Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar"

Transkript

1 KALLELSE Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl Plats: R3-131, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Gordana Dodig-Crnkovic Ordförande Erik Janse Lärarrepresentant Björn Karlsson Lärarrepresentant Johan Sundström Lärarrepresentant Carina Söderlund Lärarrepresentant Elvira Jansson Studeranderepresentant vakant Studeranderepresentant Annika Björklund Utbildningsledare IDT Anna-Karin Fornberg Utbildningsledare UKK Eva Thorin Utbildningsledare EST, vice ordf. Joakim Forsberg Extern ledamot Ove Nee Extern ledamot Adjungerade: Peter Gustafsson Prodekan Tjänstemän: Julia McNamara Handläggare Jonas Lostelius Handläggare Michael Rogefelt Handläggare Maria Spennare Handläggare Fackliga företrädare: Henning von Platen SACO vakant OFR-S

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 1. Val av justeringsperson (Beslut) 2. Fastställande av föredragningslista (Beslut) 3. Rapporter (Information) 4. Intern kvalitetsgranskning av självvärderingsdokument i UKÄ:s pågående utvärdering omgång 6 (Beslut) 5. Programutbud och vissa programtillfälledata för läsåret 2014/2015 avseende utbildningar på svenska (Beslut) 6. Revidering av utbildningsplan för Analytical Finance (Beslut) 7. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i teknisk matematik (Beslut) 8. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, från ht 2012 (Beslut) 9. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, från ht 2013 (Beslut) 10. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i financial engineering (Beslut) 11. Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, från ht 2011 (Beslut) 12. Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, från ht 2012 (Beslut) 13. Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, från ht 2013 (Beslut) 14. Revidering av utbildningsplan för det tvååriga programmet i datornätverk och datakommunikation, från ht 2012 (Beslut) 15. Revidering av utbildningsplan för det tvååriga programmet i datornätverk och datakommunikation, från ht 2013 (Beslut) 16. Överlämning av synpunkter till kommande fakultetsnämnd (Beslut)

3 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 1. Val av justeringsperson Förslag till beslut att utse justerare enligt utskottets förslag att jämte ordförande justera protokollet. 2. Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut att fastställa föredragningslistan. 3. Rapporter a) Utskottsordföranden rapporterar från senaste fakultetsnämndsammanträdet b) Studentkåren rapporterar c) Branschrepresentanter rapporterar d) Prodekan rapporterar Förslag till beslut att notera informationen.

4 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 4. Intern kvalitetsgranskning av självvärderingsdokument i UKÄ:s pågående utvärdering omgång 6 Diarienummer: MDH /11 Handläggare: Michael Rogefelt Självvärderingsdokumentet är ett av fyra underlag som begärs in av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i pågående kvalitetsutvärdering (omgång 6) av utbildningar vid MDH. I sammanhanget kvalitetssäkras alla självvärderingar som lämnar lärosätet innan dokumentet överlämnas till UKÄ. Då myndigheten för närvarande bland annat utvärderar huvudområdet Informationsdesign på kandidatnivå ska självvärdering från denna granskning kvalitetssäkras internt. Fakultetsnämndens olika utskott har som generellt uppdrag att följa kvaliteten i verksamheten inom respektive område och således faller det på utskottet för teknikutbildningar att delta i granskning av självvärdering för huvudområdet Informationsdesign. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att utse följande ledamöter att kvalitetsgranska självvärdering för huvudområdet Informationsdesign: Ärendets beredning Ärendet har beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, avdelningschef Design och visualisering, Prodekan grundutbildning. Underlag i ärendet Bilaga 1: UKÄ:s vägledning för självvärdering Bilaga 2: Läsinstruktion för granskare av självvärderingar, omgång 6

5 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 5. Programutbud och vissa programtillfälledata för läsåret 2014/2015 avseende utbildningar på svenska Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Jonas Lostelius Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för planering, styrning och kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå och ska enligt rektors delegationsordning fatta beslut om programutbud och rekryteringsmål. Utöver program och rekryteringsmål omfattar från och med hösten 2013 fakultetsnämndens beslut även följande programtillfälledata: urval, studieort, studietakt, starttermin, tid/undervisningsform (t.ex. dag, distans) samt behörighet (behörigheten regleras dock formellt i respektive programs utbildningsplan). Enligt den ordinarie tidplanen ska beslut om svenskt programutbud fattas vid fakultetsnämndens sammanträde den 10 oktober Verksamheten ska utvecklas i överensstämmelse med rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget och högskolans utbildningsutbud ska ligga i linje med forsknings- och utbildningsstrategi för (FUS), vilket bland annat innefattar att utbildningskvaliteten ska vara hög. Fakultetsnämndens utskott (med undantag av forskningsutskottet) ska bereda förslag till beslut om programutbud. Vid sammanträdena i oktober ska utskotten lägga förslag till utbudsbeslut till fakultetsnämnden. Föredragande: Jonas Lostelius Förslag till beslut att föreslå fakultetsnämnden att följande program och rekryteringsmål samt programtillfälledata ska ges läsåret 2014/2015: Program X, rekryteringsmål Y, urval, studieort, studietakt, starttermin, tid/undervisningsform (t.ex. dag, distans), behörighet. Ärendets beredning Förfrågan om vilket programutbud som akademierna önskar och instruktioner för hur akademierna lämnar sina önskemål har skickats till utbildningsledare och för kännedom till bland annat akademichefer den 4 juni Akademiernas önskemål har inkommit till UFO den 20 september Studentcentrum genomför fram till 30 september 2013 en översyn av önskade behörighetskrav och i viss mån programtillfälledata. Beredningen vid UFO innefattar sammanställning och analys av underlag, framförallt i vilken utsträckning önskemålen om programutbud ligger i linje med högskolan FUS och VUB. Delges Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare, STC-chef och Susanne Rönnemark Nording, Åsa Dagermark och Susan Sahlberg samt KOM-chef och Marie Bigander. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Förslag till beslut i form av svarsmall med akademiernas önskemål om programutbud och vissa programtillfälledata Bilaga 3: Styrkort

6 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 6. Revidering av utbildningsplan för Analytical Finance Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Maria Spennare Fakultetsnämnden har via rektors delegationsordning (MDH /12, beslutad den 24 april 2012) ansvar för att fatta beslut om revideringar av utbildningsplaner. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen Analytical fiance. Revideringarna ska gälla för utbildning som startar ht-14. Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) har initierat en förändring av programmet Analytical Finance med anledning av ett verksamhetsuppdrag att minska den totala volymen inom ekonomiområdet samt på kandidatnivå. Förändringen innebär att studenter som börjar på programmet Analytical Finance hösten 2014 och framåt inte längre kommer att erbjudas kurser i företagsekonomi i en sådan omfattning så att det är möjligt att erhålla en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Möjliga huvudområden för kandidatexamen kommer då att vara matematik/tillämpad matematik samt nationalekonomi. Den föreslagna förändringen av möjliga examina påverkar innehållet i programmet och således behöver utbildningsplanen revideras. Föredragande: Maria Spennare Förslag till beslut att revidera utbildningsplanen enligt akademins förslag att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för Analytical finance att gälla för utbildning som startar efter 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi UKK av utbildningsledare Anna-Karin Fornberg, i samarbete med utbildningsledare vid EST Magnus Hoppe, programansvarig för Analytical Finance Anatoliy Malyarenko, programsamordnare för Analytical Finance Ying Ni samt avdelningschef för tillämpad matematik Erik Janse. De föreslagna förändringarna har även diskuterats i ämneskollegiet för matematik/tillämpad matematik. Ärendet har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Akademichef UKK, EST, utbildningsledare UKK, EST, administrativ chef UKK, EST. Underlag i ärendet Bilaga 1: Beslutspromemoria Bilaga 2: Utbildningsplan med föreslagna ändringar markerade

7 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 7. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i teknisk matematik Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Maria Spennare Fakultetsnämnden har via rektors delegationsordning (MDH /12, beslutad den 24 april 2012) ansvar för att fatta beslut om revideringar av utbildningsplaner. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i teknisk matematik. Revideringarna ska gälla för utbildning som startar ht-14. Akademi UKK har diskuterat möjligheten att erbjuda masterprogram i teknisk matematik på både svenska och engelska. I förberedelsearbetet för detta har en mindre översyn av utbildningsplanen för programmet gjorts av programansvarig, avdelningschef och utbildningsledare. Förändringarna som föreslås av akademin är: - Under avsnittet innehåll uppdateras texten angående examinationsformer då även muntliga tentamina förekommer på vissa kurser - I årskurs 1 bland de obligatoriska kurserna ersätts kursen Diskret matematik, fortsättningskurs av kursen Wavelets som är mer i linje med programmets inriktning och speciellt framtagen för programmet. Kursen Diskret matematik, fortsättningskurs erbjuds fortsättningsvis som valbar kurs under årskurs 1. - Ytterligare valbara kurser erbjuds: årskurs 1 Grafteori, nätverk och tillämpningar och årskurs 2 Tillämpade algebraiska strukturer. Innehållet i kurserna anses lämpligt för programmets studenter och är speciellt framtagna för programmet. Föredragande: Maria Spennare Förslag till beslut att revidera utbildningsplanen enligt akademins förslag att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i teknisk matematik att gälla för utbildning som startar efter 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi UKK av programansvarig för programmet, Sergei Silvestrov, i samarbete med utbildningsledare vid UKK, Anna-Karin Fornberg och avdelningschef för tillämpad matematik, Erik Janse. De föreslagna förändringarna har även diskuterats i ämneskollegiet för matematik/tillämpad matematik. Ärendet har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare UKK, administrativ chef UKK. Underlag i ärendet Bilaga 1: Beslutspromemoria Bilaga 2: Utbildningsplan med föreslagna revideringar markerade

8 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 8. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, från ht 2012 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 9 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system (GST01), där man vill göra förändringar i kursinnehållet. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att ta bort kursen Hårdvara för inbyggda system, 7,5 hp, från årskurs 1 att flytta kursen Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp, från årskurs 2 till årskurs 1 att att att ersätta kursen Projekt i avancerade inbyggda system, 22,5 hp, i årskurs 2 med kursen Projekt i avancerade inbyggda system, 30 hp lägga till följande valbara kurser i årskurs 2: Medicinsk teknik, 7,5 hp, Programmering av tillförlitliga inbyggda system, 7,5 hp, Utveckling av industriella system, 7,5 hp, Matematisk logik med datainriktning, 7,5 hp, Matematiken bakom internet, 7,5 hp, Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp därmed fastställa reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

9 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 9. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, från ht 2013 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 9 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system (GST01), där man vill lägga till ett antal valbara kurser. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen 2013 och framåt. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att lägga till följande valbara kurser i årskurs 1: Forskingsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp, Medicinsk teknik, 7,5 hp, Sensorteknik, 7,5 hp, Matematisk logik med datainriktning, 7,5 hp, Matematiken bakom internet, 7,5 hp att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

10 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 10. Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i financial engineering Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i financial engineering (ZMS20), där man vill byta ut en kurs. Revideringen ska gälla för utbildning som startar höstterminen 2014 och framåt. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att ersätta kursen Programvara för riskhantering och finansiell verksamhet, 7,5 hp, med kursen Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet, 7,5 hp att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i financial engineering att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi UKK av utbildningsledare Anna-Karin Fornberg utifrån diskussioner som förts i ämneskollegiet för matematik/tillämpad matematik, och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare UKK, administrativ chef UKK. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

