VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9"

Transkript

1 Årsberättelse 2010

2

3 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10 Förvaltarna har ordet 11 Nyckeltal och innehav 12 Förvaltningsberättelse 13 Balans- och resultaträkning 13 Awake Global Energy Fund 14 Förvaltarna har ordet 15 Nyckeltal och innehav 16 Förvaltningsberättelse 17 Balans- och resultaträkning 17 Ägare och styrelse 18

4 VD har ordet Det är glädjande att kunna konstatera att våra fonder utvecklats väl under ett mycket svårnavigerat år som kantats av räntehöjningar, skuldoro, stigande råvarupriser och naturkatastrofer samtidigt som vinsttillväxten bland börsbolagen varit remarkabel, BNP prognoserna är rekordhöga och sysselsättningen fortsätter att öka. Stockholmsbörsen utvecklades väl under året och med en uppgång på 21% överträffades i stort sett samtliga Europeiska börser. Vår Sverigefond, Awake Swedish Equity Fund, steg under året med 29%. Den goda utvecklingen kan förklaras av en väl balanserad portfölj där flera av fondens större innehav uppvisade kraftiga värdeökningar. Vår obligationsfond, Awake Swedish Bond Fund, rörde sig sidledes under året och avslutade tråkigt nog året på samma nivå som det inleddes. Förklaringen är delvis de stigande räntorna vilket är en obligationsförvaltares mardröm. Balansakten i denna typ av marknad blir att bedöma hur snabb ränteökningen blir. Detta beslut ligger sedan till grund för hur långt ut på räntekurvan man vågar placera sig och vilken typ av räntebärande instrument man därefter bör investera i. I det ovanligt svårbedömda marknadsklimat som rådde under 2010 valde vi att minska risken ytterligare och favorisera hypotekskrediter med korta löptider, givetvis med lägre förväntad avkastning som en direkt konsekvens. Vår energifond, Awake Global Energy Fund, lyckades även under 2010 leverera en avkastning som är i absolut toppklass jämfört med amerikanska och europeiska energifonder. Året summeras till en uppgång på 19% jämfört med Morgan Stanleys globala energiindex som steg med mer blygsamma 3%. Vi har under året fått många nya andelsägare som genom Awake Global Energy Fund söker ett placeringsalternativ med inriktning mot energitillgångar. En viktig framgångsfaktor för fonden är den kommitté av seniora rådgivare med mångårig industriell erfarenhet som hjälper förvaltarna att tolka branschtrender och fokusera på de områden och delsegment inom energisektorn som för tillfället är underanalyserade. Även om vi i Sverige har tillryggalagt två år med fina börsuppgångar tycker vi att förutsättningarna för 2011 ser ljusa ut. Bolagsvärderingarna är fortfarande på attraktiva nivåer. Hur så kan vara fallet beror givetvis på att börsen stigit i takt med att bolagen levererat högre vinster. Det kan låta märkligt men det är alltså inte dyrt att köpa svenska aktier trots att kurserna nästan fördubblats de senaste åren. Som tur är finns det orosmoln också. Det är ju det som gör att investerare från tid till annan har olika uppfattning om händelseutvecklingen och medför att det alltid finns både köpare och säljare på börsen. Ett orosmoment är exempelvis inhemska bostadspriser. Jag kan inte annat än förundras över hur priset på exempelvis bostadsrätter fortsätter att stiga. Det stora flertalet av större europeiska städer har upplevt en sättning i bostadsrättspriserna de senaste åren. I vårt närområde, Köpenhamn, har kvadratmeterpriset under tre år fallit med 35%. I Sverige däremot har prisutvecklingen fortsatt uppåt. I Stockholm har under samma treårsperiod priserna stigit med ca 15%. När en större andel av hushållens disponibla inkomst går till boendekostnad påverkar det...det är alltså inte dyrt att köpa svenska aktier trots att kurserna nästan fördubblats de senaste åren Årsberättelse 4

5 givetvis utrymmet för konsumtion vilket är avgörande för inhemsk detaljhandel och tjänstesektor. Den europeiska skuldoron är inte heller över. Även om EUs statschefer och IMF bedyrar att saken är under kontroll bör man nogsamt bevaka hur marknaden agerar när länder i farozonen ska refinansiera delar av sina statsskulder. Svårigheter att till normala räntenivåer förlänga dessa lån kommer att öka osäkerheten i marknaden och påverka tillgångsslag som aktier negativt. Sammantaget överväger dock de positiva signalerna och jag ser optimistiskt på framtiden. Jag kan dessutom konstatera att samtliga tre fonder är väl positionerade för värdeökningar på sina respektive marknader. Under 2010 har vi dessutom genomfört ett antal förbättringsåtgärder för andelsägarna. Exempelvis har vi infört daglig teckning/inlösen i samtliga fonder till skillnad mot månatlig teckning/inlösen som tidigare var fallet. Vi har minskat minsta teckningsbelopp till kronor från tidigare kronor och tagit bort avgiften för inlösen av andelar inom 12 månader från förvärvstillfället. Vi har även tagit bort lydelsen kring fondernas jämförelseindex då vi genom våra fria investeringsmandat med utgångspunkt i fundamental analys aldrig haft för avsikt att efterlikna något index. Tvärtom, vi söker konstant efter goda investeringsmöjligheter utanför de största och mest analyserade bolagen på börsen. I slutet av förra året rekryterade vi Christer Nilsson till Västra Hamnen Fondkommission. Christer har tidigare arbetat tretton år på Handelsbanken, både som aktiemäklare och kapitalförvaltare. De senaste fem åren som kontorschef i Skanör. Christer arbetar hos oss med kvalificerad investeringsrådgivning. Tveka inte att kontakta honom om Du har frågor kring våra fonder eller vill diskutera andra investeringar. Avslutningsvis vill jag tacka medarbetare, samarbetspartners och kunder för förtroende och engagemang under 2010 och samtidigt önska alla ett berikande Oscar Ahlgren VD Årsberättelse 5

6 Awake Swedish Equity Fund Awake Swedish Equity Fund bedriver en svensk indexoberoende förvaltning med ett balanserat risktagande. Fonden är en specialfond vilket möjliggör att antalet placeringar kan koncentreras till ett färre antal bolag än en traditionell investeringsfond. Investeringar sker utan restriktioner avseende branschtillhörighet eller bolagens storlek. Fonden har även rätt att ha upp till 50 procent av fondförmögenheten i likvida medel vilket ger möjlighet att sänka risken betydligt om bedömningen av marknadsförhållandena så motiverar. Fondens fria placeringsmandat borgar för att investeringar uteslutande bedöms utifrån avkastning och risk. Antalet innehav i fonden är relativt få jämfört med andra Sverigefonder då det är vår uppfattning att man med en fokuserad portfölj förbättrar möjligheterna att skapa överavkastning. Urvalsprocessen tar sin utgångspunkt i en fundamental värderingsansats där externa analyser och företagsbesök kompletteras med egna analyser i strävan att hitta bolagets verkliga värde. Vi använder oss således inte av trendföljande modeller eller modeller baserat på teknisk analys. Fondens mål är att över tiden uppvisa en högre riskjusterad avkastning än Stockholmsbörsen. Månadsavkastning 15% 10% 5% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -5% % Awake Swedish Equity Fund OMXS30 Månadsavkastning för Awake Swedish Equity Fund respektive OMXS30*. Historisk avkastning kr kr kr kr kr kr april 2006 april 2007 april 2008 april 2009 april 2010 Awake Swedish Equity Fund OMXS30 Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart 4,0% Avkastning OMXS30* sedan fondstart 9,0% Andelsvärde 807,84 Fondförmögenhet 386 mkr Riskindikator 0% 10% 20% 30% Fondens historiska standardavvikelse var per ,9%. Branschfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Peter Eliasson Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisor Willard Möller och Karin Löwhagen, Mazars Set Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 3 april 2006 Minsta insättning* kr Försäljning och inlösen* Varje bankdag Fondtyp Specialfond Energi Råvaror Industri Kons. sällanköpsvaror Vård Finans It Kassa Branschfördelningen i fondens innehav. *OMXS30 består av de 30 största bolagen på Stockholmbörsen viktade i förhållande till marknadsvärde. Indexet är inte utdelningsjusterat. I slutet av 2010 beslutades om att ta bort fondens jämförelseindex vilket trädde i kraft 25 januari Samtidigt sänktes minsta insättning till kr och daglig handel i fonden infördes. Awake Swedish Equity Fund 6

7 Förvaltarna har ordet För helåret 2010 redovisade Awake Swedish Equity Fund en uppgång om ca 29,4 procent. Fondens jämförelseindex, OMXS30, ökade under samma period med ca 21,4 procent. Per årsskiftet var fondandelsvärdet 807,84 kronor och den samlade fondförmögenheten uppgick till ca 386 miljoner kronor. Marknad Efter det urstarka börsåret 2009 var många investerare, inklusive vi, försiktigt inställda inför Hoten i form av risiga statsfinanser i västvärlden, risk för tillbakadragande av penning- och finanspolitiska stimulanser samt successivt högre räntor vägde mot möjligheter till stark vinsttillväxt i en fortsatt konjunkturåterhämtning. Facit blev ännu ett starkt börsår som framförallt drevs av en otroligt stark vinstutveckling i bolagen, framförallt inom verkstadssektorn. Trots att flertalet bolag fortfarande har en bit kvar till sina tidigare försäljningsrekord redovisar man i flera fall redan idag vinstrekord. Bolagen har strukturellt anpassat sin förmåga att hantera konjunkturskiftningar och höjt den underliggande lönsamheten väsentligt. De kraftiga störningarna på räntemarknaden till följd av PIGS-ländernas (Portugal, Irland, Grekland, Spanien) finansieringsproblem, störde emellertid världens börser både på våren, sensommaren och senhösten. Räddningspaket efter räddningspaket lanserades vilket slutligen utmynnade i en ny europeisk stabiliseringsfond. Huruvida denna är tillräckligt stabil får framtiden utvisa. Marknadsoron bedarrade dock mot bakgrund av det enade och kraftfulla agerandet såväl i Europa som internationellt. Aktier som tillgångsslag framstår ännu vid 2010 års utgång som attraktivt. Fondens utveckling Fonden inledde året med en relativt defensiv hållning med större innehav i hälsovårdssektorn och en tilltagen kassa. Under våren blev vi emellertid mer offensiva då vi via kvartalsrapporterna fått bekräftat vinstutvecklingen i företagen och blivit mer övertygade om återhämtningen. Samtidigt som ett par av innehaven i hälsovårdssektorn nådde våra målkurser (AstraZeneca, Getinge) och såldes gjordes nyinvesteringar i bland annat SHB, Alliance Oil, Enquest och Elekta. Under hösten tillkom även SEB och Nordea. De bolag som bidragit mest till fondens positiva utveckling under året är främst; Alfa Laval, Elekta, Intrum Justitia, Loomis, Medivir, SKF och Systemair. Samtliga, med undantag för Alfa Laval och Elekta, kvarstår som betydande innehav i fonden. Bland årets besvikelser finns främst PSI Group samt Unibet. Den senare på grund av det plötsliga strategiskiftet där man beslutade sig för att ansöka om en spellicens på den franska marknaden. Detta var vid tillfället bolagets enskilt största marknad. När man inför licenskraven (bland annat förändringar i IT- infrastrukturen) tog ett steg tillbaka från ansökningsprocessen förlorades denna marknad. Mot bakgrund av bolagets märkliga strategiska lappkast, samt svårbedömda politiska risk, valde vi att sälja innehavet. Kommentarer större innehav Medivir som alltjämt är fondens största innehav hade ett innehållsrikt år. Den stora värdedrivaren i detta bolag är utvecklingen av en ny substans mot hepatit C TMC 435. Under året presenterades mycket starka data från fas IIb studien som visade på substansens effektivitet och säkerhet. Projektet går under 2011 in i fas III och sannolikheten för marknadslansering är nu hög. ABB är ett relativt nytt innehav i portföljen. Vi bedömer att marknaden underskattar bolagets potential med mycket starka marknadspositioner i utvecklingsländer samt en sencyklisk försäljning mot kraftgenerering som nu successivt börjar ta fart. Lägg därtill bolagets styrka inom industriautomation, något som nu börjar ske i exempelvis Kina i allt större skala, samt det faktum att bolaget sitter på en alltför stor kassa. Systemair är en ledande producent och distributör av ventilationsprodukter såsom fläktar och luftbehandlingsaggregat. Bolaget är främst verksamt i Europa, Östeuropa/ Ryssland. På senare år har bolaget tagit första steget in på den indiska samt nordamerikanska marknaden. Systemair agerar konsolidator av den fragmenterade marknaden och har en fantastisk historik av framgångsrika förvärv. Med plattformar för tillväxt i både Indien och USA väntar flera år av fortsatt tillväxt. I Handelsbanken ser vi en av Europas mest välskötta banker. Under finanskrisen har banken successivt tagit marknadsandelar inom framförallt utlåning till företag och man har med anledning av sitt starka kreditbetyg fått billigare upplåning än övriga banker. I spåren av finanskrisen har flera utländska aktörer tagit en defensiv hållning på den nordiska marknaden och det är vår uppfattning att Handelsbanken har goda möjligheter att öka sin marknadsandel på sina hemmamarknader ytterligare. Framgent väntar även organisk tillväxt på den brittiska marknaden där många konkurrenter är fortsatt problemtyngda och har impopulärt rykte efter finanskrisen. Handelsbanken är dessutom en av få banker som inte lär dra ner på utdelningen utan kanske till och med kan höja den. Intrum Justitia är en av Europas ledande aktörer inom hantering av fordringar samt köpare av skuldportföljer. Efter nästan två år av marginalförsämring kan en förbättring skönjas då de tidigare ökade kostnaderna för legala ärenden successivt kommer att vändas till intäkter när indrivningar genomförts. Tillväxten i antalet ärenden har därtill varit god under finanskrisen och lär så förbli ett tag till. Marknaden för skuldportföljer börjar också bli bättre och Intrum räknar med fler förvärv framöver. Med tanke på den goda historiken med en avkastning på 2,3 gånger eget kapital inom denna verksamhet räknar vi med solid vinsttillväxt framöver. Awake Swedish Equity Fund 7

8 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 807,84 Antal andelar ,35 Utdelning per andel 2,28% Totalavkastning ,4% Avkastning OMXS ,4% Avkastning OMXS30 inkl. utdelningar 24,9% Förvaltningsavgifter Transaktionsavgifter kr kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling Fondförmögenhet (Mkr) ,5 392,7 251,4 495,7 555,8 Andelsvärde 807,84 652,93 448,42 925, ,25 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel Totalavkastning Avkastning OMXS30 Avk. OMXS30 inkl. utd. 2,28% 10,78% 3,27% 0,65% 0 29,4% 66,1% -48,8% -10,0% 5,0% 21,4% 43,7% -38,8% -5,7% 8,2% 24,9% 46,9% -36,3% -3,0% 10,9% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 18,9% Totalrisk OMXS30 17,8% Aktiv risk 11,4% Genomsnittlig årsavkastning 0,8% Omsättning Omsättningshastighet 1,36 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,08% TER (Total Expense Ratio) 0,82% Resultatpremier 0,01% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen* 0% Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Energi % ALLIANCE OIL % Industri % ABB LTD % ADDTECH B % BE GROUP % INTRUM JUSTITIA % LOOMIS B % MALMBERGS ELEKTRISKA B % SKF B % SYSTEM AIR % Konsument sällanköpvaror % DUNI % HUSQVARNA B % KAPPAHL AB % Vård % MEDIVIR B % VITROLIFE % Finans % NORDEA % NORDNET B % SEB A % SHB A % Informationsteknologi % PSI GROUP SE % Finansiella instrument som är föremål % för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Råvaror % DANNEMORA MINERAL B % Informationsteknologi % DIBS % Summa finansiella instrument % Kassa * 7% Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid årsskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till kkr. *Från och med 25 januari 2011 debiteras ingen avgift vid försäljning av andelar. Innan dess debiterades uttag inom 12 månader från köp en avgift på upp till 1,5 % av uttagsbeloppet. Awake Swedish Equity Fund 8

9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning För helåret 2010 redovisar Awake Swedish Equity Fund en avkastning på 29,4 procent efter fasta och prestationsbaserade förvaltningsavgifter. Fondens jämförelseindex OMXS30 steg under samma period med 21,4 procent. Sedan start har Awake Swedish Equity Fund avkastat 4,0 procent vilket uttryckt i årstakt ger en genomsnittligt avkastning på 0,8 procent. Omsättningshastigheten på fondens innehav uppgick under året till 1,4 och fondens standardavvikelse var 18,9% uttryckt i årstakt. Fondförmögenhet Per den 31 december 2010 uppgick Awake Swedish Equity Funds fondförmögenhet till 386,5 miljoner kronor. Detta är en minskning med 6,2 miljoner sedan föregånde årsskifte. Under året var summan köpta andelar 0 miljoner kronor medan summan sålda andelar uppgick till 103,1 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 97,0 miljoner kronor. Härtill kommer kupong- och preliminärskatt på utdelning ur fonden på 0,1 miljoner kronor. Fondens kostnader Under 2010 belastade fasta och prestationsbaserade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 3,1 respektive 0,0 miljoner kronor. En investerare som investerat kr i fonden vid årets ingång har belastats med 88,9 kr i förvaltningskostnader. Fondbestämmelser Förändringar under året: Försäljning och inlösen av andelar kan ske varje bankdag. Minsta teckningsbelopp sänkt till SEK Inlösenavgift vid försäljning av andelar inom 12 månader från förvärvstillfället är borttagen. Fondens beskrivning av jämförelseindex är bortagen. Fondens förvaltningsavgift är högst 1,2% årligen. Fondens prestationsbaserade avgift är borttagen. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Överlåtbara värdepapper har upptagits till marknadsvärde motsvarande sista avslutskurs på balansdagen. Om sådan saknas eller ansetts missvisande har värdering skett i enlighet med den i fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Under året har derivataffärer gjorts i begränsad omfattning. Belopp i kkr Intäkter Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa intäkter Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till värdepappersbolaget Ersättning till förvaringsinstutet Summa kostnader Resultat Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Finansiella tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Kortfristiga skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Malmö Bengt Eckerwall Oscar Ahlgren Lennart Alvin Johan Kjell Roger Wikström I egenskap av revisorer i värdepappersbolaget Västra Hamnen Fondkommission AB, org nr , har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt värdepappersbolagets förvaltning av fonden Awake Swedish Equity Fund för räkenskapsåret Det är värdepappersbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när de upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 2008:11. Värdepappersbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Malmö Willard Möller Auktoriserad revisor Karin Löwhagen Auktoriserad revisor Awake Swedish Equity Fund 9

10 Awake Swedish Bond Fund Awake Swedish Bond Fund kombinerar tryggheten hos ränteplaceringar med avkastningspotentialen hos optioner för att över tiden och med ett mycket begränsat risktagande uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt. Fonden består av två komponenter, en med låg risk och en med hög risk, där placeringarna med låg risk består av räntebärande värdepapper av god kreditvärdighet. Vid varje avräkningstillfälle ska lågriskkomponentens andel av fonden uppgå till minst 90 procent. Placeringarna med hög risk består huvudsakligen av optioner och obligationer med högre risk. Delen med hög risk kan i sämsta fall bli värdelös men i bästa fall få ett mycket högt värde. I förvaltningsarbetet innebär detta att vi använder en del av räntan från innehaven med låg risk till mer riskfyllda investeringar för att över tiden kunna leverera en avkastning som överstiger den hos en traditionell ränteplacering. Fonden eftersträvar att på årsbasis ha en risknivå, angiven som volatilitet, som uppgår till högst 10 procent. Durationen, det vill säga den återstående löptiden, för fondens placeringar skall vara mellan ett och fyra år. Avseende fondens innehav av räntebärande värdepapper får placeringar ske i instrument som är utgivna av svenska emittenter i svenska kronor samt upp till 20 procent av fondförmögenheten i EUR eller USD. Månadsavkastning 2% 1% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec % Awake Swedish Bond Fund 50% T-BOND / 50% T-BILL Månadsavkastning för Awake Swedish Bond Fund respektive jämförelseindex. Historisk avkastning kr kr kr kr kr kr februari 2007 februari 2008 februari 2009 februari 2010 Awake Swedish Bond Fund 50% T-BOND / 50% T-BILL Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart 18,0% Andelsvärde 1029,48 Fondförmögenhet 238 mkr Riskindikator 0% 10% 20% 30% Fondens historiska standardavvikelse var per ,4%. Värdepappersfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Förlagslån Hypotek Företagsobligationer Stat och kommun Certifikat Upplupen VP-ränta Kassa Fondens innehav fördelade utifrån typ av värdepapper. Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Per Lönn Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisorer Willard Möller och Karin Löwhagen, Mazars Set Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 1 februari 2007 Fondtyp Specialfond Försäljning och inlösen Varje bankdag Minsta insättning kr Awake Swedish Bond Fund 10

11 Förvaltarna har ordet Awake Swedish Bond Fund backade under 2010 med 0,1%. Fondandelsvärdet per den 31 december var 1 029,48 kr och den samlade fondförmögenheten uppgick till 238 mkr. Marknad Räntemarknaden under 2010 präglades av en fortsatt stark utveckling för företagsobligationer samt periodvisa chocker i form av ökade kreditspreadar då oron för finansieringsproblem i länder som Portugal, Irland, Grekland och Spanien tilltog. De redan låga långräntorna vid inledningen av året visade sig bli ännu lägre i spåren av den ovan nämnda förtroendekrisen mot flera av EUs medlemsländer. Det har blivit uppenbart att de senaste årens låga räntor varit skadligt för flera av de snabbväxande ekonomierna i Europa med Irland och Spanien som de två tydligaste exemplen. Att kontrollfunktionen av statsfinanserna inte heller fungerat och därmed möjliggjort för länder att dölja omfattningen av sina underskott har gjort att förtroendet för valutaunionen är på farligt låga nivåer. Styrkan i den svenska ekonomin har gjort kronan till en av de valutor som utvecklats bäst under året och mycket talar nu för en återgång till en mer normaliserad räntenivå i Sverige. Inledningen på året bjöd annars på fortsatt flackning av räntekurvan då räntan på längre löptider fortsatte att falla och ränteskillnaden mellan statspapper och företagsobligationer minskade. I spåren av den starka återhämtningen för svensk ekonomi med exportföretagen som draglok tog många företag tillfället i akt att emittera obligationer och förlänga löptiderna på sina låneportföljer då prisbilden generellt var förmånlig. En förklaring till de stora emissionsvolymerna på företagssidan är att många banker blivit mer restriktiva i sin utlåning i spåren av hårdare krav på kapitaltäckning samt att vissa industriföretag faktiskt har väl så bra rating som bankerna och därför kan finansiera sig billigare direkt via kapitalmarknaderna. Historiskt har ej heller europeiska bolag i samma utsträckning som till exempel amerikanska, använt sig av obligationsemissioner som finansieringsform, varför de stora emissionerna under 2010 är lite av ett strukturskifte. gör att vi även går in i 2011 med en kort löptid i fonden. I enlighet med fondens placeringsreglemente har vi möjlighet att till viss del investera i företagsobligationer och det är dessa investeringar som haft den bästa utvecklingen under året. En betydande del av fonden har också investerats i säkerställda obligationer utgivna av hypoteksinstitut då vi upplevt prissättningen av dessa som attraktiv jämfört med svenska statsobligationer. Dessa har dock haft en något svagare utveckling än vi förväntat i spåren av fortsatt stigande efterfrågan på bolån hos allmänheten och därmed ett stort utbud av nya obligationer i marknaden. I den mer risktagande delen av portföljen hade vi under inledningen av året en optionsposition med koppling till priset på naturgas. Vi trodde att även gaspriset skulle stärkas i spåren av det allt högre oljepriset och den historiskt sett stora skillnaden mellan dessa två energislag. Vi fick dock fel i vår syn och avyttrade positionen med förlust. Även ett par av fondens innehav noterade i utländsk valuta har bidragit negativt till avkastningen i spåren av den allt starkare svenska kronan. Andra optionspositioner under året har varit långa positioner i XACT bull samt i oljepriset vilka båda bidragit positivt till fondens resultat. Kommentarer innehav Vi fortsätter att ha en stor andel av portföljen exponerad mot hypotekslån via emittenter som Länsförsäkringar, Swedbank och SEB. Därtill har fonden även en betydande del i obligationer utgivna av svenska företag med god kreditvärdighet som Volvo, Swedish Match och Vasakronan för att nämna några. I den riskbärande delen av portföljen är det främst innehav högriskobligationer såsom t ex ett hybridlån i Swedbank utgivet i USD och en obligation i oljebolaget PA Resources. Fonden har även en derivatposition i avseende att valutasäkra ovan nämnda investering i Swedbank. Fonden Fonden har under 2010 varit positionerad i den nedre delen av intervallet mellan ett och fyra års duration då vår marknadstro varit att marknadsräntorna sakta men säkert skulle höjas i spåren av den starka återhämtningen i svensk ekonomi. De externa faktorer vi beskrivit ovan har dock gjort att räntorna stannat på en lägre nivå än vi förutspått varför vi med facit i hand skulle valt en något längre duration. Givet vår marknadssyn har vi ändå varit konsekventa i vår strategi vilket Awake Swedish Bond Fund 11

12 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 1 029,48 Antal andelar Utdelning per andel 2,03% Totalavkastning ,1% Förvaltningsavgifter kr Transaktionsavgifter kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling Fondförmögenhet (Mkr) 238,1 341,0 135,3 185,4 Andelsvärde 1 029, , ,9 1051,0 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel 2,0% 7,8% 4,2% 0 Totalavkastning -0,1% 8,6% 3,5% 5,10% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 2,4% Sharpekvot 1,1 Genomsnittlig årsavkastning 4,3% Omsättning Omsättningshastighet 0,9 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,02% TER (Total Expense Ratio) 0,59% Resultatpremier 0,0% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen 0% Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Förlagslån % SBAB 7,16 12/ % SWED HYBRID 7,5% % Hypotek % LFHYP 504 4, % SEB % % SWEDHYP % SWEDHYP 4,25% % Företagsobligationer % PA RESOURCES 2010/ % SWEDISH MATCH % SWEDISH MATCH % TELIASONERA 5% % VASAKRONAN % VOLVO FINANS % VOLVO TR 3, % VOLVO TR 4, % VOLVO , % Stat och kommun % SUNDSVALL % Certifikat % SHB BEAR USDX % Summa finansiella instrument % Upplupen VP-ränta % Kassa % Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid halvårskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till -119 kkr. Awake Swedish Bond Fund 12