Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr. Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr. Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie."

Transkript

1 tterligare kapital till Repeatit tillväxt inom trådlöst bredband. Extra bolagsstämma dstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans port ljbolag GordionInfomakers levererar till IKEA. Delårsrapport januari september 2003 uvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersöker en notering av portfölj olaget SVM North Node AB under Överlåtelse av Ledstiernanaktier. Inbjudan til dstiernans Kapitalmarknadsdag 1 september. Ledstiernan AB delårsrapport januari jun 003. Förtydligande avseendeartikel i DN Ekonomi Svenska Spel satsar p ststyrning tillsammans med Voice Provider och SAS IT Bolag. Voice Provider har skrivi tal med UC angående röststyrd förlustanmälan av ID-handlingar. Ledstiernans portföljbo g ipunplugged erhåller 34 Mkr i finansiering till en värdering om 155 Mkr. Internationell skkapital till flera av Ledstiernans portföljbolag. Ledstiernanbolaget North Node förvärva BB Metering. North Node köper ABB Metering. Ledstiernans portföljbolag Hotsip erhålle miljoner Euro delårsrapport i finansiering från japanska 2, Bell januari Net Corporation. juni Ledstiernans 2004portföljbola fomakers AB förvärvar branschkollegan Gordion AB. Delårsrapport januari mars 2003 dstiernans portföljbolag Emic Networks erhåller finansiering om 1 miljon Euro. Ledstier ans portföljbolag Bolagsstämman i Ledstiernan AB fattade beslut i enlighet med framlagd rslag. ipunplugged, Ledstiernans enskilt största investering, får ett marknadsgenombrott ch med samarbeten med NEC och CommWorks. Ledstiernan AB: - ingen påverkan p dstiernans bokförda värden. Ledstiernan AB: Bokslutskommuniké Ledstiernan Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr ortföljbolag Columbitech = -0,06 och kr/aktie Hewlett-Packard (-19,5 mkr = -0,14 kr/aktie). i gemenkers AB förvärvar branschkollegan ordion AB. Delårsrapport januari mars Ledstiernans portföljbolag Emic Network Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie. håller finansiering om Soliditeten 1 miljon uppgick Euro. till 97%. Ledstiernans portföljbolag. Bolagsstämman dstiernan AB fattade beslut i enlighet med framlagda förslag. ipunplugged, Ledstiernan Periodens investeringar uppgick till 23 mkr (55 mkr) varav skilt största investering, får ett marknadsgenombrott i och med samarbeten med NEC och 20 mkr avsåg följdinvesteringar i befintlig portfölj. ommworks. Ledstiernan AB: ingen påverkan på Ledstiernans bokförda värden. Ledstier Likvida medel uppgick vid periodens slut till 113 mkr = 0,80 kr an AB: Bokslutskommuniké Ledstiernans portföljbolag Columbitech och Hewlett per aktie och innebär en fortsatt hög likviditetsreserv. ckard i gemensam Totalt satsning följdinvesteringsbehov på fordonstelematik. i befintlig portfölj GordioInfomakers efter får stororder a enska Golfförbundet. Q2 Hotsip följer plan levererar och uppgår tekniken till 30 mkr. bakom TeliaSoneras nya bredbandstele nitjänst. Ytterligare kapital Förvärv av till sammanlagt Repeatit 7,9 -% tillväxt av aktierna inom i Aspiro trådlöst under juli bredband. Extra bolags ämma i Ledstiernan AB. månad. Ledstiernanförvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak Mint AB utvecklar en ny lösning för kontroll av spärrade handikapptillstånd åt Stockholm Bättre orderingång för flera portföljbolag och tecken på mer ad P-mints positiva telefonparkeringstjänst förutsättningar för riskkapitalmarknaden. som mervärdestjänst hos Alphabet Flee rvices GordionInfomakers får stororder av Svenska Golfförbundet Efter periodens utgång har japanska NEC tecknat nytt OEMavtal med ipunplugged 0 Hotsip levererar tekniken bakom TeliaSoneras samt investerat nya 2 MUSD bredbandstelefoni-tjänst Columbitech får order av Carlsberg Ledstiernan förvärvar Industrivärden tier i Interpeak Robur investerar i Ledstiernan the PhonePage nserar 3G-applikationen PECaBoo SVM North Node får flera nya order the Phone Pages: kostnadsfria SMS med Zmart i nytt abonnemang hos mobilo Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med investeringsfokus inom IT- och kommunikationsteknologi. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O -lista.

2 verksamhet och ekonomisk utveckling 2 Ledstiernans verksamhet Ledstiernan är ett riskkapitalbolag med investeringsfokus inom IT- och kommunikationsteknologi. Portföljen består av 14 huvudinnehav, företrädesvis inom mobil kommunikation och trådlös teknologi. Ägarandelarna uppgår i snitt till ca 35%. Ledstiernan investerar främst i svenska onoterade tillväxtbolag med potential att nå ledande marknadspositioner. Målet är att över tiden skapa hög avkastning för aktieägarna genom att vara en aktiv ägare med ett stort engagemang i utvecklingen av portföljbolagen och sedan avyttra dem vid rätt tidpunkt. Exit görs primärt genom en industriell försäljning alternativt marknadsnotering. Att verka på riskkapitalmarknaden innebär höga risker men också möjlighet till hög avkastning. Avveckling av bolag är en naturlig del av Ledstiernans verksamhet, exempelvis när bolagen inte utvecklas enligt plan. Fokus ligger på att utveckla ett antal verkliga vinnare. Strukturaffärer med andra riskkapitalbolag eller fonder studeras kontinuerligt, varvid ytterligare bolag/portföljer skulle kunna tillföras portföljen, företrädesvis inom Ledstiernans fokusområde. Ekonomisk utveckling Resultat, likviditet och finansiell ställning Ledstiernans resultat efter skatt för första halvåret uppgick till 8,9 mkr (-19,5 mkr). Ledstiernan hade per en kassa om 112,6 mkr eller 0,80 kr per aktie. Ledstiernan har inga räntebärande skulder. Förvaltningsnettot i Ledstiernan ligger på en årstakt för 2004 om dryga 17 mkr och uppgår för perioden till 9,3 mkr. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 8 personer (9). Investeringar Vid periodens utgång uppgick anskaffningsvärdet i befintlig portfölj till 535 mkr. Detta värde har de senaste åren skrivits ned med 34 % eller 183 mkr till ett totalt bokfört värde om 352 mkr per bolag i portföljen främst inom teknologisektorn betecknas som Ledstiernans huvudinnehav och Ledstiernan deltar aktivt i dessa bolags verksamhet. Resterande innehav är ej av strategisk betydelse och de bevakas utifrån ett finansiellt perspektiv. Ledstiernans investeringsstrategi fokuserar på att utveckla och bygga strukturer kring de 14 huvudinnehaven i portföljen för att på så sätt bygga större och starkare enheter. Under första halvåret har SVM NorthNode förvärvat ytterligare ett bolag inom energimätningsbranschen, det Linköpingsbaserade Milab. Förvärvet skedde genom en apportemission varefter Ledstiernans ägarandel minskade till 35,3%. I maj beslöt Ledstiernan att delta med 20 mkr i ett garantikonsortium inför en emission i Aspiro. Genom deltagandet i garantikonsortiet förvärvade Ledstiernan i juli månad aktier till teckningskursen 2 kronor per aktie. Tillsammans med tidigare förvärv uppgår Ledstiernans innehav till 7,93% för en sammanlagd investering om 17,7 mkr. Aspiro är en av de större leverantörerna av mobila innehållstjänster, exempelvis dataspel. Aspiro har under juli månad förvärvat det norska bolaget Cellus och blir därmed den ledande aktören i Skandinavien inom den mobila underhållningsindustrin. Följdinvesteringsbehov Resterande följdfinansieringsbehov i befintlig portfölj uppskattas efter andra kvartalet till ca 30 mkr och följer därmed tidigare uppgjord plan. Detta omfattar dock inte kapitalbehov som uppstår i samband med strukturförvärv i portföljbolagen. Finansieringar Fortsatt internationellt intresse för portföljbolagen har lett till genomförda externa finansieringar med intressanta strategiska partners på nivåer som sammantaget ligger högre eller i nivå med Ledstiernans anskaffningsvärden och bokförda värden. Externa finansieringar har under första halvåret skett i Columbitech, Emic Networks och Hotsip. Sammantaget ligger värderingarna i dessa bolag drygt 50 mkr över anskaffningsvärdena för Ledstiernans ägarandel (se vidare under respektive bolag). Avyttringar I Ledstiernans strategi ligger att successivt söka avveckla de mindre innehaven i portföljen som inte är strategiskt viktiga. Under andra kvartalet har därmed Ten Four AB, Ida Holding samt Travis sålts vilket inbringat ca 2,3 mkr i likvida medel men genererat en reaförlust om 2,9 mkr. Under första kvartalet avyttrades också Spreadskill AB utan resultatpåverkan.

3 portföljens utveckling & framtidsutsikter Ledstiernan och dess portföljbolag har under första halvåret märkt en positiv trend i förutsättningarna på riskkapitalmarknaden liksom vad gäller orderingång till bolagen. En successivt mognare marknad med större intresse för finansiering av våra portföljbolag, inte minst internationellt, samt större inslag av industriellt förvärvsintresse, kan skönjas. Detta märks också i amerikansk statistik där riskkapitalinvesteringarna ökar, både i antal och volym och till bättre värderingar. Även börsintroduktioner och M&A-aktiviteter har ökat under första halvåret. En hel cykel i riskkapitalbranschen verkar därmed, efter all dramatik runt år 2000, vara sluten. En normal uppgångscykel hoppas vi följer det allmänna konjunkturmönstret för att bygga vidare i en positiv trend i kanske ett par år till. Under första halvåret har följande viktiga händelser i portföljbolagen inträffat. Columbitech säkerhetsteknik för trådlös kommunikation har erhållit extern finansiering från det japanska NTT DoCOMo-kontrollerade riskkapitalbolaget Mobile Internet Capital (MIC) som investerat 1,5 miljoner USD i bolaget. Kapitaltillskottet ger bolaget möjlighet att förstärka sin satsning i Japan för att som i USA bli marknadsledande inom detaljhandel och federal sektor. Columbitech har via Symbol Technologies även blivit underleverantör till amerikanska flottan, där ett antal ubåtar och andra krigsfartyg skall utrustas med säkra kommunikationslösningar. Man har även erhållit order från den danska bryggerijätten Carlsberg Breweries för att ge dess lastbilschaufförer säker tillgång till Carlsbergs SAP-System med handdatorer över GPRS-nätet för ca lastbilar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Emic Networks Grid-computing - lösningar för Linux baserade webbplattformar och databaser har via en nyemission erhållit extern finansiering om 56 mkr till en värdering klart över Ledstiernans anskaffningsvärde. Investorer är Trident Capital, ett av USAs ledande riskkapitalbolag och Nordic Venture Partners. Kapitaltillskottet ska användas till förstärkt marknadsetablering och produktutveckling. Bolaget har fått ett flertal nya kunder inom främst telekom och offentlig sektor, exempelvis Teligent, Cellus, de amerikanska universiteten Yale och Indiana samt japanska Nagasakis förvaltning. GordionInfomakers kundlojalitetslösningar och informationsterminaler har under första kvartalet fått en stororder från Svenska Golfförbundet avseende leverans av självbetjäningsterminaler (s.k. informationskiosker). Av Sveriges 450 golfklubbar har hittills erhållits order från ca 100 stycken och med fortsatt orderinflöde. Bolaget har nu uppnått lönsamhet och visar vinst för första halvåret. Hotsip lösningar för multimedia-kommunikation via IP-telefoni, videokonferenser, presence, etc har fått förtroendet att leverera tekniken bakom TeliaSoneras nya bredbandstelefonitjänst. Bolaget har i början av april erhållit ytterligare en finansiering via japanska BellNet om 5 miljoner euro på en värdering om 322 mkr. Hotsip har tecknat ett OEM-avtal med Ericsson innebärande att Hotsip levererar omfattande mjukvara som en integrerad del av Ericssons Engine Multimedia lösning för fastnätsoperatörer. Interpeak kommunikations- och säkerhetsprotokoll för inbyggda system. Bolaget utvecklas positivt och har erhållit prestigefyllda order från bl a HP och Boeing. 3

4 f o r t s. p o r t f ö l j b o l a g e n It s Alive Mobile Games som utvecklar och producerar spel för mobiltelefoner har i juli gått samman med det O-listenoterade Daydream Software AB (publ.). Se också Händelser efter periodens utgång s.5. ipunplugged lösningar för säker mobilitet och integration mellan trådlösa nätverk ipunplugged har förnyat OEM-avtalet med NEC och försäljningen på den japanska marknaden har påbörjats. Bolaget har under första halvåret fått genombrottsorder från stora kunder i Norge och i England. SVM North Node lösningar för automatisk mätaravläsning (AMR) av el, vatten, värme och gas som förvärvade ABB Metering under andra kvartalet 2003 har under perioden förvärvat Milab, ett Linköpingsbaserat bolag som marknadsför och levererar fjärravläsningssystem till nät- och energibolag. Milab har bl.a. ett strategiskt samarbetsavtal med världens största elmätartillverkare, Landis+Gyr. Under andra kvartalet har flera viktiga order tagits för leverans av system för fjärravläsning till Uddevalla Energi, Tranås Energi samt Karlshamns Energi. Styrelsen i SVM North Node har som tidigare meddelats fattat beslut om att undersöka möjligheterna för en notering av bolaget. Mint lösningar för mobila transaktioner fortsätter att växa inom området mobila parkeringsbetalningar. Under perioden har ett antal nya städer knutits till tjänsten, bl.a. Norrköping, Mölndal och Landvetters flygplats. Under mars/april lanserar Mint en ny lösning för boendeparkering. I maj ingicks ett licensavtal med Paymint Ltd som omfattar Storbritannien och Irland, vilket var Mints andra större licensavtal utanför Norden. Repeatit radiobaserade lösningar för trådlöst bredband har under första kvartalet tecknat flera nya avtal, bland annat ett exklusivt avtal med Villaägarnas Riksförbund om leverans av fast trådlös bredbandsutrustning till dess medlemmar. De första installationerna har gjorts i Luleå-området. Man har också tecknat distributionsavtal med brittiska Paradigm Communications, med vilka man med framgång levererat utrustning för det första trådlösa bredbandsnätet för engelska skolor. Jan Gustavsson, med lång erfarenhet från ledande befattningar inom IT och telekom, har tillträtt som ny VD. Jan kommer senast från en position som VD på Trio-bolaget Objecta. Millennium Media Group mediaföretag inom förvärv och distribution av film- och TV-rättigheter. MMG har tecknat samarbetsavtal med Canal+ som bl a ger MMG förlängt översättningsavtal för dotterbolaget PrimeText. Lyckad lansering av ny TV-kanal Star! som ersättter E! MMG planerar att lansera ytterligare en ny kanal under hösten Bolaget är lönsamt och fortsätter att visa vinst. Voice Provider största leverantör av röststyrda tjänster i Sverige har tagit ytterligare ett steg mot att bli ledande i Skandinavien på röststyrningstjänster genom att ta sin första order i Danmark. Bolaget utvecklas positivt. Marknaden för röststyrningstjänster har börjat ta fart och det diskuteras nu röststyrd kundingång i många större företag, vilket för Voice Provider beräknas komma att utgöra en stor ny marknad. Bolaget förvärvade i början av juli Computer Sciences Corporations (CSC) verksamhet inom röststyrda tjänster och blir därmed den klart ledande aktören inom röststyrda tjänster i Skandinavien. 4

5 övrigt Ledstiernan-aktien Likviditeten i aktien är god. Under första halvåret omsattes aktien under samtliga handelsdagar. Totalt omsattes 65,6 miljoner aktier eller 47% av genomsnittligt antal utestående aktier till ett värde av 243,3 mkr, således en snittkurs om 3,71 kr. Under året har institutionella ägare tillkommit, bl. a. Industrivärden och Robur Fonder. Redovisningsprinciper Värdering av portföljbolag Ledstiernan redovisar sina investeringar till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde. Inför varje kvartals- och årsbokslut görs en bedömning av varje enskilt bolag för att fastställa om det finns ett över- eller undervärde i förhållande till anskaffningsvärdet. Bedöms det finnas ett övervärde föranleder detta ingen ändring av det bokförda värdet och resultaträkningen påverkas således inte. Bedöms värdet på ett portföljbolag däremot understiga det bokförda värdet, skrivs det bokförda värdet ned till det bedömda värdet. Denna nedskrivning påverkar resultaträkningen med en förlust motsvarande det nedskrivna värdet. Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. I övrigt är tillämpade redovisningsprinciper oförändrade jämfört med de principer som användes i årsredovisningen för Händelser efter periodens utgång I juli blev det klart att det O-listenoterade bolaget, dataspelstillverkaren Daydream förvärvade Ledstiernans portföljbolag inom samma nisch It s Alive Mobile Games. Ledstiernan erhöll därmed 16,2% i det sammanslagna bolaget.ledstiernan har förbundit sig att vid behov tillskjuta ytterligare kapital om maximalt 2,5 mkr, vilket då ger en ägarandel om ca 20%. Portföljbolaget ipunplugged erhöll under juli månad 2 MUSD i finansiering från den japanska elektronikjätten NEC, vilket säkrat bolagets finansiering de närmaste 18 månaderna. IpUnplugged har även ett OEM-avtal med NEC. Övriga ägare, dvs Ledstiernan, MIC och Industrifonden investerade samtidigt tillsammans 1 MUSD. Voice Provider förvärvade i början av juli Computor Sciences Corporations (CSC) verksamhet inom röststyrda tjänster och stärkte därmed sin position som den ledande leverantören på området i Skandinavien. Mint AB förvärvade i augusti sin finska branschkollega Payway Oy av Telia Sonera. Payway Oy äger en större patentportfölj som täcker olika områden inom telefonparkering. Ledstiernan tecknade i juli aktier i Aspiro AB (publ) delvis under den garanti om totalt 20 mkr som tidigare ställts ut och delvis för de teckningsrätter Ledstiernan förvärvat i juni. Totalt investerat kapital i Aspiro uppgår till 17,7 mkr för 7,93% av aktierna. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 25 augusti 2004 Styrelsen Ledstiernan AB (publ) Informationstillfällen: Delårsrapport per 30 september oktober 2004 Bokslutskommuniké 2004 februari 2005 För ytterligare upplysningar kontakta: Johan Wachtmeister, VD, , Britt-Marie Boije, CFO, Ledstiernan AB (publ) Grev Turegatan 18 SE STOCKHOLM Tel: Fax Org.nr

6 por t följinnehav belopp i tkr BOLAG Anskaffningstidpunkt Nuvarande ägarandel Anskaffningsvärde aktier Konvertibla lån Övriga lån Total investering Marknadsvärde noterade innehav Värde vid extern transaktion post-money 3) Columbitech AB maj-00 16,4% Emic Networks Oy jun-02 23,5% Gordion Infomakers AB jul-99 50,0% Hotsip AB jun-02 18,5% Incomit AB aug-00 46,1% Interpeak AB mar-04 22,5% ipunplugged AB jan-00 38,1% It s Alive Mobile Games AB 4) jun-02 57,6% Millennium Media Group AB dec-99 36,2% Mint AB maj-00 42,8% Repeatit AB mar-00 48,9% SVM North Node AB 2) maj-01 35,3% the Phone Pages of Sweden AB mar-00 31,3% Voice Provider Sweden AB 2) nov-00 21,8% Anskaffningsvärde huvudinnehav Nedskrivningar Bokfört värde huvudinnehav Aspiro AB 1) jun-04 5,3% Virtue Broadcasting Corp maj-00 0,8% Anskaffningsvärde noterade innehav Nedskrivningar 0 Bokfört värde noterade innehav Anskaffningsvärde övriga innehav Nedskrivningar Bokfört värde övriga innehav Summa anskaffningsvärde Summa nedskrivningar Bokfört värde ) I juli tecknades ytterligare aktier för totalt 8,8 mkr under den garanti om totalt 20 mkr som Ledstiernan ställt ut. Ägarandelen uppgick därefter till 7,93%. 2) Ledstiernan har som incitament ställt ut köpoptioner om 5 procent av sitt totala innehav. 3) Exklusive konvertibla lån och där finansiering genomförts under den senaste 12-månadersperioden. 4) Innehavet har i början av juli sålts till Daydream Software AB. 6

7 resultaträkning belopp i tkr kvartal 2 kvartal 2 januari-juni januari-juni helår RESULTAT PORTFÖLJINNEHAV Exitresultat Nedskrivningar ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Administrationskostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt PERIODENS RESULTAT Genomsnittligt antal aktier Antal vid periodens slut före/efter utspädning Resultat per aktie före/efter utspädning -0,04 kr -0,03 kr -0,06 kr -0,14 kr -0,93 kr 7

8 balansräkning belopp i tkr TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 1) Övriga aktier och andelar 1) SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristiga ej räntebärande skulder SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ) Avser andelar och fordringar FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL jan-juni jan-juni jan-dec Belopp vid årets ingång Nyemission Periodens resultat BELOPP VID PERIODENS UTGÅNG

9 kassaflödesanalys belopp i tkr jan-juni jan-juni jan-dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflöde från rörelsen Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSERINGSVERKSAMHETEN Amortering av lån KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT nyckeltal Resultat, mkr Resultat per aktie, kr -0,06-0,93-1,06-1,81 Eget kapital, mkr Eget kapital/aktie, kr 3,28 3,33 4,26 5,33 Soliditet, % Investerat kapital i befintlig portfölj, mkr Investerat kapital/aktie, kr 3,81 3,99 4,21 4,62 Bokfört värde portföljen, mkr Bokfört värde portföljen/aktie, kr 2,51 2,29 2,61 3,29 Kassa/aktie, kr 0,80 1,04 1,69 2,09 Förvaltningskostnad/genomsnittligt EK, % 1) 2,52 3,54 4,14 7,79 Utestående aktier, tusental Börskurs vid periodens slut, kr 3,35 2,80 3,10 6,45 Börsvärde, mkr Antal anställda vid periodens slut ) Beräknat över rullande 12-månadersperiod Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20, Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med de principer som användes i årsredovisningen för år

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2001

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2001 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2001 Resultat efter finansnetto första halvåret -162 MSEK efter nedskrivningar i portföljen med -150 MSEK, varav Digital Mobility står för hälften. Eget kapital 616 MSEK eller 5:65

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2006-07-01 2006-12-31 1(11) Delåret juli-december 2006 i sammandrag Bolaget genomförde en nyemission om 15 Mkr. Nyemissionen övertecknades.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 172,8 (127,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,2 (5,0) MSEK, motsvarande 0,02 (0,02)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

CellaVision AB (publ)

CellaVision AB (publ) CellaVision AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 - Nettoomsättningen uppgick till 9 Mkr (2,2), rörelseresultatet till -38,6 Mkr (-40,2) samt nettoresultatet till -38,4 Mkr (-40,1) - 9 system

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké. Community Entertainment

Bokslutskommuniké. Community Entertainment Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 12-02-24 unity Entertainment FJÄRDE KVARTALET 2011 NETTOOMSÄTTNINGEN för kvartalet uppgick till 1 081 (415) tkr. KVARTALETS rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2013

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2013 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2013 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 18,2 (20,4) Mkr -11% EBITDA -2,5 (-1,7) Mkr Januari juni 2013 Nettoomsättningen

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Starkaste delårsrapporten i Sectras historia

Starkaste delårsrapporten i Sectras historia Sectra-01.35-1.0sve.doc Pressmeddelande Linköping den 6 mars 2001 Sectras niomånadersrapport maj -januari 2001: Starkaste delårsrapporten i Sectras historia Sectra redovisar ökad omsättning, vinst och

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer