c/o Finlands Akademi Telefon: Forskningsrådet för kultur och samhälle Telefon växel: PB 99 Fax:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "c/o Finlands Akademi Telefon: +358 9 7748 8247 Forskningsrådet för kultur och samhälle Telefon växel: +358 9 774 881 PB 99 Fax: +358 9 7748 8448"

Transkript

1 NOS-HS Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences Januari 2004 Sekretariat: Sekreterare: NOS-sekretariatet Susanna Sepponen c/o Finlands Akademi Telefon: Forskningsrådet för kultur och samhälle Telefon växel: PB 99 Fax: FIN Helsingfors, FINLAND E-post: VETENSKAPLIG SLUTRAPPORT Projektets titel Luthers psalmer i de nordiska folkens liv NOS-H/NOS-S projektnummer NOS-H Huvudansvarig projektledare (namn, akademisk examen och tjänst) Sven-Åke Selander, TD, FD, TD h.c., professor em. kyrkovetenskap Arbetsplats, adress, telefon, e-post Centrum för teologi och religionsvetenskap Allhelgona Kyrkogata 8 SE LUND Övriga deltagare i projektet (namn, arbetsplats, akademisk examen och tjänst) Projektgrupp: Karl-Johan Hansson, Åbo, TD, FD, professor em. praktisk teologi Erkki Tuppurainen, FD, Sibeliusakademien Kuopio, professor, musikvetenskap Sigvald Tveit, Universitetet i Oslo, ass. professor, musikvetenskap Einar Sigurbjörnsson, Islands universitet, TD, professor i systematisk teologi Peter Balslev-Clausen, Köpenhamns universitet, adj. professor, hymnologi, prost Eberhard Harbsmeier, adj. professor i praktisk teologi, Aarhus universitet, rektor för Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster Folke Bohlin, FD, Universitetet i Lund, professor em., musikvetenskap Vagner Lund, merkonom, sekreterare, Köpenhamns universitet

2 2 Adjungerade forskare: Sammanlagt har ungefär 60 forskare samt forskningsinriktade studerande på olika nivåer och post.doc. varit involverade i projektet. Av den inlämnade rapporten, Luthers psalmer i de nordiska folkens liv 1-2, Sven-Åke Selander och Karl-Johan Hansson (red.), ca 600 manussidor, framgår att medverkande forskare från olika discipliner visar på stor bredd i projektet. Bidrag från NOS-H/NOS-S, år och belopp (ange valuta) Ev. övriga bidrag och bidragsgivare I startskedet :- SEK från Thora Ohlssons Stiftelse, Lund Projektets syfte och genomförande (ursprunglig problemställning, teorianknytning och använd metodik) Syftet med projektet Luthers psalmer i de nordiska folkens liv har varit att belysa den roll och funktion som Luthers psalmer har och har haft i nordiskt kyrko- och folkliv, religiöst, samhälleligt och kulturellt, i historia och nutid. Ett kontextuellt synsätt har varit grundläggande. Det sammanhang i vilket de lutherska psalmerna kommit att fungera under mer än 450 år har kunnat belysas utifrån olika dimensioner: historisk, litugisk, didaktisk, musikvetenskaplig, existentiell, kulturell, samhällelig, etnologisk och etisk. Dessa dimensioner kan ses utifrån två olika teoretiska perspektiv: ett kommunikationsteoretiskt och ett samhälleligt-kulturellt. För att kunna belysa detta så allsidigt som möjligt har ett interdisciplinärt angreppssätt varit nödvändigt och receptionsforskning ett väsentligt teoretiskt angreppssätt. Projektarbetet har bedrivits utifrån olika problemområden: spridning och användning, trostolkning, liturgi, kateketik, musik, kultur och samhälle. Inom området spridning och användning har en inventering gjorts av förekomster av Lutherpsalmer i de nordiska länderna från reformationstiden fram till nu. Frågor om trostolkning har analyserats utifrån budskapets innehåll och funktion. Kateketiktemat har innefattat frågor om psalmernas roll i olika undervisande sammanhang i kyrka och skola. Inom musiktemat har en inventering skett av de olika eller gemensamma melodier som använts till Luthers texter i skilda länder och deras anslutning till kyrkomusikaliska traditioner. Lutherpsalmernas roll i och relation till kultur och samhälle har beskrivits och analyserats utifrån litteraturvetenskapliga, musikaliska och teologiska perspektiv. Inom de olika områdena har såväl empirisk som receptionsvetenskaplig, musikologisk, litteraturvetenskaplig och teologisk-systematisk analys kommit till användning. Arbetet har bedrivits dels i form av gemensamma nordiska seminarier, dels i form av ländervisa seminariegrupper. Enskilda forskare på olika nivåer har bidragit med material och uppsatser utifrån sina specialområden. Vid de gemensamma seminarierna har olika forskningsmetodiska och innehållsliga angreppssätt kunnat mötas i en interdisciplinär anda och berika bidragsgivarnas resultat. Detta har medverkat till en ganska unik forskargemenskap som knappast har sin motsvarighet i något annat hymnologiskt projekt.

3 Projektets syfte och genomförande (fortsättning) 3 Konferenser och seminarier Som en förberedelse till projektansökan organiserades bl.a. en större konferens kring Luthers psalmer i Åbo den 6 8 oktober I denna deltog forskare från samtliga nordiska länder. Material därifrån finns redovisat i Hymnologiske Meddelelser 2002:2 Inom ramen för projektet har fem stora seminarier med deltagande från samtliga nordiska länder genomförts: I Höör den april 2003 analyserades projektplanen och konkretiserades i fråga om tillämpningsområden och arbetsmetoder. Deltagarna representerade grundutbildning, forskarutbildning och post. doc. samt experter från olika intresse- och vetenskapsområden. Nästa konferens hölls på Skálholt, Island, den 2 5 oktober Till denna konferens förelåg underlag för att diskutera frågor om spridning och förekomster av Lutherpsalmer i olika nordiska länder. En del av konferensen ägnades åt att analysera detta material i ett komparativt perspektiv. I en andra del av konferensen planerades arbetet inom de olika temagrupperna. En tredje konferens genomfördes i Løgumkloster i Danmark 9 12 maj Materialet kring spridning hade nu utvecklats till ett underlag för jämförelser mellan länderna. Huvudvikten i seminariearbetet låg på att fördjupa de innehållsliga perspektiven. Varje ansvarig temaledare inledde med en introducerande föreläsning följd av fördjupande diskussioner. Hösten 2004 arbetade man i seminarieform i de olika nordiska länderna. Sammanlagt hölls ett 15-tal seminarier. Vid den fjärde konferensen på Gran i Norge den mars 2005 förelåg på basis av det nationella arbetet ett utvecklat seminariematerial, delvis i uppsatsform, som redovisades, granskades och analyserades. Arbetet i temagrupperna fortsatte. Den femte konferensen hölls i Wittenberg den september I detta seminarium deltog i första hand en utvidgad projektgrupp samt temagruppledare. I Wittenberg knöts kontakt med tysk forskning. Inkommet material som underlag för en kommande rapport granskades och utvärderades. En sjätte och sista konferens genomfördes i Åbo den 1 5 december Denna konferens var upplagd som en utvärderingskonferens med deltagare från projektgrupp, temagruppledare och särskilt inbjudna forskare. Tillkallade granskare var dåvarande rektorn för Åbo Akademi, professorn Gustav Björkstrand, professorn i kyrkovetenskap i Uppsala, Oloph Bexell samt förutvarande professorn i kyrkovetenskap i Lund, biskop em. Lars Eckerdal. Efter ingående granskning och diskussion fastlades en strategi för utarbetande av rapport. Projektgruppen har varit samlad för planering och genomförande av projektet, dels i anslutning till nämnda konferenser, dels som arbetsmöten mellan konferenserna: i Lund den 23 november 2002 för en preliminär genomgång av förutsättningarna för arbetet, i Løgumkloster den januari 2003 för planering av konferenserna 2003 samt diskussion kring övergripande frågor, i Lund augusti 2003 för planering av Islandskonferensen samt för övergripande planering fram till utformningen av redovisningen av projektet, i Lund den februari 2004 för planering av Løgumklosterkonferensen, i Lund den augusti 2004 för planering av de nationella gruppernas verksamhet samt

4 4 redovisningskonferensen i Norge, den 8 10 juni 2005 för planering av utvärderingskonferensen i Åbo och projektrapport, i Lund mars 2006 för genomgång av rapporten och slutredovisning av projektet. Som gästföreläsare har medverkat: professor Arne Bugge Amundsen, Oslo (etnologi, folklivsforskning), professor Folke Bohlin, Lund (koralregistranten vid Lunds universitet), professor Inge Lönning, Oslo universitet (Luthers teologi), professor Anders Piltz, Lund (medeltida texter), docent Bernice Sundkvist, Åbo (Lutherpsalm och kommunikation), professor Wofgang Miersemann, Halle (Freylinghausens psalmbok), Dr. Martin Treu, ledare för Lutherhalle i Wittenberg (Luthers virkningshistorie især med henblik på Lutherbilledet). Under våren och hösten 2006 har materialet från projektets olika delar sammanförts till en gemensam slutrapport. Dessutom har material som inte kunnat rymmas inom den omfångsrika rapporten deponerats dels på papper, dels elektroniskt, vid Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster, Eventuella avvikelser från den ursprungliga planen Inga avvikelser från den ursprungliga planen har skett bortsett från att redigering av den planerade rapporten som förelåg i manus i samband med slutseminariet i Åbo i december 2005 skett under våren och hösten Projektets viktigaste resultat Resultatet av arbetet visar att av Luthers ca 40 originaltexter och översättningar samt någon melodi ungefär hälften fortfarande betraktas som både använda och användbara. De finns representerade i psalmböcker, handböcker och psalmvalslistor, har fungerat och fungerar fortfarande i det kyrkliga, kulturella och samhälleliga livet. I nutid är psalmerna framför allt en del av gudstjänstlivet. Sin direkt undervisande funktion som katekespsalmer har de sedan länge mist. De psalmer som främst varit avsedda för dop och begravning likaså. Psalmerna har länge haft en funktion att fylla för dem som sökt uttryck för och uppbyggelse utifrån den evangeliskt-kristna trostolkningen. Denna funktion har Luthers psalmer dock inte självklart längre. Dagens människor ställer inte utan vidare samma frågor om existens, verklighetsuppfattning och människosyn som Luther brottades med på 1500-talet. I nutid används psalmerna främst vid de kyrkliga högtiderna, jul, påsk och pingst. En viktig iakttagelse är att majoriteten av dessa fortfarande användbara psalmer har en medeltida bakgrund. Detta utgör ett viktigt bidrag till forskningen om relationen mellan medeltid och nutid, mellan katolskt och protestantiskt. Forskningsmetodiskt har arbetet inom projektet visat på vikten och nödvändighetern av tvärvetenskaplig forskning inom hymnologin, en tidigare förbisedd strategi.

5 Empiriskt material i form av inventeringar av spridning och användning i samtliga nordiska länder, av melodier från skilda länder och traditioner samt liturgiskt material, som inte funnits sammanställt tidigare, finns nu att tillgå via Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster, Danmark, 5 Vetenskapliga publikationer som forskningsprojektet har resulterat i (författare, publikationens titel, tidskrift/serie, förlag, ort, år) En sammanfattande rapport från projektet har utarbetats under 2006: Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Ett nätverksprojekt. NORDHYMN. Del 1-2. Sven-Åke Selander och Karl-Johan Hansson (red.). (Manuskript ca 600 sidor). Inom ramen för projektet har vidare publicerats eller är under publicering: Lutherpsalmer i nordisk kristenhet. Nordisk hymnologikonference i Åbo 6 8 oktober Hymnologiske Meddelelser 2002:2 s (förarbete till projektet) Clausen, Peter Balslev-, Reformationstidens danske salmer, salmebøger og gudstjenesteordningers salmeforslag (1528) Registrant. I: Hymnologiske Meddelelser 2004:1 s Clausen, Peter Balslev-, Forordene i reformationstidens danske salmebøger. I: Hymnologiske Meddelelser 2004:4 s Clausen, Peter Balslev-, Reformationstidens salmesang i Danmark. I: Hymnologiske Meddelelser 2005:3 4 s Jenset, Peggy, "Den syngjande Dr Martin Luther i Noreg". (Universitetet i Oslo, Musikvetenskap, 2005) Sigurbjörnsson, Einar, Hei ra skulum vér Herrann Krist Um jólasálm Lúthers. [Gelobet seist du Jesu Christ om Luthers julpsalm]. Studia theologica islandica Ritrö Gu fræ istofnunar 21. Hefti 2005 s 9 26 Sigurbjörnsson, Einar, Trúarjátningarsálmur Lúthers á Íslandi. [Luthers credo-psalm i Island]. Brageyra lé Kristjáni Eiríkssyni sextugum 19. nóvember Menningar- og minningarsjó ur Mette Magnussen. Reykjavik 2005 s Kjaergaard, Jörgen, Nu fryde sig, hver kristen mand En Luthersalmes teologiske reception i Danmark. I Teologisk analyse af Luthers oprindelige tekst II Salmens danske reception III Afsluttende betragtninger. (För publicering i Svenskt Gudstjänstliv 2007) Annan förmedling av resultaten (till exempel föredrag, tidningsartiklar, radio och TVprogram, Internet) I Koralseminariet inom ramen för forskarämnet Musikvetenskap vid Lunds universitet under ledning av Folke Bohlin har problem i anknytning till projektet behandlats i flera olika

6 sammanhang. 6 Inger Selander, Lund, har informerat om projektet i samband med konferens med den internationella hymnologiska organisationen International Association of Hymnology (IAH) i Tartu sommaren Sven-Åke Selander har informerat om projektet i samband med arbetet på projektet Psalm i 2000-talet i Sverige. Karl-Johan Hansson har informerat om projektet vid ett internationellt hymnologiskt seminarium i Stockholm mars I Finland har Karl-Johan Hansson informerat om projektet i Kyrkpressen och i samband med olika föredrag. Erkki Tuppurainen har informerat om projektet vid ett seminarium kring psalmsång i Helsingfors. I Norge har Sigvald Tveit medverkat med information om Lutherpsalmprojektet i två tidningar samt i två olika radioprogram i anslutning till den ovannämnda Grankonferensen. I Island organiserade Einar Sigurbjörnsson i november 2003 en workshop om psalmer vid den humanistiska kongressen på Islands universitet Hugvísinda ing. Där presenterade han Lutherprojektet och föreläste om Luthers tolkning av den 46. psaltarpsalmen i psalmen Vår Gud är oss en väldig borg. I workshopen föreläste Gudrun Laufey Gudmundsdottir om Luthers psalmer i isländsk musiktradition och Margrét Eggertsdottir föreläste om psalmer i 1600-talsmanuskript. Tabeller och korta artiklar finns på Vid ett seminarium om Lutherpsalmen i Løgumkloster i mars 2007 kommer Karl-Johan Hansson och Sven-Åke Selander att medverka med föreläsningar utifrån projektarbetet. Årsboken Svenskt Gudstjänstliv 2007 i Sverige kommer att ha Luther som tema. Där kommer också information om och material från projektet att ingå. En information om projektet av Karl-Johan Hanson vid IAH:s konferens i Trondheim sommaren 2007 planeras. En information på tyska om projektet förbereds av Eberhard Harbsmeier. Projektet har haft en hemsida med information kring projektet. Denna skall under våren 2007 uppdateras utifrån slutresultatet av projektet. Angelägna frågor för fortsatt forskning Det är angeläget att det breda forskningsmetodiska interdisciplinära perspektiv på hymnologin som utvecklats inom detta projekt kan få efterföljare i ett bredare internationellt sammanhang. Det har visat sig både fruktbart och genomförbart och skulle öka möjligheterna till jämförande analyser mellan hymnodiska traditioner i olika länder och kyrkor samt fördjupa förståelsen för behovet av samarbete mellan olika forskningsperspektiv. Det skulle också ansluta väl till den forskningstradition som utvecklats inom NORDHYMN med start i det internordiska projektet Dejlig er jorden, redovisat i Karl-Johan Hansson Folke Bohlin Jörgen Straarup (red.),

7 7 Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv. Åbo Akademi, 2001 Sammanfattning på ca. 1 sida som får publiceras på NOS-HS hemsida Sammanfattningen bör innehålla följande uppgifter: deltagare och institutioner tema och viktigaste resultat viktigaste publikationer adresser till ev. www-sidor med mer information. Projektet Luthers psalmer i de nordiska folkens liv har genomförts under medverkan av främst följande forskningsinstitutioner: Åbo Akademi (professor em. Karl-Johan Hansson), Sibeliusakademin/Kuopio (professor Erkki Tuppurainen), Lunds universitet /Centrum för teologi och religionsvetenskap (professor em. Sven-Åke Selander), /musikvetenskap (professor em. Folke Bohlin), /litteraturvetenskap (docent Inger Selander), Universitet i Oslo / musikvetenskap (ass. professor Sigvald Tveit), Liturgisk Senter i Trondheim (TD Jørund Midttun, musikkonsulent, doktorand David Scott Hamnes), Köpenhamns universitet /Det teologiske fakultet, (adj. professor Peter Balslev-Clausen, sekreterare Vagner Lund), Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster (rektor, adj. professor vid Aarhus universitet Eberhard Harbsmeier, PhD Jákup Reinert Hansen, kyrkomusiker Ole Brinth, sognepraest, Ove Paulsen), Islands universitet (professor Einar Sigurbjörnsson, dr.phil. Margrét Eggertsdottir, litteraturvetenskap). Dessutom har andra institutioner och forskare varit partiellt knutna till projektet liksom studerande och post.doc. (sammanlagt ungefär 60 personer). Projektet har arbetat med följande teman i anslutning till projekttiteln: ett om psalmernas spridning och användning, ett liturgivetenskapligt tema, ett tema om trostolkning, ett om kateketik, ett om musik samt ett om Lutherpsalmernas förhållande till kultur- och samhällsliv. Karakteristiskt för projektet är att det byggts upp så att Luthers psalmer skulle kunna belysas utifrån flera olika forskningsperspektiv. I det avseendet är projektuppläggningen med sin bredd såvitt känt unikt i den internationella hymnologiska forskningstraditionen. Resultatet av arbetet visar att av Luthers ca 40 originaltexter och översättningar samt någon melodi ungefär hälften fortfarande betraktas som både använda och användbara i nordisk tradition. De finns representerade i psalmböcker, handböcker och psalmvalslistor och har fungerat och fungerar fortfarande i det kyrkliga, kulturella och samhälleliga livet. Åtta psalmer är gemensamma för hela Norden. I nutid är Lutherpsalmerna i första hand en del av gudstjänstlivet. Sin direkt undervisande funktion som katekespsalmer har de sedan länge mist. De psalmer som främst varit avsedda för dop och begravning likaså. Psalmerna har länge haft en funktion att fylla för dem som sökt uttryck för och uppbyggelse utifrån den evangelisktkristna trostolkningen. Denna funktion har Luthers psalmer dock inte självklart längre. Människor i nutid ställer inte utan vidare samma frågor om existens, verklighetsuppfattning

8 8 och människosyn som Luther brottades med på 1500-talet. I nutid används psalmerna främst vid de kyrkliga högtiderna, jul, påsk och pingst. En viktig iakttagelse är att majoriteten av dessa psalmer har en medeltida bakgrund. Detta ger ett viktigt bidrag till forskningen om relationen mellan medeltid och nutid, mellan katolskt och protestantiskt. På en psalm som skall kunna vinna gehör ställs många krav: den skall vara eller bli känd, den skall formulera en trostolkning, som svarar mot människors behov av svar, den skall utgöra en del av det kristna livet, den skall kunna användas som ett redskap i undervisningen om den kristna tron, den skall ha en sångbar melodi och den skall kunna bidra i ett vidare sammanhang till samhälls- och kulturdebatten. Sådana faktorer kan förklara varför högtidsoch gudstjänstpsalmer består, varför Vår Gud är oss en väldig borg fått en viktig roll att fylla och behållit den i en alltmer sekulariserad tid, varför psalmen Från himlens höjd oss kommet är vunnit terräng under 1900-talet och varför så många Lutherpsalmer faktiskt kommit ur bruk. Resultat från projektet har samlats i rapporten Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Ett nätverksprojekt. Del 1-2. NORDYMN (under publicering). Denna rapport kommer också att finnas som nätverksversion under adress: I Løgumkloster finns ytterligare material deponerat, som kan nås under samma adress eller under adress: Teologisk Pædagogisk Center for, Kirkeallé 2, DK-6240 Løgumkloster Danmark Ytterligare information finns på projektets hemsida, /nordhymn. Hymnologiske Meddelelser, numera HYMNOLOGI. Nordisk tidsskrift, har haft och kommer att innehålla material från Lutherprojektet. Årsboken Svenskt Gudstjänstliv 2007 har temat Luther och kommer att innehålla information och material kring Luthers psalmer... Datum. Projektledarens underskrift

Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2

Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2 levande samtal Studiehandledning Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm Levande samtal psalmboken 2 Studiehandledning för fem träffar om psalmboken 5 1. Att lära känna psalmboken 5 2. Vi upptäcker psalmboken

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Kursen 2012 vid FN-palatsets flaggborg i Genève är en fyra veckors kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld möter hela världens

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012)

Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012) Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012) Innehåll 1. SKR:s programråd för kyrka-skola 2. Föreläsningserbjudanen! 3. Kyrkornas globala vecka 4. Skolforum i Skövde 5. En liten sammanfattning

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

"Med vårt västra grannland som förebild"

Med vårt västra grannland som förebild MEDDELANDEN FRÅN STIFTELSENS FÖR ÅBO AKADEMI FORSKNINGSINSTITUT "Med vårt västra grannland som förebild" En undersökning av policydiffusion Sverige till Finland från LA URI KAR VONEN AKADEMISK AVHANDLING

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

PM kring revision av den äldre liturgiska musiken i Svenska kyrkans kyrkohandbok

PM kring revision av den äldre liturgiska musiken i Svenska kyrkans kyrkohandbok PM kring revision av den äldre liturgiska musiken i Svenska kyrkans kyrkohandbok Institutionen för musikvetenskap i Uppsala fick den 22 december 2014 en förfrågan att inkomma med överväganden kring det

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Musikalisk specialisering Music Major Kurskod MU2101 Dnr Dnr 156/2007-514 47/2008-514 Beslutsdatum 2008 03 11 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Korta beskrivningar av äldre nummer från starten hösten 2000 till nr 13 hösten 2006

Korta beskrivningar av äldre nummer från starten hösten 2000 till nr 13 hösten 2006 Religionspedagogiskt idéforum (tidigare Religionspedagogiska institutet) Förteckning och kort översikt av äldre nummer av tidningen RPI-nätet, numera Religionspedagogisk tidskrift. Korta beskrivningar

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning Nordisk kommitté för bioetik Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2010 Sekreterare Lotta Knutsson Bråkenhielm Emblavägen 1 E 182 67 Djursholm, Sverige Tel: +46 (0)8 6510549 secretary@ncbio.org www.ncbio.org

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Nya psalmer i Svenska kyrkan GÖTEBORGS UNIVERSITET. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Licentiatuppsats

Nya psalmer i Svenska kyrkan GÖTEBORGS UNIVERSITET. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Licentiatuppsats GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Licentiatuppsats Nya psalmer i Svenska kyrkan HT 2011 Författare: Karin V Karlsson Handledare: Mats Malm Sverker Jullander ii

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se Syfte och inriktning Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open accessprincipen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Peter Andersson, kanslisekreterare Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet Målgrupper Huvudmålgrupp

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland CSN PROTOKOLL 1 Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland Deltagare: Georg Danvøgg Peter Nielsen Mia Wallin Stig Garsdal Ole Holm-Møller Danmark Tanja Blomqvist Anne Neimala Jukka Laukkanen

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

10 Konferensen om lexikografi i Norden

10 Konferensen om lexikografi i Norden NORDISK FORENING FOR LEKSIKOGRAFI Leksikografian pohjoismainen yhdistys Rikke Hauge, Språkrådet Norðurlendskt felag fyri orðabókagerð Box 8107 Dep, NO-0032 OSLO Nunani avannarlerni oqaatsinik qiner- Besöksadress:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Organisation, kontrakt och uppföljning

Organisation, kontrakt och uppföljning Projektdirektiv 1(6) Projektdirektiv for utskott Drift och Projekt 1 Bakgrund... 2 2 Effektmål... 2 3 Projektmål... 2 4 Projektets omfattning... 3 5 Kommunikationsplan... 5 6 Tidsram... 5 7 Kostnadsram/budget...

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer