EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp."

Transkript

1 EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag Bank of China (A / A1) Goldman Sachs (A- / Baa1) Industrial & Commercial Bank of China (A / A1) UniCredit (BBB / Baa2) Deltagandegrad: 100 %, indikativt Köpkurs: 100 % Exponeringstid: 6 år Emittent: SG Issuer med garanten Société Générale (Säkerställt via obligationer utställda eller garanterade av G7-länder) Garantrating: S&P A / Moody s A2 Notering: Avses noteras på NASDAQ OMX Stockholm AB (Möjlighet att avyttra Obligationen före förfall) Sista anmälningsdag: 17 oktober 2014 För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som vill ha exponering mot den europeiska marknaden men samtidigt vara skyddad mot en nedgång i Underliggande Aktier. Investeraren bör vara medveten om att emittentrisken är ersatt av en diversifierad kreditrisk mot Referensbolagen. Vad utmärker placeringen? Sex års Exponeringstid. 100 % Skyddat et givet att inga Kredithändelser inträffar för Referensbolagen under Exponeringstiden. På Återbetalningsdagen återbetalas minst et (givet att inga Kredithändelser inträffar för Referensbolagen under Exponeringstiden) och eventuell Avkastning från Aktiekorgen som består av en korg av 10 likaviktade europeiska aktier. Vilka risker följer med placeringen? Placeringen är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan både öka och minska i värde under Exponeringstiden. Placeringen innebär även att investeraren har en kreditrisk på Referensbolagen. Återbetalningen är beroende av att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser under Exponeringstiden. Marknadsföringsmaterial Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

2 Om riskerna i investeringen Viktig information (Om Marknadsföringsbroschyren) Branschkod Strukturerade Produkter Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Obligationerna. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Obligationerna och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan 7. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad Prospekt och villkor för Obligationerna Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Obligationen och risker angående investeringen. Obligationerna emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Carnegies erbjudande och de bindande obligationsvillkoren, så som detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang. Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade nominella beloppet för Obligationen understiger kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt En investering i Obligationerna är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet. Kreditrisk Kreditrisk innebär risken att någon part i Obligationen, det vill säga Emittenten, Referensbolagen eller Bank of New York Mellon, inte kan möta sina åtaganden gentemot dig som investerare. Det finns även en avvecklingsrisk för Emittentens pantsatta säkerheter vid en eventuell realisation av säkerheterna. Emittentrisk Då Emittenten ställer säkerheter i form av obligationer utställda eller garanterade av länder inom G7-området är obligationerna förenade med säkerheter, till skillnad från traditionella aktieindexobligationer där obligationerna är ej säkerställda. Om Emittenten och/eller Garanten skulle hamna på obestånd avvecklas säkerheterna till marknadspris av Bank of New York Mellon. Det skyddade et är knutet till de Referensbolag som är utvalda av Carnegie. Om Referensbolagen erfar kredithändelser riskerar Investeraren att förlora hela sin investering. För mer information se avsnittet Diversifierad kreditrisk och säkerställda obligationer på sidan 3 samt Prospektet. Investeraren tar ingen risk på Carnegie i Obligationen under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk Det skyddade et i Obligationerna gäller endast vid den ordinarie Återbetalningsdagen. Om Investeraren väljer att sälja Obligationerna före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Obligationerna. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Carnegie avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs i den strukturerade produkten. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på Obligationerna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Specifika risker avseende lånefinansiering Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta.prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Obligationer sker, ta del av Prospektet. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika obligationer. Även om dessa Obligationer kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Placeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika obligationer, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Obligationer sker, ta del av Prospektet. Skatter Obligationerna är föremål för beskattning och avdrag för svensk eller utländsk skatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Obligationerna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska kronor kan kursförändringar påverka avkastningen för Obligationen. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är ej valutaskyddad då underliggande aktier handlas i euro (EUR) men aktuell produkt tecknas och handlas i svenska kronor (SEK). Dess marknadsvärde och det återbetalade beloppet kommer att vara beroende av förändringar i valutakursen EUR/SEK (positiva eller negativa). historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Obligationernas Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Obligationerna. Räkneexemplet visar Obligationernas avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Obligationerna är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Obligationernas exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Carnegie äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kr totalt för Obligationen. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 75 %. Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av sitt eller Referensbolagens kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie på Emittentens begäran att publicera sådan information på Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Carnegie för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. EUROPA 10 BOLAG 2 2

3 Diversifierad kreditrisk och obligationer med säkerhet Emittenten EmFlex-obligationen är konstruerad av Carnegie med hjälp av emittenten SG Issuer (Société Générale). Istället för kreditrisk i förhållande till emittenten så är investeraren exponerad mot kreditrisken i de Referensbolag som finns i aktuell Obligation. Om Emittenten fallerar kan det dock leda till att emissionen avvecklas i förtid, vilket i sig kan ha en negativ inverkan. Emittenten åtar sig dock samtidigt att ställa säkerheter i form av obligationer utställda eller garanterade av länder inom G7-området avseende det skyddade et samt även för optionsdelen (se figur längst ned på sidan). Om Emittenten skulle hamna på obestånd är avsikten att Bank of New York Mellon kommer avveckla säkerheterna till marknadspris. Konsekvenserna av att Emittenten blir insolvent eller på annat sätt misslyckas med att fullgöra sina åtaganden i detta avseende finns utförligare beskrivet i avsnittet Vanliga frågor angående EmFlexkonstruktionen i denna marknadsföringsbroschyr. Referensbolag som utgör det skyddade et En investerare är exponerad mot kreditrisken i de underliggande Referensbolagen och som därmed kan påverka det skyddade et i Obligationen. Risken aktualiseras vid en kredithändelse för någon av dessa Referensbolag. Med kredithändelse menas exempelvis en eller flera av följande händelser, i förhållande till Referensbolagen som ingår i den diversifierade kreditrisken: (a) Utebliven Betalning ( Failure to pay ), (b) Omläggning av Skulder ( Restructuring ); eller (c) Insolvensförfarande ( Bankruptcy ). För vidare information se prospektet. För varje Referensbolag som berörs av en kredithändelse kommer Investeraren att erhålla ett återvinningsvärde (recovery value) som beräknas på det ursprungliga investeringsbeloppet och påverkar marknadsvärdet av Obligationen. Återvinningsvärdet vid en sådan kredithändelse kan skilja sig mot utfallet för en vanlig obligationsinnehavare. Vanliga frågor angående EmFlex-konstruktionen Så fungerar obligationer med säkerhet De Referensbolag som utgör kreditrisken, och därmed kan påverka det skyddade et, har valts ut av Carnegie. Referensbolagen har lika stor vikt av kreditrisken. Deras kreditbetyg finns nedan (aktuella kreditbetyg gällde vid tryckning av denna marknadsföringsbroschyr). Vikt Aktuella kreditbetyg Referensbolag S&P / Moody s ( ) Bank of China 25 % A / A1 Goldman Sachs 25 % A- / Baa1 Industrial & Commercial Bank of China 25 % A / A1 UniCredit 25 % BBB / Baa2 Kreditvärdigheten hos dessa banker kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Eftersom samtliga dessa banker finns inom samma sektor är det troligt att deras kreditbetyg kommer att förändras i samma riktning. Även om kreditrisken mot två eller flera Referensbolag innebär en diversifierad exponering så bör Investeraren vara medveten om att kreditrisken kan ha en hög samvariation. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard & Poor s och Moody s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA från Standard & Poor s (medan CCC- är lägsta) och Aaa från Moody s (medan Caa3 är lägsta). Mer information finns på standardandpoors.com och moodys.com. Ett kreditbetyg kan vara föremål för suspendering, sänkning eller återkallande vid vilken tidpunkt som helst. För information om eventuella förändringar i kreditbetyg, se Hur är EmFlex-obligationen konstruerad? En traditionell aktieindexobligation har ett kapitalskydd på återbetalningsdagen då emittenten har åtagit sig att återbetala det investerade beloppet. Investeraren har med andra ord 100 procents kreditrisk mot utgivaren av obligationen, emittenten. Emittenten av aktuell obligation är SG Issuer (Société Générale) men obligationen är säkerställd via säkerheter i form av obligationer utställda eller garanterade av länder inom G7-området (vid denna marknadsföringsbroschyrs tryck: USA, England, Japan, Frankrike, Tyskland, Kanada och Italien). Säkerheterna ska vid var tid uppfylla marknadsvärdet av obligationen (det skyddade et och optionsdelen) vilket innebär att emittentrisken mot SG Issuer och det skyddade et i praktiken är ersatt av kreditrisken mot Referensbolagen. I det fall inget av Referensbolagen erfar en Kredithändelse återbetalas investeringsbeloppet på Återbetalningsdagen av Emittenten. Vilka tillgångsslag är kreditrisken kopplad till? Den diversifierade kreditrisken (som ger det skyddade et) innefattar dels kreditförsäkringar, så kallade CDS-kontrakt, mot de underliggande Referensbolagen som det skyddade et är knutet till, dels säkerheter i form av obligationer utställda eller garanterade av länder inom G7-området för att täcka Emittentens åtaganden för både det skyddade et och optionsdelen. Vad innebär obligationer med säkerhet? SG Issuers åtagande är att återbetala et (förutsatt att inga Kredithändelser har inträffat för Referensbolagen under Exponeringstiden) plus eventuellt avkastningsbelopp från optionsdelen på återbetalningsdagen. För att säkerställa den dagliga marknadsvärderingen (det Skyddade et samt optionsdel) av Obligationen ställer SG Issuer under Exponeringstiden säkerheter i form av obligationer utställda eller garanterade av länder inom G7-området. Dessa säkerheter är separerade från Emittenten då de är placerade hos och övervakas av The Bank of New York Mellon som är en systemviktig bank. Vad sker om det inträffar Kredithändelser hos Referensbolagen? Referensbolagen har lika vikt av det skyddade et. Vid en eventuell Kredithändelse för något av de underliggande Referensbolagen kommer värdet på EmFlex-obligationen att påverkas kraftigt negativt. Referensbolagets eventuella återvinningsvärde (recovery value), beräknat på det ursprungliga investeringsbeloppet, återbetalas till investeraren. Utfallet i en sådan situation kan skilja sig mot utfallet för en vanlig obligationsinnehavare. Även om Referensbolagen erfar kredithändelser påverkas ej eventuell avkastning från optionsdelen. Se räkneexempel på sidan 7 för mer information. Vad sker vid fallissemang av emittenten eller Bank of New York Mellon? Om Emittenten och/eller Garanten skulle hamna på obestånd eller inte lyckas garantera sina åtaganden kommer de säkerheter som är pantsatta hos The Bank of New York Mellon att avyttras och utbetalas till investerarna. Det finns även en avvecklingsrisk för Emittentens pantsatta säkerheter vid en eventuell realisation av säkerheterna, det vill säga att Investeraren tar en marknadsrisk på säkerheterna under ett eventuellt avvecklingsförfarande. Vid en eventuell konkurs utav Bank of New York Mellon omplaceras säkerheterna till annat finansinstitut enligt förutbestämda villkor och procedurer, i vilka kandidater är banker och finansinstitut som exempelvis HSBC, Citigroup och JP Morgan. Investerare Vid produktens start Investeraren köper en EmFlex-obligation för et Vid produktens slut + eventuell avkastning från optionerna återbetalas till investeraren EmFlex-obligation Optioner Skyddat Bank of China Goldman Sachs Industrial & Commercial Bank of China UniCredit Under produktens löptid Emittenten ställer säkerheter i form av obligationer utställda eller garanterade av länder inom G7-området för sina betalningsåtaganden gentemot investeraren Skyddat Det skyddade et är beroende av att det ej inträffar Kredithändelser för något utav Referensbolagen under Exponeringstiden Emittent (SG Issuer) 3 EUROPA 10 BOLAG 2

4 EmFlex - Obligationer med säkerhet EmFlex - diversifiera kreditrisken! En investerare som köper en traditionell aktieindexobligation får en kreditrisk mot emittenten, då det är emittenten som garanterar återbetalningen av det nominella beloppet på återbetalningsdagen. Om emittenten skulle gå i konkurs blir konsekvensen därmed att investeraren förlorar hela eller delar av sin investering. I Carnegies nya EmFlex-obligationer minimeras kreditrisken mot emittenten via obligationer med säkerhet. Konstruktionen innebär att investeraren kan få en mer diversifierad kreditrisk istället för att, såsom i en traditionell aktieindexobligation, vara 100 procent exponerad mot en enskild emittent. Eftersom kreditrisken sprids förhindrar man att en så kallad kredithändelse (till exempel konkurs) i något av Referensbolagen påverkar hela det skyddade beloppet och optionsdelen. Fördelen för Investeraren blir större diversifiering av kreditrisken utan att behöva ge avkall på avkastningspotentialen. Så diversifieras kreditrisken För att diversifiera Investerarens kreditrisk har Carnegie valt ut fyra Referensbolag som kommer att ingå i aktuell EmFlex-obligation. Genom så kallade CDS-kontrakt (Credit Default Swap) kan investerare få kreditriskexponering mot valda Referensbolag utan deras inblandning. Flexibiliteten att kunna välja referensbolag, och därmed diversifiera kreditrisken, gör att Carnegie kan optimera urvalet av referensbolag efter hur marknadsförutsättningarna ser ut för tillfället. EmFlex-obligationer kan därför erbjuda Investeraren en kostnadseffektiv och flexibel konstruktion med förbättrade villkor jämfört med en vanlig aktieindexobligation. Diversifiera och skräddarsy kreditrisken Öka flexibiliteten Placera mer kostnadseffektivt Skyddat - Så här funkar det Det skyddade et är knutet till Bank of China, Goldman Sachs, Industrial & Commercial Bank of China och UniCredit, alla systemviktiga banker. EmFlex-konstruktionen möjliggör för Carnegie att utefter skiftande marknadsförutsättningar välja ut de referensbolag som passar bäst för tillfället och som i vanliga fall kanske inte ens är möjliga att knytas till en strukturerad produkt. En traditionell aktieindexobligation är uppbyggd av två grundstenar; en obligation och en option. Nollkupongsobligationen garanterar att det nominella beloppet återbetalas på återbetalningsdagen vid löptidens slut, det vill säga att produkten är kapitalskyddad. I EmFlex-obligationen utgörs den traditionella nollkupongsobligationen av kreditrisken mot Referensbolagen, varvid återbetalningsbeloppet beror på om något av dessa Referensbolag erfar en Kredithändelse under Exponeringstiden. Eventuell ytterligare avkastning härstammar från en värdeökning av optionsdelen. Skyddat Startdag Optioner Bank of China Goldman Sachs Industrial & Commercial Bank of China UniCredit Optioner (givet att inga Kredithändelser inträffat för Referensbolagen) Förfallodag Avkastning Säkrat kapital För- & nackdelar Flexibelt och kostnadseffektivt sätt att diversifiera kreditrisken Möjlighet till förbättrade villkor jämfört med en traditionell aktieindexobligation Vid Kredithändelse kan återvinningsvärdet för ett Referensbolag skilja sig mot utfallet för en vanlig obligationsinnehavare Avvecklingsrisk/marknadsrisk för de pantsatta säkerheterna vid ett eventuellt fallissemang av Emittenten. 4 EUROPA 10 BOLAG 2

5 Europa 10 Bolag 2 Euro-området återhämtar sig och ECB visar tydlig beredskap att stimulera de europeiska ekonomierna än mer. Europa 10 Bolag 2 ger en exponering mot en likaviktad korg med 10 europeiska aktier. Avkastningen är ej valutaskyddad och gynnas om euron stärks mot svenska kronan. 100 procent Skyddat 1. Stimulanser i Europa Euro-området återhämtar sig, om än i måttlig takt. Räntorna har rasat och ECB planerar ytterligare stimulansåtgärder som syftar till att få fart på bankernas utlåning och ekonomisk tillväxt. Den relativt svaga euron gynnar dessutom tillväxten och framförallt de exportberoende bolagen. Positiva tecken kan ses i de sydeuropeiska länderna som Spanien och Portugal där arbetsmarknaderna slutat att försämras. De stora budgetbesparingarna ligger bakom oss, bankerna är mer villiga att låna ut och ECB signalerar tydligt en beredskap för att stimulera ekonomierna mera. Dessutom bör det finns ett stort uppdämt behov efter recessionen att konsumera och investera. Europa 10 Bolag 2 har ett Skyddat 1 och erbjuder Investeraren exponering mot en aktiekorg bestående av 10 europeiska aktier med en indikativ Deltagandegrad om 100 procent. 2 Historisk utveckling av Aktiekorgen* *Se Viktig information på sidan 2. Grafen nedan visar hur Aktiekorgen har utvecklats de senaste 5 åren. 3 Historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 Bolagskorg Euro STOXX Index ¹ EmFlex-obligationen har risk mot Referensbolagen. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2 och 3. ² Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den 30 oktober 2014, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 75%. 3 Källa: Bloomberg, EUROPA 10 BOLAG 2 5

6 Marknadsexponering mot Europa Europa 10 Bolag 2 har sex års Exponeringstid och ger exponering mot en likaviktad korg med 10 europeiska aktier. Skyddat 100 % av et tillbaka på Återbetalningsdagen givet att inga Kredithändelser har inträffat för Referensbolagen under Exponeringstiden. 4 Historiska data för EUR/SEK* *Se Viktig information på sidan 2. Avkastningen på Europa 10 Bolag 2 är också beroende på förhållandet i växelkursen EUR/SEK. En stärkt euro gentemot svenska kronan kommer att påverka avkastningen positivt, medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt. Grafen visar växelkursen för EUR/SEK de senaste 10 åren. 6 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. SEK per EUR God potential och begränsat risktagande Europa 10 Bolag 2 har en indikativ Deltagandegrad om 100 % sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 Möjlighet att avyttra Obligationen före förfall Obligationen avses noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Vid avyttring av Obligationerna före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Europa 10 Bolag 2 Europa 10 Bolag 2 har ett 100 procent Skyddat 4 givet att inga Kredithändelser inträffar för något av Referensbolagen under Exponeringstiden. Investeraren erhåller exponering mot en aktiekorg bestående av 10 europeiska bolag och kan på Slutdagen få en avkastning kopplad till utvecklingen av Aktiekorgen. En eventuell uppgång av Aktiekorgen multipliceras med en Deltagandegrad om indikativt 100 procent 5 och Valutafaktorn. I det fall Aktiekorgavkastningen är negativ återbetalas endast et givet att inga Kredithändelser inträffat för något av Referensbolagen under Exponeringstiden. För- & nackdelar Euro-området återhämtar sig och ECB planerar ytterligare stimulansåtgärder för att få fart på ekonomin. Den relativt svaga euron gynnar tillväxten och framförallt de exportberoende bolagen. Kapitalskydd och Skyddat? Svenska Fondhandlareföreningens branschkod anger att en kapitalskyddad strukturerad placeringsprodukt är en produkt där emittenten har åtagit sig att återbetala minst hela det nominella beloppet (100 procent) på återbetalningsdagen. Då emittentrisken i en EmFlex-obligation är ersatt av kreditrisken mot Referensbolagen kan man enligt Svenska Fondhandlareföreningens branschkod ej klassificera denna produkt som kapitalskyddad. Carnegie har därför valt att klassificera produkten som att den har ett Skyddat. I det fall ingen Kredithändelse inträffar för Referensbolagen under Exponeringstiden utbetalas minst et på Återbetalningsdagen. Om en Kredithändelse skulle inträffa för något Referensbolag utbetalas ett kraftigt minskat på Återbetalningsdagen. Eftersom storleken på återbetalningsbeloppet i den här strukturerade placeringsprodukten är beroende av Referensbolag så har Carnegie valt att använda termen Skyddat, ett begrepp som återfinns på relevanta ställen i denna marknadsföringsbroschyr. En ny recession med minskad köpkraft och investeringsvilja kan påverka de europeiska bolagen negativt. En försvagning av euron mot SEK skulle påverka avkastningen negativt. 4 EmFlex-obligationen har risk mot Referensbolagen. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2 och 3. 5 Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den 30 oktober 2014, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 75%. 6 Källa: Bloomberg, EUROPA 10 BOLAG 2

7 Hur beräknas avkastningen? Investerare i Obligationen köper en obligation utan kupongränta med möjlighet att erhålla en avkastning utöver det skyddade et på Återbetalningsdagen. Storleken på Avkastningen beror på tre faktorer: Aktiekorgavkastningen Deltagandegraden Valutafaktorn Aktiekorgavkastning Aktiekorgavkastningen definieras som den procentuella rörelsen för Aktiekorgen, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och viktning av Underliggande Aktier. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av Stängningskurserna för Underliggande Aktier kvartalsvis de sista 1,5 åren (7 Genomsnittsdagar). Att använda medelvärdet av 7 Genomsnittsdagar de sista 1,5 åren kan ge en högre eller lägre avkastning än att observera vid endast ett tillfälle. Se Prospekt för vidare detaljer. Skulle Aktiekorgavkastningen vara negativ kommer Emittenten på Återbetalningsdagen endast återbetala det skyddade et (givet att inga Kredithändelser inträffat för Referensbolagen under Exponeringstiden). Deltagandegrad Deltagandegraden speglar hur stor hävstång som erhålls mot underliggande tillgång, det vill säga storleken på uppgången för underliggande tillgång som du får ta del av. Om den utvecklas positivt multipliceras denna med Deltagandegraden för att få fram slutvärdet. Indikativ Deltagandegrad är 100% men den kan bli högre eller lägre. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 75%. Valutafaktor Valutafaktorn definieras som växelkursen mellan euro (EUR) och svenska kronor (SEK) dagen efter sista dagen av Exponeringstiden dividerat med växelkursen mellan EUR och SEK dagen efter Startdagen. En stärkt EUR kommer att gynna produktens avkastning medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt. Räkneexempel*** ***Se Viktig information på sidan 2. Beräkning av Avkastningen för Europa 10 Bolag 2 Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Återbetalningsdagen för en investering om 100 Obligationer à kr, det vill säga kr totalt. 7 Deltagandegraden är indikativ. Aktiekorgavkastning Valutakursförändring (EUR/SEK) 8 Aktiekorgsavkastning (inkl. Valutafaktorn) Avkastning (inkl. Valutafaktorn) Deltagandegrad Total utbetalning Årseffektiv avkastning 9 50 % +/- 0 % 50 % 100 % kr kr kr 6,64 % 50 % + 10 % 55 % 100 % kr kr kr 7,22 % 50 % - 10 % 45 % 100 % kr kr kr 6,04 % 20 % +/- 0 % 20 % 100 % kr kr kr 2,75 % 20 % + 10 % 22 % 100 % kr kr kr 3,03 % 20 % - 10 % 18 % 100 % kr kr kr 2,46 % 15 % +/- 0 % 15 % 100 % kr kr kr 2,02 % 15 % + 10 % 16,5 % 100 % kr kr kr 2,24 % 15 % - 10 % 13,5 % 100 % kr kr kr 1,80 % +/- 0 % % 0 kr kr kr -0,33% - 10 % % 0 kr kr kr -0,33% - 20 % % 0 kr kr kr -0,33% Beräkning av det skyddade et vid Kredithändelser Vid en eventuell Kredithändelse för något av de underliggande Referensbolagen kommer värdet på EmFlexobligationen att påverkas krafitgt negativt. Referensbolagets eventuella återvinningsvärde (recovery value), beräknat på det ursprungliga investeringsbeloppet, återbetalas då till investeraren vid Återbetalningsdagen. Utfallet i en sådan situation kan skilja sig mot utfallet för en vanlig obligationsinnehavare. Exemplet nedan visar en hypotetisk situation där ett utav Referensbolagen erfar en kredithändelse. Notera att även om Referensbolagen erfar kredithändelser påverkas ej eventuell avkastning från optionsdelen. Referensbolagets vikt av skyddat Återvinningsvärde vid Kredithändelse Skyddat Justerat Avkastning (inkl. Valutafaktorn) Total utbetalning 25 % 25 % 81,25 % % kr 100 % - (25 % x 75 %) Avkastning Deltagandegraden multiplicerad med max av noll och Aktiekorgavkastningen multiplicerad med Valutafaktorn ger Avkastningen. 7 Total utbetalning = + MAX ( x Aktiekorgavkastningen x Valutafaktorn x Deltagandegrad ; 0). I det fall Aktiekorgavkastningen är negativ återbetalas endast det skyddade et i svenska kronor av emittenten givet att inget av Referensbolagen erfarit en Kredithändelse under Exponeringstiden. 8 Om talet är positivt i tabellen innebär det att euron (EUR) har stärkts gentemot kronan (SEK). En stärkt EUR kommer att gynna produktens avkastning medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt. Vid en negativ Aktiekorgavkastning har valutakursförändringar ingen påverkan på placeringens slutliga utfall. Det skyddade et återbetalas då i svenska kronor av emittenten givet att inget av Referensbolagen erfarit en Kredithändelse under Exponeringstiden. 9 Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till investerat belopp med hänsyn taget till Courtage. EUROPA 10 BOLAG 2 7