samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT"

Transkript

1 samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT

2 Pengar i handen År 2011 tog Svenska kyrkan fram antologin Pengar i handen tillsammans med Nordiska Afrikainstitutet, och dessutom en kortare sammanfattning av antologin. Pengar i handen handlar om sociala trygghetssystem som en metod för att minska fattigdomen. Sociala trygghetssystem är offentligt finansierade bidrag direkt till de människor som behöver dem. I Sverige är vi vana vid barnbidrag och folkpension. Nu inför allt fler länder i världen olika typer av sociala trygghetssystem. Resultaten visar på större ekonomisk trygghet och minskad fattigdom och hunger. Fattigdom, egenmakt, rättigheter och social trygghet är frågor som är lika aktuella i Sverige som i andra delar av världen. Finns det fattigdom i Sverige? Hur jobbar vi som kristna och som kyrka för att stötta människor i utsatta situationer? Hur ser vi på människor som är i behov av hjälp? Svenska kyrkan har ett brett internationellt arbete för att minska hunger och fattigdom i världen. Samtidigt sker ett omfattande arbete i stift och församlingar i Sverige för att hjälpa människor som behöver stöd. Med det här samtalsunderlaget vill vi koppla ihop det globala och det lokala, och uppmuntra till samtal om vad det innebär att vara kyrka i Sverige och världen idag. Samtalsunderlaget är upplagt utifrån fem träffar som berör olika teman, och till varje träff finns förslag på samtalsfrågor och en värderingsövning. Självklart fungerar andra upplägg, och att välja fritt mellan övningar och samtalsfrågor. Till varje träff/tema finns en inledande text med hänvisningar till sidor i Pengar i handen. Förslagsvis läser deltagarna in sig på texterna innan träffen, alternativt så gör man det gemensamt i gruppen. OBS: när vi hänvisar till Pengar i handen menar vi den kortare sammanfattningen på 38 sidor och inte den mer omfattande antologin. Både antologin och sammanfattningen finns att ladda ner på Svenska kyrkans webb Här finns också mer information om hur Svenska kyrkan jobbar internationellt med sociala trygghetssystem. Titta gärna i Världens kurs-materialen för inspiration kring hur man kan lägga upp en studiecirkel, De ämnen som berörs i samtalsunderlaget och i antologin berör hela församlingen, inte bara de som är intresserade av internationella frågor. Församlingsbor, diakoner och andra diakonimedarbetare, den internationella gruppen, ungdomsgruppen och andra kan vara intresserade av att delta i samtalen. 2

3 1. Sociala trygghetssystem År 2013 är ett jubileumsår i Sverige. Då har vi haft en folkpension i hundra år! För många svenskar är pension och barnbidrag självklara inslag i samhället. Vi glömmer lätt bort att det är mycket tack vare dessa sociala trygghetssystem som vi kunnat bekämpa fattigdomen och minska klyftor och utanförskap. Runt om i världen inför allt fler länder olika varianter av sociala trygghetssystem, och resultaten är tydliga. Fattigdomen och undernäringen minskar, barn blir friskare och fler går i skolan. Men vad är egentligen fattigdom? Vad är ett värdigt liv? Detta frågar vi oss under den första träffen. Vi diskuterar också sociala trygghetssystem ute i världen och hur de fungerar. Inför första träffen kan det vara bra att ha läst sid 7 17, samt sid i Pengar i handen. Värderingsövningen Steg för steg är tänkt att sätta igång tankarna hos deltagarna. Övning - Steg för steg Kopiera eller skriv av de karaktärsbeskrivningar som finns i avsnittet underlag för övningar i Världens kurs Grundkursen, sid Klipp isär så att varje karaktär finns på en separat lapp. Lägg lapparna i en skål och be gruppen ställa sig på en linje, axel mot axel. Det behöver finnas plats i lokalen för att alla deltagarna ska kunna röra sig framåt. Varje person drar en lapp och får några minuter på sig att fundera över karaktären som står på lappen. Deltagarna får inte visa lapparna för varandra. Förklara att du kommer att läsa olika påståenden (se nedan). Om deltagarna tror att påståendet stämmer in på deras karaktär tar man ett steg framåt, annars står man stilla. När påståendena är upplästa kan ni diskutera hur det kändes. Stå gärna kvar utspridda i rummet. Vem var du? Var det någon särskilt påstående som fick dig att reagera, eller tänka till? Jag måste ta hand om mina föräldrar när de blir gamla Jag har råd att utbilda mig När jag köpt den mat som jag/familjen behöver har jag fortfarande pengar kvar Mina barn får gratis skolmat i skolan Jag har råd att ta mina barn till läkaren om de blir sjuka Om jag blir arbetslös vet jag att det finns ersättningar och stöd att ansöka om Jag får barnbidrag Jag extrajobbar för min egen skull, inte för att jag behöver dra in pengar till min familj När jag blir äldre får jag en pension 3

4 Samtalsfrågor Att samtala om tillsammans eller i mindre grupper Vad är fattigdom? Vad beror det på att vissa människor lever i fattigdom? Vad är ett värdigt liv enligt dig? Vad behöver en människas liv innehålla för att vara värdigt? Utifrån din synvinkel vad skulle ett minipaket för social trygghet innehålla? På sid i Pengar i handen beskrivs ett försök med sociala trygghetssystem som genomfördes i Namibia. Trots att försöket visade på minskad fattigdom och undernäring är regeringen skeptisk till sociala trygghetssystem. Vi kan inte dela ut pengar till människor som inte gör någonting säger presidenten. Vad tänker ni kring deras reaktion? På sidan beskrivs hur sociala trygghetssystem införts i en rad länder i Latinamerika. Hur kan regeringarna i dessa länder ha resonerat när man valt att införa dessa system? Vad tror ni att det har för betydelse för en mexikansk familj att få del av stödet som beskrivs på sid 11 12? 4

5 2. Egenmakt och rättigheter Svenska kyrkans arbete grundar sig i ett rättighetsperspektiv. Människor som befinner sig i utsatta situationer ses inte som passiva offer utan som rättighetsbärare. Alla människor har rätt att kräva och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Ett rättighetsbaserat arbete innebär också att motverka de maktstrukturer som är orättvisa och diskriminerande. Begrepp som deltagande och egenmakt ( empowerment ) är centrala i ett rättighetsbaserat arbete. Under träff två diskuterar vi frågor som rättigheter, egenmakt och jämställdhet. Motsvarande sidor i Pengar i handen är sid Är ni särskilt intresserade av dessa frågor, beställ boken Rättighetsbaserat arbete i kyrkorna introduktion och metoder av Gerdes, Hjalmarsson och Öjermo (Argument förlag, 2012, Här kan man lära sig mer om rättighetsbaserat arbete genom samtal och övningar. Övning - 4 hörn Ställ frågan nedan till gruppen. Bestäm sedan vilket hörn av rummet som representerar vilket svarsalternativ. Be deltagarna att gå till det hörn som representerar deras svar. Låt grupperna som samlas i de fyra hörnen samtala och berätta för varandra hur de tänkt. Be därefter en eller två personer från varje hörn dela sina tankar med hela gruppen. Som ledare kan du gärna ställa följdfrågor: hur tänkte du? Vad får det för konsekvenser? Vem har störst ansvar för människor i utsatta situationer? Staten Det civila samhället Alla människor har ansvar för sig själva Öppet hörn Samtalsfrågor Att samtala om tillsammans eller i mindre grupper Empowerment egenmakt innebär att människor har makt över sina egna liv. På vilket sätt kan sociala trygghetssystem bidra till att stärka människors egenmakt? Sociala trygghetssystem kan gynna kvinnor men gör det inte automatiskt. Om inte stöden utformas medvetet riskerar de att förstärka kvinnors traditionella roller och ansvar. Hur kan detta ansvar se ut, och hur skulle det kunna utmanas av sociala trygghetssystem? I Sverige anser vi att vi kommit långt i jämställdhetsarbetet, men fortfarande finns många ojämnställda strukturer kvar. Kan ni tillsammans i gruppen identifiera några? På vilket sätt kan de mänskliga rättigheterna hjälpa kyrkan att stödja människor i utsatta situationer? Kan de vara ett stöd för församlingar i arbetet med individers rättigheter? Kritiker menar att pengar direkt till människor i utsatta situationer kan skapa passivisering och beroende. Hur ser ni på denna kritik? Går det att dra några paralleller till den svenska diskussionen om bidragsberoende? 5

6 3. Diakoni/Kyrkan som samhällsaktör Kyrkan har alltid haft ett engagemang för människor i utsatta situationer, både i Sverige och på hemmaplan. Både det internationella arbetet och den inhemska diakonala verksamheten utgår från ett rättighetsperspektiv. I antologin Nya möjligheter skriver Ninni Smedberg om politisk diakoni, alltså en kyrka som inte bara ser hjälpsökande människor, utan försöker påverka de strukturer i samhället som håller människor i fattigdom och utanförskap. Tredje träffen diskuterar vi diakoni och kyrkan som samhällsaktör, och ifall vi som kristna och kyrka har ett särskilt ansvar för människor i utsatta situationer. Läs gärna sid i Pengar i handen, och om intresse finns även kap 5 och 12 i Nya möjligheter (red Elisabeth Hjalmarsson) som går att ladda ner gratis på Svenska kyrkans intranät under flikarna verksamhet kyrkan i samhället kyrkans sociala roll. Den kan också beställas på Till denna träff kan det vara särskilt givande att ha en diakon med i samtalet. Övning Ja-Nej-Kanske Skriv orden ja, nej och kanske på varsitt papper och tejpa upp dem på olika ställen i rummet. Läs påståendena nedan för deltagarna och låt dem ställa sig under det papper vars svar bäst motsvarar deras åsikt. Be en eller två deltagare vid varje lapp berätta om varför de ställt sig där de gjort. 1. Kan du påverka andra länders fattigdom? 2. Kan du påverka fattigdom i Sverige? 3. Ska kyrkan stå på de politiska barrikaderna? 4. Ska kyrkan vara en aktiv välfärdsaktör? 5. Har du som kristen ett särskilt ansvar för att stötta människor i en utsatt situation? 6. Är det viktigt för församlingen att hålla koll på allt som sker runt omkring dem, i samhället och världen? Samtalsfrågor Att samtala om tillsammans eller i mindre grupper. Hur jobbar kyrkan i Sverige idag med människor i utsatthet och fattigdom? Hur kan församlingen lyfta blicken och se strukturer i samhället, och påverka makthavare i samhällsfrågor? Har vi som kristna något särskilt ansvar för varandra, vår nästa i Sverige och världen? Människor förväntar sig att Svenska kyrkan ska finnas där när något händer. Vad innebär det för kyrkan i stort och för församlingen? Många menar att ett liv i Kristi efterföljd innebär att dels bemyndiga de människor vi möter, och också att vara delaktig i samhället, och vara kritisk mot den egna kyrkan om det behövs. Hur ser ni på det? 6

7 år av fattigdomsminskning Under fjärde träffen vänder vi blickarna mot Sverige och vår egen historia. Finns det fattigdom i Sverige idag, och hur kan den se ut? Vilka sociala trygghetssystem påverkar våra liv? Finns det några likheter med den svenska samhället för ca hundra år sedan och samhällen i andra delar av världen idag? Till den här träffen kan det vara intressant att bjuda in någon från t ex hembygdsföreningen, släktforskningsföreningen eller en lokal historiker. Låt personen berätta om hur det såg ut för 100 år sedan i kommunen. Hur försörjde sig människor? Fanns det en fattigvård eller liknande? Hur såg kyrkans roll ut? Hur såg skolan ut? Hur tog man hand om sina äldre? Uppmärksamma folkpensionens 100-årsjubileum genom att fokusera särskilt på de äldre. Hur har de påverkats av folkpensionen? Det kan vara bra att ha läst sidorna i Pengar i handen till denna träff. Övning Heta stolen Ni behöver lika många stolar som deltagare. Ställ dem i en ring, en deltagare på varje stol. Ledaren läser nedanstående påståenden ett i taget. Om deltagarna håller med om påståendet reser de sig och byter plats. Håller man inte med sitter man kvar. Om bara en person håller med reser man sig och sätter sig igen. Viktigt med tempo i övningen. Ledaren kan ställa frågor till deltagarna om hur de tänkte när de antingen bytte stol eller satt kvar. Världen är orättvis Sociala trygghetssystem är en bra metod för att minska hunger och fattigdom Jag känner mig maktlös inför läget i världen Det går inte att göra något åt fattigdomen i världen Det finns ingen fattigdom i Sverige Människor som går på försörjningsstöd får skylla sig själva Alla människor har rätt till ekonomiskt stöd från staten när de inte kan försörja sig själva Om du inte själv kan bidra till samhällets välfärd har du heller inte rätt till ekonomiskt stöd från samhället Svenska kyrkan har ett ansvar för utsatta människor i Sverige Svenska kyrkan har ett ansvar för utsatta människor i hela världen Om jag ser en person som tigger på gatan skänker jag pengar Sociala trygghetssystem, till exempel försörjningsstöd och pensioner, ska alltid vara behovsprövade Människor som är hemlösa eller tigger på gatan angår inte mig Civil olydnad är kärnan i kristen tro Jag skapar mitt liv, du skapar ditt. Det är inget mer med det. 7

8 Samtalsfrågor Finns det fattigdom i Sverige idag? Hur kan den i så fall se ut? Jämför fattigdomen i dagens Sverige med den för 100 år sedan. Tror ni att det finns likheter eller skillnader? Tror ni att det finns några likheter mellan det svenska samhället för ca 100 år sedan och samhällen i andra delar av världen idag? Varför kan det kännas problematisk och skambelagt att prata om sin arbetslöshet eller erkänna sina behov av försörjningsstöd? Hur reagerar vi när vi ser människor som är hemlösa eller tigger på gatan? Ger vi dem pengar? Köper vi en smörgås åt dem? Undviker vi att titta på dem? Varför gör vi som vi gör? År 2013 är det 100 år sedan folkpensionen infördes i Sverige. Vad har den betytt för vårt välfärdssystem? Vad har den betytt för mina far- och morföräldrar och mina föräldrar? Vad betyder den/kommer den att betyda för mig? Hur såg det ut för 100 år sedan i kommunen? Hur försörjde sig människor? Fanns det en fattigvård eller liknande? Hur såg kyrkans roll ut? Hur såg skolan ut? Hur tog man hand om de äldre? Inventera i gruppen vilka sociala trygghetssystem kommer vi i kontakt med? Hur skulle våra liv se ut om de inte fanns? Hur arbetar församlingen idag med att hjälpa människor i utsatta situationer? 8

9 5. Workshop Den sista träffen har ett lite annorlunda upplägg. Här diskuterar vi vad vi som individer, församling och land kan göra för att bekämpa hunger och fattigdom, både ute i världen och i vårt eget samhälle. Träffen är tänkt att vara en kreativ workshop där vi får diskutera idéer för en bättre värld tillsammans. Dela förslagsvis in gruppen i flera mindre grupper som får samtala. De kan skriva ner sina idéer på till exempel postit-lappar och sedan dela dem i storgrupp. Nedan finns förslag på tre huvudspår, men givetvis kan man välja att göra bara ett eller två. Det kan vara bra att läsa sid i Pengar i handen till denna träff. Joseph Hanlon vill att Sverige ska minnas sin historia och ställa sig i spetsen för en global kampanj för till exempel barnbidrag eller folkpensioner. Fundera tillsammans över hur en sådan kampanj skulle kunna se ut? Vilken fråga vill ni driva? Vilka positiva exempel från Sverige skulle kunna lyftas fram? Vem eller vilka vill ni påverka? Vilket mål skulle kampanjen ha? Hur skulle den kunna genomföras? Vilka organisationer eller andra aktörer skulle kunna delta? Om ni vill skriv ner ert förslag och skicka till biståndsministern. Fundera över er kommun/lokalsamhälle. Vilka sociala behov finns? Vilka grupper är särskilt utsatta? Vad skulle ni som församling kunna göra för att stötta dem? Försök sedan i storgrupp komma överens om ett förslag. Hur skulle detta förslag kunna genomföras rent praktiskt? Skicka ert förslag till kyrkorådet. Vad kan ni som individer och församling göra för att bidra till en mer rättvis och hållbar värld? Förslagen nedan kan användas som inspiration och tips. Förslag: Starta en internationell grupp Bli en Kyrka för Fairtrade! Läs mer på Minska köttkonsumtionen Ät ekologiskt och närproducerat Starta ett Matlag för klimaträttvisa eller en annan studiecirkel i Världens kurs Stöd ett av Svenska kyrkans projekt ute i världen Gå med i ageranätverket. Delta i kyrkornas globala vecka. globalaveckan.se/ Se över energianvändningen i församlingen Lägga ett medborgarförslag Skriva brev till politiker Ordna en manifestation Fler tips För fler tips på hur man kan påverka politiskt i frågor man brinner för ladda ner broschyren Påverka för att förändra världen 9

10 Pengar i handen barnbidrag, pensioner och andra kontanta stöd minskar fattigdom och hunger effektivt. Det visar erfarenheter från en rad utvecklingsländer. Även små bidrag gör att människor kan äta mer och bättre, blir friskare och kan låta sina barn gå i skolan. Sveriges historia visar att sociala trygghetssystem krävs för att ge alla en dräglig levnadsnivå och en stabil samhällsutveckling. Ändå har det svenska biståndet inte stöttat utvecklingen av sådana system i fattiga länder. I denna skrift diskuteras den roll sociala trygghetssystem kan spela i kampen mot hunger och fattigdom, och hur olika aktörer kan bidra. svenska kyrkans internationella arbete är en del av act-alliansen, action by churches together, ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete. Kontakta oss Svenska kyrkans internationella arbete Kyrkokansliet i Uppsala telefon: e-post: postadress: Uppsala

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE. Foto: Frank Ashberg

HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE. Foto: Frank Ashberg HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE Foto: Frank Ashberg I filmen "Mitt liv som barn en dokumentärfilm om barn i socialt utanförskap" får vi möta Lilly,

Läs mer

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Leva församling Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Roligt att du upptäckt kursen! Vi hoppas att den kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

Sociala trygghetssystem som metod att bekämpa fattigdom och hunger i utvecklingsländer

Sociala trygghetssystem som metod att bekämpa fattigdom och hunger i utvecklingsländer policydokument Sociala trygghetssystem som metod att bekämpa fattigdom och hunger i utvecklingsländer svenska kyrkans förhållningssätt. antaget av nämnden för internationell mission och diakoni den 17

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Att leva i konflikt

Rättvisa i konflikt. Att leva i konflikt Rättvisa i konflikt Att leva i konflikt Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

ReKo Värderingsövningar m.m.

ReKo Värderingsövningar m.m. Värderingsövningar Viktigt att tänka på vid värderingsövningar är att det inte finns något rätt eller fel. Be gärna eleverna motivera sitt ställningstagande, men tvinga aldrig någon. Övning 1: Min lista

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. red. elisabeth hjalmarsson

Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. red. elisabeth hjalmarsson Nya möjligheter Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige red. elisabeth hjalmarsson Det har aldrig varit som det är. Och blir det inte heller! Vilken är Svenska kyrkans sociala roll i det

Läs mer

Studieguide för RPG:S POLICYPROGRAM SAMHÄLLSFRÅGOR

Studieguide för RPG:S POLICYPROGRAM SAMHÄLLSFRÅGOR Studieguide för RPG:S POLICYPROGRAM SAMHÄLLSFRÅGOR Som stöd för att samtala i grupper om RPG:s policyprogram har Studieförbundet Bilda tagit fram en enkel studieguide med förslag på några samtalsfrågor

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL STUDIEPLAN TILL INGET FÖR NÅGON HU R G Ö R m A N? Författaren själv önskar många studiegrupper i församlingarna. De olika grupperna träffas i hemmen sju gånger. Värdskapet skiftar och vi går runt. Det

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER?

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER? Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER? Vem bestämmer? En av barnkonventionens fyra grundprinciper är artikel 12: varje barn har rätt att säga vad de tycker i frågor som berör

Läs mer

Drogpolicy i föreningen

Drogpolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en drogpolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni har beslutat om, men det går också lika

Läs mer

handledning till Svenska kyrkans sociala roll och ansvar i samhället

handledning till Svenska kyrkans sociala roll och ansvar i samhället handledning till Svenska kyrkans sociala roll och ansvar i samhället Samtalsuppslag, övningar och processredskap för arbete med Svenska kyrkans roll: som opinionsbildare som utförare i samverkan och samarbete

Läs mer

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Därför valde jag denna workshop Berätta för personen bredvid dig social hållbarhet definition

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika?

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Tema Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Uppstart: VI inleder med en diskussion i klassen. Klassen delas in i grupper om 4-5 elever (grupperna ska bestå under arbetets gång). Som vanligt när

Läs mer

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9 träning Träning Lärarinstruktion Svenska åk 9 1 Träningshäftet är framtaget för att träna elevernas läsförståelse, utveckla den skriftliga förmågan och öva inför muntliga uppgiften på nationella provet.

Läs mer

Barns lärande med barns bästa för ögonen

Barns lärande med barns bästa för ögonen Barns lärande med barns bästa för ögonen Lärgruppsplan Har du barnets bästa för ögonen? Det här är en lärgruppsplan till filmerna om Barns lärande med barns bästa för ögonen. Den är indelad i tre avsnitt,

Läs mer

Görs bäst i grupp om minst 16 personer men fungerar även med färre. Tiden ökar med 15 minuter om man väljer att gå vidare med fortsättningen.

Görs bäst i grupp om minst 16 personer men fungerar även med färre. Tiden ökar med 15 minuter om man väljer att gå vidare med fortsättningen. Värderingsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Fsk Gsk Gy Från 20 minuter 8-16 personer Fyra hörn Fyra hörn är en övning som används för att komma igång med diskussioner och för att synliggöra åsikter

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Välfärd, utveckling och globalisering

Välfärd, utveckling och globalisering Välfärd, utveckling och globalisering Introduktion www.cemusstudent.se/hua Hållbar Utveckling A 2014 Delkurser Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7 hp Klimat, energi, ekosystem och

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se IDÉ ACTION! Exempel på planering Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se Om workshopen Idé->Action! handlar om att uppleva känslan i kroppen av att

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika.

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Diskriminering och fördomar Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Om arbetet Vi är två ungdomar som har sommarjobbat med Agenda 21 och folkhälsofrågor under fyra veckor. Som eget arbete valde vi

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Om en fråga inte är aktuell för din situation så kan du hoppa över den frågan eller använda svarsalternativet

Om en fråga inte är aktuell för din situation så kan du hoppa över den frågan eller använda svarsalternativet Så här går det till Du öppnar den länken som finns angiven i utskicket med enkäten och registrerar ditt svar på det sätt som efterfrågas. För att stimulera till ett mer omfattande engagemang presenteras

Läs mer

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt 1 Inspirationsmaterial Research Av Anna Hellerstedt När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack för att tanka

Läs mer

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen:

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen: prövning samhällskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisningar Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Prövningen består av ett skriftligt prov och

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Kurs: Samhällskunskap. Kurskod: GRNSAM2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Samhällskunskap. Kurskod: GRNSAM2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

TIPSPROMENAD. Globala veckans tipspromenad 2008 FACIT 1. X 2. 2 3. 2 4. X 5. 1 6. 2 7. X 8. 1 9. X 10. 1 11. 2 12. X 13. 2

TIPSPROMENAD. Globala veckans tipspromenad 2008 FACIT 1. X 2. 2 3. 2 4. X 5. 1 6. 2 7. X 8. 1 9. X 10. 1 11. 2 12. X 13. 2 Globala veckans tipspromenad 2008 Denna tipspromenad är gjord för att passa alla åldrar. Frågorna har varierande svårighetsgrad. Den kan användas vid kyrkkaffet, för pensionärsgrupper, i scoutgruppen eller

Läs mer

Power Through Paris Workshop

Power Through Paris Workshop Power Through Paris Workshop (en 2,5 timmar lång session) Material som behövs Blädderblock och pennor Mediaspelare för den 15 minuter långa filmenwww.350.org/power-through-parisvideo) Utskriven information

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Energikostnad för olika förpackningar

Energikostnad för olika förpackningar Energikostnad för olika förpackningar Elevblad 16a Tabellen nedan visar hur mycket energi som går åt för att producera ett gram (1g) av olika slags förpackningsmaterial. Tabellen visar även hur lång tid

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3 Innehåll 1. Syfte... 1 2. Metod och urval... 1 3. Analys... 1 3.1 ACT now for climate justice och kunskapshöjning 1 3.2 Aktivisternas övriga aktiviteter... 1 3.3 Aktivisternas engagemang... 2 3.3 Aktivisternas

Läs mer

RAOUL 2015 LÄRARHANDLEDNING

RAOUL 2015 LÄRARHANDLEDNING RAOUL 2015 LÄRARHANDLEDNING Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om barnfattigdom. Syftet är att öka

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

ANTIRASISM STUDIEPLAN

ANTIRASISM STUDIEPLAN POSITIV ANTIRASISM STUDIEPLAN EXPO NÅGOT ATT TÄNKA PÅ: * Ta fram era egna erfarenheter i samtalet * Se till att alla är aktiva i samtalet och att ingen dominerar det * Se till att era frågor och analyser

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer