För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen"

Transkript

1 Årsredovisning 2002

2 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002

3 Innehåll 4 Bolagsstämma i sammandrag 6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 FöreningsSparbanken i korthet 14 Femårssammandrag 16 Marknadsandelar Sverige 18 Ägare och aktien 20 Retail 24 Spara 28 Låna 32 Betala 36 Swedbank Markets 40 Internationell bankrörelse 47 Fristående sparbanker och delägda svenska banker 50 Medarbetarna 52 Hållbarhet och miljö FöreningsSparbankens samhällsansvar 54 EMU 56 IT i FöreningsSparbanken 58 Förvaltningsberättelse 62 Rörelsegrenar 69 Ekonomisk redogörelse 77 Koncernens riskkontroll 79 Redovisningsprinciper 82 Definitioner 83 Resultaträkning 84 Balansräkning 85 Kassaflödesanalys 86 Noter 120 Förslag till vinstdisposition 121 Revisionsberättelse 122 Styrelse och revisorer 123 Styrelsearbetet 124 Styrelse 130 Övriga ledande befattningshavare 131 Adresser

4 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum på China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm, torsdagen den 10 april 2003, klockan Inregistrering till stämman börjar klockan Anmälan m m Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB ( VPC ) förda aktieboken måndagen den 31 mars 2003, dels anmäla sitt deltagande och det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra senast fredagen den 4 april 2003 klockan med brev under adress FöreningsSparbanken, Styrelsens sekreterare, Stockholm, per telefon , per telefax eller via internet under rubriken bolagsstämma. I anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska behörigen undertecknad och dagtecknad fullmakt och i fall där fullmaktsgivaren är juridisk person, vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas före bolagsstämman. Fullmakt som nu sagts gäller högst ett år från utfärdandet. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Sådan registrering, som normalt tar några dagar i anspråk, måste vara genomförd måndagen den 31 mars Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt. Ärenden Ärenden som enligt lag och bolagsordningen ska förekomma på ordinarie bolagsstämma, däribland framläggande av styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisorernas berättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2002, fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning, fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar samt val av och fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. Därtill kommer bland annat styrelsens förslag dels till ändringar i 6 och 9 i bolagsordningen avseende styrelse respektive revisorer och som en konsekvens härav vissa justeringar i 11 avseende ärenden som ska förekomma vid ordinarie bolagsstämma, dels om förvärv av egna aktier för att underlätta värdepappersrörelsen. Föredragningslista med uppgift om vid bolagsstämman förekommande ärenden anges i kallelsen till bolagsstämman. Kallelsen beräknas komma att bli införd i bland annat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet torsdagen den 6 mars Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 5,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning för 2002 föreslås tisdagen den 15 april Sista dagen för handel med bankens aktie inklusive rätt till utdelning är därmed torsdagen den 10 april Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utbetalas genom VPCs försorg tisdagen den 22 april Ekonomisk information 2003 FöreningsSparbanken kommer preliminärt att publicera resultatrapporter vid följande tillfällen: Delårsrapport första kvartalet 2003 Delårsrapport andra kvartalet 2003 Delårsrapport tredje kvartalet april 22 augusti 24 oktober Koncernens ekonomiska rapporter kan hämtas på närmaste FöreningsSparbankskontor eller via bankens hemsida på internet med adress 4 BOLAGSSTÄMMA OCH EKONOMISK INFORMATION FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

5 2002 i sammandrag Rörelseresultatet för 2002 uppgick till mkr (8 039). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,2 procent (14,7). Styrelsen föreslår oförändrad kontantutdelning om 5,50 kronor per aktie. Föreningssparbanken Privat, en tjänst för kunder med behov av särskild finansiell rådgivning, etablerades på 30 platser. Drygt kunder har hittills anslutit sig till tjänsten. Marknadsandelen för hushållsinlåning nysparande i Sverige ökade preliminärt till 26 procent (17,6 procent för helår 2001). Marknadsandelen för nyförsäljningen av sparprodukterna (inlåning från hushållskunder, fonder och fondförsäkringar från samtliga kundkategorier samt privat- och aktieindexobligationer) ökade från 15,6 till preliminärt 19,5 procent. Fortsatt god utveckling av Spintabs hypoteksutlåning till privatpersoner. Utlåningen ökade med 9 procent, från 228 till 248 mdkr. FöreningsSparbanken förvärvade 33,3 procent av aktierna i First Securities, ett av Norges ledande mäklarhus. Hansabank genomförde en framgångsrik integrering av den litauiska dotterbanken LTB, numera Hansa LTB. Bland annat installerades Hansabanks IT-system i Hansa LTB, vilket gör att Hansabank nu är en pan-baltisk bank med ett och samma IT-system i de tre baltiska länderna. FöreningsSparbanken förvärvade HSB Bank med privatkunder, huvudsakligen bospar- och bolånekunder i stockholmsområdet. FöreningsSparbankens internetbank i Sverige hade vid årets slut 1,3 miljoner anslutna privatkunder. Därmed befäster FöreningsSparbanken sin position som Sveriges största internetbank. Ratinginstitutet Moody's höjde under året Hansabanks rating. Ratingen för inlåningen höjdes från Baa1 och P-2 till A1 och P-1 för lång respektive kort inlåning. Ratingen för upplåningen höjdes från A2 till A1. FÖRENINGSSPARBANKEN I SAMMANDRAG 5

6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld Under det gångna året har osäkerhet varit ett av de mest framträdande dragen såväl på den världspolitiska scenen som på aktiemarknaderna. Samtidigt har FöreningsSparbanken med sin starka lokala förankring fortsatt att utveckla kundrelationer och affärsverksamheten vilket också är inriktningen för Med krigs- och terrorhot, obalanser i den amerikanska ekonomin, dramatiska kursfall i IT- och telekombranscherna och strukturella tillväxtproblem på viktiga marknader är osäkerhet onekligen ett ord som beskriver läget väl. En osäkerhet som självklart påverkar bankens kunder och verksamhet. Lägre börsvärden har för många inneburit en stor påverkan på värdet av sparandet och osäkerheten i sig leder ofta till försiktighet i bankaffärer och egen affärsaktivitet. Då är det viktigt att konstatera att vår starka lokala närvaro med våra medarbetare och våra kontor över hela Sverige möjliggör ett engagemang i våra kunders ekonomiska vardag. Därigenom kan vi ge dem bättre förutsättningar att hantera de hot och möjligheter som den oroliga omvärlden medför. Så vilka ljuspunkter kan vi se? I Sverige har de traditionella basnäringarna inom industrin och merparten av handeln utvecklats förhållandevis bra. Vi kan också konstatera att våra kunder trots börsoron fortsätter med ett stabilt månadssparande, samtidigt som intresset ökat för bland annat trygghetssparande i räntefonder och traditionell bankinlåning. De osäkra tiderna gör också att kunderna i ökad grad efterfrågar personlig rådgivning på våra kontor, samt att intresset bland företagskunderna ökar för exempelvis de kostnadseffektiva betalningsoch servicelösningar banken erbjuder. Vidare bör de baltiska staterna, där en viktig del av koncernens verksamhet finns, nämnas. Dessa har präglats av en god ekonomisk utveckling, vilket också återspeglas i bankens dotterbolag Hansabanks resultat. Psykologiska faktorer viktiga för utvecklingen Både bankverksamhet och samhällsekonomi handlar i själva verket mycket om psykologi. Förutsättningarna för att en uppgång i världsekonomin ska inträffa under det närmaste året avgörs i försvarlig utsträckning av i vilken grad företag och konsumenter känner tillförsikt inför framtiden. Såväl i Sverige som på den för världsekonomin avgörande USA-marknaden är det invånarnas konsumtionsvilja som har varit avgörande för att hålla ekonomin och näringslivet igång. I USA har bland annat skattelättnader hittills hållit uppe konsumtionsviljan bland hushållen. Japans stora bekymmer fortsätter även i år och tillväxtutsikterna för Europa är fortfarande blygsamma. Sammantaget kan bilden, som tidigare konstaterats, inte betecknas som annat än mycket osäker. Vårt engagemang viktigt för våra kunder Med vår ställning som den svenska banken med flest kunder och den största lokala närvaron genom ett utbrett kontorsnät, är FöreningsSparbanken en spegling av samhället. Det innebär stora utmaningar och ett stort ansvar. Många kunder har självklart blivit både besvikna och oroliga när de sett sitt sparkapital minska, ibland dramatiskt, beroende på börsutvecklingen. Många företagare ser med stigande oro på sina möjligheter i en globaliserad värld av ständig prispress. I detta läge är det extra viktigt för oss som bank att vara nära kunderna och att agera som rådgivare, att öka vår aktivitet på marknaden och att höja kvalitén i allt vi gör. Kontakten med våra medarbetare hjälper kunderna att få överblick över sin ekonomiska situation och ger ökad trygghet. Tryggheten i bankrelationen är också en allt viktigare konkurrensfaktor där vi med vår roll som universalbank och våra sedan 1820 djupt rotade värderingar har ett mervärde att erbjuda kunderna. Ökad aktivitet i kundarbetet Under det gångna året har bankens viktigaste mål varit att öka kundnöjdheten. Ett viktigt sätt att nå detta är att öka bankens aktivitetsnivå mot kunderna. Därför är det glädjande att konstatera att antalet kundmöten ökade kraftigt under Antalet bokade rådgivningsmöten fördubblades, samtidigt som allt fler kunder utnyttjar våra telefon- och internetbanker. I de kontinuerliga mätningar som görs av kundernas attityd till banken och dess verksamhet ser vi att dessa faktiskt blivit nöjdare, börsnedgången till trots. Under året har vi också på 30 platser över hela landet etablerat särskilda rådgivningskontor för kunder med stora affärsvolymer, ett koncept kallat FöreningsSparbanken Privat. 6 VD-KOMMENTAR FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

7 BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG VD OCH KONCERNCHEF Våra mycket konkurrenskraftiga räntevillkor på både löne- och sparkonton spelar också en roll för kundernas allt mer positiva syn på banken. Vi kan notera att de förbättrade villkoren under 2002 givit resultat i form av ökade marknadsandelar på inlåningssidan. Mångfald och miljötänkande FöreningsSparbankens värderingar innebär att vi är en bank för var och en i hela landet. Detta möjliggörs och förstärks av det goda samarbete sedan lång tid som bedrivs med fristående sparbanker och delägda banker. Därför är det roligt att vi under året särskilt uppmärksammats för vårt mångfaldsarbete som bedrivs bland annat i invandrartäta Rosengård i Malmö, stockholmsförorten Rinkeby och Råslätt utanför Jönköping. Det är ett arbete som vi ska fortsätta och utveckla också på andra håll i landet. Jämställdhetsfrågan har varit ett av höstens hetaste debattämnen och det är tillfredsställande att konstatera att FöreningsSparbanken har stått sig mycket väl i de jämförelser som gjorts. Särskilt har bankens genomförda ambition med jämvikt mellan könen i lokala styrelser uppmärksammats. Trots vår relativa framgång inom jämställdhetsområdet finns dock fortfarande mycket kvar att göra. Affärsmässiga möjligheter och risker beaktas utifrån FÖRENINGSSPARBANKEN 2002 VD-KOMMENTAR 7

8 ett miljöperspektiv och att banken ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor. Detta är en del av vår samhällsroll, men också ett arbete som jag är övertygad om på sikt blir en allt viktigare faktor för framgång på marknaden och långsiktig lönsamhet. Intensifierat arbete för tillväxt Ett annat av våra prioriterade mål är tillväxt i affärer och marknadsposition. Fokuseringen på prioriterade kundgrupper och omfördelning av koncernens resurser till geografiska tillväxtområden är delar av detta arbete. Under året har bland annat den lokala bankverksamheten i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö givits extra uppmärksamhet. Också här är närvaron genom kontor och medarbetare avgörande. I Göteborg öppnades exempelvis nya kontor för företagskunderna och i Stockholm kommer banken att öka sin marknadsnärvaro bland annat genom nyrekrytering av i storleksordningen 100 kvalificerade privat- och företagsrådgivare. Förvärvet av HSB Bank, som har merparten av sina privatkunder i stockholmsområdet, innebär också en viktig förstärkning av våra närvaro där. Stark utveckling i Hansabank Under året har Hansabank, där FöreningsSparbanken äger knappt 60 procent, ytterligare förstärkt sin ledande position på marknaderna i de baltiska staterna. Integrationen av litauiska LTB, som förvärvades under 2001, har varit framgångsrik och resulterat i sänkta kostnader och ökade intäkter. Även verksamheterna i Estland och Lettland har haft en god utveckling. Företagsutlåningsinstitutet FIH i Danmark, där FöreningsSparbanken genom FI-Holding äger knappt 70 procent, hade också en god utveckling under 2002 där man konsoliderade den kraftiga tillväxt som ägde rum under Stabilt resultat i en osäker omvärld Med den instabila och osäkra omvärld vi upplevt under 2002 är det extra tillfredsställande att den underliggande intjäningen i FöreningsSparbanken är fortsatt stabil. Den börsnedgång som drabbat svenska sparare slog i motsvarande omfattning också mot bankens aktieintäkter. Valutarelaterade intäkter minskade också. Räntenettot, som är den största intäktsposten, ökade dock med fyra procent och även bankens betalningsverksamhet visade en fortsatt positiv utveckling. Sammantaget minskade de totala intäkterna i koncernen något. Verksamheterna i Hansabank i Baltikum och FIH i Danmark utvecklades mycket väl under året och dessa står för en ökande del av bankens resultat. Däremot redovisade SpareBank 1 Gruppen i Norge, där FöreningsSparbanken äger 25 procent, en förlust på över 2,1 miljarder svenska kronor. När intäktstillväxten är begränsad är det än viktigare att hålla i kostnaderna. Under året har resultatet belastats med 300 mkr i ett personalminskningsprogram. Trots detta minskade koncernens totala kostnader under En attraktiv utdelning En attraktiv utdelning till våra aktieägare är viktigt för FöreningsSparbanken. För 2002 har styrelsen föreslagit en oförändrad utdelning om 5,50 kronor. Räknat på FöreningsSparbankens aktiekurs vid årets slut 2002, 103 kronor, innebär det en direktavkastning på 5,3 procent. Utsikter för 2003 Inledningen av 2003 har kännetecknats av den osäkerhet som krigs- och terroristhoten utgör. Självklart kommer FöreningsSparbanken och våra kunder att påverkas av detta. De prioriteringar som gällde för banken under 2002 ligger kvar för Dessa innefattar ökad kundnöjdhet, fortsatt satsning på våra kontor, tillväxt med bibehållen kostnadskontroll samt prioritering av kompetensutveckling och gott ledarskap. Det innebär stabilitet, men också utveckling. Som en bank för var och en i hela Sverige, innebär detta stora utmaningar och möjligheter. På privatsidan kommer vi, utöver våra mycket konkurrenskraftiga inlåningsvillkor också att prioritera en fortsatt tillväxt inom bolåne- och betalningsområdet. Dessutom kommer aktiviteten mot kund i Internet- och Telefonbanken att öka. På företagsområdet står naturligtvis utlåningsverksamhet och betalningstjänster fortfarande i centrum men också utvecklingen av internetbankstjänster för mindre företag exempelvis e-lönelistor, e-fakturor och e-bokföring, där vi redan idag är marknadsledande på detta viktiga område. Slutligen är också arbetet med att ytterligare förstärka medarbetarnas kompetens för att på bästa möjliga sätt svara upp mot de allt högre kundkraven av högsta prioritet. Det är min förvissning att behovet av en trygg bankrelation är ännu viktigare för kunderna i orostider än annars. Och det är genom vårt arbete nu som grunden läggs för de affärer som kommer när ekonomin så småningom mer stabilt vänder uppåt. Med vår starka lokala närvaro, våra konkurrenskraftiga produkter och kompetenta medarbetare har vi grunden för att lyckas i det arbetet. Jag vill i detta sammanhang tacka alla medarbetare och våra lokala styrelser för det stora och goda arbete de lagt ned under det gångna året och för de insatser som är nyckeln till våra kunders och därmed vår egen framgång. Stockholm i februari 2003 Birgitta Johansson-Hedberg VD och koncernchef 8 VD-KOMMENTAR FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

9

10 Trots en trög bankmarknad med fallande aktiekurser och minskad omsättning på världens börser var FöreningsSparbankens intäkter och kostnader i stort i nivå med Rörelseresultatet var dock lägre. Årssammandrag INTERVJU MED NILS-FREDRIK NYBLAEUS STF VD, EKONOMI- OCH FINANSDIREKTÖR Trots ett tufft år för aktiemarknaden ser intäktsoch kostnadssidorna stabila ut? Ja, det gör de. Räntenettot utgör en stor andel av våra intäkter vilket gör oss relativt sett mindre beroende av börsutvecklingen. Samtidigt har vår betalningsverksamhet utvecklats ännu starkare än tidigare år och delvis kompenserat för minskningen av börsrelaterade intäkter som courtage och förvaltningsprovisioner. De totala intäkterna minskade dock med två procent medan kostnaderna minskade med en procent. Då ska man komma ihåg att vi belastat resultatet med cirka 300 mkr för ett personalminskningsprogram under året. Detta kommer att resultera i lägre personalkostnader redan 2003, men framför allt från och med 2004 då vi årligen kommer att spara drygt 200 mkr. Hur utvecklades resultatet i övrigt? Räntenettot ökade med drygt 500 mkr och det är främst tack vara en mycket god försäljning av hypotekslån. Dessutom såg vi en fortsatt positiv utveckling av utlåningen i vår baltiska dotterbank Hansabank. Till det negativa kan nämnas att vi inte lyckades upprepa fjolårets goda intjäning i valutaverksamheten. Mot slutet av året gjorde vi även nedskrivningar av värdet på våra aktieinnehav i OM och Marakanda, vilket belastade resultatet med 264 mkr respektive 108 mkr. Verksamheten i vår minoritetsägda norska allianspartner Spare- Bank 1 Gruppen levde inte heller upp till förväntningarna, vilket medförde en resultatbelastning på 564 mkr. Vilka är de största möjligheterna och hoten 2003? Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är stor och en upp- eller nedgång i konjunkturen har naturligtvis stor effekt på koncernens resultaträkning såväl avseende intäkter som kreditförluster. Så här i början av 2003 har vi sett några positiva makroekonomiska signaler som exempelvis stigande inköpschefsindex men andra saker som krigshot i Mellanöstern och en svag tysk ekonomi gör det hela mycket svårbedömt. En annan viktig fråga är hur aktiemarknaden kommer att utvecklas. En uppgång skulle naturligtvis lyfta intäkterna och en nedgång pressa dem ytterligare. Verksamheten i Hansabank i Baltikum är fortsatt mycket intressant. Till skillnad från den svenska bankmarknaden är den baltiska i stark tillväxt och förväntas vara så under överskådlig framtid. Vidare bör resultatet hjälpas av nyss nämnda personalminskningsprogram som ger besparingar på 100 mkr, av ett väsentligt bättre resultat i SpareBank 1 Gruppen och, förhoppningsvis, frånvaron av ytterligare nedskrivningar. Totala intäkter, mkr Intäkter per rörelsegren, mkr Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsnetto Nettoresultat finansiella transaktioner Övriga intäkter Svensk kontorsrörelse 2001 Swedbank Markets 2002 Finansförvaltning Kapitalförvaltning & Försäkring Internationell bankrörelse Övrigt Intäkterna minskade med två procent. In- och utlåningsvolymer, betalningsverksamheten samt verksamheterna i Hansabank och FIH bidrog positivt till intäkterna medan valutaverksamheten och aktiemarknadsrelaterade intäkter minskade. 10 ÅRSSAMMANDRAG FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

11 Summa kostnader, mkr Kostnader per rörelsegren, mkr Personalkostnader Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar Svensk kontorsrörelse 2001 Swedbank Markets 2002 Finansförvaltning Kapitalförvaltning & Försäkring Internationell bankrörelse Övrigt Trots en expansiv verksamhet i Baltikum och kostnader på 300 mkr för personalminskningsprogrammet i den svenska verksamheten minskade koncernens kostnader med en procent. Rörelseresultat, mkr Rörelseresultat per rörelsegren, mkr Svensk kontorsrörelse 2001 Swedbank Markets 2002 Finansförvaltning Kapitalförvaltning & Försäkring Internationell bankrörelse Övrigt Rörelseresultatet uppgick till mkr (8 039). Resultatandelen från den norska verksamheten och Marakanda, nedskrivningar av aktieinnehaven i OM, högre kreditförluster samt kostnader för personalminskningsprogram minskade rörelseresultatet med cirka mkr. Räntabilitet, procent Kapitaltäckning, procent Primärkapital 2001 Supplementärkapital 2002 Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,2 procent (14,7). Resultatet per aktie uppgick till 7,87 kronor (9,86). Kapitaltäckningsgraden uppgick till 10,8 procent (11,3) och primärkapitalrelationen var 7,1 procent (7,1). FÖRENINGSSPARBANKEN 2002 ÅRSSAMMANDRAG 11

12 FöreningsSparbanken i korthet FöreningsSparbanken är en universalbank, det vill säga en bank med ett komplett sortiment av finansiella produkter och tjänster, öppen för alla, oavsett kundkategori. Basen för verksamheten är kontorsnätet i Sverige. Vision FöreningsSparbankens vision är att vara den ledande banken för hushåll samt mindre och medelstora företag inom sitt verksamhetsområde Nordikum, det vill säga länderna runt Östersjön. Visionen innebär att banken för kunder, aktieägare, personal och lokalsamhälle skapar mervärde och möjligheter: Mina möjligheters bank Affärsidé FöreningsSparbankens affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för privatpersoner, företag, lantbruk, kommuner, landsting och organisationer genom att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. Genom sin starka lokala närvaro tar banken aktivt del i utvecklingen av samhälle och näringsliv. Historisk bakgrund Den nuvarande FöreningsSparbanken är resultatet av fusionen mellan Sparbanken Sverige och Föreningsbanken Sparbanken Sverige, som börsintroducerades 1995, var ett resultat av en fusion av elva av de största regionala sparbankerna in i dåtidens Sparbankernas Bank. Föreningsbanken, vilken uppstod genom en fusion av 12 regionala föreningsbanker in i Föreningsbankernas Bank i början av 1990-talet, börsintroducerades Fristående sparbanker och delägda banker I Sverige finns idag 88 fristående sparbanker. Med 86 av dessa har FöreningsSparbanken ett samarbetsavtal som innebär att sparbankerna under ett gemensamt lokalt anpassat varumärke Kopparmyntet förmedlar FöreningsSparbankens produkter. Sparbankerna svarar för Norge SpareBank 1 Gruppen ; Danmark FIH Sverige ;y;; ;; yy Finland Aktia Sparbank Estland Lettland Litauen ungefär en fjärdedel av den samlade försäljningen av FöreningsSparbankens produkter. Koncernen idag Utöver den svenska verksamheten har FöreningsSparbanken majoritetsägd verksamhet i Danmark genom FIH samt i de tre baltiska länderna genom Hansabank. Totalt fanns vid årets utgång anställda. STRATEGI OCH PRIORITERINGAR FÖR Nöjda kunder Nöjda kunder är en förutsättning för hela koncernens verksamhet. På den svenska bankmarknaden handlar det idag inte i första hand om vilken bank kunden väljer, utan om en kombination av leverantörer av finansiella tjänster. Kunder har olika behov och efterfrågar därmed olika ekonomiska lösningar. Alla kunder ska erbjudas mycket konkurrenskraftiga grunderbjudanden. Därutöver har den enskilde kunden valfrihet att utnyttja service och tjänster som tillgodoser dennes alla behov, vilket skapar förutsättningar för ökad kundnöjdhet. Därmed stärker vi också vår position som en bank för var och en. Fördelning utlåning 31 december 2002 Fördelning intäkter 2002 Fördelning kontor 31 december 2002 Fördelning antal anställda 31 december 2002 Hansabank 5 % FIH 10 % Svenska verksamheten 85 % Hansabank 13 % FIH 5 % Svenska verksamheten 82 % Hansabank 19 % FIH 1 % Svenska verksamheten 80 % Hansabank 37 % FIH 1 % Svenska verksamheten 62 % 12 FÖRENINGSSPARBANKEN I KORTHET FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

13 Organisation STYRELSE Internrevision VD Ekonomi, Affärscontrolling, Treasury, Finansiella risker Kredit IT Personal- och kompetensutveckling Information och Investor Relations Varumärkesfrågor Operationella risker Sparbanksalliansen AFFÄRSOMRÅDEN Spara Låna Betala Swedbank Markets AFFÄRSOMRÅDE RETAIL Lokala banker Telefon Internet AFFÄRSOMRÅDE INTERNATIONELL BANKRÖRELSE FIH Delägda Hansabank banker Aktia FIH Sparbank Hansapank SpareBank 1 Gruppen Aktia Sparbank STÖDFUNKTIONER Support IT Övrigt Den operationella organisationens struktur är skapad utifrån behovet av en enkel och tydlig organisation där möjligheter till central styrning och uppföljning av gemensamma koncept kan kombineras med ett decentraliserat beslutsfattande i affärsverksamheten, vilket är en förutsättning för en ökad kundfokusering och ett tydliggörande av ansvarsområden inom koncernen. 2. Tillväxt Den starka kontorsrörelsen och närheten till våra kunder är en viktig utgångspunkt för möjligheter för tillväxt. En prioriterad ambition på den svenska marknaden är att stärka positionerna i tillväxtområden, exempelvis Stockholm och Göteborg, områden där banken har en relativt sett svagare ställning än i övriga delar av landet. Under innevarande år prioriteras privatekonomisk rådgivning, betalaaffären samt företagsmarknaden. 3. Kontoren Kontoren är navet i FöreningsSparbankens verksamhet. Genom antalet kontor och den geografiska spridningen är FöreningsSparbanken i samarbete med fristående sparbanker och delägda banker den enda rikstäckande svenska banken. Det personliga kundmötet avgör förtroendet för oss som bank, särskilt i tider av ekonomisk oro. Därför är det viktigt med kontor där kunderna kan få personlig rådgivning och personlig service. Förenings- Sparbanken kommer framgent att fortsätta prioritera den lokala närvaron genom ett väl utbyggt kontorsnät. 4. Kompetens FöreningsSparbankens kunder ställer ständigt nya och högre krav på sina bankkontakter. Rådgivning på kontoren blir viktigare, därför prioriteras kompetensutveckling i kontorsrörelsen för att bättre svara mot kundernas krav. Initialt ska privatrådgivare och 500 företagsrådgivare i FöreningsSparbanken certifieras. Vid utgången av 2003 ska dessutom cirka 600 medarbetare vara licensierade via SwedSec AB. 5. Kostnadseffektivitet Koncernen har ett långsiktigt mål om en relation mellan kostnader och intäkter om 50 procent. För helåret 2002 blev K/I-talet före kreditförluster 63 procent. För att ytterligare förbättra effektiviteten har ett antal åtgärder vidtagits, bland annat påbörjades under året ett personalminskningsprogram för den svenska verksamheten samt besparingsprogram för koncernens huvudkontor. Detta samt implementering av effektivare arbetsrutiner fortsätter under FÖRENINGSSPARBANKEN 2002 FÖRENINGSSPARBANKEN I KORTHET 13

14 Femårssammandrag Nyckeltal, koncernen Resultat Rörelseresultat, mkr Placeringsmarginal, % 1,58 1,54 1,51 1,48 1,61 Räntemarginal, % 1,43 1,38 1,35 1,33 1,42 K/I-tal före kreditförluster 0,63 0,60 0,57 0,63 0,62 K/I-tal efter kreditförluster 0,70 0,66 0,61 0,66 0,67 Räntabilitet på eget kapital, % 11,2 14,7 19,7 15,7 16,9 Avkastning på totalt kapital, % 0,69 0,82 1,04 0,83 0,91 Resultat per aktie, kronor 7,87 9,86 12,10 8,70 8,75 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 7,86 9,85 12,08 8,70 8,75 Kapital Kapitaltäckningsgrad, % 10,8 11,3 10,8 10,4 11,6 Primärkapitalrelation, % 7,1 7,1 6,9 6,0 6,1 Kreditkvalitet Kreditförlustnivå, netto, % 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 Andel osäkra fordringar, % 0,3 0,3 0,2 0,3 0,7 Reserveringsgrad för individuellt identifierade osäkra fordringar, % Total reserveringsgrad osäkra fordringar, % Antalsuppgifter Privatkunder, miljoner 7,8 7,0 5,3 5,3 4,4 Företagskunder, tusen Internetbankskunder, tusen 1) Telefonbankskunder, tusen 1) Övrigt Antal anställda Antal kontor Uttagsautomater Bank i Butik ) Inklusive fristående sparbanker och delägda banker. Bankaktieanalytiker som följer FöreningsSparbankens utveckling Företag Analytiker Företag Analytiker ABG Securities Sigmund Håland HSBC Jin-Wee Tan Alfred Berg FK Rodney Alfvén ING Sigrid Baas Bank of America Rahul Shah JP Morgan Jacob Kruse BNP Paribas Alexander Holcroft Julius Baer Nordic Rickard Alte Carnegie Magnus Andersson Lehman Brothers Fiona Swaffield CAI Cheuvreux Jonas Eriksson Merrill Lynch Denise Vergot-Holle Conventum Bengt Dahlström Morgan Stanley Amit Mehta CSFB Sarah-Jo Millan Nordea Securities Per Griberg Deutsche Bank Michael Gallagher Schroder Salomon Smith-Barney Ronit Ghose Enskilda Securities Thomas Johansson Swedbank Christian Brunlid Evli Juhana Virkkunen UBS Warburg Andreas Håkansson Fox-Pitt, Kelton Garth Leder West LB Panmure Kim Bergoe Goldman Sachs Christoffer Malmer Öhman FK Tobias Hornberger Handelsbanken Mattias Kindstedt 14 FEMÅRSSAMMANDRAG FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

15 Resultaträkning, operativ mkr Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Allmänna administrationskostnader Personal Övriga Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster netto samt värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretags resultat RÖRELSERESULTAT Resultat intjänat före förvärv 32 Bokslutsdispositioner Skatter Minoritetens andel ÅRETS RESULTAT Balansräkning mkr Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Belåningsbara statsskuldsförbindelser Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Tillgångar i försäkringsrörelsen Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder till kreditinstitut Inlåning och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper m m Skulder i försäkringsrörelsen Övriga skulder Efterställda skulder Eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL FÖRENINGSSPARBANKEN 2002 FEMÅRSSAMMANDRAG 15

16 Marknadsandelar Sverige Privatmarknaden Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, mdkr FöreningsSparbanken marknadsandel Inlåning, SEK Bankutlåning, SEK Hypoteksutlåning Individuellt Pensionssparande Privatobligationer Fondförvaltning Fondförsäkring * Bankkort (antal tusen) u.s. u.s. u.s. u.s. u.s Kredit- och betalkort (antal tusen) u.s. u.s. u.s. u.s. u.s Företagsmarknaden Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, mdkr FöreningsSparbanken marknadsandel Bankinlåning, SEK Bankutlåning, SEK Bankutlåning, utländsk valuta Hypoteksutlåning Leasing via finansbolag Avbetalning via finansbolag Kommunmarknaden Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, mdkr FöreningsSparbanken marknadsandel Bankinlåning Bankutlåning Hypoteksutlåning Kommuncertifikat * Marknadsandelar avser nyförsäljning. Källor: SCB, Riksbanken och Försäkringsförbundet. FöreningsSparbankens marknadsposition i Sverige SPARANDE OCH PLACERINGAR 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 1:a individuellt pensionssparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a premiepensionssparande 3-9:a aktiehandel LÖNER OCH BETALNINGAR 1-2:a lönehanteringar 1:a kortinlösen 1:a bankkort 1-2:a girobetalningar BOENDE 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri MÖTESPLATSER 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater FÖRETAGSMARKNADEN, procent inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing 16 MARKNADSANDELAR SVERIGE FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

17

18 Ägare och aktien Avkastning Koncernens mål är en räntabilitet på eget kapital som långsiktigt överstiger ett vägt genomsnitt för bankkoncernerna Danske Bank, SEB, Handelsbanken, Nordea och Den Norske Bank. Utdelning Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 30 procent av resultatet efter skatt. Utdelning, kronor per aktie Kronor Utdel * nings- grad 53% 57% 45% 56% 70% Kapitaltäckning Koncernen ska ha en kapitaltäckningsgrad om lägst 10,5 procent, varav primärkapitalrelationen långsiktigt ska ligga i intervallet 6,5-7,5 procent. Kapitaltäckning Procent * Enligt styrelsens förslag 1998 Primärkapital 1999 Supplementärkapital Andra verksamhetsmål Andelen mycket nöjda medarbetare ska vara lägst 40 procent. Andelen mycket nöjda kunder ska vara lägst 60 procent. Marknadsandelen för nysparande ska under 2003 uppgå till 22 procent. Antal aktieägare den 31 december 2002 Storleksklasser Antal aktier Antal ägare Totalt varav förvaltarregistrerade Aktieägare den 31 december Procent av kapital och röster Sparbanksstiftelser 21,0 20,8 Fristående sparbanker 7,2 6,3 Alecta 4,5 4,8 Robur fonder 3,7 3,6 Lantbrukskooperationen 3,2 3,2 Nordea fonder 2,3 0,6 AMF Pension 2,2 1,7 AFA Försäkringar 2,1 1,7 SHB/SPP fonder 2,0 1,4 SEB fonder 1,8 1,3 Skandia 1,6 1,9 SPK 1,4 2,3 FSPA resultatandelsstiftelser 1,4 1,4 Övriga svenska institutioner 13,9 9,9 Allmänheten 11,1 10,8 Utländska ägare 20,6 28,3 Totalt 100,0 100,0 Teckningsoptionsprogram Under våren 2000 erbjöds de anställda i FöreningsSparbanken och dess helägda koncernbolag samt styrelseledamöterna i de lokala bankerna att köpa teckningsoptioner i FöreningsSparbanken optioner tecknades, vilka kan utnyttjas till teckning av lika många aktier år Teckningskursen är 187 kronor. Ägarkategorier 31 december 2002 Allmänheten 11 % (11) Lantbrukskooperationen 3 % (3) Utländska ägare 21 % (28) Sparbanksstiftelser 21 % (21) Fristående sparbanker 7 % (6) Svenska institutioner 37 % (31) 18 ÄGARE OCH AKTIEN FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

19 FöreningsSparbankens aktiekurs jämfört med bankindex och generalindex 250 Kronor Aktien FöreningsSparbankens aktie är noterad på OM Stockholms Fondbörs, A-listan mest omsatta. Aktien har kortnamnet FSPA A FöreningsSparbanken Affärsvärldens generalindex Veckans affärers bankindex Aktiekapitalets utveckling Nominellt värde Tillkommande Ackumulerat Aktiekapital År Transaktion per aktie, kronor Kurs, % antal aktier antal aktier mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 10: Nyemission Nyemission/nedsättning /630 1) Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission 1: ) Kurserna är hänförliga till konvertering av fyra olika slag av preferensaktier under våren Data per aktie Kronor Resultat per aktie 7,87 9,86 12,10 8,70 8,75 Resultat per aktie efter utspädning 2) 7,86 9,85 12,08 8,70 8,75 Eget kapital per aktie 73,13 71,02 66,22 58,75 54,64 Eget kapital per aktie efter utspädning 2) 73,11 70,92 66,11 58,75 54,64 Substansvärde per aktie 77,49 71,92 77,80 70,89 66,78 Substansvärde per aktie efter utspädning 2) 77,47 71,83 77,67 70,89 66,78 Justerat eget kapital per aktie 73,16 71,12 66,28 58,75 54,91 Kassaflöde per aktie 67,87 32,22 5,35 18,67 25,96 Kontantutdelning per aktie 5,50 1) 5,50 5,50 5,00 4,67 Börskurs vid årets slut 103,00 130,00 144,50 125,00 139,33 Direktavkastning, % 5,34 4,23 3,81 4,00 3,35 P/E-tal 13,09 13,19 12,05 14,29 16,42 Börskurs/Eget kapital per aktie, % 140, ) Enligt styrelsens förslag. 2) År 2005 kan maximalt aktier tillkomma om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut. FÖRENINGSSPARBANKEN 2002 ÄGARE OCH AKTIEN 19

20 Retail Kontorsrörelsen utgör stommen i bankens verksamhet. Kunderna utgörs av privatpersoner, företag, lantbruk, organisationer, kommuner och landsting. INTERVJU MED BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG VD, KONCERNCHEF SAMT CHEF FÖR AFFÄRSOMRÅDE RETAIL Hur har konkurrenssituationen förändrats det senaste året? Konkurrensen inom banksektorn i Sverige är hård. En marknad med såväl nya som gamla aktörer ställer krav på ständig förbättring och utveckling av erbjudandena, vilket är positivt för kunderna. Flera nischbanker har däremot valt att inte bygga upp exempelvis kontors- eller uttagsautomatnät. Förenings- Sparbanken anser att närheten till kunderna har ökat i betydelse i takt med att bland annat sjunkande börskurser och oro i omvärlden ökat kundernas behov av att se över sin ekonomi. FöreningsSparbanken är den mest tillgängliga banken i Sverige med över 530 kontor och det bidrar till att stärka bankens konkurrensförmåga. Genom ett antal förbättringar av erbjudandena och servicen har banken också stärkt marknadsandelarna, främst inom hushållsinlåningen. FöreningsSparbanken Privat fick en lyckad start. Vad kan kunderna förvänta sig under 2003? Den viktigaste anledningen till att FöreningsSparbanken Privat fått en bra start är bankens kompetenta rådgivare som beaktar kundens hela ekonomi utifrån varje kunds egna förutsättningar. Rådgivaren har också tillgång till och stöd av hela koncernens kompetens. Inom FöreningsSparbanken Privat är det alltså helt utifrån kundens unika förutsättningar som vi kommer att fortsätta att erbjuda olika affärsmöjligheter under Banken kommer också att gå vidare och erbjuda många fler kunder rådgivning kring hela ekonomin, liksom att erbjuda olika kundgrupper olika produkter och tjänster utifrån vars och ens behov. Hur ska bankens närvaro förstärkas i Stockholm och andra storstäder? För närvarande pågår rekrytering av ett hundratal nya rådgivare, såväl till privat- som företagsmarknaden i Stockholm. I Telefonbanken har resurser omfördelats för ökad försäljning på stockholmsmarknaden. Vidare innebär förvärvet av HSB Bank nya kunder i Stockholm, Göteborg och Malmö. Varför kommer FöreningsSparbanken att lyckas med sin satsning på medelstora företag? Ett hundratal internt rekryterade rådgivare kommer att fokusera på att utveckla affärerna med nuvarande kunder, men också på att kontakta nya kunder. Med den samlade kompetens som finns i koncernen och kontorsnätet med lokal förankring kommer banken att kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och produkter både till nuvarande och nya kunder. Vad krävs av kontorsrörelsen för att FöreningsSparbanken ska nå målet avseende marknadsandelar av nysparande under 2003? Kunderna använder i allt högre grad telefon och internet för vardagsärenden. Den tid som bland annat därigenom frigörs på kontoren, används till att erbjuda kunderna rådgivning och genomgång av deras privata ekonomi. Där är regelbundet sparande en viktig del för kundens trygghet, såväl i det korta som långa perspektivet. Vi arbetar också kontinuerligt med att utveckla rådgivarnas kompetens. Sammantaget innebär mer tid och högre kompetens att rådgivarna kan träffa fler befintliga och nya kunder. Nöjda kunder är ett uttalat mål. Hur gick det med den målsättningen under år 2002? Inom många områden märktes en positiv utveckling under året. De mätningar som gjordes under hösten visar att de kunder, som har FöreningsSparbanken som huvudsaklig bankförbindelse, är mest nöjda bland alla storbankskunder vad gäller sparande och vardagsärenden. Det är vi stolta över, men vi är inte helt nöjda förrän FöreningsSparbanken har de mest nöjda bankkunderna på den svenska bankmarknaden och dit är det en bit kvar. Därför kommer arbetet med att få fler och mer nöjda kunder att fortsätta. Det viktigaste inslaget i det arbetet är att kunderna känner att banken verkligen bryr sig och tar kontakt för en genomgång av deras ekonomi. Ännu större vikt kommer att läggas vid just detta framöver. Vilka andra viktiga affärsmål har kontorsrörelsen? Ökad aktivitet, som också är vägen till ökad kundnöjdhet, är ett viktigt mål, men det finns också affärsmål inom olika produktområden, till exempel nysparande och kortanvändning. Dessutom finns uppsatta kundmål, både på företagsoch privatmarknaden. Vilka målsättningar vill du helst ha infriat när Du om ett år ser tillbaka på bankåret 2003? Jag skulle helst vilja kunna ge svaret, att banken nu nått målet att ha de mest nöjda kunderna på den svenska bankmarknaden och att banken genom detta fortsatt att ta marknadsandelar och överträffat resultatförväntningarna. 20 RETAIL FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

Brought to you by Global Reports. FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002

Brought to you by Global Reports. FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002 Innehåll 4 Bolagsstämma 5 2002 i sammandrag 6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 FöreningsSparbanken

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2003

FöreningsSparbanken Kv 1 2003 FöreningsSparbanken Kv 1 2003 2 Viktiga händelser kvartal 1 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2002

FöreningsSparbanken Kv 1 2002 FöreningsSparbanken Kv 1 2002 2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar!

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar! JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! FöreningsSparbanken är idag Nordens mest lönsamma bank. Utvecklingen av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

hos Swedbank Markets bidrog också till räntenettoökningen, liksom verksamheten i Hansabank.

hos Swedbank Markets bidrog också till räntenettoökningen, liksom verksamheten i Hansabank. Årsredovisning 2003 2003 i sammandrag. 2003 var ett framgångsrikt år för Förenings- Sparbanken. Räntabiliteten på eget kapital blev den högsta bland de nordiska storbankerna. Intäkterna ökade och kreditförlusterna

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

(1,1) -1-1148_Omslag.indd 05-03-31, 21.11.53

(1,1) -1-1148_Omslag.indd 05-03-31, 21.11.53 (1,1) -1-1148_Omslag.indd 05-03-31, 21.11.53 Årsredovisning 2004 (1,1) -1-1148_Omslag.indd 05-03-31, 21.18.13 2004 i sammandrag. 2004 var ett framgångsrikt år för Förenings Sparbanken med en stark utveckling

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer