Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr. Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr. Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie."

Transkript

1 tterligare kapital till Repeatit tillväxt inom trådlöst bredband. Extra bolagsstämma dstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans port ljbolag GordionInfomakers levererar till IKEA. Delårsrapport januari september 2003 uvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersöker en notering av portfölj olaget SVM North Node AB under Överlåtelse av Ledstiernanaktier. Inbjudan til dstiernans Kapitalmarknadsdag 1 september. Ledstiernan AB delårsrapport januari jun 003. Förtydligande avseendeartikel i DN Ekonomi Svenska Spel satsar p ststyrning tillsammans med Voice Provider och SAS IT Bolag. Voice Provider har skrivi tal med UC angående röststyrd förlustanmälan av ID-handlingar. Ledstiernans portföljbo g ipunplugged erhåller 34 Mkr i finansiering till en värdering om 155 Mkr. Internationell skkapital till flera av Ledstiernans portföljbolag. Ledstiernanbolaget North Node förvärva BB Metering. North Node köper ABB Metering. Ledstiernans portföljbolag Hotsip erhålle miljoner Euro delårsrapport i finansiering från japanska 2, Bell januari Net Corporation. juni Ledstiernans 2004portföljbola fomakers AB förvärvar branschkollegan Gordion AB. Delårsrapport januari mars 2003 dstiernans portföljbolag Emic Networks erhåller finansiering om 1 miljon Euro. Ledstier ans portföljbolag Bolagsstämman i Ledstiernan AB fattade beslut i enlighet med framlagd rslag. ipunplugged, Ledstiernans enskilt största investering, får ett marknadsgenombrott ch med samarbeten med NEC och CommWorks. Ledstiernan AB: - ingen påverkan p dstiernans bokförda värden. Ledstiernan AB: Bokslutskommuniké Ledstiernan Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr ortföljbolag Columbitech = -0,06 och kr/aktie Hewlett-Packard (-19,5 mkr = -0,14 kr/aktie). i gemenkers AB förvärvar branschkollegan ordion AB. Delårsrapport januari mars Ledstiernans portföljbolag Emic Network Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie. håller finansiering om Soliditeten 1 miljon uppgick Euro. till 97%. Ledstiernans portföljbolag. Bolagsstämman dstiernan AB fattade beslut i enlighet med framlagda förslag. ipunplugged, Ledstiernan Periodens investeringar uppgick till 23 mkr (55 mkr) varav skilt största investering, får ett marknadsgenombrott i och med samarbeten med NEC och 20 mkr avsåg följdinvesteringar i befintlig portfölj. ommworks. Ledstiernan AB: ingen påverkan på Ledstiernans bokförda värden. Ledstier Likvida medel uppgick vid periodens slut till 113 mkr = 0,80 kr an AB: Bokslutskommuniké Ledstiernans portföljbolag Columbitech och Hewlett per aktie och innebär en fortsatt hög likviditetsreserv. ckard i gemensam Totalt satsning följdinvesteringsbehov på fordonstelematik. i befintlig portfölj GordioInfomakers efter får stororder a enska Golfförbundet. Q2 Hotsip följer plan levererar och uppgår tekniken till 30 mkr. bakom TeliaSoneras nya bredbandstele nitjänst. Ytterligare kapital Förvärv av till sammanlagt Repeatit 7,9 -% tillväxt av aktierna inom i Aspiro trådlöst under juli bredband. Extra bolags ämma i Ledstiernan AB. månad. Ledstiernanförvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak Mint AB utvecklar en ny lösning för kontroll av spärrade handikapptillstånd åt Stockholm Bättre orderingång för flera portföljbolag och tecken på mer ad P-mints positiva telefonparkeringstjänst förutsättningar för riskkapitalmarknaden. som mervärdestjänst hos Alphabet Flee rvices GordionInfomakers får stororder av Svenska Golfförbundet Efter periodens utgång har japanska NEC tecknat nytt OEMavtal med ipunplugged 0 Hotsip levererar tekniken bakom TeliaSoneras samt investerat nya 2 MUSD bredbandstelefoni-tjänst Columbitech får order av Carlsberg Ledstiernan förvärvar Industrivärden tier i Interpeak Robur investerar i Ledstiernan the PhonePage nserar 3G-applikationen PECaBoo SVM North Node får flera nya order the Phone Pages: kostnadsfria SMS med Zmart i nytt abonnemang hos mobilo Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med investeringsfokus inom IT- och kommunikationsteknologi. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O -lista.

2 verksamhet och ekonomisk utveckling 2 Ledstiernans verksamhet Ledstiernan är ett riskkapitalbolag med investeringsfokus inom IT- och kommunikationsteknologi. Portföljen består av 14 huvudinnehav, företrädesvis inom mobil kommunikation och trådlös teknologi. Ägarandelarna uppgår i snitt till ca 35%. Ledstiernan investerar främst i svenska onoterade tillväxtbolag med potential att nå ledande marknadspositioner. Målet är att över tiden skapa hög avkastning för aktieägarna genom att vara en aktiv ägare med ett stort engagemang i utvecklingen av portföljbolagen och sedan avyttra dem vid rätt tidpunkt. Exit görs primärt genom en industriell försäljning alternativt marknadsnotering. Att verka på riskkapitalmarknaden innebär höga risker men också möjlighet till hög avkastning. Avveckling av bolag är en naturlig del av Ledstiernans verksamhet, exempelvis när bolagen inte utvecklas enligt plan. Fokus ligger på att utveckla ett antal verkliga vinnare. Strukturaffärer med andra riskkapitalbolag eller fonder studeras kontinuerligt, varvid ytterligare bolag/portföljer skulle kunna tillföras portföljen, företrädesvis inom Ledstiernans fokusområde. Ekonomisk utveckling Resultat, likviditet och finansiell ställning Ledstiernans resultat efter skatt för första halvåret uppgick till 8,9 mkr (-19,5 mkr). Ledstiernan hade per en kassa om 112,6 mkr eller 0,80 kr per aktie. Ledstiernan har inga räntebärande skulder. Förvaltningsnettot i Ledstiernan ligger på en årstakt för 2004 om dryga 17 mkr och uppgår för perioden till 9,3 mkr. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 8 personer (9). Investeringar Vid periodens utgång uppgick anskaffningsvärdet i befintlig portfölj till 535 mkr. Detta värde har de senaste åren skrivits ned med 34 % eller 183 mkr till ett totalt bokfört värde om 352 mkr per bolag i portföljen främst inom teknologisektorn betecknas som Ledstiernans huvudinnehav och Ledstiernan deltar aktivt i dessa bolags verksamhet. Resterande innehav är ej av strategisk betydelse och de bevakas utifrån ett finansiellt perspektiv. Ledstiernans investeringsstrategi fokuserar på att utveckla och bygga strukturer kring de 14 huvudinnehaven i portföljen för att på så sätt bygga större och starkare enheter. Under första halvåret har SVM NorthNode förvärvat ytterligare ett bolag inom energimätningsbranschen, det Linköpingsbaserade Milab. Förvärvet skedde genom en apportemission varefter Ledstiernans ägarandel minskade till 35,3%. I maj beslöt Ledstiernan att delta med 20 mkr i ett garantikonsortium inför en emission i Aspiro. Genom deltagandet i garantikonsortiet förvärvade Ledstiernan i juli månad aktier till teckningskursen 2 kronor per aktie. Tillsammans med tidigare förvärv uppgår Ledstiernans innehav till 7,93% för en sammanlagd investering om 17,7 mkr. Aspiro är en av de större leverantörerna av mobila innehållstjänster, exempelvis dataspel. Aspiro har under juli månad förvärvat det norska bolaget Cellus och blir därmed den ledande aktören i Skandinavien inom den mobila underhållningsindustrin. Följdinvesteringsbehov Resterande följdfinansieringsbehov i befintlig portfölj uppskattas efter andra kvartalet till ca 30 mkr och följer därmed tidigare uppgjord plan. Detta omfattar dock inte kapitalbehov som uppstår i samband med strukturförvärv i portföljbolagen. Finansieringar Fortsatt internationellt intresse för portföljbolagen har lett till genomförda externa finansieringar med intressanta strategiska partners på nivåer som sammantaget ligger högre eller i nivå med Ledstiernans anskaffningsvärden och bokförda värden. Externa finansieringar har under första halvåret skett i Columbitech, Emic Networks och Hotsip. Sammantaget ligger värderingarna i dessa bolag drygt 50 mkr över anskaffningsvärdena för Ledstiernans ägarandel (se vidare under respektive bolag). Avyttringar I Ledstiernans strategi ligger att successivt söka avveckla de mindre innehaven i portföljen som inte är strategiskt viktiga. Under andra kvartalet har därmed Ten Four AB, Ida Holding samt Travis sålts vilket inbringat ca 2,3 mkr i likvida medel men genererat en reaförlust om 2,9 mkr. Under första kvartalet avyttrades också Spreadskill AB utan resultatpåverkan.

3 portföljens utveckling & framtidsutsikter Ledstiernan och dess portföljbolag har under första halvåret märkt en positiv trend i förutsättningarna på riskkapitalmarknaden liksom vad gäller orderingång till bolagen. En successivt mognare marknad med större intresse för finansiering av våra portföljbolag, inte minst internationellt, samt större inslag av industriellt förvärvsintresse, kan skönjas. Detta märks också i amerikansk statistik där riskkapitalinvesteringarna ökar, både i antal och volym och till bättre värderingar. Även börsintroduktioner och M&A-aktiviteter har ökat under första halvåret. En hel cykel i riskkapitalbranschen verkar därmed, efter all dramatik runt år 2000, vara sluten. En normal uppgångscykel hoppas vi följer det allmänna konjunkturmönstret för att bygga vidare i en positiv trend i kanske ett par år till. Under första halvåret har följande viktiga händelser i portföljbolagen inträffat. Columbitech säkerhetsteknik för trådlös kommunikation har erhållit extern finansiering från det japanska NTT DoCOMo-kontrollerade riskkapitalbolaget Mobile Internet Capital (MIC) som investerat 1,5 miljoner USD i bolaget. Kapitaltillskottet ger bolaget möjlighet att förstärka sin satsning i Japan för att som i USA bli marknadsledande inom detaljhandel och federal sektor. Columbitech har via Symbol Technologies även blivit underleverantör till amerikanska flottan, där ett antal ubåtar och andra krigsfartyg skall utrustas med säkra kommunikationslösningar. Man har även erhållit order från den danska bryggerijätten Carlsberg Breweries för att ge dess lastbilschaufförer säker tillgång till Carlsbergs SAP-System med handdatorer över GPRS-nätet för ca lastbilar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Emic Networks Grid-computing - lösningar för Linux baserade webbplattformar och databaser har via en nyemission erhållit extern finansiering om 56 mkr till en värdering klart över Ledstiernans anskaffningsvärde. Investorer är Trident Capital, ett av USAs ledande riskkapitalbolag och Nordic Venture Partners. Kapitaltillskottet ska användas till förstärkt marknadsetablering och produktutveckling. Bolaget har fått ett flertal nya kunder inom främst telekom och offentlig sektor, exempelvis Teligent, Cellus, de amerikanska universiteten Yale och Indiana samt japanska Nagasakis förvaltning. GordionInfomakers kundlojalitetslösningar och informationsterminaler har under första kvartalet fått en stororder från Svenska Golfförbundet avseende leverans av självbetjäningsterminaler (s.k. informationskiosker). Av Sveriges 450 golfklubbar har hittills erhållits order från ca 100 stycken och med fortsatt orderinflöde. Bolaget har nu uppnått lönsamhet och visar vinst för första halvåret. Hotsip lösningar för multimedia-kommunikation via IP-telefoni, videokonferenser, presence, etc har fått förtroendet att leverera tekniken bakom TeliaSoneras nya bredbandstelefonitjänst. Bolaget har i början av april erhållit ytterligare en finansiering via japanska BellNet om 5 miljoner euro på en värdering om 322 mkr. Hotsip har tecknat ett OEM-avtal med Ericsson innebärande att Hotsip levererar omfattande mjukvara som en integrerad del av Ericssons Engine Multimedia lösning för fastnätsoperatörer. Interpeak kommunikations- och säkerhetsprotokoll för inbyggda system. Bolaget utvecklas positivt och har erhållit prestigefyllda order från bl a HP och Boeing. 3

4 f o r t s. p o r t f ö l j b o l a g e n It s Alive Mobile Games som utvecklar och producerar spel för mobiltelefoner har i juli gått samman med det O-listenoterade Daydream Software AB (publ.). Se också Händelser efter periodens utgång s.5. ipunplugged lösningar för säker mobilitet och integration mellan trådlösa nätverk ipunplugged har förnyat OEM-avtalet med NEC och försäljningen på den japanska marknaden har påbörjats. Bolaget har under första halvåret fått genombrottsorder från stora kunder i Norge och i England. SVM North Node lösningar för automatisk mätaravläsning (AMR) av el, vatten, värme och gas som förvärvade ABB Metering under andra kvartalet 2003 har under perioden förvärvat Milab, ett Linköpingsbaserat bolag som marknadsför och levererar fjärravläsningssystem till nät- och energibolag. Milab har bl.a. ett strategiskt samarbetsavtal med världens största elmätartillverkare, Landis+Gyr. Under andra kvartalet har flera viktiga order tagits för leverans av system för fjärravläsning till Uddevalla Energi, Tranås Energi samt Karlshamns Energi. Styrelsen i SVM North Node har som tidigare meddelats fattat beslut om att undersöka möjligheterna för en notering av bolaget. Mint lösningar för mobila transaktioner fortsätter att växa inom området mobila parkeringsbetalningar. Under perioden har ett antal nya städer knutits till tjänsten, bl.a. Norrköping, Mölndal och Landvetters flygplats. Under mars/april lanserar Mint en ny lösning för boendeparkering. I maj ingicks ett licensavtal med Paymint Ltd som omfattar Storbritannien och Irland, vilket var Mints andra större licensavtal utanför Norden. Repeatit radiobaserade lösningar för trådlöst bredband har under första kvartalet tecknat flera nya avtal, bland annat ett exklusivt avtal med Villaägarnas Riksförbund om leverans av fast trådlös bredbandsutrustning till dess medlemmar. De första installationerna har gjorts i Luleå-området. Man har också tecknat distributionsavtal med brittiska Paradigm Communications, med vilka man med framgång levererat utrustning för det första trådlösa bredbandsnätet för engelska skolor. Jan Gustavsson, med lång erfarenhet från ledande befattningar inom IT och telekom, har tillträtt som ny VD. Jan kommer senast från en position som VD på Trio-bolaget Objecta. Millennium Media Group mediaföretag inom förvärv och distribution av film- och TV-rättigheter. MMG har tecknat samarbetsavtal med Canal+ som bl a ger MMG förlängt översättningsavtal för dotterbolaget PrimeText. Lyckad lansering av ny TV-kanal Star! som ersättter E! MMG planerar att lansera ytterligare en ny kanal under hösten Bolaget är lönsamt och fortsätter att visa vinst. Voice Provider största leverantör av röststyrda tjänster i Sverige har tagit ytterligare ett steg mot att bli ledande i Skandinavien på röststyrningstjänster genom att ta sin första order i Danmark. Bolaget utvecklas positivt. Marknaden för röststyrningstjänster har börjat ta fart och det diskuteras nu röststyrd kundingång i många större företag, vilket för Voice Provider beräknas komma att utgöra en stor ny marknad. Bolaget förvärvade i början av juli Computer Sciences Corporations (CSC) verksamhet inom röststyrda tjänster och blir därmed den klart ledande aktören inom röststyrda tjänster i Skandinavien. 4

5 övrigt Ledstiernan-aktien Likviditeten i aktien är god. Under första halvåret omsattes aktien under samtliga handelsdagar. Totalt omsattes 65,6 miljoner aktier eller 47% av genomsnittligt antal utestående aktier till ett värde av 243,3 mkr, således en snittkurs om 3,71 kr. Under året har institutionella ägare tillkommit, bl. a. Industrivärden och Robur Fonder. Redovisningsprinciper Värdering av portföljbolag Ledstiernan redovisar sina investeringar till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde. Inför varje kvartals- och årsbokslut görs en bedömning av varje enskilt bolag för att fastställa om det finns ett över- eller undervärde i förhållande till anskaffningsvärdet. Bedöms det finnas ett övervärde föranleder detta ingen ändring av det bokförda värdet och resultaträkningen påverkas således inte. Bedöms värdet på ett portföljbolag däremot understiga det bokförda värdet, skrivs det bokförda värdet ned till det bedömda värdet. Denna nedskrivning påverkar resultaträkningen med en förlust motsvarande det nedskrivna värdet. Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. I övrigt är tillämpade redovisningsprinciper oförändrade jämfört med de principer som användes i årsredovisningen för Händelser efter periodens utgång I juli blev det klart att det O-listenoterade bolaget, dataspelstillverkaren Daydream förvärvade Ledstiernans portföljbolag inom samma nisch It s Alive Mobile Games. Ledstiernan erhöll därmed 16,2% i det sammanslagna bolaget.ledstiernan har förbundit sig att vid behov tillskjuta ytterligare kapital om maximalt 2,5 mkr, vilket då ger en ägarandel om ca 20%. Portföljbolaget ipunplugged erhöll under juli månad 2 MUSD i finansiering från den japanska elektronikjätten NEC, vilket säkrat bolagets finansiering de närmaste 18 månaderna. IpUnplugged har även ett OEM-avtal med NEC. Övriga ägare, dvs Ledstiernan, MIC och Industrifonden investerade samtidigt tillsammans 1 MUSD. Voice Provider förvärvade i början av juli Computor Sciences Corporations (CSC) verksamhet inom röststyrda tjänster och stärkte därmed sin position som den ledande leverantören på området i Skandinavien. Mint AB förvärvade i augusti sin finska branschkollega Payway Oy av Telia Sonera. Payway Oy äger en större patentportfölj som täcker olika områden inom telefonparkering. Ledstiernan tecknade i juli aktier i Aspiro AB (publ) delvis under den garanti om totalt 20 mkr som tidigare ställts ut och delvis för de teckningsrätter Ledstiernan förvärvat i juni. Totalt investerat kapital i Aspiro uppgår till 17,7 mkr för 7,93% av aktierna. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 25 augusti 2004 Styrelsen Ledstiernan AB (publ) Informationstillfällen: Delårsrapport per 30 september oktober 2004 Bokslutskommuniké 2004 februari 2005 För ytterligare upplysningar kontakta: Johan Wachtmeister, VD, , Britt-Marie Boije, CFO, Ledstiernan AB (publ) Grev Turegatan 18 SE STOCKHOLM Tel: Fax Org.nr

6 por t följinnehav belopp i tkr BOLAG Anskaffningstidpunkt Nuvarande ägarandel Anskaffningsvärde aktier Konvertibla lån Övriga lån Total investering Marknadsvärde noterade innehav Värde vid extern transaktion post-money 3) Columbitech AB maj-00 16,4% Emic Networks Oy jun-02 23,5% Gordion Infomakers AB jul-99 50,0% Hotsip AB jun-02 18,5% Incomit AB aug-00 46,1% Interpeak AB mar-04 22,5% ipunplugged AB jan-00 38,1% It s Alive Mobile Games AB 4) jun-02 57,6% Millennium Media Group AB dec-99 36,2% Mint AB maj-00 42,8% Repeatit AB mar-00 48,9% SVM North Node AB 2) maj-01 35,3% the Phone Pages of Sweden AB mar-00 31,3% Voice Provider Sweden AB 2) nov-00 21,8% Anskaffningsvärde huvudinnehav Nedskrivningar Bokfört värde huvudinnehav Aspiro AB 1) jun-04 5,3% Virtue Broadcasting Corp maj-00 0,8% Anskaffningsvärde noterade innehav Nedskrivningar 0 Bokfört värde noterade innehav Anskaffningsvärde övriga innehav Nedskrivningar Bokfört värde övriga innehav Summa anskaffningsvärde Summa nedskrivningar Bokfört värde ) I juli tecknades ytterligare aktier för totalt 8,8 mkr under den garanti om totalt 20 mkr som Ledstiernan ställt ut. Ägarandelen uppgick därefter till 7,93%. 2) Ledstiernan har som incitament ställt ut köpoptioner om 5 procent av sitt totala innehav. 3) Exklusive konvertibla lån och där finansiering genomförts under den senaste 12-månadersperioden. 4) Innehavet har i början av juli sålts till Daydream Software AB. 6

7 resultaträkning belopp i tkr kvartal 2 kvartal 2 januari-juni januari-juni helår RESULTAT PORTFÖLJINNEHAV Exitresultat Nedskrivningar ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Administrationskostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt PERIODENS RESULTAT Genomsnittligt antal aktier Antal vid periodens slut före/efter utspädning Resultat per aktie före/efter utspädning -0,04 kr -0,03 kr -0,06 kr -0,14 kr -0,93 kr 7

8 balansräkning belopp i tkr TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 1) Övriga aktier och andelar 1) SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristiga ej räntebärande skulder SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ) Avser andelar och fordringar FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL jan-juni jan-juni jan-dec Belopp vid årets ingång Nyemission Periodens resultat BELOPP VID PERIODENS UTGÅNG

9 kassaflödesanalys belopp i tkr jan-juni jan-juni jan-dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflöde från rörelsen Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSERINGSVERKSAMHETEN Amortering av lån KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT nyckeltal Resultat, mkr Resultat per aktie, kr -0,06-0,93-1,06-1,81 Eget kapital, mkr Eget kapital/aktie, kr 3,28 3,33 4,26 5,33 Soliditet, % Investerat kapital i befintlig portfölj, mkr Investerat kapital/aktie, kr 3,81 3,99 4,21 4,62 Bokfört värde portföljen, mkr Bokfört värde portföljen/aktie, kr 2,51 2,29 2,61 3,29 Kassa/aktie, kr 0,80 1,04 1,69 2,09 Förvaltningskostnad/genomsnittligt EK, % 1) 2,52 3,54 4,14 7,79 Utestående aktier, tusental Börskurs vid periodens slut, kr 3,35 2,80 3,10 6,45 Börsvärde, mkr Antal anställda vid periodens slut ) Beräknat över rullande 12-månadersperiod Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20, Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med de principer som användes i årsredovisningen för år

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Resultat efter finansnetto för första kvartalet blev minus 15,1 MSEK (- 4,5), varav nedskrivningar stod för 13,2 MSEK. Eget kapital uppgick till 568 MSEK (576) eller 4,15/aktie. Soliditeten uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari september 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari september 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari september 2011 Tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (12,6) Mkr, +54% EBITDA -2,2 (0,1) Mkr Avtal med Skejby

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari juni sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Koncernen förvärvade under

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

JLT Delårsrapport januari juni 2017

JLT Delårsrapport januari juni 2017 JLT Delårsrapport januari juni Orderingång 53,9 MSEK (69,3) Omsättning 55,9 MSEK (63,7) Bruttomarginal 44,6 procent (41,1) Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2) Kommentarer

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari mars Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari mars Effnetkoncernens omsättning uppgick till 3,8 (5,0). Rörelseresultatet var -3,5 (-2,1). Periodens

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer