Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande."

Transkript

1 Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Mikael Svanström (s) Anders Lundell (s) John Green (mp) Pia Eriksson (v) Karin Heideman (m) Jan Enarsson (m) Christina Davidson (c) Lars-Gunnar Hellström (c) Jonny Andersson (kd) Övriga deltagande Utses att justera Bernt Jonsson, ersättare (s) Cecilia Olsson, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Ann-Christine Quist-Karlsson ersättare (s) Martina Aronsson, ersättare (s) Hans Dahlström, ersättare (s) Kaj Raving, ersättare (v) Henry Islo, ersättare (m) Nils Duveborn, ersättare (SPI) Elisabeth Hultman, ersättare (fp) Anette Sturesson, ekonomichef Mats Arnér, administrativ chef Jan Lagerqvist, kommunchef Johan Jarl, sekreterare Brith-Louise Fagerstrand Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Johan Jarl Markus Lund Brith-Louise Fagerstrand Paragrafer Organ Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Markus Lund G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\2012\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 547 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS PÅ SAMMANTRÄDET: 209 Godkännande av dagordning. 210 Budgetuppföljning januari-oktober 2012 för Nybro kommun. 211 Beslut om tillägg för färdtjänst och riksfärdtjänst i skatteväxling i samband med ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken. 212 Förslag till handlingsplan för investering för tryggad energiförsörjning. 213 Motion om att inrätta maxtak i barngrupperna för stärkt kvalitet. 214 Motion angående utredning kring införande av lärarsekreterare. 215 Motion om införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag. 216 Motion om att öppna ett kommunalt återbruk i Nybro kommun. 217 Besvarande av medborgarförslag om möjlighet att fylla i medborgarförslag i ett pdf-dokument på kommunens hemsida. 218 Förutsättningar för projektdirektiv Örsjö plattform m m. 219 Antagande av detaljplan för Rismåla 2:61 m fl tomter. 220 Redovisning av delegationsbeslut. 221 Aktuellt från Regionförbundet. 222 Anmälningar a-k. 223 Kommunchefens rapport angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de helägda kommunala bolagen Fastställande av tomtpriser, Bjällingsmåla, Alsterbro. 225 Exploateringsstudie för del av Nybro 3:1 vid Tallgölsgatan. 226 Fastställande av nya taxor för vissa brandkårstjänster samt för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) m m.

3 Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) föredrar förändringar i dagordning. Dessa innefattar: Extra ärende om exploateringsstudie för del av Nybro 3:1, vid Tallgölsgatan. Extra ärende om fastställande av nya taxor för vissa brandkårstjänster samt för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) m m. Ärende om antagande av detaljplan för Rismåla 2:61 m fl tomter samt ärende om fastställande av tomtpriser, Bjällingsmåla, Alsterbro föreslås dessutom som omedelbart justerade. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordning med föredragna förändringar.

4 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Budgetuppföljning januari-oktober 2012 för Nybro kommun Föredragande: Anette Sturesson, ekonomichef Ekonomienheten redovisar ekonomisk uppföljning för oktober 2012 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet som det ser ut per den 8 november Riktpunkten för perioden uppgår till 83,3 procent. RP 83,3% Totalt Budget Förbrukat (ack.) Prognos tkr ack.utfall utfall i kr 31/12 Verksamhetens intäkter % 90,0% Personalkostnader % 85,8% Övriga kostnader % 88,2% Verksamhetens kostnader % Totalt % ,2% Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 83 procent, vilket ligger 0,3 procent lägre än riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 85,2 procent. I särskilda bilagor redovisas: 1. Budgetuppföljning per nämnd med nämndernas årsprognoser. Kultur-fritidsnämndens ekonomi är numera överförd till kommunstyrelsen, barnoch utbildningsnämnden och tekniska nämnden. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden har slagits ihop från och med föregående månads uppföljning. 2. Årsprognos för kommunen som helhet. 3. Uppföljning av investeringsbudgeten för nämnderna. 4. Kommentarer kring utfall och prognos från respektive förvaltningschef (delas ut vid kommunstyrelsens arbetsutskott).

5 Sammanträdesdatum (forts) Likviditet Per den 30 oktober 2012 har vi ett negativt saldo på minus kronor i kassan. I samband med försäljningen av VA och utbetalningen av premieåterbetalningen för avtalsförsäkringar ska det negativa saldot återställas. Kommunfullmäktige hanterar ärendet om denna ekonomiska transaktion under november månad Ur SKL:s ekonomirapport Kommunerna väntas redovisa ett rekordresultat på sammanlagt 15 miljarder kronor i år. Återbetalade premier från AFA Försäkring påverkar resultatet positivt med 8 miljarder kronor på helheten. Engångsintäkterna innebär att endast ett fåtal kommuner väntas ha underskott i år, vilket ger en välkommen andningspaus för många som kämpar för att klara en ekonomi i balans. En fortsatt hög nivå på investeringarna, ökade behov inom såväl förskolan, grundskolan som äldreomsorgen innebär att skattehöjningar kan komma att krävas i kommunerna. Rapporten i sin helhet finns att tillgå på kommunstyrelseförvaltningens kansli samt via SKL:s hemsida. Beslutsunderlag Bilaga: Ekonomisk uppföljning mot budget för oktober månad 2012 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Akten

6 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Beslut om tillägg för färdtjänst och riksfärdtjänst i skatteväxling i samband med ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken Bakgrund Under 2011 genomfördes skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Kalmar län (kommunfullmäktige den 31 oktober 2011, 241). Justeringen innebar att skattesatsen då ändrades till 21,83 kronor. Skatteväxlingen omfattade även färdtjänst och riksfärdtjänst. De uppgifter som Nybro kommun lämnade baserades på den ekonomiska redovisningen för Uppgifterna kontrollerades av revisorer från både kommunen och från dåvarande Kalmar Läns Trafik AB. Nuläge När verksamheten nu varit i landstingets regi under 2012 har ytterligare avstämningar gjorts av skatteväxlingsunderlaget. De kostnader som under 2010 avsåg Kalmar Läns Trafik AB har exkluderats i skatteväxlingsunderlaget. Detta innebär att skatteväxlingsunderlaget är för lågt när det gäller färdtjänst och riksfärdtjänst. Beloppen är verifierade av Kalmar Länstrafik och Nybro kommuns ekonomienhet. Totalt rör det sig om följande belopp: Färdtjänst Riksfärdtjänst Summa trafikkostnad per å kr kr kr För att Kalmar Länstrafik ska ha möjlighet att anpassa sin verksamhet, föreslås att beloppet successivt minskas under 4 års period på nedanstående sätt: % kronor % kronor % kronor % kronor % 0 kronor Beslutsunderlag Bilaga: Avtal: Tilläggsköp skatteväxling färdtjänst Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

7 Sammanträdesdatum (forts) att Nybro kommun ersätter Kalmar Länstrafik enligt ovanstående betalningsplan samt att firmatecknare undertecknar avtal om tilläggsköp. 2 kommunfullmäktige

8 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Förslag till handlingsplan för investering för tryggad energiförsörjning Sammanfattning Kommunchefen/koncernchefen förslår en handlingsplan, som innebär att beslut kan tas av kommunfullmäktige i mars Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2012, 183, att ge kommunchef/koncernchef i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i november 2012 ta fram handlingsplan och tidplan vad gäller framtagande av underlag som möjliggör investering i egen regi. Förslag Handlingsplan Framtagande av underlag för 10-årig investeringsplan Utskick till förvaltningschefer och bolagsdirektörer under november 2012 med uppdrag att ta fram underlag för respektive bolag/nämnd. Information till nämnder och styrelser om framtaget underlag för investeringar Uppdrag givet till Vd/förvaltningschef att redovisa underlag för investeringar under november/december 2012 i respektive nämnd/bolag. Förlängning av upphandlingsavtalet Uppdrag till Vd för energibolaget och ska slutrapporteras till koncernchefen senast 1 december Berednings- och beslutstillfällen Januari 2013 delrapport, kommunstyrelsens arbetsutskott Februari 2013 kommunstyrelsen Mars 2013 kommunfullmäktige Handlingsplanen är framtagen i samråd med energibolagets presidium. Kommunstyrelsen beslutar

9 Sammanträdesdatum (forts) att godkänna föreslagen handlingsplan. Samtliga förvaltningschefer/bolagsdirektörer Nybro Energi AB Jan Lagerqvist, kommunchef Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Motion om att inrätta maxtak i barngrupperna för stärkt kvalitet Motion Jimmy Loord (kd) har den 2 oktober 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Förskolan har byggts ut i mycket snabb takt i Sverige och en stor andel barn tillbringar nu den största delen av sin vakna tid en vanlig vardag i förskolan. År 2010 var 83 procent av alla barn mellan 1 och 5 år inskrivna förskolan medan motsvarande siffra för 10 år sedan var 66 procent och för 15 år sedan 56 procent. En liknande utveckling har vi sett i Nybro. De senaste årens politiska beslut om utökat antal timmar i barnomsorgen för alla, om avskaffade dagbarnvårdare och ett icke befintligt vårdnadsbidrag, liksom ökade barngrupper har satt ytterligare press på förskoleverksamheten i Nybro. Barnomsorgspolitiken i Sverige har generellt fokuserat på tillgången till förskola, inte kvaliteten i verksamheten. Resultatet har blivit allt större barngrupper, samtidigt som personaltätheten minskat. Som jämförelse kan nämnas att andelen barn per pedagog i Södertälje uppgick till 6,17 (2010) och 6,10 (2011) medan Skolverkets rekommendation är 5,1. Under perioder då förskolan i Nybro belastas särskilt finns risken att barngrupperna bara fylls på med fler och fler barn. Det är därför en mycket angelägen uppgift att arbeta för att förskolan ska hålla högsta klass. De stora barngrupperna riskerar att skapa problem för de minsta barnen, i synnerhet för dem med särskilda behov. Skolverket har vid flertalet tillfällen konstaterat att gruppstorleken till och med är viktigare än personaltäthet ur kvalitetssynpunkt. Mindre barngrupper är alltid att föredra framför större barngrupper med samma personaltäthet. Skolverket konstaterade redan i sin utvärdering av maxtaxereformen att grupperna på många håll har blivit så stora att det är svårt att bedriva verksamheten enligt intentionerna. Den kunskapsöversikt som Skolverket tog fram 2001 visar att en gruppstorlek på 15 barn är att föredra. Nybro kommun försöker hålla ett snitt på 20 barn per avdelning. Idag går alltså en stor majoritet av barnen i grupper som är större än vad Skolverket rekommenderar för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt. Och med den utveckling vi sett hittills, lär inte barngruppernas storlek reglera sig själva. Med anledning av ovan anförda föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

11 Sammanträdesdatum (forts) att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta ett maxtak för barngruppernas storlek samt ett riktvärde för personaltätheten i förskolan i Nybro. Maxtaket och riktvärdet för förskolegrupperna bör baseras på rekommendationerna i Skolverkets allmänna råd och ligga närmare dessa än vad de gör idag. För Kristdemokraterna i Nybro Jimmy Loord Tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 267, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Motion angående utredning kring införande av lärarsekreterare Motion Jimmy Loord (kd) och Jonny Andersson (kd) har den 2 oktober 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Ett land utan kunskapsinlärning blir så småningom ett u-land. Hur kommer det sig då att vi idag har en situation där var sjätte lärare lämnar sitt jobb och där kommunerna verkar ovilliga att förändra den utvecklingen? Att så många lärare lämnar sina jobb beror på stress, hävdar SCB. Många har en arbetssituation som i en förlängning är ohållbar. Nybro är inget undantag. Lärarförbundet i Nybro larmar återkommande om den orimliga arbetssituation som många av våra lärare lever i. Lärarna vittnar om att man helt enkelt inte hinner det man ska göra då arbetsbelastningen blivit för tung. Pappersarbete och dokumentationer stjäl tid för lektionsplaneringen som då blir lidande. Det är inte fel med dokumentation och åtgärdsprogram, men ibland motverkar den sitt syfte. Åtgärdsprogrammen är till för elevernas skull. Vad händer när lärarna drunknar i byråkrati och inte orkar ge sitt bästa i undervisningen? Slår vi inte knut på oss själva? Jag är för uppföljning och åtgärdsprogram, men låt detta få sin rätta plats. Lärarna måste få ägna sig först och främst åt undervisning. Idag hinner lärare i vår kommun inte med det man ska på sina 45 timmar i veckan. Lärare bör få tid till god research inför sin undervisning. Man ska kunna ägna arbetstid åt att hitta inspiration och engagemang i sin undervisning. Man ska kunna ägna sina 45 timmar åt analys av elevernas prestationer. Idag räcker inte tiden till. Du förväntas jobba gratis ett antal timmar i veckan om du ska få en någorlunda kvalité i det du gör. Alla yrkesgrupper får bjuda till lite under extra intensiva perioder, men då får man betalt för den övertiden. Det får inte våra lärare. Vi Kristdemokrater önskar att få vara med och ge lärarna en arbetsmiljö där man hinner göra det man ska under sin ordinarie arbetstid. Samtliga rapporter visar att lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska nå framgång i skolan. Låt oss då stärka upp denna faktor. Vi Kristdemokrater tror att det är dags att införa en ny yrkesgrupp, nämligen lärarsekreterarna. En lärarsekreterare avlastar lärarna i flera moment av dokumentationsarbete och utför diverse sekreterarjobb. Detta för att avlasta lärarna till att få mer tid för lektionsplanering. Med anledning av ovan anförda föreslår vi kommunfullmäktige att ge barnoch utbildningsförvaltningen i uppdrag att:

13 Sammanträdesdatum (forts) 1. Undersöka behovsunderlaget för en lärarsekreterare med vår lärarkår. 2. Utreda hur en lärarsekreterartjänst skulle kunna se ut. 3. Införa en lärarsekreterartjänst vid funnet behov. För Kristdemokraterna i Nybro Jimmy Loord Jonny Andersson Tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 268, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Akten

14 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Motion om införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag Motion Jimmy Loord (kd) har den 2 oktober 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Att föräldrarna fritt ska kunna välja hur de vill ordna omsorgen för sina barn är en av samhällets viktigaste rättvisefrågor. Det är därför ytterst angeläget att det skapas goda förutsättningar för alternativa lösningar. Lösningar där föräldrarna själva får välja den lösning som de anser passar dem bäst. Därför föreslår vi Kristdemokrater införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag. De som allvarligt missgynnas av den nuvarande familjepolitiken och konstruktionen med maxtaxa är de föräldrar som väljer att själva ansvara för barnomsorgen under de första levnadsåren för barnen. De omfattas inte av några bidrag. Ändå måste alla familjer skattevägen vara med och betala den kommunala barnomsorgen, även de som inte nyttjar den. De som idag använder kommunal barnomsorg får i realiteten en kraftig skattesubvention. Det är rimligt och rättvist att även familjer som väljer egna lösningar ska få del av kommun- och statsbidrag. Maxtaxans införande innebar att den som tjänade mest också fick störst ekonomisk vinst av maxtaxereformen. Inriktningen bör vara att samhällets generella insatser för barnomsorg ska fördelas lika på alla barn. Ensamstående föräldrars situation bör uppmärksammas. Många arbetar på kvällar och helger och har svårt att anpassa sig till den barnomsorg som kommunen erbjuder. Ett kommunalt vårdnadsbidrag skulle underlätta barnomsorgen för ensamstående föräldrar. Utgångsläget bör vara att föräldrar som själva vill ta hand om sina barn får barnomsorgspeng motsvarande vad det kostar kommunen att ha ett barn i förskola. Mot bakgrund av att all forskning pekar på att barn mår bäst av att vara hemma de tre första levnadsåren och att Nybro kommun har svårt att hantera det höga trycket på barnomsorgsplatserna föreslår jag kommunfullmäktige besluta: att i Nybro kommun införa kommunalt vårdnadsbidrag för föräldrar med barn mellan 1 och 3 år samt upprätta ett regelverk kring detta. För Kristdemokraterna i Nybro Jimmy Loord

15 Sammanträdesdatum (forts) Tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 269, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Akten

16 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Motion om att öppna ett kommunalt återbruk i Nybro kommun Motion Pia Eriksson (v), Kaj Raving (v) och Anders Svensson (v) har den 26 oktober 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: I Vänsterpartiet står miljöfrågan alltid högt på dagordningen. I hållbarhetsarbete brukar man prata om avfallstrappan. Första steget handlar om att minska avfallet genom att ändra våra vanor. Nästa steg är att återanvända så mycket som möjligt. På nästa nivå handlar det om att återvinna så mycket som möjligt av det avfall som ändå blir. Att i möjligaste mån återanvända och återvinna ger stora miljövinster till en liten insats, dessutom kan det spara pengar. Den stora besparingen ligger i att man slipper producera nya varor när gamla används åter igen. I ett antal kommuner finns sedan länge ett organiserat återbruk där sådant som fortfarande är användbart först sorteras ut och tas om hand innan resten blir grovsopor. Härigenom kan avfallsmängderna minskas och ändliga resurser sparas. Vi i Vänsterpartiet vill därför att vi även i Nybro kommun stimulerar återanvändning och återvinning genom att öppna ett kommunalt återbruk för att ta tillvara på kasserat/utbytt kommunalt kontorsmaterial m m. Eventuellt skulle verksamheten kunna skötas inom ramen för kommunens dagliga verksamhet. Detta kan lämpligen kompletteras med register över vad som finns tillgängligt inom kommunens verksamheter. Det ger en möjlighet för kommunen att bli bättre på att hushålla med sina inventarier och därmed ekonomiska resurser och minska sin miljöpåverkan. Det kan hända att en arbetsplats behöver nya möbler. Istället för att slentrianmässigt köpa nytt kunde man se efter om det finns lämpliga saker på något annat håll. Det vinner både miljön och kommunens kassa på. Vi yrkar därför: - Att ett återbruk startas i kommunal regi. - Att detta kompletteras med ett register över tillgängligt material. - Att detta om möjligt sköts inom ramen för daglig verksamhet. För Vänsterpartiet Nybro Pia Eriksson Kaj Raving Anders Svensson

17 Sammanträdesdatum (forts) Tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 269, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till AB Nybro Brunn för yttrande. AB Nybro Brunn Akten

18 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Besvarande av medborgarförslag om möjlighet att fylla i medborgarförslag i ett pdf-dokument på kommunens hemsida Medborgarförslag Joakim Malm har den 27 januari 2012 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige enligt följande: Förslaget Möjlighet att fylla i medborgarförslag i ett pdf-dokument på kommunens hemsida. Motiveringen Minska pappersanvändningen, förenkla förslagen. Joakim Malm Sikvägen Nybro Telefon: Tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2012, 52, att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen och IT-enheten. Yttrande från IT-enheten Områden som har med e-tjänster att göra behandlas och styrs av e-strategistyrgruppen. Gruppen har arbetat cirka 1 år. Förslaget om tjänsten, om ifyllbara pdf-dokument på nybro.se, har också tagits upp av den interna arbetsgruppen, men på grund av att styrgruppen för e-strategi har varit involverad i infrastrukturfrågor, så som utbyggnaden av bredbandsnät i Nybro kommun, har frågor som gäller e-tjänster flyttats till hösten Självklart kommer IT-enheten att lyfta medborgarförslaget i samband med när e-tjänster diskuteras inom e-strategistyrgruppen, men det är svårt att uppskatta när tjänsten kommer att införas. Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen Frågan om införande av utökade kommunala e-tjänster har diskuterats sedan en tid. Förslaget ligger väl inom detta område och föreslås därmed behandlas inom det fortsatta arbetet med e-tjänster.

19 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget behandlas inom det fortsatta arbetet med införande av utökade kommunala e-tjänster samt att därmed bifalla medborgarförslaget. 2 kommunfullmäktige

20 Sammanträdesdatum Dnr 08/0205 Förutsättningar för projektdirektiv Örsjö plattform m m Bakgrund Nybro kommun har länge haft en vision om att det senast år 2020 ska finnas en pendeltågstrafik mellan Kalmar och Växjö, med möjlighet till påstigning i bland annat Hanemåla och Örsjö. Målet finns i Lokal Agenda 21 antagen 1996 och 2004, i den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad år 2004 samt i Översiktsplan för Nybro kommun, antagen I översiktsplanen anges syftet vara att en plattform i Örsjö skulle stärka ortens attraktivitet både för boende och för företag. Då KLT avser att påbörja pendeltågstrafik mellan Kalmar och Växjö under 2014 är det viktigt att projektering och byggnation av plattformar kan påbörjas under Plattformarna är symboliskt markerade i investeringsbudgetarna för och En plattform uppskattas kosta cirka kronor. Till detta kommer kostnader för anslutning till plattform, inklusive P-platser, belysning m m. Plattform Örsjö Trafikverket planerar att bygga ett mötesspår i Örsjö under 2013, där Nybro kommun förskotterat med cirka kronor. Det finns flera goda skäl till att samtidigt som mötesspåret byggs även anlägga en plattform. I grova drag skulle en samtidig anläggning av ett mötesspår och plattform reducera samhällets kostnader med minst kronor. Beräknad budget för att angöra en plattform inklusive belysning, väderskydd, P-platser m m beräknas till kronor för Örsjö. Plattform Hanemåla Nybro kommun planerar att elektrifiera järnvägsspåret till kombiterminalen och förlänga det östra spåret vid terminalen under Vår förhoppning är att dessa arbeten kan samordnas med Trafikverkets övriga arbeten längs järnvägen under samma år. Det finns därför även här goda skäl till att samtidigt som dess åtgärder genomförs även anlägga den plattform kommunen önskar i Hanemåla/Fredrikslund. Plattformen i Hanemåla beräknas kosta motsvarande som i Örsjö, men här är osäkerheterna ännu så länge stor. Finansiering Om inte något verksamhetshotell byggs under 2013 kan plattformarna finansieras inom beslutad investeringsram (cirka kronor). Kommunstyrelsen beslutar

21 Sammanträdesdatum (forts) att ge teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra bygget av tågplattformar i Örsjö och Hanemåla enligt kommunfullmäktiges antagna styrdokument och markeringarna i investeringsbudgeten, att finansiera investeringarna inom befintlig investeringsram samt att meddela Trafikverket att plattformen i Örsjö ska byggas i samband med anläggandet av mötesspåret samt att samtidigt börja byggnation av plattform även i Hanemåla under Trafikverket Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Ekonomienheten Akten

22 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Antagande av detaljplan för Rismåla 2:61 m fl tomter Ärendebeskrivning Detaljplan för del av Rismåla 2:61 m fl fastigheter i Nybro föreligger för fastställande av kommunfullmäktige. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en byggnation av växelströmsställverk och en omriktarstation inom fastigheten Rismåla 2:61. Planområdet är beläget cirka 4 km nordväst om Nybro centrum och omfattar cirka 43 hektar. Föreliggande detaljplan antogs av teknik- och samhällsbyggnadsnämnden den 4 oktober 2012, 55. Samrådsinformation Förslaget har varit ute på samråd, enligt 5 kap. 20 i plan- och bygglagen, från den 17 april till den 11 maj Det har varit utställt på kommunhuset för granskning från den 18 juni till den 13 juli Inkomna synpunkter redovisas med samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt sammanfattning av ändringar i bifogad bilaga. Beslutsunderlag Bilaga: Planhandlingar för detaljplan för Rismåla 2:61 m fl tomter Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Rismåla 2:61 m fl tomter. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 2 kommunfullmäktige

23 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden samt tjänstemän, enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på kommunstyrelsens närmast följande sammanträde. För november månad 2012 redovisas inga delegeringsbeslut. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Akten

24 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Aktuellt från Regionförbundet Aktuell information från Regionförbundet i Kalmar län ska komma ledamöterna till godo antingen via e-post eller via ordinarie utskick av handlingar. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Akten

25 Sammanträdesdatum Anmälningar Anmäls och läggs till handlingarna: a) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2012, b) Protokoll från styrelsesammanträde för Nybro Kommunbolag AB den 22 oktober 2012 (Dnr 2012/000030), c) Protokoll från förbundsfullmäktige för Kalmarsundsregionens Renhållare den 5 oktober 2012 (Dnr 2012/000016), d) Protokoll från styrelsesammanträde för Syskonen Johansson stiftelse den 24 oktober 2012 (Dnr 2011/000138), e) Framtidsstudie för Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås (Dnr 2012/000044), f) Överklagan av beslut av barn- och utbildningsnämnden (Dnr 2012/000237), g) Tillägg till överklagan av beslut, , av barn- och utbildningsnämnden (Dnr 2012/000237), h) Fastställande av budget 2013 (individ- och familjenämnden) (Dnr 2011/000323), i) Beslut om att ej överpröva kommunens beslut avseende detaljplan för del av Mandolinen m fl fastigheter i Nybro (Länsstyrelsen Kalmar län) (Dnr 2012/000099), j) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2013 (Dnr 2012/000239), k) Projektnytt den 25 oktober 2012, 6, från Svenska Kraftnät Nordbalt (Dnr 09/0174). Respektive akter

26 Sammanträdesdatum Dnr 2012/ Kommunchefens rapport angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de helägda kommunala bolagen 2012 Sammanfattning Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över de helägda kommunala bolagen. Rapporten visar att dotterbolagen i allt väsentligt fungerar och arbetar enligt beslutade styrdokument. Rapport redovisas även för kommunstyrelsens sammanträde innevarande månad. Bakgrund I kommunallagen regleras förhållandet mellan kommunfullmäktige och de kommunala bolagen. Som exempel kan nämnas kommunallagens kap. 3, där det framgår under vilka förutsättningar en kommun får överlämna vården av en kommunal angelägenhet till t ex ett kommunalt bolag. Ett annat exempel är vad som gäller om offentlighet och sekretess i bolagen. Kommunallagen beskriver också kommunstyrelsens uppsiktsplikt i förhållande till bolagen i kap. 6, 1. Rapport Kommunchefen, tillika Vd i Nybro Kommunbolag AB (koncernbolaget) rapporterar: att formella styrdokument finns, det vill säga bolagsordning, bolagspolicy och ägardirektiv (kommunfullmäktige november 2011) och att de är antagna vid årsstämmorna. Ägardirektiven är uppdelade i allmänna och specifika för respektive bolag, att bolagens bedrivna verksamheter är förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och bolagsordningen, att bolagen följer de avkastningskrav som ägardirektiven anger, att moderbolaget (NKAB maj 2012) fastställt förutsättningar och principer för hur ägardialogen ska ske löpande under året och angivit vilka huvudfrågor som ska behandlas (ekonomi, kunder, medborgare, medarbetare, processer), att bolagen genom Vd verksamhetsrapporterat vid varje styrelsemöte i moderbolaget och att presidierna för samtliga bolag deltagit. Rapporterna har godkänts,

27 Sammanträdesdatum (forts) att det förekommit enskilda överläggningar mellan dotterbolag och moderbolagets presidier i särskilda frågor, att ägardirektiven i energibolag och Brunnen ska justeras inför årsstämmorna 2013 på grund av ändrad eller tillkommande verksamhet, att dotterbolagen (förutom ABNB) ännu inte uppfyller kraven på handlingars offentlighet såsom det föreskrivs i ägardirektiven samt att dotterbolagen ännu inte inbjudit till den så kallade ägardialogen för 2012 enligt tidigare beslut i moderbolaget. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Jan Lagerqvist, kommunchef Akten