11 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 11. Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, från ht 2011 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01), där man vill göra förändringar i kursinnehållet. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att korrigera kurstiteln Avancerad nätverksdesign, 7,5 hp, i årskurs 3 till Design av komplexa datornätverk, 7,5 hp att ersätta kursen Examensarbete grundnivå, datavetenskap, 15 hp, i årskurs 3 med kursen Examensarbete i nätverksteknik, 15 hp att ta bort kursen Open source i datornätverk, 7,5 hp, i årskurs 3 att lägga till kursen Information kunskap vetenskap etik, 7,5 hp, i årskurs 3 att att ersätta kursen Nätverksprogrammering, 7,5 hp i årskurs 3, med kursen Programmering, 7,5 hp därmed fastställa reviderad utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

12 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 12. Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, från ht 2012 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01), där man vill göra förändringar i kursinnehållet. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att flytta kursen Säkerhet i datornätverk II, 7,5 hp, från årskurs 2 till årskurs 3 att flytta kursen Programmering, 7,5 hp, från årskurs 3 till årskurs 2 att att korrigera kurstiteln Avancerad routing och switching, 15 hp, i årskurs 2 till Routing och switching i komplexa nät, 15 hp ersätta kursen Projekt i nätverksteknik, 15 hp, i årskurs 2 med kursen Projekt i nätverksteknik: utveckling av komplexa datornätverk att ta bort kursen Projektledning, 7,5 hp, i årskurs 2 att lägga till kursen Datakommunikation för inbyggda system, 7,5 hp, i årskurs 2 att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

13 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 13. Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, från ht 2013 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01), där man vill göra förändringar i kursinnehållet. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen 2013 och framåt. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att ersätta kursen Linux, 7,5 hp, med kursen Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, 7,5 hp, och flytta den från årskurs 1 till årskurs 2 att att flytta kursen Datakommunikation för inbyggda system, 7,5 hp, från årskurs 2 till årskurs 1 därmed fastställa reviderad utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

14 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 14. Revidering av utbildningsplan för det tvååriga programmet i datornätverk och datakommunikation, från ht 2012 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för det tvååriga programmet Datornätverk och datakommunikation (TCV21), där man vill göra förändringar i kursinnehållet. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att ersätta kurserna Avancerad routing, 7,5 hp, och Avancerad switching, 7,5 hp, i årskurs 1 med kursen Routing och switching i komplexa nät, 15 hp, och flytta den till årskurs 2 att ersätta kursen Nätverksoperativsystem i datornätverk, 7,5 hp, i årskurs 1 med kursen Nätverkstjänster, 15 hp att lägga till kursen Datakommunikation för inbyggda system, 7,5 hp, i årskurs 2 att lägga till kursen Programmering, 7,5 hp, i årskurs 2 att ta bort kursen Optimering av komplexa nät, 7,5 hp, i årskurs 2 att ta bort kursen Projektledning, 7,5 hp, i årskurs 2 att att att ersätta kursen Säkerhet i komplexa nät, 15 hp, i årskurs 2 med kursen Säkerhet i datornätverk, 7,5 hp, och flytta den till årskurs 1 ersätta kursen Projekt i nätverksteknik, 15 hp, i årskurs 2, med kursen Projekt i nätverksteknik: utveckling av komplexa datornätverk, 15 hp därmed fastställa reviderad utbildningsplan för det tvååriga programmet i datornätverk och datakommunikation att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

15 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 15. Revidering av utbildningsplan för det tvååriga programmet i datornätverk och datakommunikation, från ht 2013 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 6 september 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för det tvååriga programmet Datornätverk och datakommunikation (TCV21), där man vill göra förändringar i kursinnehållet. Revideringarna ska gälla för utbildning som startade höstterminen 2013 och framåt. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att flytta kursen Datakommunikation för inbyggda system, 7,5 hp, från årskurs 2 till årskurs 1 att att ersätta kursen Linux, 7,5 hp, i årskurs 1 med kursen Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, 7,5 hp, och flytta den till årskurs 2 därmed fastställa reviderad utbildningsplan för det tvååriga programmet i datornätverk och datakommunikation att gälla för utbildning som startar efter den 1 juli Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga 2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

16 Nr 5: MDH /13 Utskottet för teknikutbildningar 16. Överlämning av synpunkter till kommande fakultetsnämnd Nuvarande fakultetsnämnd har mandatperiod och det ska under hösten genomföras val till den nya fakultetsnämnden som har mandatperiod Utskotten ombeds nu att vid sitt sammanträde sammanfatta sina intryck i två avseenden: 1) vad de arbetat med under sin mandatperiod och 2) vad de vill skicka med till den nya fakultetsnämnden att fokusera på i framtiden. Fakultetsnämnden kommer att arbeta med att sammanställa de inkomna synpunkterna under sitt internat oktober. Föredragande: Gordana Dodig-Crnkovic Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar vill skicka med följande punkter till fakultetsnämnden:

17 Rapport 2011:4 R Bilaga 1 till ärende 4 Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

18 Bilaga 1 till ärende 4

19 Rapport 2011:4 R Bilaga 1 till ärende 4 Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

20 Bilaga 1 till ärende 4 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Utgiven av Högskoleverket 2011 Högskoleverkets rapportserie 2011:4 R ISSN Innehåll: Högskoleverket, utvärderingsavdelningen Omslagsbild: Ingram Publishing Formgivning: Högskoleverkets informationsavdelning

21 Bilaga 1 till ärende 4 Innehåll Inledning 5 En självvärdering per examen 7 Del 1 Måluppfyllelse 8 Exempel på underlag som kan användas 8 Del 2 Utbildningens förutsättningar 9 Del 3 Andra förhållanden 10

22 Bilaga 1 till ärende 4

23 Bilaga 1 till ärende 4 Inledning Högskoleverket har i uppdrag att utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Högskoleverkets utvärderingar kommer att granska i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. De underlag som de sakkunniga grundar sina bedömningar på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna. Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för ett samlat omdöme. Självvärderingen är ett viktigt underlag för Högskoleverkets utvärderingar men bör även kunna fungera som ett viktigt instrument i lärosätets eget arbete med att kvalitetssäkra utbildningar. Självvärderingen består av tre delar. Den första, och viktigaste, syftar till att möjliggöra en bredare och mer fullständig resultatredovisning än den som kan ske genom de självständiga arbetena. I självvärderingen bör lärosätet därför redovisa, analysera och värdera de resultat som uppnåtts i förhållande till samtliga mål som utvärderingen ska ske mot. Redovisningen ska syfta till att visa för de sakkunniga att studenterna (och därmed utbildningen) når målen i examensbeskrivningarna. Viss redovisning av förutsättningar och processer kan dock göras för att lärosätet ska ha möjlighet att redogöra för hur det säkerställs att studenterna verkligen når målen. Det är dock inte processer och förutsättningar som ska bedömas av de sakkunniga utan utbildningens resultat, dvs. måluppfyllelsen. Enligt regeringens bedömning i propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139 s. 21) är det viktigt att utbildningarnas användbarhet för arbetslivet bedöms i Högskoleverkets utvärderingar. Detta bör därför beaktas i självvärderingarna. Syftet med den andra delen är att redovisa förutsättningar som har en påtaglig betydelse för utbildningens resultat. En sådan förutsättning är den lärarresurs som används i den utvärderade utbildningen. Därför bör lärosätena i självvärderingen redovisa uppgifter om lärarkompetens och lärarkapacitet samt analysera dessa uppgifter i relation till de mål som gäller för den aktuella examen. Lärosätena har också möjlighet att redovisa och analysera relevanta uppgifter om studenternas förutsättningar och argumentera för hur detta har påverkat utbildningens resultat. I den tredje delen finns möjlighet för lärosätet att redovisa andra förhållanden som kan anses vara särskilt betydelsefulla för att bedöma den aktuella utbildningen. Det kan till exempel vara lokala mål för utbildningen eller de självständiga arbetenas roll i utbildningen. 5

24 Bilaga 1 till ärende 4 Det här dokumentet är en generell vägledning för självvärdering som ligger till grund för vägledningarna för varje utvärdering. 6

25 Bilaga 1 till ärende 4 En självvärdering per examen Det bör göras en självvärdering per examen (yrkesexamen, generell eller konstnärlig). Det innebär att om det vid ett lärosäte i ett visst huvudområde utfärdas både kandidat-, magister- och masterexamen bör det göras en självvärdering för var och en av de tre examina. Självvärderingen bör utgå från aktuella förhållanden för utbildningen, företrädesvis från innevarande termin samt de två närmast föregående terminerna. Undantag från denna tidsperiod kan göras, t.ex. om vissa kurser inte har getts under aktuell period. Om undantag görs bör detta redovisas och motiveras. Lärosätet bör ange de källor som analysen utgår från och gärna även redovisa år och månad för respektive källa, t.ex. vilket år och vilken månad som ett exempel på examination är taget ifrån. Källorna ska dock inte biläggas självvärderingen. Dessa bör dock kunna göras tillgängliga för bedömarna t.ex. inför ett platsbesök. Lärosätet kan referera till samma källa under flera av frågorna, om det anses lämpligt, samt även referera till samma källa för närliggande huvudområden eller för flera examina, t.ex. magister och master. Om så är fallet bör det tydliggöras vilka textavsnitt som är unika för en självvärdering t.ex. Detta exempel gäller endast för huvudområde X. Självvärderingen bör sammanlagt inte överstiga 20 A4-sidor. När arbetet med självvärderingen är avslutat och har beslutats av lärosätet laddas den in i HSV-Direkt av ansvarig person på lärosätet. 7

26 Bilaga 1 till ärende 4 Del 1 Måluppfyllelse Syftet med del 1 är att redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till de examensmål som ingår i utvärderingen. Lärosätet bör därför i denna del argumentera för att och hur studenterna når respektive utvalt examensmål och dess delar. Analysen bör vila på underlag av olika slag. Vilka mål som ingår i utvärderingen och vilka kriterier som ska användas väljs av bedömargruppen. Detta kommuniceras sedan med företrädare för de utbildningar som utvärderas som då har möjlighet att lämna synpunkter på utvalda mål och kriterier. Högskoleverket fastställer därefter mål och kriterier. Exempel på underlag som kan användas Det står lärosätet fritt att välja vilka underlag som analysen av måluppfyllelse ska utgå från. För att skapa likvärdighet i utvärderingarna kan det dock vara lämpligt att utgå från följande fem typer av underlag: Underlag som rör examination 1. Sammanställningar och analyser (gärna belysta med exempel) av olika arbeten och uppgifter som studenterna genomfört, t.ex. uppsatser, projektarbeten eller laborationsrapporter. Även lärosätets egna analyser av självständiga arbeten (examensarbeten) kan användas här. 2. Sammanställningar och analyser (gärna belysta med exempel) av examinationsuppgifter och -frågor. Underlag från uppföljningar och analyser av hur processer är kopplade till resultat 1. Resultat från utvärderingar och uppföljningar av olika slag, t.ex. resultat från kursvärderingar, programutvärderingar, terminsutvärderingar, huvudområdesutvärderingar eller alumnuppföljningar. 2. Beskrivningar och analyser av hur kursmålen, undervisningen, undervisningsmaterialet och examinationen är kopplade till varandra för att studenterna ska nå respektive examensmål. 3. Beskrivningar och analyser av hur flera kurser bygger på varandra för att studenterna ska nå ett examensmål eller dess delar Lärosätet bör genomgående redovisa, analysera och värdera underlagen i relation till respektive utvalt examensmål eller dess delar. I redovisningen bör ingå hur representativa exemplen är, dvs. hur ofta och i vilka kurser liknande exempel förekommer. En rekommendation är att välja exempel från återkommande och större kurser. För varje mål kommer det att finnas utbildningsspecifika kriterier till stöd för de sakkunnigas bedömning och till stöd för lärosätet, till exempel i att strukturera redovisningen och analysen. 8