D6.4 Marknadsplan. Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D6.4 Marknadsplan. Sverige"

Transkript

1 D6.4 Marknadsplan Sverige

2 Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras av EU-programmet Intelligent Energy Europe Datum Mars 2014 Plats Stockholm Författare Jenny Gode Camilla Mörn Johanna Fredén Philip Thörn IVL Svenska Miljöinstitutet Disclaimer The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

3 1 SAMMANFATTNING INLEDNING: TRANSPARENSE OCH UPPFÖRANDEKOD FÖR AVTAL OM ENERGIPRESTANDA MÅL MED MARKNADSPLANEN MARKNADSÖVERSIKT Generell marknadsöversikt Sverige Status för implementering av uppförandekoden Sammanfattning av identifierade marknadshinder för Avtal om energiprestanda Aktörsanalys HANDLINGSPLAN FÖR UTVECKLING AV MARKNADEN FÖR AVTAL OM ENERGIPRESTANDA... 7

4 1 Sammanfattning Denna rapport syftar till att ge en plan för att stödja utvecklingen av marknaden för Avtal om energiprestanda 1 i Sverige. Rapporten omfattar analys av marknadshinder, aktörsanalys samt handlingsplan. Den fokuserar på åtgärder som krävs för att övervinna marknadshinder som identifierats och beskrivits i 20 nationella rapporter inom Transparense (en per land som deltar i Transparense) och i en EU-rapport om identifierade hinder och framgångsfaktorer för genomförande av Avtal om energiprestanda. Fyra marknadshinder identifierats som de huvudsakliga barriärerna för utveckling av den svenska marknaden för Avtal om energiprestanda. Dessa är bristande förtroende för leverantörer av Avtal om energiprestanda, konceptets komplexitet, brist på information/kunskap samt frågor kring reglering/statligt stöd. Aktörsanalysen har identifierat följande aktörer som nyckelspelare för utveckling av marknaden; kunder med erfarenhet av Avtal om energiprestanda, Energimyndigheten, Näringsdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, branschföreningen EEF och potentiella kunder. Dessa har både bedömd hög makt och intresse. Bland de åtgärder som föreslås i handlingsplanen återfinns implementering av uppförandekoden för Avtal om energiprestanda, skräddarsydd information till olika målgrupper, bättre kvalitet på mätning och verifiering (fas 3), sprida goda exempel, forskning & utveckling samt stöd och förtydligande av lagen om offentlig upphandling (LOU). 2 Inledning: Transparense och uppförandekod för Avtal om energiprestanda EU-projektet Transparense har det huvudsakliga syftet att öka transparens och förtroende på den europeiska marknaden för Avtal om energiprestanda. Med sina tjugo partners som täcker både erfarna och mindre erfarna länder har projektet en stor potential för att utveckla och öka den europeiska marknaden och därmed uppnå betydande energieffektivisering. Transparense startade i april 2013 och slutförs i september De tjugo parterna representerar olika länder: Tjeckien (koordinator), Storbritannien, Slovenien, 1 Notera att IVL numera använder den svenska termen Avtal om energiprestanda som översättning av engelskans Energy Performance Contracting (EPC). Termen introduceras successivt och därmed förekommer termen EPC fortfarande på Transparenses svenska hemsida samt vid tidigare publicerade rapporter inom Transparense. 1

5 Tyskland, Sverige, Belgien, Österrike, Bulgarien, Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Grekland, Ungern, Lettland, Danmark och Norge. Projektet har en budget på 2,1 miljoner och finansieras av Intelligent Energy Europe med medfinansiering från projektets partners. För mer information, besök Kärnan i Transparense är att utveckla en europeisk uppförandekod 2 för Avtal om energiprestanda, som ska implementeras i alla de tjugo deltagande länderna. Uppförandekoden kan användas av både energitjänsteleverantörer 3, beställare och facilitatorer/konsulter. Uppförandekoden utgörs av ett antal principer som beskriver förväntat beteende hos framförallt energitjänsteleverantörer, men även hos beställare under förberedande och genomförande av projekt med Avtal om energiprestanda så att de blir framgångsrika och att resultatet från energieffektiviseringsåtgärderna maximeras avseende energi- och kostnadsbesparingar samt långsiktighet. Uppförandekoden för Avtal om energiprestanda är också en viktig del för att säkerställa professionalism. Den beskriver krav avseende kvalité för nya leverantörer på marknaden. Sist men inte minst är uppförandekoden en indikator på kvalité för beställare: den beskriver vad de kan förvänta sig och kräva av Energitjänsteleverantörer samt vilka beteenden som förväntas av dem så att ett projekt med Avtal om energiprestanda kan genomföras på ett tillfredsställande sätt för alla parter. Uppförandekoden för Avtal om energiprestanda är ett frivilligt åtagande och är inte juridiskt bindande. 3 Mål med marknadsplanen Syftet med marknadsplanen (detta dokument) är att ge rekommendationer om åtgärder för att stödja utvecklingen av marknaden för Avtal om energiprestanda och utvecklingen och användandet av den uppförandekod som utvecklas i Transparense-projektet. Marknadsplanen kompletteras också med ett antal vanliga frågor och svar om användning av uppförandekoden. Dessa frågor och svar finns publicerade på hemsidan: (leta upp den svenska undersidan genom att klicka å den svenska flaggan). Tanken med att publicera frågor och svar är att underlätta för energitjänstföretag att stödja användning av uppförandekoden i dialogen med kunderna. 2 Den 26 mars 2014 arrangerade IVL en workshop om uppförandekoden. Deltagarna vid workshopen konstaterade att ordet uppförandekod inte är en optimal översättning för Code of conduct i detta fall. När denna rapport publicerades (mars 2014) var det ännu inte klart med någon alternativ benämning, varför ordet uppförandekod används i detta dokument. 3 I denna rapport menas med energitjänsteföretag och energitjänsteleverantörer företag som levererar energitjänster i form av Avtal om energiprestanda. 2

6 Den huvudsakliga målgruppen för marknadsplanen är europeiska energitjänsteföretag. De kan använda marknadsplanen på olika sätt beroende på t.ex. marknadens mognad. Följaktligen kan det finnas flera sekundära målgrupper av marknadsplanen. Marknadsplanen inkluderar en intressentanalys för att identifiera sekundära målgrupper. 4 Marknadsöversikt Nedan sammanfattas den svenska marknaden för Avtal om energiprestanda. Analysen bygger bland annat på tidigare utfört arbete inom Transparense. 4.1 Generell marknadsöversikt Sverige Den svenska marknaden för Avtal om energiprestanda kan anses vara väl utvecklad, i den meningen att affärsmodellen har tillämpats under relativt lång tid. Trots dess enorma potential och flera framgångssagor, kämpar modellen regelbundet med svag efterfrågan, vilket tyder både långsiktiga barriärer och hinder beroende av särskilda tillfälliga faktorer (såsom finanskrisen, upphörande av specifikt politiskt stöd etc.). Detta hindrar den fortsatta utvecklingen och kunder är fortfarande tveksamma till Avtal om energiprestanda. Det finns cirka 5-10 företag som erbjuder Avtal om energiprestanda i Sverige, varav flera är verksamma även i andra länder. Tre av dessa täcker större delen av den svenska marknaden. De flesta energitjänsteföretagen är främst verksamma inom den offentliga sektorn. De vanligaste byggnaderna som omfattas av EPC- tjänster är offentliga byggnader och kontor enligt en undersökning som utförts i Transparense. Enligt samma undersökning omfattar ett typiskt projekt med Avtal om energiprestanda både energieffektivitet och åtgärder för förbättrad kvalitet (t.ex. förbättrad innemiljö). Ett typiskt projekt varar mellan 5-10 år och resulterar i en typisk årlig energibesparing på %. Den vanligaste investeringen (värdet av kontraktet) är mellan 1 och 5 M enligt undersökningen. Nyligen har Sverige fått en branschorganisation för energitjänsteföretag, EEF (Energieffektiviseringsföretagen). EEF fanns redan tidigare, men har nu blivit mer tydligt den organisation som driver energitjänstebranschens frågor. En arbetsgrupp specifikt för energitjänsteleverantörer har bildats, vilken inkluderar bredare energitjänsteföretag än enbart dem som levererar Avtal om energiprestanda. 4.2 Status för implementering av uppförandekoden Uppförandekoden har presenterats och diskuterats vid två svenska Transparense-möten och specifikt vid en större workshop om uppförandekod (26 mars 2014). Uppförandekoden presenterades för första gången vid ett nationellt referensgruppsmöte i oktober Det 3

7 diskuterades vidare vid en mindre workshop i november Kunder och konsulter intervjuades också i november 2013 om sina erfarenheter av Avtal om energiprestanda och deras tankar om fördelarna med en uppförandekod. En majoritet av de intervjuade aktörerna var positiva till en gemensam EPC uppförandekod för den svenska EPC marknaden. Vid den workshop som arrangerades 26 mars 2014 fanns inledningsvis en tveksamhet till behovet av uppförandekod, men diskussionerna utmynnade i att den kan ha en funktion att fylla särskilt i tidiga skeden av upphandling. Workshopens deltagare var relativt ense om att termen uppförandekod inte är passande. Vid workshopen föreslogs två alternativa benämningar: Grundprinciper för Avtal om energiprestanda samt Kvalitets- och ansvarsdefinitioner. Det är ännu inte beslutat vilken svensk benämning som ska tillämpas. 4.3 Sammanfattning av identifierade marknadshinder för Avtal om energiprestanda I ett tidigare Transparense-arbete har marknadshinder och framgångsfaktorer analyserats och presenterats (leverabel D2.4 i Transparense). Analyserna bygger på en enkätundersökning bland svenska energitjänsteleverantörer och -konsulter samt resultat från andra projekt kring Avtal om energiprestanda (bl.a. det tidigare EU-projektet EESI). I tabell 1 sammanfattas de huvudsakliga identifierade hindren för utveckling av marknaden (från D 2.4). Observera att en barriär som identifierades i Transparense-enkäten var låg efterfrågan från kunder, vilket vi i detta sammanhang anser är en effekt av en eller flera andra hinder. Tabell 1. Sammanfattning av marknadsbarriärer för Avtal om energiprestanda Barriär 1 Kort beskrivning av barriären Bristande förtroende för leverantörer av Avtal om energiprestanda Kommentarer Begränsad kunskap bland potentiella beställare av Avtal om energiprestanda. Kunden är till viss del beroende av energitjänsteleverantören och om förtroendet brister innebär det ett motstånd att använda konceptet. Otydliga avtal kan orsaka problem i fasen övervakning och kontroll av överenskomna besparingar. Barriär 2 Komplexitet Projekt med Avtal om energiprestanda är ofta stora och komplexa. Barriär 3 Brist på information/kunskap Det finns behov av kontinuerlig information kring konceptet, inklusive en långsiktig hemsida med goda exempel och liknande Barriär 4 Reglering, statligt stöd Upphörande av statliga bidrag, exempelvis OFFROT-bidraget. Osäkerhet kring lagen om offentlig upphandling (LOU) 4

8 4.4 Aktörsanalys En analys har gjorts av de viktigaste aktörerna/intressenterna för den svenska marknaden för Avtal om energiprestanda. För mer information om metod för analysen se Bilaga 1. En intressent definieras som någon som kan påverka eller eventuellt kommer att påverka/påverkas av utveckling på marknaden för Avtal om energiprestanda. En bedömning av graden av makt samt intresse för varje intressegrupp har gjorts. Varje intressents makt samt intresse har klassificerats med siffrorna 1 till 5 (1 = mycket låg, 2 = låg, 3 = varken hög eller låg, 4 = hög, 5 = mycket hög). Intressentgrupperna har därefter prioriterats i storleksordning, med tanke på både makt och intresse. Baserat på poängsättning av graden av makt och intresse klassificeras intressenterna i någon av följande grupper; Key players (KP): Hög makt (maktnivå > 3-5), högt intresse (intressenivå > 3-5) Meet their needs (MTN): Hög makt (maktnivå > 3-5), lågt intresse (intressenivå 1-3) Show consideration (SC) : Låg makt (maktnivå 1-3 ), hög ränta (intressenivå > 3-5) Least important (LI) : Låg makt (maktnivå 1-3), lågt intresse (intressenivå 1-3) Resultaten presenteras i tabell 2 och figur 1. Slutsatser från analysen av intressenternas nivå av makt och intresse är att marknadens nyckelspelare är kunder med erfarenhet av Avtal om energiprestanda, myndigheter som Energimyndigheten, Näringsdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, den nyligen initierade branschföreningen EEF och potentiella kunder. För att stärka marknaden i Sverige är det viktigt för energitjänsteleverantörer att inrikta insatserna på dessa intressenter och att engagera och rådfråga dem regelbundet. I gruppen Meet their needs, dvs grupper med hög maktnivå men lågt intresse, finns flera viktiga aktörer såsom kommunala och regionala beslutsfattare och fastighetsorganisationer. Det är viktigt att öka deras intresse för Avtal om energiprestanda för att marknaden ska utvecklas/bli större. Bristen på intresse bland dessa intressenter beror troligtvis på brist på förtroende, komplexitet och låg kunskapsnivå. Därmed kan implementering av uppförandekod vara en viktig åtgärd för att öka intresset hos dessa aktörer. I intressentgruppen Show consideration (aktörer som har ett stort intresse, men lägre makt) finns exempelvis facilitatorer och konsulter för Avtal om energiprestanda, universitet, EU-projekt om modellen, standardiseringsorgan och Miljöstyrningsrådet. Alla dessa aktörer har en chans att stärka marknaden tillsammans med energitjänsteföretagen. Allmänheten, media och energibolag tros ha en låg nivå av makt och lågt intresse och är således de aktörer som tillhör de minst viktiga att rikta marknadsåtgärder till. 5

9 Tabell 2. Analys av intressentgrupper på svenska marknaden för Avtal om energiprestanda Intressegrupp Kommuner som genomfört projekt med Avtal om energiprestanda Kommuner som ej genomfört projekt med Avtal om energiprestanda Ungefärligt antal intressenter i Sverige Maktnivå (1-5)* Intressenivå (1-5)* Makt-/intressegrupp (KP, MTN, SC or LI)** > KP < KP Energimyndigheten KP EEF KP SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) Landsting som genomfört projekt med Avtal om energiprestanda Landsting som ej genomfört projekt med Avtal om energiprestanda KP KP KP Energiföretag > LI Allmänheten 1 1 LI Näringsdepartementet KP Konsulter > SC MSR SC EESI SC Universitet SC Media LI Standardiseringsorgan (e.g. SIS) SC Marknadsfacilitatorer >5 3 5 SC Investerare (privat) 5 3 KP Investerare Kommuninvest (offentlig) 5 3 KP Kommunalpolitiker MTN Landstingspolitiker MTN Fastighetsorganisationer (BEBO, BELOK) 4 2 MTN 6

10 Figur 1. Intressentanalys makt- och intressenivå 5 Handlingsplan för utveckling av marknaden för Avtal om energiprestanda Detta avsnitt bygger på analysen av intressenter och identifierade marknadshinder och innehåller en handlingsplan för att övervinna hindren på marknaden. Handlingsplanen sammanfattas i tabellen nedan. 7

11 Tabell 3. Översikt over åtgärder för att övervinna marknadshinder Åtgärd kopplad till barriär nr (se Tabell 1 ovan) Vad behöver göras och hur? Vem behöver agera? När ska åtgärden vidtas? Kommentarer Åtgärd 1 2, 3 Skräddarsydd information med relevant innehåll för olika målgrupper Energitjänsteföretag Facilitatorer EEF ASAP Olika aktörer har olika intresse och behov. Ett primärt fokus för kommunala och regionala beslutsfattare är information om kostnadsbesparingar. Det kan vara fördelaktigt att använda svenska termer i stället för engelska för att förklara begreppet. Åtgärd 2 1, 2 Bättre kvalitet på mätning och verifiering inkl. detaljerade och kontrakterade procedurer. Energitjänsteföretag Facilitatorer EEF ASAP Nationella intervjuer har visat att detta kan vara en avgörande orsak till missnöje bland kunderna. Åtgärd 3 1 Implementering av uppförandekod och certifiering av energitjänster genom EEF. Transparense EEF Energitjänsteföretag Enligt Transparenses tidplan och EEF:s arbete med certifiering Efterlevnad av uppförandekod fungerar som en garanti för kvaliteten på projekt som genomförs. Åtgärd 4 2, 3 Information och nätverkande Energimyndigheten IVL Energitjänsteföretag Facilitatorer Åtgärd 5 1,3 Sprida goda exempel Kunder som genomfört Avtal om energiprestanda EEF SKL Energitjänsteföretag Facilitatorer Regelbundet Regelbundet Information och nätverk är en nyckel för att nå beslutsfattare och potentiella kunder Kunder som genomfört Avtal om energiprestanda kan vara ambassadörer för konceptet 8

12 Åtgärd 6 4 Forskning & utveckling Näringsdepartementet Energimyndigheten ASAP Genom FoU kan högskolor och forskningsinstitut främja utvecklingen av marknaden Åtgärd 7 4 Stöd och förtydligande av lagen om offentlig Upphandling (LOU) Näringsdepartementet Energimyndigheten ASAP Denna åtgärd är viktig för att stödja offentlig upphandling av projekt med Avtal om energiprestanda. 9

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1 Svensk översättning, utkast v.1 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, finansierat av EU-programmet Intelligent

Läs mer

Europeisk uppförandekod för avtal om energiprestanda

Europeisk uppförandekod för avtal om energiprestanda Slutversion per 11 juli 2014 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom ramen för projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets", vilket medfinansieras av EU-programmet

Läs mer

Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation.

Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation. Documentation of Training 1 Minutes 1.1 Inledning Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation. 1.2 Europeisk uppförandekod för Avtal om energiprestanda

Läs mer

D6.10 Documentation of National Business Facilitation Seminars. Sweden

D6.10 Documentation of National Business Facilitation Seminars. Sweden D6.10 Documentation of National Business Facilitation Seminars Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency of Energy

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Intressentanalys och nationella nätverk för nära noll energi-renovering

Intressentanalys och nationella nätverk för nära noll energi-renovering Promotion of smart and integrated NZEB renovation measures in the European renovation market (NeZeR) Contract N : IEE/13/763/ SI2.674877 01-03-2014 28-02-2017 Intressentanalys och nationella nätverk för

Läs mer

D2.5 Country Report on Recommendations for Action for Development of EPC Markets

D2.5 Country Report on Recommendations for Action for Development of EPC Markets D2.5 Country Report on Recommendations for Action for Development of EPC Markets Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster?

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme 15 maj 2013, Göteborg Glenn Widerström, Energimyndigheten Bakgrund

Läs mer

1 Introduktion. Minnesanteckningar från: Referensgruppsmöte. Minnesanteckningar. Datum: 2013-10-04 Time: 13-16 Plats: Scandic Hotell, Stockholm

1 Introduktion. Minnesanteckningar från: Referensgruppsmöte. Minnesanteckningar. Datum: 2013-10-04 Time: 13-16 Plats: Scandic Hotell, Stockholm Minnesanteckningar Minnesanteckningar från: Referensgruppsmöte Datum: 2013-10-04 Time: 13-16 Plats: Scandic Hotell, Stockholm Jenny Gode IVL Svenska Miljöinstitutet Box 21060 100 31 stockholm Tel 08-59856318

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod

Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Total Concept Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod Åsa Wahlström Mari-Liis Maripuu 05-05-14 Contract number: IEE/13/613/SI2.675832

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden Information och anteckningar efter Klimatsamtal och styrgruppsmöte för Klimatsamverkan Blekinge 26 april 2012 Klimatsamtal på Residenset Förmiddagen inleddes med Länsstyrelsens årliga Klimatsamtal på Residenset.

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Internationell utblick - Cannabistrender

Internationell utblick - Cannabistrender Internationell utblick - Cannabistrender - statistik, policy, legalisering etc Joakim Strandberg, Internationell narkotikarapportering Cannabismarknaden i EU Ökad inhemsk produktion efter kunskapsutbyte

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Varför ett nytt direktiv?

Varför ett nytt direktiv? Energieffektiviseringsdirektivet Energibranschens perspektiv Styrmedelsdagen Henrik Wingfors 2013-04-24 Varför ett nytt direktiv? EU:s 20-20-20-mål till år 2020 closing the gap Källa: EU-kommissionen 2

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Energieffektivisering med hjälp av energitjänster. Onsdag 4 februari 2015

Energieffektivisering med hjälp av energitjänster. Onsdag 4 februari 2015 Energieffektivisering med hjälp av energitjänster Onsdag 4 februari 2015 Transparense Transparent and Energy Services Främja marknaden för energitjänster (särskilt avtal om energiprestanda) Finansieras

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Redovisning av miljöledningsarbete Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Arbetsförmedlingen Organisationsnr: 202100-2114 sid 1 av 5 Denna rapportering

Läs mer

EPC i kommunernas energiarbete

EPC i kommunernas energiarbete EPC i kommunernas energiarbete Mycket kvar att spara Siemens i samarbete med Profu siemens.se Innehåll Förord 3 Exekutiv sammanfattning 4 1 Studiens syfte och genomförande 5 2 Energieffektiviseringen i

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel?

Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel? Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel? Thomas Broberg och Andrius Kazukauskas (CERE, Umeå Universitet) 18 februari, 2015 Om projektet Start: oktober, 2013 Avslut: oktober,

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Almedalsveckan 2010. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2010

Almedalsveckan 2010. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2010 Almedalsveckan 2010 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2010 Innehåll: Hur går det med jobben? 2 Ungdomsarbetslösheten 4 Företag inom välfärdssektorn 5 Europas skuldkris 6 EKONOMI FÖRMEDLAR

Läs mer

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag En utveckling av till Energimyndighetens ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Bakgrund Energimyndigheten

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer