STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde."

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 april 20 I 4, kl Plats: Sanunanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors. p rogram Tid Programpunkt 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Lokal Valsaren 17:00 Gruppmöte Miljöpartiet Nya Smedjan 17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Synaren 17:00 Gruppmöte Sverigedemokraterna. Hyttan 18:00 Allmänhetens frågestund. Valsaren 18:10 Ordet är fritt. 18:15 Ärendebehandling. Thomas Backelin Ordförande Vid förhinder meddelar fullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar ersättare efter ordning som fastställts vid val, tfn , eller

2 Ärenden Sid Paragraf Föredragande 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt justeringens tid och plats. 3 Meddelanden. 1 4 Infonnation och genomgång av Storfors ---- KommunchefMikael Jareke kommuns årsredovisning. 5 Ansvarsprövning: 41 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för förtroendevalda i nämnder och styrelser för Godkännande av Storfors kommuns SO KS 56 årsredovisning/bokslut Medborgarförslag gällande kvälls och 112 nattöppet inom barnomsorgen i Storfors kommun 8 Redovisning av ej färdigberedda 114 motioner och medborgarförslag. 9 Interpellation Karriärtjänster i Skolan. 115 KF Interpellation från Miljöpartiet. 118 KF Borgensförbindelse Kommuninvest. 120 KS Bergslagens Räddningstjänsts 126 KS 45 myndighetstaxor Hantering av Kapitalkostnader i 131 KS 46 samband med ny- och tillbyggnad av Räddningstjänststationer, Bergslagens Räddningstj änst.

3 Ärenden 14 Inrättande av ett HVB hem (hem för vård eller boende). Sid Paragraf Föredragande 133 K Inlandsbanan Turism AB 2014, Nyemission av aktier 136 K Fyllnadsval: - Ersättare (8) i Välfårdsnänmden. 137 KF Fyllandsval: - Ordinarie ledamot (8) i Kommunstyrelsen. 138 KF Fyllnadsval: - Ordinarie ledamot (8) i Välfårdsnänmden. 139 KF Fyllnadsval: - Ersättare (8) i Regionfullmäktige. 140 KF Fyllnadsval: - Ordinarie ombud (8) Friskvården Värmlands årsmöte. 141 KF Fyllnadsval: - Vice ordförande (8) i Kommunstyrelsen. 142 KF Val: - Ersättare till Leader, Värmlands Bergslag KF Fyllnadsval: - Vice ordförande (8) i Välfårdsnänmden Thomas Backelin Ordförande

4 STORFORSKOMMVN S~TRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdes datum Kommunfullmäktige Sida 2(5) KF Meddelanden Miljö- och byggnadsnämnden kl Kommunhuset Kommunstyrelsen kl Kommunhuset Välfårdsnämnden kl Kommunhuset Bergslagens Räddningstjänst Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning. Dnr KS /7 Kommunrevisionen Kristinehamns kommun Årlig övergripande granskning av Östra Värmlands Överfdrmyndarnämnd och Adnllnistrativa nämnden Dnr KS KPMG: Årlig övergripande granskning 2013 gemensamma nämnder där Kristinehamns kommun är värdkommun, Revisionsrapport. Dnr KS Kommunrevisionen Storfors kommun Revisionsrapport över årsredovisningen Dnr KS /10 KPMG: Granskning av bokslut och årsredovisning, Revisionsrapport. Dnr KS /11 VärmlandstrafIk AB Årsredovisning 2013 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 2 STORFORS KOMMUN 201~ -03~ 1 9 DIarienr:.!.(."?'.. ~"'!.f'::.. eqd.t... Diarieplanbet: i Bergslagens Räddningstjänstförbund Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMGAB Antal sidor: II Rappolt beträffande årsredovisning,docx 2014 KPMG AB, a Swedish flmited nabllity company and a memberflrm oflhs KPMG nelwork of Independent mamberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG Intemelionar), e Swiss enuty. All fights reserved.

6 3 Bergslagens RiiddnillgnjäJlstjörhund Granskning av bokslut och årsredovisning Innehåll 1. Sammanfattning 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1.2 Underlag for revisorernas bedömning utifrån fastställda mål 2. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd/styrelse 7. Metod 8. Projektorgamsation 9. Årsredovisningen 9.1 Allmän bedömning 9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsreko=endationer 9.3 Förbundets f6rvaltningsberättelse Balanskravet 10. Bedömning utifrån forbundsdirektionens mål 10.1 Bakgrund 10.2 Finansiella mål 10.3 Verksamhetsrnål 11. Resultaträkning 12. Balansräkning 12.1 Finansiella anläggningstillgångar 12.2 Kundfordringar 12.3 Likvida medel 12.4 Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter 13. Investeringar 14. Kassaflödesanalys Rapport beträffande KPMG AB, a Swedish limlted liablnly company and a memberfirm of the KPMG network of Independent memberfirms affillaled with KPMG!nternational CooperaUve '"KPMG International1, a Swiss en!ity. Al! fights reserved.

7 4 1. Sammanfattning Vi har av revisorema i Bergslagens Räddningsijänstförbund fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning rör räkenskapsåret Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är Iörenligt med de mål som rörbundsdh'ektionen beslutat (9 a ). Revisorema ska pröva om räkenskapema är rättvisande (9 ). Revisoremas nttalande avges i revisionsberättelsen. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorema ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och stälining. Årsredovisningen hal' i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen De mest väsentliga slutsatsema från granskningen kan sanunanfattas enligt röljande: Årets resultat uppgår till tkr vilket är bättre än budgeterat nollresultat. Resultatet innebär att man även ål' 2013 klarar kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi har vid vår analytiska granskning av resultaträkning och balansräkning inte noterat några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Vi har inte heller uppmärksanunat några betydande fel i den beloppsmässiga redovisningen varrör vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av rörbundets resultat och ställning per Underlag för revisorernas bedömning utifrån fastställda mål Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse ror god ekonomisk hushållning. Revisorema ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är Iörenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska rorvaltningen. Finansiella mål Samtliga uppställda finansiella mål Icir 2013 uppnås. Verksamhetsmål Förbundets uppföljning av de verksamhetsrnässiga målen kopplade till god ekonomisk hushållnlng anger att målet om en självfinansierad larmcentral uppnås. Målet om att klara angivna insatstider påvisar inga avvikelser avseende bemanning men ett mindre antal avvikelser beträffande anspänningstider. Det tredje verksamhetsmässiga målet berör utforda tillsyner på prioriterade objekt. Delmålet ror 2013 är inte uppnått men målet Icir hela perioden bedöms som uppnåeligt KPMG AB, a Swadlsh 11mlIed llabiuty company and a membar firm of the KPMG network of Independent member firms alflllaled wllh KPMG lnh,maoonal, a Swiss cooperalive, All rights reserved. I

8 5 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har av revisorerna i Bergslagens Räddningstjänstfårbund ratt i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fårbundsdirektionen beslutat (9 a ). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 ). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. V ärt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tilh'äckligt underlag får att kunna avge revisionsberättelsen. Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisnings lag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 4. Avgränsning Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år V år granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade). I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primfut att granska den interna kontrollen över förbundets kostnader och intäkter. Granskuingen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt fåljer Kommunallag och kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Interna regelverk och instruktioner Direktionsbeslut Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse får god ekonomisk KPMG AB, a Swedish Jlmlted nabuily oompany and a mamber firm of Ihe KPMG network of Independent memberfirms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperativb. AH r1ghls reserved. 2

9 6 6. Ansvarig nämnd/styrelse 7. Metod Granskningen avser förbundsdirektionens årsredovisning. Rapporten är saklighetsgranskad av ekonom på förbundsstaben. Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet år förenligt med de av direktionen beslutade målen ÖVersiktlig analys av resultaträkningen 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Peter Rosengren, Auktoriserad liablnty company and a rnemberfirm of the KPMG natwork of independent memberfirms affflialad with KPMG International, öl Swiss coapal'8uve, All rights resened. 3

10 7 9. Årsredovisningen I den kommunala redovisningslagen ges en övergripande vägledning beträffande årsredovisningens innehåll. Lagstiftaren har valt att inte detaljreglera ntan överlämnat till kömmunerna och kommunalförbunden att utveckla praxis och god sed på området. Man kan uttrycka det som att lagen angel' en lägsta nivå från vilken respektive kommunalfårbund kan arbeta utifrån sina egna fårutsättningar och fårhållanden. Generellt kan sägas att det i landet under senare år skett en positiv utveckling på området mot alltmer infolmativa årsredovisningar. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, finansietingen och det ekonomiska resultatet och ställningen vid årets slut. Enligt lagen om kommunal redovisning år direktionen ansvarig får årsredovisningens upprättande och dess innehåll. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över utvecklingen i kommunalfårbundets verksamheter under räkenskapsåret och kommentera väsentliga händelser som inträffat under året. Lagstadgade regler får vad årsredovisningen skall innehålla finns i den kommunala redovisningslagen. Som komplement till lagstiftningen finns redovisningsrekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Lagstifiningen, rekommendationer tillsammans med etablerad praxis får upprättande av årsredovisning får kommunal verksamhet år det samlade regelverk som direktionen har att beakta. 9.1 Allmän bedömning Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av fårbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer I årsredovisningen under avsruttet "Redovisningsmodell" anges att den kommunala redovisnings lagen reglerar fårbundets redovisningsrnodel!. Den kommunala redovisningslagen förtydligas genom de rekommendationer som ges ut av Rådet får kommunal redovisning (RKR). I vål' granslming har vi stickprovsvis granskat om detta påatående stännuer genom översiktlig avstämning av fårbundets årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer. Baserat på detta och väsentlighetsprincipen år vår bedömning att fårbundet i huvudsak efterlever rekommendationema. 9.3 Förbundets förvaltningsberättelse Vår uppfattning år att förvaltningsberättelsen motsvarar de krav som ställs enligt lagstifiningen. Den länmade redogörelsen får f6rbundets verksamhet och ekonomi, innehåller de väsentliga fakta som krävs for att läsaren tillsammans med den övriga finansiella infonnationen skall knnna göra en övergripande bedömning av a Swedish l!mlted!lability company and a mamber firm of the KPMG network of 1ndependent mambar finns affillated with KPMG lntemalionru, a Swiss cooperalille, All righls resarved 4

11 Balanskravet Gällande regler I KL finns de :fr o m år 2000 gällande reglema om balans1cravet, vilket innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnadema. Eventnella negativa resultat som uppkommer ska euligt KL regleras inom tre år. I KL stadgas även att kommunalförbunden ska ha en god ekonomisk hushållning vilket får ses som ett överordnat 1crav Balanskravet i årsredovisningen Resultatet utgör +3,3 mkr för Inga tidigare underskott att åtgärda föreligger vilket innebär att forbundet klarar det s k balans1cravet. 10. Bedömning utifråu rörbundsdirektionens mål 10.1 Bakgrund Euligt kommunallagens bestärmnelser ska forbundsdirektionen i budgeten ange finansiella mål och verksarnhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorema ska hedöma om resultatet i årsredovisningen är föreniigt med de av direktionen beslutade målen Finansiella mål Förbundets långsiktiga ekonomiska plan visar att i budget 2013 och plan för åren beräknas ett +/-0 resnitat varje år. Enligt redogörelse i den antagna budgeten är det förenligt med förbundets syn på god ekonomisk hushållning. I budget 2013 har foljande finansiella mål med koppling till god ekonomisk hushållning fastställts: Mål enligt budgetdokument för 2013 Arets resultat skall vara positivt utöver större och mer omfattande insatser än vad som budgeterats. Arets avs1crivningskostnader bör inte övers1crida budgeterad avs1crivning. Arets investeringar ska finansieras med egna medel. Banklikviditeten bör vid bokslut inte unders1crida 3 m1cr Vår bedömning Målet uppnås. Målet uppnås. Målet uppnås. Målet uppnås. I den avstämning som förbundet själva gör i årsredovisningen konstateras att samtliga fmansiella mål SWedlsh ~mited liabllitycompany and a mamberflrm of the KPMG network of lndepemlenl memberflrms affilialed with KPMG International, a SWiss coopemtive. All righls resensd. 5

12 Verksamhetsmål I budgetdokuinentet får 2013 finns tre verksamhetsrnässiga mål med koppling till god ekonomisk hushållning, ett för varje avdelning. De verksamhetsrnässiga målen, får vilka måluppfyllelse presenteras i tabellen nedan, är av olika karaktär och mätbarhet. r förbundets årsredovisning, avsnittet ekonomisk hushållning, redogörs för målen och hur väl de uppnåtts. Avdelning Vel'ksamhetsmässigt mål MåluppfYllelse enligt föl'b7!11dets bedömning Räddningsijänsten Att inom tilldelade medel upprätthålla Inga avvikelser beslutad beredskapsorganisation och att gällande bemanning. påbölja insatser inom angivna insatstider Mindre avvikelser enligt handlingsprogram. finns gällande anspäningstider. Skyddsavdehringen Att med tilldelade medel utföra tillsyner Delmålet ej uppfyllt på de priodterade objekten iförbulldet Målet för hela Enligt BRT:s tillsynsplan fmns totalt 803 perioden st sådana objekt inom BRTs bedöms som verksamhetsområde uppnåeligt. Larmcentralen Verksal11heten skall vara självfinansierad Målet uppnås. ntifrån medlemmarnas och BRT:s interna behov och nyttjande av larmtjänsten. Vi ser positivt på det ar'bete som förbundet genomfört med att formulera mätbara verksamhetsmässiga mål med koppling till god ekonomisk hushållning samt att dessa nu presenteras tillsar111nans med de finansiella målen i Il SWedish Dmlted Jlabillty company and Il member firm of lhe KPMG network of Independent memberlirms affilialed with KPMG lntemahonal, a Swiss cooperafiva. All righls reserved. 6

13 Resultaträkning Resultaträkningeu skall redovisa samtliga intäkter och kostnader samt hur det egoa kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Årsredovisningen visar ett överskott får 2013 med + 3,3 mkr. Budget får 2013 visar ett överskott med +/-0 Mkr. Den positiva avvikelsen mot budget uppgår dårmed till 3,3 mkr. Överskottet innebär en ökning av förbundets eget kapital fl'ån 36,0 mkr till 39,3 mkr. Arets pensionskostnader, tkr, hat enligt gällande beslut täckts resultatmässigt av medlemskommune1'lla, dels av budgeterade tkr samt en korrigering på tkr. Övriga budgeterade kommunbidrag uppgår till tlcr vilket ger ett totalt bidrag efter korrigering på tkr. AvdebtimtaTltus ekollomiska ul all Belopp i tkr Utfall Budgel Avvikelse mol Utfall bud gel Stabsavdeiningen ink! pensionskostnader Räddnings1jänstavdeiningen Brandskyddsavdeiningen Larmcentralen 541 O Totalt Bidrag netto Resultat O Av stabsavdelningens budgetavvilcelse utgör ökade pensionskostnader huvuddelen, 3,7 mkr. Motsvarande belopp har kompenserats genom extra kommunbidrag varfår förändringen inte ger någon faktiskt l'esultatpåverkan för fårbundet. Resterande avvikelse,på + 1,8 mkr beror till största delen på återbetalade medel från AFA. Avvikelse från budget får Räddnings1jänstavdelningen utgörs bland annat av lägre personalkostnader) än budgeterat till fåljd av koltare insatstidel' samt att sociala avgifter budgeterats till 31,42 % får all personal. Bland räddnings1jänstavdelningens personal finns ett antal personer fådda 1985 eller senare. För dessa påfårs förbundet endast arbetsgivaravgifter motsvarande 15,49 %. Positiv avvikelse kommer även från reavinst vid försäljning av äldre fordon. Räddnings1jänstavdelningen har under året haft högre driftskostnader än budgeterat och då främst avseende reparationer på tyngre fordon samt inköp av El SWedish liml!ed frabmtycompany and a member firm of the KPMG netyrork of independent mamber firms affifialed with KPMG International, El Swiss cooparauve. AU rlghts reserved. 7

14 1 1 Brandskyddsavdelningens har under året haft något lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på att personal lånats ut till Räddningsavdelningen under sommarmånaderna Lanncentralens budgetavvikelse består framförallt av ej budgeterade lönebidrag. 12. Balansrälming Balansräkningen har samma uppställning som tidigare åj. Inga väsentliga förändringar har gjolts i hur förbundets tillgångar och skulder redovisas. Inget anmärkningsvärt har noterats vid vår granskning av balansräkningen men nedan länmas ändå förklaring till vissa poster där stöne förändringar finlls mellan 2012 och ~ Finansiella anläggningstillgångar LåJlgfristig fordran på medlemskommunerna har ökat med tkr till följd av ökad pensionsskuld enligt beräkuing från KP A. Motsvarande ökning återfinns under posten "Avsättning får pensioner och likrumde förpliktelser" Kundfordringar Kundfordringar är något lägre i årets bokslut än tidigare år då en medlemskommun reglerat faktnran avseende kvrutal l Merparten av resterande kundfordringar avser fakturor till medlemskommunema avseende Likvida medel Likvida medel påvisar en ökning jän1fålt med föregående års bokslut. Den ena orsaken är att det goda resultatet. Den låga investeringsvolymen bidrar också till att likviditeten är hög. Investmingar enligt budget för 2013 hade påverkat likviditeten med -s 263 tkr Upplupna kostnader och f6rutbetalda intäkter De fakturerade medlemsbidragen som beskrivs ovan påverkar också förbundets balanspost "upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" med tkr då bidragen periodiserats så att de tillgodoräknas på Investeringar Årets investeringru' uppgår till tkr och når därmed iute upp till budgeterade tkr. Den stora underförbrulmingen beror fi'ämst på att årets investeringru' i tnnga fordon inte genomfålts som planerat. I årsredovisningen föreslås att under 2013 outnyttjade investelingsmedel förs över till 2014 för att då fullfölja bland annat inköp av tnnga KPMG AB, 13. Swedish limiled liabl!11:y company and a mamber fljttl of the KPMG nelwork of Independent mamber firms affinat9d with KPMG Inlemallonal, a SWiss cooparafive. All righls reserved. 8

15 12 Anskaffningar understigande ett halvt basbelopp, vilket för 2013 motsvarar 23 tkr, belastar anskaffningsårets resultat. 14. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKRs rekommendation Peter Rosengren Auktoriserad revisor 2014 KPMG AB, a SWedish limiter! Habtnly company and a memberfirm oflhe KPMG nelwork of Independent membar flrrns affilialed wlth KPMG Intemanone~ a Swiss eooperatjve. All rlghts reserved. 9

16 13 r!i Kristinehamns ~K9mmun STORFORS KOMMUN Kommunrevisionen För kännedom: Kommunfullmäktige och kommunstyrelser för de ingående kommunerna i de gemensamma nämnderna; Östra Värmlands ÖVerförmyndamämnd (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Starfors, Karlskoga och Degerfors ) Årlig övergripande granskning av Östra Värmlands ÖveIformyndar. nämnd och Administrativa nämnden 2013 För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga och Degerfors en gemensam revisionsrapport för de gemensamma nämnderna; Östra Värmlands Överförmyndamämnd (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Starfors, Karlskoga och Degerfors). Den bilagda rapporten är en sammanställning av granskningen av de två gemensamma nämnderna där Kristinehamn är värdkommim (Östra Värmlands ÖVe1jörmyndarnämnd och Administrativa nämnden). Rapporten består av ett utdrag ur den fullständiga slutrapport avseende den så kallade årliga övergripande granskningen som genomförts i samtliga nämnder i Kristinehamns kommun år Revisorerna i Kristinehamns kommun har med stöd av KPMG, genomfört årets årliga övergripande granskning med inriktning mot kommunens modell för ekonomisk styrning och uppfciljning i nämnderna. Det övergripande syftet med granskningeu har varit att bedöma den ekonomiska styrningen och uppföljningen i nämnderna. I granskningen har ingått att kartlägga och tillsammans med nämnderna 'diskutera: '" '" '" Om den ekonomiska rapporteringen som nämnden erhåller är tillförlitlig och utgör ett beslutsunderlag för ledamöterna. Det vill säga om rapporterna redovisar utfall i förhållande till verksamhetsplan och om analyser och prognoser kan upprättas utifrån dessa samt planering och uppföljning av åtgärder. Om innehållet i den ekonomisks rapporteringen, syftet med rapporteringen och hur ofta och i vilken form den redovisas. Nämnden har även getts möjlighet att lämna sin bedömning av rapporteringen och vad de vill utveckla. Rollfördelningen som ges av kommunallagen innebär att ansvaret får att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges intentioner ligger på de olika nämnderna. Dessa har också ett särskilt uttalat ansvar för den interna kontrollen inom sin respektive förvaltning. 1

17 14 r:ei Kristinehamns ~Kpmmun Kommunrevisionen Kommunstyrelsen har ett ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter. Även om styrelsen inte har ett direkt ansvar och en omedelbar påverkansmöjlighet för verksamheten i förvaltningarna, så har den en skyldighet att ha uppsikt över de olika näomderna och om så krävs läoma de råd och anvisningar som kan erfordras. Detta ansvar åligger även kommunstyrelsen för gemensamma nämnder där den ingående kommunen inte är värdkommun. Denna rollfördelning kräver en ändamålsenlig ekonomisk rapportering dels i nämnderna som ska kunna följa upp att förvaltningen bedrivs enligt näomdens anvisningar, dels till kommunstyrelsen som ska följa nänmdernas verksamhet och slutligen till fulhnäktige som ska kunna bedöma om det uppdrag som lagts ut på nämnderna har fullgjorts. i----: V år sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att den ekonomiska rapporteringen till Östra Värmlands ÖVerförmyndarnäomd och Administrativa nämnden i det väsentliga tycks fungera väl. Vi kan efter granskningen konstatera att det från näomderna också läomats positiva omdömen om rapporteringens innehåll och struktur. V år granskning visar att den löpande rapporteringen sker genom att en ekonomisk rapport skickas ut tillsammans med ordinarie handlingar och sedan föredras av ansvarig chefstj änsteman eller ansvarig ekonom. Den löpande rapporteringen avser till övervägande del en ekonomisk uppföljning mot budget, underlag för upprättande av prognoser kombinerat med viss avvikelserapportering och uppföljning. Denna uppföljning är enligt vår bedömning inte kopplad till verksamhetsmål och mått för kvalitet och effektivitet i tillräckligt stor utsträckning för att kunna utvärdera verksamheten ur perspektivet god ekonomisk hushållning innefattande kriterier på effektiv och ändamålsenlig verksamhet Vid boksluten sker en mer omfattande rapport av ekonomin och då tillsammans med uppföljning av verksarnhetsmålen. Granskningen visar dock att det inom Östra Värmlands Överförmyndarnänmd sakoas fastställda rntiner för när och hur den ekonomiska rapporteringen ska ske. Vi menar att det är en brist att det sakoas fastställda rapportinstruktioner samt rutiner för den ekonomiska rapporteringen. I rapporten återges de intryck som revisorerna erhållit utifrån den granskning som genomförts. För kommunrevisionen i Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Degerfors och Karlskoga e;; /V' / / --- Anders dersson Ordförande kommunrevisionen Kristinehamns kommun 2

18 15 Kristinehamns kommun Arlig övergripande granskning gemensamma nämnder där Kristinehamn är värdkommun Revisionsrapport f:--: ~- KPMGAB Karlstad Offentlig sektor Antal sidor: 10 e 2014 KPMG AB, Il Swedish nmited flabillty company and a membarfirm of the KPMG network oflndependant membarfirms affillated with KPMG International, a Swiss coopera!lva. All Tights reserved.

19 16 Kristinehamns kommun Ärlig övergripande granskning Gemensamma nämnder Innehåll 1. Sammanfattning 1., 2. Inledning 3 "::~ 3. Syfte 4 :):; ' Metod Revisionskriterier Resultat Östra Vännlands överförmyndarnämnd Adnrinistrativa nämnden Slutsatser och reko=endationer a SWedish Jimlted nab!lity company and a member firm of the KPMG nelwolt of Independent mamber finns afiillated wlth KPMG International, a Swiss cooperative. All Tights reserved.

20 17 Kristinehamns kommun Ärlig ilvergripande granskning 2013 Gemensamma nämnder 2014-fJ3.JJ5 1. SanunanfatiDrnng Denna rapport är en sammanstälintng av granskningen av de två gemensamma nämnderna där Kristinehamn är värdkommun (Östra Värmlands ÖVeiförmyndarnämnd och Administrattva nämnden). Rapporten består av ett utdrag ur den follständiga slutrapport avseende den årliga övergripande granskningen som genomforts i samtliga nämnder j Kristinehamns kommwl år Ko=una1lagen (KL 9 kap 9 ) ger uttryck för att revisorerna ärligen ska granska all verksamhet För att ldara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en till:fredsställande styrning och intern kontroll. Revisorerna i Kristinebamns ko=un genomför därför, som en del i sin revisionsprocess, ärligen den så kallade övergripande granskningen. I ärets övergripande granskning har revisorerna granskat ko=unens modell för ekonomisk styrning och uppföljning i nämnderna vilket även inlduderar de gemensamma nämnderna där Kristinehamns ko=un är värdkommun. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma den ekonomiska styrningen och uppföljningen i nämnderna I granskningen har ingått att kartlägge och tillsammans med nämnderna diskutera: Om den ekonomiska rapporteringen som nämnden erhåller är tillförlitlig och utgör ett beslutsunderjsg för ledamöterna Det vill säga om rapporterna redovisar utfall i förhållande till verksamhetsplan och om analyser och prognoser kan upprättas utifrån dessa samt planering och uppföljning av åtgärder.. Om innehållet i den ekonomiska rapproteringen, syftet med rapporteringen och hur ofta och i vilken form den redovisas. Nämnden har även getts möjlighet att lämna sin bedömning av rapporteringen och vad de vill utveclda Rollfilrdelningen som ges av kommunallagen innebär att ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges intentioner ligger på de olika nämnderna Dessa har också ett särskilt uttalat ansvar för den interna kontrollen inom sin respektive förvaltning. Ko=unstyrelsen har ett ansvar för ledning och samordning av kommunens angel!lgenheter. Även om styrelsen inte har ett direkt ansvar och en omedelbar påverkansmöjlighet för verksamheten i förvaltningaroa, så har den en skyldighet att ha uppsikt över de olika nämnderna och om så krävs lämna de råd och anvisningar som kan erfordras. Detta ansvar åligger även kommunstyrelsen för gemensamma nämnder där den ingående kommunen inte är värdkommun. Denna rollfördelning kräver en ändamålsenlig ekonomisk rapportering dels i nämnderna som ska kunna följa upp att förvaltningen bedrivs enligt nämndens anvisningar, dels till kommunstyrelsen som ska följa nämndernas verksamhet och slutligen till fullmäktige som ska kunna bedöma om det uppdrag som lagts ut på nämnderna har :fullgj orts. e 2014 KPMG AB, a SwedIsh limlwd Dabmty c:lmpa!ly and a memberfum of the KPMG neiwork of Indepandertt memberfirms affliiated with KPMG Inlemallonal, a SWiss cocpefblive. All tights reserved.. 1

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson Svalövs kommun Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008 Per Pehrson Idha Håkansson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 2 Rättvisande räkenskaper...4 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport

Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport ASKERSUNDS KOMMUN Revisorerna 2011-10-07 Kommunfullmäktige Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport Vi har granskat kommunens delårsrapport för perioden 2011-01-01 2011-08-1. Granskningen har

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Revision av årsbokslut och årsredovisning 2011 2012-03-21 Jens Möller Cc: styrelsen Inledning Revisionen av förbundet har genomförts i syfte att erhålla ändamålsenliga

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-06-30,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer