Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners

2 VILLKOR I SAMMANDRAG Försäljningspris Beräknas fastställas i intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 78 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Anmälningsperiod för allmänheten 1 10 oktober 2007 Anmälningsperiod för institutionella investerare 1 11 oktober 2007 Offentliggörande av försäljningspris Omkring den 12 oktober 2007 Beräknad första dag för handel på OMX Nordiska Börs Omkring den 12 oktober 2007 ÖVRIG NOTERINGSINFORMATION Kortnamn på OMX Nordiska Börs SYSR Handelspost 100 aktier ISIN-kod SE Räkenskapsår 1 maj 30 april EKONOMISK INFORMATION För resterande perioder i innevarande verksamhetsår beräknas finansiella rapporter publiceras enligt följande tidplan: Delårsrapport för perioden 1 maj oktober december 2007 Delårsrapport för perioden 1 maj januari mars 2008 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj april juni 2008 DEFINITIONER Med Systemair eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, Systemair AB eller den koncern vari Systemair AB är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern vari Systemair AB är moderbolag. Joint Global Co-Ordinators, Joint Bookrunners och Emissionsinstituten avser Handelsbanken Capital Markets ( Handelsbanken ) och Nordea Bank AB ( Nordea ) gemensamt. Med Säljarna avses Färna Invest AB ( Färna Invest ), ebm-papst AB 1), ebm Industrie Verwaltungs GmbH ( ebm Industrie ) och tio ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställlda av Systemair; Fredrik Andersson, Mats Lund, Kurt Maurer, Svein Nilsen, Glen Nilsson, Peter Olofsson, Glen Thompson, Anders Ulff, Jonas Valentin och Ola Wettergren. Med ebm-papst avses den tyska fläktmotortillverkaren ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst är en av Systemairs huvudsakliga leverantörer och moderbolag i den koncern där två av Systemairs större ägare, ebm-papst AB och ebm Industrie, ingår. Se vidare avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden i detta prospekt. Med OMX Nordiska Börs avses OMX Nordic Exchange Stockholm AB. II 1) Tidigare Ziehl-ebm AB.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Riskfaktorer 9 Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB 12 Bakgrund och motiv 13 Villkor och anvisningar 14 Information beträffande marknadsdata 16 Marknad 18 Verksamhet 26 Historik 51 Koncernens utveckling i sammandrag 53 Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter 56 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 66 Aktiekapital och ägarförhållanden 72 Bolagsordning och övrig information 74 Avtal om försäljning av aktier 75 Skattefrågor i Sverige 76 Delårsrapport för perioden 1 maj 31 juli Räkenskaper 87 Revisorsrapport avseende historiska finansiella rapporter 2004/ / Adresser 117 Erbjudandet riktar sig inte till någon person vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åt gärder än dem som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i, eller till, något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt detta prospekt har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med motsvarande lagar i Kanada, Japan eller annat land än Sverige och får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller sådant annat land där registrering krävs, eller till personer med hemvist där. Svensk lag skall tillämpas på innehållet i detta prospekt. Tvist rörande Erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i detta prospekt är riktiga eller fullständiga. Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Detta prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Systemairs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för prospektets offentliggörande och Systemair gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Även om Systemair anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. I avsnitt Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling skiljer sig från framtidsinriktade uttalanden. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser, bland annat avseende storleken på marknader där Systemair är verksamt. Informationen har hämtats från utomstående källor, exempelvis Euroconstruct, BuildEcon och Reed Construction Data. Systemair ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Systemair anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför informationens riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Bransch publikationer anger i allmänhet att den historiska information de tillhandahåller har inhämtats från källor och genom metoder som anses tillförlitliga, men att informationens riktighet eller fullständighet inte garanteras. Såvitt Systemair känner till och kan säkerställa genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje parter, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen rörande marknad och branschprognoser felaktig eller missvisande. Prospektet innehåller också information om Systemairs uppskattningar av storleken på ventilationsmarknaden. Systemair känner inte till någon uttömmande offentlig bransch- eller marknadsrapport som omfattar eller vänder sig till marknaden för Systemairs produkter. Sammanställningen av storlek på ventilationsmarknaden har skett genom indelning av byggindustrin i segment baserat på antaganden om lokala förhållanden i byggindustrin och ventilationsbranschen. Om inte annat anges avser all information om storleken på ventilationsmarknaden kalenderåret En investerare skall vara medveten om att ekonomisk information, branschinformation, ekonomiska prognoser och branschprognoser samt uppskattningar av marknadsinformation, som finns i prospektet möjligen inte utgör tillförlitliga indikationer på Systemairs framtida resultat. 1

4 SAMMANFATTNING Sammanfattning Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i Systemairs aktier skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen, eller en översättning av den, bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. SYSTEMAIRS NETTOOMSÄTTNING PER HUVUDMARKNAD 2006/07 Nordamerika 11% Östeuropa och OSS 25% (varav EUmedlemmar 10%) Övriga marknader 4% Norden 31% Västeuropa 29% MARKNADSINFORMATION Systemair utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter som används i lokaler och bostäder såväl för nyproduktion som i ROT-projekt 1). Systemair är verksamt på huvudmarknaderna Norden, Västeuropa, Östeuropa och OSS 2), Nordamerika samt Övriga marknader. Drivkrafter Efterfrågan på ventilationsprodukter är i betydande utsträckning relaterad till utvecklingen i byggsektorn, dels i nyproduktion, dels i ROT-projekt. Utvecklingen inom byggsektorn, speciellt på marknaden för nyproduktion, påverkas av det generella konjunktur läget. Utvecklingen på marknaden för ROT-projekt påverkas inte i samma utsträckning av förändringar i den allmänna ekonomiska tillväxten, då marknaden för ROT-projekt historiskt har varit mindre cyklisk än nybyggnationsmarknaden till följd av det kontinuerliga behovet att underhålla befintliga byggnader. Utöver utvecklingen i byggsektorn drivs efterfrågan på ventilationsprodukter av andra faktorer som gör att ventilationsmarknaden under de senaste åren har uppvisat en högre tillväxttakt än byggindustrin generellt. Det beror bland annat på ett tilltagande intresse för högre energieffektivitet och krav på bättre inomhusklimat. Bland de viktig aste trenderna återfinns en ökad förstå else för sambandet mellan väl fungerande ventilation och hälsa samt mellan väl fungerande ventilation och prestationsförmåga. Ökad levnadsstandard på framförallt tillväxtmarknader som Östeuropa och OSS, där allt högre krav ställs på luftkvalitet i både boende- och arbetsmiljö, skapar en snabbt växande marknad med ett ökat behov av effektiva ventilationssystem som följd. Värdekedjan Värdekedjan för Systemairs produkter består av producenter som köper insatsvaror från leverantörer, för att sedan utveckla, tillverka och marknadsföra ventilationsprodukter genom egna säljbolag och försäljningsagenter. Från dessa kan försäljning ske antingen direkt till installatörer eller genom distributörer. Installatörernas val av produkt är ofta styrt av ventilationskonsulter som före- SCHEMATISK ÖVERBLICK AV VÄRDEKEDJAN FÖR VENTILATIONSPRODUKTER Direktförsäljning Säljbolag/ Representationskontor Ventilationskonsulter Insatsvaror Producenter Slutanvändare Distributörer Direktförsäljning Ventilationskonsulter Installatörer Försäljningsagenter Direktförsäljning Ventilationskonsulter Systemair utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter. I värdekedjan är Systemair en producent med egna säljbolag. Systemairs produkter säljs genom egna säljbolag, representationskontor och försäljningsagenter till distributörer och installatörer. En annan viktig aktör i värdekedjan är ventilationskonsulter som ofta föreskriver produkter, vilka installatörerna därmed normalt använder. 1) ROT Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. 2) OSS Oberoende Staters Samvälde, för definition se avsnitt Information beträffande marknadsdata. 2

5 SAMMANFATTNING skriver vissa produkter i sina ventilationsritningar och beräkningar. Dessa konsulter blir därmed en viktig målgrupp för säljbolag och försäljningsagenter. Systemair är en producent av ventilationsprodukter och skiljer sig från många av sina konkurrenter genom att Systemairs försäljning i stor utsträckning sker genom egna säljbolag. Marknadsstorlek Ventilationsmarknaden kan delas in i försäljning till byggnation av lokaler, byggnation av bostäder samt infrastruktur projekt. I Europa sker majoriteten av Systemairs försäljning till marknaden för byggnation av lokaler, medan majoriteten av försäljningen i Nordamerika sker till marknaden för byggnation av bostäder. Bolagets produkter används även i viss utsträckning i infrastrukturprojekt. Försäljningen till infrastrukturprojekt, främst i form av större fläktar, bedöms öka efter förvärvet av Matthews & Yates i mars Storleken på byggmarknaden för lokaler och bostäder beräknas i Norden under 2006 uppgå till 78,1 miljarder euro, i Västeuropa till 983 miljarder euro, i Östeuropa och OSS till 89,7 miljarder euro samt i Nordamerika till miljarder US dollar. 1) Systemair uppskattar marknadsstorleken för dess ventilationsprodukter för lokaler i Norden till cirka 700 miljoner euro, i Västeuropa till cirka 3,9 miljarder euro samt i Östeuropa och OSS till cirka 630 miljoner euro. Storleken på ventilationsmarknaden för Bolagets produktutbud avseende marknaden för bostäder i Nordamerika uppskattas till cirka 340 miljoner dollar. För definition av ventilationsmarknaden se avsnitt Information beträffande marknadsdata. VERKSAMHETEN Systemair är en ledande producent och leverantör av ventilationsprodukter med huvudsaklig verksamhet i Europa och Nordamerika. Bolaget har en väletablerad verksamhet i områden som uppvisar hög tillväxt, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter säljs huvudsakligen under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och VEAB. Bolaget representerar ett standardiserat, och till största delen egenutvecklat, sortiment av ventilationsprodukter såsom fläktar, luftdon, ventilationsaggregat och luftridåer samt värmeprodukter såsom värmefläktar, strålvärmare och kanalbatterier. Systemair har valt att i första hand använda sig av egen säljorganisation med egna säljbolag för att nå sina kunder och att begränsa användningen av försäljningsagenter till mindre marknader. Bolagets erfarenheter visar att modellen med egna säljbolag är lönsammare, ger högre tillväxt och minskar beroendet av enskilda försäljningsagenter. Systemair tillhandahåller ventilationsprodukter av god kvalitet och med hög tillgänglighet. En betydande andel av produkterna i sortimentet tillverkas för lagerhållning, för att kunna distribueras med kort leveranstid till kunden från något av Bolagets centrala eller lokala lager. Av väsentlig betydelse i detta sammanhang är Bolagets affärs- och logistiksystem som tillser att en effektiv distribution uppnås såväl internt som externt. Systemairs tillverkning sker i tio moderna produktionsanläggningar i nio länder. I Windischbuch, Tyskland, och Skinnskatteberg, Sverige, finns Bolagets två huvudsakliga distributionscentraler och största produktionsanläggningar. Egna distributionscenter finns även i Bouctouche, Kanada, samt i Sarasota, USA. Sedan grundandet av Systemair 1974 har Bolaget årligen ökat nettoomsättningen och samtidigt uppvisat ett positivt rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten i försäljningen uppgått till cirka 20 procent per år med en genomsnittlig rörelsemarginal på cirka 8 procent. 1) Källa: Data avseende byggmarknaden i Norden och Västeuropa är hämtad från Euroconstruct. Data avseende byggmarknaden i Östeuropa och OSS är hämtad från Euroconstruct och Build Econ. Data avseende byggmarknaden i Nordamerika är hämtad från Reed Construction Data. Se avsnitt Information beträffande marknadsdata för närmare information om rapporter och definition av de länder som ingår i respektive huvudmarknad. 3

6 SAMMANFATTNING MARKNADSNÄRVARO OCH PRODUKTION SYSTEMAIRS NETTOOMSÄTTNING PER HUVUDMARKNAD 2006/07 Nordamerika 11% Östeuropa och OSS 25% (varav EUmedlemmar 10%) Övriga marknader 4% ANTAL ANSTÄLLDA PER HUVUDMARKNAD 31 JULI 2007 Norden 31% Västeuropa 29% MEDELANTAL ANSTÄLLDA PER HUVUDMARKNAD 2006/07 NETTOOMSÄTTNING PER HUVUD- MARKNAD DE SENASTE TRE ÅREN Mkr Övriga världen 2% Nordamerika 11% Östeuropa och OSS 21% Västeuropa 23% Norden 43% Nordamerika 14% Östeuropa och OSS 13% Västeuropa 23% Övriga världen 2% Norden 48% Norden Väst- Öst- Nord- Övriga europa europa amerika marknader och OSS 2004/ / /07 4

7 SAMMANFATTNING AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI Affärsidé Systemairs affärsidé är att med enkelhet och pålitlighet som kärnvärden utveckla, tillverka och marknadsföra ventilationsprodukter av hög kvalitet. MÅL Operativa mål Systemairs övergripande mål är att vara ett av de ledande ventilationsföretagen i Europa. Systemair skall etablera minst två nya säljbolag per år med mål att ha egna säljbolag i samtliga europeiska länder av betydelse. Härutöver skall Systemair utveckla sin verksamhet på utvalda marknader i Asien och Mellanöstern. Systemair skall vidare vara det mest välrenommerade företaget beträffande leveranssäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på de marknader där Bolaget är verksamt. Finansiella mål Systemair har fastslagit ett antal mål för verksamhetens långsiktiga finansiella utveckling. Genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om lägst 12 procent över en konjunkturcykel, inkluderande både organisk tillväxt och förvärv Genomsnittlig rörelsemarginal om lägst 10 procent över en konjunkturcykel Soliditeten skall inte understiga 30 procent. Utdelningspolitik Med hänsyn till Bolagets tillväxtambitioner är Systemairs mål för utdelningen cirka 30 procent av resultatet efter skatt. Strategi För att uppnå fastställda mål har Systemair en strategi baserad på följande huvudelement. Fokuserad marknadssegmentering och marknadsföring Kontinuerlig bearbetning av installatörer, distributörer och konsulter inom inomhusklimatsektorn Standardiserade ventilationsprodukter av hög kvalitet Fortsatt innovativ produktutveckling och produktion av högkvalitativa ventilationsprodukter Egen försäljningsorganisation Fortsatt utveckling av den egna säljorganisationen Internationell expansion med stark tillväxt i Östeuropa och OSS Bibehållen förvärvs- och etableringsstrategi med betydande möjligheter att dels öka marknadsandelarna i Västeuropa, dels öka närvaron i Östeuropa, Ryssland och övriga OSS-länder. STYRKOR OCH KONKURRENS FÖRDELAR Ledningen bedömer att Systemair har ett antal betydande styrkor och konkurrensfördelar som gör att Bolaget bedöms väl positionerat att framgångsrikt genomföra sin strategi och nå fastställda mål. Tidig närvaro på tillväxtmarknader Systemair har tidigt etablerat sig på tillväxtmarknader och har genom en längre tids närvaro stärkt sina varumärken och skapat relationer med en bred kundbas på dessa marknader. Systemairs långvariga närvaro i Östeuropa bedöms, tillsammans med befintliga produktionsanläggningar i Litauen, Slovakien och Slovenien, utgöra en god plattform för Bolagets fortsatta tillväxt på dessa marknader. Hög produkttillgänglighet Ett viktigt element i Systemairs kunderbjudande är hög tillgänglighet och snabb leverans av produkter varför Bolaget för detta ändamål har byggt upp en effektiv produktions- och logistikorganisation. Systemair anser att dess höga produkttillgänglighet och välutvecklade logistiksystem starkt bidragit till dess tillväxt och till att etablera Bolagets anseende som en pålitlig leverantör av ventilationsprodukter. Fokuserad produktutveckling och brett produktsortiment Systemair tillverkar ventilationsprodukter av hög kvalitet och utvecklar kontinuerligt sitt produktutbud. Bolaget anser att dess satsning på produktutvecklingsverksamheten i kombination med det breda produktsortimentet skapar ett betydande mervärde för kunderna samt stärker Bolagets varumärke. Betydande erfarenhet av företagsförvärv Systemair har expanderat genom en kombination av organisk tillväxt och företagsförvärv. De verksamheter som förvärvats har framgångsrikt integrerats i Koncernen och Systemair har uppnått en betydande erfarenhet av att identifiera, förvärva och integrera företag. Moderna produktionsanläggningar Systemair har tio produktionsanläggningar fördelade i Danmark, Kanada, Litauen, Norge, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Tyskland. Anläggningarna har överlag en hög automationsgrad och en god produktionsoptimering i syfte att hålla en god produktionseffektivitet. En del av Bolagets mer arbetskraftsintensiva tillverkning har lokaliserats till produktionsanläggningarna i Litauen, Slovakien och Slovenien där personalkostnaderna är lägre. Systemairs produktionsanläggningar är överlag moderna till följd av de senaste årens investeringar och har kapacitet för betydande produktionsökningar. Väldiversifierad kundbas med inarbetade relationer Systemair har en stor kundbas med kunder av olika storlek och verksamhet på ett stort antal geografiska marknader. Systemair bedömer att denna geografiskt spridda kundbas skapar en betydande stabilitet och gör Bolaget mindre exponerat mot såväl konjunkturförändringar på enskilda marknader som mot efterfrågeförändringar hos enskilda kunder. 5

8 SAMMANFATTNING Goda relationer med ledande leverantörer Systemairs betydande kompetens inom ventilation och breda exponering mot kunder i ett stort antal länder, gör Bolaget till en attraktiv samarbetspartner för ledande leverantörer av insatsvaror till de produkter som Systemair tillverkar. Systemairs nära och långvariga relationer med ledande leverantörer bedöms väsentligt ha bidragit till Bolagets tillväxt samt till att etablera Systemair som en ledande leverantör av högkvalitativa ventilationsprodukter. Stark företagskultur och erfaren ledningsgrupp Systemair har utvecklat en stark företagskultur med gemensamma värderingar, som enligt ledningen är väl förankrade i alla Bolagets enheter. Systemairs koncernledning har lång branscherfarenhet och betydande kompetens inom ventilation. De ledande befattningshavarna har överlag varit anställda länge inom Systemair och många har verkat på olika befattningar inom Koncernen och på olika marknader. RISKFAKTORER Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer påverkar och kan även framdeles komma att påverka Systemairs verksamhet. Investerare bör noga beakta de risker som har anknytning till Systemairs bransch och verksamhet, Bolagets aktier och Erbjudandet. Exempel på sådana risker är: Systemair verkar på marknader vilka kännetecknas av hög konkurrens med aktörer inom olika pris- och kvalitetssegment Bolagets produkter används inom den konjunkturkänsliga byggbranschen Risker relaterade till produktutveckling, leverantörer, varumärken, produktions- och distributionsanläggningar, nyckelpersoner, företagsförvärv, IT-infrastruktur, produkt ansvar och verksamhetens internationella karaktär Finansiella risker såsom valutarisk, belånings- och ränterisk, kredit- och likviditetsrisk och risker relaterade till förlustavdrag Kursrisk på grund av eventuell framtida försäljning av Säljarnas aktieinnehav och fram tida utdelning. För en mer utförlig beskrivning av risker som har betydelse för Systemairs verksamhet hänvisas till avsnitt Riskfaktorer. ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Systemairs större aktieägare har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i Bolaget. Styrelsen för Systemair har med anledning härav ansökt om notering av Bolagets aktier på OMX Nordiska Börs. Ägarspridningen sker genom ett erbjudande om förvärv av aktier ( Erbjudandet ), varigenom Säljarna kommer att avyttra sammanlagt högst aktier, motsvarande högst cirka 35 procent av aktierna i Bolaget. Säljarna har vidare förbundit sig att på begäran av Emissionsinstituten, fram till och med den dag som infaller 30 dagar efter första noteringsdagen, sälja ytterligare högst aktier motsvarande cirka 5 procent av aktierna i Bolaget för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet ( Övertilldelningsoptionen ). Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och utlandet, allmänheten i Sverige och anställda i Bolaget. Vid full anslutning till Erbjudandet samt fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer Säljarna att tillsammans kvarstå som ägare till aktier som representerar cirka 60 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Se vidare avsnitten Avtal om försäljning av aktier samt Villkor och anvisningar. VILLKOR I SAMMANDRAG Försäljningspris Beräknas fastställas i intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 78 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Anmälningsperiod för allmänheten 1 10 oktober 2007 Anmälningsperiod för institutionella investerare 1 11 oktober 2007 Offentliggörande av försäljningspris Omkring den 12 oktober 2007 Beräknad första dag för handel på OMX Nordiska Börs Omkring den 12 oktober 2007 Kortnamn på OMX Nordiska Börs SYSR Handelspost 100 aktier ISIN-kod SE

9 SAMMANFATTNING FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Nedan presenteras finansiell information i sammandrag för perioden 1997/98 till 2006/07 samt för perioderna 1 maj 31 juli 2006 och 1 maj 31 juli För kommentarer till denna information hänvisas till avsnitt Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter på sid och Delårsrapport för perioden 1 maj 31 juli 2007 på sid KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Svenska redovisningspriniciper IFRS IFRS maj apr Justering maj apr maj jul Mkr 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 till IFRS 04/05 05/06 06/ Nettoomsättning 784,7 861, , , , , , , , , ,2 599,1 693,9 Kostnad för sålda varor 515,5 588,4 704,9 867, , , , ,2 2, , , ,6 375,4 441,9 Bruttoresultat 269,1 273,1 307,9 368,0 491,7 510,4 553,2 678,7 2,4 681,1 861, ,6 223,7 252,0 Övriga rörelseintäkter 8,2 13,7 9,2 19,4 18,6 9,4 22,1 19,0 19,0 27,0 29,6 4,0 9,9 Försäljningskostnader 137,6 163,6 175,1 199,2 274,4 283,0 349,4 417,4 10,4 407,0 480,6 531,6 117,7 127,6 Administrativa kostnader 54,7 66,6 82,4 99,0 130,4 127,1 128,0 133,1 133,1 135,0 147,5 34,7 37,6 Övriga rörelsekostnader 5,9 12,5 10,2 7,4 11,2 19,3 24,1 13,5 13,5 20,2 33,7 4,4 7,7 Rörelseresulat 79,2 44,1 49,5 81,8 94,3 90,3 73,8 133,7 12,9 146,6 253,0 329,4 70,9 89,0 Finansnetto 8,2 14,0 13,3 23,1 30,2 23,8 31,7 12,3 2,0 14,3 11,3 18,0 4,4 7,4 Resultat efter finansiella poster 71,0 30,1 36,2 58,7 64,0 66,6 42,1 21,4 10,9 132,3 241,7 311,5 66,5 81,6 Skatt på årets resultat 13,9 14,5 16,9 17,1 27,6 28,4 22,7 45,0 10,4 34,6 71,2 56,9 19,3 24,0 Minoritetsintresse 0,7 2,1 0,8 1,5 1,3 0,2 1,1 0,5 0,5 1,0 1,4 0,5 0,8 Periodens resultat 56,4 13,4 20,0 43,0 35,2 37,9 18,3 75,9 21,3 97,2 169,5 253,2 85,3 56,8 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Svenska redovisningsprinciper IFRS IFRS 30 apr Justering 30 apr 31 jul Mkr till IFRS Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6,1 25,0 21,0 24,9 62,4 49,0 56,3 44,0 13,0 57,0 63,4 76, ,1 Materiella anläggningstillgångar 178,0 254,7 275,8 373,7 442,9 416,2 432,9 417,9 417,9 467,0 617,7 458,4 640,8 Finansiella anläggningstillgångar 4,3 3,8 7,6 8,7 17,0 12,2 50,9 72,7 17,0 89,8 105,8 100,5 139,5 101,1 Summa anläggningstillgångar 188,4 283,5 304,5 407,3 522,3 477,5 540,1 534,6 30,0 564,7 636,3 794,7 660,9 838,0 Varulager 173,9 194,2 199,5 255,8 328,7 323,5 361,8 376,4 376,4 403,8 500,3 420,7 543,0 Kortfristiga fodringar 134,1 196,7 206,0 257,8 301,3 333,8 314,5 366,4 0,0 366,4 435,0 538,6 454,8 541,4 Kassa och bank 24,4 31,5 25,1 18,9 45,4 15,6 24,2 21,9 21,9 32,1 61,5 35,3 77,4 Summa omsättningstillgångar 332,4 422,4 430,6 532,5 675,3 672,8 700,4 764,7 0,0 764,7 870, ,3 910, ,8 Summa tillgångar 520,7 706,0 735,1 939, , , , ,3 30, , , , , ,8 Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 212,7 231,0 245,4 301,1 348,5 383,7 394,8 468,8 18,5 487,3 681,9 631,1 751,1 690,8 Minoritetsintresse 6,5 6,3 7,2 7,9 5,6 3,6 5,1 5,1 5,1 5,9 11,7 5,5 12,0 Summa eget kapital 219,2 237,3 252,6 309,0 354,1 387,3 399,9 473,9 18,5 492,4 687,8 642,9 756,6 702,8 Avsättningar 20,1 21,6 19,6 12,0 17,4 5,8 40,7 44,9 11,3 56,2 64,2 75,5 58,5 69,1 Långfristiga räntebärande skulder 71,8 154,5 165,7 243,6 364,0 325,4 273,2 247,9 247,9 225,3 251,7 235,4 280,5 Långfristiga ej räntebärande skulder Långfristiga skulder 71,8 154,5 165,7 243,6 364,0 325,4 273,2 247,9 247,9 225,3 251,7 235,4 280,5 Kortfristiga räntebärande skulder 82,3 45,0 149,9 177,7 230,0 195,3 284,1 274,5 274,5 223,0 512,8 197,8 529,4 Kortfristiga ej räntebärande skulder 127,3 147,6 147,3 197,5 232,2 236,4 242,5 258,1 0,2 258,4 306,9 412,0 323,4 418,0 Kortfristiga skulder 209,6 292,6 297,2 375,2 462,2 431,7 526,6 532,6 0,2 532,9 529,9 924,8 521,2 947,4 Summa eget kapital och skulder 520,7 706,0 735,1 939, , , , ,3 30, , , , , ,8 7

10 SAMMANFATTNING KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG Svenska redovisningsprinciper IFRS IFRS maj apr Justering maj apr maj jul Mkr 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 till IFRS 04/05 05/06 06/ Kassaflöde från den löpande verksam heten före förändring av rörelsekapital 87,1 48,6 63,2 98,3 113,5 102,2 89,8 144,2 3,5 140,7 255,1 295,1 63,4 85,5 Förändring av rörelsekapital 28,7 59,6 14,9 60,9 81,7 23,2 12,9 53,8 15,6 69,4 36,1 91,6 27,7 40,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 58,4 11,0 48,3 37,5 31,8 79,1 76,9 90,4 19,1 71,3 219,0 203,5 35,7 45,5 Kassaflöde från investeringsverksamhet 67,6 128,7 61,7 149,9 190,0 21,1 103,0 53,9 2,9 56,8 92,6 216,3 19,3 70,8 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 21,7 146,9 6,9 106,2 184,7 0,9 47,2 38,6 22,5 16,1 116,9 43,6 12,1 40,9 Ökning/minskning av likvida medel 12,5 7,2 6,4 6,1 26,4 57,0 73,3 2,2 0,6 1,6 9,4 30,8 4,3 15,6 Likvida medel vid årets början 1) 11,9 24,4 31,5 25,1 18,9 41,4 124,6 24,1 24,1 21,9 32,1 32,1 61,5 Kursdifferenser i likvida medel 0,5 0,7 1,4 1,1 0,3 Likvida medel vid årets slut 1) 24,4 31,5 25,1 18,9 45,4 15,6 197,9 21,9 21,9 32,1 61,5 35,3 77,4 1) Skillnaderna mellan utgående och ingående balans, mellan räkenskapsår, under perioden 2001/02 till 2004/05 är hänförliga till omklassifikation av checkräkningskrediter. NYCKELTAL Svenska redovisningsprinciper IFRS IFRS maj apr maj apr maj jul 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 04/05 05/06 06/ Tillväxt och lönsamhet Försäljningstillväxt, % 26,8 9,8 17,6 21,9 28,7 6,0 1,5 10,8 10,8 22,4 14,8 19,6 15,8 Rörelsemarginal, % 10,1 5,1 4,9 6,6 5,9 5,4 4,3 7,1 7,7 10,9 12,4 11,8 12,8 Vinstmarginal, % 9,1 3,5 3,6 4,8 4,0 4,0 2,5 6,4 7,0 10,4 11,7 11,1 11,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 24,3 10,3 9,8 13,3 11,9 11,2 8,7 14,7 16,2 24,7 26,8 26,7 2) 26,4 3) Räntabilitet på eget kapital, % 30,2 6,1 8,4 15,7 10,8 10,4 4,7 17,6 22,3 29,0 38,6 36,2 2) 31,2 3) Finansiell ställning Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 1,2 1,2 1,3 1,6 1,3 1,4 1,1 1,0 0,6 1,1 0,5 1,1 Räntetäckningsgrad, ggr 8,4 2,8 3,0 3,1 2,8 2,8 2,1 6,4 6,0 10,9 11,5 12,1 9,4 Sysselsatt kapital, miljoner kronor 373,3 536,7 568,2 730,3 948,1 908,1 957,3 996, , , , , ,7 Soliditet, % 42,1 33,6 34,4 32,9 29,6 33,7 32,2 36,5 37,0 45,6 33,9 48,1 35,1 Rörelsekapital, miljoner kronor 180,7 243,3 258,2 316,1 398,0 420,9 433,8 484,8 484,4 531,9 626,9 552,1 666,4 Rörelsekapital i % av nettoomsättning 23,0 28,2 25,5 25,6 25,0 25,0 25,4 25,6 25,6 22,9 23,5 22,8 2) 24,2 3) Medarbetare Nettoomsättning per anställd, miljoner kronor 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 0,4 0,4 Genomsnittligt antal anställda ) Baserat på perioden 1 augusti 2005 till 31 juli ) Baserat på perioden 1 augusti 2006 till 31 juli DATA PER AKTIE 4) Svenska redovisningsprinciper IFRS IFRS maj apr maj apr maj jul 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 04/05 05/06 06/ Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal aktier vid periodens utgång, tusental Vinst per aktie, kronor 1,13 0,27 0,40 0,86 0,70 0,76 0,37 1,52 1,94 3,35 4,90 1,66 1,09 Eget kapital per aktie, kronor 4,25 4,62 4,91 6,02 6,97 7,67 7,90 9,38 9,75 13,24 12,14 14,58 13,28 Utdelning, kronor 0,04 0,00 0,00 0,78 5,09 4) Antal aktier justerat för aktiesplit 100:1 som godkändes vid den extra bolagsstämman den 25 juni

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair ventilation world wide Systemairbolag i 44 länder 60 bolag med 3 100 anställda 200 000 m 2 produktionsyta Omsättning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 60 bolag 3 400 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4 miljarder kr

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Gerald Engström VD och koncernchef

Gerald Engström VD och koncernchef Gerald Engström VD och koncernchef Systemair en global koncern Systemairbolag i 39 länder 2 300 anställda 14 fabriker ca 190 000 kvm produktionsyta Första året utan tillväxt 3 500 Nettoomsättning 3 000

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Välkommen till Årsstämman 2009

Välkommen till Årsstämman 2009 Välkommen till Årsstämman 2009 Försiktig optimism... Nyckeltal 2008/09 Viktiga händelser Viktiga order Offensiva satsningar Kostnadsanpassningar Våra produkter Delårsrapport Q1 Väl rustade Nyckeltal 2008/09

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 september 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 48 ksek 157 ksek Periodens bruttoresultat -93 ksek

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer