EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp."

Transkript

1 EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag Bank of China (A / A1) Goldman Sachs (A- / Baa1) Industrial & Commercial Bank of China (A / A1) UniCredit (BBB / Baa2) Deltagandegrad: 100 %, indikativt Köpkurs: 100 % Exponeringstid: 6 år Emittent: SG Issuer med garanten Société Générale (Säkerställt via obligationer utställda eller garanterade av G7-länder) Garantrating: S&P A / Moody s A2 Notering: Avses noteras på NASDAQ OMX Stockholm AB (Möjlighet att avyttra Obligationen före förfall) Sista anmälningsdag: 17 oktober 2014 För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som vill ha exponering mot den europeiska marknaden men samtidigt vara skyddad mot en nedgång i Underliggande Aktier. Investeraren bör vara medveten om att emittentrisken är ersatt av en diversifierad kreditrisk mot Referensbolagen. Vad utmärker placeringen? Sex års Exponeringstid. 100 % Skyddat et givet att inga Kredithändelser inträffar för Referensbolagen under Exponeringstiden. På Återbetalningsdagen återbetalas minst et (givet att inga Kredithändelser inträffar för Referensbolagen under Exponeringstiden) och eventuell Avkastning från Aktiekorgen som består av en korg av 10 likaviktade europeiska aktier. Vilka risker följer med placeringen? Placeringen är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan både öka och minska i värde under Exponeringstiden. Placeringen innebär även att investeraren har en kreditrisk på Referensbolagen. Återbetalningen är beroende av att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser under Exponeringstiden. Marknadsföringsmaterial Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

2 Om riskerna i investeringen Viktig information (Om Marknadsföringsbroschyren) Branschkod Strukturerade Produkter Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Obligationerna. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Obligationerna och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan 7. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad Prospekt och villkor för Obligationerna Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Obligationen och risker angående investeringen. Obligationerna emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Carnegies erbjudande och de bindande obligationsvillkoren, så som detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang. Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade nominella beloppet för Obligationen understiger kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt En investering i Obligationerna är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet. Kreditrisk Kreditrisk innebär risken att någon part i Obligationen, det vill säga Emittenten, Referensbolagen eller Bank of New York Mellon, inte kan möta sina åtaganden gentemot dig som investerare. Det finns även en avvecklingsrisk för Emittentens pantsatta säkerheter vid en eventuell realisation av säkerheterna. Emittentrisk Då Emittenten ställer säkerheter i form av obligationer utställda eller garanterade av länder inom G7-området är obligationerna förenade med säkerheter, till skillnad från traditionella aktieindexobligationer där obligationerna är ej säkerställda. Om Emittenten och/eller Garanten skulle hamna på obestånd avvecklas säkerheterna till marknadspris av Bank of New York Mellon. Det skyddade et är knutet till de Referensbolag som är utvalda av Carnegie. Om Referensbolagen erfar kredithändelser riskerar Investeraren att förlora hela sin investering. För mer information se avsnittet Diversifierad kreditrisk och säkerställda obligationer på sidan 3 samt Prospektet. Investeraren tar ingen risk på Carnegie i Obligationen under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk Det skyddade et i Obligationerna gäller endast vid den ordinarie Återbetalningsdagen. Om Investeraren väljer att sälja Obligationerna före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Obligationerna. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Carnegie avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs i den strukturerade produkten. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på Obligationerna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Specifika risker avseende lånefinansiering Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta.prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Obligationer sker, ta del av Prospektet. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika obligationer. Även om dessa Obligationer kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Placeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika obligationer, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Obligationer sker, ta del av Prospektet. Skatter Obligationerna är föremål för beskattning och avdrag för svensk eller utländsk skatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Obligationerna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska kronor kan kursförändringar påverka avkastningen för Obligationen. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är ej valutaskyddad då underliggande aktier handlas i euro (EUR) men aktuell produkt tecknas och handlas i svenska kronor (SEK). Dess marknadsvärde och det återbetalade beloppet kommer att vara beroende av förändringar i valutakursen EUR/SEK (positiva eller negativa). historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Obligationernas Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Obligationerna. Räkneexemplet visar Obligationernas avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Obligationerna är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Obligationernas exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Carnegie äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kr totalt för Obligationen. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 75 %. Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av sitt eller Referensbolagens kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie på Emittentens begäran att publicera sådan information på Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Carnegie för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. EUROPA 10 BOLAG 2 2

3 Diversifierad kreditrisk och obligationer med säkerhet Emittenten EmFlex-obligationen är konstruerad av Carnegie med hjälp av emittenten SG Issuer (Société Générale). Istället för kreditrisk i förhållande till emittenten så är investeraren exponerad mot kreditrisken i de Referensbolag som finns i aktuell Obligation. Om Emittenten fallerar kan det dock leda till att emissionen avvecklas i förtid, vilket i sig kan ha en negativ inverkan. Emittenten åtar sig dock samtidigt att ställa säkerheter i form av obligationer utställda eller garanterade av länder inom G7-området avseende det skyddade et samt även för optionsdelen (se figur längst ned på sidan). Om Emittenten skulle hamna på obestånd är avsikten att Bank of New York Mellon kommer avveckla säkerheterna till marknadspris. Konsekvenserna av att Emittenten blir insolvent eller på annat sätt misslyckas med att fullgöra sina åtaganden i detta avseende finns utförligare beskrivet i avsnittet Vanliga frågor angående EmFlexkonstruktionen i denna marknadsföringsbroschyr. Referensbolag som utgör det skyddade et En investerare är exponerad mot kreditrisken i de underliggande Referensbolagen och som därmed kan påverka det skyddade et i Obligationen. Risken aktualiseras vid en kredithändelse för någon av dessa Referensbolag. Med kredithändelse menas exempelvis en eller flera av följande händelser, i förhållande till Referensbolagen som ingår i den diversifierade kreditrisken: (a) Utebliven Betalning ( Failure to pay ), (b) Omläggning av Skulder ( Restructuring ); eller (c) Insolvensförfarande ( Bankruptcy ). För vidare information se prospektet. För varje Referensbolag som berörs av en kredithändelse kommer Investeraren att erhålla ett återvinningsvärde (recovery value) som beräknas på det ursprungliga investeringsbeloppet och påverkar marknadsvärdet av Obligationen. Återvinningsvärdet vid en sådan kredithändelse kan skilja sig mot utfallet för en vanlig obligationsinnehavare. Vanliga frågor angående EmFlex-konstruktionen Så fungerar obligationer med säkerhet De Referensbolag som utgör kreditrisken, och därmed kan påverka det skyddade et, har valts ut av Carnegie. Referensbolagen har lika stor vikt av kreditrisken. Deras kreditbetyg finns nedan (aktuella kreditbetyg gällde vid tryckning av denna marknadsföringsbroschyr). Vikt Aktuella kreditbetyg Referensbolag S&P / Moody s ( ) Bank of China 25 % A / A1 Goldman Sachs 25 % A- / Baa1 Industrial & Commercial Bank of China 25 % A / A1 UniCredit 25 % BBB / Baa2 Kreditvärdigheten hos dessa banker kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Eftersom samtliga dessa banker finns inom samma sektor är det troligt att deras kreditbetyg kommer att förändras i samma riktning. Även om kreditrisken mot två eller flera Referensbolag innebär en diversifierad exponering så bör Investeraren vara medveten om att kreditrisken kan ha en hög samvariation. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard & Poor s och Moody s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA från Standard & Poor s (medan CCC- är lägsta) och Aaa från Moody s (medan Caa3 är lägsta). Mer information finns på standardandpoors.com och moodys.com. Ett kreditbetyg kan vara föremål för suspendering, sänkning eller återkallande vid vilken tidpunkt som helst. För information om eventuella förändringar i kreditbetyg, se Hur är EmFlex-obligationen konstruerad? En traditionell aktieindexobligation har ett kapitalskydd på återbetalningsdagen då emittenten har åtagit sig att återbetala det investerade beloppet. Investeraren har med andra ord 100 procents kreditrisk mot utgivaren av obligationen, emittenten. Emittenten av aktuell obligation är SG Issuer (Société Générale) men obligationen är säkerställd via säkerheter i form av obligationer utställda eller garanterade av länder inom G7-området (vid denna marknadsföringsbroschyrs tryck: USA, England, Japan, Frankrike, Tyskland, Kanada och Italien). Säkerheterna ska vid var tid uppfylla marknadsvärdet av obligationen (det skyddade et och optionsdelen) vilket innebär att emittentrisken mot SG Issuer och det skyddade et i praktiken är ersatt av kreditrisken mot Referensbolagen. I det fall inget av Referensbolagen erfar en Kredithändelse återbetalas investeringsbeloppet på Återbetalningsdagen av Emittenten. Vilka tillgångsslag är kreditrisken kopplad till? Den diversifierade kreditrisken (som ger det skyddade et) innefattar dels kreditförsäkringar, så kallade CDS-kontrakt, mot de underliggande Referensbolagen som det skyddade et är knutet till, dels säkerheter i form av obligationer utställda eller garanterade av länder inom G7-området för att täcka Emittentens åtaganden för både det skyddade et och optionsdelen. Vad innebär obligationer med säkerhet? SG Issuers åtagande är att återbetala et (förutsatt att inga Kredithändelser har inträffat för Referensbolagen under Exponeringstiden) plus eventuellt avkastningsbelopp från optionsdelen på återbetalningsdagen. För att säkerställa den dagliga marknadsvärderingen (det Skyddade et samt optionsdel) av Obligationen ställer SG Issuer under Exponeringstiden säkerheter i form av obligationer utställda eller garanterade av länder inom G7-området. Dessa säkerheter är separerade från Emittenten då de är placerade hos och övervakas av The Bank of New York Mellon som är en systemviktig bank. Vad sker om det inträffar Kredithändelser hos Referensbolagen? Referensbolagen har lika vikt av det skyddade et. Vid en eventuell Kredithändelse för något av de underliggande Referensbolagen kommer värdet på EmFlex-obligationen att påverkas kraftigt negativt. Referensbolagets eventuella återvinningsvärde (recovery value), beräknat på det ursprungliga investeringsbeloppet, återbetalas till investeraren. Utfallet i en sådan situation kan skilja sig mot utfallet för en vanlig obligationsinnehavare. Även om Referensbolagen erfar kredithändelser påverkas ej eventuell avkastning från optionsdelen. Se räkneexempel på sidan 7 för mer information. Vad sker vid fallissemang av emittenten eller Bank of New York Mellon? Om Emittenten och/eller Garanten skulle hamna på obestånd eller inte lyckas garantera sina åtaganden kommer de säkerheter som är pantsatta hos The Bank of New York Mellon att avyttras och utbetalas till investerarna. Det finns även en avvecklingsrisk för Emittentens pantsatta säkerheter vid en eventuell realisation av säkerheterna, det vill säga att Investeraren tar en marknadsrisk på säkerheterna under ett eventuellt avvecklingsförfarande. Vid en eventuell konkurs utav Bank of New York Mellon omplaceras säkerheterna till annat finansinstitut enligt förutbestämda villkor och procedurer, i vilka kandidater är banker och finansinstitut som exempelvis HSBC, Citigroup och JP Morgan. Investerare Vid produktens start Investeraren köper en EmFlex-obligation för et Vid produktens slut + eventuell avkastning från optionerna återbetalas till investeraren EmFlex-obligation Optioner Skyddat Bank of China Goldman Sachs Industrial & Commercial Bank of China UniCredit Under produktens löptid Emittenten ställer säkerheter i form av obligationer utställda eller garanterade av länder inom G7-området för sina betalningsåtaganden gentemot investeraren Skyddat Det skyddade et är beroende av att det ej inträffar Kredithändelser för något utav Referensbolagen under Exponeringstiden Emittent (SG Issuer) 3 EUROPA 10 BOLAG 2

4 EmFlex - Obligationer med säkerhet EmFlex - diversifiera kreditrisken! En investerare som köper en traditionell aktieindexobligation får en kreditrisk mot emittenten, då det är emittenten som garanterar återbetalningen av det nominella beloppet på återbetalningsdagen. Om emittenten skulle gå i konkurs blir konsekvensen därmed att investeraren förlorar hela eller delar av sin investering. I Carnegies nya EmFlex-obligationer minimeras kreditrisken mot emittenten via obligationer med säkerhet. Konstruktionen innebär att investeraren kan få en mer diversifierad kreditrisk istället för att, såsom i en traditionell aktieindexobligation, vara 100 procent exponerad mot en enskild emittent. Eftersom kreditrisken sprids förhindrar man att en så kallad kredithändelse (till exempel konkurs) i något av Referensbolagen påverkar hela det skyddade beloppet och optionsdelen. Fördelen för Investeraren blir större diversifiering av kreditrisken utan att behöva ge avkall på avkastningspotentialen. Så diversifieras kreditrisken För att diversifiera Investerarens kreditrisk har Carnegie valt ut fyra Referensbolag som kommer att ingå i aktuell EmFlex-obligation. Genom så kallade CDS-kontrakt (Credit Default Swap) kan investerare få kreditriskexponering mot valda Referensbolag utan deras inblandning. Flexibiliteten att kunna välja referensbolag, och därmed diversifiera kreditrisken, gör att Carnegie kan optimera urvalet av referensbolag efter hur marknadsförutsättningarna ser ut för tillfället. EmFlex-obligationer kan därför erbjuda Investeraren en kostnadseffektiv och flexibel konstruktion med förbättrade villkor jämfört med en vanlig aktieindexobligation. Diversifiera och skräddarsy kreditrisken Öka flexibiliteten Placera mer kostnadseffektivt Skyddat - Så här funkar det Det skyddade et är knutet till Bank of China, Goldman Sachs, Industrial & Commercial Bank of China och UniCredit, alla systemviktiga banker. EmFlex-konstruktionen möjliggör för Carnegie att utefter skiftande marknadsförutsättningar välja ut de referensbolag som passar bäst för tillfället och som i vanliga fall kanske inte ens är möjliga att knytas till en strukturerad produkt. En traditionell aktieindexobligation är uppbyggd av två grundstenar; en obligation och en option. Nollkupongsobligationen garanterar att det nominella beloppet återbetalas på återbetalningsdagen vid löptidens slut, det vill säga att produkten är kapitalskyddad. I EmFlex-obligationen utgörs den traditionella nollkupongsobligationen av kreditrisken mot Referensbolagen, varvid återbetalningsbeloppet beror på om något av dessa Referensbolag erfar en Kredithändelse under Exponeringstiden. Eventuell ytterligare avkastning härstammar från en värdeökning av optionsdelen. Skyddat Startdag Optioner Bank of China Goldman Sachs Industrial & Commercial Bank of China UniCredit Optioner (givet att inga Kredithändelser inträffat för Referensbolagen) Förfallodag Avkastning Säkrat kapital För- & nackdelar Flexibelt och kostnadseffektivt sätt att diversifiera kreditrisken Möjlighet till förbättrade villkor jämfört med en traditionell aktieindexobligation Vid Kredithändelse kan återvinningsvärdet för ett Referensbolag skilja sig mot utfallet för en vanlig obligationsinnehavare Avvecklingsrisk/marknadsrisk för de pantsatta säkerheterna vid ett eventuellt fallissemang av Emittenten. 4 EUROPA 10 BOLAG 2

5 Europa 10 Bolag 2 Euro-området återhämtar sig och ECB visar tydlig beredskap att stimulera de europeiska ekonomierna än mer. Europa 10 Bolag 2 ger en exponering mot en likaviktad korg med 10 europeiska aktier. Avkastningen är ej valutaskyddad och gynnas om euron stärks mot svenska kronan. 100 procent Skyddat 1. Stimulanser i Europa Euro-området återhämtar sig, om än i måttlig takt. Räntorna har rasat och ECB planerar ytterligare stimulansåtgärder som syftar till att få fart på bankernas utlåning och ekonomisk tillväxt. Den relativt svaga euron gynnar dessutom tillväxten och framförallt de exportberoende bolagen. Positiva tecken kan ses i de sydeuropeiska länderna som Spanien och Portugal där arbetsmarknaderna slutat att försämras. De stora budgetbesparingarna ligger bakom oss, bankerna är mer villiga att låna ut och ECB signalerar tydligt en beredskap för att stimulera ekonomierna mera. Dessutom bör det finns ett stort uppdämt behov efter recessionen att konsumera och investera. Europa 10 Bolag 2 har ett Skyddat 1 och erbjuder Investeraren exponering mot en aktiekorg bestående av 10 europeiska aktier med en indikativ Deltagandegrad om 100 procent. 2 Historisk utveckling av Aktiekorgen* *Se Viktig information på sidan 2. Grafen nedan visar hur Aktiekorgen har utvecklats de senaste 5 åren. 3 Historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 Bolagskorg Euro STOXX Index ¹ EmFlex-obligationen har risk mot Referensbolagen. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2 och 3. ² Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den 30 oktober 2014, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 75%. 3 Källa: Bloomberg, EUROPA 10 BOLAG 2 5

6 Marknadsexponering mot Europa Europa 10 Bolag 2 har sex års Exponeringstid och ger exponering mot en likaviktad korg med 10 europeiska aktier. Skyddat 100 % av et tillbaka på Återbetalningsdagen givet att inga Kredithändelser har inträffat för Referensbolagen under Exponeringstiden. 4 Historiska data för EUR/SEK* *Se Viktig information på sidan 2. Avkastningen på Europa 10 Bolag 2 är också beroende på förhållandet i växelkursen EUR/SEK. En stärkt euro gentemot svenska kronan kommer att påverka avkastningen positivt, medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt. Grafen visar växelkursen för EUR/SEK de senaste 10 åren. 6 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. SEK per EUR God potential och begränsat risktagande Europa 10 Bolag 2 har en indikativ Deltagandegrad om 100 % sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 Möjlighet att avyttra Obligationen före förfall Obligationen avses noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Vid avyttring av Obligationerna före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Europa 10 Bolag 2 Europa 10 Bolag 2 har ett 100 procent Skyddat 4 givet att inga Kredithändelser inträffar för något av Referensbolagen under Exponeringstiden. Investeraren erhåller exponering mot en aktiekorg bestående av 10 europeiska bolag och kan på Slutdagen få en avkastning kopplad till utvecklingen av Aktiekorgen. En eventuell uppgång av Aktiekorgen multipliceras med en Deltagandegrad om indikativt 100 procent 5 och Valutafaktorn. I det fall Aktiekorgavkastningen är negativ återbetalas endast et givet att inga Kredithändelser inträffat för något av Referensbolagen under Exponeringstiden. För- & nackdelar Euro-området återhämtar sig och ECB planerar ytterligare stimulansåtgärder för att få fart på ekonomin. Den relativt svaga euron gynnar tillväxten och framförallt de exportberoende bolagen. Kapitalskydd och Skyddat? Svenska Fondhandlareföreningens branschkod anger att en kapitalskyddad strukturerad placeringsprodukt är en produkt där emittenten har åtagit sig att återbetala minst hela det nominella beloppet (100 procent) på återbetalningsdagen. Då emittentrisken i en EmFlex-obligation är ersatt av kreditrisken mot Referensbolagen kan man enligt Svenska Fondhandlareföreningens branschkod ej klassificera denna produkt som kapitalskyddad. Carnegie har därför valt att klassificera produkten som att den har ett Skyddat. I det fall ingen Kredithändelse inträffar för Referensbolagen under Exponeringstiden utbetalas minst et på Återbetalningsdagen. Om en Kredithändelse skulle inträffa för något Referensbolag utbetalas ett kraftigt minskat på Återbetalningsdagen. Eftersom storleken på återbetalningsbeloppet i den här strukturerade placeringsprodukten är beroende av Referensbolag så har Carnegie valt att använda termen Skyddat, ett begrepp som återfinns på relevanta ställen i denna marknadsföringsbroschyr. En ny recession med minskad köpkraft och investeringsvilja kan påverka de europeiska bolagen negativt. En försvagning av euron mot SEK skulle påverka avkastningen negativt. 4 EmFlex-obligationen har risk mot Referensbolagen. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2 och 3. 5 Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den 30 oktober 2014, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 75%. 6 Källa: Bloomberg, EUROPA 10 BOLAG 2

7 Hur beräknas avkastningen? Investerare i Obligationen köper en obligation utan kupongränta med möjlighet att erhålla en avkastning utöver det skyddade et på Återbetalningsdagen. Storleken på Avkastningen beror på tre faktorer: Aktiekorgavkastningen Deltagandegraden Valutafaktorn Aktiekorgavkastning Aktiekorgavkastningen definieras som den procentuella rörelsen för Aktiekorgen, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och viktning av Underliggande Aktier. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av Stängningskurserna för Underliggande Aktier kvartalsvis de sista 1,5 åren (7 Genomsnittsdagar). Att använda medelvärdet av 7 Genomsnittsdagar de sista 1,5 åren kan ge en högre eller lägre avkastning än att observera vid endast ett tillfälle. Se Prospekt för vidare detaljer. Skulle Aktiekorgavkastningen vara negativ kommer Emittenten på Återbetalningsdagen endast återbetala det skyddade et (givet att inga Kredithändelser inträffat för Referensbolagen under Exponeringstiden). Deltagandegrad Deltagandegraden speglar hur stor hävstång som erhålls mot underliggande tillgång, det vill säga storleken på uppgången för underliggande tillgång som du får ta del av. Om den utvecklas positivt multipliceras denna med Deltagandegraden för att få fram slutvärdet. Indikativ Deltagandegrad är 100% men den kan bli högre eller lägre. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 75%. Valutafaktor Valutafaktorn definieras som växelkursen mellan euro (EUR) och svenska kronor (SEK) dagen efter sista dagen av Exponeringstiden dividerat med växelkursen mellan EUR och SEK dagen efter Startdagen. En stärkt EUR kommer att gynna produktens avkastning medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt. Räkneexempel*** ***Se Viktig information på sidan 2. Beräkning av Avkastningen för Europa 10 Bolag 2 Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Återbetalningsdagen för en investering om 100 Obligationer à kr, det vill säga kr totalt. 7 Deltagandegraden är indikativ. Aktiekorgavkastning Valutakursförändring (EUR/SEK) 8 Aktiekorgsavkastning (inkl. Valutafaktorn) Avkastning (inkl. Valutafaktorn) Deltagandegrad Total utbetalning Årseffektiv avkastning 9 50 % +/- 0 % 50 % 100 % kr kr kr 6,64 % 50 % + 10 % 55 % 100 % kr kr kr 7,22 % 50 % - 10 % 45 % 100 % kr kr kr 6,04 % 20 % +/- 0 % 20 % 100 % kr kr kr 2,75 % 20 % + 10 % 22 % 100 % kr kr kr 3,03 % 20 % - 10 % 18 % 100 % kr kr kr 2,46 % 15 % +/- 0 % 15 % 100 % kr kr kr 2,02 % 15 % + 10 % 16,5 % 100 % kr kr kr 2,24 % 15 % - 10 % 13,5 % 100 % kr kr kr 1,80 % +/- 0 % % 0 kr kr kr -0,33% - 10 % % 0 kr kr kr -0,33% - 20 % % 0 kr kr kr -0,33% Beräkning av det skyddade et vid Kredithändelser Vid en eventuell Kredithändelse för något av de underliggande Referensbolagen kommer värdet på EmFlexobligationen att påverkas krafitgt negativt. Referensbolagets eventuella återvinningsvärde (recovery value), beräknat på det ursprungliga investeringsbeloppet, återbetalas då till investeraren vid Återbetalningsdagen. Utfallet i en sådan situation kan skilja sig mot utfallet för en vanlig obligationsinnehavare. Exemplet nedan visar en hypotetisk situation där ett utav Referensbolagen erfar en kredithändelse. Notera att även om Referensbolagen erfar kredithändelser påverkas ej eventuell avkastning från optionsdelen. Referensbolagets vikt av skyddat Återvinningsvärde vid Kredithändelse Skyddat Justerat Avkastning (inkl. Valutafaktorn) Total utbetalning 25 % 25 % 81,25 % % kr 100 % - (25 % x 75 %) Avkastning Deltagandegraden multiplicerad med max av noll och Aktiekorgavkastningen multiplicerad med Valutafaktorn ger Avkastningen. 7 Total utbetalning = + MAX ( x Aktiekorgavkastningen x Valutafaktorn x Deltagandegrad ; 0). I det fall Aktiekorgavkastningen är negativ återbetalas endast det skyddade et i svenska kronor av emittenten givet att inget av Referensbolagen erfarit en Kredithändelse under Exponeringstiden. 8 Om talet är positivt i tabellen innebär det att euron (EUR) har stärkts gentemot kronan (SEK). En stärkt EUR kommer att gynna produktens avkastning medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt. Vid en negativ Aktiekorgavkastning har valutakursförändringar ingen påverkan på placeringens slutliga utfall. Det skyddade et återbetalas då i svenska kronor av emittenten givet att inget av Referensbolagen erfarit en Kredithändelse under Exponeringstiden. 9 Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till investerat belopp med hänsyn taget till Courtage. EUROPA 10 BOLAG 2 7

8 Vad är en Kredithändelse? Beskrivning av Aktiekorgen En kredithändelse kan förenklat beskrivas som att ett referensbolag får allvarliga finansiella problem, exempelvis: Utebliven betalning Referensbolaget klarar inte att i rätt tid erlägga betalning på någon finansieringsförpliktelse som referensbolaget har eller garanterar; Omläggning av skulder (restructuring) Referensbolagets skuldförbindelser omförhandlas (genom beslut av exempelvis referensbolaget eller domstol) med bindande verkan för samtliga innehavare av skuldförbindelsen, exempelvis minskning av räntesats, räntebelopp, kapitalbelopp eller uppskjutande av förfallodagen. Insolvensförfarande Referensbolaget försätts i konkurs, träder i likvidation eller blir föremål för något liknande förfarande. Referensbolag Bank of China Ltd Bank of China grundades 1912 och är den äldsta banken i Kina. Banken har cirka anställda. Bank of China rankades år 2012 som världens 23:e största publika bolag och den fjärde största banken i Kina. Bank of China klassas som systemviktig. För mer information se Goldman Sachs Goldman Sachs är en amerikansk bank som grundades Banken tillhandahåller finansiella tjänster såsom investment banking, värdepappershandel och kapitalförvaltning. Goldman Sachs klassas som systemviktig. För mer information se Industrial and Commercial Bank of China Ltd Industrial and Commercial Bank of China är världens största bank med cirka anställda. Banken erbjuder ett komplett utbud av banktjänster och andra finansiella tjänster till enskilda kunder och företagskunder. Industrial and Commercial Bank of China klassas som systemviktig. För mer information se UniCredit UniCredit är en italiensk bank och finanstjänsteföretag som grundades 1998 genom sammanslagningen av ett flertal italienska banker. Banken tillhandahåller lån, försäkringar, investment banking, kapitalförvaltning och andra finansiella tjänster. För mer information se Aktiekorgen är sammansatt av tio likaviktade europeiska bolag: Allianz SE Allianz SE är ett av världens största försäkringsbolag och har sitt säte i München i Tyskland. Företaget finns i över 70 länder och är även en av världens största förmögenhetsförvaltare. Aktien är noterad på Xetra-börsen i Tyskland. För mer information se GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline Plc är ett brittiskt läkemedels- och sjukvårdsföretag. Bolaget grundades år 2000 genom en sammanslagning av Glaxo Wellcome och SmithKline Beecham. Forskningsportföljen består av läkemedel som täcker bland annat infektioner, centrala nervsystemet, andning samt vacciner. För mer information se Iberdrola Iberdrola är ett spanskt multinationellt kraftbolag med huvudkontor i Bilbao. Bolaget bildades 1992 genom sammanslagningen av Hidrola och Iberduero. Iberdrola producerar och distribuerar el i Spanien, Portugal, Storbritannien, USA och Latinamerika. Företaget är framförallt specialiserat inom ren energi och vindkraft. För mer information se Nestle Nestle är ett schweiziskt multinationellt livsmedelsbolag som grundades Bolaget har cirka anställda. Nestle har ett brett produktsortiment inom exempelvis mejeriprodukter, choklad, flaskvatten, kaffe och djurfoder. För mer information se Novartis Novartis är ett schweiziskt läkemedelsföretag med säte i Basel. Bolaget är ett utav världens största inom läkemedelsindustrin och bildades 1996 genom sammanslagningen av Ciba- Geigy och Sandoz Laboratories. Aktien är noterad på schweiziska börsen. För mer information se Repsol Repsol S.A.är ett spanskt globalt energibolag baserat i Madrid. Bolaget har cirka anställda. Repsol, via dotterbolag, exploaterar och producerar råolja och naturgas samt säljer bensin och andra relaterade produkter via sina bensinstationer. För mer information se Royal Dutch Shell Shell är ett holländskt multinationellt olje- och gasföretag som bildades Bolaget har cirka anställda. Shell har verksamheter inom bränsle- kemikalie- och smörjmedelsproduktion och dessutom äger och driver företaget bensinstationer i hela världen. För mer information se Total SA Total SA är ett franskt multinationellt olje- och gasbolag. Företaget är aktivt inom hela produktionskedjan inom olja/gas-industrin och är även en stor tillverkare av plastprodukter. För mer information se Unibail-Rodamco Unibail-Rodamco är ett franskt fastighetsbolag grundat Bolaget fokuserar på, och är Europas största inom, investeringar i kommersiella fastigheter. För mer information se Zurich Insurance Group Zurich Insurance Group är Schweiz största försäkringsbolag och har cirka anställda. Bolaget fokuserar på tre huvudområden: Sakförsäkring, livförsäkring och försäkring inom jordbruk. För mer information se En investering i Obligationerna medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. 8 EUROPA 10 BOLAG 2

9 Erbjudande och anvisningar i sammandrag Carnegie erbjuder investering i Obligationen enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Obligationen och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket finns tillgängligt på Anmälan Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Teckningsanmälan finns tillgänglig via Internetadressen: alternativt per telefon: Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan den 17 oktober Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Obligationer komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga et blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 24 oktober Euroclear Sweden AB Obligationerna kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Leveransdag: Obligationerna beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VPkonto den 6 november Tilldelning I händelse av att fler Obligationer sålts än vad som emitterats fördelas Obligationerna i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats. Ersättningar och avgifter För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med olika leverantörer av vissa produkter eller tjänster. För denna service betalar Carnegie en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie. Ersättningar från Carnegie De produkter Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (distributör). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie normalt en ersättning till distributören. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Ersättningar till Carnegie De produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning för försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika produkter tillhandahållna av samma emittent. Carnegie kalkylerar med Definitioner Aktiekorg avser likaviktad korg av Underliggande Aktier. Aktiekorgavkastning definieras som den procentuella rörelsen för Aktiekorgen, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och viktning av Underliggande Aktier. Anmälningsperiod avser perioden, från och med 12 september 2014 till och med 17 oktober 2014, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Avkastning för Obligationen är Aktiekorgavkastningen multiplicerat med Deltagandegraden och Valutafaktorn om Aktiekorgavkastningen är positiv. Bankdag avser en bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Carnegie avser Carnegie Investment Bank AB (publ), med Internetadress Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2% som tillkommer et. Deltagandegrad avser den faktor som multipliceras med Aktiekorgavkastning för att ge Avkastning. Deltagandegraden är indikativt 100 %. Deltagandegraden fastställs senast den 30 oktober 2014 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Deltagandegrad informeras den 6 november Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 75%. Emittent avser SG Issuer, dess efterföljare och övertagare. SG Issuer ägs och garanteras av Société Générale. Exponeringstid avser perioden från och med den 30 oktober 2014 till och med den 20 december 2020 och avser perioden när Obligationen har en exponering mot Underliggande Aktier och Referensbolag. Garant avser Société Générale. Genomsnittsdagar benämns Observation Dates i Prospektet och avser, som närmare beskrivits i Prospektet, den 20:e kalenderdagen (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag) kvartalsvis från och med juni 2019 till och med december Totalt blir det 7 Genomsnittsdagar. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. avser kr per Obligation. Kredithändelse avser exempelvis konkurs, rekonstruktion och betalningsinställelse. En Kredithändelse för ett Referensbolag påverkar det skyddade et negativt. En Kredithändelse bestäms ej av Carnegie utan avgörs av Emittenten utifrån vad som anges i Emittentens Prospekt och slutliga villkor. För mer information se Prospekt och slutliga villkor Köpkurs avser priset per Obligation, angett i procent, av et (exklusive Courtage). Leveransdag avser den dag då Obligationerna registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 6 november Likviddag avser den 24 oktober 2014 och är det datum då et plus Courtage senast ska erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 6 november 2014 till och med den 20 januari 2021 och avser perioden mellan Leveransdag och Återbetalningsdag. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Obligationer eller Europa 10 Bolag 2 avser säkerställd aktie-och kreditlänkad obligation med ISIN nummer SE , kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB; SGAO MFEUB2 och kortnamn hos Euroclear Sweden AB; SGAO MFEUB Prospekt avser SG Issuers grundprospekt (daterat 29 april 2014) med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom Skyddat vid förfall et är 100 % skyddat genom att Obligationerna ska återbetalas av Emittenten med minst et på Återbetalningsdagen (förutsatt att inga kredithändelser har inträffat för Referensbolagen under Exponeringstiden). För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2. Vid försäljning före Återbetalningsdagen kan dock delar av det skyddade et och/eller Avkastningen utebli. Inregistrering vid Börs Emittenten avser att inregistrera Obligationerna på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Carnegie kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Obligationerna. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 % per år av produktens nominella belopp, under antagandet att aktuell produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Carnegie bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris. Courtage Courtage tillkommer med 2 procent av et. Totalkostnad Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader. Exempel vid en investering på kr i Obligationen med 6 års Löptid. Courtage 2% kr (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode 1,2% x 6 år kr (inkluderat i investerat belopp) Totalt kr hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via Carnegies hemsida på Internet eller hos Emittenten. Referensbolag avser de bolag som kreditrisken (dvs det skyddade et) är knutet till och består av till lika vikt Bank of China Ltd, Industrial and Commercial Bank of China Ltd, Goldman Sachs och UniCredit. Skyddat innebär att et är till 100% skyddat om inget utav Referensbolagen erfar en Kredithändelse under Exponeringstiden. Slutkurs bestäms som ett medelvärde av Stängningskursen på Genomsnittsdagarna för varje Underliggande Aktie. Startdag avser 30 oktober Startkurs avser Stängningskursen för Aktiekorgen på relevant Startdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Stängningskurs för en Underliggande Aktie på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. För detaljerad information se Prospekt. Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Underliggande Aktier avser de aktier som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Aktiekorgen och i Prospektet. Valutafaktor definieras som växelkursen mellan euro (EUR) och svenska kronor (SEK) dagen efter den sista dagen av Exponeringstiden dividerat med växelkursen mellan EUR och SEK dagen efter Startdagen. Återbetalningsdag avser den dag et samt eventuell Avkastning utbetalas och förväntas bli den 20 januari 2021, förutsatt att någon icke slutligt avgjord Kredithändelse föreligger. EUROPA 10 BOLAG 2 9

10 Erbjudandet i korthet Anmälan inges till Carnegie Investment Bank AB (publ) Structured Financial Products Regeringsgatan Stockholm Anmälningsperiod 12 september oktober 2014 Lägsta investeringsbelopp kr (motsvarande 10 Obligationer à kr) Courtage Tillkommer med 2 % av Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 24 oktober 2014 Förvaring Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en depå hos Carnegie Tids- och betalningsplan Startkurs och deltagandegrad Offentliggörs den 6 november 2014 på Exponeringstid 30 oktober december 2020 Skyddat 100 % av et tillbaka på Återbetalningsdagen givet att inga Kredithändelser har inträffat för Referensbolagen under Exponeringstiden. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2 och 3 Andrahandsmarknad Obligationerna avses inregistreras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm AB Emittent SG Issuer Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB SGAO MFEUB2 ISIN-nummer SE Sista anmälningsdag 17 oktober 2014 Utskick av avräkningsnota Sker löpande Likviddag 24 oktober 2014 Aktuellt erbjudande Kapitalskyddade placeringar Emerging Markets Valuta Recovery Tillväxt 5 Löptid 3 år, deltagandegrad 250 % Europa Fastigheter 2 Löptid 6 år, deltagandegrad 50 % Europa Fastigheter Tillväxt 2 Löptid 6 år, deltagandegrad 150 % EmFlex-placeringar (Skyddat ) USA 10 Bolag 17 Löptid 6 år, deltagandegrad 100 % Europa 10 Bolag 2 Löptid 6 år, deltagandegrad 100 % Icke kapitalskyddade placeringar BREC Low Trigger Autocall Defensiv 2 Löptid 1-5 år, kupong 8 % Clean Tech Very Low Trigger Autocall 3 Löptid 1-3 år, kupong 18 % Europeiska Banker Combo Autocall 9 Löptid 1-5 år, kupong 1: 11%, kupong 2: 6% Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 3 Löptid 1-5 år, kupong 1: 15%, kupong 2: 5% Nordiska Banker Smart Bonus Löptid 3,5 år, bonuskupong 22 % Sport Low Trigger Autocall Löptid 1-3 år, kupong 13 % USA 14/24 High Yield Löptid 5 år, kupong 6% Utvecklade Marknader Combo Autocall 12 Löptid 1-5 år, kupong 1: 10%, kupong 2: 4% Startkurs fastställs 30 oktober 2014 Leveransdag 6 november 2014 Sista dag på Exponeringstiden 20 december 2020 Återbetalningsdag 20 januari 2021 Om Carnegie Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 700, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av riskkapitalbolaget Altor, Carhold Holding samt personalen. Carnegie har sedan många år varit en av de marknadsledande aktörerna avseende strukturerade investeringar för professionella placerare. Institutionella investerare ställer höga krav avseende noggrannhet, kreativitet, förmåga att hantera komplicerade samband och, inte minst, lyhördhet för att förstå varje placerares unika behov. Om Carnegie Research Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie Research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på och hos Emittenten. et är skyddat av Emittenten på Återbetalningsdagen (givet att inga Kredithändelser har inträffat för Referensbolagen). För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2. Om Obligationerna säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det et. Branschkod Carnegie är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Emittenten: SG Issuer SG Issuer ägs och garanteras av Société Générale som grundades i Frankrike år Société Générales kreditbetyg var vid denna broschyrs framställande A enligt Standard & Poor s Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw- Hill Companies, och kreditbetyg A2 enligt Moody s Investor Service. För en mer detaljerad beskrivning av SG Issuer. se Prospekt. SG Issuer är inte ansvarigt för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr. Strukturerade placeringsprodukter Telefon E-post:

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp SMART BONUS SvERIGE Kategori Kupongsprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong

Läs mer

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information Villkor Kategori Fondobligation Emittent Commerzbank AG Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Skyddsnivå 90 procent av Nominellt belopp

Läs mer

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Aktieindexobligation omx säsongsallokering + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Aktieindexobligation

Läs mer

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2015-06-05 3,0 upp till

Läs mer

USA 10 BOLAG. EmFlex. USA 10 Bolag 17 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex USA 10 Bolag Skyddat Investeringsbelopp. Villkor. För vem passar placeringen?

USA 10 BOLAG. EmFlex. USA 10 Bolag 17 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex USA 10 Bolag Skyddat Investeringsbelopp. Villkor. För vem passar placeringen? EmFlex USA 10 Bolag Skyddat EmFlex USA 10 BOLAG EmFlex USA 10 Bolag 17 Skyddat Villkor Kategori: Aktieobligation Skyddat 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag Bank of

Läs mer

10 bolag. Kapitalskydd i amerikanska dollar. Global 10 Bolag USD 2 Kapitalskydd i amerikanska dollar. Villkor. För vem passar placeringen?

10 bolag. Kapitalskydd i amerikanska dollar. Global 10 Bolag USD 2 Kapitalskydd i amerikanska dollar. Villkor. För vem passar placeringen? Global 10 Bolag USD 2 Kapitalskydd i amerikanska dollar global 10 bolag usd Global 10 Bolag USD 2 Kapitalskydd i amerikanska dollar Villkor Kategori: Aktieobligation Köpkurs: 102 % Exponeringstid: 6 år

Läs mer

obligation Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5

obligation Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5 Strukturerade placeringsprodukter valuta obligation usa Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5 Villkor Kategori: Valutaobligation

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar Nordiska banker AUTOCALL Plus/minus Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat

Läs mer

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information Villkor Kategori Fondwarrant Emittent Commerzbank AG Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 10 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad Indikativt 1 100 procent Sista

Läs mer

max COMBO Svensk Verkstad Max Combo Autocall Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Villkor

max COMBO Svensk Verkstad Max Combo Autocall Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Verkstad Max Combo Autocall Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Möjlighet till det bästa av ackumulerad kupong och korguppgång Svensk verkstad max COMBO AUTOCALL Villkor Kategori: Certifikat

Läs mer

Sverige. Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen?

Sverige. Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen? Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad Sverige smart bonus Villkor Kategori: Kapitalskydd: Kursfallsskydd: Certifikat Nej 75 % av Startkurs Bonuskupong: 25 %, indikativt (lägst 17 %) 1 Deltagandegrad:

Läs mer

Sprinter OMX Balanserad start

Sprinter OMX Balanserad start Sprinter OMX Balanserad start + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS COMBO

SVENSKA BOLAG SMART BONUS COMBO Svenska Bolag Smart Bonus Combo Ej kapitalskyddad SVENSKA BOLAG SMART BONUS COMBO Exponering mot AstraZeneca, Electrolux, Ericsson och Nordea Svenska Bolag Smart Bonus Combo Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Sprinter. Spanien Sprinter 3. Spanien Sprinter 3. Ej kapitalskyddad. Villkor

Sprinter. Spanien Sprinter 3. Spanien Sprinter 3. Ej kapitalskyddad. Villkor Spanien Sprinter 3 Ej kapitalskyddad Spanien Sprinter Spanien Sprinter 3 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 125 % (indikativt) Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs

Läs mer

US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad

US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad US Homebuilders sprinter US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 20 % nedgång från Startkurs Deltagandegrad: 100

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB SMART BONUS ASIA PACIFIC Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong 25

Läs mer

EUROPA SMALL CAP. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad. Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad.

EUROPA SMALL CAP. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad. Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad. Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad EUROPA SMALL CAP Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt

Läs mer

Norden 10 Bolag 2. Norden 10 Bolag Tillväxt 2. Norden 10 Bolag 2 & Norden 10 Bolag Tillväxt 2 Kapitalskyddad

Norden 10 Bolag 2. Norden 10 Bolag Tillväxt 2. Norden 10 Bolag 2 & Norden 10 Bolag Tillväxt 2 Kapitalskyddad Norden 10 Bolag 2 & Norden 10 Bolag Tillväxt 2 Kapitalskyddad Norden 10 Bolag Norden 10 Bolag 2 Norden 10 Bolag Tillväxt 2 Villkor Kategori: Aktieobligation Exponeringstid: 5 år Emittent: Danske Bank A/S

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

EUROPA SMALL CAP. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap Ej kapitalskyddad. Europa Small Cap Ej kapitalskyddad.

EUROPA SMALL CAP. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap Ej kapitalskyddad. Europa Small Cap Ej kapitalskyddad. Europa Small Cap Ej kapitalskyddad EUROPA SMALL CAP Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp

Läs mer

Valutawarrant. Villkor. Erbjudandet. Brasilianska real. För- och nackdelar. Risker och viktig information. Riskmått

Valutawarrant. Villkor. Erbjudandet. Brasilianska real. För- och nackdelar. Risker och viktig information. Riskmått Villkor Kategori Valutawarrant Löptid 3 år Nominellt belopp 100 000 kronor Teckningskurs 1 7 000 kronor per Warrant Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad Indikativt 2 100 procent Sista anmälningsdag 9 september

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

bolag Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Årsvisa kupongavstämningar Kapitalskyddad Villkor

bolag Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Årsvisa kupongavstämningar Kapitalskyddad Villkor Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Årsvisa kupongavstämningar Kapitalskyddad nordiska bolag COMBO AUTOCALL 100 trygghet Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd:

Läs mer

Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. Indikativ deltagandegrad 1,4 (Lägst 1,2) SE0007439468 Genomsnittsberäkning 12 månader (13 observationer)

Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. Indikativ deltagandegrad 1,4 (Lägst 1,2) SE0007439468 Genomsnittsberäkning 12 månader (13 observationer) Aktieobligation EUROPEISKA BOLAG 10 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Aktieobligation Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley B.V. Morgan Stanley Garantrating (S&P: A-, Moody s: A3) Sista teckningsdag

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

SVERIGE. Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad. Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad MED. Villkor

SVERIGE. Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad. Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad MED. Villkor Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad MED OPTIMAL START! SVERIGE Sprinter Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 160 % indikativt (Lägst 135%)

Läs mer

iberica Exponering mot Spanien och Portugal Ej Kapitalskyddad Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor

iberica Exponering mot Spanien och Portugal Ej Kapitalskyddad Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad iberica sprinter Exponering mot Spanien och Portugal Iberica Sprinter Ej Kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 130 % (indikativt)

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

Sverige. Marknadsexponering mot svenska börsen. Sverige Optimal Start Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen?

Sverige. Marknadsexponering mot svenska börsen. Sverige Optimal Start Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen? Sverige Optimal Start Ej kapitalskyddad Sverige optimal start Marknadsexponering mot svenska börsen Villkor Kategori: Obligation Skyddsnivå: 94 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %, indikativt (lägst

Läs mer

Riskindikator. Kategori. Lägsta återbetalning. Aktieobligation Erbjuds av

Riskindikator. Kategori. Lägsta återbetalning. Aktieobligation Erbjuds av Aktieobligation Globala BOLAG 4 Kategori Aktieobligation Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Lägsta återbetalning 90 procent av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag Exponeringstid 3,5 år RIsknivån

Läs mer

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information Villkor Kategori Fondwarrant Emittent Merrill Lynch International & Co C.V. (Garant är Bank of America Corporation) Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 1 9,5 procent av Nominellt belopp

Läs mer

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 3 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 3 Skyddat Investeringsbelopp.

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 3 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 3 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 3 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 3 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag

Läs mer

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 4 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 4 Skyddat Investeringsbelopp.

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 4 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 4 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 4 EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 4 Villkor Kategori: Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag Bank of China (A / A1)

Läs mer

EUROPA SMALL CAP. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad.

EUROPA SMALL CAP. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad EUROPA SMALL CAP Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt

Läs mer

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag

Läs mer

Aktieindexobligation Europa 4

Aktieindexobligation Europa 4 Aktieindexobligation Europa 4 Marknadsföringsmaterial Stockholm, Sverige Aktieindexobligation Europa 4 Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Återbetalningsskydd Löptid Aktieindexobligation Mangold

Läs mer

Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina

Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina Strukturerade placeringsprodukter Kina Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina Kina 15 Kina Tillväxt 15 Villkor Kategori: Kapitalskydd: Löptid: Emittent: Rating: Notering: Sista anmälningsdag: Aktieindexobligation

Läs mer

10 BOLAG. Marknadsexponering mot Stor-Kina. Kina 10 Bolag Kapitalskyddad. Kina 10 Bolag Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen?

10 BOLAG. Marknadsexponering mot Stor-Kina. Kina 10 Bolag Kapitalskyddad. Kina 10 Bolag Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Kina 10 Bolag Kapitalskyddad Kina 10 BOLAG Marknadsexponering mot Stor-Kina Kina 10 Bolag Kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %,

Läs mer

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Distributör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige ger exponering mot ett brett svenskt aktieindex och kan ge avkastning vid

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 7 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 7 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor USA 10 Bolag 7 Kapitalskyddad USA 10 BOLAG USA 10 Bolag 7 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Deltagandegrad: Köpkurs: Löptid: Emittent: Rating: Notering: Sista anmälningsdag: Aktieobligation

Läs mer

Sverige platå Sprinter

Sverige platå Sprinter Sverige Platå Sprinter Ej kapitalskyddad Med Optimal Start Sverige platå Sprinter Marknadsexponering mot Sverige Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 300 % Platå: 20 % Kursfallsskydd:

Läs mer

10 bolag. Kapitalskyddad. Global Hälsa 10 Bolag. Kapitalskydd: Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen?

10 bolag. Kapitalskyddad. Global Hälsa 10 Bolag. Kapitalskydd: Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen? Global Hälsa 10 Bolag Kapitalskyddad global hälsa 10 bolag Global Hälsa 10 Bolag Kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Köpkurs: 110 % Nominellt Belopp: 10 000 kr per Obligation Exponeringstid:

Läs mer

Smart Bonus Europa & Storbritannien

Smart Bonus Europa & Storbritannien Smart Bonus Europa & Storbritannien Big Ben, London Smart Bonus Europa & Storbritannien Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs International The Goldman

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Aktieindexobligation Asia Pacific 2

Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Marknadsföringsmaterial Stockholm, Sverige Aktieindexobligation Asia Pacifc 2 Kategori Erbjuds av Emittent Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

Sprinter Sverige - Optimal Start

Sprinter Sverige - Optimal Start a b Sprinter Sverige - Optimal Start Exponering mot den svenska börsen med Optimal Start Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 6 Den extrema risknivån (skala 1-7)

Läs mer

ASIA EMERGING. Exponering mot intressanta asiatiska tillväxtmarknader. Emerging Asia. Strukturerade placeringsprodukter

ASIA EMERGING. Exponering mot intressanta asiatiska tillväxtmarknader. Emerging Asia. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter EMERGING ASIA Exponering mot intressanta asiatiska tillväxtmarknader Emerging Asia Villkor Kategori: Fondobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 115 %, indikativt

Läs mer

& NOKIA. Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus Ej kapitalskyddad. Utbetalande och ackumulerande kupong. Strukturerade placeringsprodukter

& NOKIA. Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus Ej kapitalskyddad. Utbetalande och ackumulerande kupong. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter Utbetalande och ackumulerande kupong Ericsson & NOKIA autocall PLUS/MINUS Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd:

Läs mer

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information Villkor Kategori Fondwarrant Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 1 7 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad Indikativt 2 100 procent Sista anmälningsdag 30 september

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

europeiska Europeiska Banker Combo Autocall 11 Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Villkor

europeiska Europeiska Banker Combo Autocall 11 Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Villkor Europeiska Banker Combo Autocall 11 Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad europeiska banker COMBO AUTOCALL Europeiska Banker Combo Autocall 11 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd:

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Sverige AUTOCALL. Sverige Autocall. Sverige Autocall. Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad. Exponering mot den svenska marknaden och USD/SEK

Sverige AUTOCALL. Sverige Autocall. Sverige Autocall. Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad. Exponering mot den svenska marknaden och USD/SEK Sverige Autocall Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Sverige AUTOCALL Exponering mot den svenska marknaden och USD/SEK Sverige Autocall Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd:

Läs mer

KINESISK INFRASTRUKTUR COMBO AUTOCALL. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7. Ej kapitalskyddad. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7

KINESISK INFRASTRUKTUR COMBO AUTOCALL. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7. Ej kapitalskyddad. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7 Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7 Årsvisa kupongavläsningar Ej kapitalskyddad KINESISK INFRASTRUKTUR COMBO AUTOCALL Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat

Läs mer

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3. Riskindikator. Kategori. Sprinter. Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av. Mangold Fondkommission AB

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3. Riskindikator. Kategori. Sprinter. Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av. Mangold Fondkommission AB SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3 Kategori Sprinter Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Platåspann 85 % - 110 % Riskindikator Riskbarriär 65 % RIsknivån är fastställd

Läs mer

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Autocall Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A,

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Marknadsexponering mot svenska börsen

Marknadsexponering mot svenska börsen Sverige 3 Ej kapitalskyddad Sverige Marknadsexponering mot svenska börsen Sverige 3 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Skyddsnivå: 80 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %, indikativt

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

ktieindexobligation Brasilien nr 1266

ktieindexobligation Brasilien nr 1266 Aktieindexobligation Brasilien 1266 Teckna dig senast 25 juni 2012 ktieindexobligation Brasilien nr 1266 PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 110% Kapitalskyddat av

Läs mer

COMBO. Nordisk Verkstad Combo Autocall 2 Halvårsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad. Villkor

COMBO. Nordisk Verkstad Combo Autocall 2 Halvårsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad. Villkor Nordisk Verkstad Combo Autocall 2 Halvårsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad Nordisk Verkstad COMBO AUTOCALL Nordisk Verkstad Combo Autocall 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd:

Läs mer

Mangold Fondkommission AB Natixis Structured Issuance SA

Mangold Fondkommission AB Natixis Structured Issuance SA Aktieobligation GLOBALA BOLAG 3 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Aktieobligation Mangold Fondkommission AB Natixis Structured Issuance SA Natixis SA Garantrating (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag

Läs mer

Sverige Räntekorridor 3

Sverige Räntekorridor 3 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 3 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 4 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Om riskerna i investeringen. Viktig information om marknadsföringsbroschyren. Prospekt och villkor för certifikaten

Om riskerna i investeringen. Viktig information om marknadsföringsbroschyren. Prospekt och villkor för certifikaten Sverige Platå Sprinter 6 Ej kapitalskyddad Med Optimal Start SVERIGE PLATÅ SPRINTER Marknadsexponering mot Sverige Villkor Kategori: Kapitalskydd: Investeringsbelopp: Exponeringstid: Certifikat Nej 10

Läs mer

SPRINTER OMX 5. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

SPRINTER OMX 5. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. SPRINTER OMX 5 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Risknivå normalutfall - Hur stor

Läs mer

Sverige Räntekorridor 9

Sverige Räntekorridor 9 sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 9 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5 år Emittent: SGA Société Générale

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter Nordiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Kupong: 15 %,

Läs mer

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX. Kategori. Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 150 %) Platåspann 80 % % Riskbarriär 60 % Sprinter Erbjuds av

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX. Kategori. Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 150 %) Platåspann 80 % % Riskbarriär 60 % Sprinter Erbjuds av SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Riskindikator (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid)

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter Nordiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Kupong: 15 %,

Läs mer

Sverige. optimal. startkurs under hela Exponeringstiden. Sverige Optimal Start Bonus Ej kapitalskyddad. Villkor. Riskindikator

Sverige. optimal. startkurs under hela Exponeringstiden. Sverige Optimal Start Bonus Ej kapitalskyddad. Villkor. Riskindikator Sverige Optimal Start Bonus Ej kapitalskyddad Optimal startkurs under hela Exponeringstiden Sverige optimal start bonus Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Investeringsbelopp: 10 000 kr per

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter NOrdiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Kupong: 17 %,

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Sverige. Optimal startkurs: under hela Exponeringstiden. Sverige Optimal Start Total Ej kapitalskyddad. Villkor. Riskindikator

Sverige. Optimal startkurs: under hela Exponeringstiden. Sverige Optimal Start Total Ej kapitalskyddad. Villkor. Riskindikator Sverige Optimal Start Total Ej kapitalskyddad Optimal startkurs under hela Exponeringstiden Sverige optimal start total Villkor Kategori: Kapitalskydd: Investeringsbelopp: Certifikat Nej 10 000 kr per

Läs mer

SVERIGE. Sverige Lock-In 3 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

SVERIGE. Sverige Lock-In 3 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter SVERIGE lock-in Sverige Lock-In 3 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 30 % nedgång från Startkurs Deltagandegrad: 100 % indikativt Inlåsningsnivåer:

Läs mer

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV. 1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Månadsvisa observationer Grundutbud Commerzbank Tower, Frankfurt Europeiska Banker Placeringen ger exponering mot fyra europeiska

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

EUROPA. Marknadsexponering mot medelstora bolag i Europa. Europa Midcap 5 Ej kapitalskyddad. Europa Midcap 5 Ej kapitalskyddad.

EUROPA. Marknadsexponering mot medelstora bolag i Europa. Europa Midcap 5 Ej kapitalskyddad. Europa Midcap 5 Ej kapitalskyddad. Europa Midcap 5 Ej kapitalskyddad EUROPA Midcap Marknadsexponering mot medelstora bolag i Europa Europa Midcap 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp

Läs mer

Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start

Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start a b Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start Exponering mot de fyra svenska storbankerna med Optimal Start Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 7 Emittent

Läs mer

Sprinter OMX 6. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Sprinter OMX 6. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Sprinter OMX 6 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Sista teckningsdag 2016-08-26 Mangold

Läs mer

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen?

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen? USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad USA 10 BOLAG USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %, indikativt Köpkurs: 100 % Exponeringstid:

Läs mer

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009 Medel risk Autocall 1-5 år Infrastruktur Capitolium, Washington DC Amerikansk Infrastruktur Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska infrastrukturbolag

Läs mer

KALENDERSTRATEGI SVERIGE

KALENDERSTRATEGI SVERIGE Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Emittent The Royal Bank of Scotland N.V. Löptid 5 år Nominellt belopp 100 000 kronor Köpkurs 17 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus 3 Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus 3 Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus 3 Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus 3 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Utvecklade Marknader Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad

Utvecklade Marknader Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad Utvecklade Marknader Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad UTvecklade marknader smart bonus Exponering mot USA, Sverige, Europa och Kanada Utvecklade Marknader Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 2

Sverige Räntekorridor 2 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 2 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,5 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

SVENSKA BANKER SMART BONUS Exponering mot svenska banker

SVENSKA BANKER SMART BONUS Exponering mot svenska banker Svenska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad SVENSKA BANKER SMART BONUS Exponering mot svenska banker Villkor Kategori: Kapitalskydd: Investeringsbelopp: Exponeringstid: Certifikat Nej 10 000 kronor

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

KINESISK INFRASTRUKTUR COMBO AUTOCALL. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 3. Ej kapitalskyddad. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 3

KINESISK INFRASTRUKTUR COMBO AUTOCALL. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 3. Ej kapitalskyddad. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 3 Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 3 Årsvisa kupongavläsningar Ej kapitalskyddad KINESISK INFRASTRUKTUR COMBO AUTOCALL Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 3 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat

Läs mer