EXAMENSARBETE. Teoretisk mognadsgrad vid konsolideringar av informationssystem. En fallstudie vid ett energiföretag MARKUS ERIKSSON LARS LINDGREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Teoretisk mognadsgrad vid konsolideringar av informationssystem. En fallstudie vid ett energiföretag MARKUS ERIKSSON LARS LINDGREN"

Transkript

1 2003:112 SHU EXAMENSARBETE Teoretisk mognadsgrad vid konsolideringar av informationssystem En fallstudie vid ett energiföretag MARKUS ERIKSSON LARS LINDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Systemvetenskap Informatik och systemvetenskap 2003:112 SHU ISSN: ISRN: LTU - SHU - EX / SE

2 Teoretisk mognadsgrad vid konsolideringar av informationssystem - En fallstudie vid ett energiföretag Theoretical maturity in consolidations of information systems - A case study of an energy company Examensarbete utfört inom ämnesområdet Data och systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet av Markus Eriksson Lars Lindgren Luleå

3 Förord Denna rapport är ett examensarbete i systemvetenskap vid Institutionen (IES) och avdelningen (Systemvetenskap), Luleå Tekniska Universitet. Studien är gjord i samarbete med Vattenfall Norrnät och Mari Runardotter har fungerat som vår handledare. Vi vill tacka Peder Ström på Vattenfall Norrnäts IS/IT-avdelning för att han generöst bidragit med sin tid och hjälpt oss i vårt arbete. Utan Peders engagemang hade det aldrig blivit någon undersökning. Vi vill även tacka vår handledare Mari Runardotter som alltid har stöttat oss i arbetet. 2

4 Sammanfattning Vi lever idag i ett informationssamhälle, där mängden av information och informationssystem tenderar att öka med tiden. Företag strävar hela tiden efter en ökad kontroll av sina informationssystem och därför har begreppet konsolideringar av informationssystem blivit ett populärt koncept. Begreppet är nytt och i dagsläget finns ingen sammanställd teori med åtgärdsförslag som företag kan nyttja i sina konsolideringsarbeten. Denna sammanställning har författarna till denna uppsats gjort. I uppsatsen sammanställs och kategoriseras de olika konsoliderings-teorierna, och en empirisk studie av ett företags teoretiska mognadsgrad gällande konsolideringar redovisas. Dvs. hur väl företaget, medvetet eller omedvetet, följer teoriernas föreskrifter i sitt konsolideringsarbete. Med hjälp av den empiriska studien dras slutsatsen att företaget har en mycket hög teoretisk mognadsgrad gällande åtgärdsförslag som involverar analytiska och tekniska aspekter. De har dock en låg teoretisk mognadsgrad gällande åtgärdsförslag som behandlar användaraspekter och datalagring. Inom dessa två områden finns det stora förbättringsmöjligheter i företagets arbete, enligt författarna till denna uppsats. Sökord: Konsolidering, serverkonsolidering, applikationskonsolidering, lagringskonsolidering, systemutveckling, systemintegration, centralisering, sammanställd teori. 3

5 Abstract We are currently living in an information-society where the amount of information and information systems amongst companies tend to increase. Companies are constantly struggling to gain control over their information systems. Because of this, consolidation of information systems is a notion that has become a popular concept. It is a new notion and today there are no compiled measures in theory which companies can use in their consolidation projects, although that is one thing the authors of this paper intend to do. The authors of this paper have compiled and categorized the suggestions mentioned in different theories, and empirically investigated the theoretical maturity of a consolidation performed by a company, i.e. the degree to which the company, deliberately or not, follows the theoretical suggestions in their work. The result of the investigation shows that when it comes to the theoretical suggestions that involve analytical and technical aspects the company has a high degree of theoretical maturity. Although the degree of theoretical maturity is low when it comes to suggestions which involves users or data storage. In these two subject areas there are large contingencies to improve the work of the company, according to the authors. Keywords: Consolidation, server, application, storage, system development, system integration, centralization. 4

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Problem/Forskningsfråga Avgränsningar Teori Generellt om konsolidering Generella åtgärdsförslag vid konsolideringar Serverkonsolidering Åtgärdsförslag vid serverkonsolideringar Lagringskonsolidering Åtgärdsförslag vid lagringskonsolideringar Applikationskonsolidering Åtgärdsförslag vid applikationskonsolideringar Metod Hermeneutiskt angreppssätt Kvalitativ ansats Fallstudie Litteraturstudie Tekniker för insamlandet av data Kvalitet i kvalitativa studier Kvalitativ bearbetning Vårt metodarbete Empiri Vattenfall IS/IT-avdelningen Vår kontaktpersons yrkesbakgrund Modell över IS/IT-avdelningens dagliga arbete Konsolideringsarbete Användarna Analys Generella åtgärdsförslag vid konsolideringar Åtgärdsförslag vid serverkonsolideringar Åtgärdsförslag vid lagringskonsolideringar Åtgärdsförslag vid applikationskonsolideringar Sammanfattande analys Diskussion Inledande diskussion Generella åtgärdsförslag vid konsolideringar Åtgärdsförslag vid serverkonsolideringar Åtgärdsförslag vid lagringskonsolideringar Åtgärdsförslag vid applikationskonsolideringar Slutsatser Fortsatt forskning Litteraturförteckning

7 Bilagor: Bilaga A: Intervju 1 med chefen på IS/IT-avdelningen. Bilaga B: Intervju 2 med chefen på IS/IT-avdelningen. Bilaga C: Intervju 3 med chefen på IS/IT-avdelningen. Bilaga D: Intervju 4-7 med användare på Vattenfall Norrnät. Bilaga E: Centrala system på Vattenfall Norrnät. 6

8 1 Inledning I detta kapitel ger vi en bakgrund till vårt forskningsområde, där vi även återger teoriernas motiv till att konsolideringar idag är en trend. Efter bakgrunden specificerar vi rapportens syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. 1.1 Bakgrund I och med IT: s 1 framfart så har organisationers informationsstrategier 2, förändrats under årens lopp. I mitten av 1980-talet ansåg företag superdatorer som framtidens teknik för databehandling, de centraliserade därför sina informationssystem. Detta perspektiv ändrades dock i början av 1990-talet, då företag decentraliserade organisationen över sina informationssystem för att snabbare kunna överföra produkter till marknaden (Ambler, 2002). Företagen märkte dock att decentraliseringen snabbt ledde till ökade kostnader eftersom informationssystemen blev komplexa och svårhanterliga (Currid, 1996; Zrimsek, 2003), något som ledde till att man började standardisera och förenkla databehandlingen (McCune & Jenny, 1994). Pendeln började svänga tillbaka, dvs. företag började återgå till att centralisera sina informationsverksamheter, de började konsolidera. Företag kan inte längre ignorera kostnadseffektiviteten som finns i en konsolidering (von Simson, 1995) och därför avvecklar många företag i dagsläget sina gamla, komplicerade system och bygger nya, mindre komplicerade, billigare och förhoppningsvis mer effektiva system (McCune & Jenny, 1994). För att illustrera detta har Gartner Group, ett oberoende företag som specialiserar sig på undersökningar gällande bl.a. konsolideringar, utfört en undersökning bland IT-managers, som visade att 69 % av affärsföretag försökte konsolidera servrar år 2001, detta är en uppgång på 36 % sedan 1998 (Chen, 2003). En annan undersökning, bland 57 av Sveriges IT-chefer, bekräftade att konsolideringar är en av de hetaste trenderna för 2003 (idg, 2003). Konsolidering är ett begrepp som används inom en mängd olika vetenskapliga områden såsom informationsteknologi, geoteknik, ekonomi och medicin. Den gemensamma betydelsen av konsolidering inom alla ämnesområden är dock att: förstärka, göra fast, göra tät (Nationalencyklopedin, 2003). När det gäller konsolidering av informationssystem nämns ofta tre olika typer; server-, lagrings- (plattforms-) eller applikationskonsolidering. De tre typerna av konsolideringar är väldigt nära relaterade till varandra, med tanke på att en serverkonsolidering involverar att samla applikationer på en separat maskin och dela data i lagringspooler (Chu, 2003). Litteratur inom ämnet föreslår att man ska följa vissa punkter/åtgärdsförslag när man genomför en konsolidering, bl.a. att man ska planera arbetet, fokusera på företagets affärsmål och ta hjälp av modern teknik (Hall, 1998; Phelps, 2002a; Whiting, 1997; Reimers, 2002; Chen, 2003). Men blir företags konsolideringsarbeten mer lyckosamma om de följer dessa åtgärdsförslag? 1 IT, informationsteknik, även informationsteknologi (eng. Information Technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation (Nationalencyklopedin, 2003). 2 Informationsstrategi är ett begrepp som innefattar verksamhetens informationsbehov, vilken information som ska lagras, vem som ansvarar för underhållet av databaser, vilka aktualitetskrav som gäller samt hur kostnader för uppläggning och underhåll av databaserna skall fördelas (Falk & Olve, 1996). 1

9 Vårt antagande är att ju fler av dessa åtgärdsförslag som företag följer desto smidigare blir konsolideringsarbetet att genomföra och desto bättre resultat nås vid dess färdigställande. Syftet med vår uppsats är att undersöka ett företags teoretiska mognadsgrad, vilket vi definierar som den grad företaget, medvetet eller omedvetet, följer det konsolideringsteorier föreskriver. Anledningen till att vi valt att använda och definiera begreppet teoretisk mognadsgrad som vi gör grundas i vår rapports kvalitativa ansats, eftersom vi vill skapa en djup inblick i företagets konsolideringsarbete. Vår intention med begreppet teoretisk är inte att kartlägga ifall företag kan konsolideringsteorierna, utan intentionen är att undersöka huruvida deras konsolideringsarbete stämmer överens med det teorierna föreskriver, oavsett företagets kännedom om dem. Begreppet mognadsgrad använder vi för att tydliggöra att det finns nyanser i hur företag arbetar gentemot teoriernas föreskrifter. Vi vill således undkomma att företags förhållning till teorierna antingen är svart eller vitt, utan det finns en gråskala däremellan. Med detta som bakgrund har vi valt att undersöka ett verkligt konsolideringsarbete och hur de förhåller sig till de punkter som teorierna föreslår. Vår empiriska studie har utförts på energiföretaget Vattenfall. Vid vår första kontakt med Vattenfall, som i dagsläget genomför ett konsolideringsarbete, fick vi intryck av att de utför arbetet efter egna idéer och erfarenheter och inte efter konsolideringsteorier. Vår uppsats är alltså en jämförelse mellan företagets arbetsåtgärder och de teoretiska åtgärdsförslagen. Uppsatsen innehåller även en sammanställning av de åtgärder som teorierna föreslår vid de olika konsolideringarna som finns. Eftersom vår uppsats skett i samarbete med ett företag syftar den också till att hjälpa dem i deras fortsatta konsolideringsarbete. 1.2 Syfte Vi vill studera den teoretiska mognadsgraden vid en konsolidering av informationssystem. 1.3 Problem/Forskningsfråga Vilka punkter tar teorierna upp gällande konsolideringsarbeten? På vilka sätt överensstämmer respektive skiljer sig företagets konsolideringsarbete från teorierna? 1.4 Avgränsningar Vi kommer att fokusera vår undersökning på hur IS/IT-avdelningen på företaget utför ett konsolideringsarbete. Vi kommer även att komplettera undersökningen med synpunkter från anställda som berörs av konsolideringsarbetet. Vi kommer dock inte att undersöka alla anställda vid företaget utan gör ett urval bland dem. Studien kommer endast att genomföras vid det initiala skedet av konsolideringen. 2

10 2 Teori I detta kapitel redogör vi för de teorier som kommer att ligga till grund för den jämförelse som uppsatsen syftar till att göra. Utifrån teorierna har vi strukturerat och sammanställt de olika åtgärdsförslag som föreslås. De olika teorier som behandlar konsolideringar av informationssystem, delar upp ämnet i tre olika nivåer. Dessa är; server-, lagrings-, och applikationskonsolideringar (Fig. 1). De beskriver åtgärder för de enskilda uppdelningar men även gemensamma åtgärder som gäller för samtliga av dem, något som vi har valt att lägga under en egen rubrik och kalla - generellt om konsolidering. I denna del har vi även valt att lyfta upp åtgärder som olika teorier nämner inom de olika delarna. De åtgärdsförslag som vi nämner efter varje avsnitt är en sammanfattning och kan ses som goda råd eller riktlinjer för verksamheter som ska konsolidera sin IT-verksamhet. Konsolidering Generellt om konsolidering Serverkonsolidering Lagringskonsolidering Applikationskonsolidering Fig. 1. Uppdelning av konsolideringar 2.1 Generellt om konsolidering Huvudmotivet för konsolidering av IT-system är ofta att göra kostnadsbesparingar. ITmanagers som flyttar ihop sina system till så få platser som möjligt gör att verksamheten som helhet oftast ser omedelbara kostnadsminskningar gällande anställda, licenskostnader, kostnader för inhyrning av kontor, och resekostnader. Konsolideringar kan även leda till att organisationer blir mer effektiva, en utdelning man kan se på tre sätt. För det första en mycket högre nivå av nätverkskontroll, något man uppnår genom att man kopplar ihop applikationerna inom den aktuella organisationen. För det andra så får verksamheten tillgång till bättre IS-specialister som lockas av den tekniska och den karriärmässiga utmaningen som konsolideringen ger. Den tredje, och den viktigaste, utdelningen när det gäller effektivitet är möjligheten att ta vara på affärsmöjligheter. Detta uppnår man på grund av de stordriftsfördelar organisationen får i och med en konsolidering (Carlyle, 1990). Att integrera olika IT-kulturer och IT-system är emellertid svårt. Komplexiteten i informationssystemets miljö, storleken på investeringar som måste göras kan vara begränsande faktorer när det gäller att dra nytta av ett informationssystems fördelar. (Taylor, 1998). Ett annat problem kan t.ex. vara att anställda från olika avdelningar har satt ihop egna system och mjukvara, som duplicerar det som redan finns (McCune & Jenny, 1994). 3

11 Det som oftast bestämmer om ett konsolideringsprojekt blir lyckat är hur arbetet med analys och planering genomförs (Whiting, 1997). Därför är valet av dem som ska utföra förändringsarbetet lika viktigt som att välja vilka system som ska vara kvar, respektive tas bort. Det är väldigt viktigt att utvecklaren förstår företagets mål och syftet med systemet (Taylor, 1998). Genom att en verksamhet använder sig av supercenters, ett alternativt arbetsnamn på en konsoliderad IT-verksamhet, får de bättre informationskontroll. Supercenters är inte bara datacentraler utan centraler för hela nätverk och kontroll av dem, de kan också innehålla avancerade grupper för teknik och mjukvaruutveckling. Vidare så får verksamheten i och med supercenters också skickligare IT-anställda eftersom de mindre skickliga har varslats, vilket medför att de kvarvarande får bättre betalt. Därför fruktar de anställda på IT-avdelningar konsolideringar. Carlyle (1990) beskriver en konsolidering som - svärdet som bringar oro och smärta till de anställdas värld, som hugger itu deras IS-budget och som förstör deras vanor. Många anställda förknippar alltså konsolideringar med att man tappar sitt jobb, och de mest sårbara är de som inte har någon direkt spetskompetens, eller de med sådana arbetsuppgifter som kan ersättas av system med mer intelligent mjukvara. Det är lätt att förstå de anställdas oro eftersom det första en verksamhet bör göra efter genomförandet av en konsolidering är att uppgradera skickligheten bland de anställda (Carlyle, 1990). Innan ett företag genomför en konsolidering av sina datasystem bör de överväga vissa faktorer. Därför har Gartner Group utvecklat en checklista, som kan hjälpa verksamheter att se ifall man bör överväga att genomföra en konsolidering. Affärsfaktorer - Direktiv genom hela organisationen att reducera kostnader. - Organisationens datasystem sköter varuhantering, som varken är viktiga för företagets framgång eller för att differentiera sig från konkurrens. - Behov av att betala av skulder, sälja IT-utrustning. - Nuvarande IT-system klarar inte av att hantera vad verksamhetens aktiviteter kräver. - Ett behov av att fokusera på organisationens kärnverksamhet. IT ses som oviktigt och avledande för ledningen. Tekniska faktorer - Dålig IT-miljö på grund av för lite resurser. - Systemet tillfredsställer inte verksamhetens behov. - Organisationen är för liten för att hantera ökade behov. - Man drar inte nytta av systemets kapacitet på grund av minskade affärsbehov. - Teknisk komplexitet, divergent hårdvaru- och mjukvaruplattform, som med fördel kan centraliseras och dra nytta av en gemensam miljö. - Organisationen kan varken attrahera ny eller behålla befintlig personal. - Behov av att öka IT-systemens tillgänglighet. - Behov av en gemensam standard för skötsel av system. - Behov av att konsolidera verksamhet inom organisationen som sköts av externa företag (outsourcing). - Behov av att stabilisera fasta kostnader som hårdvara, utrymme, projektteam (Carlyle, 1990). 4

12 Fallgropar vid konsolideringar Verksamheter som bedriver en konsolideringsstrategi utan att omdesigna, eller blir överentusiastiska när det gäller att minska antalet anställda, kommer att få en ökad långsiktig IT-kostnad och en bräcklig IT-miljö (Nicolett, Morello & Scardino, 2002). IT-managers måste se längre än bara de tekniska aspekterna, de måste även ta de sociala perspektiven i beaktande vid ett konsolideringsarbete, det kan annars bli så att avdelningar och affärsenheter krigar mot varandra då alla vill ha kontroll över de centrala servrarna. När företag konsoliderar gör många misstaget att man har för stor distans mellan sig själva och användarna. De fokuserar även för mycket på tekniska frågor och släpper fokuseringen på verksamhetens affärsmål. En konsoliderad verksamhet sparar förvisso pengar på sin IT-avdelning eftersom det blir mindre hårdvara och färre anställda, men de anställda minskar dock sin produktivitet (Currid, 1996). Politiska roller kan alltså vara ett stort hinder i en konsolideringsprocess. Exempelvis kan oberoende affärsenheter vara motsträviga till att flytta sina applikationer till en server där andra avdelningar har sina applikationer. Därför är det viktigt att man klarar av att tydligt motivera värdet av konsolideringen och implementerar strategier för kontroll av IT-system, som ska bemästra de problem som följer med en konsolidering (Chu, 2003) Generella åtgärdsförslag vid konsolideringar I ovanstående teorier har vi identifierat ett antal generella åtgärdsförslag vid konsolideringar, som vi har kategoriserat och sammanställt i punktform. Vi har kategoriserat dessa åtgärdsförslag efter de mönster som vi sett under våra litteraturstudier, dvs. tekniska, analytiska, och användaraspekter. Gör en grundlig analys och planera konsolideringsarbetet innan det startar. Välj även en utvecklare som förstår målet med systemet och verksamheten. Arbeta tillsammans med användarna och motivera värdet av konsolideringen för dem. Ta hjälp av modern teknik och skapa en ny design av systemen men behåll fokus på företagets affärsmål. Analysera vilken eller vilka plattformar som passar bäst för ens procedurer. Sträva efter en gemensam hårdvaruplattform, ett operativsystem, och en databas som majoriteten av verksamhetens applikationer använder. 2.2 Serverkonsolidering Den riktiga styrkan med serverkonsolidering är dess läglighet i tiden (Hall, 1998). Företags IT-omgivningar blir bara mer och mer komplicerade med tiden, men serverkonsolidering är ett område som kan förändra detta (Solarte, Blackburn, Krustapentus & Kiley, 1999). Just nu så behöver IT-managers en datamodell som behåller fördelarna av distribuerade processer men som hjälper till att lösa problemet med ökningen av antalet servrar, tillmötesgåendet av applikationskrisen och de blandade datorkraven som finns i organisationer. Serverkonsolidering är den närmsta valmöjligheten idag och IT-managers har börjat anamma detta (Hall, 1998). Serverkonsolidering kan också göra kärnaktiviteter som mjukvarudistribution, backup och återvinnande enklare, allt medan systemsäkerheten förbättras (Whiting, 97). 5

13 En serverkonsolidering centraliserar de olika funktionerna via standardisering. Något som leder till reducerade kostnader genom att man på ett bättre sätt kan upprätta köpevillkor och inflytande mot en enskild försäljare. Serverkonsolidering tillåter också att man reducerar personalen som sköter support och man tillåts på ett bättre sätt styra över sina data (Solarte, Blackburn, Krustapentus & Kiley, 1999). Kostnadsaspekter är en annan anledning till att genomföra serverkonsolideringar (Hall, 98; Vijayan, 2003). Många företag runt om i världen fokuserar idag på serverkonsolideringar just för att få ner kostnader och för att förenkla IT-verksamheten (Powell, 2002). Enligt analytikern John Phelps är den huvudsakliga drivkraften för en serverkonsolidering att företagsledare tror att de kan spara en massa pengar, vilket både kan vara sant och falskt. För att försäkra sig om att de förväntningar som finns med serverkonsolideringen är riktiga bör verksamheten titta på beräknade kostnader av projektet, samt hur lång tid det kommer att ta innan serverkonsolideringen ger utdelning (Chen, 2003). När det gäller själva begreppet serverkonsolidering finns det ingen standarddefinition, därför definierar olika teoriförfattare begreppet annorlunda. Gartner Group väljer t.ex. att dela in serverkonsolideringar i logiska, fysiska och rationella serverkonsolideringar (Fig. 2) (Phelps, 2002b). Serverkonsolidering Logisk Fysisk Rationell Fig. 2. Uppdelning av serverkonsolidering Logisk konsolidering är en konsolidering där man inte flyttar på servrarnas fysiska placering. Målet är i stället att implementera liknande processer. Dessutom vill man göra det möjligt att sköta systemen på ett standardiserat sätt. Den fysiska konsolideringen innebär att man flyttar de servrar man har till gemensamma utrymmen. När det gäller den rationella typen av serverkonsolidering innebär den att man implementerar multipla applikationer på färre, mer kraftfulla plattformar 3, ofta genom partitionering och workload management. Partitionering är möjligheten att ta ett enskilt system, kapabelt att köra en enskild instans av ett operativsystem, och dela in det i flera mindre system, som vart och ett är kapabelt att köra sin egen kopia av ett operativsystem. Workload management är de tekniker som används för att effektivt möjliggöra att olika arbetsbördor körs tillsammans i en enskild instans av ett operativsystem genom att balansera de olika arbetsbördornas tillgångskonsumtion (Phelps, 2002a). I dagsläget utför de mest framåtsträvande företagsverksamheterna logisk och fysisk serverkonsolidering (Chen, 2003). 3 Plattform är ett annat ord för operativsystem. 6

14 Innan man startar sin konsolidering är det viktigt att tänka på vissa aspekter. Drivkraften att utföra serverkonsolideringar ska vara affärsfrågor i stället för tekniska frågor (Hall, 98). ITchefer måste se över och analysera vad de försöker åstadkomma, om t.ex. höga kostnader beror på hårdvaruförvärv eller management. De ska även titta på vilken typ av serverkonsolidering som skulle göra nytta för deras organisation (Chen, 2003; Chu, 2003). När man väl förstått vilken typ av konsolidering som ska bedrivas så har arbetet bara börjat (Hall, 98). IT-chefer måste också se till att kritiska system kan köras utan problem och existera i en konsoliderad miljö (Chu, 2003). Det är viktigt att komma ihåg att serverkonsolidering är en pågående process och inte en engångsföreteelse. IT-chefer måste noggrant beräkna konsolideringsstrategin över tiden för att mäta riskerna och utöka sin räntabilitet (ROI), dvs. utöka resultatet av de investeringar som gjorts. För att avgöra de ekonomiska aspekterna av en serverkonsolidering är det bra att utföra en analys där man jämför den totala kostnaden av ett IT-system före och efter en serverkonsolidering. En sådan analys innefattar kostnader av IT-personal, ledning, administration, mjukvarulicenser, mjukvarudistribution och säkerhet (Whiting, 1997). Det är viktigt att dela upp serverkonsolideringar punktvis och undersöka varje typ av konsolidering för att utvärdera potentiella besparingar (Phelps, 2002a). Nyckeln till en lyckad serverkonsolidering är att hålla processen enkel, man ska sträva efter en gemensam hårdvaruplattform och ett operativsystem (Solarte, Blackburn, Krustapentus & Kiley, 1999). Verksamheter bör även inventera antalet servrar inom organisationen och kategorisera dem efter hur de används (Hall, 1998; Whiting, 1997), det övervägande är att det ofta bara finns en applikation per server (Hall, 1998). Det kan låta enklare än vad det är att inventera och kategorisera servrar, men som ett exempel började ett stort telekomföretag att göra detta i början av Vid årsslutet 1998 var de ännu inte klara, de hade då identifierat 11,000 servrar, ett antal som de innan inventeringen trodde var ca 4,000. Efter inventeringen är det dags att formulera en strategi som inkluderar mål och målsättningar med serverkonsolideringen (Whiting, 1997; Phelps, 2002b) och därefter bör en plan som inkluderar en systemarkitektur, planerade standards, gränssnitt, kostnader, krav på tillväxt, etc. utvecklas (Whiting, 1997). Verksamheter bör sedan analysera vilken plattform eller plattformar som bäst passar för deras procedurer, plattformsfrågan är för övrigt den mest komplexa och viktiga frågan i en serverkonsolidering. De måste även ta reda på ifall ursprungsservern har samma operativsystem som den konsoliderade maskinen. I de flesta fall är detta osannolikt eftersom den konsoliderade servern ofta har nyare operativsystem än den gamla. Det mest troliga blir att man tvingas flytta applikationer från en operativsystemsmiljö till en annan och därför kan koordineringen av leverans och schemaläggning bli ens största huvudvärk. Verksamheter måste också komma ihåg att kraven på den konsoliderade servern kommer att vara mycket större än vad det var på ursprungsservern, det gäller att inte bli lurad av de extra resurserna för de kommer att spridas över på de multipla applikationerna. Det finns självklart politiska motiv kring alla plattformsdiskussioner och dessa sätter utvecklarens diplomatiska förmåga på prov. Alla utvecklare har sin individuella politiska ståndpunkt gällande plattformsfrågor, dvs. den plattform de känslomässigt föredrar framför andra. Exempelvis kan en utvecklare använda och förorda en Unix-miljö vid serverkonsolideringar utan att överväga andra alternativ. Det är dock de tekniska styrkorna av serverkonsolidering som är det viktigaste när man tar beslut angående plattform och inte de politiska (Hall, 98). 7

15 När plattformsfrågan är löst bör verksamheter ta hjälp av modern teknik och investera i stora servrar för att öka pålitligheten och funktionaliteten. De bör även se till att skaffa tillräckligt med bandbredd till nätverk, det går aldrig att få för mycket så de bör planera för ett överflöd. All processkraft i världen hjälper inte om användarna ändå inte kan komma åt den eller motarbetas av dåliga svarstider (Solarte & Blackburn & Krustapentus & Kiley, 1999). Mjukvarufrågan får heller inte glömmas bort i en serverkonsolidering. Det är viktigt att undersöka och förstå vad effekten av en konsolidering blir gällande mjukvarukostnader. Beroende på mjukvaruutvecklarens prissättning så är det möjligt att mjukvarukostnaderna i själva verket ökar när man flyttar till en större server (Phelps, 2002a). När verksamheter sedan ska implementera de nya systemen bör de vara väl medvetna om att man inte kan sänka förväntade prestationsnivåer för de anställda som berörs av konsolideringen. Det är den första politiska regeln av konsolidering. Misslyckas detta så blir projektet en katastrof, vilket betyder att operativsystemstillverkare tävlar för att dominera serverkonsolideringsmarknaden (Hall, 98). Fallgropar vid serverkonsolideringar Var och en av de olika typerna av serverkonsolideringar innebär en mängd fördelar men det finns också risker. Noggrann planering, tydliga mål och exakta kostnadsberäkningar är nödvändiga för att försäkra sig om ett lyckat serverkonsolideringsprojekt (Chen, 2003). Att konsolidera servrar kan vara ett komplext arbete och konsolideringsprojekt tar ofta längre tid än väntat innan de väntade vinsterna visar sig. Experter inom området varnar t.ex. för att det även kan dyka upp en massa oväntade kostnader under projektets gång. Att flytta till större servrar kan exempelvis leda till stora ökningar av licenskostnader för mjukvara, att nätverkets bandbredd måste ökas, mer omfattande utgifter för backup, och hög säkerhet tillkommer. Som ett resultat av detta bör IT-managers som planerar konsolideringsprojekt vara väldigt försiktiga med att sätta upp förväntningar enligt experter (Chen, 2003). Verksamheter som ska genomföra en konsolidering bör inte heller övercentralisera sina servrar utan det gäller att behålla arkitekturen flexibel. Ifall man fokuserar för mycket på snabba kostnadsbesparingar så kan man få betala för det i slutändan (Currid, 1996). Fel på en centraliserad server som flera hundra människor är beroende av i sitt arbete kommer att göra mer skada än fel på en server som betjänar ett dussin anställda på en avdelning (Whiting, 97) Åtgärdsförslag vid serverkonsolideringar I ovanstående serverkonsolideringsteorier har vi identifierat ett antal åtgärdsförslag, som vi har kategoriserat och sammanställt i punktform. Vi har kategoriserat dessa åtgärdsförslag efter tidigare nämnt mönster, se avsnitt Beräkna konsolideringsstrategin noggrant över tiden, utveckla en plan och jämför den totala kostnaden av ett IT-system före och efter en serverkonsolidering. Förutspå även mjukvarukostnader efter konsolideringen. Inventera antalet servrar och kategorisera de efter hur de används. Investera i stora servrar men övercentralisera inte utan behåll arkitekturen flexibel. Kom ihåg att kraven på den konsoliderade servern är mycket större än vad det var på ursprungsservern. Skaffa tillräckligt med bandbredd till nätverk och se till att kritiska system kan köras utan problem och existera i en konsoliderad miljö. 8

16 2.3 Lagringskonsolidering Lagringskonsolidering är ett fenomen som växer ute i företagsvärlden eftersom IT-managers vill att lagringssystem ska vara bättre förenade med varandra (Koller & Wagner, 2000). Lagringskonsolidering är ett begrepp som inte nödvändigtvis hör ihop med serverkonsolidering men man kan utföra dem i förbindelse till varandra (Phelps, 2002a; Chen, 2003). Lagringskonsolidering baseras på att lagringen sker i nätverk. Därför har försäljare inom datalagringsbranschen utvecklat både hårdvara anpassad till lagringskonsolidering, och mjukvara för skötsel av den konsoliderade lagringen (Phelps, 2002b). Speciellt olika mjukvarulösningar när det gäller lagring har varit utspridda och skilda från varandra tidigare men nu försöker man konsolidera även dem (Baltazar, 2002). Det finns fem punkter som en verksamhetsledning kan följa när man genomför en lagringskonsolidering. Första åtgärden är att verksamheten som ska konsolidera måste förankra policyn att lagringen ska ske i ett datacenter, dvs. en central för datalagring. Verksamheten måste också se till att konsolideringen utförs på samtliga plattformar för att reducera management- och underhållskostnader. Exempelvis om en verksamhet har, säg, sju servrar där lagringen är direkt anknuten till var och en av de olika servrarna så är det betydligt mer effektivt att ha ett Storage Area Network (SAN) 4. SAN fungerar som en lagringspool, vilken kan användas av samtliga servrar. För det första är en sådan lagringspool billigare att sköta jämfört med separerade servrar och vid användandet finns heller inget behov av att upprätthålla stora mängder av överflödig kapacitet (i backup syfte) för var och en av servrarna i organisationen. En annan fördel med att använda nätverk, och likaså en annan åtgärd, är att man kan sätta in extra kapacitet på ett modulärt 5 sätt när organisationens verksamhet kräver det. I och med detta undviks att hela system ligger nere på grund av att lagringssystemet brister. Ett lagringsnätverk som kan hantera modulära uppdateringar gör det också lättare att upprätthålla och fördela lagring i enlighet med verksamhetens behov. Det reducerar även kostnader, både kostnader som kommer i samband med att systemet ligger nere såväl som operationella kostnader. Det kräver som sagt betydligt mer resurser att upprätthålla ett system med flera lagringsenheter jämfört med ett SAN. Modularitet hjälper IT-organisationer att reducera kostnader för skötseln av systemet. Verksamheter ska också hålla systemets användare ansvariga för lagringen. De måste även veta hur mycket lagringskapacitet som finns inom organisationen och vad det används till. Många organisationer har ingen plan för hur de ska hantera nyttan med sin lagring. I UNIXmiljöer uppskattar man inom industrin att 30 % av lagringskapaciteten går till spillo. I Windows-miljöer uppgår samma siffra till 70 %. Organisationer bör hålla reda på vad de lagrar för att undkomma detta slöseri med resurserna. 4 Storage Area Network eller på svenska datalagringsnät: nät av sammankopplade datalagringsenheter. En specialiserad del av ett företagsnät. Förutom att det snabbt förser användarna på företagsnätet med data sköter ett lagringsnät mer eller mindre automatiskt funktioner som säkerhetskopiering, dubblering (spegling) av data för avbrottsfri drift samt arkivering. ( computersweden.se, ) 5 Modul beskrivs som: konstruktion i datorprogramspråk för uppdelning av stora program i mindre delar. En modul består normalt av logiskt besläktade procedurer och datastrukturer och är i vissa språk det primära stödet för abstrakta datatyper. Ofta tillåts separatkompilering av moduler, vilket underlättar samtidig programutveckling. ( ) 9

17 Interoperabilitet 6, dvs. hur kompatibla systemen är, anses som det viktigaste inom datalagring. Interoperabilitet ger kunderna möjligheten att välja från flertalet enheter i lagringsnätverk, något man alltid strävar efter för att hålla nere kostnader. Om verksamheter ser reducering av lagringskostnader som en steg-för-steg process, så är tillsättandet av ny teknik det slutgiltiga steget. Det finns många nya tekniker, vars förespråkare hävdar att just deras teknik reducerar långsiktiga kostnader, nyckeln är dock att genomföra de viktigaste åtgärderna. En bra planering, standardisering och konsolidering är kritiska åtgärder som måste genomföras när man ser över sina lagringskostnader. Att migrera till modulära subsystem, interoperabila lagringsenheter är de efterföljande logiska stegen man bör genomföra. Man bör även styra mängden lagring, genom att försäkra sig om att användarna förstår att lagring inte är en resurs som är gratis och oändlig (Reimers, 2002). Fallgropar vid lagringskonsolideringar Det kan vara ekonomiskt givande att centralisera sin datalagring, men det kan också äventyra känsliga uppgifter som berör exempelvis sjukvårds-, finansiella, och juridiska frågor om de inte skyddas väl. Lagringskonsolideringar lyckas endast om man genomför den med en omfattande analys av säkerhet (Hughes & Rashba & McCabe, 2002) Åtgärdsförslag vid lagringskonsolideringar I ovanstående teorier har vi identifierat ett antal åtgärdsförslag vid lagringskonsolideringar, som vi har kategoriserat och sammanställt i punktform. Vi har kategoriserat åtgärdsförslagen efter tidigare nämnt mönster, se avsnitt Använd ett SAN som lagringspool, sträva efter interoperabilitet och använd moduler vid extra lagringskapacitet. Förankra policyn att lagringen ska ske i ett datacenter till systemets användare, håll dem ansvariga för lagringen och se till att de förstår att lagring inte är en resurs som är gratis och oändlig. Inventera lagringskapacitet inom organisationen och bestäm vilken nytta lagringshanteringen ska ha. Bestäm hur man ska hantera känsliga uppgifter. 2.4 Applikationskonsolidering En annan åtgärd för att effektivisera en verksamhets IT-miljö är att genomföra en applikationskonsolidering, där hårdvarulösningen för en applikation optimeras. Syftet med en applikationskonsolidering är att minska mängden utrustning vilket också kan leda till lägre kostnader för licenser och avtal. En annan stor vinst med detta är att man får en enhetlig och standardiserad applikationsmiljö som i förlängningen kan ge mervärden som lägre förvaltningskostnader. Företagen bör också fråga sig var mjukvaran är behövlig för att dynamiskt kunna konfigurera eller re-konfigurera sina maskiner i syfte att matcha sina ändrade behov (Goldstein, 2003). Vilken typ av applikationskonsolidering verksamheten än ska genomföra måste man förstå vilka applikationer som är möjliga att centralisera. Vissa kan inte centraliseras och därmed inte konsolideras. När man genomför en serverkonsolidering är det viktigt att man tittar på just detta i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen (Hall, 1998). 6 Ordet interoperability är försvenskat och är ett väldigt centralt begrepp gällande datalagring. Ordet betyder ungefär kompatibel. 10

18 Man ska exempelvis aldrig tvinga in en utspridd applikation till en konsoliderad miljö för att spara fysisk plats. Ett sätt att avgöra om en applikation bör konsolideras är att bestämma vad som är en acceptabel prestationsnivå vid hög belastning. Sedan testar man applikationen, i det dagliga arbetet, och ser om den presterar lika bra eller bättre i konsoliderade situationer på en gemensam server. Om en applikation delar resurser med en eller flera andra applikationer så innebär det att man måste genomföra tester med alla applikationer inblandade. I testerna varierar man applikationernas krav på belastning från medel till hög. Som en regel så skiftar användningen av applikationer konstant, vilket innebär att man oftast kan reducera den gemensamma serverns resursbehov i den konsoliderade maskinen (Hall, 1998). Om man har exempelvis fem applikationer som ska användas på en server så gör de konstanta skiftningarna i användningen av applikationerna att man inte behöver avsätta resurser för maxbelastning till alla fem applikationer. Generellt så förbättrar konsoliderade applikationer sin prestation eftersom ett övergripande systems resurser är bättre. Nya servrar har mycket större minneskapacitet, mycket snabbare mikroprocessorer, och snabbare system och databussar 7 med mindre betydelse jämfört med hos äldre servrar (Hall, 1998). Gartner Group 8 har genomfört en undersökning där man utreder vad som kostar mest att äga, en centraliserad applikation av en verksamhets moduluppbyggda program (ERP 9 ) eller en decentraliserad applikationslösning. Gartner Group rekommenderar att verksamheter genomför en studie som utreder eventuella fördelar med en konsolidering av ERP. Man ska inte konsolidera om (Zrimsek, 2003): - Varierande enheter i verksamheten redan har ett antal separata system och de är nöjda med denna lösning. - Varierande enheter i verksamheten är nöjda med de totala operationella kostnaderna för alla system. - Verksamheten föredrar att de olika enheterna sköts på ett oberoende sätt, vilket gör en centralisering svår. - Verksamheten inte får ut något stort värde av att standardisera ERP-processer. När verksamheter genomför applikationskonsolideringar finns det ett antal åtgärder de bör överväga. Bland annat bör de välja ett konventionellt operativsystem och databas som konsolideringsarbetet utgår ifrån. Detta operativsystem och databas ska sedan sköta så stor del av verksamhetens olika applikationer som möjligt (Chen, 2003). 7 En databuss är en sammansatt signal som passerar datorns olika inre delar (processor, hårddisk, grafikkort, cd-spelare) i tur och ordning längs en slinga. (http://www.computersweden.se, 2003). 8 Gartner Group ett oberoende företag som specialiserar sig på undersökningar gällande bl.a. konsolideringar (http://www.gartner.com). 9 ERP, enterprise resource planning. Övergripande term för moduluppbyggda program som håller reda på produktion, tillverkning, beställning, kundtjänst, inköp, underleverantörer och annat. Erp bygger vanligen på en relationsdatabas ( ). 11

19 De bör även använda flyttbara programmeringsgränssnitt (APIs 10 ) och allmän SQL 11. Ansi C med POSIX 12, Java, Perl 13 och.net språk ger samtliga möjligheten till flyttbarhet. Ansvariga inom verksamheten bör också sätta upp en policy i organisationen att man föredrar allmän SQL och att man ska använda dataabstrakta APIs i programspråket så mycket som möjligt (Chen, 2003). En annan åtgärd verksamheter bör utföra är att modularisera applikationerna i organisationen. Detta då webbapplikationer och andra designer med tre nivåer kostar mindre och är lättare att konsolidera än monolitisk design, dvs. design utförd i en enda nivå, eftersom delarna av applikationen vid design på flera nivåer kan konsolideras utan att påverka andra applikationsnivåer. Det gäller även att verksamheterna undviker inbyggda applikationsregister och byter till skriv-i-register eller verktyg för att synkronisera register. Gör man detta kan gamla användarnamn och lösenord behållas, vilket underlättar applikationskonsolideringen (Chen, 2003). Att köra flera applikationer som är kritiska för verksamheten, på en ensam server alternativt serverpartition betyder att serverns uptime 14 är väldigt kritisk för hur den konsoliderade verksamheten kommer att fungera. Därför bör det nya systemet designas för en hög tillgänglighet för användarna. De system verksamheten har för att hantera om något händer med något ordinarie system måste vara väl genomtänkta och katastrofplaner är ett måste. Man måste veta vad man ska ta sig till om något inträffar, om du sätter alla dina ägg i en korg måste du bevaka den korgen väldigt noggrant (Chen, 2003). Man bör även dela upp maskinerna vertikalt och horisontellt. Horisontell uppdelning, genom att man slår ihop stormaskiner, är mycket billigare då det gäller den initiala investeringen och ger det bästa pris/prestation förhållandet för en konsolidering. De är dock också mycket mer begränsade när det gäller antalet applikationer som de stödjer. De ansvariga bör också delegera administrativa domäner, vilket är en av de största utmaningarna tekniskt sett vid en applikationskonsolidering och en stor orsak till att servrar spreds ut förr i tiden. Många hoppackade applikationer stöder inte konceptet med administrativa domäner eller delegationer. Tekniker för serverpartitionering eller systemvirtualisering kan vara de enda livskraftiga lösningarna för att kunna sätta ihop applikationer på rätt sätt (Chen, 2003). 10 API eller application programming interface står för programmeringsgränssnitt. En tillämpnings gränssnitt mot andra tillämpningar; de regler man måste följa när man skriver tillämpningar som ska kommunicera med en given tillämpning. (http://www.computersweden.se, 2003) 11 SQL eller structured query language är ett standardiserat språk för arbete med databaser. SQL används för att ställa frågor (queries) till databaser och för att ändra och uppdatera dem. ( 2003) 12 POSIX eller portable operating system interface är en standard för gränssnitt för Unix och andra operativsystem. Tillämpningar som skrivits för ett Posix-godkänt operativsystem ska kunna köras utan omkompilering på andra Posix-godkända operativsystem. ( 2003) 13 Perl eller practical extraction and reporting language. Ett programspråk som är avsett för att finna och bearbeta information i textfiler. Det är också lämpligt för så kallade skript, och används ofta för att skriva cgi-program för webbsidor. ( 2003) 14 Uptime, tiden som systemet ligger uppe, dvs så länge systemet fungerar ökar dess uptime. 12

20 2.4.1 Åtgärdsförslag vid applikationskonsolideringar I ovanstående applikationskonsolideringsteorier har vi identifierat ett antal åtgärdsförslag, som vi har kategoriserat och sammanställt i punktform precis som vid de föregående konsolideringsteorierna. Även här har vi kategoriserat åtgärdsförslagen efter mönstret som nämns i avsnitt Utvärdera vilka applikationer som är möjliga att konsolidera, bestäm var de är behövliga och modularisera dem. Använd även flyttbara programmeringsgränssnitt och allmän SQL. Undvik inbyggda applikationsregister så att gamla användarnamn och lösenord kan behållas och designa systemen med hög tillgänglighet för användarna. Utforma en katastrofplan för oförutsedda händelser. Genomför vertikal och/eller horisontell uppdelning av maskinerna och delegera administrativa domäner. 13