VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9"

Transkript

1 Årsberättelse 2010

2

3 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10 Förvaltarna har ordet 11 Nyckeltal och innehav 12 Förvaltningsberättelse 13 Balans- och resultaträkning 13 Awake Global Energy Fund 14 Förvaltarna har ordet 15 Nyckeltal och innehav 16 Förvaltningsberättelse 17 Balans- och resultaträkning 17 Ägare och styrelse 18

4 VD har ordet Det är glädjande att kunna konstatera att våra fonder utvecklats väl under ett mycket svårnavigerat år som kantats av räntehöjningar, skuldoro, stigande råvarupriser och naturkatastrofer samtidigt som vinsttillväxten bland börsbolagen varit remarkabel, BNP prognoserna är rekordhöga och sysselsättningen fortsätter att öka. Stockholmsbörsen utvecklades väl under året och med en uppgång på 21% överträffades i stort sett samtliga Europeiska börser. Vår Sverigefond, Awake Swedish Equity Fund, steg under året med 29%. Den goda utvecklingen kan förklaras av en väl balanserad portfölj där flera av fondens större innehav uppvisade kraftiga värdeökningar. Vår obligationsfond, Awake Swedish Bond Fund, rörde sig sidledes under året och avslutade tråkigt nog året på samma nivå som det inleddes. Förklaringen är delvis de stigande räntorna vilket är en obligationsförvaltares mardröm. Balansakten i denna typ av marknad blir att bedöma hur snabb ränteökningen blir. Detta beslut ligger sedan till grund för hur långt ut på räntekurvan man vågar placera sig och vilken typ av räntebärande instrument man därefter bör investera i. I det ovanligt svårbedömda marknadsklimat som rådde under 2010 valde vi att minska risken ytterligare och favorisera hypotekskrediter med korta löptider, givetvis med lägre förväntad avkastning som en direkt konsekvens. Vår energifond, Awake Global Energy Fund, lyckades även under 2010 leverera en avkastning som är i absolut toppklass jämfört med amerikanska och europeiska energifonder. Året summeras till en uppgång på 19% jämfört med Morgan Stanleys globala energiindex som steg med mer blygsamma 3%. Vi har under året fått många nya andelsägare som genom Awake Global Energy Fund söker ett placeringsalternativ med inriktning mot energitillgångar. En viktig framgångsfaktor för fonden är den kommitté av seniora rådgivare med mångårig industriell erfarenhet som hjälper förvaltarna att tolka branschtrender och fokusera på de områden och delsegment inom energisektorn som för tillfället är underanalyserade. Även om vi i Sverige har tillryggalagt två år med fina börsuppgångar tycker vi att förutsättningarna för 2011 ser ljusa ut. Bolagsvärderingarna är fortfarande på attraktiva nivåer. Hur så kan vara fallet beror givetvis på att börsen stigit i takt med att bolagen levererat högre vinster. Det kan låta märkligt men det är alltså inte dyrt att köpa svenska aktier trots att kurserna nästan fördubblats de senaste åren. Som tur är finns det orosmoln också. Det är ju det som gör att investerare från tid till annan har olika uppfattning om händelseutvecklingen och medför att det alltid finns både köpare och säljare på börsen. Ett orosmoment är exempelvis inhemska bostadspriser. Jag kan inte annat än förundras över hur priset på exempelvis bostadsrätter fortsätter att stiga. Det stora flertalet av större europeiska städer har upplevt en sättning i bostadsrättspriserna de senaste åren. I vårt närområde, Köpenhamn, har kvadratmeterpriset under tre år fallit med 35%. I Sverige däremot har prisutvecklingen fortsatt uppåt. I Stockholm har under samma treårsperiod priserna stigit med ca 15%. När en större andel av hushållens disponibla inkomst går till boendekostnad påverkar det...det är alltså inte dyrt att köpa svenska aktier trots att kurserna nästan fördubblats de senaste åren Årsberättelse 4

5 givetvis utrymmet för konsumtion vilket är avgörande för inhemsk detaljhandel och tjänstesektor. Den europeiska skuldoron är inte heller över. Även om EUs statschefer och IMF bedyrar att saken är under kontroll bör man nogsamt bevaka hur marknaden agerar när länder i farozonen ska refinansiera delar av sina statsskulder. Svårigheter att till normala räntenivåer förlänga dessa lån kommer att öka osäkerheten i marknaden och påverka tillgångsslag som aktier negativt. Sammantaget överväger dock de positiva signalerna och jag ser optimistiskt på framtiden. Jag kan dessutom konstatera att samtliga tre fonder är väl positionerade för värdeökningar på sina respektive marknader. Under 2010 har vi dessutom genomfört ett antal förbättringsåtgärder för andelsägarna. Exempelvis har vi infört daglig teckning/inlösen i samtliga fonder till skillnad mot månatlig teckning/inlösen som tidigare var fallet. Vi har minskat minsta teckningsbelopp till kronor från tidigare kronor och tagit bort avgiften för inlösen av andelar inom 12 månader från förvärvstillfället. Vi har även tagit bort lydelsen kring fondernas jämförelseindex då vi genom våra fria investeringsmandat med utgångspunkt i fundamental analys aldrig haft för avsikt att efterlikna något index. Tvärtom, vi söker konstant efter goda investeringsmöjligheter utanför de största och mest analyserade bolagen på börsen. I slutet av förra året rekryterade vi Christer Nilsson till Västra Hamnen Fondkommission. Christer har tidigare arbetat tretton år på Handelsbanken, både som aktiemäklare och kapitalförvaltare. De senaste fem åren som kontorschef i Skanör. Christer arbetar hos oss med kvalificerad investeringsrådgivning. Tveka inte att kontakta honom om Du har frågor kring våra fonder eller vill diskutera andra investeringar. Avslutningsvis vill jag tacka medarbetare, samarbetspartners och kunder för förtroende och engagemang under 2010 och samtidigt önska alla ett berikande Oscar Ahlgren VD Årsberättelse 5

6 Awake Swedish Equity Fund Awake Swedish Equity Fund bedriver en svensk indexoberoende förvaltning med ett balanserat risktagande. Fonden är en specialfond vilket möjliggör att antalet placeringar kan koncentreras till ett färre antal bolag än en traditionell investeringsfond. Investeringar sker utan restriktioner avseende branschtillhörighet eller bolagens storlek. Fonden har även rätt att ha upp till 50 procent av fondförmögenheten i likvida medel vilket ger möjlighet att sänka risken betydligt om bedömningen av marknadsförhållandena så motiverar. Fondens fria placeringsmandat borgar för att investeringar uteslutande bedöms utifrån avkastning och risk. Antalet innehav i fonden är relativt få jämfört med andra Sverigefonder då det är vår uppfattning att man med en fokuserad portfölj förbättrar möjligheterna att skapa överavkastning. Urvalsprocessen tar sin utgångspunkt i en fundamental värderingsansats där externa analyser och företagsbesök kompletteras med egna analyser i strävan att hitta bolagets verkliga värde. Vi använder oss således inte av trendföljande modeller eller modeller baserat på teknisk analys. Fondens mål är att över tiden uppvisa en högre riskjusterad avkastning än Stockholmsbörsen. Månadsavkastning 15% 10% 5% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -5% % Awake Swedish Equity Fund OMXS30 Månadsavkastning för Awake Swedish Equity Fund respektive OMXS30*. Historisk avkastning kr kr kr kr kr kr april 2006 april 2007 april 2008 april 2009 april 2010 Awake Swedish Equity Fund OMXS30 Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart 4,0% Avkastning OMXS30* sedan fondstart 9,0% Andelsvärde 807,84 Fondförmögenhet 386 mkr Riskindikator 0% 10% 20% 30% Fondens historiska standardavvikelse var per ,9%. Branschfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Peter Eliasson Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisor Willard Möller och Karin Löwhagen, Mazars Set Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 3 april 2006 Minsta insättning* kr Försäljning och inlösen* Varje bankdag Fondtyp Specialfond Energi Råvaror Industri Kons. sällanköpsvaror Vård Finans It Kassa Branschfördelningen i fondens innehav. *OMXS30 består av de 30 största bolagen på Stockholmbörsen viktade i förhållande till marknadsvärde. Indexet är inte utdelningsjusterat. I slutet av 2010 beslutades om att ta bort fondens jämförelseindex vilket trädde i kraft 25 januari Samtidigt sänktes minsta insättning till kr och daglig handel i fonden infördes. Awake Swedish Equity Fund 6

7 Förvaltarna har ordet För helåret 2010 redovisade Awake Swedish Equity Fund en uppgång om ca 29,4 procent. Fondens jämförelseindex, OMXS30, ökade under samma period med ca 21,4 procent. Per årsskiftet var fondandelsvärdet 807,84 kronor och den samlade fondförmögenheten uppgick till ca 386 miljoner kronor. Marknad Efter det urstarka börsåret 2009 var många investerare, inklusive vi, försiktigt inställda inför Hoten i form av risiga statsfinanser i västvärlden, risk för tillbakadragande av penning- och finanspolitiska stimulanser samt successivt högre räntor vägde mot möjligheter till stark vinsttillväxt i en fortsatt konjunkturåterhämtning. Facit blev ännu ett starkt börsår som framförallt drevs av en otroligt stark vinstutveckling i bolagen, framförallt inom verkstadssektorn. Trots att flertalet bolag fortfarande har en bit kvar till sina tidigare försäljningsrekord redovisar man i flera fall redan idag vinstrekord. Bolagen har strukturellt anpassat sin förmåga att hantera konjunkturskiftningar och höjt den underliggande lönsamheten väsentligt. De kraftiga störningarna på räntemarknaden till följd av PIGS-ländernas (Portugal, Irland, Grekland, Spanien) finansieringsproblem, störde emellertid världens börser både på våren, sensommaren och senhösten. Räddningspaket efter räddningspaket lanserades vilket slutligen utmynnade i en ny europeisk stabiliseringsfond. Huruvida denna är tillräckligt stabil får framtiden utvisa. Marknadsoron bedarrade dock mot bakgrund av det enade och kraftfulla agerandet såväl i Europa som internationellt. Aktier som tillgångsslag framstår ännu vid 2010 års utgång som attraktivt. Fondens utveckling Fonden inledde året med en relativt defensiv hållning med större innehav i hälsovårdssektorn och en tilltagen kassa. Under våren blev vi emellertid mer offensiva då vi via kvartalsrapporterna fått bekräftat vinstutvecklingen i företagen och blivit mer övertygade om återhämtningen. Samtidigt som ett par av innehaven i hälsovårdssektorn nådde våra målkurser (AstraZeneca, Getinge) och såldes gjordes nyinvesteringar i bland annat SHB, Alliance Oil, Enquest och Elekta. Under hösten tillkom även SEB och Nordea. De bolag som bidragit mest till fondens positiva utveckling under året är främst; Alfa Laval, Elekta, Intrum Justitia, Loomis, Medivir, SKF och Systemair. Samtliga, med undantag för Alfa Laval och Elekta, kvarstår som betydande innehav i fonden. Bland årets besvikelser finns främst PSI Group samt Unibet. Den senare på grund av det plötsliga strategiskiftet där man beslutade sig för att ansöka om en spellicens på den franska marknaden. Detta var vid tillfället bolagets enskilt största marknad. När man inför licenskraven (bland annat förändringar i IT- infrastrukturen) tog ett steg tillbaka från ansökningsprocessen förlorades denna marknad. Mot bakgrund av bolagets märkliga strategiska lappkast, samt svårbedömda politiska risk, valde vi att sälja innehavet. Kommentarer större innehav Medivir som alltjämt är fondens största innehav hade ett innehållsrikt år. Den stora värdedrivaren i detta bolag är utvecklingen av en ny substans mot hepatit C TMC 435. Under året presenterades mycket starka data från fas IIb studien som visade på substansens effektivitet och säkerhet. Projektet går under 2011 in i fas III och sannolikheten för marknadslansering är nu hög. ABB är ett relativt nytt innehav i portföljen. Vi bedömer att marknaden underskattar bolagets potential med mycket starka marknadspositioner i utvecklingsländer samt en sencyklisk försäljning mot kraftgenerering som nu successivt börjar ta fart. Lägg därtill bolagets styrka inom industriautomation, något som nu börjar ske i exempelvis Kina i allt större skala, samt det faktum att bolaget sitter på en alltför stor kassa. Systemair är en ledande producent och distributör av ventilationsprodukter såsom fläktar och luftbehandlingsaggregat. Bolaget är främst verksamt i Europa, Östeuropa/ Ryssland. På senare år har bolaget tagit första steget in på den indiska samt nordamerikanska marknaden. Systemair agerar konsolidator av den fragmenterade marknaden och har en fantastisk historik av framgångsrika förvärv. Med plattformar för tillväxt i både Indien och USA väntar flera år av fortsatt tillväxt. I Handelsbanken ser vi en av Europas mest välskötta banker. Under finanskrisen har banken successivt tagit marknadsandelar inom framförallt utlåning till företag och man har med anledning av sitt starka kreditbetyg fått billigare upplåning än övriga banker. I spåren av finanskrisen har flera utländska aktörer tagit en defensiv hållning på den nordiska marknaden och det är vår uppfattning att Handelsbanken har goda möjligheter att öka sin marknadsandel på sina hemmamarknader ytterligare. Framgent väntar även organisk tillväxt på den brittiska marknaden där många konkurrenter är fortsatt problemtyngda och har impopulärt rykte efter finanskrisen. Handelsbanken är dessutom en av få banker som inte lär dra ner på utdelningen utan kanske till och med kan höja den. Intrum Justitia är en av Europas ledande aktörer inom hantering av fordringar samt köpare av skuldportföljer. Efter nästan två år av marginalförsämring kan en förbättring skönjas då de tidigare ökade kostnaderna för legala ärenden successivt kommer att vändas till intäkter när indrivningar genomförts. Tillväxten i antalet ärenden har därtill varit god under finanskrisen och lär så förbli ett tag till. Marknaden för skuldportföljer börjar också bli bättre och Intrum räknar med fler förvärv framöver. Med tanke på den goda historiken med en avkastning på 2,3 gånger eget kapital inom denna verksamhet räknar vi med solid vinsttillväxt framöver. Awake Swedish Equity Fund 7

8 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 807,84 Antal andelar ,35 Utdelning per andel 2,28% Totalavkastning ,4% Avkastning OMXS ,4% Avkastning OMXS30 inkl. utdelningar 24,9% Förvaltningsavgifter Transaktionsavgifter kr kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling Fondförmögenhet (Mkr) ,5 392,7 251,4 495,7 555,8 Andelsvärde 807,84 652,93 448,42 925, ,25 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel Totalavkastning Avkastning OMXS30 Avk. OMXS30 inkl. utd. 2,28% 10,78% 3,27% 0,65% 0 29,4% 66,1% -48,8% -10,0% 5,0% 21,4% 43,7% -38,8% -5,7% 8,2% 24,9% 46,9% -36,3% -3,0% 10,9% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 18,9% Totalrisk OMXS30 17,8% Aktiv risk 11,4% Genomsnittlig årsavkastning 0,8% Omsättning Omsättningshastighet 1,36 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,08% TER (Total Expense Ratio) 0,82% Resultatpremier 0,01% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen* 0% Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Energi % ALLIANCE OIL % Industri % ABB LTD % ADDTECH B % BE GROUP % INTRUM JUSTITIA % LOOMIS B % MALMBERGS ELEKTRISKA B % SKF B % SYSTEM AIR % Konsument sällanköpvaror % DUNI % HUSQVARNA B % KAPPAHL AB % Vård % MEDIVIR B % VITROLIFE % Finans % NORDEA % NORDNET B % SEB A % SHB A % Informationsteknologi % PSI GROUP SE % Finansiella instrument som är föremål % för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Råvaror % DANNEMORA MINERAL B % Informationsteknologi % DIBS % Summa finansiella instrument % Kassa * 7% Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid årsskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till kkr. *Från och med 25 januari 2011 debiteras ingen avgift vid försäljning av andelar. Innan dess debiterades uttag inom 12 månader från köp en avgift på upp till 1,5 % av uttagsbeloppet. Awake Swedish Equity Fund 8

9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning För helåret 2010 redovisar Awake Swedish Equity Fund en avkastning på 29,4 procent efter fasta och prestationsbaserade förvaltningsavgifter. Fondens jämförelseindex OMXS30 steg under samma period med 21,4 procent. Sedan start har Awake Swedish Equity Fund avkastat 4,0 procent vilket uttryckt i årstakt ger en genomsnittligt avkastning på 0,8 procent. Omsättningshastigheten på fondens innehav uppgick under året till 1,4 och fondens standardavvikelse var 18,9% uttryckt i årstakt. Fondförmögenhet Per den 31 december 2010 uppgick Awake Swedish Equity Funds fondförmögenhet till 386,5 miljoner kronor. Detta är en minskning med 6,2 miljoner sedan föregånde årsskifte. Under året var summan köpta andelar 0 miljoner kronor medan summan sålda andelar uppgick till 103,1 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 97,0 miljoner kronor. Härtill kommer kupong- och preliminärskatt på utdelning ur fonden på 0,1 miljoner kronor. Fondens kostnader Under 2010 belastade fasta och prestationsbaserade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 3,1 respektive 0,0 miljoner kronor. En investerare som investerat kr i fonden vid årets ingång har belastats med 88,9 kr i förvaltningskostnader. Fondbestämmelser Förändringar under året: Försäljning och inlösen av andelar kan ske varje bankdag. Minsta teckningsbelopp sänkt till SEK Inlösenavgift vid försäljning av andelar inom 12 månader från förvärvstillfället är borttagen. Fondens beskrivning av jämförelseindex är bortagen. Fondens förvaltningsavgift är högst 1,2% årligen. Fondens prestationsbaserade avgift är borttagen. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Överlåtbara värdepapper har upptagits till marknadsvärde motsvarande sista avslutskurs på balansdagen. Om sådan saknas eller ansetts missvisande har värdering skett i enlighet med den i fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Under året har derivataffärer gjorts i begränsad omfattning. Belopp i kkr Intäkter Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa intäkter Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till värdepappersbolaget Ersättning till förvaringsinstutet Summa kostnader Resultat Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Finansiella tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Kortfristiga skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Malmö Bengt Eckerwall Oscar Ahlgren Lennart Alvin Johan Kjell Roger Wikström I egenskap av revisorer i värdepappersbolaget Västra Hamnen Fondkommission AB, org nr , har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt värdepappersbolagets förvaltning av fonden Awake Swedish Equity Fund för räkenskapsåret Det är värdepappersbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när de upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 2008:11. Värdepappersbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Malmö Willard Möller Auktoriserad revisor Karin Löwhagen Auktoriserad revisor Awake Swedish Equity Fund 9

10 Awake Swedish Bond Fund Awake Swedish Bond Fund kombinerar tryggheten hos ränteplaceringar med avkastningspotentialen hos optioner för att över tiden och med ett mycket begränsat risktagande uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt. Fonden består av två komponenter, en med låg risk och en med hög risk, där placeringarna med låg risk består av räntebärande värdepapper av god kreditvärdighet. Vid varje avräkningstillfälle ska lågriskkomponentens andel av fonden uppgå till minst 90 procent. Placeringarna med hög risk består huvudsakligen av optioner och obligationer med högre risk. Delen med hög risk kan i sämsta fall bli värdelös men i bästa fall få ett mycket högt värde. I förvaltningsarbetet innebär detta att vi använder en del av räntan från innehaven med låg risk till mer riskfyllda investeringar för att över tiden kunna leverera en avkastning som överstiger den hos en traditionell ränteplacering. Fonden eftersträvar att på årsbasis ha en risknivå, angiven som volatilitet, som uppgår till högst 10 procent. Durationen, det vill säga den återstående löptiden, för fondens placeringar skall vara mellan ett och fyra år. Avseende fondens innehav av räntebärande värdepapper får placeringar ske i instrument som är utgivna av svenska emittenter i svenska kronor samt upp till 20 procent av fondförmögenheten i EUR eller USD. Månadsavkastning 2% 1% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec % Awake Swedish Bond Fund 50% T-BOND / 50% T-BILL Månadsavkastning för Awake Swedish Bond Fund respektive jämförelseindex. Historisk avkastning kr kr kr kr kr kr februari 2007 februari 2008 februari 2009 februari 2010 Awake Swedish Bond Fund 50% T-BOND / 50% T-BILL Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart 18,0% Andelsvärde 1029,48 Fondförmögenhet 238 mkr Riskindikator 0% 10% 20% 30% Fondens historiska standardavvikelse var per ,4%. Värdepappersfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Förlagslån Hypotek Företagsobligationer Stat och kommun Certifikat Upplupen VP-ränta Kassa Fondens innehav fördelade utifrån typ av värdepapper. Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Per Lönn Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisorer Willard Möller och Karin Löwhagen, Mazars Set Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 1 februari 2007 Fondtyp Specialfond Försäljning och inlösen Varje bankdag Minsta insättning kr Awake Swedish Bond Fund 10

11 Förvaltarna har ordet Awake Swedish Bond Fund backade under 2010 med 0,1%. Fondandelsvärdet per den 31 december var 1 029,48 kr och den samlade fondförmögenheten uppgick till 238 mkr. Marknad Räntemarknaden under 2010 präglades av en fortsatt stark utveckling för företagsobligationer samt periodvisa chocker i form av ökade kreditspreadar då oron för finansieringsproblem i länder som Portugal, Irland, Grekland och Spanien tilltog. De redan låga långräntorna vid inledningen av året visade sig bli ännu lägre i spåren av den ovan nämnda förtroendekrisen mot flera av EUs medlemsländer. Det har blivit uppenbart att de senaste årens låga räntor varit skadligt för flera av de snabbväxande ekonomierna i Europa med Irland och Spanien som de två tydligaste exemplen. Att kontrollfunktionen av statsfinanserna inte heller fungerat och därmed möjliggjort för länder att dölja omfattningen av sina underskott har gjort att förtroendet för valutaunionen är på farligt låga nivåer. Styrkan i den svenska ekonomin har gjort kronan till en av de valutor som utvecklats bäst under året och mycket talar nu för en återgång till en mer normaliserad räntenivå i Sverige. Inledningen på året bjöd annars på fortsatt flackning av räntekurvan då räntan på längre löptider fortsatte att falla och ränteskillnaden mellan statspapper och företagsobligationer minskade. I spåren av den starka återhämtningen för svensk ekonomi med exportföretagen som draglok tog många företag tillfället i akt att emittera obligationer och förlänga löptiderna på sina låneportföljer då prisbilden generellt var förmånlig. En förklaring till de stora emissionsvolymerna på företagssidan är att många banker blivit mer restriktiva i sin utlåning i spåren av hårdare krav på kapitaltäckning samt att vissa industriföretag faktiskt har väl så bra rating som bankerna och därför kan finansiera sig billigare direkt via kapitalmarknaderna. Historiskt har ej heller europeiska bolag i samma utsträckning som till exempel amerikanska, använt sig av obligationsemissioner som finansieringsform, varför de stora emissionerna under 2010 är lite av ett strukturskifte. gör att vi även går in i 2011 med en kort löptid i fonden. I enlighet med fondens placeringsreglemente har vi möjlighet att till viss del investera i företagsobligationer och det är dessa investeringar som haft den bästa utvecklingen under året. En betydande del av fonden har också investerats i säkerställda obligationer utgivna av hypoteksinstitut då vi upplevt prissättningen av dessa som attraktiv jämfört med svenska statsobligationer. Dessa har dock haft en något svagare utveckling än vi förväntat i spåren av fortsatt stigande efterfrågan på bolån hos allmänheten och därmed ett stort utbud av nya obligationer i marknaden. I den mer risktagande delen av portföljen hade vi under inledningen av året en optionsposition med koppling till priset på naturgas. Vi trodde att även gaspriset skulle stärkas i spåren av det allt högre oljepriset och den historiskt sett stora skillnaden mellan dessa två energislag. Vi fick dock fel i vår syn och avyttrade positionen med förlust. Även ett par av fondens innehav noterade i utländsk valuta har bidragit negativt till avkastningen i spåren av den allt starkare svenska kronan. Andra optionspositioner under året har varit långa positioner i XACT bull samt i oljepriset vilka båda bidragit positivt till fondens resultat. Kommentarer innehav Vi fortsätter att ha en stor andel av portföljen exponerad mot hypotekslån via emittenter som Länsförsäkringar, Swedbank och SEB. Därtill har fonden även en betydande del i obligationer utgivna av svenska företag med god kreditvärdighet som Volvo, Swedish Match och Vasakronan för att nämna några. I den riskbärande delen av portföljen är det främst innehav högriskobligationer såsom t ex ett hybridlån i Swedbank utgivet i USD och en obligation i oljebolaget PA Resources. Fonden har även en derivatposition i avseende att valutasäkra ovan nämnda investering i Swedbank. Fonden Fonden har under 2010 varit positionerad i den nedre delen av intervallet mellan ett och fyra års duration då vår marknadstro varit att marknadsräntorna sakta men säkert skulle höjas i spåren av den starka återhämtningen i svensk ekonomi. De externa faktorer vi beskrivit ovan har dock gjort att räntorna stannat på en lägre nivå än vi förutspått varför vi med facit i hand skulle valt en något längre duration. Givet vår marknadssyn har vi ändå varit konsekventa i vår strategi vilket Awake Swedish Bond Fund 11

12 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 1 029,48 Antal andelar Utdelning per andel 2,03% Totalavkastning ,1% Förvaltningsavgifter kr Transaktionsavgifter kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling Fondförmögenhet (Mkr) 238,1 341,0 135,3 185,4 Andelsvärde 1 029, , ,9 1051,0 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel 2,0% 7,8% 4,2% 0 Totalavkastning -0,1% 8,6% 3,5% 5,10% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 2,4% Sharpekvot 1,1 Genomsnittlig årsavkastning 4,3% Omsättning Omsättningshastighet 0,9 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,02% TER (Total Expense Ratio) 0,59% Resultatpremier 0,0% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen 0% Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Förlagslån % SBAB 7,16 12/ % SWED HYBRID 7,5% % Hypotek % LFHYP 504 4, % SEB % % SWEDHYP % SWEDHYP 4,25% % Företagsobligationer % PA RESOURCES 2010/ % SWEDISH MATCH % SWEDISH MATCH % TELIASONERA 5% % VASAKRONAN % VOLVO FINANS % VOLVO TR 3, % VOLVO TR 4, % VOLVO , % Stat och kommun % SUNDSVALL % Certifikat % SHB BEAR USDX % Summa finansiella instrument % Upplupen VP-ränta % Kassa % Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid halvårskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till -119 kkr. Awake Swedish Bond Fund 12

13 Förvaltningsberättelse Resultaträkning För 2010 redovisar Awake Swedish Bond Fund en avkastning på -0,1 procent efter fasta förvaltningsavgifter. Omsättningshastigheten på fondens innehav uppgick under året till 1,2 och fondens standardavvikelse var 2,4% uttryckt i årstakt. Fondförmögenhet Per den 31 december 2010 uppgick Awake Swedish Bond Funds fondförmögenhet till 238,1 miljoner kronor. Detta är en minskning med 103,0 miljoner kronor sedan föregående årskifte. Under perioden var summan av köpta andelar 1,5 miljoner kronor medan summan av sålda andelar uppgick till 103,2 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -1,1 miljoner kronor. Härtill kommer kupong och preliminärskatt på utdelning ur fonden på 0,2 miljoner kronor. Fondens kostnader Under 2010 belastade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 1,6 miljoner kronor. En investerare som investerat kr i fonden vid årets ingång har belastats med 59,9 kr i förvaltningskostnader. Fondbestämmelser Följande väsentliga förändringar har gjorts i fondens fondbestämmelser under året: Försäljning och inlösen av andelar kan ske varje bankdag. Minsta teckningsbelopp sänkt till SEK Inlösenavgift vid försäljning av andelar inom 12 månader från förvärvstillfället är borttagen. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Överlåtbara värdepapper har upptagits till marknadsvärde motsvarande sista avslutskurs på balansdagen. Om sådan saknas eller ansetts missvissande har värdering skett i enlighet med den i fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Belopp i kkr Intäkter Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Valutakursvinster och -förluster netto Summa intäkter Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till värdepappersbolaget Ersättning till förvaringsinstutet -6-2 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa kostnader Resultat Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Finansiella tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Kortfristiga skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Malmö Bengt Eckerwall Oscar Ahlgren Lennart Alvin Johan Kjell Roger Wikström I egenskap av revisorer i värdepappersbolaget Västra Hamnen Fondkommission AB, org nr , har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt värdepappersbolagets förvaltning av fonden Awake Swedish Bond Fund för räkenskapsåret Det är värdepappersbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när de upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 2008:11. Värdepappersbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Malmö Willard Möller Auktoriserad revisor Karin Löwhagen Auktoriserad revisor Awake Swedish Bond Fund 13

14 Awake Global Energy Fund I Awake Global Energy Fund kombineras finansiellt kunnande med shejk Mohammed Al-Amoudis mest erfarna oljeexperter för att skapa en portfölj av attraktiva aktier inom energibranschen. Hos medlemmarna i fondens advisory board överstiger den sammanlagda branscherfarenheten ett hundra år vilket innebär en unik skillnad jämfört med övriga energifonder på marknaden. Tillgång till energi är en av de viktigaste faktorerna för global tillväxt och oavsett hur denna framställs eller utvinns kommer investeringar inom energirelaterade bolag enligt vår bedömning att vara intressanta under lång tid framöver. Priset på olja kommer även framgent att vara föremål för stora svängningar på grund av sin starka konjunkturella koppling samt politiska och strategiska betydelse. Till följd av detta och i avsaknad av realistiska alternativ ser beroendet av fossila bränslen ut att vara fortsatt stort under överskådlig tid. Fonden investerar globalt i marknadsnoterade företag med verksamhet inom energisektorn, främst olja och gas. Det kan till exempel vara företag med verksamhet inom utvinning, vidareförädling, service, transport och distribution. Fonden har dessutom särskilt tillstånd att handla med råvaruderivat för att ytterligare optimera portföljsammansättningen. Månadsavkastning 15% 10% 5% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -5% % -15% Awake Global Energy MSCI World Energy Månadsavkastning för Awake Global Energy Fund respektive jämförelseindex. Historisk avkastning kr kr kr kr kr november 2007 maj 2008 november 2008 maj 2009 november 2009 maj 2010 november 2010 Awake Global Energy Fund MSCI World Energy Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart -6,8% Riskindikator 0% 10% 20% 30% Andelsvärde 901,7 Fondförmögenhet 220 mkr Fondens historiska standardavvikelse var per ,6% i årstakt. Landsfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Frankrike Kanada Storbritannien Norge Ryssland Sverige USA Kassa Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Per Lönn Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisorer Willard Möller och Karin Löwhagen, Mazars Set Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 31 oktober 2007 Fondtyp Specialfond Försäljning och inlösen Varje bankdag Minsta insättning kr Fondens innehav fördelade utifrån land. Awake Global Energy Fund 14

15 Förvaltarna har ordet Awake Global Energy Fund steg under 2010 med 19%. Fondandelsvärdet per den 31 december var 901,7 kr och den samlade fondförmögenheten uppgick till 220 mkr. Marknad Oljepriset som är en viktig faktor för energirelaterade investeringar steg under 2010 med 20% i dollartermer och med knappt 13% omräknat till svenska kronor. Mönstret från föregående år upprepade sig också såtillvida att större bolag som Exxon, Statoil och Total var relativa förlorare jämfört med mindre och medelstora bolag med större exponering av exploration. Inför 2010 fanns frågetecken kring bolagens investeringsvilja efter de senaste årens turbulens på oljemarknaden. Dock har det under året blivit uppenbart att bolagen känner sig tillräckligt komfortabla med det rådande oljepriset för att återigen öka investeringarna mot de tidigare rekordnivåerna vi såg ett par år tillbaka. Den huvudsakliga drivkraften för det stigande oljepriset under 2010 var än en gång den ökande efterfrågan från de asiatiska tillväxtekonomierna med Kina och Indien i spetsen. Av den globala tillväxten i oljeefterfrågan står exempelvis Kina för en tredjedel. Under 2010 beräknas Kina ha förbrukat närmare 10 miljoner fat olja per dag vilket är mer än dubbelt så mycket som för tio år sedan men ändå är förbrukningen per capita endast en femtedel av vår svenska eller en tiondel av genomsnittsamerikanens förbrukning. Detta förhållande är en viktig faktor i vår långsiktiga tro på ett högre oljepris och det är uppenbart att tillväxtekonomierna ser tillgången till energi som en nyckelfråga inför framtiden var ett mycket aktivt år vad gäller transaktioner på oljemarknaden och återigen var det energibolag med statlig uppbackning, huvudsakligen från länder i Asien, som stod för lejonparten av dessa köp. Vi har under det senaste årtiondet sett ett stort antal uppköp av bolag med verksamhet i Afrika och Mellanöstern men under fjolåret kompletterades dessa områden med en lång rad transaktioner i Västeuropa och Nordamerika. Denna kapprusning efter energitillgångar kommer med säkerhet att fortsätta vilket vi hoppas kunna dra fördel av i förvaltningen av fonden. En avgörande händelse under 2010 var också det omfattande oljeutsläppet i Mexikanska golfen som satte fokus på riskerna med utvinning av olja på stora vattendjup. Med facit i hand kan vi konstatera att katastrofen blev långt mer omfattande än vad man kunnat förutspå och att oljebranschens alla aktörer kommer att få acceptera hårdare krav på säkerhet och katastrofberedskap. Rent konkret har det exempelvis inneburit ett stopp för borrningar på djupt vatten utanför USAs kust, en kraftigt fallande efterfrågan på äldre borriggar som inte uppfyller nya hårdare kravspecifikationer samt en lägre aktivitet för seismikbolagen. Fonden Fondens utveckling om +19% under 2010 översteg kraftigt avkastningen för det breda globala energiindexet MSCI World Energy som under samma period ökade med 3%. Även i relation till jämförbara fonder står sig resultatet för 2010 mycket bra. Fonden inledde året med en stor andel investerat i E&P bolag och en relativt begränsad del av fonden investerad i servicebolag. Mot andra halvan av 2010 ökade vi inslaget av servicebolag i fonden då det blev tydligt att oljebolagens investeringsbudgetar för 2011 såg ut att öka kraftigt. Vidare har vi med något enstaka undantag valt bort oljebranschens sk. supermajors som Exxon, Shell och BP då dessa har svårt att uppvisa en tydlig tillväxt i sin produktion vilket vi istället fått via de mindre och medelstora bolagen. Dessa har en tydligare koppling mellan värdetillväxt och nya fyndigheter och det är också här vår unika tillgång i form av fondens erfarna advisory board mest kommer till sin rätt. Av fondens innehav utmärkte sig Shamaran Petroleum som den stora procentuella vinnaren med en uppgång på närmare 200% sedan bolaget adderades till fonden i början av Även DNO, Afren och Interoil tillhörde de absoluta vinnarna under året och bidrog således positivt till fondens utveckling. Kommentarer innehav Afren har under de senaste åren upptäckt och utvecklat ett antal olika oljefyndigheter utanför kusten i Västafrika och har nått en imponerande produktionstakt på kort tid. Bolaget har med sin lokala förankring i länder som Elfenbenskusten, Ghana, Nigeria och Kongo en stor fördel jämfört med andra bolag verksamma i denna del av världen där en viktig faktor att beakta är den politiska risken. Subsea7 är efter sammanslagningen med franska Acergy ett av de ledande bolagen avseende offshoreinstallationer, en del av servicesektorn som historiskt sett haft ytterst hälsosam lönsamhet. Fonden äger även franska Technip i samma sektor då vi tror på fortsatt höga marginaler och bra volymtillväxt i spåren av alltfler komplexa projekt på stora vattendjup under kommande år, inte minst på de gigantiska fynd som gjorts utanför Brasiliens kust i så kallade sub-salt formationer. Interoil har ett turbulent 2010 att se tillbaka på med två misslyckade uppköpsförsök från externa intressenter och en efterföljande refinansieringsprocess. Bolaget har nu den finansiella kapacitet det behöver för att kunna växa produktionen från fälten i Peru och Colombia från dagens knappa fat per dag. Av stor vikt är också förlängningen av licenserna för bolagets två block i Peru som löper ut 2013 och som skulle addera betydande värden. Dagens värdering är mycket lockande men kan delvis förklaras av det koncentrerade ägandet där insiders och närstående kontrollerar mer än två tredjedelar av aktierna. Awake Global Energy Fund 15

16 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 901,65 Antal andelar Utdelning per andel 0% Totalavkastning ,0% Förvaltningsavgifter kr Transaktionsavgifter kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling ** Fondförmögenhet (Mkr) 220,3 175,7 102,9 215,0 Andelsvärde 901,7 757,9 472,17 991,74 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel 0% 3,38% 0,05% 0 Totalavkastning 19,0% 65,9% -52,4% -0,83% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 20,6% Aktiv risk 16,1% Genomsnittlig årsavkastning -2,2% Omsättning Omsättningshastighet 1,3 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,19% TER (Total Expense Ratio) 1,82% Resultatpremier 0% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen 0% **Fonden startade Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Kanada % GASTEM % PETROMINERALES % SHAMARAN PETROLEUM % Frankrike % TECHNIP % Storbritannien % AFREN % Norge % DNO INTERNATIONAL % INTEROIL % NORECO % SUBSEA % Ryssland % INTEGRA % Sverige % ALLIANCE OIL % USA % APACHE % CNR % NABORS % NATIONAL OILWELL % QUICKSILVER % ROWAN % WEATHERFORD % Finansiella instrument som är föremål % för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Storbritannien % AWILCO DRILLING % GULFSANDS PETROLEUM % Summa finansiella instrument % Kassa 2 507* 1% Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid halvårskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till -424 kkr. Awake Global Energy Fund 16

17 Förvaltningsberättelse Resultaträkning För 2010 redovisar fonden en avkastning på 19,0 procent efter förvaltningsavgifter. Omsättningshastigheten på fondens innehav uppgick under året till 1,3 och fondens standardavvikelse var 20,6% uttryckt i årstakt. Fondförmögenhet Per den 31 december 2010 uppgick Awake Global Energy Funds fondförmögenhet till 220,3 miljoner kronor. Detta är en ökning med 44,6 miljoner kronor sedan föregående årskifte. Under perioden var summan av köpta andelar 15,7 miljoner kronor medan summan av sålda andelar uppgick till 5,7 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 34,5 miljoner kronor. Fondens kostnader Under 2010 belastade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 3,3 miljoner kronor. En investerare som investerat kr i fonden vid årets ingång har belastats med 182,4 kr i förvaltningskostnader. Fondbestämmelser Följande väsentliga förändringar har gjorts i fondens fondbestämmelser under året: Försäljning och inlösen av andelar kan ske varje bankdag. Minsta teckningsbelopp sänkt till SEK Inlösenavgift vid försäljning av andelar inom 12 månader från förvärvstillfället är borttagen. Fondens beskrivning av jämförelseindex är bortagen. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Vid värderingen av Awake Global Energy Funds noterade innehav har fondbolaget använt betalkurs, eller om sådan saknas, köpkurs vid en av fondbolaget fastställd tidpunkt. För onoterade innehav används den i enlighet med fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Malmö Belopp i kkr Intäkter Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till värdepappersbolaget Ersättning till förvaringsinstutet Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga kostnader 0-4 Summa kostnader Resultat Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Finansiella tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Kortfristiga skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Bengt Eckerwall Oscar Ahlgren Lennart Alvin Johan Kjell Roger Wikström I egenskap av revisorer i värdepappersbolaget Västra Hamnen Fondkommission AB, org nr , har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt värdepappersbolagets förvaltning av fonden Awake Global Energy Fund för räkenskapsåret Det är värdepappersbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när de upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 2008:11. Värdepappersbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Malmö Willard Möller Auktoriserad revisor Karin Löwhagen Auktoriserad revisor Awake Global Energy Fund 17

18 Bolagets styrelse Bolagets huvudägare Bengt Eckerwall, Ordförande, har arbetat i olika ledande befattningar inom Tetra Pak koncernen, varav 6 år i koncernledningen, främst vid huvudkontoret i Schweiz men även i Japan. Efter en period som vvd och arbetande styrelseledamot i Sintercast AB har han arbetat med corporate finance och entreprenörsverksamhet inom ett brett spektra av branscher. Oscar Ahlgren, VD Västra Hamnen Fondkommission AB. Har tidigare arbetat med värdepappersrådgivning på Kaupthing Bank Sverige AB, Bankaktiebolaget JP Nordiska, Matteus Fondkommission AB och Nordea Bank AB både som specialist och i ledande befattning. Styrelseledamot i Midroc International AB, Linkmed AB och EffRx Pharmaceuticals SA. Lennart Alvin, Sveriges tidigare ambassadör i Kanada. Har dessförinnan även varit Sveriges ambassadör i Saudiarabien och Nederländerna, och har under sin karriär för Sveriges räkning haft förtroendeuppdrag i olika internationella organisationer. Styrelseledamot i Svenska Petroleum Exploration AB. Johan Kjell bedriver egen konsult- och investeringsverksamhet. Har lång erfarenhet från affärsutveckling och corporate finance och har bland annat varit Head of M&A på If Skadeförsäkring och projektledare på Alfred Berg Fondkommission. Styrelseordförande i Contector AB och C2 Vertical Saftey AB samt ledamot i Önskefoto AB och ett flertal familjeägda bolag. Roger Wikström, har lång erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap. Med en bakgrund från fastighets- och entreprenadbranschen arbetar han sedan 1999 som styrelseledamot och koncernchef i den av Mohammed Al Amoudi ägda Midroc gruppen i Europa. Shejk Mohammed Al Amoudi, bolagets huvudägare, är en stor privat investerare i Sverige. Förutom ägarintresset i Västra Hamnen Fondkommission äger han Preem, Svenska Petroleum Exploration och Midroc Europe. De senaste 10 åren har Mohammed Al Amoudi investerat mer än 18 miljarder i Sverige. Idag omsätter hans svenska bolag mer än 72 miljarder och har totalt anställda. Preem är Sveriges största oljebolag. Bolagets två raffinaderier utgör tillsammans 80 % av svensk oljeraffineringskapacitet. Utöver raffinaderierna äger Preem ett distributionsnätverk av 500 bensinstationer. Svenska Petroleum Exploration är ett oberoende olje- och gasbolag verksamt både inom prospektering och produktion. Bolaget äger offshoretillgångar i Norge, Storbritannien, Sverige, Elfenbenskusten, Guinea Bissau, Angola och Nigeria. Svenska Petroleum har av Veckans Affärer flera år i rad utsetts till ett av Sveriges mest lönsamma storbolag. Midroc Europe utvecklar bolag inriktade på tjänster mot fastighets-, bygg-, industri- samt miljösektorn. Gruppen omsätter 3 miljarder kronor och har totalt anställda. Midroc Europe har huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Sverige, men bedriver även verksamhet i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Polen. Hösten 2007 tilldelades Mohammed Al Amoudi utmärkelsen Kommendör av första klassen av Kungliga Nordstjärneorden av Kung Carl XVI Gustav. Mohammed Al Amoudi tilldelades utmärkelsen för förtjänstfulla insatser för Sverige och svenskt näringsliv. Årsberättelse 18

19 Västra Hamnen Fondkommission AB Jungmansgatan Malmö tel: fax: Malmö 2011 Foto omslag: Joakim Lloyd Raboff Det finns inga garantier att en investering i Västra Hamnen Fondkommissions fonder inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonderna kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i fonderna återfår hela det insatta kapitalet.

20

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Halvårsberättelse 2010

Halvårsberättelse 2010 Halvårsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Halvårsberättelse 2011

Halvårsberättelse 2011 Halvårsberättelse 2011 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

Halvårsberättelse 2009

Halvårsberättelse 2009 Halvårsberättelse 2009 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Bond Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Innehav 8. Nyckeltal 9. Balans- & resultaträkning 10. Förvaltningsberättelse 11

VD har ordet 4. Awake Swedish Bond Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Innehav 8. Nyckeltal 9. Balans- & resultaträkning 10. Förvaltningsberättelse 11 Årsberättelse 2012 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Bond Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Innehav 8 Nyckeltal 9 Balans- & resultaträkning 10 Förvaltningsberättelse 11 Awake Global Energy Fund 12 Förvaltarna

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Halvårsberättelse 2012

Halvårsberättelse 2012 Halvårsberättelse 2012 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Balansräkning 9 Förvaltningsberättelse 9 Awake Swedish Bond Fund 10 Förvaltarna

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 5. Förvaltarna har ordet 6. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9

Innehåll. VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 5. Förvaltarna har ordet 6. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9 Årsberättelse 2007 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 5 Förvaltarna har ordet 6 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10 Förvaltarna

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Awake Swedish Equity Fund I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r

Awake Swedish Equity Fund I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r Awake Swedish Equity Fund I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer