STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde."

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 april 20 I 4, kl Plats: Sanunanträdesrum Valsaren, Folkets Hus, Storfors. p rogram Tid Programpunkt 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Lokal Valsaren 17:00 Gruppmöte Miljöpartiet Nya Smedjan 17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Synaren 17:00 Gruppmöte Sverigedemokraterna. Hyttan 18:00 Allmänhetens frågestund. Valsaren 18:10 Ordet är fritt. 18:15 Ärendebehandling. Thomas Backelin Ordförande Vid förhinder meddelar fullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar ersättare efter ordning som fastställts vid val, tfn , eller

2 Ärenden Sid Paragraf Föredragande 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt justeringens tid och plats. 3 Meddelanden. 1 4 Infonnation och genomgång av Storfors ---- KommunchefMikael Jareke kommuns årsredovisning. 5 Ansvarsprövning: 41 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för förtroendevalda i nämnder och styrelser för Godkännande av Storfors kommuns SO KS 56 årsredovisning/bokslut Medborgarförslag gällande kvälls och 112 nattöppet inom barnomsorgen i Storfors kommun 8 Redovisning av ej färdigberedda 114 motioner och medborgarförslag. 9 Interpellation Karriärtjänster i Skolan. 115 KF Interpellation från Miljöpartiet. 118 KF Borgensförbindelse Kommuninvest. 120 KS Bergslagens Räddningstjänsts 126 KS 45 myndighetstaxor Hantering av Kapitalkostnader i 131 KS 46 samband med ny- och tillbyggnad av Räddningstjänststationer, Bergslagens Räddningstj änst.

3 Ärenden 14 Inrättande av ett HVB hem (hem för vård eller boende). Sid Paragraf Föredragande 133 K Inlandsbanan Turism AB 2014, Nyemission av aktier 136 K Fyllnadsval: - Ersättare (8) i Välfårdsnänmden. 137 KF Fyllandsval: - Ordinarie ledamot (8) i Kommunstyrelsen. 138 KF Fyllnadsval: - Ordinarie ledamot (8) i Välfårdsnänmden. 139 KF Fyllnadsval: - Ersättare (8) i Regionfullmäktige. 140 KF Fyllnadsval: - Ordinarie ombud (8) Friskvården Värmlands årsmöte. 141 KF Fyllnadsval: - Vice ordförande (8) i Kommunstyrelsen. 142 KF Val: - Ersättare till Leader, Värmlands Bergslag KF Fyllnadsval: - Vice ordförande (8) i Välfårdsnänmden Thomas Backelin Ordförande

4 STORFORSKOMMVN S~TRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdes datum Kommunfullmäktige Sida 2(5) KF Meddelanden Miljö- och byggnadsnämnden kl Kommunhuset Kommunstyrelsen kl Kommunhuset Välfårdsnämnden kl Kommunhuset Bergslagens Räddningstjänst Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning. Dnr KS /7 Kommunrevisionen Kristinehamns kommun Årlig övergripande granskning av Östra Värmlands Överfdrmyndarnämnd och Adnllnistrativa nämnden Dnr KS KPMG: Årlig övergripande granskning 2013 gemensamma nämnder där Kristinehamns kommun är värdkommun, Revisionsrapport. Dnr KS Kommunrevisionen Storfors kommun Revisionsrapport över årsredovisningen Dnr KS /10 KPMG: Granskning av bokslut och årsredovisning, Revisionsrapport. Dnr KS /11 VärmlandstrafIk AB Årsredovisning 2013 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 2 STORFORS KOMMUN 201~ -03~ 1 9 DIarienr:.!.(."?'.. ~"'!.f'::.. eqd.t... Diarieplanbet: i Bergslagens Räddningstjänstförbund Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMGAB Antal sidor: II Rappolt beträffande årsredovisning,docx 2014 KPMG AB, a Swedish flmited nabllity company and a memberflrm oflhs KPMG nelwork of Independent mamberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG Intemelionar), e Swiss enuty. All fights reserved.

6 3 Bergslagens RiiddnillgnjäJlstjörhund Granskning av bokslut och årsredovisning Innehåll 1. Sammanfattning 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1.2 Underlag for revisorernas bedömning utifrån fastställda mål 2. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd/styrelse 7. Metod 8. Projektorgamsation 9. Årsredovisningen 9.1 Allmän bedömning 9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsreko=endationer 9.3 Förbundets f6rvaltningsberättelse Balanskravet 10. Bedömning utifrån forbundsdirektionens mål 10.1 Bakgrund 10.2 Finansiella mål 10.3 Verksamhetsrnål 11. Resultaträkning 12. Balansräkning 12.1 Finansiella anläggningstillgångar 12.2 Kundfordringar 12.3 Likvida medel 12.4 Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter 13. Investeringar 14. Kassaflödesanalys Rapport beträffande KPMG AB, a Swedish limlted liablnly company and a memberfirm of the KPMG network of Independent memberfirms affillaled with KPMG!nternational CooperaUve '"KPMG International1, a Swiss en!ity. Al! fights reserved.

7 4 1. Sammanfattning Vi har av revisorema i Bergslagens Räddningsijänstförbund fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning rör räkenskapsåret Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är Iörenligt med de mål som rörbundsdh'ektionen beslutat (9 a ). Revisorema ska pröva om räkenskapema är rättvisande (9 ). Revisoremas nttalande avges i revisionsberättelsen. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorema ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och stälining. Årsredovisningen hal' i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen De mest väsentliga slutsatsema från granskningen kan sanunanfattas enligt röljande: Årets resultat uppgår till tkr vilket är bättre än budgeterat nollresultat. Resultatet innebär att man även ål' 2013 klarar kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi har vid vår analytiska granskning av resultaträkning och balansräkning inte noterat några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Vi har inte heller uppmärksanunat några betydande fel i den beloppsmässiga redovisningen varrör vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av rörbundets resultat och ställning per Underlag för revisorernas bedömning utifrån fastställda mål Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse ror god ekonomisk hushållning. Revisorema ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är Iörenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska rorvaltningen. Finansiella mål Samtliga uppställda finansiella mål Icir 2013 uppnås. Verksamhetsmål Förbundets uppföljning av de verksamhetsrnässiga målen kopplade till god ekonomisk hushållnlng anger att målet om en självfinansierad larmcentral uppnås. Målet om att klara angivna insatstider påvisar inga avvikelser avseende bemanning men ett mindre antal avvikelser beträffande anspänningstider. Det tredje verksamhetsmässiga målet berör utforda tillsyner på prioriterade objekt. Delmålet ror 2013 är inte uppnått men målet Icir hela perioden bedöms som uppnåeligt KPMG AB, a Swadlsh 11mlIed llabiuty company and a membar firm of the KPMG network of Independent member firms alflllaled wllh KPMG lnh,maoonal, a Swiss cooperalive, All rights reserved. I

8 5 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har av revisorerna i Bergslagens Räddningstjänstfårbund ratt i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fårbundsdirektionen beslutat (9 a ). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 ). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. V ärt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tilh'äckligt underlag får att kunna avge revisionsberättelsen. Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisnings lag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 4. Avgränsning Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år V år granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade). I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primfut att granska den interna kontrollen över förbundets kostnader och intäkter. Granskuingen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt fåljer Kommunallag och kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Interna regelverk och instruktioner Direktionsbeslut Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse får god ekonomisk KPMG AB, a Swedish Jlmlted nabuily oompany and a mamber firm of Ihe KPMG network of Independent memberfirms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperativb. AH r1ghls reserved. 2

9 6 6. Ansvarig nämnd/styrelse 7. Metod Granskningen avser förbundsdirektionens årsredovisning. Rapporten är saklighetsgranskad av ekonom på förbundsstaben. Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet år förenligt med de av direktionen beslutade målen ÖVersiktlig analys av resultaträkningen 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Peter Rosengren, Auktoriserad liablnty company and a rnemberfirm of the KPMG natwork of independent memberfirms affflialad with KPMG International, öl Swiss coapal'8uve, All rights resened. 3

10 7 9. Årsredovisningen I den kommunala redovisningslagen ges en övergripande vägledning beträffande årsredovisningens innehåll. Lagstiftaren har valt att inte detaljreglera ntan överlämnat till kömmunerna och kommunalförbunden att utveckla praxis och god sed på området. Man kan uttrycka det som att lagen angel' en lägsta nivå från vilken respektive kommunalfårbund kan arbeta utifrån sina egna fårutsättningar och fårhållanden. Generellt kan sägas att det i landet under senare år skett en positiv utveckling på området mot alltmer infolmativa årsredovisningar. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, finansietingen och det ekonomiska resultatet och ställningen vid årets slut. Enligt lagen om kommunal redovisning år direktionen ansvarig får årsredovisningens upprättande och dess innehåll. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över utvecklingen i kommunalfårbundets verksamheter under räkenskapsåret och kommentera väsentliga händelser som inträffat under året. Lagstadgade regler får vad årsredovisningen skall innehålla finns i den kommunala redovisningslagen. Som komplement till lagstiftningen finns redovisningsrekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Lagstifiningen, rekommendationer tillsammans med etablerad praxis får upprättande av årsredovisning får kommunal verksamhet år det samlade regelverk som direktionen har att beakta. 9.1 Allmän bedömning Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av fårbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer I årsredovisningen under avsruttet "Redovisningsmodell" anges att den kommunala redovisnings lagen reglerar fårbundets redovisningsrnodel!. Den kommunala redovisningslagen förtydligas genom de rekommendationer som ges ut av Rådet får kommunal redovisning (RKR). I vål' granslming har vi stickprovsvis granskat om detta påatående stännuer genom översiktlig avstämning av fårbundets årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer. Baserat på detta och väsentlighetsprincipen år vår bedömning att fårbundet i huvudsak efterlever rekommendationema. 9.3 Förbundets förvaltningsberättelse Vår uppfattning år att förvaltningsberättelsen motsvarar de krav som ställs enligt lagstifiningen. Den länmade redogörelsen får f6rbundets verksamhet och ekonomi, innehåller de väsentliga fakta som krävs for att läsaren tillsammans med den övriga finansiella infonnationen skall knnna göra en övergripande bedömning av a Swedish l!mlted!lability company and a mamber firm of the KPMG network of 1ndependent mambar finns affillated with KPMG lntemalionru, a Swiss cooperalille, All righls resarved 4

11 Balanskravet Gällande regler I KL finns de :fr o m år 2000 gällande reglema om balans1cravet, vilket innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnadema. Eventnella negativa resultat som uppkommer ska euligt KL regleras inom tre år. I KL stadgas även att kommunalförbunden ska ha en god ekonomisk hushållning vilket får ses som ett överordnat 1crav Balanskravet i årsredovisningen Resultatet utgör +3,3 mkr för Inga tidigare underskott att åtgärda föreligger vilket innebär att forbundet klarar det s k balans1cravet. 10. Bedömning utifråu rörbundsdirektionens mål 10.1 Bakgrund Euligt kommunallagens bestärmnelser ska forbundsdirektionen i budgeten ange finansiella mål och verksarnhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorema ska hedöma om resultatet i årsredovisningen är föreniigt med de av direktionen beslutade målen Finansiella mål Förbundets långsiktiga ekonomiska plan visar att i budget 2013 och plan för åren beräknas ett +/-0 resnitat varje år. Enligt redogörelse i den antagna budgeten är det förenligt med förbundets syn på god ekonomisk hushållning. I budget 2013 har foljande finansiella mål med koppling till god ekonomisk hushållning fastställts: Mål enligt budgetdokument för 2013 Arets resultat skall vara positivt utöver större och mer omfattande insatser än vad som budgeterats. Arets avs1crivningskostnader bör inte övers1crida budgeterad avs1crivning. Arets investeringar ska finansieras med egna medel. Banklikviditeten bör vid bokslut inte unders1crida 3 m1cr Vår bedömning Målet uppnås. Målet uppnås. Målet uppnås. Målet uppnås. I den avstämning som förbundet själva gör i årsredovisningen konstateras att samtliga fmansiella mål SWedlsh ~mited liabllitycompany and a mamberflrm of the KPMG network of lndepemlenl memberflrms affilialed with KPMG International, a SWiss coopemtive. All righls resensd. 5

12 Verksamhetsmål I budgetdokuinentet får 2013 finns tre verksamhetsrnässiga mål med koppling till god ekonomisk hushållning, ett för varje avdelning. De verksamhetsrnässiga målen, får vilka måluppfyllelse presenteras i tabellen nedan, är av olika karaktär och mätbarhet. r förbundets årsredovisning, avsnittet ekonomisk hushållning, redogörs för målen och hur väl de uppnåtts. Avdelning Vel'ksamhetsmässigt mål MåluppfYllelse enligt föl'b7!11dets bedömning Räddningsijänsten Att inom tilldelade medel upprätthålla Inga avvikelser beslutad beredskapsorganisation och att gällande bemanning. påbölja insatser inom angivna insatstider Mindre avvikelser enligt handlingsprogram. finns gällande anspäningstider. Skyddsavdehringen Att med tilldelade medel utföra tillsyner Delmålet ej uppfyllt på de priodterade objekten iförbulldet Målet för hela Enligt BRT:s tillsynsplan fmns totalt 803 perioden st sådana objekt inom BRTs bedöms som verksamhetsområde uppnåeligt. Larmcentralen Verksal11heten skall vara självfinansierad Målet uppnås. ntifrån medlemmarnas och BRT:s interna behov och nyttjande av larmtjänsten. Vi ser positivt på det ar'bete som förbundet genomfört med att formulera mätbara verksamhetsmässiga mål med koppling till god ekonomisk hushållning samt att dessa nu presenteras tillsar111nans med de finansiella målen i Il SWedish Dmlted Jlabillty company and Il member firm of lhe KPMG network of Independent memberlirms affilialed with KPMG lntemahonal, a Swiss cooperafiva. All righls reserved. 6

13 Resultaträkning Resultaträkningeu skall redovisa samtliga intäkter och kostnader samt hur det egoa kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Årsredovisningen visar ett överskott får 2013 med + 3,3 mkr. Budget får 2013 visar ett överskott med +/-0 Mkr. Den positiva avvikelsen mot budget uppgår dårmed till 3,3 mkr. Överskottet innebär en ökning av förbundets eget kapital fl'ån 36,0 mkr till 39,3 mkr. Arets pensionskostnader, tkr, hat enligt gällande beslut täckts resultatmässigt av medlemskommune1'lla, dels av budgeterade tkr samt en korrigering på tkr. Övriga budgeterade kommunbidrag uppgår till tlcr vilket ger ett totalt bidrag efter korrigering på tkr. AvdebtimtaTltus ekollomiska ul all Belopp i tkr Utfall Budgel Avvikelse mol Utfall bud gel Stabsavdeiningen ink! pensionskostnader Räddnings1jänstavdeiningen Brandskyddsavdeiningen Larmcentralen 541 O Totalt Bidrag netto Resultat O Av stabsavdelningens budgetavvilcelse utgör ökade pensionskostnader huvuddelen, 3,7 mkr. Motsvarande belopp har kompenserats genom extra kommunbidrag varfår förändringen inte ger någon faktiskt l'esultatpåverkan för fårbundet. Resterande avvikelse,på + 1,8 mkr beror till största delen på återbetalade medel från AFA. Avvikelse från budget får Räddnings1jänstavdelningen utgörs bland annat av lägre personalkostnader) än budgeterat till fåljd av koltare insatstidel' samt att sociala avgifter budgeterats till 31,42 % får all personal. Bland räddnings1jänstavdelningens personal finns ett antal personer fådda 1985 eller senare. För dessa påfårs förbundet endast arbetsgivaravgifter motsvarande 15,49 %. Positiv avvikelse kommer även från reavinst vid försäljning av äldre fordon. Räddnings1jänstavdelningen har under året haft högre driftskostnader än budgeterat och då främst avseende reparationer på tyngre fordon samt inköp av El SWedish liml!ed frabmtycompany and a member firm of the KPMG netyrork of independent mamber firms affifialed with KPMG International, El Swiss cooparauve. AU rlghts reserved. 7

14 1 1 Brandskyddsavdelningens har under året haft något lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på att personal lånats ut till Räddningsavdelningen under sommarmånaderna Lanncentralens budgetavvikelse består framförallt av ej budgeterade lönebidrag. 12. Balansrälming Balansräkningen har samma uppställning som tidigare åj. Inga väsentliga förändringar har gjolts i hur förbundets tillgångar och skulder redovisas. Inget anmärkningsvärt har noterats vid vår granskning av balansräkningen men nedan länmas ändå förklaring till vissa poster där stöne förändringar finlls mellan 2012 och ~ Finansiella anläggningstillgångar LåJlgfristig fordran på medlemskommunerna har ökat med tkr till följd av ökad pensionsskuld enligt beräkuing från KP A. Motsvarande ökning återfinns under posten "Avsättning får pensioner och likrumde förpliktelser" Kundfordringar Kundfordringar är något lägre i årets bokslut än tidigare år då en medlemskommun reglerat faktnran avseende kvrutal l Merparten av resterande kundfordringar avser fakturor till medlemskommunema avseende Likvida medel Likvida medel påvisar en ökning jän1fålt med föregående års bokslut. Den ena orsaken är att det goda resultatet. Den låga investeringsvolymen bidrar också till att likviditeten är hög. Investmingar enligt budget för 2013 hade påverkat likviditeten med -s 263 tkr Upplupna kostnader och f6rutbetalda intäkter De fakturerade medlemsbidragen som beskrivs ovan påverkar också förbundets balanspost "upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" med tkr då bidragen periodiserats så att de tillgodoräknas på Investeringar Årets investeringru' uppgår till tkr och når därmed iute upp till budgeterade tkr. Den stora underförbrulmingen beror fi'ämst på att årets investeringru' i tnnga fordon inte genomfålts som planerat. I årsredovisningen föreslås att under 2013 outnyttjade investelingsmedel förs över till 2014 för att då fullfölja bland annat inköp av tnnga KPMG AB, 13. Swedish limiled liabl!11:y company and a mamber fljttl of the KPMG nelwork of Independent mamber firms affinat9d with KPMG Inlemallonal, a SWiss cooparafive. All righls reserved. 8

15 12 Anskaffningar understigande ett halvt basbelopp, vilket för 2013 motsvarar 23 tkr, belastar anskaffningsårets resultat. 14. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKRs rekommendation Peter Rosengren Auktoriserad revisor 2014 KPMG AB, a SWedish limiter! Habtnly company and a memberfirm oflhe KPMG nelwork of Independent membar flrrns affilialed wlth KPMG Intemanone~ a Swiss eooperatjve. All rlghts reserved. 9

16 13 r!i Kristinehamns ~K9mmun STORFORS KOMMUN Kommunrevisionen För kännedom: Kommunfullmäktige och kommunstyrelser för de ingående kommunerna i de gemensamma nämnderna; Östra Värmlands ÖVerförmyndamämnd (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Starfors, Karlskoga och Degerfors ) Årlig övergripande granskning av Östra Värmlands ÖveIformyndar. nämnd och Administrativa nämnden 2013 För kännedom överlämnar härmed revisorerna i Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga och Degerfors en gemensam revisionsrapport för de gemensamma nämnderna; Östra Värmlands Överförmyndamämnd (Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Karlskoga) och Administrativa nämnden (Kristinehamn, Filipstad, Starfors, Karlskoga och Degerfors). Den bilagda rapporten är en sammanställning av granskningen av de två gemensamma nämnderna där Kristinehamn är värdkommim (Östra Värmlands ÖVe1jörmyndarnämnd och Administrativa nämnden). Rapporten består av ett utdrag ur den fullständiga slutrapport avseende den så kallade årliga övergripande granskningen som genomförts i samtliga nämnder i Kristinehamns kommun år Revisorerna i Kristinehamns kommun har med stöd av KPMG, genomfört årets årliga övergripande granskning med inriktning mot kommunens modell för ekonomisk styrning och uppfciljning i nämnderna. Det övergripande syftet med granskningeu har varit att bedöma den ekonomiska styrningen och uppföljningen i nämnderna. I granskningen har ingått att kartlägga och tillsammans med nämnderna 'diskutera: '" '" '" Om den ekonomiska rapporteringen som nämnden erhåller är tillförlitlig och utgör ett beslutsunderlag för ledamöterna. Det vill säga om rapporterna redovisar utfall i förhållande till verksamhetsplan och om analyser och prognoser kan upprättas utifrån dessa samt planering och uppföljning av åtgärder. Om innehållet i den ekonomisks rapporteringen, syftet med rapporteringen och hur ofta och i vilken form den redovisas. Nämnden har även getts möjlighet att lämna sin bedömning av rapporteringen och vad de vill utveckla. Rollfördelningen som ges av kommunallagen innebär att ansvaret får att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges intentioner ligger på de olika nämnderna. Dessa har också ett särskilt uttalat ansvar för den interna kontrollen inom sin respektive förvaltning. 1

17 14 r:ei Kristinehamns ~Kpmmun Kommunrevisionen Kommunstyrelsen har ett ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter. Även om styrelsen inte har ett direkt ansvar och en omedelbar påverkansmöjlighet för verksamheten i förvaltningarna, så har den en skyldighet att ha uppsikt över de olika näomderna och om så krävs läoma de råd och anvisningar som kan erfordras. Detta ansvar åligger även kommunstyrelsen för gemensamma nämnder där den ingående kommunen inte är värdkommun. Denna rollfördelning kräver en ändamålsenlig ekonomisk rapportering dels i nämnderna som ska kunna följa upp att förvaltningen bedrivs enligt näomdens anvisningar, dels till kommunstyrelsen som ska följa nänmdernas verksamhet och slutligen till fulhnäktige som ska kunna bedöma om det uppdrag som lagts ut på nämnderna har fullgjorts. i----: V år sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att den ekonomiska rapporteringen till Östra Värmlands ÖVerförmyndarnäomd och Administrativa nämnden i det väsentliga tycks fungera väl. Vi kan efter granskningen konstatera att det från näomderna också läomats positiva omdömen om rapporteringens innehåll och struktur. V år granskning visar att den löpande rapporteringen sker genom att en ekonomisk rapport skickas ut tillsammans med ordinarie handlingar och sedan föredras av ansvarig chefstj änsteman eller ansvarig ekonom. Den löpande rapporteringen avser till övervägande del en ekonomisk uppföljning mot budget, underlag för upprättande av prognoser kombinerat med viss avvikelserapportering och uppföljning. Denna uppföljning är enligt vår bedömning inte kopplad till verksamhetsmål och mått för kvalitet och effektivitet i tillräckligt stor utsträckning för att kunna utvärdera verksamheten ur perspektivet god ekonomisk hushållning innefattande kriterier på effektiv och ändamålsenlig verksamhet Vid boksluten sker en mer omfattande rapport av ekonomin och då tillsammans med uppföljning av verksarnhetsmålen. Granskningen visar dock att det inom Östra Värmlands Överförmyndarnänmd sakoas fastställda rntiner för när och hur den ekonomiska rapporteringen ska ske. Vi menar att det är en brist att det sakoas fastställda rapportinstruktioner samt rutiner för den ekonomiska rapporteringen. I rapporten återges de intryck som revisorerna erhållit utifrån den granskning som genomförts. För kommunrevisionen i Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Degerfors och Karlskoga e;; /V' / / --- Anders dersson Ordförande kommunrevisionen Kristinehamns kommun 2

18 15 Kristinehamns kommun Arlig övergripande granskning gemensamma nämnder där Kristinehamn är värdkommun Revisionsrapport f:--: ~- KPMGAB Karlstad Offentlig sektor Antal sidor: 10 e 2014 KPMG AB, Il Swedish nmited flabillty company and a membarfirm of the KPMG network oflndependant membarfirms affillated with KPMG International, a Swiss coopera!lva. All Tights reserved.

19 16 Kristinehamns kommun Ärlig övergripande granskning Gemensamma nämnder Innehåll 1. Sammanfattning 1., 2. Inledning 3 "::~ 3. Syfte 4 :):; ' Metod Revisionskriterier Resultat Östra Vännlands överförmyndarnämnd Adnrinistrativa nämnden Slutsatser och reko=endationer a SWedish Jimlted nab!lity company and a member firm of the KPMG nelwolt of Independent mamber finns afiillated wlth KPMG International, a Swiss cooperative. All Tights reserved.

20 17 Kristinehamns kommun Ärlig ilvergripande granskning 2013 Gemensamma nämnder 2014-fJ3.JJ5 1. SanunanfatiDrnng Denna rapport är en sammanstälintng av granskningen av de två gemensamma nämnderna där Kristinehamn är värdkommun (Östra Värmlands ÖVeiförmyndarnämnd och Administrattva nämnden). Rapporten består av ett utdrag ur den follständiga slutrapport avseende den årliga övergripande granskningen som genomforts i samtliga nämnder j Kristinehamns kommwl år Ko=una1lagen (KL 9 kap 9 ) ger uttryck för att revisorerna ärligen ska granska all verksamhet För att ldara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en till:fredsställande styrning och intern kontroll. Revisorerna i Kristinebamns ko=un genomför därför, som en del i sin revisionsprocess, ärligen den så kallade övergripande granskningen. I ärets övergripande granskning har revisorerna granskat ko=unens modell för ekonomisk styrning och uppföljning i nämnderna vilket även inlduderar de gemensamma nämnderna där Kristinehamns ko=un är värdkommun. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma den ekonomiska styrningen och uppföljningen i nämnderna I granskningen har ingått att kartlägge och tillsammans med nämnderna diskutera: Om den ekonomiska rapporteringen som nämnden erhåller är tillförlitlig och utgör ett beslutsunderjsg för ledamöterna Det vill säga om rapporterna redovisar utfall i förhållande till verksamhetsplan och om analyser och prognoser kan upprättas utifrån dessa samt planering och uppföljning av åtgärder.. Om innehållet i den ekonomiska rapproteringen, syftet med rapporteringen och hur ofta och i vilken form den redovisas. Nämnden har även getts möjlighet att lämna sin bedömning av rapporteringen och vad de vill utveclda Rollfilrdelningen som ges av kommunallagen innebär att ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges intentioner ligger på de olika nämnderna Dessa har också ett särskilt uttalat ansvar för den interna kontrollen inom sin respektive förvaltning. Ko=unstyrelsen har ett ansvar för ledning och samordning av kommunens angel!lgenheter. Även om styrelsen inte har ett direkt ansvar och en omedelbar påverkansmöjlighet för verksamheten i förvaltningaroa, så har den en skyldighet att ha uppsikt över de olika nämnderna och om så krävs lämna de råd och anvisningar som kan erfordras. Detta ansvar åligger även kommunstyrelsen för gemensamma nämnder där den ingående kommunen inte är värdkommun. Denna rollfördelning kräver en ändamålsenlig ekonomisk rapportering dels i nämnderna som ska kunna följa upp att förvaltningen bedrivs enligt nämndens anvisningar, dels till kommunstyrelsen som ska följa nämndernas verksamhet och slutligen till fullmäktige som ska kunna bedöma om det uppdrag som lagts ut på nämnderna har :fullgj orts. e 2014 KPMG AB, a SwedIsh limlwd Dabmty c:lmpa!ly and a memberfum of the KPMG neiwork of Indepandertt memberfirms affliiated with KPMG Inlemallonal, a SWiss cocpefblive. All tights reserved.. 1