Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande."

Transkript

1 Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Mikael Svanström (s) Anders Lundell (s) John Green (mp) Pia Eriksson (v) Karin Heideman (m) Jan Enarsson (m) Christina Davidson (c) Lars-Gunnar Hellström (c) Jonny Andersson (kd) Övriga deltagande Utses att justera Bernt Jonsson, ersättare (s) Cecilia Olsson, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Ann-Christine Quist-Karlsson ersättare (s) Martina Aronsson, ersättare (s) Hans Dahlström, ersättare (s) Kaj Raving, ersättare (v) Henry Islo, ersättare (m) Nils Duveborn, ersättare (SPI) Elisabeth Hultman, ersättare (fp) Anette Sturesson, ekonomichef Mats Arnér, administrativ chef Jan Lagerqvist, kommunchef Johan Jarl, sekreterare Brith-Louise Fagerstrand Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Johan Jarl Markus Lund Brith-Louise Fagerstrand Paragrafer Organ Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Markus Lund G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\2012\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 547 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS PÅ SAMMANTRÄDET: 209 Godkännande av dagordning. 210 Budgetuppföljning januari-oktober 2012 för Nybro kommun. 211 Beslut om tillägg för färdtjänst och riksfärdtjänst i skatteväxling i samband med ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken. 212 Förslag till handlingsplan för investering för tryggad energiförsörjning. 213 Motion om att inrätta maxtak i barngrupperna för stärkt kvalitet. 214 Motion angående utredning kring införande av lärarsekreterare. 215 Motion om införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag. 216 Motion om att öppna ett kommunalt återbruk i Nybro kommun. 217 Besvarande av medborgarförslag om möjlighet att fylla i medborgarförslag i ett pdf-dokument på kommunens hemsida. 218 Förutsättningar för projektdirektiv Örsjö plattform m m. 219 Antagande av detaljplan för Rismåla 2:61 m fl tomter. 220 Redovisning av delegationsbeslut. 221 Aktuellt från Regionförbundet. 222 Anmälningar a-k. 223 Kommunchefens rapport angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de helägda kommunala bolagen Fastställande av tomtpriser, Bjällingsmåla, Alsterbro. 225 Exploateringsstudie för del av Nybro 3:1 vid Tallgölsgatan. 226 Fastställande av nya taxor för vissa brandkårstjänster samt för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) m m.

3 Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) föredrar förändringar i dagordning. Dessa innefattar: Extra ärende om exploateringsstudie för del av Nybro 3:1, vid Tallgölsgatan. Extra ärende om fastställande av nya taxor för vissa brandkårstjänster samt för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) m m. Ärende om antagande av detaljplan för Rismåla 2:61 m fl tomter samt ärende om fastställande av tomtpriser, Bjällingsmåla, Alsterbro föreslås dessutom som omedelbart justerade. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordning med föredragna förändringar.

4 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Budgetuppföljning januari-oktober 2012 för Nybro kommun Föredragande: Anette Sturesson, ekonomichef Ekonomienheten redovisar ekonomisk uppföljning för oktober 2012 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet som det ser ut per den 8 november Riktpunkten för perioden uppgår till 83,3 procent. RP 83,3% Totalt Budget Förbrukat (ack.) Prognos tkr ack.utfall utfall i kr 31/12 Verksamhetens intäkter % 90,0% Personalkostnader % 85,8% Övriga kostnader % 88,2% Verksamhetens kostnader % Totalt % ,2% Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 83 procent, vilket ligger 0,3 procent lägre än riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 85,2 procent. I särskilda bilagor redovisas: 1. Budgetuppföljning per nämnd med nämndernas årsprognoser. Kultur-fritidsnämndens ekonomi är numera överförd till kommunstyrelsen, barnoch utbildningsnämnden och tekniska nämnden. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden har slagits ihop från och med föregående månads uppföljning. 2. Årsprognos för kommunen som helhet. 3. Uppföljning av investeringsbudgeten för nämnderna. 4. Kommentarer kring utfall och prognos från respektive förvaltningschef (delas ut vid kommunstyrelsens arbetsutskott).

5 Sammanträdesdatum (forts) Likviditet Per den 30 oktober 2012 har vi ett negativt saldo på minus kronor i kassan. I samband med försäljningen av VA och utbetalningen av premieåterbetalningen för avtalsförsäkringar ska det negativa saldot återställas. Kommunfullmäktige hanterar ärendet om denna ekonomiska transaktion under november månad Ur SKL:s ekonomirapport Kommunerna väntas redovisa ett rekordresultat på sammanlagt 15 miljarder kronor i år. Återbetalade premier från AFA Försäkring påverkar resultatet positivt med 8 miljarder kronor på helheten. Engångsintäkterna innebär att endast ett fåtal kommuner väntas ha underskott i år, vilket ger en välkommen andningspaus för många som kämpar för att klara en ekonomi i balans. En fortsatt hög nivå på investeringarna, ökade behov inom såväl förskolan, grundskolan som äldreomsorgen innebär att skattehöjningar kan komma att krävas i kommunerna. Rapporten i sin helhet finns att tillgå på kommunstyrelseförvaltningens kansli samt via SKL:s hemsida. Beslutsunderlag Bilaga: Ekonomisk uppföljning mot budget för oktober månad 2012 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Akten

6 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Beslut om tillägg för färdtjänst och riksfärdtjänst i skatteväxling i samband med ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken Bakgrund Under 2011 genomfördes skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Kalmar län (kommunfullmäktige den 31 oktober 2011, 241). Justeringen innebar att skattesatsen då ändrades till 21,83 kronor. Skatteväxlingen omfattade även färdtjänst och riksfärdtjänst. De uppgifter som Nybro kommun lämnade baserades på den ekonomiska redovisningen för Uppgifterna kontrollerades av revisorer från både kommunen och från dåvarande Kalmar Läns Trafik AB. Nuläge När verksamheten nu varit i landstingets regi under 2012 har ytterligare avstämningar gjorts av skatteväxlingsunderlaget. De kostnader som under 2010 avsåg Kalmar Läns Trafik AB har exkluderats i skatteväxlingsunderlaget. Detta innebär att skatteväxlingsunderlaget är för lågt när det gäller färdtjänst och riksfärdtjänst. Beloppen är verifierade av Kalmar Länstrafik och Nybro kommuns ekonomienhet. Totalt rör det sig om följande belopp: Färdtjänst Riksfärdtjänst Summa trafikkostnad per å kr kr kr För att Kalmar Länstrafik ska ha möjlighet att anpassa sin verksamhet, föreslås att beloppet successivt minskas under 4 års period på nedanstående sätt: % kronor % kronor % kronor % kronor % 0 kronor Beslutsunderlag Bilaga: Avtal: Tilläggsköp skatteväxling färdtjänst Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

7 Sammanträdesdatum (forts) att Nybro kommun ersätter Kalmar Länstrafik enligt ovanstående betalningsplan samt att firmatecknare undertecknar avtal om tilläggsköp. 2 kommunfullmäktige

8 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Förslag till handlingsplan för investering för tryggad energiförsörjning Sammanfattning Kommunchefen/koncernchefen förslår en handlingsplan, som innebär att beslut kan tas av kommunfullmäktige i mars Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2012, 183, att ge kommunchef/koncernchef i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i november 2012 ta fram handlingsplan och tidplan vad gäller framtagande av underlag som möjliggör investering i egen regi. Förslag Handlingsplan Framtagande av underlag för 10-årig investeringsplan Utskick till förvaltningschefer och bolagsdirektörer under november 2012 med uppdrag att ta fram underlag för respektive bolag/nämnd. Information till nämnder och styrelser om framtaget underlag för investeringar Uppdrag givet till Vd/förvaltningschef att redovisa underlag för investeringar under november/december 2012 i respektive nämnd/bolag. Förlängning av upphandlingsavtalet Uppdrag till Vd för energibolaget och ska slutrapporteras till koncernchefen senast 1 december Berednings- och beslutstillfällen Januari 2013 delrapport, kommunstyrelsens arbetsutskott Februari 2013 kommunstyrelsen Mars 2013 kommunfullmäktige Handlingsplanen är framtagen i samråd med energibolagets presidium. Kommunstyrelsen beslutar

9 Sammanträdesdatum (forts) att godkänna föreslagen handlingsplan. Samtliga förvaltningschefer/bolagsdirektörer Nybro Energi AB Jan Lagerqvist, kommunchef Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Motion om att inrätta maxtak i barngrupperna för stärkt kvalitet Motion Jimmy Loord (kd) har den 2 oktober 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Förskolan har byggts ut i mycket snabb takt i Sverige och en stor andel barn tillbringar nu den största delen av sin vakna tid en vanlig vardag i förskolan. År 2010 var 83 procent av alla barn mellan 1 och 5 år inskrivna förskolan medan motsvarande siffra för 10 år sedan var 66 procent och för 15 år sedan 56 procent. En liknande utveckling har vi sett i Nybro. De senaste årens politiska beslut om utökat antal timmar i barnomsorgen för alla, om avskaffade dagbarnvårdare och ett icke befintligt vårdnadsbidrag, liksom ökade barngrupper har satt ytterligare press på förskoleverksamheten i Nybro. Barnomsorgspolitiken i Sverige har generellt fokuserat på tillgången till förskola, inte kvaliteten i verksamheten. Resultatet har blivit allt större barngrupper, samtidigt som personaltätheten minskat. Som jämförelse kan nämnas att andelen barn per pedagog i Södertälje uppgick till 6,17 (2010) och 6,10 (2011) medan Skolverkets rekommendation är 5,1. Under perioder då förskolan i Nybro belastas särskilt finns risken att barngrupperna bara fylls på med fler och fler barn. Det är därför en mycket angelägen uppgift att arbeta för att förskolan ska hålla högsta klass. De stora barngrupperna riskerar att skapa problem för de minsta barnen, i synnerhet för dem med särskilda behov. Skolverket har vid flertalet tillfällen konstaterat att gruppstorleken till och med är viktigare än personaltäthet ur kvalitetssynpunkt. Mindre barngrupper är alltid att föredra framför större barngrupper med samma personaltäthet. Skolverket konstaterade redan i sin utvärdering av maxtaxereformen att grupperna på många håll har blivit så stora att det är svårt att bedriva verksamheten enligt intentionerna. Den kunskapsöversikt som Skolverket tog fram 2001 visar att en gruppstorlek på 15 barn är att föredra. Nybro kommun försöker hålla ett snitt på 20 barn per avdelning. Idag går alltså en stor majoritet av barnen i grupper som är större än vad Skolverket rekommenderar för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt. Och med den utveckling vi sett hittills, lär inte barngruppernas storlek reglera sig själva. Med anledning av ovan anförda föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

11 Sammanträdesdatum (forts) att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta ett maxtak för barngruppernas storlek samt ett riktvärde för personaltätheten i förskolan i Nybro. Maxtaket och riktvärdet för förskolegrupperna bör baseras på rekommendationerna i Skolverkets allmänna råd och ligga närmare dessa än vad de gör idag. För Kristdemokraterna i Nybro Jimmy Loord Tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 267, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Motion angående utredning kring införande av lärarsekreterare Motion Jimmy Loord (kd) och Jonny Andersson (kd) har den 2 oktober 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Ett land utan kunskapsinlärning blir så småningom ett u-land. Hur kommer det sig då att vi idag har en situation där var sjätte lärare lämnar sitt jobb och där kommunerna verkar ovilliga att förändra den utvecklingen? Att så många lärare lämnar sina jobb beror på stress, hävdar SCB. Många har en arbetssituation som i en förlängning är ohållbar. Nybro är inget undantag. Lärarförbundet i Nybro larmar återkommande om den orimliga arbetssituation som många av våra lärare lever i. Lärarna vittnar om att man helt enkelt inte hinner det man ska göra då arbetsbelastningen blivit för tung. Pappersarbete och dokumentationer stjäl tid för lektionsplaneringen som då blir lidande. Det är inte fel med dokumentation och åtgärdsprogram, men ibland motverkar den sitt syfte. Åtgärdsprogrammen är till för elevernas skull. Vad händer när lärarna drunknar i byråkrati och inte orkar ge sitt bästa i undervisningen? Slår vi inte knut på oss själva? Jag är för uppföljning och åtgärdsprogram, men låt detta få sin rätta plats. Lärarna måste få ägna sig först och främst åt undervisning. Idag hinner lärare i vår kommun inte med det man ska på sina 45 timmar i veckan. Lärare bör få tid till god research inför sin undervisning. Man ska kunna ägna arbetstid åt att hitta inspiration och engagemang i sin undervisning. Man ska kunna ägna sina 45 timmar åt analys av elevernas prestationer. Idag räcker inte tiden till. Du förväntas jobba gratis ett antal timmar i veckan om du ska få en någorlunda kvalité i det du gör. Alla yrkesgrupper får bjuda till lite under extra intensiva perioder, men då får man betalt för den övertiden. Det får inte våra lärare. Vi Kristdemokrater önskar att få vara med och ge lärarna en arbetsmiljö där man hinner göra det man ska under sin ordinarie arbetstid. Samtliga rapporter visar att lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska nå framgång i skolan. Låt oss då stärka upp denna faktor. Vi Kristdemokrater tror att det är dags att införa en ny yrkesgrupp, nämligen lärarsekreterarna. En lärarsekreterare avlastar lärarna i flera moment av dokumentationsarbete och utför diverse sekreterarjobb. Detta för att avlasta lärarna till att få mer tid för lektionsplanering. Med anledning av ovan anförda föreslår vi kommunfullmäktige att ge barnoch utbildningsförvaltningen i uppdrag att:

13 Sammanträdesdatum (forts) 1. Undersöka behovsunderlaget för en lärarsekreterare med vår lärarkår. 2. Utreda hur en lärarsekreterartjänst skulle kunna se ut. 3. Införa en lärarsekreterartjänst vid funnet behov. För Kristdemokraterna i Nybro Jimmy Loord Jonny Andersson Tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 268, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Akten

14 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Motion om införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag Motion Jimmy Loord (kd) har den 2 oktober 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Att föräldrarna fritt ska kunna välja hur de vill ordna omsorgen för sina barn är en av samhällets viktigaste rättvisefrågor. Det är därför ytterst angeläget att det skapas goda förutsättningar för alternativa lösningar. Lösningar där föräldrarna själva får välja den lösning som de anser passar dem bäst. Därför föreslår vi Kristdemokrater införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag. De som allvarligt missgynnas av den nuvarande familjepolitiken och konstruktionen med maxtaxa är de föräldrar som väljer att själva ansvara för barnomsorgen under de första levnadsåren för barnen. De omfattas inte av några bidrag. Ändå måste alla familjer skattevägen vara med och betala den kommunala barnomsorgen, även de som inte nyttjar den. De som idag använder kommunal barnomsorg får i realiteten en kraftig skattesubvention. Det är rimligt och rättvist att även familjer som väljer egna lösningar ska få del av kommun- och statsbidrag. Maxtaxans införande innebar att den som tjänade mest också fick störst ekonomisk vinst av maxtaxereformen. Inriktningen bör vara att samhällets generella insatser för barnomsorg ska fördelas lika på alla barn. Ensamstående föräldrars situation bör uppmärksammas. Många arbetar på kvällar och helger och har svårt att anpassa sig till den barnomsorg som kommunen erbjuder. Ett kommunalt vårdnadsbidrag skulle underlätta barnomsorgen för ensamstående föräldrar. Utgångsläget bör vara att föräldrar som själva vill ta hand om sina barn får barnomsorgspeng motsvarande vad det kostar kommunen att ha ett barn i förskola. Mot bakgrund av att all forskning pekar på att barn mår bäst av att vara hemma de tre första levnadsåren och att Nybro kommun har svårt att hantera det höga trycket på barnomsorgsplatserna föreslår jag kommunfullmäktige besluta: att i Nybro kommun införa kommunalt vårdnadsbidrag för föräldrar med barn mellan 1 och 3 år samt upprätta ett regelverk kring detta. För Kristdemokraterna i Nybro Jimmy Loord

15 Sammanträdesdatum (forts) Tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 269, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Akten

16 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Motion om att öppna ett kommunalt återbruk i Nybro kommun Motion Pia Eriksson (v), Kaj Raving (v) och Anders Svensson (v) har den 26 oktober 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: I Vänsterpartiet står miljöfrågan alltid högt på dagordningen. I hållbarhetsarbete brukar man prata om avfallstrappan. Första steget handlar om att minska avfallet genom att ändra våra vanor. Nästa steg är att återanvända så mycket som möjligt. På nästa nivå handlar det om att återvinna så mycket som möjligt av det avfall som ändå blir. Att i möjligaste mån återanvända och återvinna ger stora miljövinster till en liten insats, dessutom kan det spara pengar. Den stora besparingen ligger i att man slipper producera nya varor när gamla används åter igen. I ett antal kommuner finns sedan länge ett organiserat återbruk där sådant som fortfarande är användbart först sorteras ut och tas om hand innan resten blir grovsopor. Härigenom kan avfallsmängderna minskas och ändliga resurser sparas. Vi i Vänsterpartiet vill därför att vi även i Nybro kommun stimulerar återanvändning och återvinning genom att öppna ett kommunalt återbruk för att ta tillvara på kasserat/utbytt kommunalt kontorsmaterial m m. Eventuellt skulle verksamheten kunna skötas inom ramen för kommunens dagliga verksamhet. Detta kan lämpligen kompletteras med register över vad som finns tillgängligt inom kommunens verksamheter. Det ger en möjlighet för kommunen att bli bättre på att hushålla med sina inventarier och därmed ekonomiska resurser och minska sin miljöpåverkan. Det kan hända att en arbetsplats behöver nya möbler. Istället för att slentrianmässigt köpa nytt kunde man se efter om det finns lämpliga saker på något annat håll. Det vinner både miljön och kommunens kassa på. Vi yrkar därför: - Att ett återbruk startas i kommunal regi. - Att detta kompletteras med ett register över tillgängligt material. - Att detta om möjligt sköts inom ramen för daglig verksamhet. För Vänsterpartiet Nybro Pia Eriksson Kaj Raving Anders Svensson

17 Sammanträdesdatum (forts) Tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 269, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till AB Nybro Brunn för yttrande. AB Nybro Brunn Akten

18 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Besvarande av medborgarförslag om möjlighet att fylla i medborgarförslag i ett pdf-dokument på kommunens hemsida Medborgarförslag Joakim Malm har den 27 januari 2012 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige enligt följande: Förslaget Möjlighet att fylla i medborgarförslag i ett pdf-dokument på kommunens hemsida. Motiveringen Minska pappersanvändningen, förenkla förslagen. Joakim Malm Sikvägen Nybro Telefon: Tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2012, 52, att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen och IT-enheten. Yttrande från IT-enheten Områden som har med e-tjänster att göra behandlas och styrs av e-strategistyrgruppen. Gruppen har arbetat cirka 1 år. Förslaget om tjänsten, om ifyllbara pdf-dokument på nybro.se, har också tagits upp av den interna arbetsgruppen, men på grund av att styrgruppen för e-strategi har varit involverad i infrastrukturfrågor, så som utbyggnaden av bredbandsnät i Nybro kommun, har frågor som gäller e-tjänster flyttats till hösten Självklart kommer IT-enheten att lyfta medborgarförslaget i samband med när e-tjänster diskuteras inom e-strategistyrgruppen, men det är svårt att uppskatta när tjänsten kommer att införas. Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen Frågan om införande av utökade kommunala e-tjänster har diskuterats sedan en tid. Förslaget ligger väl inom detta område och föreslås därmed behandlas inom det fortsatta arbetet med e-tjänster.

19 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget behandlas inom det fortsatta arbetet med införande av utökade kommunala e-tjänster samt att därmed bifalla medborgarförslaget. 2 kommunfullmäktige

20 Sammanträdesdatum Dnr 08/0205 Förutsättningar för projektdirektiv Örsjö plattform m m Bakgrund Nybro kommun har länge haft en vision om att det senast år 2020 ska finnas en pendeltågstrafik mellan Kalmar och Växjö, med möjlighet till påstigning i bland annat Hanemåla och Örsjö. Målet finns i Lokal Agenda 21 antagen 1996 och 2004, i den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad år 2004 samt i Översiktsplan för Nybro kommun, antagen I översiktsplanen anges syftet vara att en plattform i Örsjö skulle stärka ortens attraktivitet både för boende och för företag. Då KLT avser att påbörja pendeltågstrafik mellan Kalmar och Växjö under 2014 är det viktigt att projektering och byggnation av plattformar kan påbörjas under Plattformarna är symboliskt markerade i investeringsbudgetarna för och En plattform uppskattas kosta cirka kronor. Till detta kommer kostnader för anslutning till plattform, inklusive P-platser, belysning m m. Plattform Örsjö Trafikverket planerar att bygga ett mötesspår i Örsjö under 2013, där Nybro kommun förskotterat med cirka kronor. Det finns flera goda skäl till att samtidigt som mötesspåret byggs även anlägga en plattform. I grova drag skulle en samtidig anläggning av ett mötesspår och plattform reducera samhällets kostnader med minst kronor. Beräknad budget för att angöra en plattform inklusive belysning, väderskydd, P-platser m m beräknas till kronor för Örsjö. Plattform Hanemåla Nybro kommun planerar att elektrifiera järnvägsspåret till kombiterminalen och förlänga det östra spåret vid terminalen under Vår förhoppning är att dessa arbeten kan samordnas med Trafikverkets övriga arbeten längs järnvägen under samma år. Det finns därför även här goda skäl till att samtidigt som dess åtgärder genomförs även anlägga den plattform kommunen önskar i Hanemåla/Fredrikslund. Plattformen i Hanemåla beräknas kosta motsvarande som i Örsjö, men här är osäkerheterna ännu så länge stor. Finansiering Om inte något verksamhetshotell byggs under 2013 kan plattformarna finansieras inom beslutad investeringsram (cirka kronor). Kommunstyrelsen beslutar

21 Sammanträdesdatum (forts) att ge teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra bygget av tågplattformar i Örsjö och Hanemåla enligt kommunfullmäktiges antagna styrdokument och markeringarna i investeringsbudgeten, att finansiera investeringarna inom befintlig investeringsram samt att meddela Trafikverket att plattformen i Örsjö ska byggas i samband med anläggandet av mötesspåret samt att samtidigt börja byggnation av plattform även i Hanemåla under Trafikverket Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Ekonomienheten Akten

22 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Antagande av detaljplan för Rismåla 2:61 m fl tomter Ärendebeskrivning Detaljplan för del av Rismåla 2:61 m fl fastigheter i Nybro föreligger för fastställande av kommunfullmäktige. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en byggnation av växelströmsställverk och en omriktarstation inom fastigheten Rismåla 2:61. Planområdet är beläget cirka 4 km nordväst om Nybro centrum och omfattar cirka 43 hektar. Föreliggande detaljplan antogs av teknik- och samhällsbyggnadsnämnden den 4 oktober 2012, 55. Samrådsinformation Förslaget har varit ute på samråd, enligt 5 kap. 20 i plan- och bygglagen, från den 17 april till den 11 maj Det har varit utställt på kommunhuset för granskning från den 18 juni till den 13 juli Inkomna synpunkter redovisas med samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt sammanfattning av ändringar i bifogad bilaga. Beslutsunderlag Bilaga: Planhandlingar för detaljplan för Rismåla 2:61 m fl tomter Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Rismåla 2:61 m fl tomter. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 2 kommunfullmäktige

23 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden samt tjänstemän, enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på kommunstyrelsens närmast följande sammanträde. För november månad 2012 redovisas inga delegeringsbeslut. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Akten

24 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Aktuellt från Regionförbundet Aktuell information från Regionförbundet i Kalmar län ska komma ledamöterna till godo antingen via e-post eller via ordinarie utskick av handlingar. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Akten

25 Sammanträdesdatum Anmälningar Anmäls och läggs till handlingarna: a) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2012, b) Protokoll från styrelsesammanträde för Nybro Kommunbolag AB den 22 oktober 2012 (Dnr 2012/000030), c) Protokoll från förbundsfullmäktige för Kalmarsundsregionens Renhållare den 5 oktober 2012 (Dnr 2012/000016), d) Protokoll från styrelsesammanträde för Syskonen Johansson stiftelse den 24 oktober 2012 (Dnr 2011/000138), e) Framtidsstudie för Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås (Dnr 2012/000044), f) Överklagan av beslut av barn- och utbildningsnämnden (Dnr 2012/000237), g) Tillägg till överklagan av beslut, , av barn- och utbildningsnämnden (Dnr 2012/000237), h) Fastställande av budget 2013 (individ- och familjenämnden) (Dnr 2011/000323), i) Beslut om att ej överpröva kommunens beslut avseende detaljplan för del av Mandolinen m fl fastigheter i Nybro (Länsstyrelsen Kalmar län) (Dnr 2012/000099), j) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2013 (Dnr 2012/000239), k) Projektnytt den 25 oktober 2012, 6, från Svenska Kraftnät Nordbalt (Dnr 09/0174). Respektive akter

26 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Kommunchefens rapport angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de helägda kommunala bolagen 2012 Sammanfattning Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över de helägda kommunala bolagen. Rapporten visar att dotterbolagen i allt väsentligt fungerar och arbetar enligt beslutade styrdokument. Rapport redovisas även för kommunstyrelsens sammanträde innevarande månad. Bakgrund I kommunallagen regleras förhållandet mellan kommunfullmäktige och de kommunala bolagen. Som exempel kan nämnas kommunallagens kap. 3, där det framgår under vilka förutsättningar en kommun får överlämna vården av en kommunal angelägenhet till t ex ett kommunalt bolag. Ett annat exempel är vad som gäller om offentlighet och sekretess i bolagen. Kommunallagen beskriver också kommunstyrelsens uppsiktsplikt i förhållande till bolagen i kap. 6, 1. Rapport Kommunchefen, tillika Vd i Nybro Kommunbolag AB (koncernbolaget) rapporterar: att formella styrdokument finns, det vill säga bolagsordning, bolagspolicy och ägardirektiv (kommunfullmäktige november 2011) och att de är antagna vid årsstämmorna. Ägardirektiven är uppdelade i allmänna och specifika för respektive bolag, att bolagens bedrivna verksamheter är förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och bolagsordningen, att bolagen följer de avkastningskrav som ägardirektiven anger, att moderbolaget (NKAB maj 2012) fastställt förutsättningar och principer för hur ägardialogen ska ske löpande under året och angivit vilka huvudfrågor som ska behandlas (ekonomi, kunder, medborgare, medarbetare, processer), att bolagen genom Vd verksamhetsrapporterat vid varje styrelsemöte i moderbolaget och att presidierna för samtliga bolag deltagit. Rapporterna har godkänts,

27 Sammanträdesdatum (forts) att det förekommit enskilda överläggningar mellan dotterbolag och moderbolagets presidier i särskilda frågor, att ägardirektiven i energibolag och Brunnen ska justeras inför årsstämmorna 2013 på grund av ändrad eller tillkommande verksamhet, att dotterbolagen (förutom ABNB) ännu inte uppfyller kraven på handlingars offentlighet såsom det föreskrivs i ägardirektiven samt att dotterbolagen ännu inte inbjudit till den så kallade ägardialogen för 2012 enligt tidigare beslut i moderbolaget. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Jan Lagerqvist, kommunchef Akten

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga Kommunfullmäktige 2011 04 26 82 160 2012 01 30 6 14 Kommunstyrelsen 2012 01 16 10 20 Arbets och personalutskottet 2011 12 19 259 564 Dnr 11.280 008 aprilkf20 Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12 ammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.30-16.45 ande hristina Davidson, ordförande () Mikael vanström, vice ordförande () Lars-Gunnar Hellström () Bodil Johansson ()

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 1 (7) 2012-04-26 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-05- 3 0 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildilingsiläillndeil Kommundelsnämnderna Motion fran KD "Inrätta

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson (C) Anders Lundell (S)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson (C) Anders Lundell (S) Sammanträdesdatum 112 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.00-11.15 Beslutande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen Sam manträd esp roto ko ii för Kommunstyrelsen Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10 Plats Närvarande Utses att justera, 13:2 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad närvarolista Ann-Christine

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN 09.00 I PEDAGOGEN 1(8) Ärende nr 2 Information om Kulturhuset Kristallen Sammanfattning - Öppet under hela sommaren. - Två klasser kvar från Paradisskolan

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 Ärenden: BUN au 27 Månadsrapport februari

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 2014-11-05 37/49 KS 206 Dnr KS/2014:41 034 Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen.

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 36 Plats och tid Glass Factory, Boda Glasbruk, klockan 15.00-17.10 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Nybro kommun Mötesprotokoll Blad Mötesdatum 38 Nybro Kommunbolag AB Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan

Nybro kommun Mötesprotokoll Blad Mötesdatum 38 Nybro Kommunbolag AB Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Mötesdatum 38 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 09.00-10.55 ande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Bodil Johansson (C) Peter Lilja (M) Martina

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl. 17.00 19.00 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna ordf. Kenth Wengholm, Nya Moderaterna vice ordf Jan Gustafsson, Centerpartiet Jan Holm, Socialdemokraterna Lina

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kavelbron Event, kl. 13.30-16.30 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ann-Britt Danielsson (M) Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Ann Ohlsson (L) justerande Peter Björklund

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 13.20

Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Sida 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Kaj Seger, ledamot ( 12-20) Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08 Kommunstyrelsens planerings- och Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.15-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Jonas

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer