning redovisas Konjunkturinstitutets preliminära bedömning av hur

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Arbetsmodellen Bostad först har införts Fortsatt insats med Jobbpaket Krogar mot knark-kampanjen Ge knarket fingret har genomförts

Arbetsmodellen Bostad först har införts Fortsatt insats med Jobbpaket Krogar mot knark-kampanjen Ge knarket fingret har genomförts En stad för alla Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en omtänksam stad där människor känner sig trygga och välkomna. Vi ska vara en bra

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

Socialdemokraterna i Värmdö. Värmdö 2010-05-01. Ungdomar. - en eftersatt grupp i Värmdö

Socialdemokraterna i Värmdö. Värmdö 2010-05-01. Ungdomar. - en eftersatt grupp i Värmdö Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010-05-01 Ungdomar - en eftersatt grupp i Värmdö 2 (8) Innehållsförteckning Värmdös ungdomar behöver mer jobb och utbildning inte mindre. 3 Andelen arbetssökande ungdomar

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi 2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi Så bygger vi en utbildningskedja i världsklass Nationell kunskapsstrategi Så

Läs mer

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande VAL 2014 SPFs valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandling råder och där ålder

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Sammanfattning 2015:3

Sammanfattning 2015:3 Sammanfattning Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. Detta har gått hand i hand både med ett stort medialt intresse och många ekonomisk-politiska insatser med fokus

Läs mer

VAL 2014 EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA.

VAL 2014 EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA. VAL 2014 EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA. EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA. Människan är målet Vi socialdemokrater tror på människan. Vi tror på kvinnors och mäns vilja att utvecklas, att söka sig framåt och att

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? Täby kommer under de kommande åren att fortsätta en dynamisk förändringsprocess. Invånarantalet planeras att öka med omkring

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Resurser till högre utbildning

Resurser till högre utbildning Resurser till högre utbildning Det satsas idag mindre än hälften så mycket resurser på de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna som det görs på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Det bästa året någonsin Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Inledning 1 Inledning Att 2007 var ett bra år på svensk arbetsmarknad är de flesta överens om. Antalet sysselsatta ökade med drygt 110

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer