STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde."

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 april 20 I 4, kl Plats: Sanunanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors. p rogram Tid Programpunkt 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Lokal Valsaren 17:00 Gruppmöte Miljöpartiet Nya Smedjan 17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Synaren 17:00 Gruppmöte Sverigedemokraterna. Hyttan 18:00 Allmänhetens frågestund. Valsaren 18:10 Ordet är fritt. 18:15 Ärendebehandling. Thomas Backelin Ordförande Vid förhinder meddelar fullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar ersättare efter ordning som fastställts vid val, tfn , eller

2 Ärenden Sid Paragraf Föredragande 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt justeringens tid och plats. 3 Meddelanden. 1 4 Infonnation och genomgång av Storfors ---- KommunchefMikael Jareke kommuns årsredovisning. 5 Ansvarsprövning: 41 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för förtroendevalda i nämnder och styrelser för Godkännande av Storfors kommuns SO KS 56 årsredovisning/bokslut Medborgarförslag gällande kvälls och 112 nattöppet inom barnomsorgen i Storfors kommun 8 Redovisning av ej färdigberedda 114 motioner och medborgarförslag. 9 Interpellation Karriärtjänster i Skolan. 115 KF Interpellation från Miljöpartiet. 118 KF Borgensförbindelse Kommuninvest. 120 KS Bergslagens Räddningstjänsts 126 KS 45 myndighetstaxor Hantering av Kapitalkostnader i 131 KS 46 samband med ny- och tillbyggnad av Räddningstjänststationer, Bergslagens Räddningstj änst.

3 Ärenden 14 Inrättande av ett HVB hem (hem för vård eller boende). Sid Paragraf Föredragande 133 K Inlandsbanan Turism AB 2014, Nyemission av aktier 136 K Fyllnadsval: - Ersättare (8) i Välfårdsnänmden. 137 KF Fyllandsval: - Ordinarie ledamot (8) i Kommunstyrelsen. 138 KF Fyllnadsval: - Ordinarie ledamot (8) i Välfårdsnänmden. 139 KF Fyllnadsval: - Ersättare (8) i Regionfullmäktige. 140 KF Fyllnadsval: - Ordinarie ombud (8) Friskvården Värmlands årsmöte. 141 KF Fyllnadsval: - Vice ordförande (8) i Kommunstyrelsen. 142 KF Val: - Ersättare till Leader, Värmlands Bergslag KF Fyllnadsval: - Vice ordförande (8) i Välfårdsnänmden Thomas Backelin Ordförande

4 STORFORSKOMMVN S~TRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdes datum Kommunfullmäktige Sida 2(5) KF Meddelanden Miljö- och byggnadsnämnden kl Kommunhuset Kommunstyrelsen kl Kommunhuset Välfårdsnämnden kl Kommunhuset Bergslagens Räddningstjänst Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning. Dnr KS /7 Kommunrevisionen Kristinehamns kommun Årlig övergripande granskning av Östra Värmlands Överfdrmyndarnämnd och Adnllnistrativa nämnden Dnr KS KPMG: Årlig övergripande granskning 2013 gemensamma nämnder där Kristinehamns kommun är värdkommun, Revisionsrapport. Dnr KS Kommunrevisionen Storfors kommun Revisionsrapport över årsredovisningen Dnr KS /10 KPMG: Granskning av bokslut och årsredovisning, Revisionsrapport. Dnr KS /11 VärmlandstrafIk AB Årsredovisning 2013 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 2 STORFORS KOMMUN 201~ -03~ 1 9 DIarienr:.!.(."?'.. ~"'!.f'::.. eqd.t... Diarieplanbet: i Bergslagens Räddningstjänstförbund Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMGAB Antal sidor: II Rappolt beträffande årsredovisning,docx 2014 KPMG AB, a Swedish flmited nabllity company and a memberflrm oflhs KPMG nelwork of Independent mamberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG Intemelionar), e Swiss enuty. All fights reserved.

6 3 Bergslagens RiiddnillgnjäJlstjörhund Granskning av bokslut och årsredovisning Innehåll 1. Sammanfattning 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1.2 Underlag for revisorernas bedömning utifrån fastställda mål 2. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd/styrelse 7. Metod 8. Projektorgamsation 9. Årsredovisningen 9.1 Allmän bedömning 9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsreko=endationer 9.3 Förbundets f6rvaltningsberättelse Balanskravet 10. Bedömning utifrån forbundsdirektionens mål 10.1 Bakgrund 10.2 Finansiella mål 10.3 Verksamhetsrnål 11. Resultaträkning 12. Balansräkning 12.1 Finansiella anläggningstillgångar 12.2 Kundfordringar 12.3 Likvida medel 12.4 Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter 13. Investeringar 14. Kassaflödesanalys Rapport beträffande KPMG AB, a Swedish limlted liablnly company and a memberfirm of the KPMG network of Independent memberfirms affillaled with KPMG!nternational CooperaUve '"KPMG International1, a Swiss en!ity. Al! fights reserved.

7 4 1. Sammanfattning Vi har av revisorema i Bergslagens Räddningsijänstförbund fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning rör räkenskapsåret Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är Iörenligt med de mål som rörbundsdh'ektionen beslutat (9 a ). Revisorema ska pröva om räkenskapema är rättvisande (9 ). Revisoremas nttalande avges i revisionsberättelsen. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorema ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och stälining. Årsredovisningen hal' i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen De mest väsentliga slutsatsema från granskningen kan sanunanfattas enligt röljande: Årets resultat uppgår till tkr vilket är bättre än budgeterat nollresultat. Resultatet innebär att man även ål' 2013 klarar kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi har vid vår analytiska granskning av resultaträkning och balansräkning inte noterat några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Vi har inte heller uppmärksanunat några betydande fel i den beloppsmässiga redovisningen varrör vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av rörbundets resultat och ställning per Underlag för revisorernas bedömning utifrån fastställda mål Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse ror god ekonomisk hushållning. Revisorema ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är Iörenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska rorvaltningen. Finansiella mål Samtliga uppställda finansiella mål Icir 2013 uppnås. Verksamhetsmål Förbundets uppföljning av de verksamhetsrnässiga målen kopplade till god ekonomisk hushållnlng anger att målet om en självfinansierad larmcentral uppnås. Målet om att klara angivna insatstider påvisar inga avvikelser avseende bemanning men ett mindre antal avvikelser beträffande anspänningstider. Det tredje verksamhetsmässiga målet berör utforda tillsyner på prioriterade objekt. Delmålet ror 2013 är inte uppnått men målet Icir hela perioden bedöms som uppnåeligt KPMG AB, a Swadlsh 11mlIed llabiuty company and a membar firm of the KPMG network of Independent member firms alflllaled wllh KPMG lnh,maoonal, a Swiss cooperalive, All rights reserved. I

8 5 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har av revisorerna i Bergslagens Räddningstjänstfårbund ratt i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fårbundsdirektionen beslutat (9 a ). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 ). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. V ärt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tilh'äckligt underlag får att kunna avge revisionsberättelsen. Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisnings lag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 4. Avgränsning Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år V år granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade). I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primfut att granska den interna kontrollen över förbundets kostnader och intäkter. Granskuingen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt fåljer Kommunallag och kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Interna regelverk och instruktioner Direktionsbeslut Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse får god ekonomisk KPMG AB, a Swedish Jlmlted nabuily oompany and a mamber firm of Ihe KPMG network of Independent memberfirms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperativb. AH r1ghls reserved. 2

9 6 6. Ansvarig nämnd/styrelse 7. Metod Granskningen avser förbundsdirektionens årsredovisning. Rapporten är saklighetsgranskad av ekonom på förbundsstaben. Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet år förenligt med de av direktionen beslutade målen ÖVersiktlig analys av resultaträkningen 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Peter Rosengren, Auktoriserad liablnty company and a rnemberfirm of the KPMG natwork of independent memberfirms affflialad with KPMG International, öl Swiss coapal'8uve, All rights resened. 3

10 7 9. Årsredovisningen I den kommunala redovisningslagen ges en övergripande vägledning beträffande årsredovisningens innehåll. Lagstiftaren har valt att inte detaljreglera ntan överlämnat till kömmunerna och kommunalförbunden att utveckla praxis och god sed på området. Man kan uttrycka det som att lagen angel' en lägsta nivå från vilken respektive kommunalfårbund kan arbeta utifrån sina egna fårutsättningar och fårhållanden. Generellt kan sägas att det i landet under senare år skett en positiv utveckling på området mot alltmer infolmativa årsredovisningar. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, finansietingen och det ekonomiska resultatet och ställningen vid årets slut. Enligt lagen om kommunal redovisning år direktionen ansvarig får årsredovisningens upprättande och dess innehåll. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över utvecklingen i kommunalfårbundets verksamheter under räkenskapsåret och kommentera väsentliga händelser som inträffat under året. Lagstadgade regler får vad årsredovisningen skall innehålla finns i den kommunala redovisningslagen. Som komplement till lagstiftningen finns redovisningsrekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Lagstifiningen, rekommendationer tillsammans med etablerad praxis får upprättande av årsredovisning får kommunal verksamhet år det samlade regelverk som direktionen har att beakta. 9.1 Allmän bedömning Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av fårbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer I årsredovisningen under avsruttet "Redovisningsmodell" anges att den kommunala redovisnings lagen reglerar fårbundets redovisningsrnodel!. Den kommunala redovisningslagen förtydligas genom de rekommendationer som ges ut av Rådet får kommunal redovisning (RKR). I vål' granslming har vi stickprovsvis granskat om detta påatående stännuer genom översiktlig avstämning av fårbundets årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer. Baserat på detta och väsentlighetsprincipen år vår bedömning att fårbundet i huvudsak efterlever rekommendationema. 9.3 Förbundets förvaltningsberättelse Vår uppfattning år att förvaltningsberättelsen motsvarar de krav som ställs enligt lagstifiningen. Den länmade redogörelsen får f6rbundets verksamhet och ekonomi, innehåller de väsentliga fakta som krävs for att läsaren tillsammans med den övriga finansiella infonnationen skall knnna göra en övergripande bedömning av a Swedish l!mlted!lability company and a mamber firm of the KPMG network of 1ndependent mambar finns affillated with KPMG lntemalionru, a Swiss cooperalille, All righls resarved 4

11 Balanskravet Gällande regler I KL finns de :fr o m år 2000 gällande reglema om balans1cravet, vilket innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnadema. Eventnella negativa resultat som uppkommer ska euligt KL regleras inom tre år. I KL stadgas även att kommunalförbunden ska ha en god ekonomisk hushållning vilket får ses som ett överordnat 1crav Balanskravet i årsredovisningen Resultatet utgör +3,3 mkr för Inga tidigare underskott att åtgärda föreligger vilket innebär att forbundet klarar det s k balans1cravet. 10. Bedömning utifråu rörbundsdirektionens mål 10.1 Bakgrund Euligt kommunallagens bestärmnelser ska forbundsdirektionen i budgeten ange finansiella mål och verksarnhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorema ska hedöma om resultatet i årsredovisningen är föreniigt med de av direktionen beslutade målen Finansiella mål Förbundets långsiktiga ekonomiska plan visar att i budget 2013 och plan för åren beräknas ett +/-0 resnitat varje år. Enligt redogörelse i den antagna budgeten är det förenligt med förbundets syn på god ekonomisk hushållning. I budget 2013 har foljande finansiella mål med koppling till god ekonomisk hushållning fastställts: Mål enligt budgetdokument för 2013 Arets resultat skall vara positivt utöver större och mer omfattande insatser än vad som budgeterats. Arets avs1crivningskostnader bör inte övers1crida budgeterad avs1crivning. Arets investeringar ska finansieras med egna medel. Banklikviditeten bör vid bokslut inte unders1crida 3 m1cr Vår bedömning Målet uppnås. Målet uppnås. Målet uppnås. Målet uppnås. I den avstämning som förbundet själva gör i årsredovisningen konstateras att samtliga fmansiella mål SWedlsh ~mited liabllitycompany and a mamberflrm of the KPMG network of lndepemlenl memberflrms affilialed with KPMG International, a SWiss coopemtive. All righls resensd. 5

12 Verksamhetsmål I budgetdokuinentet får 2013 finns tre verksamhetsrnässiga mål med koppling till god ekonomisk hushållning, ett för varje avdelning. De verksamhetsrnässiga målen, får vilka måluppfyllelse presenteras i tabellen nedan, är av olika karaktär och mätbarhet. r förbundets årsredovisning, avsnittet ekonomisk hushållning, redogörs för målen och hur väl de uppnåtts. Avdelning Vel'ksamhetsmässigt mål MåluppfYllelse enligt föl'b7!11dets bedömning Räddningsijänsten Att inom tilldelade medel upprätthålla Inga avvikelser beslutad beredskapsorganisation och att gällande bemanning. påbölja insatser inom angivna insatstider Mindre avvikelser enligt handlingsprogram. finns gällande anspäningstider. Skyddsavdehringen Att med tilldelade medel utföra tillsyner Delmålet ej uppfyllt på de priodterade objekten iförbulldet Målet för hela Enligt BRT:s tillsynsplan fmns totalt 803 perioden st sådana objekt inom BRTs bedöms som verksamhetsområde uppnåeligt. Larmcentralen Verksal11heten skall vara självfinansierad Målet uppnås. ntifrån medlemmarnas och BRT:s interna behov och nyttjande av larmtjänsten. Vi ser positivt på det ar'bete som förbundet genomfört med att formulera mätbara verksamhetsmässiga mål med koppling till god ekonomisk hushållning samt att dessa nu presenteras tillsar111nans med de finansiella målen i Il SWedish Dmlted Jlabillty company and Il member firm of lhe KPMG network of Independent memberlirms affilialed with KPMG lntemahonal, a Swiss cooperafiva. All righls reserved. 6

13 Resultaträkning Resultaträkningeu skall redovisa samtliga intäkter och kostnader samt hur det egoa kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Årsredovisningen visar ett överskott får 2013 med + 3,3 mkr. Budget får 2013 visar ett överskott med +/-0 Mkr. Den positiva avvikelsen mot budget uppgår dårmed till 3,3 mkr. Överskottet innebär en ökning av förbundets eget kapital fl'ån 36,0 mkr till 39,3 mkr. Arets pensionskostnader, tkr, hat enligt gällande beslut täckts resultatmässigt av medlemskommune1'lla, dels av budgeterade tkr samt en korrigering på tkr. Övriga budgeterade kommunbidrag uppgår till tlcr vilket ger ett totalt bidrag efter korrigering på tkr. AvdebtimtaTltus ekollomiska ul all Belopp i tkr Utfall Budgel Avvikelse mol Utfall bud gel Stabsavdeiningen ink! pensionskostnader Räddnings1jänstavdeiningen Brandskyddsavdeiningen Larmcentralen 541 O Totalt Bidrag netto Resultat O Av stabsavdelningens budgetavvilcelse utgör ökade pensionskostnader huvuddelen, 3,7 mkr. Motsvarande belopp har kompenserats genom extra kommunbidrag varfår förändringen inte ger någon faktiskt l'esultatpåverkan för fårbundet. Resterande avvikelse,på + 1,8 mkr beror till största delen på återbetalade medel från AFA. Avvikelse från budget får Räddnings1jänstavdelningen utgörs bland annat av lägre personalkostnader) än budgeterat till fåljd av koltare insatstidel' samt att sociala avgifter budgeterats till 31,42 % får all personal. Bland räddnings1jänstavdelningens personal finns ett antal personer fådda 1985 eller senare. För dessa påfårs förbundet endast arbetsgivaravgifter motsvarande 15,49 %. Positiv avvikelse kommer även från reavinst vid försäljning av äldre fordon. Räddnings1jänstavdelningen har under året haft högre driftskostnader än budgeterat och då främst avseende reparationer på tyngre fordon samt inköp av El SWedish liml!ed frabmtycompany and a member firm of the KPMG netyrork of independent mamber firms affifialed with KPMG International, El Swiss cooparauve. AU rlghts reserved. 7

14 1 1 Brandskyddsavdelningens har under året haft något lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på att personal lånats ut till Räddningsavdelningen under sommarmånaderna Lanncentralens budgetavvikelse består framförallt av ej budgeterade lönebidrag. 12. Balansrälming Balansräkningen har samma uppställning som tidigare åj. Inga väsentliga förändringar har gjolts i hur förbundets tillgångar och skulder redovisas. Inget anmärkningsvärt har noterats vid vår granskning av balansräkningen men nedan länmas ändå förklaring till vissa poster där stöne förändringar finlls mellan 2012 och ~ Finansiella anläggningstillgångar LåJlgfristig fordran på medlemskommunerna har ökat med tkr till följd av ökad pensionsskuld enligt beräkuing från KP A. Motsvarande ökning återfinns under posten "Avsättning får pensioner och likrumde förpliktelser" Kundfordringar Kundfordringar är något lägre i årets bokslut än tidigare år då en medlemskommun reglerat faktnran avseende kvrutal l Merparten av resterande kundfordringar avser fakturor till medlemskommunema avseende Likvida medel Likvida medel påvisar en ökning jän1fålt med föregående års bokslut. Den ena orsaken är att det goda resultatet. Den låga investeringsvolymen bidrar också till att likviditeten är hög. Investmingar enligt budget för 2013 hade påverkat likviditeten med -s 263 tkr Upplupna kostnader och f6rutbetalda intäkter De fakturerade medlemsbidragen som beskrivs ovan påverkar också förbundets balanspost "upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" med tkr då bidragen periodiserats så att de tillgodoräknas på Investeringar Årets investeringru' uppgår till tkr och når därmed iute upp till budgeterade tkr. Den stora underförbrulmingen beror fi'ämst på att årets investeringru' i tnnga fordon inte genomfålts som planerat. I årsredovisningen föreslås att under 2013 outnyttjade investelingsmedel förs över till 2014 för att då fullfölja bland annat inköp av tnnga KPMG AB, 13. Swedish limiled liabl!11:y company and a mamber fljttl of the KPMG nelwork of Independent mamber firms affinat9d with KPMG Inlemallonal, a SWiss cooparafive. All righls reserved. 8

15 12 Anskaffningar understigande ett halvt basbelopp, vilket för 2013 motsvarar 23 tkr, belastar anskaffningsårets resultat. 14. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKRs rekommendation Peter Rosengren Auktoriserad revisor 2014 KPMG AB, a SWedish limiter! Habtnly company and a memberfirm oflhe KPMG nelwork of Independent membar flrrns affilialed wlth KPMG Intemanone~ a Swiss eooperatjve. All rlghts reserved. 9

16 13 r!i Kristinehamns ~K9mmun STORFORS KOMMUN Kommunrevisionen För kännedom: Kommunfullmäktige och kommunstyrelser för de ingående kommunerna i de gemensamma nämnderna; Östra Värmlands ÖVerförmyndamämnd (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Starfors, Karlskoga och Degerfors ) Årlig övergripande granskning av Östra Värmlands ÖveIformyndar. nämnd och Administrativa nämnden 2013 För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga och Degerfors en gemensam revisionsrapport för de gemensamma nämnderna; Östra Värmlands Överförmyndamämnd (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Starfors, Karlskoga och Degerfors). Den bilagda rapporten är en sammanställning av granskningen av de två gemensamma nämnderna där Kristinehamn är värdkommim (Östra Värmlands ÖVe1jörmyndarnämnd och Administrativa nämnden). Rapporten består av ett utdrag ur den fullständiga slutrapport avseende den så kallade årliga övergripande granskningen som genomförts i samtliga nämnder i Kristinehamns kommun år Revisorerna i Kristinehamns kommun har med stöd av KPMG, genomfört årets årliga övergripande granskning med inriktning mot kommunens modell för ekonomisk styrning och uppfciljning i nämnderna. Det övergripande syftet med granskningeu har varit att bedöma den ekonomiska styrningen och uppföljningen i nämnderna. I granskningen har ingått att kartlägga och tillsammans med nämnderna 'diskutera: '" '" '" Om den ekonomiska rapporteringen som nämnden erhåller är tillförlitlig och utgör ett beslutsunderlag för ledamöterna. Det vill säga om rapporterna redovisar utfall i förhållande till verksamhetsplan och om analyser och prognoser kan upprättas utifrån dessa samt planering och uppföljning av åtgärder. Om innehållet i den ekonomisks rapporteringen, syftet med rapporteringen och hur ofta och i vilken form den redovisas. Nämnden har även getts möjlighet att lämna sin bedömning av rapporteringen och vad de vill utveckla. Rollfördelningen som ges av kommunallagen innebär att ansvaret får att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges intentioner ligger på de olika nämnderna. Dessa har också ett särskilt uttalat ansvar för den interna kontrollen inom sin respektive förvaltning. 1

17 14 r:ei Kristinehamns ~Kpmmun Kommunrevisionen Kommunstyrelsen har ett ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter. Även om styrelsen inte har ett direkt ansvar och en omedelbar påverkansmöjlighet för verksamheten i förvaltningarna, så har den en skyldighet att ha uppsikt över de olika näomderna och om så krävs läoma de råd och anvisningar som kan erfordras. Detta ansvar åligger även kommunstyrelsen för gemensamma nämnder där den ingående kommunen inte är värdkommun. Denna rollfördelning kräver en ändamålsenlig ekonomisk rapportering dels i nämnderna som ska kunna följa upp att förvaltningen bedrivs enligt näomdens anvisningar, dels till kommunstyrelsen som ska följa nänmdernas verksamhet och slutligen till fulhnäktige som ska kunna bedöma om det uppdrag som lagts ut på nämnderna har fullgjorts. i----: V år sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att den ekonomiska rapporteringen till Östra Värmlands ÖVerförmyndarnäomd och Administrativa nämnden i det väsentliga tycks fungera väl. Vi kan efter granskningen konstatera att det från näomderna också läomats positiva omdömen om rapporteringens innehåll och struktur. V år granskning visar att den löpande rapporteringen sker genom att en ekonomisk rapport skickas ut tillsammans med ordinarie handlingar och sedan föredras av ansvarig chefstj änsteman eller ansvarig ekonom. Den löpande rapporteringen avser till övervägande del en ekonomisk uppföljning mot budget, underlag för upprättande av prognoser kombinerat med viss avvikelserapportering och uppföljning. Denna uppföljning är enligt vår bedömning inte kopplad till verksamhetsmål och mått för kvalitet och effektivitet i tillräckligt stor utsträckning för att kunna utvärdera verksamheten ur perspektivet god ekonomisk hushållning innefattande kriterier på effektiv och ändamålsenlig verksamhet Vid boksluten sker en mer omfattande rapport av ekonomin och då tillsammans med uppföljning av verksarnhetsmålen. Granskningen visar dock att det inom Östra Värmlands Överförmyndarnänmd sakoas fastställda rntiner för när och hur den ekonomiska rapporteringen ska ske. Vi menar att det är en brist att det sakoas fastställda rapportinstruktioner samt rutiner för den ekonomiska rapporteringen. I rapporten återges de intryck som revisorerna erhållit utifrån den granskning som genomförts. För kommunrevisionen i Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Degerfors och Karlskoga e;; /V' / / --- Anders dersson Ordförande kommunrevisionen Kristinehamns kommun 2

18 15 Kristinehamns kommun Arlig övergripande granskning gemensamma nämnder där Kristinehamn är värdkommun Revisionsrapport f:--: ~- KPMGAB Karlstad Offentlig sektor Antal sidor: 10 e 2014 KPMG AB, Il Swedish nmited flabillty company and a membarfirm of the KPMG network oflndependant membarfirms affillated with KPMG International, a Swiss coopera!lva. All Tights reserved.

19 16 Kristinehamns kommun Ärlig övergripande granskning Gemensamma nämnder Innehåll 1. Sammanfattning 1., 2. Inledning 3 "::~ 3. Syfte 4 :):; ' Metod Revisionskriterier Resultat Östra Vännlands överförmyndarnämnd Adnrinistrativa nämnden Slutsatser och reko=endationer a SWedish Jimlted nab!lity company and a member firm of the KPMG nelwolt of Independent mamber finns afiillated wlth KPMG International, a Swiss cooperative. All Tights reserved.

20 17 Kristinehamns kommun Ärlig ilvergripande granskning 2013 Gemensamma nämnder 2014-fJ3.JJ5 1. SanunanfatiDrnng Denna rapport är en sammanstälintng av granskningen av de två gemensamma nämnderna där Kristinehamn är värdkommun (Östra Värmlands ÖVeiförmyndarnämnd och Administrattva nämnden). Rapporten består av ett utdrag ur den follständiga slutrapport avseende den årliga övergripande granskningen som genomforts i samtliga nämnder j Kristinehamns kommwl år Ko=una1lagen (KL 9 kap 9 ) ger uttryck för att revisorerna ärligen ska granska all verksamhet För att ldara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en till:fredsställande styrning och intern kontroll. Revisorerna i Kristinebamns ko=un genomför därför, som en del i sin revisionsprocess, ärligen den så kallade övergripande granskningen. I ärets övergripande granskning har revisorerna granskat ko=unens modell för ekonomisk styrning och uppföljning i nämnderna vilket även inlduderar de gemensamma nämnderna där Kristinehamns ko=un är värdkommun. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma den ekonomiska styrningen och uppföljningen i nämnderna I granskningen har ingått att kartlägge och tillsammans med nämnderna diskutera: Om den ekonomiska rapporteringen som nämnden erhåller är tillförlitlig och utgör ett beslutsunderjsg för ledamöterna Det vill säga om rapporterna redovisar utfall i förhållande till verksamhetsplan och om analyser och prognoser kan upprättas utifrån dessa samt planering och uppföljning av åtgärder.. Om innehållet i den ekonomiska rapproteringen, syftet med rapporteringen och hur ofta och i vilken form den redovisas. Nämnden har även getts möjlighet att lämna sin bedömning av rapporteringen och vad de vill utveclda Rollfilrdelningen som ges av kommunallagen innebär att ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges intentioner ligger på de olika nämnderna Dessa har också ett särskilt uttalat ansvar för den interna kontrollen inom sin respektive förvaltning. Ko=unstyrelsen har ett ansvar för ledning och samordning av kommunens angel!lgenheter. Även om styrelsen inte har ett direkt ansvar och en omedelbar påverkansmöjlighet för verksamheten i förvaltningaroa, så har den en skyldighet att ha uppsikt över de olika nämnderna och om så krävs lämna de råd och anvisningar som kan erfordras. Detta ansvar åligger även kommunstyrelsen för gemensamma nämnder där den ingående kommunen inte är värdkommun. Denna rollfördelning kräver en ändamålsenlig ekonomisk rapportering dels i nämnderna som ska kunna följa upp att förvaltningen bedrivs enligt nämndens anvisningar, dels till kommunstyrelsen som ska följa nämndernas verksamhet och slutligen till fullmäktige som ska kunna bedöma om det uppdrag som lagts ut på nämnderna har :fullgj orts. e 2014 KPMG AB, a SwedIsh limlwd Dabmty c:lmpa!ly and a memberfum of the KPMG neiwork of Indepandertt memberfirms affliiated with KPMG Inlemallonal, a SWiss cocpefblive. All tights reserved.. 1

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 ABCD Nora kommun Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017 KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport. ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Nässjö kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14

Nässjö kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14 Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer