Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners

2 VILLKOR I SAMMANDRAG Försäljningspris Beräknas fastställas i intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 78 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Anmälningsperiod för allmänheten 1 10 oktober 2007 Anmälningsperiod för institutionella investerare 1 11 oktober 2007 Offentliggörande av försäljningspris Omkring den 12 oktober 2007 Beräknad första dag för handel på OMX Nordiska Börs Omkring den 12 oktober 2007 ÖVRIG NOTERINGSINFORMATION Kortnamn på OMX Nordiska Börs SYSR Handelspost 100 aktier ISIN-kod SE Räkenskapsår 1 maj 30 april EKONOMISK INFORMATION För resterande perioder i innevarande verksamhetsår beräknas finansiella rapporter publiceras enligt följande tidplan: Delårsrapport för perioden 1 maj oktober december 2007 Delårsrapport för perioden 1 maj januari mars 2008 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj april juni 2008 DEFINITIONER Med Systemair eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, Systemair AB eller den koncern vari Systemair AB är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern vari Systemair AB är moderbolag. Joint Global Co-Ordinators, Joint Bookrunners och Emissionsinstituten avser Handelsbanken Capital Markets ( Handelsbanken ) och Nordea Bank AB ( Nordea ) gemensamt. Med Säljarna avses Färna Invest AB ( Färna Invest ), ebm-papst AB 1), ebm Industrie Verwaltungs GmbH ( ebm Industrie ) och tio ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställlda av Systemair; Fredrik Andersson, Mats Lund, Kurt Maurer, Svein Nilsen, Glen Nilsson, Peter Olofsson, Glen Thompson, Anders Ulff, Jonas Valentin och Ola Wettergren. Med ebm-papst avses den tyska fläktmotortillverkaren ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst är en av Systemairs huvudsakliga leverantörer och moderbolag i den koncern där två av Systemairs större ägare, ebm-papst AB och ebm Industrie, ingår. Se vidare avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden i detta prospekt. Med OMX Nordiska Börs avses OMX Nordic Exchange Stockholm AB. II 1) Tidigare Ziehl-ebm AB.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Riskfaktorer 9 Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB 12 Bakgrund och motiv 13 Villkor och anvisningar 14 Information beträffande marknadsdata 16 Marknad 18 Verksamhet 26 Historik 51 Koncernens utveckling i sammandrag 53 Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter 56 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 66 Aktiekapital och ägarförhållanden 72 Bolagsordning och övrig information 74 Avtal om försäljning av aktier 75 Skattefrågor i Sverige 76 Delårsrapport för perioden 1 maj 31 juli Räkenskaper 87 Revisorsrapport avseende historiska finansiella rapporter 2004/ / Adresser 117 Erbjudandet riktar sig inte till någon person vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åt gärder än dem som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i, eller till, något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt detta prospekt har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med motsvarande lagar i Kanada, Japan eller annat land än Sverige och får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller sådant annat land där registrering krävs, eller till personer med hemvist där. Svensk lag skall tillämpas på innehållet i detta prospekt. Tvist rörande Erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i detta prospekt är riktiga eller fullständiga. Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Detta prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Systemairs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för prospektets offentliggörande och Systemair gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Även om Systemair anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. I avsnitt Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling skiljer sig från framtidsinriktade uttalanden. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser, bland annat avseende storleken på marknader där Systemair är verksamt. Informationen har hämtats från utomstående källor, exempelvis Euroconstruct, BuildEcon och Reed Construction Data. Systemair ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Systemair anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför informationens riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Bransch publikationer anger i allmänhet att den historiska information de tillhandahåller har inhämtats från källor och genom metoder som anses tillförlitliga, men att informationens riktighet eller fullständighet inte garanteras. Såvitt Systemair känner till och kan säkerställa genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje parter, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen rörande marknad och branschprognoser felaktig eller missvisande. Prospektet innehåller också information om Systemairs uppskattningar av storleken på ventilationsmarknaden. Systemair känner inte till någon uttömmande offentlig bransch- eller marknadsrapport som omfattar eller vänder sig till marknaden för Systemairs produkter. Sammanställningen av storlek på ventilationsmarknaden har skett genom indelning av byggindustrin i segment baserat på antaganden om lokala förhållanden i byggindustrin och ventilationsbranschen. Om inte annat anges avser all information om storleken på ventilationsmarknaden kalenderåret En investerare skall vara medveten om att ekonomisk information, branschinformation, ekonomiska prognoser och branschprognoser samt uppskattningar av marknadsinformation, som finns i prospektet möjligen inte utgör tillförlitliga indikationer på Systemairs framtida resultat. 1

4 SAMMANFATTNING Sammanfattning Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i Systemairs aktier skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen, eller en översättning av den, bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. SYSTEMAIRS NETTOOMSÄTTNING PER HUVUDMARKNAD 2006/07 Nordamerika 11% Östeuropa och OSS 25% (varav EUmedlemmar 10%) Övriga marknader 4% Norden 31% Västeuropa 29% MARKNADSINFORMATION Systemair utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter som används i lokaler och bostäder såväl för nyproduktion som i ROT-projekt 1). Systemair är verksamt på huvudmarknaderna Norden, Västeuropa, Östeuropa och OSS 2), Nordamerika samt Övriga marknader. Drivkrafter Efterfrågan på ventilationsprodukter är i betydande utsträckning relaterad till utvecklingen i byggsektorn, dels i nyproduktion, dels i ROT-projekt. Utvecklingen inom byggsektorn, speciellt på marknaden för nyproduktion, påverkas av det generella konjunktur läget. Utvecklingen på marknaden för ROT-projekt påverkas inte i samma utsträckning av förändringar i den allmänna ekonomiska tillväxten, då marknaden för ROT-projekt historiskt har varit mindre cyklisk än nybyggnationsmarknaden till följd av det kontinuerliga behovet att underhålla befintliga byggnader. Utöver utvecklingen i byggsektorn drivs efterfrågan på ventilationsprodukter av andra faktorer som gör att ventilationsmarknaden under de senaste åren har uppvisat en högre tillväxttakt än byggindustrin generellt. Det beror bland annat på ett tilltagande intresse för högre energieffektivitet och krav på bättre inomhusklimat. Bland de viktig aste trenderna återfinns en ökad förstå else för sambandet mellan väl fungerande ventilation och hälsa samt mellan väl fungerande ventilation och prestationsförmåga. Ökad levnadsstandard på framförallt tillväxtmarknader som Östeuropa och OSS, där allt högre krav ställs på luftkvalitet i både boende- och arbetsmiljö, skapar en snabbt växande marknad med ett ökat behov av effektiva ventilationssystem som följd. Värdekedjan Värdekedjan för Systemairs produkter består av producenter som köper insatsvaror från leverantörer, för att sedan utveckla, tillverka och marknadsföra ventilationsprodukter genom egna säljbolag och försäljningsagenter. Från dessa kan försäljning ske antingen direkt till installatörer eller genom distributörer. Installatörernas val av produkt är ofta styrt av ventilationskonsulter som före- SCHEMATISK ÖVERBLICK AV VÄRDEKEDJAN FÖR VENTILATIONSPRODUKTER Direktförsäljning Säljbolag/ Representationskontor Ventilationskonsulter Insatsvaror Producenter Slutanvändare Distributörer Direktförsäljning Ventilationskonsulter Installatörer Försäljningsagenter Direktförsäljning Ventilationskonsulter Systemair utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter. I värdekedjan är Systemair en producent med egna säljbolag. Systemairs produkter säljs genom egna säljbolag, representationskontor och försäljningsagenter till distributörer och installatörer. En annan viktig aktör i värdekedjan är ventilationskonsulter som ofta föreskriver produkter, vilka installatörerna därmed normalt använder. 1) ROT Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. 2) OSS Oberoende Staters Samvälde, för definition se avsnitt Information beträffande marknadsdata. 2

5 SAMMANFATTNING skriver vissa produkter i sina ventilationsritningar och beräkningar. Dessa konsulter blir därmed en viktig målgrupp för säljbolag och försäljningsagenter. Systemair är en producent av ventilationsprodukter och skiljer sig från många av sina konkurrenter genom att Systemairs försäljning i stor utsträckning sker genom egna säljbolag. Marknadsstorlek Ventilationsmarknaden kan delas in i försäljning till byggnation av lokaler, byggnation av bostäder samt infrastruktur projekt. I Europa sker majoriteten av Systemairs försäljning till marknaden för byggnation av lokaler, medan majoriteten av försäljningen i Nordamerika sker till marknaden för byggnation av bostäder. Bolagets produkter används även i viss utsträckning i infrastrukturprojekt. Försäljningen till infrastrukturprojekt, främst i form av större fläktar, bedöms öka efter förvärvet av Matthews & Yates i mars Storleken på byggmarknaden för lokaler och bostäder beräknas i Norden under 2006 uppgå till 78,1 miljarder euro, i Västeuropa till 983 miljarder euro, i Östeuropa och OSS till 89,7 miljarder euro samt i Nordamerika till miljarder US dollar. 1) Systemair uppskattar marknadsstorleken för dess ventilationsprodukter för lokaler i Norden till cirka 700 miljoner euro, i Västeuropa till cirka 3,9 miljarder euro samt i Östeuropa och OSS till cirka 630 miljoner euro. Storleken på ventilationsmarknaden för Bolagets produktutbud avseende marknaden för bostäder i Nordamerika uppskattas till cirka 340 miljoner dollar. För definition av ventilationsmarknaden se avsnitt Information beträffande marknadsdata. VERKSAMHETEN Systemair är en ledande producent och leverantör av ventilationsprodukter med huvudsaklig verksamhet i Europa och Nordamerika. Bolaget har en väletablerad verksamhet i områden som uppvisar hög tillväxt, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter säljs huvudsakligen under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och VEAB. Bolaget representerar ett standardiserat, och till största delen egenutvecklat, sortiment av ventilationsprodukter såsom fläktar, luftdon, ventilationsaggregat och luftridåer samt värmeprodukter såsom värmefläktar, strålvärmare och kanalbatterier. Systemair har valt att i första hand använda sig av egen säljorganisation med egna säljbolag för att nå sina kunder och att begränsa användningen av försäljningsagenter till mindre marknader. Bolagets erfarenheter visar att modellen med egna säljbolag är lönsammare, ger högre tillväxt och minskar beroendet av enskilda försäljningsagenter. Systemair tillhandahåller ventilationsprodukter av god kvalitet och med hög tillgänglighet. En betydande andel av produkterna i sortimentet tillverkas för lagerhållning, för att kunna distribueras med kort leveranstid till kunden från något av Bolagets centrala eller lokala lager. Av väsentlig betydelse i detta sammanhang är Bolagets affärs- och logistiksystem som tillser att en effektiv distribution uppnås såväl internt som externt. Systemairs tillverkning sker i tio moderna produktionsanläggningar i nio länder. I Windischbuch, Tyskland, och Skinnskatteberg, Sverige, finns Bolagets två huvudsakliga distributionscentraler och största produktionsanläggningar. Egna distributionscenter finns även i Bouctouche, Kanada, samt i Sarasota, USA. Sedan grundandet av Systemair 1974 har Bolaget årligen ökat nettoomsättningen och samtidigt uppvisat ett positivt rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten i försäljningen uppgått till cirka 20 procent per år med en genomsnittlig rörelsemarginal på cirka 8 procent. 1) Källa: Data avseende byggmarknaden i Norden och Västeuropa är hämtad från Euroconstruct. Data avseende byggmarknaden i Östeuropa och OSS är hämtad från Euroconstruct och Build Econ. Data avseende byggmarknaden i Nordamerika är hämtad från Reed Construction Data. Se avsnitt Information beträffande marknadsdata för närmare information om rapporter och definition av de länder som ingår i respektive huvudmarknad. 3

6 SAMMANFATTNING MARKNADSNÄRVARO OCH PRODUKTION SYSTEMAIRS NETTOOMSÄTTNING PER HUVUDMARKNAD 2006/07 Nordamerika 11% Östeuropa och OSS 25% (varav EUmedlemmar 10%) Övriga marknader 4% ANTAL ANSTÄLLDA PER HUVUDMARKNAD 31 JULI 2007 Norden 31% Västeuropa 29% MEDELANTAL ANSTÄLLDA PER HUVUDMARKNAD 2006/07 NETTOOMSÄTTNING PER HUVUD- MARKNAD DE SENASTE TRE ÅREN Mkr Övriga världen 2% Nordamerika 11% Östeuropa och OSS 21% Västeuropa 23% Norden 43% Nordamerika 14% Östeuropa och OSS 13% Västeuropa 23% Övriga världen 2% Norden 48% Norden Väst- Öst- Nord- Övriga europa europa amerika marknader och OSS 2004/ / /07 4

7 SAMMANFATTNING AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI Affärsidé Systemairs affärsidé är att med enkelhet och pålitlighet som kärnvärden utveckla, tillverka och marknadsföra ventilationsprodukter av hög kvalitet. MÅL Operativa mål Systemairs övergripande mål är att vara ett av de ledande ventilationsföretagen i Europa. Systemair skall etablera minst två nya säljbolag per år med mål att ha egna säljbolag i samtliga europeiska länder av betydelse. Härutöver skall Systemair utveckla sin verksamhet på utvalda marknader i Asien och Mellanöstern. Systemair skall vidare vara det mest välrenommerade företaget beträffande leveranssäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på de marknader där Bolaget är verksamt. Finansiella mål Systemair har fastslagit ett antal mål för verksamhetens långsiktiga finansiella utveckling. Genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om lägst 12 procent över en konjunkturcykel, inkluderande både organisk tillväxt och förvärv Genomsnittlig rörelsemarginal om lägst 10 procent över en konjunkturcykel Soliditeten skall inte understiga 30 procent. Utdelningspolitik Med hänsyn till Bolagets tillväxtambitioner är Systemairs mål för utdelningen cirka 30 procent av resultatet efter skatt. Strategi För att uppnå fastställda mål har Systemair en strategi baserad på följande huvudelement. Fokuserad marknadssegmentering och marknadsföring Kontinuerlig bearbetning av installatörer, distributörer och konsulter inom inomhusklimatsektorn Standardiserade ventilationsprodukter av hög kvalitet Fortsatt innovativ produktutveckling och produktion av högkvalitativa ventilationsprodukter Egen försäljningsorganisation Fortsatt utveckling av den egna säljorganisationen Internationell expansion med stark tillväxt i Östeuropa och OSS Bibehållen förvärvs- och etableringsstrategi med betydande möjligheter att dels öka marknadsandelarna i Västeuropa, dels öka närvaron i Östeuropa, Ryssland och övriga OSS-länder. STYRKOR OCH KONKURRENS FÖRDELAR Ledningen bedömer att Systemair har ett antal betydande styrkor och konkurrensfördelar som gör att Bolaget bedöms väl positionerat att framgångsrikt genomföra sin strategi och nå fastställda mål. Tidig närvaro på tillväxtmarknader Systemair har tidigt etablerat sig på tillväxtmarknader och har genom en längre tids närvaro stärkt sina varumärken och skapat relationer med en bred kundbas på dessa marknader. Systemairs långvariga närvaro i Östeuropa bedöms, tillsammans med befintliga produktionsanläggningar i Litauen, Slovakien och Slovenien, utgöra en god plattform för Bolagets fortsatta tillväxt på dessa marknader. Hög produkttillgänglighet Ett viktigt element i Systemairs kunderbjudande är hög tillgänglighet och snabb leverans av produkter varför Bolaget för detta ändamål har byggt upp en effektiv produktions- och logistikorganisation. Systemair anser att dess höga produkttillgänglighet och välutvecklade logistiksystem starkt bidragit till dess tillväxt och till att etablera Bolagets anseende som en pålitlig leverantör av ventilationsprodukter. Fokuserad produktutveckling och brett produktsortiment Systemair tillverkar ventilationsprodukter av hög kvalitet och utvecklar kontinuerligt sitt produktutbud. Bolaget anser att dess satsning på produktutvecklingsverksamheten i kombination med det breda produktsortimentet skapar ett betydande mervärde för kunderna samt stärker Bolagets varumärke. Betydande erfarenhet av företagsförvärv Systemair har expanderat genom en kombination av organisk tillväxt och företagsförvärv. De verksamheter som förvärvats har framgångsrikt integrerats i Koncernen och Systemair har uppnått en betydande erfarenhet av att identifiera, förvärva och integrera företag. Moderna produktionsanläggningar Systemair har tio produktionsanläggningar fördelade i Danmark, Kanada, Litauen, Norge, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Tyskland. Anläggningarna har överlag en hög automationsgrad och en god produktionsoptimering i syfte att hålla en god produktionseffektivitet. En del av Bolagets mer arbetskraftsintensiva tillverkning har lokaliserats till produktionsanläggningarna i Litauen, Slovakien och Slovenien där personalkostnaderna är lägre. Systemairs produktionsanläggningar är överlag moderna till följd av de senaste årens investeringar och har kapacitet för betydande produktionsökningar. Väldiversifierad kundbas med inarbetade relationer Systemair har en stor kundbas med kunder av olika storlek och verksamhet på ett stort antal geografiska marknader. Systemair bedömer att denna geografiskt spridda kundbas skapar en betydande stabilitet och gör Bolaget mindre exponerat mot såväl konjunkturförändringar på enskilda marknader som mot efterfrågeförändringar hos enskilda kunder. 5

8 SAMMANFATTNING Goda relationer med ledande leverantörer Systemairs betydande kompetens inom ventilation och breda exponering mot kunder i ett stort antal länder, gör Bolaget till en attraktiv samarbetspartner för ledande leverantörer av insatsvaror till de produkter som Systemair tillverkar. Systemairs nära och långvariga relationer med ledande leverantörer bedöms väsentligt ha bidragit till Bolagets tillväxt samt till att etablera Systemair som en ledande leverantör av högkvalitativa ventilationsprodukter. Stark företagskultur och erfaren ledningsgrupp Systemair har utvecklat en stark företagskultur med gemensamma värderingar, som enligt ledningen är väl förankrade i alla Bolagets enheter. Systemairs koncernledning har lång branscherfarenhet och betydande kompetens inom ventilation. De ledande befattningshavarna har överlag varit anställda länge inom Systemair och många har verkat på olika befattningar inom Koncernen och på olika marknader. RISKFAKTORER Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer påverkar och kan även framdeles komma att påverka Systemairs verksamhet. Investerare bör noga beakta de risker som har anknytning till Systemairs bransch och verksamhet, Bolagets aktier och Erbjudandet. Exempel på sådana risker är: Systemair verkar på marknader vilka kännetecknas av hög konkurrens med aktörer inom olika pris- och kvalitetssegment Bolagets produkter används inom den konjunkturkänsliga byggbranschen Risker relaterade till produktutveckling, leverantörer, varumärken, produktions- och distributionsanläggningar, nyckelpersoner, företagsförvärv, IT-infrastruktur, produkt ansvar och verksamhetens internationella karaktär Finansiella risker såsom valutarisk, belånings- och ränterisk, kredit- och likviditetsrisk och risker relaterade till förlustavdrag Kursrisk på grund av eventuell framtida försäljning av Säljarnas aktieinnehav och fram tida utdelning. För en mer utförlig beskrivning av risker som har betydelse för Systemairs verksamhet hänvisas till avsnitt Riskfaktorer. ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Systemairs större aktieägare har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i Bolaget. Styrelsen för Systemair har med anledning härav ansökt om notering av Bolagets aktier på OMX Nordiska Börs. Ägarspridningen sker genom ett erbjudande om förvärv av aktier ( Erbjudandet ), varigenom Säljarna kommer att avyttra sammanlagt högst aktier, motsvarande högst cirka 35 procent av aktierna i Bolaget. Säljarna har vidare förbundit sig att på begäran av Emissionsinstituten, fram till och med den dag som infaller 30 dagar efter första noteringsdagen, sälja ytterligare högst aktier motsvarande cirka 5 procent av aktierna i Bolaget för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet ( Övertilldelningsoptionen ). Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och utlandet, allmänheten i Sverige och anställda i Bolaget. Vid full anslutning till Erbjudandet samt fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer Säljarna att tillsammans kvarstå som ägare till aktier som representerar cirka 60 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Se vidare avsnitten Avtal om försäljning av aktier samt Villkor och anvisningar. VILLKOR I SAMMANDRAG Försäljningspris Beräknas fastställas i intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 78 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Anmälningsperiod för allmänheten 1 10 oktober 2007 Anmälningsperiod för institutionella investerare 1 11 oktober 2007 Offentliggörande av försäljningspris Omkring den 12 oktober 2007 Beräknad första dag för handel på OMX Nordiska Börs Omkring den 12 oktober 2007 Kortnamn på OMX Nordiska Börs SYSR Handelspost 100 aktier ISIN-kod SE

9 SAMMANFATTNING FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Nedan presenteras finansiell information i sammandrag för perioden 1997/98 till 2006/07 samt för perioderna 1 maj 31 juli 2006 och 1 maj 31 juli För kommentarer till denna information hänvisas till avsnitt Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter på sid och Delårsrapport för perioden 1 maj 31 juli 2007 på sid KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Svenska redovisningspriniciper IFRS IFRS maj apr Justering maj apr maj jul Mkr 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 till IFRS 04/05 05/06 06/ Nettoomsättning 784,7 861, , , , , , , , , ,2 599,1 693,9 Kostnad för sålda varor 515,5 588,4 704,9 867, , , , ,2 2, , , ,6 375,4 441,9 Bruttoresultat 269,1 273,1 307,9 368,0 491,7 510,4 553,2 678,7 2,4 681,1 861, ,6 223,7 252,0 Övriga rörelseintäkter 8,2 13,7 9,2 19,4 18,6 9,4 22,1 19,0 19,0 27,0 29,6 4,0 9,9 Försäljningskostnader 137,6 163,6 175,1 199,2 274,4 283,0 349,4 417,4 10,4 407,0 480,6 531,6 117,7 127,6 Administrativa kostnader 54,7 66,6 82,4 99,0 130,4 127,1 128,0 133,1 133,1 135,0 147,5 34,7 37,6 Övriga rörelsekostnader 5,9 12,5 10,2 7,4 11,2 19,3 24,1 13,5 13,5 20,2 33,7 4,4 7,7 Rörelseresulat 79,2 44,1 49,5 81,8 94,3 90,3 73,8 133,7 12,9 146,6 253,0 329,4 70,9 89,0 Finansnetto 8,2 14,0 13,3 23,1 30,2 23,8 31,7 12,3 2,0 14,3 11,3 18,0 4,4 7,4 Resultat efter finansiella poster 71,0 30,1 36,2 58,7 64,0 66,6 42,1 21,4 10,9 132,3 241,7 311,5 66,5 81,6 Skatt på årets resultat 13,9 14,5 16,9 17,1 27,6 28,4 22,7 45,0 10,4 34,6 71,2 56,9 19,3 24,0 Minoritetsintresse 0,7 2,1 0,8 1,5 1,3 0,2 1,1 0,5 0,5 1,0 1,4 0,5 0,8 Periodens resultat 56,4 13,4 20,0 43,0 35,2 37,9 18,3 75,9 21,3 97,2 169,5 253,2 85,3 56,8 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Svenska redovisningsprinciper IFRS IFRS 30 apr Justering 30 apr 31 jul Mkr till IFRS Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6,1 25,0 21,0 24,9 62,4 49,0 56,3 44,0 13,0 57,0 63,4 76, ,1 Materiella anläggningstillgångar 178,0 254,7 275,8 373,7 442,9 416,2 432,9 417,9 417,9 467,0 617,7 458,4 640,8 Finansiella anläggningstillgångar 4,3 3,8 7,6 8,7 17,0 12,2 50,9 72,7 17,0 89,8 105,8 100,5 139,5 101,1 Summa anläggningstillgångar 188,4 283,5 304,5 407,3 522,3 477,5 540,1 534,6 30,0 564,7 636,3 794,7 660,9 838,0 Varulager 173,9 194,2 199,5 255,8 328,7 323,5 361,8 376,4 376,4 403,8 500,3 420,7 543,0 Kortfristiga fodringar 134,1 196,7 206,0 257,8 301,3 333,8 314,5 366,4 0,0 366,4 435,0 538,6 454,8 541,4 Kassa och bank 24,4 31,5 25,1 18,9 45,4 15,6 24,2 21,9 21,9 32,1 61,5 35,3 77,4 Summa omsättningstillgångar 332,4 422,4 430,6 532,5 675,3 672,8 700,4 764,7 0,0 764,7 870, ,3 910, ,8 Summa tillgångar 520,7 706,0 735,1 939, , , , ,3 30, , , , , ,8 Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 212,7 231,0 245,4 301,1 348,5 383,7 394,8 468,8 18,5 487,3 681,9 631,1 751,1 690,8 Minoritetsintresse 6,5 6,3 7,2 7,9 5,6 3,6 5,1 5,1 5,1 5,9 11,7 5,5 12,0 Summa eget kapital 219,2 237,3 252,6 309,0 354,1 387,3 399,9 473,9 18,5 492,4 687,8 642,9 756,6 702,8 Avsättningar 20,1 21,6 19,6 12,0 17,4 5,8 40,7 44,9 11,3 56,2 64,2 75,5 58,5 69,1 Långfristiga räntebärande skulder 71,8 154,5 165,7 243,6 364,0 325,4 273,2 247,9 247,9 225,3 251,7 235,4 280,5 Långfristiga ej räntebärande skulder Långfristiga skulder 71,8 154,5 165,7 243,6 364,0 325,4 273,2 247,9 247,9 225,3 251,7 235,4 280,5 Kortfristiga räntebärande skulder 82,3 45,0 149,9 177,7 230,0 195,3 284,1 274,5 274,5 223,0 512,8 197,8 529,4 Kortfristiga ej räntebärande skulder 127,3 147,6 147,3 197,5 232,2 236,4 242,5 258,1 0,2 258,4 306,9 412,0 323,4 418,0 Kortfristiga skulder 209,6 292,6 297,2 375,2 462,2 431,7 526,6 532,6 0,2 532,9 529,9 924,8 521,2 947,4 Summa eget kapital och skulder 520,7 706,0 735,1 939, , , , ,3 30, , , , , ,8 7

10 SAMMANFATTNING KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG Svenska redovisningsprinciper IFRS IFRS maj apr Justering maj apr maj jul Mkr 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 till IFRS 04/05 05/06 06/ Kassaflöde från den löpande verksam heten före förändring av rörelsekapital 87,1 48,6 63,2 98,3 113,5 102,2 89,8 144,2 3,5 140,7 255,1 295,1 63,4 85,5 Förändring av rörelsekapital 28,7 59,6 14,9 60,9 81,7 23,2 12,9 53,8 15,6 69,4 36,1 91,6 27,7 40,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 58,4 11,0 48,3 37,5 31,8 79,1 76,9 90,4 19,1 71,3 219,0 203,5 35,7 45,5 Kassaflöde från investeringsverksamhet 67,6 128,7 61,7 149,9 190,0 21,1 103,0 53,9 2,9 56,8 92,6 216,3 19,3 70,8 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 21,7 146,9 6,9 106,2 184,7 0,9 47,2 38,6 22,5 16,1 116,9 43,6 12,1 40,9 Ökning/minskning av likvida medel 12,5 7,2 6,4 6,1 26,4 57,0 73,3 2,2 0,6 1,6 9,4 30,8 4,3 15,6 Likvida medel vid årets början 1) 11,9 24,4 31,5 25,1 18,9 41,4 124,6 24,1 24,1 21,9 32,1 32,1 61,5 Kursdifferenser i likvida medel 0,5 0,7 1,4 1,1 0,3 Likvida medel vid årets slut 1) 24,4 31,5 25,1 18,9 45,4 15,6 197,9 21,9 21,9 32,1 61,5 35,3 77,4 1) Skillnaderna mellan utgående och ingående balans, mellan räkenskapsår, under perioden 2001/02 till 2004/05 är hänförliga till omklassifikation av checkräkningskrediter. NYCKELTAL Svenska redovisningsprinciper IFRS IFRS maj apr maj apr maj jul 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 04/05 05/06 06/ Tillväxt och lönsamhet Försäljningstillväxt, % 26,8 9,8 17,6 21,9 28,7 6,0 1,5 10,8 10,8 22,4 14,8 19,6 15,8 Rörelsemarginal, % 10,1 5,1 4,9 6,6 5,9 5,4 4,3 7,1 7,7 10,9 12,4 11,8 12,8 Vinstmarginal, % 9,1 3,5 3,6 4,8 4,0 4,0 2,5 6,4 7,0 10,4 11,7 11,1 11,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 24,3 10,3 9,8 13,3 11,9 11,2 8,7 14,7 16,2 24,7 26,8 26,7 2) 26,4 3) Räntabilitet på eget kapital, % 30,2 6,1 8,4 15,7 10,8 10,4 4,7 17,6 22,3 29,0 38,6 36,2 2) 31,2 3) Finansiell ställning Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 1,2 1,2 1,3 1,6 1,3 1,4 1,1 1,0 0,6 1,1 0,5 1,1 Räntetäckningsgrad, ggr 8,4 2,8 3,0 3,1 2,8 2,8 2,1 6,4 6,0 10,9 11,5 12,1 9,4 Sysselsatt kapital, miljoner kronor 373,3 536,7 568,2 730,3 948,1 908,1 957,3 996, , , , , ,7 Soliditet, % 42,1 33,6 34,4 32,9 29,6 33,7 32,2 36,5 37,0 45,6 33,9 48,1 35,1 Rörelsekapital, miljoner kronor 180,7 243,3 258,2 316,1 398,0 420,9 433,8 484,8 484,4 531,9 626,9 552,1 666,4 Rörelsekapital i % av nettoomsättning 23,0 28,2 25,5 25,6 25,0 25,0 25,4 25,6 25,6 22,9 23,5 22,8 2) 24,2 3) Medarbetare Nettoomsättning per anställd, miljoner kronor 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 0,4 0,4 Genomsnittligt antal anställda ) Baserat på perioden 1 augusti 2005 till 31 juli ) Baserat på perioden 1 augusti 2006 till 31 juli DATA PER AKTIE 4) Svenska redovisningsprinciper IFRS IFRS maj apr maj apr maj jul 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 04/05 05/06 06/ Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal aktier vid periodens utgång, tusental Vinst per aktie, kronor 1,13 0,27 0,40 0,86 0,70 0,76 0,37 1,52 1,94 3,35 4,90 1,66 1,09 Eget kapital per aktie, kronor 4,25 4,62 4,91 6,02 6,97 7,67 7,90 9,38 9,75 13,24 12,14 14,58 13,28 Utdelning, kronor 0,04 0,00 0,00 0,78 5,09 4) Antal aktier justerat för aktiesplit 100:1 som godkändes vid den extra bolagsstämman den 25 juni