Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr. Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr. Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie."

Transkript

1 tterligare kapital till Repeatit tillväxt inom trådlöst bredband. Extra bolagsstämma dstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans port ljbolag GordionInfomakers levererar till IKEA. Delårsrapport januari september 2003 uvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersöker en notering av portfölj olaget SVM North Node AB under Överlåtelse av Ledstiernanaktier. Inbjudan til dstiernans Kapitalmarknadsdag 1 september. Ledstiernan AB delårsrapport januari jun 003. Förtydligande avseendeartikel i DN Ekonomi Svenska Spel satsar p ststyrning tillsammans med Voice Provider och SAS IT Bolag. Voice Provider har skrivi tal med UC angående röststyrd förlustanmälan av ID-handlingar. Ledstiernans portföljbo g ipunplugged erhåller 34 Mkr i finansiering till en värdering om 155 Mkr. Internationell skkapital till flera av Ledstiernans portföljbolag. Ledstiernanbolaget North Node förvärva BB Metering. North Node köper ABB Metering. Ledstiernans portföljbolag Hotsip erhålle miljoner Euro delårsrapport i finansiering från japanska 2, Bell januari Net Corporation. juni Ledstiernans 2004portföljbola fomakers AB förvärvar branschkollegan Gordion AB. Delårsrapport januari mars 2003 dstiernans portföljbolag Emic Networks erhåller finansiering om 1 miljon Euro. Ledstier ans portföljbolag Bolagsstämman i Ledstiernan AB fattade beslut i enlighet med framlagd rslag. ipunplugged, Ledstiernans enskilt största investering, får ett marknadsgenombrott ch med samarbeten med NEC och CommWorks. Ledstiernan AB: - ingen påverkan p dstiernans bokförda värden. Ledstiernan AB: Bokslutskommuniké Ledstiernan Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr ortföljbolag Columbitech = -0,06 och kr/aktie Hewlett-Packard (-19,5 mkr = -0,14 kr/aktie). i gemenkers AB förvärvar branschkollegan ordion AB. Delårsrapport januari mars Ledstiernans portföljbolag Emic Network Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie. håller finansiering om Soliditeten 1 miljon uppgick Euro. till 97%. Ledstiernans portföljbolag. Bolagsstämman dstiernan AB fattade beslut i enlighet med framlagda förslag. ipunplugged, Ledstiernan Periodens investeringar uppgick till 23 mkr (55 mkr) varav skilt största investering, får ett marknadsgenombrott i och med samarbeten med NEC och 20 mkr avsåg följdinvesteringar i befintlig portfölj. ommworks. Ledstiernan AB: ingen påverkan på Ledstiernans bokförda värden. Ledstier Likvida medel uppgick vid periodens slut till 113 mkr = 0,80 kr an AB: Bokslutskommuniké Ledstiernans portföljbolag Columbitech och Hewlett per aktie och innebär en fortsatt hög likviditetsreserv. ckard i gemensam Totalt satsning följdinvesteringsbehov på fordonstelematik. i befintlig portfölj GordioInfomakers efter får stororder a enska Golfförbundet. Q2 Hotsip följer plan levererar och uppgår tekniken till 30 mkr. bakom TeliaSoneras nya bredbandstele nitjänst. Ytterligare kapital Förvärv av till sammanlagt Repeatit 7,9 -% tillväxt av aktierna inom i Aspiro trådlöst under juli bredband. Extra bolags ämma i Ledstiernan AB. månad. Ledstiernanförvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak Mint AB utvecklar en ny lösning för kontroll av spärrade handikapptillstånd åt Stockholm Bättre orderingång för flera portföljbolag och tecken på mer ad P-mints positiva telefonparkeringstjänst förutsättningar för riskkapitalmarknaden. som mervärdestjänst hos Alphabet Flee rvices GordionInfomakers får stororder av Svenska Golfförbundet Efter periodens utgång har japanska NEC tecknat nytt OEMavtal med ipunplugged 0 Hotsip levererar tekniken bakom TeliaSoneras samt investerat nya 2 MUSD bredbandstelefoni-tjänst Columbitech får order av Carlsberg Ledstiernan förvärvar Industrivärden tier i Interpeak Robur investerar i Ledstiernan the PhonePage nserar 3G-applikationen PECaBoo SVM North Node får flera nya order the Phone Pages: kostnadsfria SMS med Zmart i nytt abonnemang hos mobilo Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med investeringsfokus inom IT- och kommunikationsteknologi. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O -lista.

2 verksamhet och ekonomisk utveckling 2 Ledstiernans verksamhet Ledstiernan är ett riskkapitalbolag med investeringsfokus inom IT- och kommunikationsteknologi. Portföljen består av 14 huvudinnehav, företrädesvis inom mobil kommunikation och trådlös teknologi. Ägarandelarna uppgår i snitt till ca 35%. Ledstiernan investerar främst i svenska onoterade tillväxtbolag med potential att nå ledande marknadspositioner. Målet är att över tiden skapa hög avkastning för aktieägarna genom att vara en aktiv ägare med ett stort engagemang i utvecklingen av portföljbolagen och sedan avyttra dem vid rätt tidpunkt. Exit görs primärt genom en industriell försäljning alternativt marknadsnotering. Att verka på riskkapitalmarknaden innebär höga risker men också möjlighet till hög avkastning. Avveckling av bolag är en naturlig del av Ledstiernans verksamhet, exempelvis när bolagen inte utvecklas enligt plan. Fokus ligger på att utveckla ett antal verkliga vinnare. Strukturaffärer med andra riskkapitalbolag eller fonder studeras kontinuerligt, varvid ytterligare bolag/portföljer skulle kunna tillföras portföljen, företrädesvis inom Ledstiernans fokusområde. Ekonomisk utveckling Resultat, likviditet och finansiell ställning Ledstiernans resultat efter skatt för första halvåret uppgick till 8,9 mkr (-19,5 mkr). Ledstiernan hade per en kassa om 112,6 mkr eller 0,80 kr per aktie. Ledstiernan har inga räntebärande skulder. Förvaltningsnettot i Ledstiernan ligger på en årstakt för 2004 om dryga 17 mkr och uppgår för perioden till 9,3 mkr. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 8 personer (9). Investeringar Vid periodens utgång uppgick anskaffningsvärdet i befintlig portfölj till 535 mkr. Detta värde har de senaste åren skrivits ned med 34 % eller 183 mkr till ett totalt bokfört värde om 352 mkr per bolag i portföljen främst inom teknologisektorn betecknas som Ledstiernans huvudinnehav och Ledstiernan deltar aktivt i dessa bolags verksamhet. Resterande innehav är ej av strategisk betydelse och de bevakas utifrån ett finansiellt perspektiv. Ledstiernans investeringsstrategi fokuserar på att utveckla och bygga strukturer kring de 14 huvudinnehaven i portföljen för att på så sätt bygga större och starkare enheter. Under första halvåret har SVM NorthNode förvärvat ytterligare ett bolag inom energimätningsbranschen, det Linköpingsbaserade Milab. Förvärvet skedde genom en apportemission varefter Ledstiernans ägarandel minskade till 35,3%. I maj beslöt Ledstiernan att delta med 20 mkr i ett garantikonsortium inför en emission i Aspiro. Genom deltagandet i garantikonsortiet förvärvade Ledstiernan i juli månad aktier till teckningskursen 2 kronor per aktie. Tillsammans med tidigare förvärv uppgår Ledstiernans innehav till 7,93% för en sammanlagd investering om 17,7 mkr. Aspiro är en av de större leverantörerna av mobila innehållstjänster, exempelvis dataspel. Aspiro har under juli månad förvärvat det norska bolaget Cellus och blir därmed den ledande aktören i Skandinavien inom den mobila underhållningsindustrin. Följdinvesteringsbehov Resterande följdfinansieringsbehov i befintlig portfölj uppskattas efter andra kvartalet till ca 30 mkr och följer därmed tidigare uppgjord plan. Detta omfattar dock inte kapitalbehov som uppstår i samband med strukturförvärv i portföljbolagen. Finansieringar Fortsatt internationellt intresse för portföljbolagen har lett till genomförda externa finansieringar med intressanta strategiska partners på nivåer som sammantaget ligger högre eller i nivå med Ledstiernans anskaffningsvärden och bokförda värden. Externa finansieringar har under första halvåret skett i Columbitech, Emic Networks och Hotsip. Sammantaget ligger värderingarna i dessa bolag drygt 50 mkr över anskaffningsvärdena för Ledstiernans ägarandel (se vidare under respektive bolag). Avyttringar I Ledstiernans strategi ligger att successivt söka avveckla de mindre innehaven i portföljen som inte är strategiskt viktiga. Under andra kvartalet har därmed Ten Four AB, Ida Holding samt Travis sålts vilket inbringat ca 2,3 mkr i likvida medel men genererat en reaförlust om 2,9 mkr. Under första kvartalet avyttrades också Spreadskill AB utan resultatpåverkan.

3 portföljens utveckling & framtidsutsikter Ledstiernan och dess portföljbolag har under första halvåret märkt en positiv trend i förutsättningarna på riskkapitalmarknaden liksom vad gäller orderingång till bolagen. En successivt mognare marknad med större intresse för finansiering av våra portföljbolag, inte minst internationellt, samt större inslag av industriellt förvärvsintresse, kan skönjas. Detta märks också i amerikansk statistik där riskkapitalinvesteringarna ökar, både i antal och volym och till bättre värderingar. Även börsintroduktioner och M&A-aktiviteter har ökat under första halvåret. En hel cykel i riskkapitalbranschen verkar därmed, efter all dramatik runt år 2000, vara sluten. En normal uppgångscykel hoppas vi följer det allmänna konjunkturmönstret för att bygga vidare i en positiv trend i kanske ett par år till. Under första halvåret har följande viktiga händelser i portföljbolagen inträffat. Columbitech säkerhetsteknik för trådlös kommunikation har erhållit extern finansiering från det japanska NTT DoCOMo-kontrollerade riskkapitalbolaget Mobile Internet Capital (MIC) som investerat 1,5 miljoner USD i bolaget. Kapitaltillskottet ger bolaget möjlighet att förstärka sin satsning i Japan för att som i USA bli marknadsledande inom detaljhandel och federal sektor. Columbitech har via Symbol Technologies även blivit underleverantör till amerikanska flottan, där ett antal ubåtar och andra krigsfartyg skall utrustas med säkra kommunikationslösningar. Man har även erhållit order från den danska bryggerijätten Carlsberg Breweries för att ge dess lastbilschaufförer säker tillgång till Carlsbergs SAP-System med handdatorer över GPRS-nätet för ca lastbilar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Emic Networks Grid-computing - lösningar för Linux baserade webbplattformar och databaser har via en nyemission erhållit extern finansiering om 56 mkr till en värdering klart över Ledstiernans anskaffningsvärde. Investorer är Trident Capital, ett av USAs ledande riskkapitalbolag och Nordic Venture Partners. Kapitaltillskottet ska användas till förstärkt marknadsetablering och produktutveckling. Bolaget har fått ett flertal nya kunder inom främst telekom och offentlig sektor, exempelvis Teligent, Cellus, de amerikanska universiteten Yale och Indiana samt japanska Nagasakis förvaltning. GordionInfomakers kundlojalitetslösningar och informationsterminaler har under första kvartalet fått en stororder från Svenska Golfförbundet avseende leverans av självbetjäningsterminaler (s.k. informationskiosker). Av Sveriges 450 golfklubbar har hittills erhållits order från ca 100 stycken och med fortsatt orderinflöde. Bolaget har nu uppnått lönsamhet och visar vinst för första halvåret. Hotsip lösningar för multimedia-kommunikation via IP-telefoni, videokonferenser, presence, etc har fått förtroendet att leverera tekniken bakom TeliaSoneras nya bredbandstelefonitjänst. Bolaget har i början av april erhållit ytterligare en finansiering via japanska BellNet om 5 miljoner euro på en värdering om 322 mkr. Hotsip har tecknat ett OEM-avtal med Ericsson innebärande att Hotsip levererar omfattande mjukvara som en integrerad del av Ericssons Engine Multimedia lösning för fastnätsoperatörer. Interpeak kommunikations- och säkerhetsprotokoll för inbyggda system. Bolaget utvecklas positivt och har erhållit prestigefyllda order från bl a HP och Boeing. 3

4 f o r t s. p o r t f ö l j b o l a g e n It s Alive Mobile Games som utvecklar och producerar spel för mobiltelefoner har i juli gått samman med det O-listenoterade Daydream Software AB (publ.). Se också Händelser efter periodens utgång s.5. ipunplugged lösningar för säker mobilitet och integration mellan trådlösa nätverk ipunplugged har förnyat OEM-avtalet med NEC och försäljningen på den japanska marknaden har påbörjats. Bolaget har under första halvåret fått genombrottsorder från stora kunder i Norge och i England. SVM North Node lösningar för automatisk mätaravläsning (AMR) av el, vatten, värme och gas som förvärvade ABB Metering under andra kvartalet 2003 har under perioden förvärvat Milab, ett Linköpingsbaserat bolag som marknadsför och levererar fjärravläsningssystem till nät- och energibolag. Milab har bl.a. ett strategiskt samarbetsavtal med världens största elmätartillverkare, Landis+Gyr. Under andra kvartalet har flera viktiga order tagits för leverans av system för fjärravläsning till Uddevalla Energi, Tranås Energi samt Karlshamns Energi. Styrelsen i SVM North Node har som tidigare meddelats fattat beslut om att undersöka möjligheterna för en notering av bolaget. Mint lösningar för mobila transaktioner fortsätter att växa inom området mobila parkeringsbetalningar. Under perioden har ett antal nya städer knutits till tjänsten, bl.a. Norrköping, Mölndal och Landvetters flygplats. Under mars/april lanserar Mint en ny lösning för boendeparkering. I maj ingicks ett licensavtal med Paymint Ltd som omfattar Storbritannien och Irland, vilket var Mints andra större licensavtal utanför Norden. Repeatit radiobaserade lösningar för trådlöst bredband har under första kvartalet tecknat flera nya avtal, bland annat ett exklusivt avtal med Villaägarnas Riksförbund om leverans av fast trådlös bredbandsutrustning till dess medlemmar. De första installationerna har gjorts i Luleå-området. Man har också tecknat distributionsavtal med brittiska Paradigm Communications, med vilka man med framgång levererat utrustning för det första trådlösa bredbandsnätet för engelska skolor. Jan Gustavsson, med lång erfarenhet från ledande befattningar inom IT och telekom, har tillträtt som ny VD. Jan kommer senast från en position som VD på Trio-bolaget Objecta. Millennium Media Group mediaföretag inom förvärv och distribution av film- och TV-rättigheter. MMG har tecknat samarbetsavtal med Canal+ som bl a ger MMG förlängt översättningsavtal för dotterbolaget PrimeText. Lyckad lansering av ny TV-kanal Star! som ersättter E! MMG planerar att lansera ytterligare en ny kanal under hösten Bolaget är lönsamt och fortsätter att visa vinst. Voice Provider största leverantör av röststyrda tjänster i Sverige har tagit ytterligare ett steg mot att bli ledande i Skandinavien på röststyrningstjänster genom att ta sin första order i Danmark. Bolaget utvecklas positivt. Marknaden för röststyrningstjänster har börjat ta fart och det diskuteras nu röststyrd kundingång i många större företag, vilket för Voice Provider beräknas komma att utgöra en stor ny marknad. Bolaget förvärvade i början av juli Computer Sciences Corporations (CSC) verksamhet inom röststyrda tjänster och blir därmed den klart ledande aktören inom röststyrda tjänster i Skandinavien. 4

5 övrigt Ledstiernan-aktien Likviditeten i aktien är god. Under första halvåret omsattes aktien under samtliga handelsdagar. Totalt omsattes 65,6 miljoner aktier eller 47% av genomsnittligt antal utestående aktier till ett värde av 243,3 mkr, således en snittkurs om 3,71 kr. Under året har institutionella ägare tillkommit, bl. a. Industrivärden och Robur Fonder. Redovisningsprinciper Värdering av portföljbolag Ledstiernan redovisar sina investeringar till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde. Inför varje kvartals- och årsbokslut görs en bedömning av varje enskilt bolag för att fastställa om det finns ett över- eller undervärde i förhållande till anskaffningsvärdet. Bedöms det finnas ett övervärde föranleder detta ingen ändring av det bokförda värdet och resultaträkningen påverkas således inte. Bedöms värdet på ett portföljbolag däremot understiga det bokförda värdet, skrivs det bokförda värdet ned till det bedömda värdet. Denna nedskrivning påverkar resultaträkningen med en förlust motsvarande det nedskrivna värdet. Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. I övrigt är tillämpade redovisningsprinciper oförändrade jämfört med de principer som användes i årsredovisningen för Händelser efter periodens utgång I juli blev det klart att det O-listenoterade bolaget, dataspelstillverkaren Daydream förvärvade Ledstiernans portföljbolag inom samma nisch It s Alive Mobile Games. Ledstiernan erhöll därmed 16,2% i det sammanslagna bolaget.ledstiernan har förbundit sig att vid behov tillskjuta ytterligare kapital om maximalt 2,5 mkr, vilket då ger en ägarandel om ca 20%. Portföljbolaget ipunplugged erhöll under juli månad 2 MUSD i finansiering från den japanska elektronikjätten NEC, vilket säkrat bolagets finansiering de närmaste 18 månaderna. IpUnplugged har även ett OEM-avtal med NEC. Övriga ägare, dvs Ledstiernan, MIC och Industrifonden investerade samtidigt tillsammans 1 MUSD. Voice Provider förvärvade i början av juli Computor Sciences Corporations (CSC) verksamhet inom röststyrda tjänster och stärkte därmed sin position som den ledande leverantören på området i Skandinavien. Mint AB förvärvade i augusti sin finska branschkollega Payway Oy av Telia Sonera. Payway Oy äger en större patentportfölj som täcker olika områden inom telefonparkering. Ledstiernan tecknade i juli aktier i Aspiro AB (publ) delvis under den garanti om totalt 20 mkr som tidigare ställts ut och delvis för de teckningsrätter Ledstiernan förvärvat i juni. Totalt investerat kapital i Aspiro uppgår till 17,7 mkr för 7,93% av aktierna. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 25 augusti 2004 Styrelsen Ledstiernan AB (publ) Informationstillfällen: Delårsrapport per 30 september oktober 2004 Bokslutskommuniké 2004 februari 2005 För ytterligare upplysningar kontakta: Johan Wachtmeister, VD, , Britt-Marie Boije, CFO, Ledstiernan AB (publ) Grev Turegatan 18 SE STOCKHOLM Tel: Fax Org.nr

6 por t följinnehav belopp i tkr BOLAG Anskaffningstidpunkt Nuvarande ägarandel Anskaffningsvärde aktier Konvertibla lån Övriga lån Total investering Marknadsvärde noterade innehav Värde vid extern transaktion post-money 3) Columbitech AB maj-00 16,4% Emic Networks Oy jun-02 23,5% Gordion Infomakers AB jul-99 50,0% Hotsip AB jun-02 18,5% Incomit AB aug-00 46,1% Interpeak AB mar-04 22,5% ipunplugged AB jan-00 38,1% It s Alive Mobile Games AB 4) jun-02 57,6% Millennium Media Group AB dec-99 36,2% Mint AB maj-00 42,8% Repeatit AB mar-00 48,9% SVM North Node AB 2) maj-01 35,3% the Phone Pages of Sweden AB mar-00 31,3% Voice Provider Sweden AB 2) nov-00 21,8% Anskaffningsvärde huvudinnehav Nedskrivningar Bokfört värde huvudinnehav Aspiro AB 1) jun-04 5,3% Virtue Broadcasting Corp maj-00 0,8% Anskaffningsvärde noterade innehav Nedskrivningar 0 Bokfört värde noterade innehav Anskaffningsvärde övriga innehav Nedskrivningar Bokfört värde övriga innehav Summa anskaffningsvärde Summa nedskrivningar Bokfört värde ) I juli tecknades ytterligare aktier för totalt 8,8 mkr under den garanti om totalt 20 mkr som Ledstiernan ställt ut. Ägarandelen uppgick därefter till 7,93%. 2) Ledstiernan har som incitament ställt ut köpoptioner om 5 procent av sitt totala innehav. 3) Exklusive konvertibla lån och där finansiering genomförts under den senaste 12-månadersperioden. 4) Innehavet har i början av juli sålts till Daydream Software AB. 6

7 resultaträkning belopp i tkr kvartal 2 kvartal 2 januari-juni januari-juni helår RESULTAT PORTFÖLJINNEHAV Exitresultat Nedskrivningar ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Administrationskostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt PERIODENS RESULTAT Genomsnittligt antal aktier Antal vid periodens slut före/efter utspädning Resultat per aktie före/efter utspädning -0,04 kr -0,03 kr -0,06 kr -0,14 kr -0,93 kr 7

8 balansräkning belopp i tkr TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 1) Övriga aktier och andelar 1) SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristiga ej räntebärande skulder SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ) Avser andelar och fordringar FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL jan-juni jan-juni jan-dec Belopp vid årets ingång Nyemission Periodens resultat BELOPP VID PERIODENS UTGÅNG

9 kassaflödesanalys belopp i tkr jan-juni jan-juni jan-dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflöde från rörelsen Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSERINGSVERKSAMHETEN Amortering av lån KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT nyckeltal Resultat, mkr Resultat per aktie, kr -0,06-0,93-1,06-1,81 Eget kapital, mkr Eget kapital/aktie, kr 3,28 3,33 4,26 5,33 Soliditet, % Investerat kapital i befintlig portfölj, mkr Investerat kapital/aktie, kr 3,81 3,99 4,21 4,62 Bokfört värde portföljen, mkr Bokfört värde portföljen/aktie, kr 2,51 2,29 2,61 3,29 Kassa/aktie, kr 0,80 1,04 1,69 2,09 Förvaltningskostnad/genomsnittligt EK, % 1) 2,52 3,54 4,14 7,79 Utestående aktier, tusental Börskurs vid periodens slut, kr 3,35 2,80 3,10 6,45 Börsvärde, mkr Antal anställda vid periodens slut ) Beräknat över rullande 12-månadersperiod Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20, Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med de principer som användes i årsredovisningen för år