samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT"

Transkript

1 samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT

2 Pengar i handen År 2011 tog Svenska kyrkan fram antologin Pengar i handen tillsammans med Nordiska Afrikainstitutet, och dessutom en kortare sammanfattning av antologin. Pengar i handen handlar om sociala trygghetssystem som en metod för att minska fattigdomen. Sociala trygghetssystem är offentligt finansierade bidrag direkt till de människor som behöver dem. I Sverige är vi vana vid barnbidrag och folkpension. Nu inför allt fler länder i världen olika typer av sociala trygghetssystem. Resultaten visar på större ekonomisk trygghet och minskad fattigdom och hunger. Fattigdom, egenmakt, rättigheter och social trygghet är frågor som är lika aktuella i Sverige som i andra delar av världen. Finns det fattigdom i Sverige? Hur jobbar vi som kristna och som kyrka för att stötta människor i utsatta situationer? Hur ser vi på människor som är i behov av hjälp? Svenska kyrkan har ett brett internationellt arbete för att minska hunger och fattigdom i världen. Samtidigt sker ett omfattande arbete i stift och församlingar i Sverige för att hjälpa människor som behöver stöd. Med det här samtalsunderlaget vill vi koppla ihop det globala och det lokala, och uppmuntra till samtal om vad det innebär att vara kyrka i Sverige och världen idag. Samtalsunderlaget är upplagt utifrån fem träffar som berör olika teman, och till varje träff finns förslag på samtalsfrågor och en värderingsövning. Självklart fungerar andra upplägg, och att välja fritt mellan övningar och samtalsfrågor. Till varje träff/tema finns en inledande text med hänvisningar till sidor i Pengar i handen. Förslagsvis läser deltagarna in sig på texterna innan träffen, alternativt så gör man det gemensamt i gruppen. OBS: när vi hänvisar till Pengar i handen menar vi den kortare sammanfattningen på 38 sidor och inte den mer omfattande antologin. Både antologin och sammanfattningen finns att ladda ner på Svenska kyrkans webb Här finns också mer information om hur Svenska kyrkan jobbar internationellt med sociala trygghetssystem. Titta gärna i Världens kurs-materialen för inspiration kring hur man kan lägga upp en studiecirkel, De ämnen som berörs i samtalsunderlaget och i antologin berör hela församlingen, inte bara de som är intresserade av internationella frågor. Församlingsbor, diakoner och andra diakonimedarbetare, den internationella gruppen, ungdomsgruppen och andra kan vara intresserade av att delta i samtalen. 2

3 1. Sociala trygghetssystem År 2013 är ett jubileumsår i Sverige. Då har vi haft en folkpension i hundra år! För många svenskar är pension och barnbidrag självklara inslag i samhället. Vi glömmer lätt bort att det är mycket tack vare dessa sociala trygghetssystem som vi kunnat bekämpa fattigdomen och minska klyftor och utanförskap. Runt om i världen inför allt fler länder olika varianter av sociala trygghetssystem, och resultaten är tydliga. Fattigdomen och undernäringen minskar, barn blir friskare och fler går i skolan. Men vad är egentligen fattigdom? Vad är ett värdigt liv? Detta frågar vi oss under den första träffen. Vi diskuterar också sociala trygghetssystem ute i världen och hur de fungerar. Inför första träffen kan det vara bra att ha läst sid 7 17, samt sid i Pengar i handen. Värderingsövningen Steg för steg är tänkt att sätta igång tankarna hos deltagarna. Övning - Steg för steg Kopiera eller skriv av de karaktärsbeskrivningar som finns i avsnittet underlag för övningar i Världens kurs Grundkursen, sid Klipp isär så att varje karaktär finns på en separat lapp. Lägg lapparna i en skål och be gruppen ställa sig på en linje, axel mot axel. Det behöver finnas plats i lokalen för att alla deltagarna ska kunna röra sig framåt. Varje person drar en lapp och får några minuter på sig att fundera över karaktären som står på lappen. Deltagarna får inte visa lapparna för varandra. Förklara att du kommer att läsa olika påståenden (se nedan). Om deltagarna tror att påståendet stämmer in på deras karaktär tar man ett steg framåt, annars står man stilla. När påståendena är upplästa kan ni diskutera hur det kändes. Stå gärna kvar utspridda i rummet. Vem var du? Var det någon särskilt påstående som fick dig att reagera, eller tänka till? Jag måste ta hand om mina föräldrar när de blir gamla Jag har råd att utbilda mig När jag köpt den mat som jag/familjen behöver har jag fortfarande pengar kvar Mina barn får gratis skolmat i skolan Jag har råd att ta mina barn till läkaren om de blir sjuka Om jag blir arbetslös vet jag att det finns ersättningar och stöd att ansöka om Jag får barnbidrag Jag extrajobbar för min egen skull, inte för att jag behöver dra in pengar till min familj När jag blir äldre får jag en pension 3

4 Samtalsfrågor Att samtala om tillsammans eller i mindre grupper Vad är fattigdom? Vad beror det på att vissa människor lever i fattigdom? Vad är ett värdigt liv enligt dig? Vad behöver en människas liv innehålla för att vara värdigt? Utifrån din synvinkel vad skulle ett minipaket för social trygghet innehålla? På sid i Pengar i handen beskrivs ett försök med sociala trygghetssystem som genomfördes i Namibia. Trots att försöket visade på minskad fattigdom och undernäring är regeringen skeptisk till sociala trygghetssystem. Vi kan inte dela ut pengar till människor som inte gör någonting säger presidenten. Vad tänker ni kring deras reaktion? På sidan beskrivs hur sociala trygghetssystem införts i en rad länder i Latinamerika. Hur kan regeringarna i dessa länder ha resonerat när man valt att införa dessa system? Vad tror ni att det har för betydelse för en mexikansk familj att få del av stödet som beskrivs på sid 11 12? 4

5 2. Egenmakt och rättigheter Svenska kyrkans arbete grundar sig i ett rättighetsperspektiv. Människor som befinner sig i utsatta situationer ses inte som passiva offer utan som rättighetsbärare. Alla människor har rätt att kräva och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Ett rättighetsbaserat arbete innebär också att motverka de maktstrukturer som är orättvisa och diskriminerande. Begrepp som deltagande och egenmakt ( empowerment ) är centrala i ett rättighetsbaserat arbete. Under träff två diskuterar vi frågor som rättigheter, egenmakt och jämställdhet. Motsvarande sidor i Pengar i handen är sid Är ni särskilt intresserade av dessa frågor, beställ boken Rättighetsbaserat arbete i kyrkorna introduktion och metoder av Gerdes, Hjalmarsson och Öjermo (Argument förlag, 2012, Här kan man lära sig mer om rättighetsbaserat arbete genom samtal och övningar. Övning - 4 hörn Ställ frågan nedan till gruppen. Bestäm sedan vilket hörn av rummet som representerar vilket svarsalternativ. Be deltagarna att gå till det hörn som representerar deras svar. Låt grupperna som samlas i de fyra hörnen samtala och berätta för varandra hur de tänkt. Be därefter en eller två personer från varje hörn dela sina tankar med hela gruppen. Som ledare kan du gärna ställa följdfrågor: hur tänkte du? Vad får det för konsekvenser? Vem har störst ansvar för människor i utsatta situationer? Staten Det civila samhället Alla människor har ansvar för sig själva Öppet hörn Samtalsfrågor Att samtala om tillsammans eller i mindre grupper Empowerment egenmakt innebär att människor har makt över sina egna liv. På vilket sätt kan sociala trygghetssystem bidra till att stärka människors egenmakt? Sociala trygghetssystem kan gynna kvinnor men gör det inte automatiskt. Om inte stöden utformas medvetet riskerar de att förstärka kvinnors traditionella roller och ansvar. Hur kan detta ansvar se ut, och hur skulle det kunna utmanas av sociala trygghetssystem? I Sverige anser vi att vi kommit långt i jämställdhetsarbetet, men fortfarande finns många ojämnställda strukturer kvar. Kan ni tillsammans i gruppen identifiera några? På vilket sätt kan de mänskliga rättigheterna hjälpa kyrkan att stödja människor i utsatta situationer? Kan de vara ett stöd för församlingar i arbetet med individers rättigheter? Kritiker menar att pengar direkt till människor i utsatta situationer kan skapa passivisering och beroende. Hur ser ni på denna kritik? Går det att dra några paralleller till den svenska diskussionen om bidragsberoende? 5

6 3. Diakoni/Kyrkan som samhällsaktör Kyrkan har alltid haft ett engagemang för människor i utsatta situationer, både i Sverige och på hemmaplan. Både det internationella arbetet och den inhemska diakonala verksamheten utgår från ett rättighetsperspektiv. I antologin Nya möjligheter skriver Ninni Smedberg om politisk diakoni, alltså en kyrka som inte bara ser hjälpsökande människor, utan försöker påverka de strukturer i samhället som håller människor i fattigdom och utanförskap. Tredje träffen diskuterar vi diakoni och kyrkan som samhällsaktör, och ifall vi som kristna och kyrka har ett särskilt ansvar för människor i utsatta situationer. Läs gärna sid i Pengar i handen, och om intresse finns även kap 5 och 12 i Nya möjligheter (red Elisabeth Hjalmarsson) som går att ladda ner gratis på Svenska kyrkans intranät under flikarna verksamhet kyrkan i samhället kyrkans sociala roll. Den kan också beställas på Till denna träff kan det vara särskilt givande att ha en diakon med i samtalet. Övning Ja-Nej-Kanske Skriv orden ja, nej och kanske på varsitt papper och tejpa upp dem på olika ställen i rummet. Läs påståendena nedan för deltagarna och låt dem ställa sig under det papper vars svar bäst motsvarar deras åsikt. Be en eller två deltagare vid varje lapp berätta om varför de ställt sig där de gjort. 1. Kan du påverka andra länders fattigdom? 2. Kan du påverka fattigdom i Sverige? 3. Ska kyrkan stå på de politiska barrikaderna? 4. Ska kyrkan vara en aktiv välfärdsaktör? 5. Har du som kristen ett särskilt ansvar för att stötta människor i en utsatt situation? 6. Är det viktigt för församlingen att hålla koll på allt som sker runt omkring dem, i samhället och världen? Samtalsfrågor Att samtala om tillsammans eller i mindre grupper. Hur jobbar kyrkan i Sverige idag med människor i utsatthet och fattigdom? Hur kan församlingen lyfta blicken och se strukturer i samhället, och påverka makthavare i samhällsfrågor? Har vi som kristna något särskilt ansvar för varandra, vår nästa i Sverige och världen? Människor förväntar sig att Svenska kyrkan ska finnas där när något händer. Vad innebär det för kyrkan i stort och för församlingen? Många menar att ett liv i Kristi efterföljd innebär att dels bemyndiga de människor vi möter, och också att vara delaktig i samhället, och vara kritisk mot den egna kyrkan om det behövs. Hur ser ni på det? 6

7 år av fattigdomsminskning Under fjärde träffen vänder vi blickarna mot Sverige och vår egen historia. Finns det fattigdom i Sverige idag, och hur kan den se ut? Vilka sociala trygghetssystem påverkar våra liv? Finns det några likheter med den svenska samhället för ca hundra år sedan och samhällen i andra delar av världen idag? Till den här träffen kan det vara intressant att bjuda in någon från t ex hembygdsföreningen, släktforskningsföreningen eller en lokal historiker. Låt personen berätta om hur det såg ut för 100 år sedan i kommunen. Hur försörjde sig människor? Fanns det en fattigvård eller liknande? Hur såg kyrkans roll ut? Hur såg skolan ut? Hur tog man hand om sina äldre? Uppmärksamma folkpensionens 100-årsjubileum genom att fokusera särskilt på de äldre. Hur har de påverkats av folkpensionen? Det kan vara bra att ha läst sidorna i Pengar i handen till denna träff. Övning Heta stolen Ni behöver lika många stolar som deltagare. Ställ dem i en ring, en deltagare på varje stol. Ledaren läser nedanstående påståenden ett i taget. Om deltagarna håller med om påståendet reser de sig och byter plats. Håller man inte med sitter man kvar. Om bara en person håller med reser man sig och sätter sig igen. Viktigt med tempo i övningen. Ledaren kan ställa frågor till deltagarna om hur de tänkte när de antingen bytte stol eller satt kvar. Världen är orättvis Sociala trygghetssystem är en bra metod för att minska hunger och fattigdom Jag känner mig maktlös inför läget i världen Det går inte att göra något åt fattigdomen i världen Det finns ingen fattigdom i Sverige Människor som går på försörjningsstöd får skylla sig själva Alla människor har rätt till ekonomiskt stöd från staten när de inte kan försörja sig själva Om du inte själv kan bidra till samhällets välfärd har du heller inte rätt till ekonomiskt stöd från samhället Svenska kyrkan har ett ansvar för utsatta människor i Sverige Svenska kyrkan har ett ansvar för utsatta människor i hela världen Om jag ser en person som tigger på gatan skänker jag pengar Sociala trygghetssystem, till exempel försörjningsstöd och pensioner, ska alltid vara behovsprövade Människor som är hemlösa eller tigger på gatan angår inte mig Civil olydnad är kärnan i kristen tro Jag skapar mitt liv, du skapar ditt. Det är inget mer med det. 7

8 Samtalsfrågor Finns det fattigdom i Sverige idag? Hur kan den i så fall se ut? Jämför fattigdomen i dagens Sverige med den för 100 år sedan. Tror ni att det finns likheter eller skillnader? Tror ni att det finns några likheter mellan det svenska samhället för ca 100 år sedan och samhällen i andra delar av världen idag? Varför kan det kännas problematisk och skambelagt att prata om sin arbetslöshet eller erkänna sina behov av försörjningsstöd? Hur reagerar vi när vi ser människor som är hemlösa eller tigger på gatan? Ger vi dem pengar? Köper vi en smörgås åt dem? Undviker vi att titta på dem? Varför gör vi som vi gör? År 2013 är det 100 år sedan folkpensionen infördes i Sverige. Vad har den betytt för vårt välfärdssystem? Vad har den betytt för mina far- och morföräldrar och mina föräldrar? Vad betyder den/kommer den att betyda för mig? Hur såg det ut för 100 år sedan i kommunen? Hur försörjde sig människor? Fanns det en fattigvård eller liknande? Hur såg kyrkans roll ut? Hur såg skolan ut? Hur tog man hand om de äldre? Inventera i gruppen vilka sociala trygghetssystem kommer vi i kontakt med? Hur skulle våra liv se ut om de inte fanns? Hur arbetar församlingen idag med att hjälpa människor i utsatta situationer? 8

9 5. Workshop Den sista träffen har ett lite annorlunda upplägg. Här diskuterar vi vad vi som individer, församling och land kan göra för att bekämpa hunger och fattigdom, både ute i världen och i vårt eget samhälle. Träffen är tänkt att vara en kreativ workshop där vi får diskutera idéer för en bättre värld tillsammans. Dela förslagsvis in gruppen i flera mindre grupper som får samtala. De kan skriva ner sina idéer på till exempel postit-lappar och sedan dela dem i storgrupp. Nedan finns förslag på tre huvudspår, men givetvis kan man välja att göra bara ett eller två. Det kan vara bra att läsa sid i Pengar i handen till denna träff. Joseph Hanlon vill att Sverige ska minnas sin historia och ställa sig i spetsen för en global kampanj för till exempel barnbidrag eller folkpensioner. Fundera tillsammans över hur en sådan kampanj skulle kunna se ut? Vilken fråga vill ni driva? Vilka positiva exempel från Sverige skulle kunna lyftas fram? Vem eller vilka vill ni påverka? Vilket mål skulle kampanjen ha? Hur skulle den kunna genomföras? Vilka organisationer eller andra aktörer skulle kunna delta? Om ni vill skriv ner ert förslag och skicka till biståndsministern. Fundera över er kommun/lokalsamhälle. Vilka sociala behov finns? Vilka grupper är särskilt utsatta? Vad skulle ni som församling kunna göra för att stötta dem? Försök sedan i storgrupp komma överens om ett förslag. Hur skulle detta förslag kunna genomföras rent praktiskt? Skicka ert förslag till kyrkorådet. Vad kan ni som individer och församling göra för att bidra till en mer rättvis och hållbar värld? Förslagen nedan kan användas som inspiration och tips. Förslag: Starta en internationell grupp Bli en Kyrka för Fairtrade! Läs mer på Minska köttkonsumtionen Ät ekologiskt och närproducerat Starta ett Matlag för klimaträttvisa eller en annan studiecirkel i Världens kurs Stöd ett av Svenska kyrkans projekt ute i världen Gå med i ageranätverket. Delta i kyrkornas globala vecka. globalaveckan.se/ Se över energianvändningen i församlingen Lägga ett medborgarförslag Skriva brev till politiker Ordna en manifestation Fler tips För fler tips på hur man kan påverka politiskt i frågor man brinner för ladda ner broschyren Påverka för att förändra världen 9

10 Pengar i handen barnbidrag, pensioner och andra kontanta stöd minskar fattigdom och hunger effektivt. Det visar erfarenheter från en rad utvecklingsländer. Även små bidrag gör att människor kan äta mer och bättre, blir friskare och kan låta sina barn gå i skolan. Sveriges historia visar att sociala trygghetssystem krävs för att ge alla en dräglig levnadsnivå och en stabil samhällsutveckling. Ändå har det svenska biståndet inte stöttat utvecklingen av sådana system i fattiga länder. I denna skrift diskuteras den roll sociala trygghetssystem kan spela i kampen mot hunger och fattigdom, och hur olika aktörer kan bidra. svenska kyrkans internationella arbete är en del av act-alliansen, action by churches together, ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete. Kontakta oss Svenska kyrkans internationella arbete Kyrkokansliet i Uppsala telefon: e-post: postadress: Uppsala

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. red. elisabeth hjalmarsson

Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. red. elisabeth hjalmarsson Nya möjligheter Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige red. elisabeth hjalmarsson Det har aldrig varit som det är. Och blir det inte heller! Vilken är Svenska kyrkans sociala roll i det

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU?

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Utveckla sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta,

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Rättighetsbaserat arbete i Svenska kyrkan en introduktion. elisabeth hjalmarsson

Rättighetsbaserat arbete i Svenska kyrkan en introduktion. elisabeth hjalmarsson Rättighetsbaserat arbete i Svenska kyrkan en introduktion elisabeth hjalmarsson Rättighetsbaserat arbete i Svenska kyrkan en introduktion författare: elisabeth hjalmarsson Rättighetsbaserat arbete i Svenska

Läs mer

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL STUDIEPLAN TILL INGET FÖR NÅGON HU R G Ö R m A N? Författaren själv önskar många studiegrupper i församlingarna. De olika grupperna träffas i hemmen sju gånger. Värdskapet skiftar och vi går runt. Det

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika?

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Tema Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Uppstart: VI inleder med en diskussion i klassen. Klassen delas in i grupper om 4-5 elever (grupperna ska bestå under arbetets gång). Som vanligt när

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Värderingsövning. Handelsspelet - spelet om världsmarknaden

Värderingsövning. Handelsspelet - spelet om världsmarknaden Värderingsövning Handelsspelet - spelet om världsmarknaden I den här övningen får deltagarna prova på hur det är att verka i en (förenklad) modell av världsmarknaden. Det börjar som en tävling mellan olika

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9 träning Träning Lärarinstruktion Svenska åk 9 1 Träningshäftet är framtaget för att träna elevernas läsförståelse, utveckla den skriftliga förmågan och öva inför muntliga uppgiften på nationella provet.

Läs mer

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig.

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. Här följer lite information om föreställningen, samt några tankar kring hur pjäsens frågor skulle kunna integreras

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Drogpolicy i föreningen

Drogpolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en drogpolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni har beslutat om, men det går också lika

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD SE FILMEN

ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD SE FILMEN ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD Under våren 2012 tog Riksförbundet Attentions Unga vuxna-projekt fram filmen Jag har ADHD och kampanjsidan www.jagharadhd.se där du kan

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Energikostnad för olika förpackningar

Energikostnad för olika förpackningar Energikostnad för olika förpackningar Elevblad 16a Tabellen nedan visar hur mycket energi som går åt för att producera ett gram (1g) av olika slags förpackningsmaterial. Tabellen visar även hur lång tid

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Diakoni mer än ord. En handledning till SKR:s skrift. Sara Löfstedt, Diakonal utbildning, Bromma Folkhögskola DIAKONI MER ÄN ORD - HANDLEDNING

Diakoni mer än ord. En handledning till SKR:s skrift. Sara Löfstedt, Diakonal utbildning, Bromma Folkhögskola DIAKONI MER ÄN ORD - HANDLEDNING Diakoni mer än ord En handledning till SKR:s skrift Sara Löfstedt, Diakonal utbildning, Bromma Folkhögskola 1 Förord Varje år ger Sveriges kristna råd ut ett arbetsmaterial i samband med "Diakonins månad".

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Övningar för klassrummet

Övningar för klassrummet Övningar för klassrummet Här har vi samlat korta, enkla övningar att använda direkt i klassrummet. Övningarna fungerar bra som introduktion till ett nytt ämne eller som ett sätt att få igång en diskussion.

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

TIPSPROMENAD. Globala veckans tipspromenad 2008 FACIT 1. X 2. 2 3. 2 4. X 5. 1 6. 2 7. X 8. 1 9. X 10. 1 11. 2 12. X 13. 2

TIPSPROMENAD. Globala veckans tipspromenad 2008 FACIT 1. X 2. 2 3. 2 4. X 5. 1 6. 2 7. X 8. 1 9. X 10. 1 11. 2 12. X 13. 2 Globala veckans tipspromenad 2008 Denna tipspromenad är gjord för att passa alla åldrar. Frågorna har varierande svårighetsgrad. Den kan användas vid kyrkkaffet, för pensionärsgrupper, i scoutgruppen eller

Läs mer

En studie i ojämlikhet

En studie i ojämlikhet En studie i ojämlikhet En studiehandledning till jämlikhetsanden utarbetad av karneval förlag och LO-distriktet i Stockholms län richard wilkinson kate pickett Jämlikhetsanden Därför är mer jämlika samhällen

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Studiecirkelmaterial

Studiecirkelmaterial Studiecirkelmaterial Materialet är framtaget av IM IM Fair Trade 2008 blev IM medlem i World Fair Trade Organization (WFTO, tidigare IFAT). IM har dock sysslat med rättvis handel ända sedan 1940-talet.

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

En kopp kaffe = Fika för två!

En kopp kaffe = Fika för två! En kopp kaffe = Fika för två! - Ditt val gör skillnad Copyright: Johan & Nyström A. PROBLEM SOM KAFFEPRODUCENTERNA MÖTER I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela en procent

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

Värderingsövning. Vad är ett personnummer värt?

Värderingsövning. Vad är ett personnummer värt? Värderingsövning Vad är ett personnummer värt? I den här övningen får deltagarna lära sig mer om arbetet som Diakonias partnerorganisation Social Life Project i Thailand utför. De får också fundera kring

Läs mer

Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012)

Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012) Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012) Innehåll 1. SKR:s programråd för kyrka-skola 2. Föreläsningserbjudanen! 3. Kyrkornas globala vecka 4. Skolforum i Skövde 5. En liten sammanfattning

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Lathund fö r kömmunikatiön kring kampanjen ACT nöw för climate justice.

Lathund fö r kömmunikatiön kring kampanjen ACT nöw för climate justice. Lathund fö r kömmunikatiön kring kampanjen ACT nöw för climate justice. Innehållsförteckning Syfte och mål med kampanjen: 2 Hur: 2 Press: 3 Kampanjens grafiska profil 4 Bilder: 4 Webbplats: 5 Sociala medier:

Läs mer

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi Pengar i handen en antologi om sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi Pengar i handen en antologi om sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa

Läs mer

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 11: Lars Wilderäng

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 11: Lars Wilderäng Att svära i kyrkan Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet Röst 11: Lars Wilderäng Kapitelvis publicering Detta är ett av tjugofyra dokument som tillsammans utgör hela innehållet i antologin

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer