SAM MANTRÄOESP ROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAM MANTRÄOESP ROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2011-02-10"

Transkript

1 SAM MANTRÄOESP ROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum KF:s HANDLING NR (31) 33 Svar på motion om att krisledningsnämnden uppdaterar sin beredskap för det fall att elförsörjningen slås ut Dnr 2010/29 INLEDNING Motion från Gunnel Söderström (V) och joachim Nordlund (V). Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskottkrisledningsnämnden - tar del av "lsstorm" för att uppdatera krisåtgärder och prioriteringar, som måste göras om elförsörjningen slås ut i Sverige vintertid. Beredning Bilaga KS 2011/25/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande Bilaga KS 2011/25/2, yttrande räddningstjänsten Bilaga KS 2011/25/3, motion Kommunstyrelsens arbetsutskott , 25 Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Andreas Österberg (M) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Andreas Österbergs yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Reservation Andreas Österberg (M), Mikael jonsson (C), Lars Alderfors (FP), Peter Molin (M), Allan Westin (M) och Eva Axelsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Andreas Österbergs yrkande. Utdrag kommunfullmäktige Utd ragsbestyrkande j..,..." -- fl

2 I såla'",s 2011/25/1 KOMMUN 1(2) DNR 2010/29 KOMMUNSTYRELSEN DiarJ:;;;;nr;------,.." ;:::-:---1 ~/{). Kommunstyrelsen Svar på motion om att krisledningsnämnden uppdaterar sin beredskap för det fall att elförsörjningen slås ut Gunnel Söderström (V) och Joachim Nordlund (V) har den 26 februari 2010 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskottkrisledningsnämnden - tar del av "Isstorm" för att uppdatera krisåtgärder och prioriteringar, som måste göras om elförsörjningen slås ut i vår del av Sverige vintertid. Motionen har remitterats till beredskapssamordnaren i Sala kommun. Beredskapssamordnaren rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Han skriver i sitt yttrande att Sala kommun är välorganiserade för att hantera kriser och extraordinära händelser av olika slag. Kommunfullmäktige har tagit en plan för detta I syfte att kartlägga tänkbara risker, analyseras för närvarande risker och sårbarheter utifrån lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Utifrån denna risk- och sårbarhetsanalys kan sedan kommunen ta ställning till om det finns åtgärder som bör vidtas för att förebygga/minska risken för att extraordinära händelser inträffar eller att konsekvenserna av sådana händelser kan minskas. Ett långvarigt elavbrott kan under den kalla årstiden få stora konsekvenser, men att en isstorm - d v s kraftig nederbörd av underkylt regn med mycket kraftig nedisning som följd, med stora skador på elnätet - skulle ske i Sverige bedömer SM HI vara mycket osannolikt, men kan ändå inte helt uteslutas. Regeringen har därför uppdragit åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta fram ett scenario om en isstorm, som ska utgöra en av grunderna för arbetet under 2010 för de statliga myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. Det är troligt att detta även kan komma att beröra kommunerna. SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax:

3 I ~...::c.-,,=5r SALA KOMMUN L (L) L L4 Kommunstyrelsen Idag finns ett nationellt projekt, Styre I, som drivs av Energimyndigheten och med medverkan av bland annat kommuner, elnätbolag och länsstyrelser. Syftet är att ta fram en prioriteringsordning av samhällsviktiga verksamheter, så att dessa om möjligt kan tillförsäkras el, även om Sverige skulle drabbas av el brist. För att i framtiden så långt som möjligt tillförsäkra att de viktigaste verksamheterna för samhällets funktionalitet kan få el även vid en effektbristsituation, ligger nu ett förslag om ändring i ellagen på riksdagens bord. Detta lägger grunden för Styrelprojektet: "Styrning avel till prioriterade elanvändare vid bristsituationer". Kommunen ska utifrån de direktiv som statliga myndigheter ger, ta fram ett underlag där samhällsviktiga funktioner förtecknats inom kommunens geografiska område. I samverkan med elnätsföretagen tas därefter en prioteringsordning av el/injerna fram och överlämnas som underlag till länsstyrelsen, som sedan med bland annat detta underlag ska överlämna ett beslutsförslag till Svenska Kraftnät, som fattar beslut om i vilken ordning de olika ellinjerna ska frånkopplas vid elbrist. Kommunens och elnätbolagens underlag ska lämnas till länsstyrelsen senast den 30 juni Länsstyrelsen har sedan tiden fram till den 30 september att överlämna förslag till beslut till Svenska Kraftnät. Arbetet kan komma att omfattas av sekretess, då känsliga fakta om samhällsviktig verksamhet sammanställs i Styre!. Beslutsunderlagen kan komma att innehålla uppgifter om samhällsviktiga verksamheter och anläggningar som rör rikets säkerhet, samt känsliga uppgifter om elnäten och affärshemligheter. Samtidigt har kommunen en skyldighet att informera sina medborgare om kommunens verksamhet och bör ge information om att den planerar för frånkoppling vid elbrist. En arbetsgrupp bestående av beredskapssamordnaren Rickert Olzon (projektledare), säkerhetsansvarige Per Skog, miljöinspektören Christine Johansson och informatören Linda Claesson kommer att arbeta fram kommunens underlag till länsstyrelsen, i samverkan med berörda aktörer. Jag avser att kommunens inlämnade underlag till länsstyrelsen i lämpliga delar kommer att bli föremål för information och behandling politiskt. Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad (1 #tl1/~ Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

4 Bilaga KS 2011/25/2 PM Datum Dnr SALA KOMMuN Kommunstvrelsens förvaltning Ink, 06 Sid 1 (2) Aktbilaga C> Yttrande - Motion om att kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av underlag for att uppdatera sin beredskap fdr en eventuell kris med Sveriges elfdrsörjning Sala kommun är väl organiserad för att hantera kriser och extraordinära händelser av olika slag, En plan for detta antogs av kommunfullmäktige 2008, Kommunens krisledningsnämnd har normativa uppgifter, medan kommunchefen med krisledningsstab utgör den strategiska ledningsfunktionen, Kommunens linjeorganisation, tillsammans med andra krisaktörer, har att arbeta operativt med den aktuella krissituationen, I syfte att kartlägga tänkbara risker, analyseras för närvarande risker och sårbarheter utifrån lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder infor och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Med denna risk- och sårbarhetsanalys som grund, har kommunen sedan att ta ställning till om det finns åtgärder som kan och bör vidtagas för att förebygga, så att man kan minska risken för att extraordinära händelser inträffar eller åtminstone så att konsekvenserna av sådana händelser kan minskas. Risk- och sårbarhetsanalysen är vidare ett viktigt planeringsunderlag för att ytterligare förbättra kommunens krishanteringsförmåga. Elavbrott är en av de risker som känns mindre osannolik än många andra. Ett långvarigt elavbrott under den kalla årstiden, skulle få stora konsekvenser. Det kan finnas flera olika orsaker till ett sådant långvarigt elavbrott. Kraftig storm kan vara en orsak, särskilt om stormen kommer i kombination med blötsnö. Effektbrist till följd av obalans mellan produktion och konsumtion skulle kurma vara en annan. Isstorm dvs kraftig nederbörd i form av underkylt regn, med mycket kraftig nedisning som följd, skulle också kunna medföra stora skador på elnätet. Tack vare vårt geografiska läge, är sannolikheten att vi skulle drabbas av ett sådant scenario mindre än på andra platser. Främst brukar sådana isstormar drabba Nordamerika. Senast detta skedde var 1998 i området kring Quebec och Ontario. Att ett sådant scenario skulle ske i Sverige, bedömer SMHI i ett yttrande till Riksrevisionen som varande "utanfår det möjligas gräns", se bilaga. Sverige har dock vid några tillfällen, och då främst på västkusten, Adress Vii,bygatan l SALA Telefon Telefax E-post Webb

5 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY Rickert Olzon Sid 2 (2) drabbats av nedisning till följd av kraftig nederbörd. Vid något fall har detta felaktigt benämnts som isstorm. Det har då som regel varit nederbörd i form av blötsnö eller snöblandat regn, som frusit fast på träd och på ledningar m.m. Om detta följs av kraftig vind, skulle bland annat ledningsnät kunna skadas allvarligt. Konsekvenserna torde dock bli likartade som vid stormen Gudrun. Isstormar kan ändå inte helt uteslutas i Sverige. Därför har regeringen uppdragit åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ta fram ett scenario om en isstorm, som ska utgöra en av grunderna för arbetet under 2010 för de statliga myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. Det är troligt att detta även kommer att "spilla över" på kommunerna. Det är positivt om kommunstyrelsens arbetsutskott vill fördjupa sina kunskaper om olika risker i samhället. Dock kan det tyckas att kommunfullmäktige skulle ägna sig väl mycket åt detaljstyming, om man skulle besluta om vilka filmer som kommunstyrelsens arbetsutskott ska se. Jag vill därför rekommendera kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen. ~.-\ Sala dag sqm ovan / fm.'""mon bere skapssamordnare

6 IUIII Vår ret: 2007/613/184 Erref: G02 Riksrevisionen Att: CIaes Isander STOCKHOLM Yttrande över Förfrågan om SMHIs medverkan i Riksrevisionens, granskning av "Hantering av kriser vid omfattande elavbrott" Synpunkter pli väderförloppet som skisseras av Riksrevisionen Riksrevisionen har på FOI:s förslag, som utgångspunkt valt "Isstormen" som drabbade Quebec och Ontario 4-10 januari 1998 och jämfört med att något Jikartat ska drabba södra Sverige. Det finns dock stora olikheter i klimatet mellan södra Sverige och sydöstra Kanada Exempelvis: 11 Under vintern är temperaturgradientema, dvs större temperaturskillnad mellan två platser, i sydöstra Kanada i genomsnitt betydligt större än i södra Skandinavien. 21 I sydöstra Kanada befinner man sig en stor del av vintern i närheten av ett mycket stort förråd av kalluft som ligger över centrala och norra Kanada I Sverige är det mindre tungor av riktigt kall luft från Sibirien och norra Ryssland som ibland rör sig in över norra Skandinavien. _ 3/ Man har betydligt färre Ilgtryck under vintern över sydöstra Kanada än i Sverige, där mlnga lågtryck kommer in västerifrln. Motsvarande lågtryck som drar in mot västra Kanada dör i de flesta fall bort på västsidan av Klippiga bergen. Detta gör dock att de lågtryck som ändå utvecklas i närheten av sydöstra Kanada kan få tillgång till betydande mängder sk tillgänglig potentiell energi som an.""mjats under en lång period. 41 Lågtrycken i sydöstra Kanada har allmänt långsammare rörelser, då höjdvindama är svagare än i Sverige. Ovanstående exempel på skillnader visar att det är vanskligt att jämföra Kanadas och Sveriges oväder. När det gäller betydande mängder underkylt regn har vi inga exempel frln Sverige som kommer i närheten av nämnda kanadensiska isstorm. Ovädret som drabbade södra Sverige den 23 oktober 1921 har ibland felaktigt kallats isstorm, men liksom vid åtskilliga andra tillfållen, var det ett väderförlopp med mycket stark vind samt blötsnö som frös fast på olika föremål pga fallande temperatur. Ett mer sentida exempel intriiffade den 16 november v_ samtfoga _ Fax SMHI tt,av.wt 31 Otw.. """ 7 kr l8iic:ntidet HIns.... SE4267t vastrafröl..undra Nyav.vet31 SEZ1120MALM:) SE vastra FROUINDA... linlvar8letslll6n32 SE SUfC)S\/All 1(2)

7 De Iaafligaste kända byvindama i inlandet i Sverige ligger på orkanstyika, cirka 33 mls. Under den extrema stormen Gudrun 8-9 januari 2005 uppmättes just 33 mls i Ljungby och V"axjö. Det föreslagna '1åldet på 45 mls på Arlanda är oeibört mycket högre, speciellt om man betänker att t ex vindllycket ökar ungefiir med kvadraten på vindstyjkan. En sammantagen bedömning är att det myclret utdragna förloppet, den omfattande isbildningen (underkylt regn) och de enormo byvi7idarno i inlandet gör att scenariot lummar utarlför det möjligas gräns för Sverige. Ett väderiorlopp som SMID anser möjligt. men ytterst ovanligt, skulle t ex kunna bestå av en västlig stodn av Gudruns styib och några dagar senare ett kmftigt snöoväder med blötsnö som fryser fast, när tempemturen sjunker efter att ovädret passerat. Detta följt av en period med sträng kyla. Stonnen Gudrun finns beskriven med dess värden på byvindar i inlandet, mängd fälld skog etc i SMHIs Faktablad 25, återfinns på En annan tänkbar version är att det efter några dagar kommer ytterligare ett intensivt JågIlyck som går på en sydligare bana och under cirka ett dygn (högst) ger storj. mängder blötsnö (lokalt 5().6() mm i smält form) i t ex nor:ra Götaland och Svealand Med kall luft i norr som drar ner bakom JågIlycket fryser snön fast på triid, JOOningar och JMningsstolpar. En stark, i huvudsak nordjig vind, som kan nå uppåt 30 mls i vindbyama i inlandet, skulle då möjligen kunna fii1ja flera miljoner kubikmeter skog samt knäcka högspänningsledningar och stolpar. Om det fortsätter att vara kallt under en eller två veckor efter ovädret kan en mycket svår situation uppstå, samtidigt som många kan bli utan elektrisk ström under lång tid med s1iäng kyla. I ett mycket kallt vädetläge kan områden med snö eller snöbyar beröra södra Götaland, eller, om vinden vrider över mer mot nordost, östersjöhmdskapen. För att kylan eventnellt ska ställa till med besvär, bör det intriif1å någonstans medan 15 december och 28 februari, med t ex -10" som dygnsmedel även i södra Sveriges inland. Direktör Tord kvick har beslulat i detta ärende som beretts av Hans Alexandersson och Per-OlofHårsmar. För SMID NJa-VINeI31 ()... 1Iit.IanIIDrtII... Wd SE42t71VAsTRA.FROLlJNDA NpYarwl31 SE21120JMUIIl) SE GIIi 71 vastra FR!OUJNDA... - I' - t ''as! SE 151 7t SlNJSVAU.. 2(2)

8 Vårref. 2007/613/184 Erref. 002 Riksrevisionen Att: Claes Isander STOCKHOLM Yttrande över Förfrågan om SMHIs medverkan i RI1tsrevisionens, granskning av "Hantering av kriser vid omfattande elavbrott" Synpunkter på väderförloppet som skisseras av Riksrevisionen Riksrevisionen bar på FOI:s förslag, som utgångspunkt valt '1sstormen" som drabbade Quebec och Ontario 4-10 januari 1998 och jämfört med att något likartat ska drabba södra Sverige. Det finns dock stora olikheter i klimatet mellan södra Sverige och sydöstra Kanada Exempelvis: 11 Under vintern är temperaturgradientema, dvs större temperaturskil1nad mellan två platser, i sydöstra Kanada i genomsnitt betydligt större än i södra Skandinavien. 21 I sydöstra Kanada befinner man sig en stor del av vintern i närheten av ett mycket stort fön:åd av kalluft som ligger över centrala och norra Kanada I Sverige är det mindre tungor av riktigt kall luft från Sibirien och norra Ryssland som ibland rör sig in över norra Skandinavien.._ 31 Man bar betydligt färre lågtryck under vintern över sydöstra Kanada än i Sverige, där många lågtryck kommer in västerifrån. Motsvarande lågtryck som drar in mot västra Kanada dör i de flesta fall bort på västsidan av Klippiga bergen. Detta gör dock att de lågtryck som ändå utvecklas i närheten av sydöstra Kanada kan få tillgång till betydande mängder sk tillgänglig potentiell energi som ansamlats under en lång period. 41 Lågtrycken i sydöstra Kanada bar allmänt långsammare rörelser, då höjdvindama är svagare än i Sverige. Ovanstä..'"Ilde exempel på skiunade! visar att det är vanskligt att jämföra Kanadas och Sveriges oväder. När det gäller betydande mängder underkylt regn bar vi inga exempel från Sverige som kommer i närheten av nämnda kanadensiska isstorm. Ovädret som drabbade södra Sverige den 23 oktober 1921 bar ibland felaktigt kallats isstorm, men liksom vid åtskilliga andra tillfällen, var det ett väderförlopp med mycket stark vind samt blötsnö som frös fiist på. olika föremål pga fallande temperatur. Ett mer sentida exempel inträffade den 16 november VAlreI samtiiga _ so 00. Fax so 01 Nya YIMIII. 31 SE vaslra. FROt..lJNDA oww"""... 1abcnbiI!JI: Nya varvet!1 SEasl1 vas'raafrownda Hana... se low.mo... ur.. n Un32 se SUNlSVAU. 1(2)

9 De kraftigaste kända byvindama i in1andet i Sverige ligger på orkanstyrka, ciika 33 mls. Under den exliema stormen Gudrun 8-9 januari 2005 uppmättes just 33 mls i Ljungby och Växjö. Det föreslagna... ärdet på 45 mls på Arlanda är oerllört mycket högre, speciellt om man befiinker att t ex vindtrycket ökar ungemr med kvadraten på vindstyrkan. En sammantagen bedömning är att det mycket utdragna förloppet. den omfattonde isbildningen (underkylt regn) och de enorma byvindarna i inlandet gör att scenariot hamnar utanför det möjligas gräns för Sverige. Ett viiderf"orlopp som SMID anser möjligt, men ytterst ovanligt, skulle t ex kwma bestå av en västlig storm av Oudruns styika och några dagar senare ett kraftigt snöoväder med blötsnö som fryser fast, Dir temperaturen sjunker efter att ovädret passerat. Detta följt av en period med siiing kyla. Stormen Gudrun finns beskriven med dess värden på byvindar i inlandet, mängd fiilld skog etc i SMIDs Faktablad 25, återfinns på www smbi se. En annan tänkbar version är att det efter några dagar kommer ytterligare ett intensivt lågtryck som går på en sydligare bana och under cirka ett dygn (högst) ger stor.. mängder blötsnö (lokalt mm i smält fonn) i t ex lloiill Götaland och Svealand Med kall luft i DOlT som diar ner bakom lågtrycket fryser snön iåst på 1Iiid, JOOningar och leduingsstolpar. En stark, i huvudsak nordlig vind, som kan nå uppåt 30 mfs i vindbyama i inlandet, skulle då möjligen kwma fii.1la flera miljoner kubikmeter skog samt knäcka högspänningsledningar och stolpar. Om det fortsätter att vara kallt under en eller tvi veckor efter ovädret kan en mycket svår situation uppstå, samtidigt som många kan bli utan elektrisk ström under lång tid med siiing kyla. I ett mycket kallt väderläge kan omtiden med mö eller möbyar beröra södra Götaland, eller, om vinden vrider över mer mot nordost, ÖSlersjölandskapen. För att kylan eventuellt ska ställa till med besvär, bör det in1riifiå. någnnsians mellan 15 december och 28 februari, med t ex -10 som dygnsmedel även i södra Sveriges inland. Direktör Tord kvick har beslutat i detta ärende som beretts av Hans Alexandcrsson och Per-OlofHårsmar. FörSMID T Kvick _ samuiga _ Fax ::r~:kw.frolunda "':;--_ '- SE vastra. FRIOUJNDA... Uni. n ".32: SE Sl.N)SVAU. 2(2}

10 Bilaga KS 2011/25/3 Vänsterpartiet Till fullmäktige i Sala 25 februari 20 l O Motion Motion om att KSau som också är krisledningsnämnd tar del aven DVD, lsstonn, som ett underlag för att kunna uppdatera vilka krisåtgärder och prioriteringar som eventuellt måste göra i samband med att en del av Sverige slås ut när det gäller elförsöjjningen, där vi i Sala också kan drabbas. lsstonn visar ett fiktivt scenario utifrån en övning som genomfördes på initiativ av Svenska Kraftnät och Svensk Energi. Deltog gjorde, olika energibolag och huvudsyftet var att trimma de stora driftcentralerna i Sverige. Där deltog också SHE Elnät AB, Vattenfall, Eon, Vägverket, Banverket, länsstyrelsen och Sveriges Radio. Den här vintern har visat oss att våra vintrar kan se annorlunda ut än vi är vana vid. Stora delar av elnätet har slagits ut vid ett flertal tillfällen i andra delar av Sverige på grund av stonnar. Vad skulle hända om vi i mellansverige drabbas av ett längre elavbrott vintertid? Vänsterpartiet yrkar därför - att Ksau som är krisledningsnämnd tar del av lsstonn för att uppdatera krisåtgärder och prioriteringar som måste göras om elförsörjningen skulle slås ut i vår del av Sverige vintertid.