För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen"

Transkript

1 Årsredovisning 2002

2 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002

3 Innehåll 4 Bolagsstämma i sammandrag 6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 FöreningsSparbanken i korthet 14 Femårssammandrag 16 Marknadsandelar Sverige 18 Ägare och aktien 20 Retail 24 Spara 28 Låna 32 Betala 36 Swedbank Markets 40 Internationell bankrörelse 47 Fristående sparbanker och delägda svenska banker 50 Medarbetarna 52 Hållbarhet och miljö FöreningsSparbankens samhällsansvar 54 EMU 56 IT i FöreningsSparbanken 58 Förvaltningsberättelse 62 Rörelsegrenar 69 Ekonomisk redogörelse 77 Koncernens riskkontroll 79 Redovisningsprinciper 82 Definitioner 83 Resultaträkning 84 Balansräkning 85 Kassaflödesanalys 86 Noter 120 Förslag till vinstdisposition 121 Revisionsberättelse 122 Styrelse och revisorer 123 Styrelsearbetet 124 Styrelse 130 Övriga ledande befattningshavare 131 Adresser

4 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum på China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm, torsdagen den 10 april 2003, klockan Inregistrering till stämman börjar klockan Anmälan m m Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB ( VPC ) förda aktieboken måndagen den 31 mars 2003, dels anmäla sitt deltagande och det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra senast fredagen den 4 april 2003 klockan med brev under adress FöreningsSparbanken, Styrelsens sekreterare, Stockholm, per telefon , per telefax eller via internet under rubriken bolagsstämma. I anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska behörigen undertecknad och dagtecknad fullmakt och i fall där fullmaktsgivaren är juridisk person, vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas före bolagsstämman. Fullmakt som nu sagts gäller högst ett år från utfärdandet. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Sådan registrering, som normalt tar några dagar i anspråk, måste vara genomförd måndagen den 31 mars Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt. Ärenden Ärenden som enligt lag och bolagsordningen ska förekomma på ordinarie bolagsstämma, däribland framläggande av styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisorernas berättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2002, fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning, fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar samt val av och fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. Därtill kommer bland annat styrelsens förslag dels till ändringar i 6 och 9 i bolagsordningen avseende styrelse respektive revisorer och som en konsekvens härav vissa justeringar i 11 avseende ärenden som ska förekomma vid ordinarie bolagsstämma, dels om förvärv av egna aktier för att underlätta värdepappersrörelsen. Föredragningslista med uppgift om vid bolagsstämman förekommande ärenden anges i kallelsen till bolagsstämman. Kallelsen beräknas komma att bli införd i bland annat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet torsdagen den 6 mars Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 5,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning för 2002 föreslås tisdagen den 15 april Sista dagen för handel med bankens aktie inklusive rätt till utdelning är därmed torsdagen den 10 april Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utbetalas genom VPCs försorg tisdagen den 22 april Ekonomisk information 2003 FöreningsSparbanken kommer preliminärt att publicera resultatrapporter vid följande tillfällen: Delårsrapport första kvartalet 2003 Delårsrapport andra kvartalet 2003 Delårsrapport tredje kvartalet april 22 augusti 24 oktober Koncernens ekonomiska rapporter kan hämtas på närmaste FöreningsSparbankskontor eller via bankens hemsida på internet med adress 4 BOLAGSSTÄMMA OCH EKONOMISK INFORMATION FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

5 2002 i sammandrag Rörelseresultatet för 2002 uppgick till mkr (8 039). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,2 procent (14,7). Styrelsen föreslår oförändrad kontantutdelning om 5,50 kronor per aktie. Föreningssparbanken Privat, en tjänst för kunder med behov av särskild finansiell rådgivning, etablerades på 30 platser. Drygt kunder har hittills anslutit sig till tjänsten. Marknadsandelen för hushållsinlåning nysparande i Sverige ökade preliminärt till 26 procent (17,6 procent för helår 2001). Marknadsandelen för nyförsäljningen av sparprodukterna (inlåning från hushållskunder, fonder och fondförsäkringar från samtliga kundkategorier samt privat- och aktieindexobligationer) ökade från 15,6 till preliminärt 19,5 procent. Fortsatt god utveckling av Spintabs hypoteksutlåning till privatpersoner. Utlåningen ökade med 9 procent, från 228 till 248 mdkr. FöreningsSparbanken förvärvade 33,3 procent av aktierna i First Securities, ett av Norges ledande mäklarhus. Hansabank genomförde en framgångsrik integrering av den litauiska dotterbanken LTB, numera Hansa LTB. Bland annat installerades Hansabanks IT-system i Hansa LTB, vilket gör att Hansabank nu är en pan-baltisk bank med ett och samma IT-system i de tre baltiska länderna. FöreningsSparbanken förvärvade HSB Bank med privatkunder, huvudsakligen bospar- och bolånekunder i stockholmsområdet. FöreningsSparbankens internetbank i Sverige hade vid årets slut 1,3 miljoner anslutna privatkunder. Därmed befäster FöreningsSparbanken sin position som Sveriges största internetbank. Ratinginstitutet Moody's höjde under året Hansabanks rating. Ratingen för inlåningen höjdes från Baa1 och P-2 till A1 och P-1 för lång respektive kort inlåning. Ratingen för upplåningen höjdes från A2 till A1. FÖRENINGSSPARBANKEN I SAMMANDRAG 5

6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld Under det gångna året har osäkerhet varit ett av de mest framträdande dragen såväl på den världspolitiska scenen som på aktiemarknaderna. Samtidigt har FöreningsSparbanken med sin starka lokala förankring fortsatt att utveckla kundrelationer och affärsverksamheten vilket också är inriktningen för Med krigs- och terrorhot, obalanser i den amerikanska ekonomin, dramatiska kursfall i IT- och telekombranscherna och strukturella tillväxtproblem på viktiga marknader är osäkerhet onekligen ett ord som beskriver läget väl. En osäkerhet som självklart påverkar bankens kunder och verksamhet. Lägre börsvärden har för många inneburit en stor påverkan på värdet av sparandet och osäkerheten i sig leder ofta till försiktighet i bankaffärer och egen affärsaktivitet. Då är det viktigt att konstatera att vår starka lokala närvaro med våra medarbetare och våra kontor över hela Sverige möjliggör ett engagemang i våra kunders ekonomiska vardag. Därigenom kan vi ge dem bättre förutsättningar att hantera de hot och möjligheter som den oroliga omvärlden medför. Så vilka ljuspunkter kan vi se? I Sverige har de traditionella basnäringarna inom industrin och merparten av handeln utvecklats förhållandevis bra. Vi kan också konstatera att våra kunder trots börsoron fortsätter med ett stabilt månadssparande, samtidigt som intresset ökat för bland annat trygghetssparande i räntefonder och traditionell bankinlåning. De osäkra tiderna gör också att kunderna i ökad grad efterfrågar personlig rådgivning på våra kontor, samt att intresset bland företagskunderna ökar för exempelvis de kostnadseffektiva betalningsoch servicelösningar banken erbjuder. Vidare bör de baltiska staterna, där en viktig del av koncernens verksamhet finns, nämnas. Dessa har präglats av en god ekonomisk utveckling, vilket också återspeglas i bankens dotterbolag Hansabanks resultat. Psykologiska faktorer viktiga för utvecklingen Både bankverksamhet och samhällsekonomi handlar i själva verket mycket om psykologi. Förutsättningarna för att en uppgång i världsekonomin ska inträffa under det närmaste året avgörs i försvarlig utsträckning av i vilken grad företag och konsumenter känner tillförsikt inför framtiden. Såväl i Sverige som på den för världsekonomin avgörande USA-marknaden är det invånarnas konsumtionsvilja som har varit avgörande för att hålla ekonomin och näringslivet igång. I USA har bland annat skattelättnader hittills hållit uppe konsumtionsviljan bland hushållen. Japans stora bekymmer fortsätter även i år och tillväxtutsikterna för Europa är fortfarande blygsamma. Sammantaget kan bilden, som tidigare konstaterats, inte betecknas som annat än mycket osäker. Vårt engagemang viktigt för våra kunder Med vår ställning som den svenska banken med flest kunder och den största lokala närvaron genom ett utbrett kontorsnät, är FöreningsSparbanken en spegling av samhället. Det innebär stora utmaningar och ett stort ansvar. Många kunder har självklart blivit både besvikna och oroliga när de sett sitt sparkapital minska, ibland dramatiskt, beroende på börsutvecklingen. Många företagare ser med stigande oro på sina möjligheter i en globaliserad värld av ständig prispress. I detta läge är det extra viktigt för oss som bank att vara nära kunderna och att agera som rådgivare, att öka vår aktivitet på marknaden och att höja kvalitén i allt vi gör. Kontakten med våra medarbetare hjälper kunderna att få överblick över sin ekonomiska situation och ger ökad trygghet. Tryggheten i bankrelationen är också en allt viktigare konkurrensfaktor där vi med vår roll som universalbank och våra sedan 1820 djupt rotade värderingar har ett mervärde att erbjuda kunderna. Ökad aktivitet i kundarbetet Under det gångna året har bankens viktigaste mål varit att öka kundnöjdheten. Ett viktigt sätt att nå detta är att öka bankens aktivitetsnivå mot kunderna. Därför är det glädjande att konstatera att antalet kundmöten ökade kraftigt under Antalet bokade rådgivningsmöten fördubblades, samtidigt som allt fler kunder utnyttjar våra telefon- och internetbanker. I de kontinuerliga mätningar som görs av kundernas attityd till banken och dess verksamhet ser vi att dessa faktiskt blivit nöjdare, börsnedgången till trots. Under året har vi också på 30 platser över hela landet etablerat särskilda rådgivningskontor för kunder med stora affärsvolymer, ett koncept kallat FöreningsSparbanken Privat. 6 VD-KOMMENTAR FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

7 BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG VD OCH KONCERNCHEF Våra mycket konkurrenskraftiga räntevillkor på både löne- och sparkonton spelar också en roll för kundernas allt mer positiva syn på banken. Vi kan notera att de förbättrade villkoren under 2002 givit resultat i form av ökade marknadsandelar på inlåningssidan. Mångfald och miljötänkande FöreningsSparbankens värderingar innebär att vi är en bank för var och en i hela landet. Detta möjliggörs och förstärks av det goda samarbete sedan lång tid som bedrivs med fristående sparbanker och delägda banker. Därför är det roligt att vi under året särskilt uppmärksammats för vårt mångfaldsarbete som bedrivs bland annat i invandrartäta Rosengård i Malmö, stockholmsförorten Rinkeby och Råslätt utanför Jönköping. Det är ett arbete som vi ska fortsätta och utveckla också på andra håll i landet. Jämställdhetsfrågan har varit ett av höstens hetaste debattämnen och det är tillfredsställande att konstatera att FöreningsSparbanken har stått sig mycket väl i de jämförelser som gjorts. Särskilt har bankens genomförda ambition med jämvikt mellan könen i lokala styrelser uppmärksammats. Trots vår relativa framgång inom jämställdhetsområdet finns dock fortfarande mycket kvar att göra. Affärsmässiga möjligheter och risker beaktas utifrån FÖRENINGSSPARBANKEN 2002 VD-KOMMENTAR 7

8 ett miljöperspektiv och att banken ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor. Detta är en del av vår samhällsroll, men också ett arbete som jag är övertygad om på sikt blir en allt viktigare faktor för framgång på marknaden och långsiktig lönsamhet. Intensifierat arbete för tillväxt Ett annat av våra prioriterade mål är tillväxt i affärer och marknadsposition. Fokuseringen på prioriterade kundgrupper och omfördelning av koncernens resurser till geografiska tillväxtområden är delar av detta arbete. Under året har bland annat den lokala bankverksamheten i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö givits extra uppmärksamhet. Också här är närvaron genom kontor och medarbetare avgörande. I Göteborg öppnades exempelvis nya kontor för företagskunderna och i Stockholm kommer banken att öka sin marknadsnärvaro bland annat genom nyrekrytering av i storleksordningen 100 kvalificerade privat- och företagsrådgivare. Förvärvet av HSB Bank, som har merparten av sina privatkunder i stockholmsområdet, innebär också en viktig förstärkning av våra närvaro där. Stark utveckling i Hansabank Under året har Hansabank, där FöreningsSparbanken äger knappt 60 procent, ytterligare förstärkt sin ledande position på marknaderna i de baltiska staterna. Integrationen av litauiska LTB, som förvärvades under 2001, har varit framgångsrik och resulterat i sänkta kostnader och ökade intäkter. Även verksamheterna i Estland och Lettland har haft en god utveckling. Företagsutlåningsinstitutet FIH i Danmark, där FöreningsSparbanken genom FI-Holding äger knappt 70 procent, hade också en god utveckling under 2002 där man konsoliderade den kraftiga tillväxt som ägde rum under Stabilt resultat i en osäker omvärld Med den instabila och osäkra omvärld vi upplevt under 2002 är det extra tillfredsställande att den underliggande intjäningen i FöreningsSparbanken är fortsatt stabil. Den börsnedgång som drabbat svenska sparare slog i motsvarande omfattning också mot bankens aktieintäkter. Valutarelaterade intäkter minskade också. Räntenettot, som är den största intäktsposten, ökade dock med fyra procent och även bankens betalningsverksamhet visade en fortsatt positiv utveckling. Sammantaget minskade de totala intäkterna i koncernen något. Verksamheterna i Hansabank i Baltikum och FIH i Danmark utvecklades mycket väl under året och dessa står för en ökande del av bankens resultat. Däremot redovisade SpareBank 1 Gruppen i Norge, där FöreningsSparbanken äger 25 procent, en förlust på över 2,1 miljarder svenska kronor. När intäktstillväxten är begränsad är det än viktigare att hålla i kostnaderna. Under året har resultatet belastats med 300 mkr i ett personalminskningsprogram. Trots detta minskade koncernens totala kostnader under En attraktiv utdelning En attraktiv utdelning till våra aktieägare är viktigt för FöreningsSparbanken. För 2002 har styrelsen föreslagit en oförändrad utdelning om 5,50 kronor. Räknat på FöreningsSparbankens aktiekurs vid årets slut 2002, 103 kronor, innebär det en direktavkastning på 5,3 procent. Utsikter för 2003 Inledningen av 2003 har kännetecknats av den osäkerhet som krigs- och terroristhoten utgör. Självklart kommer FöreningsSparbanken och våra kunder att påverkas av detta. De prioriteringar som gällde för banken under 2002 ligger kvar för Dessa innefattar ökad kundnöjdhet, fortsatt satsning på våra kontor, tillväxt med bibehållen kostnadskontroll samt prioritering av kompetensutveckling och gott ledarskap. Det innebär stabilitet, men också utveckling. Som en bank för var och en i hela Sverige, innebär detta stora utmaningar och möjligheter. På privatsidan kommer vi, utöver våra mycket konkurrenskraftiga inlåningsvillkor också att prioritera en fortsatt tillväxt inom bolåne- och betalningsområdet. Dessutom kommer aktiviteten mot kund i Internet- och Telefonbanken att öka. På företagsområdet står naturligtvis utlåningsverksamhet och betalningstjänster fortfarande i centrum men också utvecklingen av internetbankstjänster för mindre företag exempelvis e-lönelistor, e-fakturor och e-bokföring, där vi redan idag är marknadsledande på detta viktiga område. Slutligen är också arbetet med att ytterligare förstärka medarbetarnas kompetens för att på bästa möjliga sätt svara upp mot de allt högre kundkraven av högsta prioritet. Det är min förvissning att behovet av en trygg bankrelation är ännu viktigare för kunderna i orostider än annars. Och det är genom vårt arbete nu som grunden läggs för de affärer som kommer när ekonomin så småningom mer stabilt vänder uppåt. Med vår starka lokala närvaro, våra konkurrenskraftiga produkter och kompetenta medarbetare har vi grunden för att lyckas i det arbetet. Jag vill i detta sammanhang tacka alla medarbetare och våra lokala styrelser för det stora och goda arbete de lagt ned under det gångna året och för de insatser som är nyckeln till våra kunders och därmed vår egen framgång. Stockholm i februari 2003 Birgitta Johansson-Hedberg VD och koncernchef 8 VD-KOMMENTAR FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

9

10 Trots en trög bankmarknad med fallande aktiekurser och minskad omsättning på världens börser var FöreningsSparbankens intäkter och kostnader i stort i nivå med Rörelseresultatet var dock lägre. Årssammandrag INTERVJU MED NILS-FREDRIK NYBLAEUS STF VD, EKONOMI- OCH FINANSDIREKTÖR Trots ett tufft år för aktiemarknaden ser intäktsoch kostnadssidorna stabila ut? Ja, det gör de. Räntenettot utgör en stor andel av våra intäkter vilket gör oss relativt sett mindre beroende av börsutvecklingen. Samtidigt har vår betalningsverksamhet utvecklats ännu starkare än tidigare år och delvis kompenserat för minskningen av börsrelaterade intäkter som courtage och förvaltningsprovisioner. De totala intäkterna minskade dock med två procent medan kostnaderna minskade med en procent. Då ska man komma ihåg att vi belastat resultatet med cirka 300 mkr för ett personalminskningsprogram under året. Detta kommer att resultera i lägre personalkostnader redan 2003, men framför allt från och med 2004 då vi årligen kommer att spara drygt 200 mkr. Hur utvecklades resultatet i övrigt? Räntenettot ökade med drygt 500 mkr och det är främst tack vara en mycket god försäljning av hypotekslån. Dessutom såg vi en fortsatt positiv utveckling av utlåningen i vår baltiska dotterbank Hansabank. Till det negativa kan nämnas att vi inte lyckades upprepa fjolårets goda intjäning i valutaverksamheten. Mot slutet av året gjorde vi även nedskrivningar av värdet på våra aktieinnehav i OM och Marakanda, vilket belastade resultatet med 264 mkr respektive 108 mkr. Verksamheten i vår minoritetsägda norska allianspartner Spare- Bank 1 Gruppen levde inte heller upp till förväntningarna, vilket medförde en resultatbelastning på 564 mkr. Vilka är de största möjligheterna och hoten 2003? Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är stor och en upp- eller nedgång i konjunkturen har naturligtvis stor effekt på koncernens resultaträkning såväl avseende intäkter som kreditförluster. Så här i början av 2003 har vi sett några positiva makroekonomiska signaler som exempelvis stigande inköpschefsindex men andra saker som krigshot i Mellanöstern och en svag tysk ekonomi gör det hela mycket svårbedömt. En annan viktig fråga är hur aktiemarknaden kommer att utvecklas. En uppgång skulle naturligtvis lyfta intäkterna och en nedgång pressa dem ytterligare. Verksamheten i Hansabank i Baltikum är fortsatt mycket intressant. Till skillnad från den svenska bankmarknaden är den baltiska i stark tillväxt och förväntas vara så under överskådlig framtid. Vidare bör resultatet hjälpas av nyss nämnda personalminskningsprogram som ger besparingar på 100 mkr, av ett väsentligt bättre resultat i SpareBank 1 Gruppen och, förhoppningsvis, frånvaron av ytterligare nedskrivningar. Totala intäkter, mkr Intäkter per rörelsegren, mkr Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsnetto Nettoresultat finansiella transaktioner Övriga intäkter Svensk kontorsrörelse 2001 Swedbank Markets 2002 Finansförvaltning Kapitalförvaltning & Försäkring Internationell bankrörelse Övrigt Intäkterna minskade med två procent. In- och utlåningsvolymer, betalningsverksamheten samt verksamheterna i Hansabank och FIH bidrog positivt till intäkterna medan valutaverksamheten och aktiemarknadsrelaterade intäkter minskade. 10 ÅRSSAMMANDRAG FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

11 Summa kostnader, mkr Kostnader per rörelsegren, mkr Personalkostnader Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar Svensk kontorsrörelse 2001 Swedbank Markets 2002 Finansförvaltning Kapitalförvaltning & Försäkring Internationell bankrörelse Övrigt Trots en expansiv verksamhet i Baltikum och kostnader på 300 mkr för personalminskningsprogrammet i den svenska verksamheten minskade koncernens kostnader med en procent. Rörelseresultat, mkr Rörelseresultat per rörelsegren, mkr Svensk kontorsrörelse 2001 Swedbank Markets 2002 Finansförvaltning Kapitalförvaltning & Försäkring Internationell bankrörelse Övrigt Rörelseresultatet uppgick till mkr (8 039). Resultatandelen från den norska verksamheten och Marakanda, nedskrivningar av aktieinnehaven i OM, högre kreditförluster samt kostnader för personalminskningsprogram minskade rörelseresultatet med cirka mkr. Räntabilitet, procent Kapitaltäckning, procent Primärkapital 2001 Supplementärkapital 2002 Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,2 procent (14,7). Resultatet per aktie uppgick till 7,87 kronor (9,86). Kapitaltäckningsgraden uppgick till 10,8 procent (11,3) och primärkapitalrelationen var 7,1 procent (7,1). FÖRENINGSSPARBANKEN 2002 ÅRSSAMMANDRAG 11

12 FöreningsSparbanken i korthet FöreningsSparbanken är en universalbank, det vill säga en bank med ett komplett sortiment av finansiella produkter och tjänster, öppen för alla, oavsett kundkategori. Basen för verksamheten är kontorsnätet i Sverige. Vision FöreningsSparbankens vision är att vara den ledande banken för hushåll samt mindre och medelstora företag inom sitt verksamhetsområde Nordikum, det vill säga länderna runt Östersjön. Visionen innebär att banken för kunder, aktieägare, personal och lokalsamhälle skapar mervärde och möjligheter: Mina möjligheters bank Affärsidé FöreningsSparbankens affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för privatpersoner, företag, lantbruk, kommuner, landsting och organisationer genom att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. Genom sin starka lokala närvaro tar banken aktivt del i utvecklingen av samhälle och näringsliv. Historisk bakgrund Den nuvarande FöreningsSparbanken är resultatet av fusionen mellan Sparbanken Sverige och Föreningsbanken Sparbanken Sverige, som börsintroducerades 1995, var ett resultat av en fusion av elva av de största regionala sparbankerna in i dåtidens Sparbankernas Bank. Föreningsbanken, vilken uppstod genom en fusion av 12 regionala föreningsbanker in i Föreningsbankernas Bank i början av 1990-talet, börsintroducerades Fristående sparbanker och delägda banker I Sverige finns idag 88 fristående sparbanker. Med 86 av dessa har FöreningsSparbanken ett samarbetsavtal som innebär att sparbankerna under ett gemensamt lokalt anpassat varumärke Kopparmyntet förmedlar FöreningsSparbankens produkter. Sparbankerna svarar för Norge SpareBank 1 Gruppen ; Danmark FIH Sverige ;y;; ;; yy Finland Aktia Sparbank Estland Lettland Litauen ungefär en fjärdedel av den samlade försäljningen av FöreningsSparbankens produkter. Koncernen idag Utöver den svenska verksamheten har FöreningsSparbanken majoritetsägd verksamhet i Danmark genom FIH samt i de tre baltiska länderna genom Hansabank. Totalt fanns vid årets utgång anställda. STRATEGI OCH PRIORITERINGAR FÖR Nöjda kunder Nöjda kunder är en förutsättning för hela koncernens verksamhet. På den svenska bankmarknaden handlar det idag inte i första hand om vilken bank kunden väljer, utan om en kombination av leverantörer av finansiella tjänster. Kunder har olika behov och efterfrågar därmed olika ekonomiska lösningar. Alla kunder ska erbjudas mycket konkurrenskraftiga grunderbjudanden. Därutöver har den enskilde kunden valfrihet att utnyttja service och tjänster som tillgodoser dennes alla behov, vilket skapar förutsättningar för ökad kundnöjdhet. Därmed stärker vi också vår position som en bank för var och en. Fördelning utlåning 31 december 2002 Fördelning intäkter 2002 Fördelning kontor 31 december 2002 Fördelning antal anställda 31 december 2002 Hansabank 5 % FIH 10 % Svenska verksamheten 85 % Hansabank 13 % FIH 5 % Svenska verksamheten 82 % Hansabank 19 % FIH 1 % Svenska verksamheten 80 % Hansabank 37 % FIH 1 % Svenska verksamheten 62 % 12 FÖRENINGSSPARBANKEN I KORTHET FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

13 Organisation STYRELSE Internrevision VD Ekonomi, Affärscontrolling, Treasury, Finansiella risker Kredit IT Personal- och kompetensutveckling Information och Investor Relations Varumärkesfrågor Operationella risker Sparbanksalliansen AFFÄRSOMRÅDEN Spara Låna Betala Swedbank Markets AFFÄRSOMRÅDE RETAIL Lokala banker Telefon Internet AFFÄRSOMRÅDE INTERNATIONELL BANKRÖRELSE FIH Delägda Hansabank banker Aktia FIH Sparbank Hansapank SpareBank 1 Gruppen Aktia Sparbank STÖDFUNKTIONER Support IT Övrigt Den operationella organisationens struktur är skapad utifrån behovet av en enkel och tydlig organisation där möjligheter till central styrning och uppföljning av gemensamma koncept kan kombineras med ett decentraliserat beslutsfattande i affärsverksamheten, vilket är en förutsättning för en ökad kundfokusering och ett tydliggörande av ansvarsområden inom koncernen. 2. Tillväxt Den starka kontorsrörelsen och närheten till våra kunder är en viktig utgångspunkt för möjligheter för tillväxt. En prioriterad ambition på den svenska marknaden är att stärka positionerna i tillväxtområden, exempelvis Stockholm och Göteborg, områden där banken har en relativt sett svagare ställning än i övriga delar av landet. Under innevarande år prioriteras privatekonomisk rådgivning, betalaaffären samt företagsmarknaden. 3. Kontoren Kontoren är navet i FöreningsSparbankens verksamhet. Genom antalet kontor och den geografiska spridningen är FöreningsSparbanken i samarbete med fristående sparbanker och delägda banker den enda rikstäckande svenska banken. Det personliga kundmötet avgör förtroendet för oss som bank, särskilt i tider av ekonomisk oro. Därför är det viktigt med kontor där kunderna kan få personlig rådgivning och personlig service. Förenings- Sparbanken kommer framgent att fortsätta prioritera den lokala närvaron genom ett väl utbyggt kontorsnät. 4. Kompetens FöreningsSparbankens kunder ställer ständigt nya och högre krav på sina bankkontakter. Rådgivning på kontoren blir viktigare, därför prioriteras kompetensutveckling i kontorsrörelsen för att bättre svara mot kundernas krav. Initialt ska privatrådgivare och 500 företagsrådgivare i FöreningsSparbanken certifieras. Vid utgången av 2003 ska dessutom cirka 600 medarbetare vara licensierade via SwedSec AB. 5. Kostnadseffektivitet Koncernen har ett långsiktigt mål om en relation mellan kostnader och intäkter om 50 procent. För helåret 2002 blev K/I-talet före kreditförluster 63 procent. För att ytterligare förbättra effektiviteten har ett antal åtgärder vidtagits, bland annat påbörjades under året ett personalminskningsprogram för den svenska verksamheten samt besparingsprogram för koncernens huvudkontor. Detta samt implementering av effektivare arbetsrutiner fortsätter under FÖRENINGSSPARBANKEN 2002 FÖRENINGSSPARBANKEN I KORTHET 13

14 Femårssammandrag Nyckeltal, koncernen Resultat Rörelseresultat, mkr Placeringsmarginal, % 1,58 1,54 1,51 1,48 1,61 Räntemarginal, % 1,43 1,38 1,35 1,33 1,42 K/I-tal före kreditförluster 0,63 0,60 0,57 0,63 0,62 K/I-tal efter kreditförluster 0,70 0,66 0,61 0,66 0,67 Räntabilitet på eget kapital, % 11,2 14,7 19,7 15,7 16,9 Avkastning på totalt kapital, % 0,69 0,82 1,04 0,83 0,91 Resultat per aktie, kronor 7,87 9,86 12,10 8,70 8,75 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 7,86 9,85 12,08 8,70 8,75 Kapital Kapitaltäckningsgrad, % 10,8 11,3 10,8 10,4 11,6 Primärkapitalrelation, % 7,1 7,1 6,9 6,0 6,1 Kreditkvalitet Kreditförlustnivå, netto, % 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 Andel osäkra fordringar, % 0,3 0,3 0,2 0,3 0,7 Reserveringsgrad för individuellt identifierade osäkra fordringar, % Total reserveringsgrad osäkra fordringar, % Antalsuppgifter Privatkunder, miljoner 7,8 7,0 5,3 5,3 4,4 Företagskunder, tusen Internetbankskunder, tusen 1) Telefonbankskunder, tusen 1) Övrigt Antal anställda Antal kontor Uttagsautomater Bank i Butik ) Inklusive fristående sparbanker och delägda banker. Bankaktieanalytiker som följer FöreningsSparbankens utveckling Företag Analytiker Företag Analytiker ABG Securities Sigmund Håland HSBC Jin-Wee Tan Alfred Berg FK Rodney Alfvén ING Sigrid Baas Bank of America Rahul Shah JP Morgan Jacob Kruse BNP Paribas Alexander Holcroft Julius Baer Nordic Rickard Alte Carnegie Magnus Andersson Lehman Brothers Fiona Swaffield CAI Cheuvreux Jonas Eriksson Merrill Lynch Denise Vergot-Holle Conventum Bengt Dahlström Morgan Stanley Amit Mehta CSFB Sarah-Jo Millan Nordea Securities Per Griberg Deutsche Bank Michael Gallagher Schroder Salomon Smith-Barney Ronit Ghose Enskilda Securities Thomas Johansson Swedbank Christian Brunlid Evli Juhana Virkkunen UBS Warburg Andreas Håkansson Fox-Pitt, Kelton Garth Leder West LB Panmure Kim Bergoe Goldman Sachs Christoffer Malmer Öhman FK Tobias Hornberger Handelsbanken Mattias Kindstedt 14 FEMÅRSSAMMANDRAG FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

15 Resultaträkning, operativ mkr Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Allmänna administrationskostnader Personal Övriga Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster netto samt värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretags resultat RÖRELSERESULTAT Resultat intjänat före förvärv 32 Bokslutsdispositioner Skatter Minoritetens andel ÅRETS RESULTAT Balansräkning mkr Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Belåningsbara statsskuldsförbindelser Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Tillgångar i försäkringsrörelsen Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder till kreditinstitut Inlåning och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper m m Skulder i försäkringsrörelsen Övriga skulder Efterställda skulder Eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL FÖRENINGSSPARBANKEN 2002 FEMÅRSSAMMANDRAG 15

16 Marknadsandelar Sverige Privatmarknaden Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, mdkr FöreningsSparbanken marknadsandel Inlåning, SEK Bankutlåning, SEK Hypoteksutlåning Individuellt Pensionssparande Privatobligationer Fondförvaltning Fondförsäkring * Bankkort (antal tusen) u.s. u.s. u.s. u.s. u.s Kredit- och betalkort (antal tusen) u.s. u.s. u.s. u.s. u.s Företagsmarknaden Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, mdkr FöreningsSparbanken marknadsandel Bankinlåning, SEK Bankutlåning, SEK Bankutlåning, utländsk valuta Hypoteksutlåning Leasing via finansbolag Avbetalning via finansbolag Kommunmarknaden Datum för Marknadsandelar, procent Volymer, mdkr FöreningsSparbanken marknadsandel Bankinlåning Bankutlåning Hypoteksutlåning Kommuncertifikat * Marknadsandelar avser nyförsäljning. Källor: SCB, Riksbanken och Försäkringsförbundet. FöreningsSparbankens marknadsposition i Sverige SPARANDE OCH PLACERINGAR 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 1:a individuellt pensionssparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a premiepensionssparande 3-9:a aktiehandel LÖNER OCH BETALNINGAR 1-2:a lönehanteringar 1:a kortinlösen 1:a bankkort 1-2:a girobetalningar BOENDE 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri MÖTESPLATSER 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater FÖRETAGSMARKNADEN, procent inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing 16 MARKNADSANDELAR SVERIGE FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

17

18 Ägare och aktien Avkastning Koncernens mål är en räntabilitet på eget kapital som långsiktigt överstiger ett vägt genomsnitt för bankkoncernerna Danske Bank, SEB, Handelsbanken, Nordea och Den Norske Bank. Utdelning Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 30 procent av resultatet efter skatt. Utdelning, kronor per aktie Kronor Utdel * nings- grad 53% 57% 45% 56% 70% Kapitaltäckning Koncernen ska ha en kapitaltäckningsgrad om lägst 10,5 procent, varav primärkapitalrelationen långsiktigt ska ligga i intervallet 6,5-7,5 procent. Kapitaltäckning Procent * Enligt styrelsens förslag 1998 Primärkapital 1999 Supplementärkapital Andra verksamhetsmål Andelen mycket nöjda medarbetare ska vara lägst 40 procent. Andelen mycket nöjda kunder ska vara lägst 60 procent. Marknadsandelen för nysparande ska under 2003 uppgå till 22 procent. Antal aktieägare den 31 december 2002 Storleksklasser Antal aktier Antal ägare Totalt varav förvaltarregistrerade Aktieägare den 31 december Procent av kapital och röster Sparbanksstiftelser 21,0 20,8 Fristående sparbanker 7,2 6,3 Alecta 4,5 4,8 Robur fonder 3,7 3,6 Lantbrukskooperationen 3,2 3,2 Nordea fonder 2,3 0,6 AMF Pension 2,2 1,7 AFA Försäkringar 2,1 1,7 SHB/SPP fonder 2,0 1,4 SEB fonder 1,8 1,3 Skandia 1,6 1,9 SPK 1,4 2,3 FSPA resultatandelsstiftelser 1,4 1,4 Övriga svenska institutioner 13,9 9,9 Allmänheten 11,1 10,8 Utländska ägare 20,6 28,3 Totalt 100,0 100,0 Teckningsoptionsprogram Under våren 2000 erbjöds de anställda i FöreningsSparbanken och dess helägda koncernbolag samt styrelseledamöterna i de lokala bankerna att köpa teckningsoptioner i FöreningsSparbanken optioner tecknades, vilka kan utnyttjas till teckning av lika många aktier år Teckningskursen är 187 kronor. Ägarkategorier 31 december 2002 Allmänheten 11 % (11) Lantbrukskooperationen 3 % (3) Utländska ägare 21 % (28) Sparbanksstiftelser 21 % (21) Fristående sparbanker 7 % (6) Svenska institutioner 37 % (31) 18 ÄGARE OCH AKTIEN FÖRENINGSSPARBANKEN 2002

19 FöreningsSparbankens aktiekurs jämfört med bankindex och generalindex 250 Kronor Aktien FöreningsSparbankens aktie är noterad på OM Stockholms Fondbörs, A-listan mest omsatta. Aktien har kortnamnet FSPA A FöreningsSparbanken Affärsvärldens generalindex Veckans affärers bankindex Aktiekapitalets utveckling Nominellt värde Tillkommande Ackumulerat Aktiekapital År Transaktion per aktie, kronor Kurs, % antal aktier antal aktier mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 10: Nyemission Nyemission/nedsättning /630 1) Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission 1: ) Kurserna är hänförliga till konvertering av fyra olika slag av preferensaktier under våren Data per aktie Kronor Resultat per aktie 7,87 9,86 12,10 8,70 8,75 Resultat per aktie efter utspädning 2) 7,86 9,85 12,08 8,70 8,75 Eget kapital per aktie 73,13 71,02 66,22 58,75 54,64 Eget kapital per aktie efter utspädning 2) 73,11 70,92 66,11 58,75 54,64 Substansvärde per aktie 77,49 71,92 77,80 70,89 66,78 Substansvärde per aktie efter utspädning 2) 77,47 71,83 77,67 70,89 66,78 Justerat eget kapital per aktie 73,16 71,12 66,28 58,75 54,91 Kassaflöde per aktie 67,87 32,22 5,35 18,67 25,96 Kontantutdelning per aktie 5,50 1) 5,50 5,50 5,00 4,67 Börskurs vid årets slut 103,00 130,00 144,50 125,00 139,33 Direktavkastning, % 5,34 4,23 3,81 4,00 3,35 P/E-tal 13,09 13,19 12,05 14,29 16,42 Börskurs/Eget kapital per aktie, % 140, ) Enligt styrelsens förslag. 2) År 2005 kan maximalt aktier tillkomma om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut. FÖRENINGSSPARBANKEN 2002 ÄGARE OCH AKTIEN 19

20 Retail Kontorsrörelsen utgör stommen i bankens verksamhet. Kunderna utgörs av privatpersoner, företag, lantbruk, organisationer, kommuner och landsting. INTERVJU MED BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG VD, KONCERNCHEF SAMT CHEF FÖR AFFÄRSOMRÅDE RETAIL Hur har konkurrenssituationen förändrats det senaste året? Konkurrensen inom banksektorn i Sverige är hård. En marknad med såväl nya som gamla aktörer ställer krav på ständig förbättring och utveckling av erbjudandena, vilket är positivt för kunderna. Flera nischbanker har däremot valt att inte bygga upp exempelvis kontors- eller uttagsautomatnät. Förenings- Sparbanken anser att närheten till kunderna har ökat i betydelse i takt med att bland annat sjunkande börskurser och oro i omvärlden ökat kundernas behov av att se över sin ekonomi. FöreningsSparbanken är den mest tillgängliga banken i Sverige med över 530 kontor och det bidrar till att stärka bankens konkurrensförmåga. Genom ett antal förbättringar av erbjudandena och servicen har banken också stärkt marknadsandelarna, främst inom hushållsinlåningen. FöreningsSparbanken Privat fick en lyckad start. Vad kan kunderna förvänta sig under 2003? Den viktigaste anledningen till att FöreningsSparbanken Privat fått en bra start är bankens kompetenta rådgivare som beaktar kundens hela ekonomi utifrån varje kunds egna förutsättningar. Rådgivaren har också tillgång till och stöd av hela koncernens kompetens. Inom FöreningsSparbanken Privat är det alltså helt utifrån kundens unika förutsättningar som vi kommer att fortsätta att erbjuda olika affärsmöjligheter under Banken kommer också att gå vidare och erbjuda många fler kunder rådgivning kring hela ekonomin, liksom att erbjuda olika kundgrupper olika produkter och tjänster utifrån vars och ens behov. Hur ska bankens närvaro förstärkas i Stockholm och andra storstäder? För närvarande pågår rekrytering av ett hundratal nya rådgivare, såväl till privat- som företagsmarknaden i Stockholm. I Telefonbanken har resurser omfördelats för ökad försäljning på stockholmsmarknaden. Vidare innebär förvärvet av HSB Bank nya kunder i Stockholm, Göteborg och Malmö. Varför kommer FöreningsSparbanken att lyckas med sin satsning på medelstora företag? Ett hundratal internt rekryterade rådgivare kommer att fokusera på att utveckla affärerna med nuvarande kunder, men också på att kontakta nya kunder. Med den samlade kompetens som finns i koncernen och kontorsnätet med lokal förankring kommer banken att kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och produkter både till nuvarande och nya kunder. Vad krävs av kontorsrörelsen för att FöreningsSparbanken ska nå målet avseende marknadsandelar av nysparande under 2003? Kunderna använder i allt högre grad telefon och internet för vardagsärenden. Den tid som bland annat därigenom frigörs på kontoren, används till att erbjuda kunderna rådgivning och genomgång av deras privata ekonomi. Där är regelbundet sparande en viktig del för kundens trygghet, såväl i det korta som långa perspektivet. Vi arbetar också kontinuerligt med att utveckla rådgivarnas kompetens. Sammantaget innebär mer tid och högre kompetens att rådgivarna kan träffa fler befintliga och nya kunder. Nöjda kunder är ett uttalat mål. Hur gick det med den målsättningen under år 2002? Inom många områden märktes en positiv utveckling under året. De mätningar som gjordes under hösten visar att de kunder, som har FöreningsSparbanken som huvudsaklig bankförbindelse, är mest nöjda bland alla storbankskunder vad gäller sparande och vardagsärenden. Det är vi stolta över, men vi är inte helt nöjda förrän FöreningsSparbanken har de mest nöjda bankkunderna på den svenska bankmarknaden och dit är det en bit kvar. Därför kommer arbetet med att få fler och mer nöjda kunder att fortsätta. Det viktigaste inslaget i det arbetet är att kunderna känner att banken verkligen bryr sig och tar kontakt för en genomgång av deras ekonomi. Ännu större vikt kommer att läggas vid just detta framöver. Vilka andra viktiga affärsmål har kontorsrörelsen? Ökad aktivitet, som också är vägen till ökad kundnöjdhet, är ett viktigt mål, men det finns också affärsmål inom olika produktområden, till exempel nysparande och kortanvändning. Dessutom finns uppsatta kundmål, både på företagsoch privatmarknaden. Vilka målsättningar vill du helst ha infriat när Du om ett år ser tillbaka på bankåret 2003? Jag skulle helst vilja kunna ge svaret, att banken nu nått målet att ha de mest nöjda kunderna på den svenska bankmarknaden och att banken genom detta fortsatt att ta marknadsandelar och överträffat resultatförväntningarna. 20 RETAIL FÖRENINGSSPARBANKEN 2002