Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009"

Transkript

1 Ura 2008:3 ISSN Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

2 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning... 3 Uppföljning av tidigare prognoser Internationell översikt Finansiella marknader Svensk ekonomi Efterfrågan på arbetskraft Sysselsättningen Näringsgrenar Jord- och skogsbruk Industri Byggnadsverksamhet Privata tjänster Offentliga tjänster Utbudet av arbetskraft Arbetslöshet Arbetsmarknadspolitiska program Arbetsmarknadspolitiska utmaningar Regional utveckling Bilaga 1 Kodförklaring till länsbokstäverna Bilaga 2 Metod och urval

3 2

4 Sammanfattning Dämpad efterfrågetillväxt Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning av närmare arbetsställen visar att företagen blivit mindre optimistiska för det närmaste året jämfört med föregående undersökningar, våren och hösten Dock räknar företagen med en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster. Intervjuundersökningen av kommuner och landsting visar emellertid att de planerar för en nästan oförändrad verksamhet under åren 2008 och Det finns flera tecken på att den ekonomiska aktiviteten dämpats och att dessa effekter är på väg att sprida sig till arbetsmarknaden. Antalet nyanmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen har försvagats något under början av år 2008 samtidigt som antalet varslade om uppsägning ökat. Ett annat tecken är att tillväxten av sysselsättningen avtagit något. Den inbromsning av den ekonomiska aktiviteten som förutses sammanhänger främst med den pågående nedväxlingen av världsekonomin, och allt talar för att den utvecklingen förstärks under år 2008 och första halvåret Det har dock redan skett en dämpning av den inhemska efterfrågan. En förbättring av världsekonomin bedöms komma tidigast under andra halvåret 2009, vilket får ett genomslag på den svenska arbetsmarknaden tidigast under år De ekonomiska problemen i USA sprider sig Försvagningen av den globala ekonomin beror på en påtaglig nedväxling av aktiviteten i den amerikanska ekonomin. Den amerikanska ekonomin brottas med stora problem inom den finansiella sektorn, vilken sammanhänger med ett fall i huspriser. Det har inneburit ett påtagligt minskat byggande och en försvagning av den privata konsumtionen. Dessa problem kvarstår åtminstone första halvåret Det finns emellertid förhoppningar om en viss återhämtning i USA under andra halvåret Dollarkursen har fallit markant det senaste året vilket gynnar amerikanska företag på den internationella marknaden. Konjunkturen har därmed försvagats tydligt inom delar av EUområdet men också i Asien. Vi räknar med att konjunkturen inom EUområdet förblir förhållandevis svag under både 2008 och Den 3

5 asiatiska tillväxten dämpas men Kina och Indien bidrar till att tillväxten i den globala ekonomin ändå når en hygglig nivå. Den höga tillväxten i världsekonomin bedöms komma att växla ned från drygt 5 procent år 2007 till 3,7 procent år 2008 och 3,5 procent år BNP-tillväxten i Sverige bromsar in Den svenska ekonomin har fortsatt att vara stark även om en nedväxling av tillväxttakten inträffat under det senaste året. Dock skedde en återhämtning under slutet av föregående år, men under första kvartalet 2008 avtog BNP-tillväxten. De flesta inhemska ekonomiska indikatorer är också nedåtriktade och dessutom dämpas den globala ekonomin. Till detta ska läggas resultatet från Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning. Tillväxten i den svenska ekonomin dämpas under återstoden av år 2008 och första halvåret Den svagare omvärldsbilden kommer att dra ned exporttillväxten under större delen av prognosperioden, och det tillsammans med en förhållandevis hög räntenivå och kreditåtstramningar kommer att påtagligt dämpa investeringskonjunkturen. Vidare har hushållens konsumtion utvecklats svagare än väntat vilket kan härledas till att framtidsförväntningarna försvagats markant. Det talar för en fortsatt modest ökning av privat konsumtion under åren 2008 och 2009 satt i relation till att hushållens inkomster fortsätter att förstärkas kraftigt. Hushållen fortsätter därmed att i hög grad prioritera sparande framför konsumtion. Vidare fortsätter den offentliga konsumtionen att utvecklas svagt. Sammantaget fortsätter BNP-tillväxten att dämpas, från 2,6 procent år 2007 till 1,9 procent år 2008 och 1,3 procent år Minskad sysselsättning 2009 Den senaste intervjuundersökningen visar att företagen planerar för ett ökat antal anställda på ett års sikt, men i avtagande takt. Även på två års sikt väntar företagen en viss ökning, en bedömning som vi dock frångått med hänsyn till vår makroekonomiska analys. Den kommunala sektorn planerar däremot för något färre anställda redan i år och till detta kan läggas neddragningar av antalet anställda inom den statliga sektorn. Antalet sysselsatta beräknas öka med i genomsnitt personer mellan år 2007 och Under år 2009 slår försvagningen i ekonomin igenom på arbetsmarknaden på allvar och sysselsättningen beräknas falla med cirka personer under året. Det innebär att den totala uppgången av sysselsättningen stannar vid drygt personer de fyra åren 2005 till 2008, vilket bara har överträffats en gång (de fyra åren ) under de senaste 50 åren. Mer än hälften av ök- 4

6 ningen kommer att falla på ungdomar år, vilket är en ovanligt stor uppgång för den gruppen. Under 2007 ökade antalet arbetade timmar kraftigt, med 3,1 procent, vilket berodde på att antalet sysselsatta ökade påtagligt och att frånvaron från arbetet minskade, främst på grund av minskad sjukfrånvaro. Det betyder att medelarbetstiden per sysselsatt steg. Samtidigt minskade produktiviteten med 0,5 procent vilket betyder att ökningen av arbetade timmar stod för hela BNP-tillväxten, och en annan effekt blev ökade enhetsarbetskostnader. Avmattningen på arbetsmarknaden leder till att de arbetade timmarnas ökningstakt reduceras till 1,7 procent 2008, men fortfarande bidrar de arbetade timmarna mera till BNP-tillväxten än produktivitetstillväxten. Det innebär att enhetsarbetskostnaderna fortsätter att öka, men i lugnare takt. Företagen kommer att arbeta för att motverka ökade enhetsarbetskostnader vilket är en väsentlig förklaring till att varslen om uppsägning bedöms komma att stiga under prognosåren 2008 och Denna anpassning leder till att produktivitetstillväxten stiger, framför allt under år Dessutom beräknas antalet arbetade timmar komma att minska med 0,4 procent 2009, varvid det enbart är produktivitetstillväxten som bidrar till tillväxten i ekonomin. Obetydlig ökning av arbetskraften 2009 Utbudet av arbetskraft har ökat mycket kraftigt under de senaste åren och sedan vändningen i början av 2005 har arbetskraften på tre år ökat med personer. Ökningen har denna gång varit ovanligt stor och ihållande, normalt börjar ökningen i förhållande till sysselsättningstillväxten avta ju mer mogen konjunkturen blir. I början av högkonjunkturen ökade arbetskraften snabbare än sysselsättningen men därefter har arbetskraftens tillväxt lagt sig på cirka 70 procent av sysselsättningens tillväxt. Det finns säkerligen flera förklaringar till detta, till exempel regelförändringar inom välfärdssystemen samt neddragningar av de arbetsmarknadspolitiska programmen och vuxenutbildningen. Befolkningstillväxten har varit stor på senare år men den direkta effekten på utbudet av arbetskraft har varit förhållandevis liten, vilket gäller även åren 2008 och Den låga effekten beror på att befolkningsökningen skett i åldrarna år, i åldrarna år samt inom gruppen utrikesfödda, det vill säga i grupper med ett förhållandevis lågt arbetskraftsdeltagande. Den utbudsökning som skett har främst drivits av ungdomar och utlandsfödda, två grupper som har en svagare anknytning till arbetsmarknaden än andra grupper. Det innebär att arbetskraftsutbudet kan komma att påverkas snabbare än vad som är vanligt i skeden med svagare efterfrågan på arbetskraft. Ökningen av arbetskraften dämpas 5

7 från personer år 2007 till nästan år Under år 2009 bedöms arbetskraften öka med knappt personer. Färre industrisysselsatta Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att efterfrågan på varor och tjänster har ökat i långsammare takt i samtliga näringsgrenar de senaste sex månaderna. Exportindustrin har känt av att den globala konjunkturen försvagats, men skillnaderna mellan olika industribranscher är stora. Dessutom har fallet i dollarkursen påverkat vissa delar av industrin negativt, bland annat delar av basindustrin. Trots allt har industrin hittills klarat sig bra och exporten uppvisade till och med en god ökningstakt under inledningen av Detta bedöms emellertid vara enbart en tillfällig effekt. Bland annat har varslen om uppsägning ökat och platserna minskat tydligt inom industrin. Det mesta talar för att industrikonjunkturen försvagas stadigt under prognosåren, främst därför att konjunkturen blir svag i de viktigaste mottagarländerna av svensk export. De industrier som i ökad utsträckning exporterar till de nya tillväxtländerna kommer att klara sig bättre, men den svenska exporten dit är än så länge blygsam. Sysselsättningen som minskade med personer år 2007 beräknas komma att falla med personer år Nedgången fortsätter år 2009 och då med personer. Byggkonjunkturen har förblivit stark men har passerat sin topp. Utvecklingen av sysselsättningen har överraskat genom att den dämpning som iakttogs hösten 2007 har upphört och sysselsättningen återgått till en högre tillväxttakt under inledningen av år Det finns flera faktorer som är överraskande med denna utveckling. En är att området brottats med mycket höga bristtal och bara detta faktum borde göra det svårare att öka antalet anställda kraftigt. En annan är att olika indikatorer signalerar att byggaktiviteten har mattats. Det sannolika är att ökningen av byggsysselsättningen ebbar ut under år 2008 och övergår till en minskning under år Antalet sysselsatta beräknas öka med personer 2008 och minska med närmare personer under Inbromsning av privat tjänstesektor Den privata tjänstesektorn har varit sysselsättningslokomotivet under de senaste åren och så blir fallet också under år Det finns dock flera tecken på att konjunkturen håller på att dämpas inom sektorn. Fortfarande går uppdragsverksamheten inklusive datakonsultområdet på högvarv men en dämpning har skett i framtidstron även om denna fortfarande är stark. Det finns en stark koppling mellan varuproduktion och uppdragsverksamhet och allt talar för att industrikonjunkturen försvagas framöver. En dämpad aktivitet inom industrin och byggnadsverksamheten påverkar även transportnäringen negativt, och dess konjunktur bedöms komma att försvagas stadigt under prognosperioden. Den privata 6

8 konsumtionen blir trots allt ganska hygglig i ett historiskt perspektiv vilket exempelvis gynnar handeln, personliga tjänster samt hotell- och restaurangnäringen. Den privata tjänstenäringen ökade antalet sysselsatta med personer år 2007, men under år 2008 reduceras ökningen till personer. Under 2009 beräknas ökningen till personer. Färre anställda i offentlig sektor Den kommunala sektorn har uppvisat starka budgetar flera år i följd, vilket sammanhänger med en växande skattebas. Kommunerna har dock inte använt resurserna för att expandera verksamheten, och en del av pengarna har använts för kommunala investeringar. Den senaste intervjuundersökningen av den kommunala sektorn ger resultatet att denna tendens kvarstår. Sysselsättningen inom sektorn uppvisar en tendens till försvagning i början av år 2008 efter en viss uppgång under år Under fjolåret skedde ett tillskott av sysselsatta inom vård och omsorg samt inom barnomsorgen. Inom utbildningsområdet minskade antalet anställda. Dessa förändringar inom utbildningsverksamheten sammanhänger med barnkullarnas storlek. Elevunderlaget till grundskolan fortsätter att minska och elevunderlaget till gymnasieskolan börjar minska Kommunerna planerar mot denna bakgrund en minskning av antalet lärare. Vidare planeras fortsatta neddragningar av vuxenutbildningen, vilket är olyckligt ur arbetsmarknadssynpunkt. Inom äldreomsorgen bedöms antalet anställda ligga på en oförändrad nivå. Landstingen planerar för ett oförändrat antal anställda inom hälso- och sjukvården medan en ökning förutses inom tandvården. Den statliga sektorn bedöms krympa bland annat genom att regeringen aviserat att sektorn inte skall kompenseras för pris- och löneutvecklingen. Sammantaget kommer antalet sysselsatta inom offentlig tjänstesektor att bli nästan oförändrat år 2008 och 2009, med en minskning på respektive personer. Arbetslösheten stiger Arbetslösheten har minskat i samtliga grupper på arbetsmarknaden, mer eller mindre. Nedgången är dock störst för högskoleutbildade och minst för enbart förgymnasialt utbildade, detta gäller för såväl inrikessom utrikesfödda. Arbetsmarknaden har förbättrats kraftigt för utrikesfödda i allmänhet men i synnerhet för utomeuropeiskt födda. Procentuellt sett är dock nedgången störst för svenskfödda. En annan iakttagelse är att arbetslösheten tycks ha upphört att minska för männen under de senaste månaderna medan den fortsatt nedåt för kvinnorna. Det sammanhänger med att männens arbetsmarknad drabbas tidigast när konjunkturen växlar ned. Männen arbetar i större utsträckning än kvinnorna inom områden som har direkt anknytning till den globala eko- 7

9 nomin. Arbetslösheten har minskat kraftigast för de yngsta på arbetsmarknaden. Det som bedöms ske under prognosperioden är att framför allt de grupper som är på väg in på arbetsmarknaden kommer att drabbas av ökad arbetslöshet. Dessa är ungdomar och utrikesfödda. Vidare kommer inte tidsbegränsade anställningar att förlängas eller övergå till fast anställning i samma utsträckning som tidigare. Det drabbar också många som nyligen kommit ut på arbetsmarknaden, det vill säga likaledes ungdomar och utrikesfödda. Allra svårast är läget för personer som inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden under de goda åren. Arbetslösheten i åldersgruppen år som (enligt tidigare definition) uppgick till 4,6 procent år 2007 beräknas minska till 4,2 procent år Bakom siffran döljer sig dock att arbetslösheten upphör att minska och börjar öka under hösten För år 2009 beräknas arbetslösheten till 4,7 procent. Enligt den nya definitionen (där också heltidsstuderande som sökt arbete inkluderas) beräknas arbetslösheten för åldersgruppen år till 5,9 procent år 2008 och till 6,5 procent år Dämpad brist på arbetskraft Den stadiga ökningen av bristen på arbetskraft har upphört under det senaste halvåret, vilket i sig är en ytterligare signal att efterfrågan på arbetskraft mattats. Inom flera områden är dock bristtalen alltjämt höga. Inom prognoshorisonten kommer bristen på arbetskraft att mildras, men den bedöms dock bli ett fortsatt hinder för ökad sysselsättning i ett flertal yrken inom exempelvis teknik och data. Områden med kvarstående brist på arbetskraft är följande: Yrken inom teknik och data Specialistyrken inom hälso- och sjukvård Vissa yrken inom byggnads- och anläggningsverksamhet Några yrken inom industrin med höga kvalifikationskrav Vissa kategorier av läraryrken I vårens intervjuundersökning uppgav 32 procent av arbetsgivarna brist på arbetskraft i samband med rekryteringar under det senaste halvåret. Det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med höstens undersökning. Bristen är mest omfattande inom verkstadsindustrin där 46 procent av arbetsgivarna angav brist på arbetskraft. Inom byggnadsverksamheten uppgav 41 procent av arbetsgivarna brist. Det är emellertid en påtaglig mildring jämfört med undersökningarna våren 2007 och hösten 2007 då hälften av arbetsgivarna angav brist. Även inom uppdragsverk- 8

10 samheten och datakonsultverksamheten är bristtalen höga, ungefär 37 procent. Där har bristen på arbetskraft endast mildrats svagt jämfört med hösten 2007 och nivån är något högre än våren Arbetsförmedlingen har bett arbetsgivarna kvantifiera antalet vakanser med brist under det senaste halvåret. Inom det privata näringslivet angav arbetsgivarna att de inte lyckats rekrytera till vakanser, och därtill kommer vakanser där de inte ens försökt rekrytera. Detta ligger i linje med höstundersökningen och är en ytterligare bekräftelse på att bristen inte ökat i omfattning. Summeras talen i vårens undersökning innebär det en sysselsättningsdiskrepans på på halvårsbasis. Ökad löneökningstakt Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning har löneökningstakten stigit markant, från 3,1 procent våren 2006 till 3,8 procent hösten 2007 hos företag i privat sektor med minst 5 anställda. Mellan höstens undersökning 2007 och vårens undersökning 2008 har dock löneökningstakten varit oförändrad. Undersökningen visar också att arbetsställen med rekryteringsproblem haft en snabbare löneökningstakt än arbetsställen som inte upplevt brist, eller 4 procent mot 3,7 procent. Den dämpade bristen på arbetskraft kommer att motverka ökad löneökningstakt under prognosperioden, men samtidigt ger redan ingångna avtal en högre löneökningstakt och under år 2008 blir löneökningen förhållandevis stor inom den kommunala sektorn på grund av avtalskonstruktionen. Vi räknar också med att alla lokala avtal inte slagit igenom på löneökningen fullt ut. Lönerna beräknas öka med knappt 4,5 procent under år Under år 2009 kryper sedan ökningen ned till något under 4 procent. Allt svårare för korttidsutbildade Det finns stora grupper i befolkningen som har en besvärlig arbetsmarknadssituation och dessa har inte minskat i antal under det senaste halvåret. Den försvagning som väntas på arbetsmarknaden kommer att slå hårdast mot dessa grupper, vilket beror på att arbetsmarknaden krymper för korttidsutbildade under prognosperioden. Det är vanligt att dessa personer har en lång historia av upprepade perioder av arbetslöshet. Följande grupper bedöms få svårast att snabbt finna ett arbete. 1. Personer med högst förgymnasial utbildning. 2. Utomeuropeiskt födda. 3. Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. 4. Arbetslösa personer år. 9

11 Antalet personer som saknar arbete (arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd) och tillhör grupper som har särskilt svårt att snabbt finna ett arbete uppgår till cirka personer. Antalet i dessa grupper minskade mellan mitten av 2006 och mitten av 2007, men därefter har nivån legat oförändrad. Antalet övriga inskrivna på Arbetsförmedlingen har minskat stadigt till personer våren Enligt vår bedömning kommer gruppen med svårlösta arbetsmarknadsproblem att växa under andra halvåret 2008, en utveckling som fortsätter under Däremot kommer arbetslösheten att motverkas av arbetsmarknadspolitiska insatser riktade mot denna grupp, bland annat jobb- och utvecklingsgarantin. En gemensam nämnare för de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden är att dessa ofta har en svag utbildningsbakgrund (alltså inte påbörjat eller fullföljt en gymnasieutbildning). Det finns cirka i arbetskraften som har förgymnasial utbildning som högsta utbildning. Av dessa hade varit arbetslösa någon gång under 2007, det vill säga var fjärde i motsvarande arbetskraft. Huvuddelen av dem som varit arbetslösa med svag utbildningsbakgrund hade en inskrivningstid vid Arbetsförmedlingen på minst ett år och dessa personer hade i genomsnitt tio arbetslöshetsperioder bakom sig. Det finns mycket som talar för att gruppen arbetslösa korttidsutbildade ökar under prognosperioden. En svagare efterfrågan på arbetskraft drabbar korttidsutbildade hårdast. Det sker en påfyllnad genom att inslaget av korttidsutbildade är stort bland nyanlända invandrare och genom att mer än var femte elev lämnar gymnasieskolan utan slutbetyg. Det finns således stora arbetsmarknadspolitiska utmaningar under 2008 och Särskilt problematiskt blir det att lösa situationen för korttidsutbildade och läget är speciellt bekymmersam för korttidsutbildade utomeuropeiskt födda. I dagsläget saknas utbildningsinstrument för att möta detta problem och det bör hanteras utanför arbetsmarknadspolitiken. Det krävs relativt långa utbildningsinsatser för denna grupp. Först behövs grundläggande utbildning och därefter yrkesutbildning. De arbetsmarknadspolitiska program som klassificeras som konjunkturberoende uppgick till personer under 2007 motsvarande 1,9 procent av arbetskraften. Det antalet beräknas bli cirka både 2008 och Det sker däremot en kontinuerlig förändring av den arbetsmarknadspolitiska programmixen. Antalet personer med aktivitetsstöd ökar stadigt medan den grupp av anställda som får någon form av lönesubvention (exkl. funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga) minskar kraftigt. Därutöver finns bland annat nystartsjobb och nyfriskjobb, vilka inte räknas till de arbetsmarknadspolitiska programmen. 10

12 Valda indikatorer BNP, till marknadspris, procentuell förändring 2,4 1,9 4,1 3,3 4,1 2,6 1,9 1,3 Antal arbetade timmar 2, procentuell förändring -1,4-1,4 0,8 0,2 1,4 3,1 1,7-0,4 Produktivitetstillväxt, procentuell förändring. 3,8 3,3 3,3 3,1 2,7-0,5 0,2 1,7 KPIX, inflation, årsgenomsnitt, procentuell förändring. 2,3 2,2 0,8 0,8 1,2 1,2 2,6 2,4 Timlön, procentuell förändring 3 4,1 3,5 3,3 3,1 3,1 3,2 4,4 3,9 Hushållens reala disp. inkomster, procentuell förändring 3,6 1,4 1,3 1,2 2,6 4,1 3,5 3,1 Privat konsumtion, procentuell förändring 2,6 2,0 2,6 2,7 2,5 3,1 2,3 2,1 Sparkvot, inkl. avtalspension 9,1 9,0 7,7 6,8 7,1 8,1 9,1 10,0 Nyckeltal 4 Tusental personer Förändring Utfall Prognos Utfall Prognos Arbetskraften Sysselsatta Arbetslösa Procent av AK 6,0 6,0 5,4 4,6 4,2 4,7 0,6 0,0-0,6-0,8-0,4 0,5 Arb.marknadspolitiskaprogram Procent av AK 2,4 2,7 3,0 1,9 1,9 1,9 0,3 0,3 0,3-1,1 0,0 0,0 1 Talen är ej kalenderkorrigerade. 2 Kalenderkorrigerat ökar arbetade timmar med 1,2 % 2008 och minskar med 0,1 % Preliminär statistik från Medlingsinstitutet. KI har beräknat ökningen till 3,4 %. 4 Summeringen stämmer inte alltid på grund av avrundningar. 11

13 Uppföljning av tidigare prognoser Arbetsmarknadens utveckling har de senaste åren varit mycket stark, vilket också förutsagts i Arbetsförmedlingens prognoser. I vårprognosen 2007 angavs sålunda sysselsättningsökningen för 2007 till personer. Utvecklingen under årets lopp överträffade emellertid våra bedömningar, och det slutgiltiga utfallet uppgick till hela personer. I spåren av den starka konjunkturutvecklingen har många av de latent arbetssökande strömmat ut på arbetsmarknaden, vilket inneburit en betydande uppgång av arbetskraftsutbudet. I vårprognosen 2007 beräknades utbudsökningen för det året bli personer. Det slutgiltiga utfallet blev personer. Sysselsättningen har således ökat snabbare än arbetskraftsutbudet, vilket innebär att antalet arbetslösa sjunkit påtagligt. Den relativa arbetslösheten för 2007 förutsågs i vårens prognos till 4,8 procent. Utfallet blev 4,6 procent. Att utfallen blev bättre än prognosvärdena beror dels på den oväntat starka uppgången av arbetsmarknaden, dels på problem i SCB:s arbetskraftsundersökningar att rätt klassificera de programinskrivnas arbetsmarknadsstatus. Prognoser över arbetslösheten enligt olika bedömare Nordea 8,4 6,7 6,1 5,0 3,9 4,5 4,5 5,4 5,1 5,2 4,8 Handelsbanken 7,6 7,5 5,7 4,8 3,8 4,4 4,7 5,5 5,0 5,2 4,4 Svenskt Näringsliv 8,0 6,8 6,1 4,9 4,1 4,2 4,6 5,8 5,3 5,0 5,1 TCO 7,7 6,9 5,4 4,2 3,9 4,3 4,7 5,3 5,4 5,2 4,7 LO 8,1 6,7 5,5 4,7 4,2 4,2 4,4 5,3 5,0 5,0 5,4 Finansdepartementet 7,9 6,7 5,7 4,6 3,9 4,3 4,5 5,5 5,0 4,9 4,7 Konjunkturinstitutet 8,3 6,7 5,9 4,7 3,9 4,3 4,6 5,6 5,1 4,9 4,8 OECD 7,4 7,3 6,2 4,8 4,1 4,1 4,5 5,8 5,0 4,8 4,8 Arbetsförmedlingen 8,4 6,6 5,8 4,9 4,0 4,0 4,8 5,6 5,1 5,3 4,8 Utfall 2 8,0 6,5 5,6 4,7 4,0 4,0 4,9 5,5 6,0 5,4 4,6 1 Lagda prognoser i början av respektive år. 2 I och med AKU-omläggningen andra kvartalet 2005 har det skett ett tidsseriebrott i fråga om arbetslöshetsnivån. Utfallen fram till 2004 bygger på det gamla AKU, medan utfallen från och med 2005 bygger på det nya. 12

14 Internationell översikt Den globala tillväxten bromsar in Den internationella konjunkturen har varit stark under de senaste fem åren med en tillväxt på minst fyra procent per år. Utsikterna för de kommande åren tyder på en fortsatt god men avtagande tillväxttakt för världsekonomin. Det är som vanligt utvecklingen i USA som för närvarande är svag som styr den globala ekonomin och övriga länder påverkas därmed negativt i olika takt under detta år. Den globala tillväxten hålls tillbaks av instabila bostadsmarknader, finanskrisen, relativt höga räntenivåer och höga råvarupriser. Oroligheterna på börser och fastighetsmarknader världen över har fått investerare att intressera sig mer för råvaruhandeln vilket tillsammans med ökad efterfrågan har pressat priserna uppåt. Om denna spekulation har haft en stor påverkan kan även snabba prisfall på vissa råvaror komma att ske framöver. Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent Källa: Arbetsförmedlingen, IMF, KI En viktig skillnad mot tidigare konjunktursvackor är att utvecklingen i flera tillväxtekonomier, med Kina och Indien i spetsen, håller uppe den globala tillväxttakten på en förhållandevis hög nivå, trots en betydande försvagning i USA och en svalare konjunktur i de flesta industrinationer 5. Under 2009 blir avmattningen dock något mer kännbar även i tillväxtländerna och för EU fortsätter försvagningen, framför allt under första hälften av året. För svensk exportindustri, som i hög 5 OECD:s ledande indikatorer (som visar på en trolig utveckling sex månader fram i tiden) visar på en tydlig nedgång för de flesta större ekonomier i världen. Indikatorerna har vänt nedåt sedan mitten av 2007 och har en fortsatt negativ tendens. 13

15 utsträckning är beroende av utvecklingen i EU-länderna, innebär detta att tillväxten blir svagare 2009 än Sammantaget bedöms det bli en mjuklandning av världsekonomin där tillväxten går från 5 procent 2007 till 3,7 procent 2008 och cirka 3,5 procent Tydlig konjunkturnedgång i USA Priserna på den amerikanska bostadsmarknaden har de senaste åren stigit betydligt snabbare än vid tidigare uppgångar. Marknaden eldades bland annat på av att styrräntan drogs ner till omkring en procent under några år. Under 2006 vände så den amerikanska husmarknaden ned efter en rekordlång uppgångsperiod. Efter cirka ett år av inbromsande huspriser kollapsade den amerikanska Sub-prime-marknaden 7, vilket fick prisfallet att öka hastigheten. Mycket talar för fortsatta prisfall under åtminstone de närmaste månaderna. Tusental byggnadstillstånd USAs bostadsmarknad januari februari/april 2008 Huspriser Byggnadstillstånd Huspriser Index 2000= Säsongrensad Källa: EcoWin 0 Nästan oavsett vilken statistik man studerar gällande bostads- och byggsektorn i USA så nådde siffrorna sin topp under Under fjolåret och inledningen av detta år har kraftiga försämringar skett. Raset för byggnadsinvesteringar och byggnadstillstånd har fortsatt under inledningen av 2008 och antalet nybyggda bostäder beräknas falla med 30 6 För den svenska exportindustrin är det utvecklingen i våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland samt Tyskland, USA och Storbritannien som har störst betydelse. Dessa länder har varit våra viktigaste handelspartners under en lång rad av år och står tillsammans för cirka 50 procent av den svenska exporten. 7 Sub-prime-lån ökade stadigt under 2000-talet och stod i fjol för cirka 20 procent av bolånemarknaden i USA. Dessa lån har ökat möjligheten för personer som tidigare inte ansågs kreditvärdiga att köpa sig en bostad. Andelen Sub-prime-lån är störst bland olika minoritetsgrupper. 14

16 procent i år efter en minskning med 25 procent i fjol. Antalet husförsäljningar ligger på en mycket låg nivå sedan årsskiftet 8, och statistik över det förväntade antalet försäljningar det kommande halvåret visar att branschen inte räknar med sig någon snabb vändning. Många av de omtvistade bolånen ska dessutom omfinansieras det kommande året. Även framöver kommer således en stor mängd hus att tvångsförsäljas vilket troligtvis kommer att pressa ner bostadspriserna till en ännu lägre nivå. Det är de stora förlusterna för amerikanska bolåneinstitut som ligger bakom den finansiella krisen. Det abrupta uppvaknandet för många aktörer på de finansiella marknaderna har tvingat banker världen över till nedskrivningar med många miljarder dollar. Förutom i USA har banker i Storbritannien, Schweiz samt Frankrike drabbats hårt och flera aktörer har sett sig tvungna till kraftiga personalneddragningar. Krisen har fått bankerna att se över sina riskbedömningar vilket har begränsat kreditgivningen (både möjligheten att få nya lån och möjligheten att få hjälp att klara av redan ingångna lån) och ytterligare försvårat situationen på bostadsmarknaden. De amerikanska bankerna känner nu av en ökning av bristande betalningsförmågor på huslån men även på billån och kreditkortsräkningar. De amerikanska hushållens sparande har sjunkit gradvis från tolv procent vid inledningen av 1980-talet till omkring noll, vilket betyder att i stort sett samtliga inkomster går till konsumtion. Samtidigt leder fallande huspriser och aktiekurser samt stigande energi- och livsmedelspriser till ett minskat konsumtionsutrymme. Detta har en stor betydelse för den amerikanska tillväxten eftersom den privata konsumtionen står för cirka 70 procent av USA:s BNP (cirka 50 procent i Sverige). De amerikanska stimuleringscheckarna (en tillfällig skatterabatt) förväntas kunna öka privatkonsumtionen från och med det tredje kvartalet i år. Michigan-indexet över hushållens framtidstro har dock visat en tydlig minskning i över ett års tid och ligger nu på den lägsta nivån sedan Risken finns således att endast en del av pengarna går till extra konsumtion och att istället sparandet ökat beroende på de osäkra framtidsutsikterna. I år kommer en mängd variabler att visa negativa siffror såsom stramare kreditförhållanden, fallande huspriser, minskade bygginvesteringar, svag privatkonsumtion samt försämrad arbetsmarknad vilket ger en negativ tillväxtdynamik i USA 9. BNP-tillväxten bedöms i bästa fall 8 Enligt HMI (Housing Market Index) från National Association of Home Builders. 9 En försvagad amerikansk konjunktur slår främst mot våra stora fordonstillverkare som står för cirka 20 procent av varuexportvärdet till USA. Främst bilindustrin kan 15