c/o Finlands Akademi Telefon: Forskningsrådet för kultur och samhälle Telefon växel: PB 99 Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "c/o Finlands Akademi Telefon: +358 9 7748 8247 Forskningsrådet för kultur och samhälle Telefon växel: +358 9 774 881 PB 99 Fax: +358 9 7748 8448"

Transkript

1 NOS-HS Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences Januari 2004 Sekretariat: Sekreterare: NOS-sekretariatet Susanna Sepponen c/o Finlands Akademi Telefon: Forskningsrådet för kultur och samhälle Telefon växel: PB 99 Fax: FIN Helsingfors, FINLAND E-post: VETENSKAPLIG SLUTRAPPORT Projektets titel Luthers psalmer i de nordiska folkens liv NOS-H/NOS-S projektnummer NOS-H Huvudansvarig projektledare (namn, akademisk examen och tjänst) Sven-Åke Selander, TD, FD, TD h.c., professor em. kyrkovetenskap Arbetsplats, adress, telefon, e-post Centrum för teologi och religionsvetenskap Allhelgona Kyrkogata 8 SE LUND Övriga deltagare i projektet (namn, arbetsplats, akademisk examen och tjänst) Projektgrupp: Karl-Johan Hansson, Åbo, TD, FD, professor em. praktisk teologi Erkki Tuppurainen, FD, Sibeliusakademien Kuopio, professor, musikvetenskap Sigvald Tveit, Universitetet i Oslo, ass. professor, musikvetenskap Einar Sigurbjörnsson, Islands universitet, TD, professor i systematisk teologi Peter Balslev-Clausen, Köpenhamns universitet, adj. professor, hymnologi, prost Eberhard Harbsmeier, adj. professor i praktisk teologi, Aarhus universitet, rektor för Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster Folke Bohlin, FD, Universitetet i Lund, professor em., musikvetenskap Vagner Lund, merkonom, sekreterare, Köpenhamns universitet

2 2 Adjungerade forskare: Sammanlagt har ungefär 60 forskare samt forskningsinriktade studerande på olika nivåer och post.doc. varit involverade i projektet. Av den inlämnade rapporten, Luthers psalmer i de nordiska folkens liv 1-2, Sven-Åke Selander och Karl-Johan Hansson (red.), ca 600 manussidor, framgår att medverkande forskare från olika discipliner visar på stor bredd i projektet. Bidrag från NOS-H/NOS-S, år och belopp (ange valuta) Ev. övriga bidrag och bidragsgivare I startskedet :- SEK från Thora Ohlssons Stiftelse, Lund Projektets syfte och genomförande (ursprunglig problemställning, teorianknytning och använd metodik) Syftet med projektet Luthers psalmer i de nordiska folkens liv har varit att belysa den roll och funktion som Luthers psalmer har och har haft i nordiskt kyrko- och folkliv, religiöst, samhälleligt och kulturellt, i historia och nutid. Ett kontextuellt synsätt har varit grundläggande. Det sammanhang i vilket de lutherska psalmerna kommit att fungera under mer än 450 år har kunnat belysas utifrån olika dimensioner: historisk, litugisk, didaktisk, musikvetenskaplig, existentiell, kulturell, samhällelig, etnologisk och etisk. Dessa dimensioner kan ses utifrån två olika teoretiska perspektiv: ett kommunikationsteoretiskt och ett samhälleligt-kulturellt. För att kunna belysa detta så allsidigt som möjligt har ett interdisciplinärt angreppssätt varit nödvändigt och receptionsforskning ett väsentligt teoretiskt angreppssätt. Projektarbetet har bedrivits utifrån olika problemområden: spridning och användning, trostolkning, liturgi, kateketik, musik, kultur och samhälle. Inom området spridning och användning har en inventering gjorts av förekomster av Lutherpsalmer i de nordiska länderna från reformationstiden fram till nu. Frågor om trostolkning har analyserats utifrån budskapets innehåll och funktion. Kateketiktemat har innefattat frågor om psalmernas roll i olika undervisande sammanhang i kyrka och skola. Inom musiktemat har en inventering skett av de olika eller gemensamma melodier som använts till Luthers texter i skilda länder och deras anslutning till kyrkomusikaliska traditioner. Lutherpsalmernas roll i och relation till kultur och samhälle har beskrivits och analyserats utifrån litteraturvetenskapliga, musikaliska och teologiska perspektiv. Inom de olika områdena har såväl empirisk som receptionsvetenskaplig, musikologisk, litteraturvetenskaplig och teologisk-systematisk analys kommit till användning. Arbetet har bedrivits dels i form av gemensamma nordiska seminarier, dels i form av ländervisa seminariegrupper. Enskilda forskare på olika nivåer har bidragit med material och uppsatser utifrån sina specialområden. Vid de gemensamma seminarierna har olika forskningsmetodiska och innehållsliga angreppssätt kunnat mötas i en interdisciplinär anda och berika bidragsgivarnas resultat. Detta har medverkat till en ganska unik forskargemenskap som knappast har sin motsvarighet i något annat hymnologiskt projekt.

3 Projektets syfte och genomförande (fortsättning) 3 Konferenser och seminarier Som en förberedelse till projektansökan organiserades bl.a. en större konferens kring Luthers psalmer i Åbo den 6 8 oktober I denna deltog forskare från samtliga nordiska länder. Material därifrån finns redovisat i Hymnologiske Meddelelser 2002:2 Inom ramen för projektet har fem stora seminarier med deltagande från samtliga nordiska länder genomförts: I Höör den april 2003 analyserades projektplanen och konkretiserades i fråga om tillämpningsområden och arbetsmetoder. Deltagarna representerade grundutbildning, forskarutbildning och post. doc. samt experter från olika intresse- och vetenskapsområden. Nästa konferens hölls på Skálholt, Island, den 2 5 oktober Till denna konferens förelåg underlag för att diskutera frågor om spridning och förekomster av Lutherpsalmer i olika nordiska länder. En del av konferensen ägnades åt att analysera detta material i ett komparativt perspektiv. I en andra del av konferensen planerades arbetet inom de olika temagrupperna. En tredje konferens genomfördes i Løgumkloster i Danmark 9 12 maj Materialet kring spridning hade nu utvecklats till ett underlag för jämförelser mellan länderna. Huvudvikten i seminariearbetet låg på att fördjupa de innehållsliga perspektiven. Varje ansvarig temaledare inledde med en introducerande föreläsning följd av fördjupande diskussioner. Hösten 2004 arbetade man i seminarieform i de olika nordiska länderna. Sammanlagt hölls ett 15-tal seminarier. Vid den fjärde konferensen på Gran i Norge den mars 2005 förelåg på basis av det nationella arbetet ett utvecklat seminariematerial, delvis i uppsatsform, som redovisades, granskades och analyserades. Arbetet i temagrupperna fortsatte. Den femte konferensen hölls i Wittenberg den september I detta seminarium deltog i första hand en utvidgad projektgrupp samt temagruppledare. I Wittenberg knöts kontakt med tysk forskning. Inkommet material som underlag för en kommande rapport granskades och utvärderades. En sjätte och sista konferens genomfördes i Åbo den 1 5 december Denna konferens var upplagd som en utvärderingskonferens med deltagare från projektgrupp, temagruppledare och särskilt inbjudna forskare. Tillkallade granskare var dåvarande rektorn för Åbo Akademi, professorn Gustav Björkstrand, professorn i kyrkovetenskap i Uppsala, Oloph Bexell samt förutvarande professorn i kyrkovetenskap i Lund, biskop em. Lars Eckerdal. Efter ingående granskning och diskussion fastlades en strategi för utarbetande av rapport. Projektgruppen har varit samlad för planering och genomförande av projektet, dels i anslutning till nämnda konferenser, dels som arbetsmöten mellan konferenserna: i Lund den 23 november 2002 för en preliminär genomgång av förutsättningarna för arbetet, i Løgumkloster den januari 2003 för planering av konferenserna 2003 samt diskussion kring övergripande frågor, i Lund augusti 2003 för planering av Islandskonferensen samt för övergripande planering fram till utformningen av redovisningen av projektet, i Lund den februari 2004 för planering av Løgumklosterkonferensen, i Lund den augusti 2004 för planering av de nationella gruppernas verksamhet samt

4 4 redovisningskonferensen i Norge, den 8 10 juni 2005 för planering av utvärderingskonferensen i Åbo och projektrapport, i Lund mars 2006 för genomgång av rapporten och slutredovisning av projektet. Som gästföreläsare har medverkat: professor Arne Bugge Amundsen, Oslo (etnologi, folklivsforskning), professor Folke Bohlin, Lund (koralregistranten vid Lunds universitet), professor Inge Lönning, Oslo universitet (Luthers teologi), professor Anders Piltz, Lund (medeltida texter), docent Bernice Sundkvist, Åbo (Lutherpsalm och kommunikation), professor Wofgang Miersemann, Halle (Freylinghausens psalmbok), Dr. Martin Treu, ledare för Lutherhalle i Wittenberg (Luthers virkningshistorie især med henblik på Lutherbilledet). Under våren och hösten 2006 har materialet från projektets olika delar sammanförts till en gemensam slutrapport. Dessutom har material som inte kunnat rymmas inom den omfångsrika rapporten deponerats dels på papper, dels elektroniskt, vid Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster, Eventuella avvikelser från den ursprungliga planen Inga avvikelser från den ursprungliga planen har skett bortsett från att redigering av den planerade rapporten som förelåg i manus i samband med slutseminariet i Åbo i december 2005 skett under våren och hösten Projektets viktigaste resultat Resultatet av arbetet visar att av Luthers ca 40 originaltexter och översättningar samt någon melodi ungefär hälften fortfarande betraktas som både använda och användbara. De finns representerade i psalmböcker, handböcker och psalmvalslistor, har fungerat och fungerar fortfarande i det kyrkliga, kulturella och samhälleliga livet. I nutid är psalmerna framför allt en del av gudstjänstlivet. Sin direkt undervisande funktion som katekespsalmer har de sedan länge mist. De psalmer som främst varit avsedda för dop och begravning likaså. Psalmerna har länge haft en funktion att fylla för dem som sökt uttryck för och uppbyggelse utifrån den evangeliskt-kristna trostolkningen. Denna funktion har Luthers psalmer dock inte självklart längre. Dagens människor ställer inte utan vidare samma frågor om existens, verklighetsuppfattning och människosyn som Luther brottades med på 1500-talet. I nutid används psalmerna främst vid de kyrkliga högtiderna, jul, påsk och pingst. En viktig iakttagelse är att majoriteten av dessa fortfarande användbara psalmer har en medeltida bakgrund. Detta utgör ett viktigt bidrag till forskningen om relationen mellan medeltid och nutid, mellan katolskt och protestantiskt. Forskningsmetodiskt har arbetet inom projektet visat på vikten och nödvändighetern av tvärvetenskaplig forskning inom hymnologin, en tidigare förbisedd strategi.

5 Empiriskt material i form av inventeringar av spridning och användning i samtliga nordiska länder, av melodier från skilda länder och traditioner samt liturgiskt material, som inte funnits sammanställt tidigare, finns nu att tillgå via Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster, Danmark, 5 Vetenskapliga publikationer som forskningsprojektet har resulterat i (författare, publikationens titel, tidskrift/serie, förlag, ort, år) En sammanfattande rapport från projektet har utarbetats under 2006: Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Ett nätverksprojekt. NORDHYMN. Del 1-2. Sven-Åke Selander och Karl-Johan Hansson (red.). (Manuskript ca 600 sidor). Inom ramen för projektet har vidare publicerats eller är under publicering: Lutherpsalmer i nordisk kristenhet. Nordisk hymnologikonference i Åbo 6 8 oktober Hymnologiske Meddelelser 2002:2 s (förarbete till projektet) Clausen, Peter Balslev-, Reformationstidens danske salmer, salmebøger og gudstjenesteordningers salmeforslag (1528) Registrant. I: Hymnologiske Meddelelser 2004:1 s Clausen, Peter Balslev-, Forordene i reformationstidens danske salmebøger. I: Hymnologiske Meddelelser 2004:4 s Clausen, Peter Balslev-, Reformationstidens salmesang i Danmark. I: Hymnologiske Meddelelser 2005:3 4 s Jenset, Peggy, "Den syngjande Dr Martin Luther i Noreg". (Universitetet i Oslo, Musikvetenskap, 2005) Sigurbjörnsson, Einar, Hei ra skulum vér Herrann Krist Um jólasálm Lúthers. [Gelobet seist du Jesu Christ om Luthers julpsalm]. Studia theologica islandica Ritrö Gu fræ istofnunar 21. Hefti 2005 s 9 26 Sigurbjörnsson, Einar, Trúarjátningarsálmur Lúthers á Íslandi. [Luthers credo-psalm i Island]. Brageyra lé Kristjáni Eiríkssyni sextugum 19. nóvember Menningar- og minningarsjó ur Mette Magnussen. Reykjavik 2005 s Kjaergaard, Jörgen, Nu fryde sig, hver kristen mand En Luthersalmes teologiske reception i Danmark. I Teologisk analyse af Luthers oprindelige tekst II Salmens danske reception III Afsluttende betragtninger. (För publicering i Svenskt Gudstjänstliv 2007) Annan förmedling av resultaten (till exempel föredrag, tidningsartiklar, radio och TVprogram, Internet) I Koralseminariet inom ramen för forskarämnet Musikvetenskap vid Lunds universitet under ledning av Folke Bohlin har problem i anknytning till projektet behandlats i flera olika

6 sammanhang. 6 Inger Selander, Lund, har informerat om projektet i samband med konferens med den internationella hymnologiska organisationen International Association of Hymnology (IAH) i Tartu sommaren Sven-Åke Selander har informerat om projektet i samband med arbetet på projektet Psalm i 2000-talet i Sverige. Karl-Johan Hansson har informerat om projektet vid ett internationellt hymnologiskt seminarium i Stockholm mars I Finland har Karl-Johan Hansson informerat om projektet i Kyrkpressen och i samband med olika föredrag. Erkki Tuppurainen har informerat om projektet vid ett seminarium kring psalmsång i Helsingfors. I Norge har Sigvald Tveit medverkat med information om Lutherpsalmprojektet i två tidningar samt i två olika radioprogram i anslutning till den ovannämnda Grankonferensen. I Island organiserade Einar Sigurbjörnsson i november 2003 en workshop om psalmer vid den humanistiska kongressen på Islands universitet Hugvísinda ing. Där presenterade han Lutherprojektet och föreläste om Luthers tolkning av den 46. psaltarpsalmen i psalmen Vår Gud är oss en väldig borg. I workshopen föreläste Gudrun Laufey Gudmundsdottir om Luthers psalmer i isländsk musiktradition och Margrét Eggertsdottir föreläste om psalmer i 1600-talsmanuskript. Tabeller och korta artiklar finns på Vid ett seminarium om Lutherpsalmen i Løgumkloster i mars 2007 kommer Karl-Johan Hansson och Sven-Åke Selander att medverka med föreläsningar utifrån projektarbetet. Årsboken Svenskt Gudstjänstliv 2007 i Sverige kommer att ha Luther som tema. Där kommer också information om och material från projektet att ingå. En information om projektet av Karl-Johan Hanson vid IAH:s konferens i Trondheim sommaren 2007 planeras. En information på tyska om projektet förbereds av Eberhard Harbsmeier. Projektet har haft en hemsida med information kring projektet. Denna skall under våren 2007 uppdateras utifrån slutresultatet av projektet. Angelägna frågor för fortsatt forskning Det är angeläget att det breda forskningsmetodiska interdisciplinära perspektiv på hymnologin som utvecklats inom detta projekt kan få efterföljare i ett bredare internationellt sammanhang. Det har visat sig både fruktbart och genomförbart och skulle öka möjligheterna till jämförande analyser mellan hymnodiska traditioner i olika länder och kyrkor samt fördjupa förståelsen för behovet av samarbete mellan olika forskningsperspektiv. Det skulle också ansluta väl till den forskningstradition som utvecklats inom NORDHYMN med start i det internordiska projektet Dejlig er jorden, redovisat i Karl-Johan Hansson Folke Bohlin Jörgen Straarup (red.),

7 7 Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv. Åbo Akademi, 2001 Sammanfattning på ca. 1 sida som får publiceras på NOS-HS hemsida Sammanfattningen bör innehålla följande uppgifter: deltagare och institutioner tema och viktigaste resultat viktigaste publikationer adresser till ev. www-sidor med mer information. Projektet Luthers psalmer i de nordiska folkens liv har genomförts under medverkan av främst följande forskningsinstitutioner: Åbo Akademi (professor em. Karl-Johan Hansson), Sibeliusakademin/Kuopio (professor Erkki Tuppurainen), Lunds universitet /Centrum för teologi och religionsvetenskap (professor em. Sven-Åke Selander), /musikvetenskap (professor em. Folke Bohlin), /litteraturvetenskap (docent Inger Selander), Universitet i Oslo / musikvetenskap (ass. professor Sigvald Tveit), Liturgisk Senter i Trondheim (TD Jørund Midttun, musikkonsulent, doktorand David Scott Hamnes), Köpenhamns universitet /Det teologiske fakultet, (adj. professor Peter Balslev-Clausen, sekreterare Vagner Lund), Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster (rektor, adj. professor vid Aarhus universitet Eberhard Harbsmeier, PhD Jákup Reinert Hansen, kyrkomusiker Ole Brinth, sognepraest, Ove Paulsen), Islands universitet (professor Einar Sigurbjörnsson, dr.phil. Margrét Eggertsdottir, litteraturvetenskap). Dessutom har andra institutioner och forskare varit partiellt knutna till projektet liksom studerande och post.doc. (sammanlagt ungefär 60 personer). Projektet har arbetat med följande teman i anslutning till projekttiteln: ett om psalmernas spridning och användning, ett liturgivetenskapligt tema, ett tema om trostolkning, ett om kateketik, ett om musik samt ett om Lutherpsalmernas förhållande till kultur- och samhällsliv. Karakteristiskt för projektet är att det byggts upp så att Luthers psalmer skulle kunna belysas utifrån flera olika forskningsperspektiv. I det avseendet är projektuppläggningen med sin bredd såvitt känt unikt i den internationella hymnologiska forskningstraditionen. Resultatet av arbetet visar att av Luthers ca 40 originaltexter och översättningar samt någon melodi ungefär hälften fortfarande betraktas som både använda och användbara i nordisk tradition. De finns representerade i psalmböcker, handböcker och psalmvalslistor och har fungerat och fungerar fortfarande i det kyrkliga, kulturella och samhälleliga livet. Åtta psalmer är gemensamma för hela Norden. I nutid är Lutherpsalmerna i första hand en del av gudstjänstlivet. Sin direkt undervisande funktion som katekespsalmer har de sedan länge mist. De psalmer som främst varit avsedda för dop och begravning likaså. Psalmerna har länge haft en funktion att fylla för dem som sökt uttryck för och uppbyggelse utifrån den evangelisktkristna trostolkningen. Denna funktion har Luthers psalmer dock inte självklart längre. Människor i nutid ställer inte utan vidare samma frågor om existens, verklighetsuppfattning

8 8 och människosyn som Luther brottades med på 1500-talet. I nutid används psalmerna främst vid de kyrkliga högtiderna, jul, påsk och pingst. En viktig iakttagelse är att majoriteten av dessa psalmer har en medeltida bakgrund. Detta ger ett viktigt bidrag till forskningen om relationen mellan medeltid och nutid, mellan katolskt och protestantiskt. På en psalm som skall kunna vinna gehör ställs många krav: den skall vara eller bli känd, den skall formulera en trostolkning, som svarar mot människors behov av svar, den skall utgöra en del av det kristna livet, den skall kunna användas som ett redskap i undervisningen om den kristna tron, den skall ha en sångbar melodi och den skall kunna bidra i ett vidare sammanhang till samhälls- och kulturdebatten. Sådana faktorer kan förklara varför högtidsoch gudstjänstpsalmer består, varför Vår Gud är oss en väldig borg fått en viktig roll att fylla och behållit den i en alltmer sekulariserad tid, varför psalmen Från himlens höjd oss kommet är vunnit terräng under 1900-talet och varför så många Lutherpsalmer faktiskt kommit ur bruk. Resultat från projektet har samlats i rapporten Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Ett nätverksprojekt. Del 1-2. NORDYMN (under publicering). Denna rapport kommer också att finnas som nätverksversion under adress: I Løgumkloster finns ytterligare material deponerat, som kan nås under samma adress eller under adress: Teologisk Pædagogisk Center for, Kirkeallé 2, DK-6240 Løgumkloster Danmark Ytterligare information finns på projektets hemsida, /nordhymn. Hymnologiske Meddelelser, numera HYMNOLOGI. Nordisk tidsskrift, har haft och kommer att innehålla material från Lutherprojektet. Årsboken Svenskt Gudstjänstliv 2007 har temat Luther och kommer att innehålla information och material kring Luthers psalmer... Datum. Projektledarens underskrift

Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv

Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv Sven-Åke Selander & Karl-Johan Hansson (red) Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv ETT PROJEKT INOM FÖRSKARNÄTVERKET NORDHYMN IARCUSI INNEHÅLL Förord 9 1. INLEDNING Introduktion Sven-Åke Selander

Läs mer

Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv

Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv Sven-Åke Selander & Karl-Johan Hansson (red) Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv ett projekt inom forskarnätverket nordhymn Luther_inlaga.indd 3 2008-01-17 10:15:30 Arcus förlag, Box 1026,

Läs mer

Då inga övriga ärenden förekom förklarades förhandlingarna av slutade. Sven-Åke Selander ordförande NORDHYMN

Då inga övriga ärenden förekom förklarades förhandlingarna av slutade. Sven-Åke Selander ordförande NORDHYMN 1 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med ö-gruppen den 1 oktober 2009 på CTR i Lund Närvarande: Folke Bohlin, Peter Balslev Clausen, Lars Eckerdal, Jan Hermanson, Inger Selander, Sven-Åke Selander

Läs mer

Minnesanteckningar fördra vid sammanträde med ö-gruppen inom NORDHYMN den 4 februari 2009 på CTR i LUND

Minnesanteckningar fördra vid sammanträde med ö-gruppen inom NORDHYMN den 4 februari 2009 på CTR i LUND 1 09-09-16 Minnesanteckningar fördra vid sammanträde med ö-gruppen inom NORDHYMN den 4 februari 2009 på CTR i LUND Närvarande: Folke Bohlin, Peter Balslev Clausen, Jan Hermansson, Valborg Lindgärde, Vagner

Läs mer

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Kursplan 2011-10-24 Sid 1 (5) Sociology of churches,

Läs mer

Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2

Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2 levande samtal Studiehandledning Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm Levande samtal psalmboken 2 Studiehandledning för fem träffar om psalmboken 5 1. Att lära känna psalmboken 5 2. Vi upptäcker psalmboken

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Nordisk kyrkohistoria (7,5p)

Nordisk kyrkohistoria (7,5p) Kursplan Nordisk kyrkohistoria (7,5p) Survey of Nordic Church history (15 ECTS credits) Nivå: Fördjupningskurs Ämnesområde: Kyrko- och missionsstudier Kurskod: KM 201 Förkunskapskrav Grundläggande behörighet

Läs mer

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 DILE II me Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 Arbetet med planeringen av projektet startade under våren 2017. Ansvarig institution är Högskolan i Halmstad. Projektledare är Lektor Anniqa

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition

Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition 1 Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition Mat och lärande i ett föränderligt samhälle - mat är mera än näring Bakgrund De nordiska länderna,

Läs mer

Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017

Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017 Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017 Grundläggande nivå Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid, 7,5hp (kurskod 790G11) Studenten övar sig i att

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Läs mer

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm.

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet våren 1999 Elisabeth Alm Sprog i Norden, 2000, s. 45-49 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Övergångsregler för blivande präster

Övergångsregler för blivande präster Övergångsregler för blivande präster Pastoralteologisk utbildning Pastoralteologisk utbildning för blivande präster ges till och med vårterminen 2014 av de båda pastoralinstituten i Uppsala och Lund. Från

Läs mer

Stämmer adressuppgifterna på vår hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej

Stämmer adressuppgifterna på vår hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej From: Netigate Sent: den 17 augusti 2015 18:15:06 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014/2015 Answers submitted by i_laha@yahoo.com 8/17/2015 6:15:05 PM (03:59:03) Adress-

Läs mer

KURSPLAN Preliminär Telefon Sida 1 (2) Sektionen för hälsa och samhälle Kurskod: 00531HOS / 1

KURSPLAN Preliminär Telefon Sida 1 (2) Sektionen för hälsa och samhälle Kurskod: 00531HOS / 1 KURSPLAN Preliminär Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (2) Sektionen för hälsa och samhälle Kurskod: 00531HOS / 1 Hälsa och livsstil 15 hp Helath and Lifestyle 15 credits Kursplanen är inte fastställd.

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

5.15 Religion. Mål för undervisningen

5.15 Religion. Mål för undervisningen 5.15 Religion Uppdraget för undervisningen i religion är att stödja de studerande att utveckla sin allmänbildning i religion och livsåskådning. I religionsundervisningen får de studerande kunskap om religioner,

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

1: Kyrkomusikernas riksförbund (registrerat: 2016-02-05 14:05:48)

1: Kyrkomusikernas riksförbund (registrerat: 2016-02-05 14:05:48) 1: Kyrkomusikernas riksförbund (registrerat: 2016-02-05 14:05:48) Namn på kontaktperson (obligatoriskt) Ingela Sjögren Befattning 2. Kyrkokyrkohandboksförslaget 2016 ska ge möjlighet till lokal gestaltning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP /Higher Education Diploma in Church Music, 120 ECTS Credits

Läs mer

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare III, vt 2003. Katarina Westerlund, Teologiska institutionen Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Teologiämnet på teologiska institutionen

Läs mer

Religion Livsfrågor och etik

Religion Livsfrågor och etik Delmål Delmål 2010-06-14 Religion Skolan strävar efter att eleven: utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus 2012-2016 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Färöarna, Grönland

Läs mer

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Fud 2010 Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Varför ska en industri satsa på ett samhällsforskningsprogram? SKB måste agera inom ramen för det demokratiska systemet för att genomföra vårt

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN FÖR PERIODEN 2003 2004

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN FÖR PERIODEN 2003 2004 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN FÖR PERIODEN 2003 2004 1. Personuppgifter Efternamn Andersson Gatuadress Studentvägen 1 Telefon, bostad 018-10 00 00

Läs mer

VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI

VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI 526100.0 (2009-2010 Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Nordisk Kulturfond INS. Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004. INS-projektet, Lunds universitet

Nordisk Kulturfond INS. Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004. INS-projektet, Lunds universitet INS Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004 Projektet initierades av Nordiska kulturfonden december 2001 Projektet administrerades av Norsk språkråd Projektledning:

Läs mer

Magisterexamen (fjärde till femte året)

Magisterexamen (fjärde till femte året) Magisterexamen (fjärde till femte året) Period 1 (v. 36-43) Teologisk hermeneutik 10 sp 582500.0 flera - Exegetiska textinterpretationer 2 sp 582500.1 Syreeni 36-43 (vid behov även 42-43) + biblisk hermeneutik

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Regeringen Utbildningsdepartementet

Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringen Utbildningsdepartementet Utvärderingsavdelningen Lars Geschwind YTTRANDE 2003-04-29 Reg.nr 641-1641-02 Yttrande angående Församlingsfakultetens i Göteborg ansökan om rätt att utfärda högskoleexamen

Läs mer

Kursinformation och kursuppgifter

Kursinformation och kursuppgifter 1 Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation Svenska kyrkans tro och liv Ht 2010 Kurskod: 790G90 Kjell O. Lejon, professor Tel. 013-28 56 67 kjell.o.lejon@liu.se Kursinformation

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Läs mer

Kursplan. RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete. 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete. 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Religious Studies III for Teacher Students: Ethics, Including Degree

Läs mer

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation Betyg i gymnasieskolan En översiktlig presentation Skolverkets ambitioner kopplat till vidare studier Kreativitet och entreprenörskap Tvärvetenskap Argumentation Kritiskt tänkande Läsa längre texter på

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Kursplaner RELIGION. Ämnesbeskrivning. Centralt innehåll. Insikt med utsikt

Kursplaner RELIGION. Ämnesbeskrivning. Centralt innehåll. Insikt med utsikt Kursplaner RELIGION Ämnesbeskrivning Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Det har gått trögt ibland, men alltid framåt

Det har gått trögt ibland, men alltid framåt Maria Rönn om 10 år av dans inom Svenska kyrkan Det har gått trögt ibland, men alltid framåt av Eva Ullner Maria Rönn är danspedagog och präst i Svenska kyrkan. Hon har tidigare arbetat som designer, journalist

Läs mer

LAGERCRANZ, ANNA INGEBORG COLL.111

LAGERCRANZ, ANNA INGEBORG COLL.111 LUETTELO NRO. 124 LAGERCRANZ, ANNA INGEBORG COLL.111 Helsingin yliopiston kirjasto Käsikirjoituskokoelmat ANNA INGEBORG LAGERCRANZ Kyrkomusikforskare (1913-1969) COLL. 111 BIOGRAPHICA Handlingar rörande

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten LEDIGKUNGÖRELSE 2017-01-24 1 (5) Dnr V 2017/9 Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten Ansökan Anvisningar och ansökningsformulär finns på Lunds universitets webb: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera. RELIGIONSKUNSKAP Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING VÄRLDSUNGDOMSDAG MADRID 2011 2 Kyrkoherde Björn Göransson KÄRA FÖRSAMLING Som alla vet har det i vårt grannland Norge skett mycket

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy)

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-01756 Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för

Läs mer

Offertförfrågan forskningsöversikt om det civila samhället och arbetsmarknadsområdet

Offertförfrågan forskningsöversikt om det civila samhället och arbetsmarknadsområdet US1000, v 1.2, 2015-10-08 1 (6) 2015-12-01 Offertförfrågan forskningsöversikt om det civila samhället och arbetsmarknadsområdet Härmed inbjuds att lämna offert till genomförande av en forskningsöversikt

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Kursen 2012 vid FN-palatsets flaggborg i Genève är en fyra veckors kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld möter hela världens

Läs mer

Nordisk geosyntet grupp. 99110 Slutrapportering

Nordisk geosyntet grupp. 99110 Slutrapportering Nordisk geosyntet grupp 99110 Slutrapportering 2003-12-17 2 (5) Facklig rapport Den övergripande målsättningen med gruppens arbete har varit att inom Norden öka kunskapen om geosynteter i byggandet och

Läs mer

Svensson, P. (2008) Språkutbildning i en digital värld. Nordstedts akademiska förlag.

Svensson, P. (2008) Språkutbildning i en digital värld. Nordstedts akademiska förlag. LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Forskarskolan i främmande språkens didaktik (FRAM) IKT undervisning och lärande i språk Jonas.Granfeldt@rom.lu.se Svensson, P. (2008) Språkutbildning i en

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala

Läs mer

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Texten Om undervisningen och Karriär är väl kort. Berätta mer om vad studenterna gör en dag på programmet. Är lärarna forskare? Hur kopplas forskningen till

Läs mer

"Med vårt västra grannland som förebild"

Med vårt västra grannland som förebild MEDDELANDEN FRÅN STIFTELSENS FÖR ÅBO AKADEMI FORSKNINGSINSTITUT "Med vårt västra grannland som förebild" En undersökning av policydiffusion Sverige till Finland från LA URI KAR VONEN AKADEMISK AVHANDLING

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2012-2013 version Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vision Husby församling vill vara en öppen katedral av glädje och helighet. Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vårt uppdrag, vår mission, är att vara kyrka i vår tid och i vår

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel

Målkriterier Beskrivning Exempel ÖREBRO SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN (SO),ÅR 5 1(5) Geografi Eleven kan reflektera över hur människans handlingar påverkar miljön Eleven är förtrogen med globen och känner till olika platsers och områdens

Läs mer

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska Ministerrådet.

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska Ministerrådet. Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska Ministerrådet. Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Nordiska Ministerrådets sekretariat Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Att: 1. Projektnamn

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven Religionskunskap Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

inlaga_978-91-88552-84-6.indd 9 2009-03-27 01:26:14

inlaga_978-91-88552-84-6.indd 9 2009-03-27 01:26:14 1 i n l e d n i n g Denna bok, I glädje och sorg, vill bidra till reflektion över vad det innebär att predika vid vigsel respektive begravning. Det har skrivits hyllmeter om hur man predikar. Varför då

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i religionsvetenskap (Religious Studies)

Allmän studieplan för forskarutbildning i religionsvetenskap (Religious Studies) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-01757 Allmän studieplan för forskarutbildning i religionsvetenskap (Religious Studies) Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer