SAM MANTRÄOESP ROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAM MANTRÄOESP ROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2011-02-10"

Transkript

1 SAM MANTRÄOESP ROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum KF:s HANDLING NR (31) 33 Svar på motion om att krisledningsnämnden uppdaterar sin beredskap för det fall att elförsörjningen slås ut Dnr 2010/29 INLEDNING Motion från Gunnel Söderström (V) och joachim Nordlund (V). Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskottkrisledningsnämnden - tar del av "lsstorm" för att uppdatera krisåtgärder och prioriteringar, som måste göras om elförsörjningen slås ut i Sverige vintertid. Beredning Bilaga KS 2011/25/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande Bilaga KS 2011/25/2, yttrande räddningstjänsten Bilaga KS 2011/25/3, motion Kommunstyrelsens arbetsutskott , 25 Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Andreas Österberg (M) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Andreas Österbergs yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Reservation Andreas Österberg (M), Mikael jonsson (C), Lars Alderfors (FP), Peter Molin (M), Allan Westin (M) och Eva Axelsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Andreas Österbergs yrkande. Utdrag kommunfullmäktige Utd ragsbestyrkande j..,..." -- fl

2 I såla'",s 2011/25/1 KOMMUN 1(2) DNR 2010/29 KOMMUNSTYRELSEN DiarJ:;;;;nr;------,.." ;:::-:---1 ~/{). Kommunstyrelsen Svar på motion om att krisledningsnämnden uppdaterar sin beredskap för det fall att elförsörjningen slås ut Gunnel Söderström (V) och Joachim Nordlund (V) har den 26 februari 2010 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskottkrisledningsnämnden - tar del av "Isstorm" för att uppdatera krisåtgärder och prioriteringar, som måste göras om elförsörjningen slås ut i vår del av Sverige vintertid. Motionen har remitterats till beredskapssamordnaren i Sala kommun. Beredskapssamordnaren rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Han skriver i sitt yttrande att Sala kommun är välorganiserade för att hantera kriser och extraordinära händelser av olika slag. Kommunfullmäktige har tagit en plan för detta I syfte att kartlägga tänkbara risker, analyseras för närvarande risker och sårbarheter utifrån lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Utifrån denna risk- och sårbarhetsanalys kan sedan kommunen ta ställning till om det finns åtgärder som bör vidtas för att förebygga/minska risken för att extraordinära händelser inträffar eller att konsekvenserna av sådana händelser kan minskas. Ett långvarigt elavbrott kan under den kalla årstiden få stora konsekvenser, men att en isstorm - d v s kraftig nederbörd av underkylt regn med mycket kraftig nedisning som följd, med stora skador på elnätet - skulle ske i Sverige bedömer SM HI vara mycket osannolikt, men kan ändå inte helt uteslutas. Regeringen har därför uppdragit åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta fram ett scenario om en isstorm, som ska utgöra en av grunderna för arbetet under 2010 för de statliga myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. Det är troligt att detta även kan komma att beröra kommunerna. SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax:

3 I ~...::c.-,,=5r SALA KOMMUN L (L) L L4 Kommunstyrelsen Idag finns ett nationellt projekt, Styre I, som drivs av Energimyndigheten och med medverkan av bland annat kommuner, elnätbolag och länsstyrelser. Syftet är att ta fram en prioriteringsordning av samhällsviktiga verksamheter, så att dessa om möjligt kan tillförsäkras el, även om Sverige skulle drabbas av el brist. För att i framtiden så långt som möjligt tillförsäkra att de viktigaste verksamheterna för samhällets funktionalitet kan få el även vid en effektbristsituation, ligger nu ett förslag om ändring i ellagen på riksdagens bord. Detta lägger grunden för Styrelprojektet: "Styrning avel till prioriterade elanvändare vid bristsituationer". Kommunen ska utifrån de direktiv som statliga myndigheter ger, ta fram ett underlag där samhällsviktiga funktioner förtecknats inom kommunens geografiska område. I samverkan med elnätsföretagen tas därefter en prioteringsordning av el/injerna fram och överlämnas som underlag till länsstyrelsen, som sedan med bland annat detta underlag ska överlämna ett beslutsförslag till Svenska Kraftnät, som fattar beslut om i vilken ordning de olika ellinjerna ska frånkopplas vid elbrist. Kommunens och elnätbolagens underlag ska lämnas till länsstyrelsen senast den 30 juni Länsstyrelsen har sedan tiden fram till den 30 september att överlämna förslag till beslut till Svenska Kraftnät. Arbetet kan komma att omfattas av sekretess, då känsliga fakta om samhällsviktig verksamhet sammanställs i Styre!. Beslutsunderlagen kan komma att innehålla uppgifter om samhällsviktiga verksamheter och anläggningar som rör rikets säkerhet, samt känsliga uppgifter om elnäten och affärshemligheter. Samtidigt har kommunen en skyldighet att informera sina medborgare om kommunens verksamhet och bör ge information om att den planerar för frånkoppling vid elbrist. En arbetsgrupp bestående av beredskapssamordnaren Rickert Olzon (projektledare), säkerhetsansvarige Per Skog, miljöinspektören Christine Johansson och informatören Linda Claesson kommer att arbeta fram kommunens underlag till länsstyrelsen, i samverkan med berörda aktörer. Jag avser att kommunens inlämnade underlag till länsstyrelsen i lämpliga delar kommer att bli föremål för information och behandling politiskt. Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad (1 #tl1/~ Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

4 Bilaga KS 2011/25/2 PM Datum Dnr SALA KOMMuN Kommunstvrelsens förvaltning Ink, 06 Sid 1 (2) Aktbilaga C> Yttrande - Motion om att kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av underlag for att uppdatera sin beredskap fdr en eventuell kris med Sveriges elfdrsörjning Sala kommun är väl organiserad för att hantera kriser och extraordinära händelser av olika slag, En plan for detta antogs av kommunfullmäktige 2008, Kommunens krisledningsnämnd har normativa uppgifter, medan kommunchefen med krisledningsstab utgör den strategiska ledningsfunktionen, Kommunens linjeorganisation, tillsammans med andra krisaktörer, har att arbeta operativt med den aktuella krissituationen, I syfte att kartlägga tänkbara risker, analyseras för närvarande risker och sårbarheter utifrån lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder infor och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Med denna risk- och sårbarhetsanalys som grund, har kommunen sedan att ta ställning till om det finns åtgärder som kan och bör vidtagas för att förebygga, så att man kan minska risken för att extraordinära händelser inträffar eller åtminstone så att konsekvenserna av sådana händelser kan minskas. Risk- och sårbarhetsanalysen är vidare ett viktigt planeringsunderlag för att ytterligare förbättra kommunens krishanteringsförmåga. Elavbrott är en av de risker som känns mindre osannolik än många andra. Ett långvarigt elavbrott under den kalla årstiden, skulle få stora konsekvenser. Det kan finnas flera olika orsaker till ett sådant långvarigt elavbrott. Kraftig storm kan vara en orsak, särskilt om stormen kommer i kombination med blötsnö. Effektbrist till följd av obalans mellan produktion och konsumtion skulle kurma vara en annan. Isstorm dvs kraftig nederbörd i form av underkylt regn, med mycket kraftig nedisning som följd, skulle också kunna medföra stora skador på elnätet. Tack vare vårt geografiska läge, är sannolikheten att vi skulle drabbas av ett sådant scenario mindre än på andra platser. Främst brukar sådana isstormar drabba Nordamerika. Senast detta skedde var 1998 i området kring Quebec och Ontario. Att ett sådant scenario skulle ske i Sverige, bedömer SMHI i ett yttrande till Riksrevisionen som varande "utanfår det möjligas gräns", se bilaga. Sverige har dock vid några tillfällen, och då främst på västkusten, Adress Vii,bygatan l SALA Telefon Telefax E-post Webb

5 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY Rickert Olzon Sid 2 (2) drabbats av nedisning till följd av kraftig nederbörd. Vid något fall har detta felaktigt benämnts som isstorm. Det har då som regel varit nederbörd i form av blötsnö eller snöblandat regn, som frusit fast på träd och på ledningar m.m. Om detta följs av kraftig vind, skulle bland annat ledningsnät kunna skadas allvarligt. Konsekvenserna torde dock bli likartade som vid stormen Gudrun. Isstormar kan ändå inte helt uteslutas i Sverige. Därför har regeringen uppdragit åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ta fram ett scenario om en isstorm, som ska utgöra en av grunderna för arbetet under 2010 för de statliga myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. Det är troligt att detta även kommer att "spilla över" på kommunerna. Det är positivt om kommunstyrelsens arbetsutskott vill fördjupa sina kunskaper om olika risker i samhället. Dock kan det tyckas att kommunfullmäktige skulle ägna sig väl mycket åt detaljstyming, om man skulle besluta om vilka filmer som kommunstyrelsens arbetsutskott ska se. Jag vill därför rekommendera kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen. ~.-\ Sala dag sqm ovan / fm.'""mon bere skapssamordnare

6 IUIII Vår ret: 2007/613/184 Erref: G02 Riksrevisionen Att: CIaes Isander STOCKHOLM Yttrande över Förfrågan om SMHIs medverkan i Riksrevisionens, granskning av "Hantering av kriser vid omfattande elavbrott" Synpunkter pli väderförloppet som skisseras av Riksrevisionen Riksrevisionen har på FOI:s förslag, som utgångspunkt valt "Isstormen" som drabbade Quebec och Ontario 4-10 januari 1998 och jämfört med att något Jikartat ska drabba södra Sverige. Det finns dock stora olikheter i klimatet mellan södra Sverige och sydöstra Kanada Exempelvis: 11 Under vintern är temperaturgradientema, dvs större temperaturskillnad mellan två platser, i sydöstra Kanada i genomsnitt betydligt större än i södra Skandinavien. 21 I sydöstra Kanada befinner man sig en stor del av vintern i närheten av ett mycket stort förråd av kalluft som ligger över centrala och norra Kanada I Sverige är det mindre tungor av riktigt kall luft från Sibirien och norra Ryssland som ibland rör sig in över norra Skandinavien. _ 3/ Man har betydligt färre Ilgtryck under vintern över sydöstra Kanada än i Sverige, där mlnga lågtryck kommer in västerifrln. Motsvarande lågtryck som drar in mot västra Kanada dör i de flesta fall bort på västsidan av Klippiga bergen. Detta gör dock att de lågtryck som ändå utvecklas i närheten av sydöstra Kanada kan få tillgång till betydande mängder sk tillgänglig potentiell energi som an.""mjats under en lång period. 41 Lågtrycken i sydöstra Kanada har allmänt långsammare rörelser, då höjdvindama är svagare än i Sverige. Ovanstående exempel på skillnader visar att det är vanskligt att jämföra Kanadas och Sveriges oväder. När det gäller betydande mängder underkylt regn har vi inga exempel frln Sverige som kommer i närheten av nämnda kanadensiska isstorm. Ovädret som drabbade södra Sverige den 23 oktober 1921 har ibland felaktigt kallats isstorm, men liksom vid åtskilliga andra tillfållen, var det ett väderförlopp med mycket stark vind samt blötsnö som frös fast på olika föremål pga fallande temperatur. Ett mer sentida exempel intriiffade den 16 november v_ samtfoga _ Fax SMHI tt,av.wt 31 Otw.. """ 7 kr l8iic:ntidet HIns.... SE4267t vastrafröl..undra Nyav.vet31 SEZ1120MALM:) SE vastra FROUINDA... linlvar8letslll6n32 SE SUfC)S\/All 1(2)

7 De Iaafligaste kända byvindama i inlandet i Sverige ligger på orkanstyika, cirka 33 mls. Under den extrema stormen Gudrun 8-9 januari 2005 uppmättes just 33 mls i Ljungby och V"axjö. Det föreslagna '1åldet på 45 mls på Arlanda är oeibört mycket högre, speciellt om man betänker att t ex vindllycket ökar ungefiir med kvadraten på vindstyjkan. En sammantagen bedömning är att det myclret utdragna förloppet, den omfattande isbildningen (underkylt regn) och de enormo byvi7idarno i inlandet gör att scenariot lummar utarlför det möjligas gräns för Sverige. Ett väderiorlopp som SMID anser möjligt. men ytterst ovanligt, skulle t ex kunna bestå av en västlig stodn av Gudruns styib och några dagar senare ett kmftigt snöoväder med blötsnö som fryser fast, när tempemturen sjunker efter att ovädret passerat. Detta följt av en period med sträng kyla. Stonnen Gudrun finns beskriven med dess värden på byvindar i inlandet, mängd fälld skog etc i SMHIs Faktablad 25, återfinns på En annan tänkbar version är att det efter några dagar kommer ytterligare ett intensivt JågIlyck som går på en sydligare bana och under cirka ett dygn (högst) ger storj. mängder blötsnö (lokalt 5().6() mm i smält form) i t ex nor:ra Götaland och Svealand Med kall luft i norr som drar ner bakom JågIlycket fryser snön fast på triid, JOOningar och JMningsstolpar. En stark, i huvudsak nordjig vind, som kan nå uppåt 30 mls i vindbyama i inlandet, skulle då möjligen kunna fii1ja flera miljoner kubikmeter skog samt knäcka högspänningsledningar och stolpar. Om det fortsätter att vara kallt under en eller två veckor efter ovädret kan en mycket svår situation uppstå, samtidigt som många kan bli utan elektrisk ström under lång tid med s1iäng kyla. I ett mycket kallt vädetläge kan områden med snö eller snöbyar beröra södra Götaland, eller, om vinden vrider över mer mot nordost, östersjöhmdskapen. För att kylan eventnellt ska ställa till med besvär, bör det intriif1å någonstans medan 15 december och 28 februari, med t ex -10" som dygnsmedel även i södra Sveriges inland. Direktör Tord kvick har beslulat i detta ärende som beretts av Hans Alexandersson och Per-OlofHårsmar. För SMID NJa-VINeI31 ()... 1Iit.IanIIDrtII... Wd SE42t71VAsTRA.FROLlJNDA NpYarwl31 SE21120JMUIIl) SE GIIi 71 vastra FR!OUJNDA... - I' - t ''as! SE 151 7t SlNJSVAU.. 2(2)

8 Vårref. 2007/613/184 Erref. 002 Riksrevisionen Att: Claes Isander STOCKHOLM Yttrande över Förfrågan om SMHIs medverkan i RI1tsrevisionens, granskning av "Hantering av kriser vid omfattande elavbrott" Synpunkter på väderförloppet som skisseras av Riksrevisionen Riksrevisionen bar på FOI:s förslag, som utgångspunkt valt '1sstormen" som drabbade Quebec och Ontario 4-10 januari 1998 och jämfört med att något likartat ska drabba södra Sverige. Det finns dock stora olikheter i klimatet mellan södra Sverige och sydöstra Kanada Exempelvis: 11 Under vintern är temperaturgradientema, dvs större temperaturskil1nad mellan två platser, i sydöstra Kanada i genomsnitt betydligt större än i södra Skandinavien. 21 I sydöstra Kanada befinner man sig en stor del av vintern i närheten av ett mycket stort fön:åd av kalluft som ligger över centrala och norra Kanada I Sverige är det mindre tungor av riktigt kall luft från Sibirien och norra Ryssland som ibland rör sig in över norra Skandinavien.._ 31 Man bar betydligt färre lågtryck under vintern över sydöstra Kanada än i Sverige, där många lågtryck kommer in västerifrån. Motsvarande lågtryck som drar in mot västra Kanada dör i de flesta fall bort på västsidan av Klippiga bergen. Detta gör dock att de lågtryck som ändå utvecklas i närheten av sydöstra Kanada kan få tillgång till betydande mängder sk tillgänglig potentiell energi som ansamlats under en lång period. 41 Lågtrycken i sydöstra Kanada bar allmänt långsammare rörelser, då höjdvindama är svagare än i Sverige. Ovanstä..'"Ilde exempel på skiunade! visar att det är vanskligt att jämföra Kanadas och Sveriges oväder. När det gäller betydande mängder underkylt regn bar vi inga exempel från Sverige som kommer i närheten av nämnda kanadensiska isstorm. Ovädret som drabbade södra Sverige den 23 oktober 1921 bar ibland felaktigt kallats isstorm, men liksom vid åtskilliga andra tillfällen, var det ett väderförlopp med mycket stark vind samt blötsnö som frös fiist på. olika föremål pga fallande temperatur. Ett mer sentida exempel inträffade den 16 november VAlreI samtiiga _ so 00. Fax so 01 Nya YIMIII. 31 SE vaslra. FROt..lJNDA oww"""... 1abcnbiI!JI: Nya varvet!1 SEasl1 vas'raafrownda Hana... se low.mo... ur.. n Un32 se SUNlSVAU. 1(2)

9 De kraftigaste kända byvindama i in1andet i Sverige ligger på orkanstyrka, ciika 33 mls. Under den exliema stormen Gudrun 8-9 januari 2005 uppmättes just 33 mls i Ljungby och Växjö. Det föreslagna... ärdet på 45 mls på Arlanda är oerllört mycket högre, speciellt om man befiinker att t ex vindtrycket ökar ungemr med kvadraten på vindstyrkan. En sammantagen bedömning är att det mycket utdragna förloppet. den omfattonde isbildningen (underkylt regn) och de enorma byvindarna i inlandet gör att scenariot hamnar utanför det möjligas gräns för Sverige. Ett viiderf"orlopp som SMID anser möjligt, men ytterst ovanligt, skulle t ex kwma bestå av en västlig storm av Oudruns styika och några dagar senare ett kraftigt snöoväder med blötsnö som fryser fast, Dir temperaturen sjunker efter att ovädret passerat. Detta följt av en period med siiing kyla. Stormen Gudrun finns beskriven med dess värden på byvindar i inlandet, mängd fiilld skog etc i SMIDs Faktablad 25, återfinns på www smbi se. En annan tänkbar version är att det efter några dagar kommer ytterligare ett intensivt lågtryck som går på en sydligare bana och under cirka ett dygn (högst) ger stor.. mängder blötsnö (lokalt mm i smält fonn) i t ex lloiill Götaland och Svealand Med kall luft i DOlT som diar ner bakom lågtrycket fryser snön iåst på 1Iiid, JOOningar och leduingsstolpar. En stark, i huvudsak nordlig vind, som kan nå uppåt 30 mfs i vindbyama i inlandet, skulle då möjligen kwma fii.1la flera miljoner kubikmeter skog samt knäcka högspänningsledningar och stolpar. Om det fortsätter att vara kallt under en eller tvi veckor efter ovädret kan en mycket svår situation uppstå, samtidigt som många kan bli utan elektrisk ström under lång tid med siiing kyla. I ett mycket kallt väderläge kan omtiden med mö eller möbyar beröra södra Götaland, eller, om vinden vrider över mer mot nordost, ÖSlersjölandskapen. För att kylan eventuellt ska ställa till med besvär, bör det in1riifiå. någnnsians mellan 15 december och 28 februari, med t ex -10 som dygnsmedel även i södra Sveriges inland. Direktör Tord kvick har beslutat i detta ärende som beretts av Hans Alexandcrsson och Per-OlofHårsmar. FörSMID T Kvick _ samuiga _ Fax ::r~:kw.frolunda "':;--_ '- SE vastra. FRIOUJNDA... Uni. n ".32: SE Sl.N)SVAU. 2(2}

10 Bilaga KS 2011/25/3 Vänsterpartiet Till fullmäktige i Sala 25 februari 20 l O Motion Motion om att KSau som också är krisledningsnämnd tar del aven DVD, lsstonn, som ett underlag för att kunna uppdatera vilka krisåtgärder och prioriteringar som eventuellt måste göra i samband med att en del av Sverige slås ut när det gäller elförsöjjningen, där vi i Sala också kan drabbas. lsstonn visar ett fiktivt scenario utifrån en övning som genomfördes på initiativ av Svenska Kraftnät och Svensk Energi. Deltog gjorde, olika energibolag och huvudsyftet var att trimma de stora driftcentralerna i Sverige. Där deltog också SHE Elnät AB, Vattenfall, Eon, Vägverket, Banverket, länsstyrelsen och Sveriges Radio. Den här vintern har visat oss att våra vintrar kan se annorlunda ut än vi är vana vid. Stora delar av elnätet har slagits ut vid ett flertal tillfällen i andra delar av Sverige på grund av stonnar. Vad skulle hända om vi i mellansverige drabbas av ett längre elavbrott vintertid? Vänsterpartiet yrkar därför - att Ksau som är krisledningsnämnd tar del av lsstonn för att uppdatera krisåtgärder och prioriteringar som måste göras om elförsörjningen skulle slås ut i vår del av Sverige vintertid.

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 20 (23) Sammanträdesdatum 2013-01-29 24 Dnr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M),

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-16 t, r T " Le.C, 25 (47) 74 Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan Dnr 2015/214 INLEDNING johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen

Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 27{29) Sammanträdesdatum 2013-12-02 296 Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen Dnr 2013/112 INLEDNING Peter Molin (M), Eva Axelsson (KD), Christer Eriksson

Läs mer

Motion om att samordna resurser på landsbygden och upphandla Lokala Utförare (LUT:are)

Motion om att samordna resurser på landsbygden och upphandla Lokala Utförare (LUT:are) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 13 (24) Sammanträdesdatum 2012-05-02 118 Dnr 2011/183 Motion om att samordna resurser på landsbygden och upphandla Lokala Utförare (LUT:are) INLEDNING

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på motion om borttagande av 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på motion om borttagande av 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter l SAlA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sammanträdesdatum 2015-04-16,, 1"' ~ ; t; 27 (47) 75 Dnr 2014/1183 Svar på motion om borttagande av 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Sala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-10-01 21 (38) 246 Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut Dnr 2012/330 INLEDNING Carola Gunnarsson (C) och Christer

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10

Sammanträdesdatum 2013-01-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 18 {37) l-laedlikg 13 Motion om gymnasial grundkurs Dnr 2012/151 INLEDNING Mathias Goldkuhl (M) har den 21 juni 2012 inkommit med rubricerade

Läs mer

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 KF:s 19 {37) ~T A ;'''T T'~," -''/! >U.L i - 14 Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala Dnr 2012/157 INLEDNING Carola Gunnarsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller ._,.,,~,~....,...,,,,,_. ~.. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013 20 (37) 15 Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller Dnr 2012/212 INLEDNING

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om körkortsprofil på gymnasiet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om körkortsprofil på gymnasiet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 23 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 187 Svar på motion om körkortsprofil på gymnasiet Dnr 2014/590 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom 2014-04-01 med rubricerad

Läs mer

Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt

Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 15 (22) Sammanträdesdatum 2012-02-21 50 Dnr 2010/228 Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt INLEDNING Mikael Jonsson

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 F~E' : S 23 (40) 172 Dnr 2014/453 Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget INLEDNING Carola Gunnarsson (C] och Gustaf

Läs mer

Svar på motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

Svar på motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun I "" bilaga "" 2014/212/1 SALA KOMMUN 1(2) 2014-10-14 DIARIENR: 2014/813 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ink. 2014-10- 1 5 OJarienr JvIJ I '1 AklbllaQa 4 Svar på motion om boende för äldre med missbruk i

Läs mer

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun Dilaga KS 2014/207/1 1 (2) 2014-09-21 DIARIENR: 2014/591 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun Andreas Weiborn (M) inkom den 1 april 2014 med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Styrel Styrning av el vid en kris Ellagen ändras nu kan samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist

Styrel Styrning av el vid en kris Ellagen ändras nu kan samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist Styrel Styrning av el vid en kris Ellagen ändras nu kan samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist Riksdagen har beslutat att ellagen ska ändras, för att underlätta prioriteringen av samhällsviktig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

SALA Bilaga KS 2012/97/1

SALA Bilaga KS 2012/97/1 SALA Bilaga KS 2012/97/1 KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 1 (2) 2012-04-23 DNR 2011/288 SALA KO MUN Komm"n~tvrelsens förvaltning Ink 2012-04- 2 4 Kommunstyrelsen Svar på motion om att öka tillgången av hjärtstartare

Läs mer

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ""''"~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ''~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 'f'is?d't'1'10 Di laga ~~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp L "u' 1' 4/ 'l bl. ''l/l 1 (2) 2014-09-19 DIARlEN R' 2013/49 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 ""''"~ o!3 IL ' Dpb: /!Aktbilaga

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Samhällsviktig verksamhet i Styrel. Mötesplats SO 16 november 2010 Mats Ekeblom

Samhällsviktig verksamhet i Styrel. Mötesplats SO 16 november 2010 Mats Ekeblom Samhällsviktig verksamhet i Styrel Mötesplats SO 16 november 2010 Mats Ekeblom 1 Samhällsviktig verksamhet prioriteras i Styrel för att samhällsviktiga elanvändare ska kunna få el även i händelse av kortvarig

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING l. SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN Sammanträdesdatum, - u_;_ - : 2014-01-09 ~.;:~ 11 2C'll~ 17 (25) 13 Motion om Wi-Fi Dnr 2013/62 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-12-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-12-15 ~SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-12-15 14 (16).- 267 Svar på motion om mer idrott i skolan D nr 2014/885- la INLEDNING Lars Aldefors (FP) och Annica Aspenbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om skyltning av vägar och gator i centrala Sala

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om skyltning av vägar och gator i centrala Sala l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-10-01 22 (38) 247 Dnr 2013/129 Svar på motion om skyltning av vägar och gator i centrala Sala INLEDNING Bo Lindholm (SD) och

Läs mer

Svar på motion om busslinjer till Enköping

Svar på motion om busslinjer till Enköping 1 (2) 2014-05-16 DIARIENR: 2014/332 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp ink. 2014-10- l 4 Svar på motion om busslinjer till Enköping Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo 1... """" SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 29 (43) 90 Dnr 2014/115 Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo INLEDNING Carola Gunnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum R sala "'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 18 {361 204 Motion om busslinje till Enköping Dnr 2014/332 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Informationsbrist vid elavbrott

Informationsbrist vid elavbrott Informationsbrist vid elavbrott Kommunikationsutmaningar vid omfattande elavbrott svenska erfarenheter från stormarna Gudrun och Per Mikael Toll Chef enheten för trygg energiförsörjning Energimyndigheten,

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 96 Motion om åtgärdsplan för att förebygga skador på hus, byggnader, växt- och djurliv i samband med översvämningar till följd av växthuseffekten. (AU 53) KS 2015-344

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 35 Sammanträdesdatum 2013-04-02 95 Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF Dnr 2013/94 INLEDNING styrelsen för salaortens ryttarförening har 2013-02-18

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-17

Sammanträdesdatum 2013-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 16 {24) Sammanträdesdatum 2013-12-17 331 Motion om Wi-Fi Dnr 2013/62 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion med förslag att möjligheten

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-10-08. Medborgarförslag om att införa belöningssystem

Sammanträdesdatum 2015-10-08. Medborgarförslag om att införa belöningssystem RsALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-10-08 KF:s!JANDLING NR 66 2015 18 (27) 172 Medborgarförslag om att införa belöningssystem Dnr2015/2015/337 INLEDNING Martti Kirotar

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) sammanträdesdatum 2012-11-27 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Bilaga KS 2012/276/1 SALA KOMMUN 1 (1) 2012-12-11 DNR 2012/157 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp (S) Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Carola Gunnarsson (C) har den 26 juni 2012 inkommit

Läs mer

Leveranssäkerhet, Erfarenheter från Sverige

Leveranssäkerhet, Erfarenheter från Sverige Leveranssäkerhet, Erfarenheter från Sverige Kontaktmøte om beredskap i kraftforsyningen 29. oktober 2008 Anna Fridén Energimyndigheten anna.friden@energimyndigheten.se Erfarenheter från stormarna Gudrun

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-10-08. Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget

Sammanträdesdatum 2015-10-08. Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-10-08 '.':: F: s HANDLING NR 62 2015 14 (27) 168 Dnr 2015/482 Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget INLEDNING Birgitta

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) Sammanträdesdatum 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-05-10. Motion om sockerpolicy för elever inom förskola och grundskola i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-05-10. Motion om sockerpolicy för elever inom förskola och grundskola i Sala kommun ~I}~);g' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-05-10 'e \., : n ; '/ L 29 (34) 116 Dnr 2011/301 Motion om sockerpolicy för elever inom förskola och grundskola i Sala

Läs mer

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04, t L.L 21 (27) 122 1 Dnr 201j/1105 - f Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor INLEDNING Erik Åberg (MP)

Läs mer

Medborgarförslag om ungdomsgård i Ransta

Medborgarförslag om ungdomsgård i Ransta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 21 (27) ''" :~ :-,.r : s ~I/>._:)TJLI C ~.,;)~ lrl 2013 44 Medborgarförslag om ungdomsgård i Ransta Dnr 2012/111 INLEDNING Mikael Jonsson

Läs mer

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan l. SALA KOMMUN oilaga KS 2015/65/1 1 (2) 2015 03 19 D!AR!ENR: 2014/823 ~. KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet. Sammanträdesdatum 2015-03-31. Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet. Sammanträdesdatum 2015-03-31. Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet IisALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2015-03-31 16 (27) 71 Dnr 2014/1222 Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet INLEDNING Förslagets

Läs mer

ALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE. 136 Svarpå motion om körkortsprofil på gymnasiet. . u. l Dnr2014.590 KHnr64

ALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE. 136 Svarpå motion om körkortsprofil på gymnasiet. . u. l Dnr2014.590 KHnr64 ._ l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE. u. = KOMMUN Skolfowa ningen Sammanträdesdatum ink. 2015: "ii" U6 2014-10-27 24(33) ç *müm Diarienr Wlâktbliaga l Dnr2014.590 KHnr64 136 Svarpå motion

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget l (2) 2014-09-19 DIARlEN R: 2013/419 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltmng Ink. 2014-09- 2 4 Diarlenr..'

Läs mer

Stormen Per. Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm

Stormen Per. Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm Stormen Per Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm STORMEN PER 14 JANUARI 2007 En ny storm drar in över Sverige Gudruns lillebror Maximal vindstyrka över fastlandet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Lägesrapport kl 13:

Lägesrapport kl 13: Sid 1 (7) Lägesrapport 2006-10-27 Enligt sändlista Box 599 101 31 Stockholm Lägesrapport kl 13:00 2006-10-27 Sammanfattning Läget beskriver situationen under förmiddagen den 27 oktober. Tel 08-593 710

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09

Sammanträdesdatum 2014-01-09 il sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 16 (25) 12 Motion om trappklättrare Dnr 2013/51 INLEDNING Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 26 augusti 2013 med motion med

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Svar på motion om trappklättrare

Svar på motion om trappklättrare KS 2013/189/1 112) 2013-11-27 DIARIENR, 2013/324 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om trappklättrare Magnus Eriksson esbä) inkom den 26 augusti med rubricerad motion. Motionären föreslår att

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor ,~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson rlilaga KS 2015/107/1 1 (2) 2015-05-11 DIARIENR: 2014/1105 S!\Li\ Tf(Ytvii\7!iN Kommunstyrelsens förvaltning Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot

Läs mer

Styrdokument för kommunal krisberedskap

Styrdokument för kommunal krisberedskap 1/9 DATUM 2016-12-05 DIARIENUMMER KS/2016:868-189 Styrdokument för kommunal krisberedskap Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde under

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken l SAlA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 ',< '11' T T' ' ('1 :Il J'.-'.u..L_-,'c, 19 (25) 15 Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken Dnr 2013/64 INLEDNING

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap l'ml'' k.,.,.._.., SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-03-13 24 {26) 64 Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap Dnr 2014/158 INLEDNING Per

Läs mer

Sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser

Sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser Försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU3 Sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande den del av regeringens proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar

Läs mer

Störningar i elförsörjningen

Störningar i elförsörjningen Störningar i elförsörjningen Scenario Under de senaste månaderna har diskussioner om elmarknaden varit framträdande i samhällsdebatten. Det är kallt och det kommer att fortsätta vara det den närmaste tiden.

Läs mer

SALA KOM~A. Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever. Ink. 2014-10- I 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp

SALA KOM~A. Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever. Ink. 2014-10- I 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 1 (2) 2014-09-19 DIARIENR: 2014/570 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOM~A Kommunstyrelsensir" UN. orvattnlng Ink. 2014-10- I 4 Aktbilaga 3 Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen BsALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 215-9-22 13 (18) 195 Dnr 215/ 392-7- Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen vid Bryggeriet INLEDNING Gunnel

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-24. Bilen som arbetsmiljö; skrivelse från vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2011-05-24. Bilen som arbetsmiljö; skrivelse från vård- och omsorgsnämnden SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-24 12 (17) 122 Dnr 2011/127 Bilen som arbetsmiljö; skrivelse från vård- och omsorgsnämnden INLEDNING Vård- och

Läs mer

ink Svar på motion om utvärdering av städningen inom Sala kommun

ink Svar på motion om utvärdering av städningen inom Sala kommun Bilaga KS SALA KOMMUN 20ffil/29/1 ink 1 (2) 2011-01-25 DNR 2009/227 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om utvärdering av städningen inom Sala kommun Per-Olov Rapp (S) och Tommy Johansson (S)

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (39) -------vcko"m"""m"'u=nstyrelsen r :s Sammanträdesdatum 2013-05-13 --------c~------ -----, l' n T T l.,, 0L..Ll: 136 Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter D

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-02-11 ';,'. (' ''.., ' ;,._\:'i LI'.':: 17 (30) 20 Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar Dnr 2015/314 Ruwaida Nazar-Taha

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-03-08. Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-03-08. Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt MjSAlA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-03-08 XF:s EAXDLISG ~;z 15 2012 18 (27) 56 Dnr 2010/228 Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om skydd för omsorgstagares pengar e ' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 15[36) 201 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80 INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014

Läs mer